Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn"

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning 49 Information - Framställan till Kulturrådet - Svar till Kulturrådet Förslag till ny struktur för uppföljning av samverkansmodellen. - Kulturvanor i Blekinge - Kulturvaneundersökning Inför eftermiddagens workshop Beslut 50 Motion Låt Blekinge bli en fristad för en förföljd konstnär 51 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut - Verksamhetsområde Kultur- och fritids kansli informerar - Övriga frågor - Under eftermiddagen workshop inför Kulturplan Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Dnr Yttrande över förslag till ny struktur för uppföljning av samverkansmodellen Bakgrund Statens kulturråd har i samband med översynen av uppföljningsmodell för Kultursamverkansmodellen överlämnat ett förslag till regionerna för synpunkter. Förslaget är ämnat att förbättra och om möjligt förenkla redovisningen av statsbidrag och bygger på en treårscykel med både kvantitativa och kvalitativa uppgifter. Synpunkter Regionsamverkan Sydsverige menar att förslaget som helhet är svårt att bedöma, främst beroende på de i förslaget nämnda specialstudierna. Resursåtgången för redovisning beror till stor del på dessa fördjupningar och omfattningen av arbetet för att ta fram information till dessa. Jämfört med den modell som praktiseras idag, med årliga kvantitativa redovisningar och kvalitativa sådana vartannat år, framstår den föreslagna modellen som mer omfattande. En ökad resursåtgång måste därför vägas mot den ökade nytta som följer av den förändrade redovisningsmodellen. Kulturrådet nämner att syftet med specialstudierna är att bygga upp en djupare kunskap som på ett tydligare sätt kan vara ett underlag för prioriteringar. Regionsamverkan Sydsverige vill kommentera detta med att kulturpropositionens (2009/10:3) huvudsakliga syfte var att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang. Av detta följer enligt vår mening att de huvudsakliga prioriteringarna bör ske på regional nivå och av de regionala kulturnämnderna eller motsvarande. Från en regional horisont ska statistik också levereras till Myndigheten för kulturanalys. En jämförelse med tidigare redovisningar av statliga kulturmedel, innan samverkansmodellens genomförande, ger vid handen att resursåtgången för redovisning ökat betydligt. Att i ett sådant läge Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

3 ytterligare öka denna resursåtgång ter sig från ett regionalt håll som olyckligt. Regionernas underlag för prioriteringar och utveckling erhålls genom kulturplanerna och de Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner, som förtydligar hur regionerna ska förhålla sig till förordning 2010:2012. Även genom framställan kan regionerna påvisa förslag till prioriteringar och utvecklingsbehov. Enligt förordning 2010:2012 är ändamålet med fördelning av statsbidraget enligt 4 att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Överblicken försvåras enligt vår mening med en treårig cykel i vilken en kvalitativ uppföljning, i enlighet med de riktlinjer som beslutades i november 2015, således bara ska inlämnas vart tredje år. Det som sker av vikt de andra två åren och som hade behövt ingå i en sådan kvalitativ uppföljning som underlag för prioriteringar, tas i sådant fall inte i beaktande. En detaljerad, överblickbar och fullt tillräcklig redovisning erhålls enligt vår mening genom de olika verksamhetsberättelser som inlämnas årligen genom Kulturdatabasen. Avseende den kvalitativa uppföljningen föreslår vi därför att underlag och förslag till utvecklingsområden och prioriteringar lämnas årligen i enlighet med Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner och eventuell framställan från respektive region. På så vis kommer förslag om utvecklingsbehov samt prioriteringsförslag från regionen enligt 4 i förordning 2010:2012 att, tillsammans med redovisningen i Kulturdatabasen, ge fullgott underlag till Kulturrådet och Samverkansrådet. Regionsamverkan Sydsverige kan också skönja en oklarhet i rollfördelningen mellan Kulturanalys och Kulturrådet avseende de ovan nämnda specialstudierna. Kulturanalys ska enligt sin instruktion bland annat följa, belysa och analysera trender och utveckling, samt utvärdera reformer och satsningar, eller med andra ord just genomföra fördjupade specialstudier på kulturstatistik och annat kunskapsmaterial. Detta uppdrag ligger enligt vår mening förvillande nära det förslag till förändring av redovisningen, som Kulturrådet lagt fram. Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Slutsats Som helhet kommer förslaget sannolikt att öka den regionala administrationen kring redovisning och Regionsamverkan Sydsverige menar att Statens kulturråd nogsamt måste avväga detta mot nyttan av den nya kunskap som kan erhållas med den föreslagna redovisningsmodellen. En för Kulturrådet fullgod överblick av verksamheterna kan enligt vår mening erhållas genom Kulturdatabasen. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskotts arbetsgrupp, genom Malena Sandgren Chef kultur och fritid Region Blekinge (sammankallande) Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

5 KULTURRÅDET Till regionala kulturchefer Som tidigare meddelats er genomför Kulturrådet under 2016 en översyn av den kvalitativa delen av uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Flera av er har tidigare lämnat synpunkter inför översynen. Synpunkterna har beaktats i arbete och vi vill tacka er for era bidrag! Som en del i översynen har Kulturrådet under året haft möten med representanter för organisationerna i Samverkansrådet med fokus på uppföljningen. Vi har nu kommit så långt i processen att vi gärna vill ha era synpunkter på ett förslag till förändring av strukturen för uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Det förslag som bifogas i detta utskick innehåller en beskrivning av hur uppföljningen kan struktureras framöver men inga förslag till ibrändringar av riktlinjerna som styr uppföljningen. Kulturrådet ser ett stort värde i att fä ta del av er syn på förslaget innan arbetet fortsätter med eventuella justeringar av förslaget och anpassning av riktlinjerna isr uppföljningen. Planen är att förändringar av uppföljningen ska beslutas och meddelas er senast i samband med beslutet om 2017 års bidragsfördelning. Vi är tacksamma om ni skickar era synpunkter till love.ander(a!kulturradet.se senast 31 oktober Med vänlig hälsning rånare forssell reneralditektör Kulturrådet Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats;

6 Avsedd för Region Blekinge Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I BLEKINGE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

7 1 av 27

8 2 av 27 SAMMANFATTNING Region Blekinge gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra en undersökning gällande kulturvanor bland de boende i Blekinge för att kunna anpassa den förda kulturpolitiken. Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i Blekinge konsumerar och upplever kultur i olika former. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under juli/augusti 2016 och baserades på ett slumpmässigt urval där 1500 respondenter svarade på enkäten. Undersökningen genomfördes samtidigt i Skåne, Kronoberg och Jönköpings län i syfte att ta reda på hur kulturvanorna ser ut i de angränsande länen och möjliggöra jämförelser. Figur 1: Blekinges kulturvanor Lyssnat på musik Sett någon film (utom på bio) Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt museum Besökt bibliotek Lyssnat på konsert via TV/Internet Gått på annan konsert Besökt fornminne Sysslat med handarbete/hantverk Besökt konstutställning Sett teaterpjäs via TV/Internet Spelat digitala spel Använt dator för eget skapande Gått på teater Dansat Tecknat/målat Gått på musikal Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Spelat musikinstrument Skrivit/författat Gått på klassisk konsert, opera Gått på balett, dansföreställning Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc. 22% 22% 18% 12% 7% 5% 51% 51% 49% 48% 47% 46% 44% 38% 33% 32% 31% 81% 78% 74% 72% 70% 64% 62% 60% 90% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De mest populära aktiviteterna i Blekinge är att lyssna på musik, se på film och läsa böcker eller lyssna på ljudbok. Därefter ägnar sig Blekingeborna mest åt att gå på bio, fotografera/filma och besöka en historisk sevärdhet eller museum. De mest vanliga aktiviteterna är även de som respondenterna ägnar sig åt mest frekvent. De flesta lyssnar på musik flera gånger i veckan och många läser även böcker, ser på film och fotograferar eller filmar vid flera tillfällen i veckan. Blekinges resultat ligger i linje med Sveriges rikssnitt men visar på något högre kulturell aktivitet. Blekingeborna tenderar att gå på bio och teater, besöka bibliotek och konstutställningar samt

9 3 av 27 fotografera/filma mer än snittet i resten av landet. De sysslar även med hantverk/handarbete och spelar digitala spel mer än snittet. Mindre tid än rikssnittet ägnas dock åt att läsa böcker/ lyssna på ljudbok och se på film. De mest kulturellt aktiva i Blekinge är de i åldersgruppen år. De yngre åldersgrupperna ägnar sig framförallt mer åt att spela digitala spel, gå på bio och skapande aktiviteter såsom att fotografera/filma, teckna/måla, intresset för dessa aktiviteter avtar sedan i de äldre åldersgrupperna. Bland de kulturella aktiviteter där intresset istället växer med åldern finns att gå på teater eller titta på teater via TV/internet och att besöka konstutställningar. Kvinnor är överlag mer kulturellt aktiva än män i Blekinge. Störst skillnad mellan könen ses i de litterära aktiviteterna där betydligt fler kvinnor ägnar sig åt att läsa böcker eller lyssna på ljudbok och besöka bibliotek. Scenkonst såsom teater och musikaler är även mer populärt bland kvinnor liksom att teckna/måla, besöka museum och konstutställningar. Män är dock något mer aktiva gällande att se på film, spela digitala spel och använda datorn för eget skapande. De besöker även fornminnen i större utsträckning än kvinnor. De kulturella aktiviteter som Blekingeborna ägnar minst tid åt är olika former av scenkonst däribland att gå på klassisk konsert/opera, balett eller dansföreställningar. Även skapande aktiviteter såsom att sjunga i kör, spela teater eller delta i lajv tillhör de mindre vanliga kulturella aktiviteterna. Resultatet ligger i linje med snittet i Sverige även om Blekingeborna i något mindre utsträckning går på balett eller dansföreställningar och i något större utsträckning spelar teater eller deltar i lajv. Ramböll har även fått i uppdrag att belysa utvalda kulturaktiviteter där fördelningen skiljer sig mellan kommunerna i länet. En övergripande jämförelse ger en bild av att boende i Karlskrona och Sölvesborg är generellt mer kulturellt aktiva än boende i de övriga kommunerna. I Karlshamn och Olofström tar de boende del av kulturella aktiviteter i något lägre utsträckning. Boende i Ronneby har besökt bio i mycket mindre utsträckning det senaste året i jämförelse med de andra kommunerna. Boende i Sölvesborg har i jämförelse med de övriga kommunerna ägnat sig mer åt mer traditionell kultur i from av olika typer av scenkonst. Boende i Olofström tar generellt del av kultur i mindre utsträckning än boende i de övriga kommunerna. De har däremot tagit del av teaterpjäs via TV/internet i något större utsträckning. Karlskronaborna anger att de i större utsträckning än boende i övriga kommuner besökt museum, fornminnen, historisk sevärdhet samt deltagit i studiecirkel. Bland Karlshamnborna är de vanligaste aktiviteterna att lyssna på musik, se på film och att läsa, vilket också är de vanligaste aktiviteterna i samtliga kommuner. De går på bio i mindre utsträckning och är den kommun där minst andel av respondenterna angett att de spelat digitala spel och använt dator för eget skapande. Vid jämförelse mellan de fyra regionerna framgår ett samlat resultat med snarlika kulturvanor hos samtliga. De kulturella aktiviteter som respondenterna i Blekinge sysslar med i större utsträckning än övriga är istället att besöka museum och delta i studiecirklar eller annan kursverksamhet.

10 4 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte Syfte 5 2. Metod 6 3. Resultat Konsumtion av musik, film och böcker är de kulturella aktiviteter som Blekingeborna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna Kulturvanorna i olika åldersgrupper samt inkomst- och utbildningsnivå Ålder Kön Utbildning Inkomst De fem vanligaste kulturrelaterade aktiviteterna bland Blekingebor Vanligt förekommande aktiviteter i Blekinge Inte lika vanliga aktiviteter Mindre populära aktiviteter Minst populära aktiviteter Aktiviteter åldersgruppen Nya kulturvanor Jämförelse mellan kommuner Jämförelse mellan Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg Topp fem gemensamma aktiviteter i Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg Bakgrundsvariabler 29 TABELLFÖRTECKNING 1: Blekinges kulturvanor 8 2: Hur ofta aktiviteterna utövas i Blekinge 9 3: Blekinges fem vanligaste kulturella aktiviteter 12 4: Blekinges fem vanligaste kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 13 5: Blekinges vanligt förekommande kulturaktiviteter 14 6: Blekinges vanligt förekommande kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 15 7: Blekinges inte lika vanliga aktiviteter 16 8: Blekinges inte lika vanliga kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 17 9: Blekinges mindre populära aktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 18 10: Blekinges mindre populära kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 19 11: Blekinges minst populära aktiviteter 20 12: Blekinges minst populära aktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst 21 13: Blekinges kulturvanor i åldersgruppen år i relation till Blekinges genomsnitt 22 14: Nya kulturvanor efter ålder i Blekinge 23 15: Kulturvanor uppdelat på kommunerna i Blekinge 25 16: Kulturvanor uppdelat på kommunerna i Blekinge 26 17: Jämförelse av gemensamma kulturvanor mellan Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg 27 18: Jämförelse av topp fem gemensamma kulturella aktiviteter 28 BILAGOR Bilaga 1 Enkätfrågor

11 5 av BAKGRUND OCH SYFTE Region Blekinges kulturnämnd gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra en undersökning gällande kulturvanor bland de boende i Blekinge för att kunna anpassa den förda kulturpolitiken. Att på detta sätt följa hur medborgarna konsumerar och deltar i kulturlivet är avgörande för att säkerställa att kulturpolitiken kommer medborgarna till godo. Då mycket av kulturpolitiken idag sker på regional basis är det relevant för en regional aktör att följa resultaten. Det finns också skäl att komplettera de undersökningar som görs på riksnivå då de inte alltid är fullt överförbara på det regionala perspektivet. Genom att stärka den egna kunskapen om hur kulturvanorna ser ut ska Region Blekinges kulturnämnd kunna generera ökade förutsättningar för medborgarna att ta del av och medverka i kulturlivet. 1.1 Syfte Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i Blekinge konsumerar och upplever kultur i olika former. Region Blekinges kulturnämnd vill uppdatera sin kunskap kring hur kultur produceras och konsumeras, inte minst för att kunna bedöma effekterna av den förda kulturpolitiken. För att stärka sin kunskap vill Region Blekinges kulturnämnd komplettera undersökningen med en utblick i angränsande regioner för att kunna undersöka intressant skillnader och likheter. Det kan ge underlag för jämförande analyser kring hur den regionalt förda kulturpolitiken påverkar publikens kulturvanor.

12 6 av METOD Mätningen genomfördes genom telefonintervjuer under juli/augusti Telefonundersökningen gjordes genom ett slumpmässigt urval där 1500 respondenter i Blekinge svarade på enkäten. Respondenterna finns representerade i samtliga kommuner i Blekinge, se fördelning nedan. Figur 2. Antal och andel svarande i Blekinges fem kommuner Kommuner Antal Procent Karlshamn % Karlskrona % Olofström % Ronneby % Sölvesborg % Totalt % Frågorna i enkäten togs fram av Region Blekinge (se Appendix). Norstat genomförde datainsamlingen på uppdrag av Ramböll. Analysen av data genomfördes i statistikprogrammet SPSS. En viktvariabel har använts i analysen som är viktad mot ålder och kön, för att kunna få en jämn svarsfördelning. Variablerna gällande kulturaktiviteter kodades om till nya binära variabler, med svarsalternativen att man har ägnat sig åt aktiviteten någon gång de senaste tolv månaderna eller att man inte har ägnat sig åt den alls. Utbildningsvariabeln och inkomstvariabeln trikotomiserades för att kunna visa på låg, medel och hög utbildning respektive inkomst. Se tabell nedan för hur gränserna har dragits. Gränserna för inkomstvariabeln har tagits fram i dialog med SCB. Figur 3. Förklaringar bakgrundsvariabler Ursprunglig variabel Trikotomiserad variabel Ursprunglig variabel Trikotomiserad variabel UTBILDNING UTBILDNING INKOMST INKOMST Avslutat grundskola/realskola Låg SEK Avslutat gymnasium Medel SEK Avslutat folkhögskola Medel SEK Avslutat högskola/universitet, 40 poäng (60 poäng nya systemet) eller mindre Hög SEK Avslutat högskola/universitet, mer än 40 poäng Hög SEK SEK SEK SEK SEK eller mer Låg Låg Medel Medel Hög Hög Hög Hög Hög

13 7 av 27 Frekvenstabeller och korstabuleringar mot bakgrundsvariablerna har tagits fram. Korstabuleringarna signifikanstestades. Skillnader som är signifikanta på en nivå på 1 procent eller lägre har märkts med två asterisker (**) och skillnader som är signifikanta på en nivå på 5 procent eller lägre har märkts med en asterisk (*) i rapportens tabeller. De siffror som i tabellerna inte är märkta med någon asterisk är inte signifikanta på 5 procentsnivå eller lägre. Mätningen har, i största möjlighet, jämförts med siffror från SOM-institutets mätning från För jämförelsen har vi använt oss av SOM-rapport 2016:17 Kulturvanor i Sverige.

14 8 av RESULTAT 3.1 Konsumtion av musik, film och böcker är de kulturella aktiviteter som Blekingeborna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna De mest populära aktiviteterna i Blekinge är att lyssna på musik, se på film och läsa böcker eller lyssna på ljudbok. Därefter ägnar sig Blekingeborna mest åt att gå på bio, fotografera/filma och besöka en historisk sevärdhet eller museum. De mest vanliga aktiviteterna är även de som respondenterna ägnar sig åt mest frekvent. De flesta lyssnar på musik flera gånger i veckan och många läser även böcker, ser på film och fotograferar eller filmar vid flera tillfällen i veckan. Gällande fotografering eller filmande är det dock möjligt att det görs med en smartphone vilket kan vara lämpligt att ha i åtanke innan någon slutsats dras. Blekinges resultat ligger i linje med Sveriges rikssnitt men visar på något högre kulturell aktivitet. Blekingeborna tenderar att gå på bio och teater, besöka bibliotek och konstutställningar samt fotografera/filma mer än snittet i resten av landet. De sysslar även med hantverk/handarbete och spelar digitala spel mer än snittet. Mindre tid än rikssnittet ägnas dock åt att läsa böcker/ lyssna på ljudbok och se på film. Figur 4: Blekinges kulturvanor Lyssnat på musik Sett någon film (utom på bio) Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt museum Besökt bibliotek Lyssnat på konsert via TV/Internet Gått på annan konsert Besökt fornminne Sysslat med handarbete/hantverk Besökt konstutställning Sett teaterpjäs via TV/Internet Spelat digitala spel Använt dator för eget skapande Gått på teater Dansat Tecknat/målat Gått på musikal Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Spelat musikinstrument Skrivit/författat Gått på klassisk konsert, opera Gått på balett, dansföreställning Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc. 22% 22% 18% 12% 7% 5% 51% 51% 49% 48% 47% 46% 44% 38% 33% 32% 31% 81% 78% 74% 72% 70% 64% 62% 60% 90% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 9 av 27 Aktiviteter relaterade till eget kulturellt skapande är mindre vanliga bland Blekingeborna. Att syssla med hantverk eller handarbete, spela digitala spel eller musikinstrument tillhör inte de vanligaste kulturella aktiviteterna men utövas frekvent av de som ägnar sig åt aktiviteten. Att syssla med handarbete eller hantverk eller spela instrument kan dock vara i arbetssyfte. Figur 5: Hur ofta aktiviteterna utövas i Blekinge Lyssnat på musik Sett någon film (utom Läst någon bok/lyssnat Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk Besökt museum Besökt bibliotek Lyssnat på konsert via Gått på annan konsert Besökt fornminne Sysslat med Besökt konstutställning Sett teaterpjäs via Spelat digitala spel Använt dator för eget Gått på teater Dansat Tecknat/målat Gått på musikal Deltagit i Spelat musikinstrument Skrivit/författat Gått på klassisk konsert, Gått på balett, Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flera gånger i veckan Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång i kvartalet Någon gång i halvåret Någon gång under de senaste 12 månaderna Ingen gång

16 10 av Kulturvanorna i olika åldersgrupper samt inkomst- och utbildningsnivå En analys av kulturvanorna i olika åldersgrupper, utbildningsgrad, inkomstnivå och kön kan bidra till fördjupad förståelse för hur Blekingeborna konsumerar kultur. Här nedan redovisas resultaten nedbrutna på respektive bakgrundsvariabel Ålder De mest kulturellt aktiva i Blekinge är de i åldersgruppen år. De yngre åldersgrupperna ägnar sig framförallt mer åt att spela digitala spel, gå på bio och skapande aktiviteter såsom att fotografera/filma, teckna/måla, intresset för dessa aktiviteter avtar sedan i de äldre åldersgrupperna. Bland de kulturella aktiviteter där intresset istället växer med åldern finns att gå på teater eller titta på teater via TV/internet och att besöka konstutställningar år Som nämnt ovan är åldersgruppen år mest kulturellt aktiv. Framförallt ägnar de sig åt att lyssna på musik och se på film i likhet med de övriga åldersgrupperna. Därutöver går de på bio i stor utsträckning och går mer på konsert än övriga. De spenderar även mer tid på digitala spel och eget skapande på datorn än de äldre åldersgrupperna. Det är betydligt fler som ägnar sin tid åt att dansa, skriva/författa, teckna/måla eller spela musikinstrument i den yngsta åldersgruppen. De intresserar sig i sin tur mindre än övriga för att besöka konstutställningar, gå på musikal, teater eller se en pjäs via TV/internet år Även denna åldersgrupp ägnar sig mest åt att lyssna på musik och se på film. Därtill är denna åldersgrupp den som besöker bibliotek, museum och historiska sevärdheter i störst utsträckning. De är också de som ägnar sig mest tid åt att gå på konsert och fotografera eller filma. I relation till de äldre spenderar de också mer tid på digitala spel och på att använda datorn för eget skapande. Mindre populära aktiviteter för åldersgruppen är däremot att se på teaterpjäser via TV/internet som är mer vanligt bland de äldre och att gå på klassisk konsert eller opera som både yngre och äldre gör i större utsträckning år Denna åldersgrupp delar intresset för att lyssna på musik och titta på film. De ägnar sig även likt de yngre åt att läsa böcker eller lyssna på ljudbok samt fotografera eller filma även om samtliga aktiviteter utövas i något mindre utsträckning. Åldersgruppen är generellt mindre kulturellt aktiv än de yngre men ägnar sig ändå något mer åt att besöka fornminnen och konstutställningar än de yngre och betydligt mer åt att titta på teater via TV/ internet år De mellan år är generellt sett minst kulturellt aktiva men har ett antal aktiviteter som de ägnar mer tid åt än övriga grupper. Bland de aktiviteter som är mer populära bland de äldre återfinns att gå på klassisk konsert/opera, teater och se på teater via TV/internet. Även att lyssna på musik är ungefär lika populärt bland de äldre som i de övriga åldersgrupperna. Däremot tenderar de att gå på bio och fotografera eller filma i mindre utsträckning än de yngre. Det är därtill stor skillnad gällande digitala spel där det är en betydligt mindre populär aktivitet för denna åldersgrupp Kön Kvinnor är överlag mer kulturellt aktiva än män i Blekinge. Störst skillnad mellan könen ses i de litterära aktiviteterna där betydligt fler kvinnor ägnar sig åt att läsa böcker eller lyssna på ljudbok och besöka bibliotek. Scenkonst såsom teater och musikaler är även mer populärt bland kvinnor liksom att teckna/måla, besöka museum och konstutställningar. Män är dock något mer aktiva gällande att se på film, spela digitala spel och använda datorn för eget skapande. De besöker även fornminnen i större utsträckning än kvinnor.

17 11 av Utbildning Den kulturella aktiviteten tenderar att vara högre ju högre utbildning respondenten har. Framförallt för aktiviteter såsom att läsa böcker eller lyssna på ljudbok och besöka bibliotek, museum och historiska sevärdheter. Även olika former av scenkonst såsom teater, musikaler och klassiska konserter är mer populära bland respondenter med högre utbildningsgrad. Högutbildade tenderar även att skriva/författa och nyttja datorn för eget skapande i större utsträckning. Mindre skillnad urskiljs gällande aktiviteter som att lyssna på musik, se på film och syssla med hantverk eller handarbete där utbildning har mindre betydelse Inkomst Generellt sett ägnar de i högre inkomstgrupperna mer tid åt kulturella aktiviteter än de i de lägre inkomstgrupperna. Särskilt aktiviteter som att besöka historiska sevärdheter, museum, fornminnen, konstutställningar och gå på konsert är mer förekommande bland höginkomsttagare. Andra aktiviteter såsom att lyssna på musik, läsa böcker eller lyssna på ljudbok och besöka bibliotek tycks vara mindre kopplat till inkomstnivå. De aktiviteter som tvärtom visar på högre utövande hos låginkomsttagare är att teckna/måla, spela musikinstrument, delta i studiecirkel och skriva eller författa. Man bör vara något försiktig när det gäller att dra slutsatser utifrån denna bakgrundsvariabel. Viss förklaring till olikheterna mellan inkomstgrupperna kan ha att göra med ålder och sysselsättning. De som angett en lägre inkomst kan exempelvis vara studenter, vilka kan tendera att besöka bibliotek oftare likväl som studiecirklar.

18 12 av De fem vanligaste kulturrelaterade aktiviteterna bland Blekingebor De aktiviteter som är vanligast i Blekinge är i stort sett desamma som i Sverige i övrigt. Blekingeborna går dock på bio och fotograferar i något större utsträckning än de i övriga landet och ägnar istället mindre tid åt att se på film och läsa böcker eller lyssna på ljudbok. Gällande att lyssna på musik finns inget jämförelsetal med resterande Sverige. De fem vanligaste aktiviteterna är även vanliga inom samtliga åldersgrupper. Figur 6: Blekinges fem vanligaste kulturella aktiviteter Lyssnat på musik 98% Sett någon film (utom på bio) 90% 92% Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 81% 86% Gått på bio 67% 78% Fotograferat/filmat 74% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blekinge 2016 SOM 2016 Att lyssna på musik är mest populärt i samtliga åldersgrupper, för både män och kvinnor och respondenter med olika utbildningsgrad och inkomstnivå. Inga signifikanta skillnader råder för någon gruppering, varken utbildning, kön eller inkomst spelar in på vilka som väljer att lyssna på musik. För den näst mest populära aktiviteten i Blekinge, att se på film, råder dock signifikanta skillnader gällande ålder där de yngre tenderar att se mer på film än de i de äldre åldersgrupperna. Även gällande inkomstnivå och kön finns signifikanta skillnader där män och de med högre inkomst ser mer på film än låginkomsttagarna. Utbildningsnivå visar ingen signifikans även om de med högre utbildning ser något mer på film. Det råder inte någon signifikant skillnad gällande ålder avseende att läsa böcker eller lyssna på ljudbok bland Blekingeborna även om det är något fler som läser eller lyssnar bland de två yngre åldersgrupperna. Undersökningen visar även att det är en signifikant skillnad mellan män och kvinnors bokkonsumtion då det är mer vanligt bland kvinnor och att det blir mer vanligt ju högre utbildning respondenten uppnått. Inkomstnivå visar dock inte på någon signifikant skillnad. För att gå på bio råder signifikant skillnad i samtliga grupper bortsett från kön där det är endast är något fler män som ägnar sig åt aktiviteten. Det är mer vanligt att gå på bio ju yngre respondenten är. Grupperna med hög utbildning och hög inkomst svarar även i högre utsträckning att de gått på bio de senaste 12 månaderna än de med lägre inkomst och lägre utbildning.

19 13 av 27 Undersökningen visar att det framförallt är de mellan år som ägnar sig åt att fotografera eller filma följt av den yngsta åldersgruppen. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är signifikanta med störst skillnad gällande den äldsta gruppen där betydligt färre ägnar sig åt aktiviteten. Det råder även signifikanta skillnader inom övriga kategorier där kvinnor ägnar sig åt aktiviteten i större utsträckning och respondenter med högre utbildning samt inkomst visar på högre aktivitetsnivå. Figur 7: Blekinges fem vanligaste kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Lyssnat på musik Sett någon film (utom på bio) Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 Totalt Ålder år 99 96** 82 93** 80** år 98 95** 83 85** 84** år 98 90** 79 74** 74** år 97 82** 79 60** 59** Kön Man 98 92* 74** 76 71** Kvinna 98 89* 89** 80 78** Utbildning Låg ** 65** 65** Medel ** 79** 73** Hög ** 84** 81** Inkomst Låg 99 88* 82 71** 67** Medel 98 93* 81 82** 77** Hög 98 94* 84 87** 83**

20 14 av Vanligt förekommande aktiviteter i Blekinge Efter de fem mest populära aktiviteterna i Blekinge följer att besöka museum samt aktiviteter relaterat till kulturhistoria såsom att besöka en historisk sevärdhet, byggnad, museum eller bibliotek. Därefter ägnar sig Blekingeborna åt att både gå på konserter och lyssna på konserter via TV/internet. Figur 8: Blekinges vanligt förekommande kulturaktiviteter Besökt historisk sevärdhet/byggnad 72% Besökt museum 70% Besökt bibliotek 64% 58% Lyssnat på konsert via TV/Internet 62% Gått på annan konsert 60% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Blekinge 2016 SOM 2016 Vilka som besöker historiska sevärdheter eller byggnader skiljer sig dock åt i ålder, utbildning och inkomst. De som besöker sevärdheterna eller byggnaderna är framförallt de mellan år medan de mellan år ägnar sig minst åt aktiviteten. Både för utbildning och inkomst gäller att högre nivå går hand i hand med större benägenhet att ta del av aktiviteten. Någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor råder dock inte. Gällande att besöka museum ser bilden likartad ut med signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper, samt nivå på utbildning och inkomst. Det är framförallt de mellan år som besöker museum medan det är mindre populärt bland de äldsta. Det är därtill mer vanligt i grupperna med högre utbildning- och inkomst medan det mellan män och kvinnor inte råder någon signifikant skillnad. Blekinge besöker bibliotek i något större utsträckning än Sveriges befolkning i snitt. Det finns dock signifikanta skillnader mellan olika grupper och deras benägenhet att besöka bibliotek där framförallt de yngre ägnar sig åt aktiviteten. Gällande kön och utbildning är det betydligt fler kvinnor besöker biblioteket och det är mer vanligt bland de med högre utbildning. Inkomst visar sig däremot inte vara av signifikant betydelse för vilka besökarna är. Att lyssna på konsert via TV/internet är mer vanligt än att gå på konsert i Blekinge. Det återfinns inte heller några signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper, inkomstnivå eller kön gällande att välja att lyssna på konserter via TV/internet. Däremot finns signifikanta skillnader gällande utbildning där högre utbildning korrelerar med högre andel lyssnare. De som väljer att gå på konsert däremot återfinns framförallt i de tre yngre åldersgrupperna med signifikanta skillnader dem emellan. Att gå på konsert visar sig inte vara mer vanligt hos något av könen däremot är mer vanligt ju högre utbildning och inkomst respondenten har.

21 15 av 27 Figur 9: Blekinges vanligt förekommande kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt museum Besökt bibliotek Lyssnat på konsert via TV/Internet Gått på annan konsert n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 Totalt Ålder år 72** 66** 66* 63 65** år 80** 77** 68* 61 68** år 73** 69** 60* 63 62** år 64** 64** 61* 62 43** Kön Man ** Kvinna ** Utbildning Låg 55** 55** 55** 51** 44** Medel 68** 64** 55** 59** 58** Hög 85** 82** 79** 70** 69** Inkomst Låg 67** 63** ** Medel 77** 74** ** Hög 84** 82** **

22 16 av Inte lika vanliga aktiviteter För de aktiviteter som inte är lika vanliga bland Blekingeborna råder fortfarande högre aktivitetsnivå än det gör för aktiviteterna i övriga Sverige. Framförallt ägnar sig Blekingeborna mer åt att besöka konstutställningar och spela digitala spel än övriga i landet men de ägnar sig även mer åt hantverk eller handarbete och går på teater i större utsträckning än snittet. Figur 10: Blekinges inte lika vanliga aktiviteter Besökt fornminne 51% Sysslat med handarbete/hantverk Besökt konstutställning Sett teaterpjäs via TV/Internet 40% 51% 49% 49% 48% Spelat digitala spel Använt dator för eget skapande 39% 47% 46% Gått på teater 44% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blekinge 2016 SOM 2016 Det är dock tydligt att de kulturella aktiviteterna har olika popularitet hos olika grupper.

23 17 av 27 Figur 11: Blekinges inte lika vanliga kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Besökt fornminne Sysslat med handarbete/hantver k Besökt konstutställnin g Sett teaterpjäs via TV/Internet Spelat digitala spel Använt dator för eget skapande Gått på teater n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 Totalt Ålder år 42** 50 38** 32** 76** 65** år 56** 53 47** 38** 60** 52** år 57** 51 56** 57** 34** 40** år 47** 49 53** 63** 19** 29** 48 Kön Man 56** 52 41** 46 50** 49* 36** Kvinna 46** 50 56** 50 43** 43* 52** Utbildning Låg 37** 50* 31** 45** 43 38** 38** Medel 46** 47* 39** 45** 49 44** 37** Hög 63** 55* 68** 53** 48 55** 55** Inkomst Låg 44** Medel 57** Hög 63** Resultaten gällande i vilken utsträckning respondenterna besökt fornminnen visar signifikanta skillnader mellan samtliga grupper. Det är framförallt åldersgrupperna år och år som ägnar tid åt att besöka fornminnen och det är mer vanligt desto högre utbildning och inkomst respondenten har. Gällande kön är det även betydligt fler män än kvinnor som uppger att de besökt fornminnen de senaste tolv månaderna. Det råder signifikanta skillnader mellan olika inkomstgrupper avseende att syssla med hantverk eller handarbete. Det är mer vanligt bland hög- och låginkomsttagare än medelinkomsttagare. Det är därtill något mer vanligt bland män, de mellan år och de med högre utbildningsnivå. Benägenheten att gå på konstutställning visar sig vara beroende av ålder, kön och utbildning medan inkomst inte har någon större betydelse. Det är mer vanligt bland de två äldre åldersgrupperna än de två yngre och mer vanligt bland kvinnor än bland män. Därtill är det betydligt fler högutbildade som ägnar sig åt aktiviteten än de medel- eller lågutbildade. Det är framförallt de äldre som väljer att se en teaterpjäs via TV/internet med signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper och tydlig skillnad i svaren mellan de två äldre och två yngre åldersgrupperna. Även gällande utbildning återfinns ett signifikant samband, där högutbildade ägnar sig betydligt mer åt aktiviteten än övriga. Varken kön eller inkomst spelar in i betydlig utsträckning. Att spela digitala spel är den aktivitet där det råder störst skillnad i åldersgrupperna. Det är avsevärt fler i den yngsta åldersgruppen som ägnar sig åt att spela spelen följt av de mellan år. Det är även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Det är fler män än kvinnor som spenderar tid på aktiviteten medan utbildning och inkomst inte är betydande faktorer.

24 18 av 27 Även att använda datorn för eget skapande är mer populärt hos de yngre åldersgrupperna, framförallt den yngsta. Liksom för digitala spel är det också mer vanligt bland männen än kvinnorna. Inkomst visar sig inte betydande medan utbildning spelar in där de med högre utbildning tenderar att ägna sig åt aktiviteten i större utsträckning. En aktivitet som är mer vanlig ju äldre respondenterna är utgörs av att gå på teater. De mellan år är de som uppger att de gått på teater de senaste tolv månaderna i störst utsträckning medan de mellan år visar minst intresse. Det råder även signifikanta skillnader i svaren mellan män och kvinnor samt mellan olika utbildningsgrupper för denna aktivitet där betydligt fler kvinnor går på teater och det blir mer vanligt ju högre utbildning respondenten har. Inkomst visar sig dock inte ha någon betydelse för vilka som går på teater. 3.4 Mindre populära aktiviteter Bland de mindre populära aktiviteterna hos Blekingebor återfinns många skapande aktiviteter, att dansa, teckna/måla, delta i studiecirkel/kursverksamhet, spela musikinstrument och skriva eller författa. Även att gå på musikal tillhör de mindre populära aktiviteterna. Bortsett från att dansa utövar Blekingeborna dock dessa aktiviteter i större utsträckning än snittet i Sverige om än med små skillnader. Figur 12: Blekinges mindre populära aktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Dansat Tecknat/målat Gått på musikal 38% 43% 33% 32% 32% Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 31% 30% Spelat musikinstrument Skrivit/författat 22% 19% 22% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blekinge 2016 SOM 2016

25 19 av 27 Figur 13: Blekinges mindre populära kulturaktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Dansat Tecknat/målat Gått på musikal Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Spelat musikinstrument Skrivit/författat n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 Totalt Ålder år 49** 56** 28* 37* 40** 30** år 41** 38** 30* 30* 23** 22** år 37** 25** 35* 26* 17** 19** år 25** 16** 37* 31* 11** 17** Kön Man 36 29** 27** Kvinna 40 37** 38** Utbildning Låg 32 31* 31** ** Medel 38 31* 29** ** Hög 40 37* 38** ** Inkomst Låg Medel Hög De som ägnat sig åt dans i Blekinge är framförallt respondenterna i de yngre åldersgrupperna. Det är nästan dubbelt så många i den yngsta gruppen som ägnat sig åt denna aktivitet i jämförelse med den äldsta. I övrigt råder inga signifikanta skillnader, det är något mer vanligt bland kvinnor och blir vanligare ju högre utbildning och inkomst respondenten har. Även att teckna eller måla är mer vanligt hos den yngsta åldersgruppen med signifikant avtagande intresse ju äldre respondenten är. Det är även fler kvinnor som ägnar sig åt att teckna eller måla och högutbildade ägnar sig betydligt mer åt aktiviteten än de med medel och låg utbildning. Resultaten visar att inkomst inte har någon betydelse för vilka som väljer att teckna eller måla. Att gå på musikal är däremot mer vanligt ju äldre respondenten är och det råder signifikanta skillnader inom de olika grupperna för ålder, kön och utbildning. Det är mer vanligt bland kvinnor än bland män att gå på musikal och bland högutbildade följt av lågutbildade. Vilken inkomstgrupp respondenten tillhör visar sig dock inte vara betydande för i vilken utsträckning respondenten ägnat sig åt aktiviteten. De som framförallt deltar i studiecirklar eller i kursverksamhet är de mellan år medan de mellan år deltar i minst utsträckning. Inom övriga grupper råder inga signifikanta skillnader även om det är något fler med högre utbildning som deltagit likväl som det är något fler kvinnor än män som ägnar sig åt aktiviteten. Gällande inkomst är det dock mer vanligt bland de med lägre inkomst. Både att spela musikinstrument och att skriva eller författa har signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper där det är mer vanligt att ägna sig åt aktiviteten ju yngre respondenten är. Däremot råder inga signifikanta skillnader gällande utbildningnivå för att spela musikinstrument medan att skriva och författa är mer vanligt hos de med hög utbildning. Gällande kön och mellan inkomstgrupperna råder inga signifikanta skillnader, något fler män än kvinnor spelar instrument, något fler kvinnor än män skriver eller författar. Det är något mer vanligt att ägna sig åt aktiviteterna bland låginkomsttagarna men råder återigen inga signifikanta skillnader.

26 20 av Minst populära aktiviteter De kulturella aktiviteter som Blekingeborna ägnar minst tid åt är olika former av scenkonst däribland att gå på klassisk konsert/opera, balett eller dansföreställningar. Även skapande aktiviteter såsom att sjunga i kör, spela teater eller delta i lajv tillhör de mindre vanliga kulturella aktiviteterna. Resultatet ligger i linje med snittet i Sverige även om Blekingeborna i något mindre utsträckning går på balett eller dansföreställningar och i något större utsträckning spelar teater eller deltar i lajv. Figur 14: Blekinges minst populära aktiviteter Gått på klassisk konsert, opera 18% 18% Gått på balett, dansföreställning 12% 13% Sjungit i kör 7% Spelat teater, deltagit i lajv etc. 5% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blekinge 2016 SOM 2016 Att gå på klassisk konsert eller opera är mer vanligt bland de äldsta åldersgrupperna och minst vanligt bland de mellan år. Det är därtill mer vanligt bland kvinnor än män och det är en signifikant skillnad mellan de högutbildade och de låg- och medelutbildade där de med högre utbildning varit på klassisk konsert i större utsträckning. Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad mellan olika inkomstgrupper. För balett och andra dansföreställningar ser bilden annorlunda ut. Där är det främst det den yngsta åldersgruppen som ägnar sig åt aktiviteten och intresset är väldigt lågt hos de äldsta. Även denna scenkonst drar mer kvinnor än män. Utbildning är av betydelse där högutbildade följt av lågutbildade intresserar sig mest för konsten. Inte heller för balett och dansföreställningar har inkomstnivå betydelse för hur stor andel som går. Det råder ingen signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper gällande vilka som sjunger i kör och inte heller avseende utbildnings- eller inkomstnivå. Däremot är det signifikant skillnad mellan könen där fler kvinnor än män ägnar tid åt körsång. Svaren avseende att spela teater eller delta i lajv skiljer sig inte mellan könen medan ålder har betydelse. Det är främst den yngsta åldersgruppen som ägnar tid åt aktiviteten. I övrigt visar resultaten att varken utbildning eller inkomst går att koppla till benägenheten att välja att spela teater eller delta i lajv.

27 21 av 27 Figur 15: Blekinges minst populära aktiviteter efter ålder, kön, utbildning och inkomst Gått på klassisk konsert, opera Gått på balett, dansföreställning Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc. n=1500 n=1500 n=1500 n=1500 Totalt Ålder år 16** 15* 6 10** år 12** 13* 7 5** år 20** 13* 7 4** år 25** 7* 7 2** Kön Man 15** 9** 6* 5 Kvinna 20** 14** 8* 5 Utbildning Låg 11** 12** 8 7 Medel 13** 9** 5 3 Hög 27** 16** 8 6 Inkomst Låg Medel Hög

28 22 av Aktiviteter åldersgruppen Vid jämförelse mellan de olika åldersgruppernas svar i relation till populationens svar framgår att de mellan år avviker mest i kulturellt beteende och konsumtion. Skillnaderna är framförallt synliga i kulturella aktiviteter vid datorn, digitala spel och skapande aktiviteter där den yngsta åldersgruppen är betydligt mer aktiv. Den yngsta åldersgruppen spelar avsevärt mer digitala spel än övriga befolkningen och tenderar att använda datorn för eget skapande i betydligt större utsträckning än de äldre. Därtill ägnar de sig mer åt skapande aktiviteter som att teckna/måla, spela musikinstrument, spela teater, dansa, skriva/författa och fotografera eller filma än de äldre åldersgrupperna. De spenderar också mer tid på media i form av bio, film och musik. De läser även böcker/lyssnar på ljudbok samt besöker bibliotek i något större utsträckning än övriga. De ägnar sig även åt scenkonst i form av balett, dansföreställningar och konserter, både att gå på och lyssna på genom TV/internet. Mindre populärt bland de mellan år är däremot att se på teaterpjäser via TV/internet och att gå på teater. Även andra scenkonster såsom musikaler, klassisk konsert och opera upptar mindre av deras tid. Att besöka konstutställningar, museum och fornminnen tillhör inte heller det vanliga för åldersgruppen. Även att sjunga i kör eller syssla med hantverk eller handarbete är mindre populärt. Figur 16: Blekinges kulturvanor i åldersgruppen år i relation till Blekinges genomsnitt Spelat digitala spel Tecknat/målat Använt dator för eget skapande Spelat musikinstrument Gått på bio Dansat Skrivit/författat Fotograferat/filmat Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Sett någon film (utom på bio) Gått på annan konsert Spelat teater, deltagit i lajv etc. Gått på balett, dansföreställning Besökt bibliotek Lyssnat på musik Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Lyssnat på konsert via TV/Internet Besökt historisk sevärdhet/byggnad Sjungit i kör -1% Sysslat med handarbete/hantverk -1% Gått på klassisk konsert, opera -2% Besökt museum -4% Gått på musikal -5% Gått på teater -6% Besökt fornminne -9% Besökt konstutställning -11% Sett teaterpjäs via TV/Internet -16% 23% 19% 18% 15% 12% 9% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 30% -20% 0% 20% 40%

29 23 av Nya kulturvanor Vilka som ägnar sig åt de nya kulturvanorna skiljer sig åt från aktivitet till aktivitet. Att se på film är framförallt mest vanligt hos de två yngre åldersgrupperna även om det är en populär aktivitet hos samtliga. Även att spela digitala spel är mest populärt hos de yngsta, populariteten avtar dock betydligt med åldern och är det är snarare en ovanlig aktivitet hos de äldre. Den aktivitet där intresset är som jämnast mellan åldrarna är att lyssna på konsert via TV/internet där drygt 60 % av alla inom samtliga åldersgrupper uppger att de lyssnat åtminstone någon gång under året. Att däremot se på teater via TV/internet är mest vanligt bland de äldsta och intresset sjunker ju yngre respondenterna är, det råder därtill en större skillnad mellan de två äldsta och de två yngsta åldersgrupperna för denna aktivitet. Figur 17: Nya kulturvanor efter ålder i Blekinge Sett någon film (utom på bio) 82% 96% 95% 90% Lyssnat på konsert via TV/Internet 63% 61% 63% 62% Spelat digitala spel 19% 34% 60% 76% Sett teaterpjäs via TV/Internet 32% 38% 57% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 24 av Jämförelse mellan kommuner Ramböll har även fått i uppdrag att belysa utvalda kulturaktiviteter där fördelningen skiljer sig mellan kommunerna i länet. En övergripande jämförelse ger en bild av att boende i Karlskrona och Sölvesborg är generellt mer kulturellt aktiva än boende i de övriga kommunerna. I Karlshamn och Olofström tar de boende del av kulturella aktiviteter i något lägre utsträckning. Boende i Ronneby har besökt bio i mycket mindre utsträckning det senaste året i jämförelse med de andra kommunerna. Däremot har Ronnebyborna läst bok/lyssnat på ljudbok, gått på bio och teater i större utsträckning än boende i de övriga kommunerna. Boende i Sölvesborg har i jämförelse med de övriga kommunerna ägnat sig mer åt mer traditionell kultur i from av olika typer av scenkonst. De har gått på konsert, besökt en historisk sevärdhet och konstutställning, använt dator för eget skapande samt gått på balett och musikal i större utsträckning än boende i de övriga kommunerna. Boende i Olofström tar generellt del av kultur i mindre utsträckning än boende i de övriga kommunerna. De har däremot tagit del av teaterpjäs via TV/internet i något större utsträckning och de anger också att de spelat musikinstrument i större utsträckning än boende i övriga kommuner, utom Sölvesborg. Karlskronaborna anger att de i större utsträckning än boende i övriga kommuner besökt museum, fornminnen, historisk sevärdhet samt deltagit i studiecirkel. I allmänhet är svaren från Karlskronaborna relativt lika Sölvesborgsbornas svar. Bland Karlshamnborna är de vanligaste aktiviteterna att lyssna på musik, se på film och att läsa, vilket också är de vanligaste aktiviteterna i samtliga kommuner. De går på bio i mindre utsträckning och är den kommun där minst andel av respondenterna angett att de spelat digitala spel och använt dator för eget skapande. Istället är det en högre andel av boende i Karlshamn som gått på klassisk konsert och teater. De har även besökt ett bibliotek i större utsträckning än övriga kommuner bortsett från Sölvesborgsborna.

31 25 av 27 Figur 18: Kulturvanor uppdelat på kommunerna i Blekinge Lyssnat på musik Sett någon film (utom på bio) Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt museum Besökt bibliotek Lyssnat på konsert via TV/Internet Gått på annan konsert Besökt fornminne Sysslat med handarbete/hantverk Besökt konstutställning Sett teaterpjäs via TV/Internet Spelat digitala spel Använt dator för eget skapande Gått på teater Dansat Tecknat/målat Gått på musikal Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Spelat musikinstrument Skrivit/författat Gått på klassisk konsert, opera Gått på balett, dansföreställning Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sölvesborg Ronneby Olofström Karlskrona Karlshamn

32 26 av 27 Figur 19: Kulturvanor uppdelat på kommunerna i Blekinge Uppdelat på kommuner Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Totalt n = n = 296 n = 645 n = 100 n = 305 n = Spelat teater, deltagit i lajv etc. 5 % 6 % 6 % 4 % 3 % 5 % Sjungit i kör 9 % 6 % 7 % 7 % 8 % 7 % Gått på balett, dansföreställning 11 % 12 % 13 % 9 % 18 % 12 % Gått på klassisk konsert, opera 20 % 17 % 14 % 18 % 18 % 18 % Skrivit/författat 20 % 23 % 22 % 22 % 21 % 22 % Spelat musikinstrument 17 % 24 % 25 % 20 % 25 % 22 % Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 28 % 33 % 28 % 29 % 32 % 31 % Gått på musikal 36 % 31 % 23 % 30 % 41 % 32 % Tecknat/målat 30 % 35 % 23 % 34 % 36 % 33 % Dansat 33 % 37 % 41 % 38 % 44 % 38 % Gått på teater 51 % 42 % 33 % 45 % 42 % 44 % Använt dator för eget skapande 40 % 48 % 46 % 45 % 52 % 46 % Spelat digitala spel 43 % 49 % 44 % 45 % 49 % 47 % Sett teaterpjäs via TV/Internet 44 % 50 % 44 % 47 % 49 % 48 % Besökt konstutställning 46 % 47 % 47 % 51 % 58 % 49 % Sysslat med handarbete/hantverk 46 % 51 % 43 % 55 % 54 % 51 % Besökt fornminne 48 % 55 % 35 % 49 % 54 % 51 % Gått på annan konsert 58 % 61 % 57 % 55 % 66 % 60 % Lyssnat på konsert via TV/Internet 59 % 63 % 67 % 61 % 63 % 62 % Besökt bibliotek 68 % 63 % 62 % 58 % 68 % 64 % Besökt museum 63 % 77 % 56 % 65 % 67 % 70 % Besökt historisk sevärdhet/byggnad 70 % 76 % 61 % 69 % 74 % 72 % Fotograferat/filmat 71 % 75 % 68 % 77 % 75 % 74 % Gått på bio 71 % 78 % 78 % 81 % 80 % 78 % Läst någon bok/lyssnat på ljudbok 81 % 80 % 78 % 83 % 81 % 81 % Sett någon film (utom på bio) 92 % 90 % 89 % 92 % 92 % 90 % Lyssnat på musik 98 % 98 % 99 % 98 % 98 % 98 %

33 27 av Jämförelse mellan Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg Vid jämförelse mellan de fyra regionerna framgår ett samlat resultat med snarlika kulturvanor hos samtliga. Det skiljer sig dock något mellan regionerna där skåningarna är mer aktiva än de övriga gällande att gå på konstutställningar, teater, balett/dansföreställningar, musikaler och klassisk konsert/opera. I Skåne ägnar de sig även mer åt aktiviteter som att spela digitala spel, teckna/måla, dansa och skriva eller författa. Jönköpingsborna är å sin sida något mer benägna att se på film, fotografera/filma och ägna sig åt musikaliska aktiviteter som att gå på konsert eller lyssna på konsert via TV/internet, sjunga i kör och spela instrument. De kulturella aktiviteter som respondenterna i Blekinge sysslar med i större utsträckning än övriga är istället att besöka museum och delta i studiecirklar eller annan kursverksamhet. De ägnar sig även liksom Jönköpingsborna mycket åt att gå på konsert och lyssna på konsert via TV/internet. Slutligen är det mer vanligt att gå på bio, syssla med hantverk, besöka bibliotek och se en teaterpjäs via TV/internet i Kronoberg än i de övriga regionerna. Figur 20: Jämförelse av gemensamma kulturvanor mellan Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg Sett någon film (utom på bio) Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt bibliotek Besökt museum Lyssnat på konsert via TV/Internet Gått på annan konsert Sysslat med handarbete/hantverk Besökt fornminne Sett teaterpjäs via TV/Internet Besökt konstutställning Använt dator för eget skapande Spelat digitala spel Gått på teater Dansat Gått på musikal Tecknat/målat Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Skrivit/författat Spelat musikinstrument Gått på klassisk konsert, opera Gått på balett, dansföreställning Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc. Skåne Jönköping Blekinge Kronoberg 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 28 av Topp fem gemensamma aktiviteter i Skåne, Jönköping, Blekinge och Kronoberg Även vid jämförelse av de topp fem gemensamt mest förekommande aktiviteterna i regionerna framkommer snarlika resultat. Att se någon film är den mest populära av de gemensamma aktiviteterna där ca 90 % uppger att de gjort det de senaste 12 månaderna. Därefter följer att läsa någon bok/lyssna på ljudbok vilket dryga 80 % har gjort i samtliga regioner. Att gå på bio är något mindre populärt i Skåne än i de övriga regionerna men det råder inga större skillnader. Att fotografera eller filma är mest populärt i Jönköping följt av Skåne men även för denna aktivitet är resultatet samlat. Att besöka en historisk sevärdhet är minst populärt i Kronoberg men samtliga regioner uppger att ca 70 % av respondenterna har ägnat sig åt aktiviteten under de senaste tolv månaderna. Figur 21: Jämförelse av topp fem gemensamma kulturella aktiviteter Sett någon film (utom på bio) 91% 91% 90% 91% Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Gått på bio Fotograferat/filmat Besökt historisk sevärdhet/byggnad 82% 82% 81% 81% 76% 79% 78% 79% 76% 77% 74% 74% 73% 73% 72% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skåne Jönköping Blekinge Kronoberg

35 29 av BAKGRUNDSVARIABLER I detta kapitel redovisas bakgrundsvariablerna för respondenterna i form av diagram. Åldersfördelningen är relativt jämn mellan de olika åldersgrupperna med en något högre andel respondenter i åldersgruppen år, vilket överensstämmer med övriga undersökningar i Skåne, Kronoberg och Jönköping. Fördelningen mellan könen är i stort sett helt jämn, med något fler män som svarat (51%). Fördelningen avseende utbildningsnivå är ojämn med fler respondenter med medel eller utbildning (45% respektive 40%) som svarat än respondenter med lägre utbildning (16%). Detta stämmer väl överens med statistik från SCB som Ramböll tagit del av i telefonsamtal med SCB. Avseende respondenternas inkomst är fördelningen ojämn med en relativt stor övervikt mot medelinkomsttagare som utgör 49% av hela populationen. Låginkomsttagare såväl som höginkomsttagare utgör således en mindre andel av hela populationen (30% respektive 21%). Detta stämmer väl överens med hur svaren fördelar sig i undersökningarna som genomförts i Skåne, Kronoberg och Blekinge. Åldersgrupper 21% 30% 23% 26% % 20% 40% 60% 80% 100% Kön 51% 49% Man Kvinna 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36 30 av 27 Utbildning Avslutat högskola/universitet, mer än 40 poäng 30% Avslutat högskola/universitet, 40 poäng (60 poäng nya systemet) eller mindre Avslutat folkhögskola 8% 6% Avslutat gymnasie 37% Avslutat grundskola/realskola 15% Annat 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Utbildning - trikotomiserad 16% 45% 40% Låg Medel Hög 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 31 av 27 Inkomst SEK eller mer SEK SEK SEK 1% 1% 2% 5% SEK 10% SEK SEK SEK SEK Vill ej uppge 23% 19% 14% 11% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inkomst - trikotomiserad 30% 49% 21% Låg Medel Hög 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 1-1 BILAGA 1 ENKÄTFRÅGOR Bakgrundsvariabler: Ålder: Kön Postnummer Utbildning Inkomst Frågor: Frågorna ska svara på frekvens (ingen gång, någon gång under de senaste tolv månaderna, någon gång i halvåret, någon gång i kvartalet, någon gång i månaden, någon gång i veckan, flera gånger i veckan) avseende följande aktiviteter: Läst någon bok/lyssnat på ljudbok Fotograferat/filmat Gått på bio Sett någon film (utom på bio) Besökt bibliotek Besökt historisk sevärdhet/byggnad Besökt museum Besökt fornminne Gått på klassisk konsert, opera Gått på musikal Gått på annan konsert Lyssnat på musik Lyssnat på konsert via TV/Internet Besökt konstutställning Gått på teater Sett teaterpjäs via TV/Internet Gått på balett, dansföreställning Sysslat med handarbete/hantverk Använt dator för eget skapande Dansat Tecknat/målat Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet Spelat musikinstrument Skrivit/författat Sjungit i kör Spelat teater, deltagit i lajv etc Spelat digitala spel Öppen fråga: Vad är den främsta anledningen till att inte delta i någon kulturaktivitet?

39 Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden Dnr Malena Sandgren Förstudie: Fristad Blekinge Bakgrund I kulturplanen för Blekinge finns ett uppdrag åt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg att utreda om Blekinge kan bli en fristad för förföljda författare och inkom en motion från Hélène Nordin (mp) om att Region Blekinge skulle utreda om någon av kommunerna ensam eller med solidarisk finansiering från övriga kommuner kan ta emot en fristadstipendiat och därmed bli fristad. Förstudien har genomförts av Karin Hansson, Fria ordets hus i Växjö, Karin är nationell samordnare för fristad. I förstudien Fristad Blekinge anser utredaren att Region Blekinge ska gå vidare med att undersöka om det finns möjligheter för kommunerna att tillsammans med Region Blekinge ta ett gemensamt ansvar för att det Blekinge skulle kunna bli fristad. Förstudien föreslår: - att kommunerna i Region Blekinge tillsammans går in med medel som bidrar till att en kommun kan ta ansvaret för att vara fristad. Det vill säga att kommunerna tillsammans står för kostnaderna för en koordinator samt medlemskap i ICORN, och att den kommun som vill vara fristad står för kostnaderna rörande stipendium, lägenhet, resor etc. - att Region Blekinge arbetar vidare med frågan för att bli fristad för en musiker, konstnär eller författare och ser över möjligheterna för att i framtiden bli medlemmar i ICORN och skapa en fristad i regionen, och medan man gör detta även; - undersöker hur regionen genom kommunernas kulturliv på andra sätt kan visa sitt stöd för den internationella mänskliga rättigheten yttrandefrihet. En fristadssatsning kostar mellan och kr per år och är ett stort åtagande för en kommun. Fristadskoordinatorn behöver vara på plats i samma kommun som stipendiaten för att kunna hjälpa till med praktiska göromål och ta ett socialt ansvar. Förstudien utgör ett bra beslutsunderlag för kommunerna i Blekinge. Region Blekinge kan samordna kommunernas gemensamma satsning för att ta emot en fristadstipendiat och bistå den kommunala koordinatorn med regionalt nätverk och nationella kontakter inom den konstart som stipendiaten representerar.

KULTURVANOR I KRONOBERG

KULTURVANOR I KRONOBERG Avsedd för Region Kronoberg Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I KRONOBERG KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 SAMMANFATTNING Region Kronoberg gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra

Läs mer

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 kulturvaneundersökningen 2016 SAMMANFATTNING

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet.

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet. Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj 09 Svenska kulturvanor Åsa Nilsson SOM-institutet Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet.

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet. Kultur och välbefinnande Åsa Nilsson SOM-institutet t t Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Kultur i SOM-undersökningen: Samhälle, Opinion och Medier: bredden Vanor, livsstilar il och intressen

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor Kallelse Datum 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: 10:00-15:00 2016-12-16 Kaffe från 9:30 Gemensam lunch kl 12:00 Plats: Ronneby Kulturcentrum Ärenden

Läs mer

Jönköping 10 mars, 2016

Jönköping 10 mars, 2016 Jönköping 10 mars, 2016 Kulturpolitikens mål? Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR I SVERIGE 1987 2009 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet, Erik Peurell:

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Följ 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo

Följ  26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Följ oss på: @KulturNorden @kulturanalysnorden www.kulturanalysnorden.se 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Kulturanalys Nordens uppdrag Statistik: främja en långsiktigt och systematisk samordning

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013 Clas-Uno Frykholm Myndighetens uppgifter är! Att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen utvärdera, analysera och redovisa effekter av

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

4 Fritidsaktiviteter i översikt

4 Fritidsaktiviteter i översikt Fritidsaktiviteter i översikt 53 4 Fritidsaktiviteter i översikt I detta kapitel ges en översiktligt belysning av de fritidsaktiviteter som mätts i ULF hos den vuxna befolkningen i Sverige. Avsikten med

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Blekinge län

Företagsamheten 2017 Blekinge län Företagsamheten 2017 Blekinge län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf. När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.se Övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken Alla unga

Läs mer

Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken

Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken Malmö stad Kulturintresseundersökning Juni Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Metod 3 1.2. Resultat 3 2. Kulturkonsumtion 4 3. Föreningslivet 8 4. Delaktighet 10 5. Information

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Blekinge län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Blekinge län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturpolitikens genus. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 15 september 2015

Kulturpolitikens genus. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 15 september 2015 Kulturpolitikens genus Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 15 september 2015 De kulturpolitiska målen Ett genusperspektiv ryms inom de kulturpolitiska målen såväl 1974 som 1996 och 2009. 1974: Kulturpolitiken

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Barometern grundas endast på de lån som är förmedlade genom Zmartas plattform Zmarta Groups framåtblick för lånemarknaden

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Kultur befrämjar hälsa

Kultur befrämjar hälsa Kultur befrämjar hälsa Kultur befrämjar hälsa Sören Holmberg och Lennart Weibull Rubriken är inte en besvärjelse. Mer rimligt är att se den som en förhoppning. Det vore givetvis fantastiskt om kultur hade

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007 SOM Scenkonstens publik 1989 7 Rudolf Antoni 8 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 7 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer