Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma 2007-10-19"

Transkript

1 Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma

2 Effektiv klimatpolitik Behövs ett generellt ekonomiskt styrmedel som ger samma incitament och marginalkostnad i alla sektorer: - Koldioxidskatt på samma nivå - Generell handel med utsläppsrätter Komplettera med styrmedel som förbereder långsiktiga åtaganden eller undanröjer marknadsimperfektioner

3 Biobränslen en begränsad resurs Europas biobränsletillgångar kan utan skada på biologisk mångfald bara ersätta 20% av nuvarande användning av kol, olja och naturgas enligt EEA (2006) Med 10 mdr människor, livsstil som i dagens OECD, men halverad specifik energianvändning, kan bioenergi klara 10% av världens energibehov år 2100 (Azar, 2006) 13% år 2050 (OECD, 2007, IEA, 2006)

4 Mer optimistiska bedömningar Det finns också bedömningar om att ända upp till 50% av vägtrafikens framtida globala bensinbehov skulle kunna klaras med biodrivmedel (t.ex. Fulton, 2004) Oklart under vilket risktagande Oklart om utsläpp av andra växthusgaser Oklart om behov i andra samhällsektorer

5 Biomassa ska räcka till mycket Livsmedel Råvara för textilier Trävaror Papp- och pappersprodukter Kemisk råvara Bioenergi För 9-10 miljarder människor

6 Risker med ökad bioproduktion Frigörande av delar av markens kolförråd Hög vattenförbrukning, sänkning av grundvatten Förlust av biologisk mångfald och hela ekosystem Näringsläckage/övergödning Stora utsläpp av dikväveoxid (N 2 O) från intensivodlade grödor, främst raps (Crutzen el, al, 2007)

7 Andra problem Ökad efterfrågan på animalisk föda Ökad användning av papper och bomull Oklara effekter av GMO Hot mot ursprungsbefolkningar - nykolonialism

8 Effekter av klimatförändringen? Minskad nederbörd och ökad avdunstning kommer att försvåra livsmedelsproduktion i delar av världen Ökad nederbörd kan innebära problem i andra delar Havets produktionsförmåga kan påverkas Längre växtsäsong kan öka avkastningen på nordliga breddgrader men liten effekt på livsmedelsproduktionen

9 Slutsatser om potentialen Potentialen är svårbedömd men liten i förhållande till förväntad efterfrågan Skaderisken vid överexploatering är mycket större än för solel, solvärme, vindkraft och vågkraft samt jämfört med effektivisering hos användarna Solvärme och sol-, vind-, våg- och vattenkraft ger mycket högre utbyte per investerad kwh

10 Bioenergi med ett försiktigt synsätt Om hela jordens befolkning i framtiden använder hälften så mycket energi per capita som vi gör idag kan bioenergi motsvara högst en femtedel av nuvarande europeisk efterfrågan på bränslen och drivmedel Vi kan tillfälligt använda en högre andel

11 Framtida möjligheter? Produktion av biomassa med hjälp av alger under kontrollerade former? Kostnad? Risker?

12 Effekter på utsläpp av biodrivmedel Utgör idag ca 1% av drivmedelsanvändningen 11% i Brasilien Minskning av växthusgaserna med % i bästa fall jämfört med bensin (EU Kommissionen, 2007) Upp till 90% för tropisk etanol

13 Minskade fossila CO 2 -utsläpp från 1 ha biomassa (framtida system all hjälpenergi CO 2 -neutral) tco2/ha/år vete-etanol ersätter bensin Träflis ersätter olja i fjärrvärme Träflis ersätter kol i kraftvärmeproduktion

14 Är det här klokt? I Tyskland ska enligt regeringens plan bioenergi år 2020 utgöra: - 14% av energi för uppvärmning - 17% av drivmedel - 28% av kraftproduktion Källa: ERU (2007)

15 Kostnader, kr per kg CO CO2-ekvivalent år 2030 (IPPC för att nå stabilisering på 550 ppm år 2100) Ca 190 (priset för 2008-rätter på EU ETS) (kostnaden för att avskilja och slutförvara CO2) (osubventionerad etanol, exkl. fordonssubventioner)

16 Well to wheels analyses g/kwh 50% 40% Fossil Renewable % 20% 10% 0% Diesel (crude oil) hybrid Diesel (crude oil) DME (natural gas) MeOH (natural gas) CNG (natural gas) Synthetic diesel (natural gas) Hydrogen (electr. EU mix) hybrid Energy efficiency, % DME (wood, black liqour) hybrid Hydrogen (electr. wind) hybrid DME (wood, black liqour) MeOH (wood, black liqour) Biogas (sewage) DME (wood) MeOH (wood) Synthetic diesel (wood) RME (rape seed) Ethanol (wood) Ethanol (wheat) CO2-equivalents, g/kwh Källa: AB Volvo, Environmental Affairs, 2004

17 Andra generationens biodrivmedel Ännu inte lyckats framställa etanol ur barrvedscellulosa i kontinuerlig drift Alternativet är lågt etanolutbyte i kombination med pelletsproduktion och stora värmeförluster Andra generationen dyrare än första (EU COM) Förluster är energi man inte får betalt för

18 Om man lyckas? Antag att ett genombrott sker före 2010 och att en första kommersiell anläggning står klar 2012 Samtidigt har den tillåtna gränsen för låginblandning höjts till 10% Man hinner inte bygga ut för att producera för 10% låginblandning förrän tidigast 2020

19 Gissningar om vad sker till 2020 Lätta fordon: Plug-in elhybrider (+elbilar) = Behov av ett kompletterande bränsle med hög energitäthet (ej gas eller alkoholer) Tunga stadsfordon: Biogas/naturgas eller diesel (i båda fallen som elhybrider) Övriga tunga fordon: Diesel (inkl. syntetisk diesel och biodiesel) och DME

20 Effektivt utnyttjande av naturresurserna 1. Använd biobränslen i kraft- och värmesektorn 2. Använd bensin, diesel och naturgas som drivmedel tills vidare 3. Komplettera med etanol från sockerrör i form av låginblandning (5-10%) 4. Utnyttja biogasen 5. Fortsätt forska - håll alla dörrar öppna

21 Kraftvärme + eldrift Vi har en stor outnyttjad potential för elproduktion i kraftvärmeverk Mycket hög verkningsgrad 1/3 el, 10% förluster Nästan inga förluster i produktion av flis Elmotorn har mycket högre verkningsgrad än bensin- och dieselmotorer 3 TWh räcker till ¼ av bilparken med snåla bilar 2020

22 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet Förluster vid laddning av batterierna Batteriernas självurladdning Förluster från bilens elmotor Överfört till hjulen

23 Plug-in elhybrider En plug-in elhybrid kan gå km på el 50% av genomsnittsbilistens årliga körsträcka består av dagsresor kortare än 40 km Dessutom kan plug-in klara de första 40 km av alla andra resor = 25 procent av den genomsnittliga årliga körsträckan Teoretiskt kan plug-in klara 75% av all körning

24 Politisk intervention EU kommissionen vill utvidga handeln till transportsektorn - stöds av Sverige Men vill ändå att transportsektorns utnyttjande av biodrivmedel ska motsvara 5.75% 2010 och 10% år 2020 Ingen genomarbetad analys har presenterats som underlag för detta Målet snedvrider utfallet av handeln och gör det dyrare att nå målet

25 Föreslagna EU regelverk 1. Minst 10% biodrivmedel % minskning per år mellan 2010 och 2020 av livscykelutsläppen av växthusgaser från produktion av drivmedel (EP hellre krav på biodrivmedel) 3. Höjning av tillåtna halten etanol i bensin till 10%

26 Ansvaret hos drivmedelsleverantörerna Flertalet länder (som bestämt sig) lägger kvotplikten på drivmedelsdistributörerna Det innebär att konsumenterna betalar Svenskt utredningsförslag (2004) om gröna drivmedelscertifikat förkastades av den förra regeringen Sverige satsade istället på skatteundantag

27 Effekter av kvotplikt Vid kvotplikt kommer drivmedelsbolagen att komplettera låginblandning med de övriga åtgärder som har lägst kostnad för att nå de båda målen Det kan innebär att de prissätter biogas, DME och E85 så att försäljningen bidrar till måluppfyllelsen i nödvändig utsträckning

28 Vinnare och förlorare. Vinnare Förlorare Biogas DME Naturgas Sockerrörsetanol Biosyntesgas Kol Oljesand och oljeskiffer Biodiesel (RME) Vin- och spannmålsetanol

29 Räcker biomassan? Det är inte säkert att biomassan räcker till 10% av drivmedelsförbrukningen: - OECD (Doornbosch och Steenblik, 2007) - Världsbanken - International Transport Forum - SRU (2007) - UN Energy (2007) - Righelato och Spracklen (Science, 2007) - UK (King s report)(2007)

30 Olika nationella mål för 2005 Enligt EU:s biodrivmedelsdirektiv skulle medlemsländerna ange mål för 2005 med sikte på 2 procent. Mål satta av nordiska medlemsländer: - Sverige 3.0% - Danmark 0.1% - Finland 0.1%

31 . Men transportsektorns utsläpp?

32 Transportsektorns andel av oljeanvändningen idag Sverige 80% OECD-länderna >70% Världen 58% Peak för bensin och diesel först år efter råoljans peak

33 Effektiviseringspotential Bränsleförbrukningen hos nya personbilar kan halveras till 2020 om alla möjligheter utnyttjas: - Lägre rull- och luftmotstånd - Lättare material - Hybridisering och downsizing av motorer - Övrig effektivisering av drivlinan - Reducerade krav på prestanda

34 Föreslaget EU regelverk Krav på minskade CO2-utsläpp per fordonskilometer max 130g år 2012 Men gäller alla drivmedel Troligen som koncernmedelvärde Troligen viss kompensation för nyttan av större bilar Handel med utsläppskrediter är sannolik (baseline and tradable credits)

35 Fordonsindustrin klarar inte målet om max 140 gram. Progress towards voluntary agreement targets Projection based upon continuation of average performance g/km ACEA JAMA KAMA

36 New Car CO2 Emissions in EU ,0 190,0 180,0 g/km 170,0 160,0 150,0 140,0 Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Portugal Spain Sweden UK

37 Troligen gränsvärden efter storlek Stora bilar får troligen släppa ut mer än små, men knappast mer än gram per km Det innebär i så fall att de minsta inte får släppa ut mer än ca 100 gram per km Fortsatt minskning efter 2012 kanske max 95 gram 2020

38 Average new car CO2 emissions by Brand /km Fiat Citroen Renault Ford Peugeot Opel/Vauxhall Toyota Kia Skoda Seat Honda Mercedes-Benz Hyundai Volkswagen BMW Volvo Audi Mazda Suzuki Nissan

39 En utmaning för Sverige Sverige har (liksom USA) satsat på skattesubventioner av biodrivmedel och E85-bilar men inte gjort något för att minska bränsleförbrukningen EU kommissionen föreslår (med Kalifornien som förebild) krav på sänkta livsmedelsutsläpp och lägre specifik bränsleförbrukning

40 Drivmedelspolitiken Avskaffa pumptvånget Eventuell skattelättnad för biodrivmedel bör vara livscykelbaserad Om transportsektorn inte tas in i ETS bör skattereduktionen motsvara priset på utsläppsmarknaden (= ca kr per liter bensin vid /ton CO2) Avskaffa etanoltullen

41 Svenska statens miljöbilsdefinition 1. Alternativbränslebilar som inte har en bränsleförbrukning per 100 km vid blandad körning som överstiger 9,2 liter bensin eller 8,4 liter diesel (= 218 g koldioxid) 2. Extra påslag för bilar med automatisk växellåda om de klarar gränsvärdet med manuell låda 3. Bilar som bara går på fossila drivmedel får högst släppa ut 120 gram/km

42 Styrmedel för snålare bilar Ändra statliga miljöbilsdefinitionen så att den stödjer EU-målet om max 130 g Avstå från subventioner som ökar utsläppen från trafiken, t.ex. befrielse från trängselskatt och besöksparkering Koldioxiddifferentiera förmånsskatten

43 Förslag till ny miljöbilsdefinition. g/km Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp

44 Övriga åtgärder (I) Motsvarande krav på lätta lastbilar Premiera energieffektiva däck (VTI-studie) Avgiftsbelägga dubbdäck i storstäderna Ställa om hastighetsbegränsare till 80 km/h på tunga lastbilar Föreskriva ISA i yrkesmässigt framförda fordon Skärpt hastighetsövervakning

45 Övriga åtgärder (II) Utbildning i energisnål körstil (Ecodriving) Trängselskatt (utan undantag) Energieffektiva vägbeläggningar? Effektiv gatu- och vägbelysning Samdistribution Fler kombiterminaler Bättre cykelinfrastruktur Tydliga regler för tjänsteresor

46 Slutsatser (I) Varje ton biomassa som kunde ha använts för uppvärmning men utnyttjas för drivmedel innebär en klimatförlust Subventionerna till biodrivmedel fördyrar och försvårar klimatpolitiken Subventionerna till miljöbilarna motverkar energieffektivisering och gör det svårare att nå klimatmålet Sverige är inget föredöme

47 Slutsatser (II) Biomassapotentialen är liten jämfört med behoven Använd resurserna främst för kraft- och värmeproduktion Låginblandning av främst tropisk etanol Partiell elektrifiering av vägtransporterna Effektivisering 10 gånger viktigare än bränslebyte i transportsektorn

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Väljer konsumenten framtidsbilen?

Väljer konsumenten framtidsbilen? Vägverket Publikation 2005:15 Väljer konsumenten framtidsbilen? Per Kågeson Nature Associates 2005-01-14 Syfte Avsikten med denna rapport är att 1) studera trender i den svenska bilmarknadens preferenser

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Med klimatet i tankarna

Med klimatet i tankarna Med klimatet i tankarna styrmedel för energieffektiva bilar Per Kågeson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:1 Finansdepartementet Förord Ur kaos föds ordning. En likformig europeisk styrning

Läs mer

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Ett nordiskt energiscenario Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Greenpeace 26 1 Sammanfattning Det finns en stor global enighet om att vi ska motverka klimatförändringarna genom

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Bästa fordonsbränsle 2009

Bästa fordonsbränsle 2009 Bästa fordonsbränsle 2009 Juni 2009 Gröna Bilisters granskning av fordonsbränslena på den svenska marknaden Innehållsförteckning SLUTSATS: FÖRNYBART ÄR ÖVERLÄGSET FOSSILT OCH BIOGAS ÄR BÄST... 2 BAKGRUND...

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer