Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Lena Tebring _ Rune Johansson _ Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Lena Tebring

2 Beslutande Ledamöter Parti Ersättare Rune Johansson ordförande (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) Bengt Sävström 2 v ordf (S) Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Lennart Nilsson (C) Katarina Nilsson (KD) Lennart Engström (KD) Kerstin Engle (S) Lars Carlsson Lars-Olle Tuvesson (S) Sven Bergman (FP) Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Hansson (S) Mikael von Krassow (S) Åsa Larsson (S) Arne Jönsson (S) Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén Stig Andersson (EP) Lars Goedecke (MP) Per Skantz (M) Sven-Ingvar Borgquist (M) Anna Mörée (M) Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin Christina Hanstål (M) Patrik Ohlsson (SD) Jasna L. Martinsson (M) Robin Holmberg (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Daniel Jönsson (M) Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg Lars Nyander (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) Christer Örning (M) Vakant Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson Anne Viljevik-Hall (EP) Tomas Fjellner (M) Jim Brithén (EP) Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl Ingela Sylwander (M) Eva-Lena Lindell (S) Hans Andersson (SD) Anders Malm (M) Murvet Rama (S) Håkan Blomsterberg (M) Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson

3 124 Val av justerare Dnr 125 Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om kommunens inköp av ekologisk mat 2013/ Rådhusets framtida användning återrapportering 2012/ Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om kostnadsredovisning för mottagning av asylsökande 128 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker fördelning av stöd till barn med särskilda behov 2012/ / Stora VA-utbyggnaden, inriktningsbeslut 2013/ Antagande - Detaljplan för Söndrebalj 7:2, förskola 2012/ Kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst 2012/ Justering av kommunens regler om minnesgåva till anställda 2013/ Finansiering av planprogram för Stationsområdet 2011/ Sammanställning av internt kontrollarbete /4 135 Finansiering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra 2011/ Budgetuppföljning per den 30 april / Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges miljöberedning 2012/ Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mange Johansson (S) 2013/ Val av ny ersättare i folkhälsoberedningen efter Freddy Jönsson (EP) 2013/ Val av ny nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Per-Olof Jansson (EP) 141 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik 142 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden 2013/ / /255

4 143 Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson om att erbjuda museijärnvägen i Klippan, plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet 2013/ Anmälningsärenden A Granskning av hantering av allmänna handlingar i digital form 2013/225 B Granskning av arbetet mot ungdomsarbetslöshet i Ängelholm 2013/226 C Yttrande över revisionsrapport om resor och representation 2013/74 D Personalredovisning för /140 E Lagakraftbevis: detaljplan för Doppingen 1, Centrum, Ängelholm 2013/56

5 KF 124 Val av justerare Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. Tid och plats för justering bestäms till den 30 maj 2013 på kanslienheten.

6 KF 125 Dnr 2013/198 Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om kommunens inköp av ekologisk mat Karl-Otto Rosenqvist (MP) har lämnat en interpellation till tekniska nämndens ordförande Christer Örning (M) om vilka åtgärder som planeras för att kommunen ska nå riksdagens mål om en andel på 25 % ekologisk mat i offentlig verksamhet. Christer Örning förklarar att kostavdelningen erbjuder ekologisk mat men att efterfrågan från huvudsakligen barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är liten. I debatten deltar även Lars-Olle Tuvesson (S), Mikael von Krassow (S), Katarina Nilsson (KD), Ann Hörnebrant-Sturesson (C), Christer Hansson (S), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Lennart Engström (KD). Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist inkommen den 22 april 2013 Svar från Christer Örning inkommet 25 den april 2013 beslutar att interpellationen ska anses besvarad. Beslutet expedieras till: Karl-Otto Rosenqvist

7 KF 126 Dnr 2012/392 Rådhusets framtida användning - återrapportering Beredningen för medborgardialog fick den 27 september 2012, 191 i uppdrag av kommunfullmäktige att anordna en medborgardialog kring rådhusets framtida användning samt att återkomma med rapport till kommunfullmäktige. Beredningen lämnade därefter över sammanställningen till kommunfullmäktige som den 29 april godkände rapporten och uppdrog åt beredningen att komplettera rapporten med förslag till inriktning för det f d rådhusets användning där nedanstående faktorer beaktas: 1. Ungdomsperspektiv med koppling till Ungdomsstaden 2. Del i Kulturstråket 3. Tillgänglig för flera olika grupper av medborgare 4. Social mötesplats 5. Undvika att bygga in möjlighet till förstörelse 6. Gärna flera parallella användningsområden uppmanade även beredningen att utreda förutsättningarna för det förslag till inriktning som lämnas; vilka regler som gäller för bevarande av byggnaden samt praktiska och ekonomiska möjligheter för café- eller restaurangverksamhet med hänsyn till tillgänglighet, hygien, miljö och hälsa, m.m. Protokoll från beredningen för medborgardialog daterat den 13 maj 2013 Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 97 beslutar att inriktningen för det f d rådhusets framtida användning ska vara utställningslokal med möjlighet att även nyttja lokalen för borgerliga vigslar samt verksamhet med inriktning enligt de sex faktorer som beslutades av kommunfullmäktige , 97, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. fortsättning

8 KF 126, forts. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Beredningen för medborgardialog, sekr Anna Ilirzon

9 KF 127 Dnr 2012/281 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om kostnadsredovisning för mottagning av asylsökande Patrik Ohlsson (SD) med flera har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun årligen, i ett separat bokslut, redovisar kostnader och merkostnader relaterade till mottagningen av asylsökande enligt avtalen, inklusive relaterade kringkostnader gällande t.ex. utbildning, tolkning, boenden, administration och insatser inom socialnämndens ansvarsområden. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 120 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 22 oktober 2012 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl., inkommen den 20 juni 2012 Protokollsutdrag SN den 11 september 2012, 208 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat den 28 augusti 2012 Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Hans Andersson (SD). Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I yrkandet instämmer Lars Nyander (S), Mikael von Krassow (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Stig Andersson (EP). Proposition och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och dels bifall till Patrik Ohlssons (SD) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut vilket innebär avslag på motionen. fortsättning

10 KF 127, forts Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens och Nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 47 Ja-röster och 3 Nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta, se omröstningslista nedan. beslutar att avslå motionen. Reservation Patrik Ohlsson, Axell Schneider, Hans Andersson och Sven-Erik Paulsson (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sveriges s.k. generösa flyktingpolitik, som i en europeisk jämförelse innebär att exceptionella volymer asylsökare söker sig till Sverige och beviljas permanenta uppehållstillstånd här, sätter stor press på landets kommuner, icke minst ekonomiskt. Att påstå detta är knappast längre kontroversiellt. SKL har uppmärksammat att statens ersättning till kommunerna för kostnader som följer på avtalen om mottagande av asylsökare, generellt är för låg. I flera kommuner runt om i Sverige har ledande politiker från såväl alliansen som socialdemokraterna slagit larm om underfinansiering. Detta gäller bl. a kommuner som Växjö, Filipstad, Malmö, Vallentuna, Alvesta, Katrineholm och Borlänge, och listan växer. Sett till erfarenheter från andra bl.a. ökande utbetalningar av försörjningsstöd, dels på lång sikt bl.a. eftersom bristfällig introduktion leder till högre grad av utanförskap i samhället. Att det mot bakgrund av detta saknas intresse för att djupgranska de verkliga kostnaderna kring asylmottagningen i Ängelholms kommun, finner vi märkligt. Beslutet expedieras till: Motionären Patrik Ohlsson

11 KF 127, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) X Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA

12 KF 128 Dnr 2012/567 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker fördelning av stöd till barn med särskilda behov Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) inkom den 21 november 2012 med en motion om att införa en central grupp som undersöker behovet av stöd och fördelar detta till barn med särskilda behov inom de olika rektorsområdena. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 121 Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 11 april 2013 Protokollsutdrag, Barn- och utbildningsnämnden, 21 mars 2013, 32 Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsförvaltningen, 27 februari 2012 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl inkommen den 21 november 2012 Kommunstyrelsen lämnade förslag till beslut att avslå motionen på grund av att nuvarande resursfördelningssystem och organisation bedöms beakta de behov av särskilt stöd som finns inom de olika rektorsområdena, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar Yrkanden Stig Andersson (EP) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) och Lars Goedecke (MP). Sven-Ingvar Borgqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Lennart Engström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg till den andra att-satsen att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återarrportera till kommunstyrelsen senast den 30 oktober. I yrkandet instämmer Patrik Ohlsson (SD), Karl- Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C) och Emma Yngvesson (S). fortsättning

13 KF 128, forts Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut innebärande avslag till motionen och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 46 Ja-röster och 5 Nej-röster, se omröstningslista nedan. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall dels avslag till Lennart Engströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. beslutar att avslå motionen på grund av att nuvarande resursfördelningssystem och organisation bedöms beakta de behov av särskilt stöd som finns inom de olika rektorsområdena, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 30 oktober Reservation Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Engelholmspartiet reserverar sig till förmån för egen motion. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Stig Andersson Ulrika Rosqvist Lindahl

14 KF 128, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA 46 5

15 KF 129 Dnr 2013/78 Stora VA-utbyggnaden, inriktningsbeslut Tekniska kontorets VA-avdelning har utrett vilka vatten- och avloppsinvesteringar som är nödvändiga inom en 10-års period för att möta de behov som finns kopplat till utbyggnadsplaner avseende nya bostäder och verksamheter. Utbyggnadsprojektet benämner tekniska kontoret Stora VA-utbyggnaden. I ärendet presenteras en preliminär utbyggnadsplan som omfattar perioden från tredje kvartalet 2011 till och med fjärde kvartalet 2022 I projektet Stora VA-utbyggnaden måste delsträckorna och VA-anläggningarna byggas ut i rätt ordning för att kunna ta VA-ledningar och VA-anläggningar i drift. Tekniska kontoret har utarbetat en preliminär utbyggnadsplan och tidplan för Stora VA-utbyggnaden. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 500 mnkr under en 10-årsperiod. En beräkning av reinvesteringsbehovet på befintliga VA-ledningar och VA-anläggningar har också gjorts, och uppgår till 300 mnkr under en 10-årsperiod. Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den preliminära utbyggnads- och tidplanen, samt att hänskjuta investeringsbehovet till budgetarbetet Tekniska nämnden föreslår också att uppdrag ska lämnas till tekniska kontoret att göra en långsiktig beräkning av de konsekvenser som projektet har för VA-taxan. Kommunledningskontoret noterar vikten av att helhetsperspektivet behålls, då projektet är beroende av utbyggnader sker i rätt ordning och instämmer i bedömningen att det är avgörande för projektets genomförande att tidplanen revideras om utomstående faktorer så kräver. Såväl aktuell tidplan som ekonomi bör avrapporteras återkommande till kommunstyrelsen under projektets gång. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 122 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag TN den 21 mars 2013, 13 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 7 mars 2013 Ritning över Stora VA-utbyggnaden Tidplan Stora VA-utbyggnad fortsättning

16 KF 129, forts. Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna av tekniska kontorets framtagen preliminär utbyggnadsplan och tidplan gällande Stora VA-utbyggnaden och reinvesteringar, att hänskjuta investeringsbehovet till kommande budgetberedningar, att uppdra åt tekniska kontoret att göra en långsiktig beräkning av konsekvenser för VA-taxan med anledning av planerade investeringar, samt att projektet återrapporteras varje halvår till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Ekonomienheten, budgetberedningen Kanslienheten

17 KF 130 Dnr 2012/31 Antagande - Detaljplan för Söndrebalj 7:2, förskola Byggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2012, BN 49 att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva ansökan om nybyggnad av förskola genom upprättande av förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Söndrebalj 7:2 m fl. i Hjärnarp. Inom planområdet önskar Ängelholmshem AB uppföra en ny förskola samt att bekräfta pågående markanvändning inom planområdet och möjliggöra en eventuell utbyggnad för intilliggande serviceboendet Åshaga. Pågående markanvändning i form av en återvinningsgård, pendelparkering och en bostadstomt föreslås bevaras. Byggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2013, 55 att godkänna de upprättade planhandlingarna i form av plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och trafikutredning. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget till beslut. Yrkande Carl-Gustaf Gudmundsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 123 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag BN 26 mars 2013, 55 Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret 12 mars 2013 Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt trafikutredning beslutar att anta detaljplan för del av fastighet Söndrebalj 7:2 m fl (förskola) Hjärnarp, Ängelholms kommun. Beslutet expedieras till: Byggnadsnämnden Länsstyrelsen

18 KF 131 Dnr 2012/145 Kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst beslöt 28 maj 2012 att godkänna utredning om förutsättningar för en gemensam organisation för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst med sikte på verkställande årsskiftet 2014/2015. Samtidigt fick kommunstyrelsen bemyndigande att i en genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under hösten Helsingborgs stad, Örkelljunga och Ängelholms kommuner har ställt sig positiva till att bilda och ingå i förbundet. Styrgrupp för arbetet har varit kommuncheferna i aktuella kommuner. Extern konsult från Public Partner har biträtt styrgruppen. I projektorganisationen har tre referensgrupper ingått, en med representanter för politikerna, en med berörda räddningschefer samt en med representanter för de fackliga organisationerna. Härtill har det knutits arbetsgrupper med företrädare för juridik, ekonomi, personal, IT samt kommunikation. Den beställda genomförandeutredningen överlämnas härmed. Till rapporten hör förslag till förbundsordning samt reglemente för direktion och revision. Förbundet får ett grunduppdrag, lika för de tre medlemskommuner. Deltagande kommuner kan även mot särskild ersättning erhålla tilläggsuppdrag från förbundet. Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag görs i bilaga till förbundsordningen. Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Lokaler stannar i kommunernas ägo och hyrs av förbundet. Vid eventuell framtida upplösning av förbundet fördelas egendomen efter vad varje kommun tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Medlemsbidraget grundas i sin tur på medlemskommunernas procentuella andel i förbundets kostnader räknat efter faktisk nettokostnad år 2012, med avdrag för eventuella tilläggstjänster. fortsättning

19 KF 131, forts Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 126 Tjänstutlåtande av kommunledningskontoret 15 april Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag, bilaga till förbundsordningen. Reglemente för förbundsdirektionen. Reglemente för revisionen. Projektplan för etapp 2. Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I yrkandet instämmer BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker (C). Stig Andersson (EP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för avslag. Omröstningen utfaller med 47 Ja-röster och 4 Nej-röster, se omröstningslista nedan. beslutar att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med ikraftträdande 1 januari att anta redovisade förslag till förbundsordning inkl. specifikation med grund- och tilläggsuppdrag, reglemente för förbundsdirektionen och reglemente för förbundets revision. att till interimsdirektion för perioden 1 augusti december 2014 utse Ola Carlsson (M) och BrittMarie Hansson (S) till ledamöter samt Liss Böcker (C) och Christer Hansson (S) till ersättare. att uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör med tillträde 1 jan 2014 eller efter överenskommelse. fortsättning

20 KF 131, forts att uppdra åt interimsdirektionen, förbundsdirektören och projektgruppen (på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun) att fortsätta arbetet med bildandet av kommunalförbundet enligt översiktlig beskrivning i projektplan för etapp 2. att utse Birgitta Johansson (S) till revisor i kommunalförbundet fr.o.m. 1 aug att finansiera verksamheten under interimsperioden genom att respektive medlemskommun bär sin bidragsandel utifrån det andelstal som anges i punkt 8 i förslag till förbundsordning. att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella övriga beslut inom ramen för detta ärende. Reservation Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet: Den utredning som ligger till grund för beslutet omfattade ett större antal kommuner än de som nu ska ingå i förbundet. Någon ny utredning med endast deltagande kommuner har inte gjorts. De eventuella fördelar som påvisas menar vi hade kunnat uppnås med samverkansavtal mellan kommunernas räddningstjänster utan att bilda kommunalförbund. Vi tror också att denna nya organisation kommer att påverka Ängelholms Räddningstjänst negativt och på sikt även innebära en kostnadsökning. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret, kanslichef, ekonomichef Räddningsnämnden Skåne Nordväst Ola Carlsson BrittMarie Hansson Liss Böcker Christer Hansson Birgitta Johansson

21 KF 131, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA 47 4

22 KF 132 Dnr 2013/177 Justering av kommunens regler om minnesgåva till anställda Ängelholms kommun delar ut minnesgåva till sin personal efter 25 års anställning. Även efter 15 resp 20 års anställning uppvaktas personalen. Principer och arbetsfördelning finns i bestämmelser som antagits av kommunfullmäktige. s presidium står för värdskapet vid utdelning av 25-års gåvorna. Personalenheten bevakar vem som uppfyller villkoren för minnesgåva. Kultur- och fritidsnämnden utser lokala konstnärer, från vilkas produktion de berättigade kan välja sin gåva. Kanslienheten bjuder in till utdelningen och samordnar. Kommunledningskontoret har sett över bestämmelserna och gjort vissa justeringar. s presidium fortsätter att vara värdar vid utdelningen av minnesgåvorna. Detta skrivs nu in. Kultur- och fritidsnämnden som väljer konstnärer får korrekt benämning. Kommunledningskontoret fortsätter att bevaka vilka anställda som är berättigade till minnesgåva och administrerar i övrigt utdelningen. Enheter inom kommunledningskontoret behöver inte längre anges. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 127 Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 8 april Förslag till reviderade bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna föreslagna justeringar i kommunens bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda, samt att de nya reglerna ska tillämpas fr. o. m utdelning av minnesgåva år 2013 Beslutet expedieras till: Ekonomi- och personalenheten, peronalchefen

23 KF 133 Dnr 2011/123 Finansiering av planprogram för Stationsområdet Arbetet med utvecklingen av stationsområdet har pågått sedan 5 april 2011, då kommunstyrelsen tog beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet enligt projektplan, daterad 28 februari I projektplanen delades arbetet in i fyra steg: workshops, problembeskrivning, visionsarbete samt framtagande av planprogram och planer. Nu kommer arbetet att gå in i en ny fas, steg 4, som handlar om att ta fram ett planprogram för stationsområdet. Byggnadsnämnden har uppdraget att ta fram planprogram och detaljplaner för området. Stadsarkitektkontoret har bedömt utredningsbehovet som berör planprogrammet och det kommer att behövas utredningar framförallt inom områdena geoteknik (markinfiltration), miljöteknik (markföroreningar), VA-utredning, buller- och vibrationsutredning, riskutredning avseende farligt gods och flygbildsfotografering av området. Kostnaden för ovanstående utredningar beräknas till tkr. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 128 Karta över området Projektplan, daterad 7 september 2012 Visionsskiss, daterad 19 november 2012 Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden BrittMarie Hansson (S), Carl-Gustaf Gudmundsson (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Katarina Nilsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Stig Andersson (EP), Patrik Ohlsson (SD), Lars Goedecke (MP) och Jim Brithén (EP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. fortsättning

24 KF 133, forts Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för avslag. Omröstningen utfaller med 41 Ja-röster och 9 Nej-röster, 1 ledamot är frånvarande, se omröstningslista nedan. beslutar att anslå tkr för framtagande av planprogram för stationsområdet, att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån, samt att kostnaden bevakas och tas ut i framtiden när mark avyttras eller exploateringsavtal upprättas. Reservationer Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: EngelholmsPartiet anser att en utveckling av nämnda områden är bra för Ängelholms kommun. Av två skäl måste vi säga nej till föreliggande förslag om planprogram. 1. Vi vill inte medverka till att byggnation av bostäder tillåts väster om järnvägen. bl.a. i Kronoskogen. 2. Att tillåta byggnation av bostäder om väster om järnvägen kan komma att förhindra framtida utbyggnad av en s.k Ringled. Patrik Ohlsson, Axell Schneider, Hans Andersson och Sven-Erik Paulsson (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna kan inte under några omständigheter tänka sig att bygga bostäder i Kronoskogen. Eftersom projektplanen innehåller planering för detta på områden vi vill behålla som naturmark, så reserverar vi oss mot beslutet. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson, Bengt Sävström, Lars Carlsson, Lars-Olle Tuvesson, Christer Hansson, Mikael von Krassow, Åsa Larsson, Arne Jönsson, Lars Nyander, Emma Yngvesson, Eva-Lena Lindell, Murvet Rama och Ann-Louise Nilsson (samtliga S) yrkar och beviljas att lämna protokollsanteckning. (S):s uppfattning är att stationsområdets gräns mot väster är Banskolevägen hela sträckan. Ingen mark från Kronoskogen ska ingå! Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Enheten för samhällsplanering och utveckling Byggnadsnämnden

25 KF 133, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Frånv. Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) X Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) Vakant X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA

26 KF 134 Dnr 2013/4 Sammanställning av internt kontrollarbete 2012 Samtliga nämnder har gjort en uppföljning av de internkontrollplaner som beslutats i samband med budgeten Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 129 Tjänsteskrivelse daterad Uppföljning av internkontrollarbetet från respektive nämnd Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna samtliga nämnders rapporter avseende internkontrollarbetet under Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder Ekonomienheten

27 KF 135 Dnr 2011/189 Finansiering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra Ängelholms kommun har sedan arbetet med ÖP 2004 diskuterat en pågatågsstation i Barkåkra. En fördjupad översiktsplan för Barkåkra antogs av kommunfullmäktiga den 21 februari För att förtydliga placering och ställningstagande kring placering togs ett PM fram. Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut om att huvudinriktningen av placeringen av pågatågsstationen i Barkåkra ska vara vid viadukten över Skepparkroksvägen, i enlighet med det framtagna PM:et. Tekniska kontoret lät därefter Ramböll utreda utfomningen av pågatågsstationen. Kommunstyrelsen godkände beslut om principutformning i enlighet med utredningen samt gav kommunledningskontoret i uppdrag att initiera avtalsskrivning den 18 januari Därefter upprättades ett genomförande- och finansieringsavtal mellan Ängelholms kommun, Båstads kommun och Trafikverket. tog beslut om att godkänna genomförande- och finansieringsavtalet den 23 april Länsstyrelsen i Skåne län har i yttranden, vid framtagandet av detaljplaner inom området, framfört kritik mot placeringen av pågatågsstationen och kringliggande byggnation utifrån ett resonemang kring hantering av riksintresse. Av den anledningen behöver den fördjupade översiktsplanen kompletteras med en mer detaljerad utredning kring placeringen av pågatågsstationen och hur bebyggelsen kring denna ska utformas, utredningen ska belysa riksintressena utifrån behovet av stationen i området. Arbetet kommer att initieras med framtagande av en landskapsanalys. Protokollsutdrag KS den 17 april 2013, 98 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 7 mars 2013 Kommunstyrelsen beslutade enligt följande: att ge byggnadsnämnden i uppdrag att revidera de delar av den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra som berör placering av pågatågsstationen och kringliggande bebyggelse, att anslå 400 tkr för framtagande av revidering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra, samt att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån fortsättning

28 135, forts Kommunstyrelsen har inte befogenhet att besluta om finansieringen varför de två sista attsatserna behöver beslutas av kommunfullmäktige. beslutar att anslå 400 tkr för framtagande av revidering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra, samt att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån. Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Byggnadsnämnden Enheten för samhällsplanering och utveckling

29 KF 136 Dnr 2013/229 Budgetuppföljning per den 30 april 2013 Kommunledningskontoret har sammaställt nämndernas uppföljning av ekonomi och verksamhet per samt en prognos för helåret KS den 15 maj 2013, 130 Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsberättelser och prognos april 2013 Förvaltningsberättelse per Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna rapporten per , att notera det arbete som pågår inom socialnämnden för att uppnå en ekonomi i balans, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Socialnämnden, för kännedom Kultur- och fritidsnämnden

30 KF 137 Dnr 2012/521 Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges miljöberedning Ulf Sighede (MP) har anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning. entledigade den 26 november 2012 Ulf Sighede samt bordlade valet av ny ledamot i miljöberedningen. Den 25 februari 2013 beslutade kommunfullmäktige att lämna uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning efter Ulf Sighede vakant tillsvidare. beslutade därefter den 25 mars 2013, 80 att som ny ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning efter Ulf Sighede utse ersättaren Ingvar Rydberg (MP), samt att lämna uppdraget som ersättare efter Ingvar Rydberg vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 25 mars 2013, 80 beslutar att lämna uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning fortsatt vakant tillsvidare. Beslutet expedieras till: FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt s miljöberedning, sekr Carola Jarnung KF juni

31 KF 138 Dnr 2013/163 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mange Johansson (S) entledigade den 25 mars 2013, 84 Mange Johansson från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 25 mars 2013, 84 beslutar att som ny ersättare i tekniska nämnden utse Pernilla Carlsson (S). Beslutet expedieras till: Pernilla Carlsson FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt Tekniska nämnden

32 KF 139 Dnr 2013/171 Val av ny ersättare i folkhälsoberedningen efter Freddy Jönsson (EP) entledigade den 29 april 2013, 110 Freddy Jönsson från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges folkhälsoberedning och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 110 beslutar att som ny ersättare i folkhälsoberedningen utse Per-Olof Jansson (EP). Beslutet expedieras till: Per-Olof Jansson Folkhälsoberedningen, sekr Matilda Hedén FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt

33 KF 140 Dnr 2013/204 Val av ny nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Per-Olof Jansson (EP) entledigade den 29 april 2013, 111 Per-Olof Jansson från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 111 beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Beslutet expedieras till: KF augusti Helsingborgs Tingsrätt FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt

34 KF 141 Dnr 2013/232 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik Stig Andersson m.fl. (EP) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återuppbyggnad av ett café/ restaurang vid Rönnevik och utröna intresset hos marknadens aktörer. Motion från Stig Andersson m.fl. inkommen den 15 maj 2013 beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren

35 KF 142 Dnr 2013/255 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden Karl-Otto Rosenqvist m.fl. förslår att kommunen undersöker vilka förutsättningar som krävs för att enbart tillåta ekologisk odling utan kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde i Ängelholms kommun. Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl inkommen den 27 maj 2013 beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren

36 KF 143 Dnr 2013/208 Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson om att erbjuda museijärnvägen i Klippan, plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet Förslagsställaren önskar att museijärnvägen i Klippan erbjuds plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet eftersom museijärnvägen i Klippan står utan lokaler. Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson, inkommet den 24 april 2013 beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen.

37 KF 144 Anmälningsärenden A Revisionsrapport om hantering av allmänna handlingar i digital form 2013/225 B Revisionsrapport om arbetet mot ungdomsarbetslöshet i Ängelholm 2013/226 Kommunrevisorernas sammankallande Birgitta Johansson och revisionskonsult på PWC Carl-Gustaf Folkeson redogör för granskningen C Yttrande över revisionsrapport om resor och representation 2013/74 D Personalredovisning för /140 E Lagakraftbevis: detaljplan för Doppingen 1, Centrum, Ängelholm 2013/56 beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer