Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl 09.00-11.40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Tid: onsdag 12 oktober 2011 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Lilla Åström (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg (MP), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Anna-Karin Lind (S) Mirsad Omerbasic (S) Birgitta Eklund (KD) Marie Nordkvist (C) Erik Gestrinius (M) Eva Hesse Almqvist (M) Elisabeth Sundström (M) Daniel Granqvist (M) Patrik Jämtvall (FP) Pontus Pfeiffer (V) Tjänstgörande ersättare Marita Andersson (C) Närvarande ersättare Magnus Niklasson (KD) Karin Pernefalk (M) Georgiy Barskiy (M) Jerker Lindgren (FP) Thomas Eriksson (MP) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Elfving, enhetschef Helena Aronsson, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Hoa Tran, miljö- och hälsoskyddsinspektör Emina Jusic miljö- och hälsoskyddsinspektör Marlene Rünell miljö- och hälsoskyddsinspektör Jessica Nilsson miljö- och hälsoskyddsinspektör Lennart Wiklund miljö- och hälsoskyddsinspektör Maja Sellin miljö- och hälsoskyddsinspektör Stefan Larsson miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Laurentz miljö- och hälsoskyddsinspektör Julia Runesson planerare förvaltningskontoret 1

2 Justerare Erik Gestrinius (M) Ersättare Eva Hesse Almqvist Sekreterare Emma Hjulström 125 Yttrande över detaljplan för Kardanen 8 m.fl. i Mikaels församling, Örebro kommun Diarienummer: Mn 177/2011 Handläggare: Lennart Wiklund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 november Syftet är att på del av fastigheten Kardanen 8 ändra användningen i gällande detaljplan. I gällande detaljplan tillåts endast handel i bottenvåningen (H 1 ). Föreslagen planändring tillåter handel i två plan (H 3 ), dock ej handel med livsmedel. Synpunkter Parkeringsbehov Till planen skall bifogas en utredning som redovisar att tillräckligt med parkering för bilar och cyklar går att tillskapa för det behov som en fördubbling av handelsytan innebär. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att ovan framförd synpunkt beaktas. Yrkanden Under diskussion framfördes två yrkanden dels att besluta enligt förvaltnings förslag dels att infoga texten under rubriken Synpunkter i förvaltningens beslutsförslag. Propositionsordning 2 (16)

3 Efter avslutad diskussion ställde ordföranden proposition på framförda yrkanden och fann flest ja-röster för att infoga texten under rubriken Synpunkterna i förvaltningen beslutsförslag. Miljönämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att det till planen skall bifogas en utredning som redovisar att tillräckligt med parkering för bilar och cyklar går att tillskapa för det behov som en fördubbling av handelsytan innebär. 126 Tillförande av produkter för ökad biogasproduktion vid Skebäcks avloppsreningsverk, Almby 11:82 i Örebro kommun Diarienummer: , Handläggare: Emina Jusic Tekniska förvaltningen, reningsverket har den 29 juni 2011 inkommit med två anmälningar av tillförande av produkter till ökad biogasproduktion vid Skebäcks avloppsreningsverk. Den 2 augusti 2011 skickades dessa anmälningar till Länsstyrelsen för eventuella synpunkter. Den 22 augusti 2011 inkom ett e-post meddelande från Länsstyrelsen om att Länsstyrelsen har inga erinringar angående tillförandet av dessa produkter till ökad biogasproduktion. Den 21 september 2011 skickades en kompletteringsbegäran till Tekniska förvaltningen angående dessa två anmälningar. Den 3 oktober 2011 inkom Tekniska förvaltningen, Reningsverket med de begärda kompletteringarna. Miljönämnden beslutar att tillstyrka anmälan gällande tillförande av glycerol och ättiksyra för ökad biogasproduktion vid Skebäcks avloppsreningsverk med verksamheten på fastigheten Almby 11:82. et tas med stöd av tillståndsbeslut fattat av Miljöprövningsdelegationen daterat Föreläggande förenat med vite att inkomma med kompletterande PCB-inventering av fastighet XXXX, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell 3 (16)

4 I en sammanställning från PCB-inventering av XXXX alla byggnader daterad 10 september 1999 framgår att PCB har hittats i fogar i fastighetens fasad. I denna framgår inte om invändiga fogar finns och om de i så fall har provtagits. Vidare redovisas att isolerrutor finns på altandörrar och att de kan vara från aktuell tid men att datummärkning saknas. Kondensatorer uppges eventuellt finnas i förråd och källare. Begäran om komplettering av inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Kompletteringarna skulle inkomma till Miljönämnden senast 9 november Inga kompletteringar inkom. om föreläggande att inkomma med kompletterande uppgifter skickades till XXXX den 16 december Uppgifterna skulle inkomma till Miljönämnden senast 30 januari Inga uppgifter inkom. Meddelande inkom från konsulten WSP den 1 april 2010 att inventering påbörjats och att redovisning beräknas inkomma till Miljönämnden senast 30 juni Inventeringen inkom inte. Påminnelse att inkomma med inventering skickades till XXXX den 13 oktober Den 26 november inkom samtal från WSP att inventeringen pågår men har blivit fördröjd och att de hör av sig när den är klar. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite skickades till XXXX den 15 augusti 2011 med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 29 augusti Inga synpunkter har inkommit. Miljönämnden beslutar att vitesförelägga XXXX, XXXX, organisationsnummer XXXX gällande fastighet XXXX, att: 1. Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av huruvida invändiga fogar finns på fastigheten, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med resultat från provtagning på invändiga fogar på fastigheten, om sådana finns, snarast, dock senast 25 januari Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om huruvida ålder kunnat fastställas på isolerrutorna på fastigheten, snarast, dock senast 1 december (16)

5 4. Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om mängd kondensatorer på fastigheten samt placering av dessa, om sådana finns, snarast, dock senast 1 december Punkterna ovan avser endast de fogar, isolerrutor och kondensatorer där risk finns för PCB. et fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 samt Förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19) Föreläggande förenat med vite att inkomma med kompletterande PCB-inventering för fastighet XXXX, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell I en sammanställning från PCB-inventering av XXXX alla byggnader daterad 10 september 1999 framgår att PCB har hittats i fogar i fastighetens fasad. Ytterligare en sammanställning daterad 21 juni 2001 visar att det finns ca 300 löpmeter PCB-fogar i byggnaden. Enligt en tredje sammanställning daterad 26 juli 2006 ska byggnaden ha sanerats under Vidare finns uppgifter om att 300 meter fogmassa finns i byggnaden och att sanering ska ske. Begäran om komplettering av inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Kompletteringarna skulle inkomma till Miljönämnden senast 9 november Kompletteringar inkom inte. om föreläggande att inkomma med kompletterande uppgifter skickades till XXXX den 23 december Uppgifterna skulle inkomma till Miljönämnden senast 30 januari Inga uppgifter inkom. Meddelande inkom från konsulten WSP den 1 april 2010 att inventering påbörjats och att redovisning av denna beräknades inkomma till Miljönämnden senast 30 juni Inventeringen inkom inte. Påminnelse att inkomma med inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Den 26 november 2010 inkom samtal från WSP att inventeringen pågår men har blivit fördröjd och att de hör av sig när den är klar. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite skickades till XXXX den 15 augusti 2011 med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 29 augusti Inga synpunkter har inkommit. 5 (16)

6 Miljönämnden beslutar att vitesförelägga XXXX, XXXX, organisationsnummer XXXX, gällande fastighet XXXX, att: 1. Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av vilka delar som sanerats i byggnad C, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av inventering gällande invändiga fogar snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med resultat från provtagning av invändiga fogar, om sådan gjorts, snarast, dock senast 25 januari et fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 samt Förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19) Föreläggande förenat med vite att inkomma med kompletterande PCB-inventering av fastighet XXXX, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell I XXXX sammanställning från PCB-inventering daterad 10 september 1999 framgår att fogar i fasaden finns, dock inte om fogar finns inomhus på fastigheten. Vidare redovisas att några isolerrutor och kondensatorer finns från den aktuella tiden. XXXX redovisade den 21 juni 2001 ytterligare resultat från PCBinventering på XXXX, XXXX, på fastighet XXXX. Inventeringen visade att fogar innehållandes PCB finns på fastigheten. I sammanställningen finns uppgifter om att det inte hittats några isolerrutor vid inventeringen. Gällande kondensatorer uppges det att det kan finnas i liten mängd. Begäran om komplettering av inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Kompletteringarna skulle inkomma till Miljönämnden senast den 9 november Inga kompletteringar inkom. om föreläggande att inkomma med kompletterande uppgifter skickades den 16 december Uppgifterna skulle inkomma till Miljönämnden senast 30 januari Inga uppgifter inkom. Meddelande inkom från konsulten WSP den 1 april 2010 att inventering påbörjats och att redovisning beräknas inkomma till Miljönämnden senast 30 juni Inventeringen inkom inte. 6 (16)

7 Påminnelse att inkomma med inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Den 26 november 2010 inkom samtal från WSP att inventeringen pågår men har blivit fördröjd och att de hör av sig när den är klar. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite skickades till XXXX den 15 augusti 2011 med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 29 augusti Inga synpunkter har inkommit. Miljönämnden beslutar att vitesförelägga XXXX, XXXX, organisationsnummer XXXX, gällande fastighet XXXX, att: 1. Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av huruvida invändiga fogar finns på fastigheten, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med resultat från provtagning på inomhusfogar, om fogar finns, snarast, dock senast 25 januari Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om huruvida isolerrutor finns på fastigheten, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av tillverkningsår på isolerrutorna, om isolerrutor finns, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om mängden kondensatorer som finns i fastigheten, snarast, dock senast 1 december Punkterna ovan avser endast de fogar, isolerrutor och kondensatorer där risk finns för PCB. et kommer att fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 samt Förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19) Föreläggande förenat med vite att inkomma med kompletterande PCB-inventering på fastighet XXXX, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell 7 (16)

8 I XXXX sammanställning av PCB-inventering daterad 10 september 1999 saknas uppgifter om huruvida fogar finns inomhus på fastigheten. Vidare redovisas att kondensatorer finns från den aktuella tiden men inte vilka mängder och var de finns. Halkfria golv uppges eventuellt finnas i källaren men ytterligare uppgifter om inventering och provtagning av dessa saknas. XXXX redovisade den 21 juni 2001 ytterligare en sammanställning med resultat från inventering av PCB på XXXX, fastighet XXXX. Denna sammanställning visade att PCB-fogar finns på fastigheten. Isolerrutor och halkfria golv uppges inte finnas på fastigheten. Begäran om komplettering av inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Kompletteringarna skulle inkomma till Miljönämnden senast 9 november Inga kompletteringar inkom. om föreläggande att inkomma med kompletterande uppgifter skickades den 16 december Uppgifterna skulle inkomma till Miljönämnden senast 30 januari Inga uppgifter inkom. Meddelande inkom från konsulten WSP den 1 april 2010 att inventering påbörjats och att redovisning beräknas inkomma till Miljönämnden senast 30 juni Inventeringen inkom inte till Miljönämnden. Påminnelse att inkomma med inventering skickades till XXXX den 13 oktober Den 26 november 2010 inkom samtal från WSP att inventeringen pågår men har blivit fördröjd och att de hör av sig när den är klar. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite skickades till XXXX den 15 augusti 2011 med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 29 augusti Inga synpunkter har inkommit. Miljönämnden beslutar att vitesförelägga XXXX, XXXX, organisationsnummer XXXX, gällande fastighet XXXX, att: 1. Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av huruvida invändiga fogar finns på fastigheten, snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med resultat från provtagning på inomhusfogar, om fogar finns, snarast, dock senast 25 januari Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om mängden kondensatorer som finns i fastigheten samt var de finns, snarast, dock senast 1 december (16)

9 4. Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter om huruvida halkfria golv finns på fastigheten snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med resultat från provtagning av halkfria golv, om sådana finns, snarast, dock senast 25 januari Punkterna ovan avser endast de fogar, kondensatorer och halkfria golv där risk finns för PCB-förekomst. et kommer att fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 samt Förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19) Föreläggande förenat med vite att inkomma med kompletterande PCB-inventering för fastighet XXXX, Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Marlene Rünell I en sammanställning av XXXX PCB-inventering daterad 10 september 1999 framgår att löpmeter utvändiga fogar funnits men bytts ut. Man har sedan tagit ett (1) prov för kontroll av om PCB återvandrat. I ytterligare en sammanställning över PCB-inventering av fastigheten daterad 21 juni 2001 framgår det att det finns fogar med ett PCB-innehåll på mellan mg/kg. Fastigheten uppges ha omfogats under 1996 men de 9500 meter fog uppges ej ha sanerats. Vidare finns en notering att fogmassa med en PCB-halt på mg/kg har hittats inomhus och att foglängden är mycket svåruppskattad. I sammanställningen uppges även att kondensatorer finns från den aktuella tiden men inte var eller i vilka mängder. I en tredje sammanställning daterad 26 juli 2006 framgår att 9500 löpmeter fogmassa funnits på fastigheten men har sanerats mellan Begäran om komplettering av inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Kompletteringarna skulle inkomma till Miljönämnden senast 9 november Inga kompletteringar inkom. om föreläggande att inkomma med kompletterande uppgifter skickades till XXXX den 16 december Uppgifterna skulle inkomma till Miljönämnden senast 30 januari Inga uppgifter inkom. 9 (16)

10 Meddelande inkom från konsulten WSP den 1 april 2010 att inventering påbörjats och att redovisning beräknas inkomma till Miljönämnden senast 30 juni Inventeringen inkom inte. Påminnelse att inkomma med inventeringen skickades till XXXX den 13 oktober Den 26 november 2010 inkom samtal från WSP att inventeringen pågår men har blivit fördröjd och att de hör av sig när den är klar. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite skickades till XXXX den 15 augusti 2011 med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 29 augusti Inga synpunkter har inkommit. Miljönämnden beslutar att vitesförelägga XXXX, XXXX, organisationsnummer XXXX, gällande fastighet XXXX att: 1. Vid ett vite av kronor inkomma med uppgifter gällande huruvida de löpmeter utvändig fogmassa sanerats eller ej. Snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av inventering av invändiga fogar. Snarast, dock senast 1 december Vid ett vite av kronor inkomma med redovisning av var i fastigheten kondensatorer finns samt i vilka mängder. Detta avser endast de kondensatorer där risk finns för PCB-förekomst. Snarast, dock senast 1 december et kommer att fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 samt Förordningen om PCB m.m (SFS 2007:19) om föreläggande, XXXX, XXXX, XXXX i Örebro Diarienummer: Handläggare: Hoa Tran. Miljökontoret besökte XXXX för kontroll av livsmedelsverksamheten. Vid besöket uppmärksammades att separat diskutrymme saknades trots att serveringsdisk förekom. Av kontrollrapporten i d.nr informerades om att servering på porslin bör upphöra. Det informerades även om att servering på annat än engångsmaterial inte bör förekomma i anläggningen. 10 (16)

11 Vid ett bokat möte med verksamhetsutövaren förklarades att serveringsdisk inte bör hanteras i köket då separat diskutrymme saknades. Ett uppföljande kontrollbesök genomfördes Vid besöket kvarstod bristerna som påtalades vid kontrollbesöket i mars om förbud fattades (d.nr ) där verksamheten begränsades till att endast servera på engångsmaterial. Miljökontoret besökte verksamheten , se d.nr Vid besöket kunde Miljökontoret konstatera att kraven rörande underhåll, rengöring, egenkontroll mm. var uppfyllda. Dock kvarstod förbudet mot porslinsservering eftersom separat diskrum saknades. Miljökontoret gjorde en ny inspektion på anläggningen , se d.nr Vid besöket uppmärksammades att servering på porslin fortfarande skedde i verksamheten trots förbud. Miljönämnden föreslås besluta att förelägga XXXX, organisationsnummer XXXX på livsmedelsanläggningen XXXX på fastigheten XXXX att endast servera på engångsmaterial då separat diskmöjlighet saknas. Servering får endast ske på engångsmaterial. Diskning av serveringsdisk får endast ske om det kan ske på ett säkert sätt och tillräcklig skilt från beredningen av oförpackade livsmedel. Föreläggandet föreslås förenas med ett löpande vite om kr som XXXX, organisationsnummer XXXX ska betala för varje gång som Miljökontoret konstaterar att föreläggandet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. Med stöd av 33 livsmedelslagen föreslås beslutet gälla även om det överklagas. 133 Förbud enligt tobakslagen, XXXX, XXXX, XXX i Örebro Diarienummer: Handläggare: Hoa Tran Företag som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet enligt lag att vara väl förtrogna med de regler som gäller enligt tobakslagen. 11 (16)

12 Vid tillsynsbesöket , kl. 12:30 påträffades tobaksvaror som saknade svensk varningstext eller innehållsdeklaration. Att i näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar innehållsdeklaration är en överträdelse mot 11 tobakslagen. Av Statens folkhälsoinstituts föreskrift FHIFS 2001:2, 7 framgår att varningstext och innehållsdeklaration skall vara utformad på svenska. Mot bakgrund av ovan anser Miljökontoret att det föreligger grund för att besluta om ett förbud för XXXX att tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar varningstext eller innehållsdeklaration på svenska. Förbudet ska förenas med ett löpande vite om kr, som XXXX förpliktas att utge för varje gång som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. Enligt 3 viteslagen skall vitet fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och förhållanden i övrigt kan antas förmå honom att följa det förbud som är förenat med vitet. Förbudet förenas med ett löpande vite om kr för varje gång som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. Miljönämnden förbjuder XXXX, XXXX i egenskap av verksamhetsutövare att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft, tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, XXXX i Örebro som: saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration har text eller deklaration som är uppenbart oriktig. Förbudet förenas med ett löpande vite om kr som XXXX, XXXX ska betala för varje gång som förbudet överträds, räknat från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 134 Förslag till revidering av Örebro kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel Diarienummer: Mn 183/2011 Handläggare: Helena Aronsson Livsmedelsverket har reviderat sin vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Vägledningen ger myndigheterna stöd i beräkning av behov av tid för kontroll för olika typer av anläggningar. Förändringarna medför att vissa anläggningar får färre timmar och vissa får fler timmar. Kostnaden för livsmedelskontroll beräknas inte på 12 (16)

13 samma sätt som inom övriga lagstiftningsområden inom miljö- och hälsoskyddet. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en modell för beräkningen. Kostnaden för en kontrolltimme beräknas i Örebro kommun till 920 kr. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel behöver därför revideras enligt bilaga1, för att överensstämma med den förändrade vägledningen från Livsmedelsverket. Miljönämnden föreslår med stöd av förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166), att kommunfullmäktige ska besluta att anta i bilaga 1, redovisat förslag till reviderad taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari Yttrande över EuroMaint Rail AB:s ansökan om tidsbegränsad ändring av villkor 4 i gällande tillstånd för verksamheten på fastigheten Olaus Petri 3:233 Diarienummer: Handläggare: Karin Malmgren EuroMaint Rail AB har hos Mark- och Miljödomstolen ansökt om tillfällig ändring av villkor 4 i bolagets tillstånd vilket innebär en villkorslättnad för utsläpp av VOC från 5 ton till 7 ton per år. Miljönämnden har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter med anledning av ansökan i kungörelse från Nacka tingsrätt som inkom den 28 september Bolagets befintliga tillstånd meddelades 20 juni 1996 av Koncessionsnämnden (Dnr ) och är förenat med ett antal villkor, däribland villkor 4 som lyder: Utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) till luft får som riktvärde per år uppgå till högst 16 ton t o m 1998 och 10 ton under samt därefter 5 ton som gränsvärde. Bolaget anger i ansökan att den totala förbrukningen av VOC under år 2010 uppgick till 4,4 ton. Den totala förbrukningen av VOC har ökat de senaste åren och anledningen anges vara ökad tillströmning av komponenter för målning, dels högre krav på total ommålning av komponenter. Inför verksamhetsåret 2011 har bolaget fått indikationer på att efterfrågan på målade komponenter alltjämt kan förväntas vara stor. Vid tiden för ansökan hade utsläppen för 2011 uppgått till 4,3 ton VOC och bolaget räknar med att gränsvärdet på 5 ton överstigs med drygt 1 ton vid bibehållen produktion. 13 (16)

14 Reningsanläggning Bolaget har beslutat att installera reningsutrustning för att reducera utsläppen av VOC. Investeringskostnaden för anläggningen som är tekniskt tillämpbar vid bolagets anläggning beräknas uppgå till drygt 3,1 miljoner kronor. Anmälan om installation av reningsutrustning för reducering av VOC inkom till Miljökontoret den 23 september t är under handläggning. Tidsbegränsning Ansökan om villkorsändring avser enligt ansökan enbart år Fr.o.m 1 januari 2012 fortsätter nuvarande villkor om utsläpp på 5 ton att gälla. Den tillfälliga ökningen av förbrukad mängd organiska lösningsmedel som Bolaget ansökan avser är inte så omfattande att den är tillståndspliktig enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljönämnden har ingen erinran mot EuroMaint Rail ABs (nedan kallat Bolaget) ansökan om tidsbegränsad ändring av villkoret för utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft vid Bolagets verksamhet på fastigheten Olaus Petri 3:233 i Örebro kommun. Villkorsändringen gäller t.o.m 31 december Nämnden finner inte att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljön är av den omfattningen att tillstånd till sökt ändring av villkoret i bolagets tillstånd inte kan lämnas. 136 Ekonomisk månadsrapport Handläggare: Mona Hass Informationen tas till protokollet. 137Anmälan om presidiesammanträde Presidiesammanträde hölls den 30 september Miljönämnden lägger anmälan till protokollet. 138 Anmälan av delegationsbeslut nummer: Mn 181 /2011 Handläggare: Emma Hjulström 14 (16)

15 Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden ur ärendehanteringssystemet Ecos och för tiden ur ärendehanteringssystemet W3D3 samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljönämnden, under tiden Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden ur ärendehanteringssystemet Ecos och för tiden ur ärendehanteringssystemet W3D3 samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljönämnden, under tiden Förvaltningschefen och ordföranden informerar Jessica Nilsson på Miljökontoret informerar om värmepumpar. Miljönämnden tar informationen till protokollet. 140 Övrigt Patrik Jämtvall (FP) framförde att han och ersättaren Jerker Lindgren (FP) inte avser att delta vid utbildningsdagarna i Båsenberga. Han anser att utbildningsdagarna kunde ha anordnats på närmare håll och utan övernattning för att dra ner på kostnaderna. 15 (16)

16 Vid protokollet Emma Hjulström, sekreterare Justerat den 17 oktober Lilla Åström, förste vice ordförande Erik Gestrinius, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 oktober (16)

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Åström (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg (MP),

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 36/2013. Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 36/2013. Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 36/2013 Miljönämnden Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Klas Göransson (S) Sofia

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 135/2013. Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I

Miljönämnden. Protokoll Mn 135/2013. Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I Protokoll Mn 135/2013 Miljönämnden Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 170/2014. Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 170/2014 Miljönämnden Datum: 2015-04-14 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Arne Bergqvist (S) Gösta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Jaana Rokka (V), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.40 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Närvarande: Protokoll 9/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-10-31 Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 9 februari, 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 9 februari, 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 9 februari, 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), 1:e vice ordförande Jaana Rokka (V), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Mn 87/2014 Miljönämnden Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Tid: onsdag 11 februari kl 09.00-12.00 Plats: Sal Vinön, stadsbyggnadshus II

Tid: onsdag 11 februari kl 09.00-12.00 Plats: Sal Vinön, stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 11 februari kl 09.00-12.00 Plats: Sal Vinön, stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Pether Jildenstål (M) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-01-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 31 januari 2017 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: SID 1 (3) FÖRELÄGGANDE ATT INVENTERA PCB I FASTIGHET

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: SID 1 (3) FÖRELÄGGANDE ATT INVENTERA PCB I FASTIGHET MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2009-002195 SID 1 (3) 2011-01-20 Handläggare Christer Edvardsson 08-508 28977 Christer.Edvardsson@stockholm.se Trä5:an Fastighets AB Åvägen 38 B 141 30 HUDDINGE

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 171/2014. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 171/2014. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 171/2014 Miljönämnden Datum: 2015-05-12 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag, 22 augusti, 2012 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag, 22 augusti, 2012 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag, 22 augusti, 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S)

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll Mn 132/2015. Berith Tedsjö-Winkler (L) Tjänstgör för Karin Pernefalk (M) 8. Mats Nilsson (V) Tjänstgör för Linda Linder (S) 9

Protokoll Mn 132/2015. Berith Tedsjö-Winkler (L) Tjänstgör för Karin Pernefalk (M) 8. Mats Nilsson (V) Tjänstgör för Linda Linder (S) 9 Protokoll Mn 132/2015 Miljönämnden Datum: 2016-01-19 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Tomas Runnquist (M) Gunilla Neogard

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll ECOS-mall 18a_LI_årligavg_nivåhöjn.doc - Version 2013-12-20 Beslut Dnr: 2014-000844 Objekt: 45175 Sida 1 (3) 2014-01-21 Handläggare Imran Salifu 08-508 28 731 imran.salifu@stockholm.se Panini Trading AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Miljönämnden 10 maj 2017

Miljönämnden 10 maj 2017 Miljönämnden Miljönämnden 10 maj 2017 Sid Justering... 3 25 Yttrande angående slutliga villkor, Kubikenborg Aluminium (Kubal), Skönsmon 2:98... 4 26 Remissyttrande motion (MP) angående kommunal strategi

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Protokoll Mn 144/2015. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll Mn 144/2015. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 144/2015 Miljönämnden Datum: 2016-03-15 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Tomas Runnquist (M) Arne Bergqvist

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S)

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Föreläggande om åtgärder 15 Åtgärder eller förbud? Vad visar utredningen? Hur stor är omfattningen av problemen? Går det att åtgärda problemen? Vad är skäligt att ställa krav på? Det ska inte vara mer

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Sune G Jansson (M), ordf. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2016-08-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 30 augusti 2016 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Protokoll Mn 77/2014. Tjänstgör för Sofia Lindstrand (S) Tjänstgör för Mirsad Omerbasic (S) Tjänstgör för Klas Göransson (S)

Protokoll Mn 77/2014. Tjänstgör för Sofia Lindstrand (S) Tjänstgör för Mirsad Omerbasic (S) Tjänstgör för Klas Göransson (S) Protokoll Mn 77/2014 Miljönämnden Datum: 2014-06-10 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 Tjänsteerbjudande.rev 2011-12-09(56924)_TMP Innehåll 1 Rådgivning - Hjälp till självhjälp...1

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2011-09-01 1 (8) Plats och tid Samhällskontorets sammanträdesrum, 08.00-08.30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare Sören

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers Marie Karlsson (M) tj ers

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers Marie Karlsson (M) tj ers Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 3 november 2014 kl 13.30-14.40 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-11-28 1 (7)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-11-28 1 (7) 2011-11-28 1 (7) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 28 november 2011, klockan 14.00 14.30 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S)

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på Protokoll Km 585/2014 Kulturnämnden Datum: 2015-01-20 Klockan: 17:00-20:10 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) Eva Eriksson (S) Börje Ström (FP) Anna-Maria Hedin (KD) Ingvar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer