Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Lena Tebring _ Rune Johansson _ Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Lena Tebring

2 Beslutande Ledamöter Parti Ersättare Rune Johansson ordförande (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) Bengt Sävström 2 v ordf (S) Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Lennart Nilsson (C) Katarina Nilsson (KD) Lennart Engström (KD) Kerstin Engle (S) Lars Carlsson Lars-Olle Tuvesson (S) Sven Bergman (FP) Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Hansson (S) Mikael von Krassow (S) Åsa Larsson (S) Arne Jönsson (S) Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén Stig Andersson (EP) Lars Goedecke (MP) Per Skantz (M) Sven-Ingvar Borgquist (M) Anna Mörée (M) Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin Christina Hanstål (M) Patrik Ohlsson (SD) Jasna L. Martinsson (M) Robin Holmberg (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Daniel Jönsson (M) Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg Lars Nyander (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) Christer Örning (M) Vakant Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson Anne Viljevik-Hall (EP) Tomas Fjellner (M) Jim Brithén (EP) Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl Ingela Sylwander (M) Eva-Lena Lindell (S) Hans Andersson (SD) Anders Malm (M) Murvet Rama (S) Håkan Blomsterberg (M) Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson

3 124 Val av justerare Dnr 125 Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om kommunens inköp av ekologisk mat 2013/ Rådhusets framtida användning återrapportering 2012/ Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om kostnadsredovisning för mottagning av asylsökande 128 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker fördelning av stöd till barn med särskilda behov 2012/ / Stora VA-utbyggnaden, inriktningsbeslut 2013/ Antagande - Detaljplan för Söndrebalj 7:2, förskola 2012/ Kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst 2012/ Justering av kommunens regler om minnesgåva till anställda 2013/ Finansiering av planprogram för Stationsområdet 2011/ Sammanställning av internt kontrollarbete /4 135 Finansiering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra 2011/ Budgetuppföljning per den 30 april / Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges miljöberedning 2012/ Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mange Johansson (S) 2013/ Val av ny ersättare i folkhälsoberedningen efter Freddy Jönsson (EP) 2013/ Val av ny nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Per-Olof Jansson (EP) 141 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik 142 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden 2013/ / /255

4 143 Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson om att erbjuda museijärnvägen i Klippan, plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet 2013/ Anmälningsärenden A Granskning av hantering av allmänna handlingar i digital form 2013/225 B Granskning av arbetet mot ungdomsarbetslöshet i Ängelholm 2013/226 C Yttrande över revisionsrapport om resor och representation 2013/74 D Personalredovisning för /140 E Lagakraftbevis: detaljplan för Doppingen 1, Centrum, Ängelholm 2013/56

5 KF 124 Val av justerare Anders Malm (M) och Patrik Ohlsson (SD) utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. Tid och plats för justering bestäms till den 30 maj 2013 på kanslienheten.

6 KF 125 Dnr 2013/198 Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om kommunens inköp av ekologisk mat Karl-Otto Rosenqvist (MP) har lämnat en interpellation till tekniska nämndens ordförande Christer Örning (M) om vilka åtgärder som planeras för att kommunen ska nå riksdagens mål om en andel på 25 % ekologisk mat i offentlig verksamhet. Christer Örning förklarar att kostavdelningen erbjuder ekologisk mat men att efterfrågan från huvudsakligen barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är liten. I debatten deltar även Lars-Olle Tuvesson (S), Mikael von Krassow (S), Katarina Nilsson (KD), Ann Hörnebrant-Sturesson (C), Christer Hansson (S), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Lennart Engström (KD). Interpellation från Karl-Otto Rosenqvist inkommen den 22 april 2013 Svar från Christer Örning inkommet 25 den april 2013 beslutar att interpellationen ska anses besvarad. Beslutet expedieras till: Karl-Otto Rosenqvist

7 KF 126 Dnr 2012/392 Rådhusets framtida användning - återrapportering Beredningen för medborgardialog fick den 27 september 2012, 191 i uppdrag av kommunfullmäktige att anordna en medborgardialog kring rådhusets framtida användning samt att återkomma med rapport till kommunfullmäktige. Beredningen lämnade därefter över sammanställningen till kommunfullmäktige som den 29 april godkände rapporten och uppdrog åt beredningen att komplettera rapporten med förslag till inriktning för det f d rådhusets användning där nedanstående faktorer beaktas: 1. Ungdomsperspektiv med koppling till Ungdomsstaden 2. Del i Kulturstråket 3. Tillgänglig för flera olika grupper av medborgare 4. Social mötesplats 5. Undvika att bygga in möjlighet till förstörelse 6. Gärna flera parallella användningsområden uppmanade även beredningen att utreda förutsättningarna för det förslag till inriktning som lämnas; vilka regler som gäller för bevarande av byggnaden samt praktiska och ekonomiska möjligheter för café- eller restaurangverksamhet med hänsyn till tillgänglighet, hygien, miljö och hälsa, m.m. Protokoll från beredningen för medborgardialog daterat den 13 maj 2013 Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 97 beslutar att inriktningen för det f d rådhusets framtida användning ska vara utställningslokal med möjlighet att även nyttja lokalen för borgerliga vigslar samt verksamhet med inriktning enligt de sex faktorer som beslutades av kommunfullmäktige , 97, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. fortsättning

8 KF 126, forts. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Beredningen för medborgardialog, sekr Anna Ilirzon

9 KF 127 Dnr 2012/281 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om kostnadsredovisning för mottagning av asylsökande Patrik Ohlsson (SD) med flera har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun årligen, i ett separat bokslut, redovisar kostnader och merkostnader relaterade till mottagningen av asylsökande enligt avtalen, inklusive relaterade kringkostnader gällande t.ex. utbildning, tolkning, boenden, administration och insatser inom socialnämndens ansvarsområden. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 120 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 22 oktober 2012 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl., inkommen den 20 juni 2012 Protokollsutdrag SN den 11 september 2012, 208 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, daterat den 28 augusti 2012 Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Hans Andersson (SD). Daniel Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I yrkandet instämmer Lars Nyander (S), Mikael von Krassow (S), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Stig Andersson (EP). Proposition och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och dels bifall till Patrik Ohlssons (SD) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut vilket innebär avslag på motionen. fortsättning

10 KF 127, forts Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens och Nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 47 Ja-röster och 3 Nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta, se omröstningslista nedan. beslutar att avslå motionen. Reservation Patrik Ohlsson, Axell Schneider, Hans Andersson och Sven-Erik Paulsson (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sveriges s.k. generösa flyktingpolitik, som i en europeisk jämförelse innebär att exceptionella volymer asylsökare söker sig till Sverige och beviljas permanenta uppehållstillstånd här, sätter stor press på landets kommuner, icke minst ekonomiskt. Att påstå detta är knappast längre kontroversiellt. SKL har uppmärksammat att statens ersättning till kommunerna för kostnader som följer på avtalen om mottagande av asylsökare, generellt är för låg. I flera kommuner runt om i Sverige har ledande politiker från såväl alliansen som socialdemokraterna slagit larm om underfinansiering. Detta gäller bl. a kommuner som Växjö, Filipstad, Malmö, Vallentuna, Alvesta, Katrineholm och Borlänge, och listan växer. Sett till erfarenheter från andra bl.a. ökande utbetalningar av försörjningsstöd, dels på lång sikt bl.a. eftersom bristfällig introduktion leder till högre grad av utanförskap i samhället. Att det mot bakgrund av detta saknas intresse för att djupgranska de verkliga kostnaderna kring asylmottagningen i Ängelholms kommun, finner vi märkligt. Beslutet expedieras till: Motionären Patrik Ohlsson

11 KF 127, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) X Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA

12 KF 128 Dnr 2012/567 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) om att central grupp undersöker fördelning av stöd till barn med särskilda behov Stig Andersson och Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) inkom den 21 november 2012 med en motion om att införa en central grupp som undersöker behovet av stöd och fördelar detta till barn med särskilda behov inom de olika rektorsområdena. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 121 Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 11 april 2013 Protokollsutdrag, Barn- och utbildningsnämnden, 21 mars 2013, 32 Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsförvaltningen, 27 februari 2012 Motion från Stig Andersson (EP) och Ulrika Rosqvist Lindahl inkommen den 21 november 2012 Kommunstyrelsen lämnade förslag till beslut att avslå motionen på grund av att nuvarande resursfördelningssystem och organisation bedöms beakta de behov av särskilt stöd som finns inom de olika rektorsområdena, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar Yrkanden Stig Andersson (EP) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) och Lars Goedecke (MP). Sven-Ingvar Borgqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Lennart Engström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg till den andra att-satsen att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återarrportera till kommunstyrelsen senast den 30 oktober. I yrkandet instämmer Patrik Ohlsson (SD), Karl- Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C) och Emma Yngvesson (S). fortsättning

13 KF 128, forts Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut innebärande avslag till motionen och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 46 Ja-röster och 5 Nej-röster, se omröstningslista nedan. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall dels avslag till Lennart Engströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. beslutar att avslå motionen på grund av att nuvarande resursfördelningssystem och organisation bedöms beakta de behov av särskilt stöd som finns inom de olika rektorsområdena, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över fördelningssystemet för stöd till elever med särskilda behov, såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 30 oktober Reservation Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Engelholmspartiet reserverar sig till förmån för egen motion. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Stig Andersson Ulrika Rosqvist Lindahl

14 KF 128, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA 46 5

15 KF 129 Dnr 2013/78 Stora VA-utbyggnaden, inriktningsbeslut Tekniska kontorets VA-avdelning har utrett vilka vatten- och avloppsinvesteringar som är nödvändiga inom en 10-års period för att möta de behov som finns kopplat till utbyggnadsplaner avseende nya bostäder och verksamheter. Utbyggnadsprojektet benämner tekniska kontoret Stora VA-utbyggnaden. I ärendet presenteras en preliminär utbyggnadsplan som omfattar perioden från tredje kvartalet 2011 till och med fjärde kvartalet 2022 I projektet Stora VA-utbyggnaden måste delsträckorna och VA-anläggningarna byggas ut i rätt ordning för att kunna ta VA-ledningar och VA-anläggningar i drift. Tekniska kontoret har utarbetat en preliminär utbyggnadsplan och tidplan för Stora VA-utbyggnaden. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 500 mnkr under en 10-årsperiod. En beräkning av reinvesteringsbehovet på befintliga VA-ledningar och VA-anläggningar har också gjorts, och uppgår till 300 mnkr under en 10-årsperiod. Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den preliminära utbyggnads- och tidplanen, samt att hänskjuta investeringsbehovet till budgetarbetet Tekniska nämnden föreslår också att uppdrag ska lämnas till tekniska kontoret att göra en långsiktig beräkning av de konsekvenser som projektet har för VA-taxan. Kommunledningskontoret noterar vikten av att helhetsperspektivet behålls, då projektet är beroende av utbyggnader sker i rätt ordning och instämmer i bedömningen att det är avgörande för projektets genomförande att tidplanen revideras om utomstående faktorer så kräver. Såväl aktuell tidplan som ekonomi bör avrapporteras återkommande till kommunstyrelsen under projektets gång. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 122 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag TN den 21 mars 2013, 13 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 7 mars 2013 Ritning över Stora VA-utbyggnaden Tidplan Stora VA-utbyggnad fortsättning

16 KF 129, forts. Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna av tekniska kontorets framtagen preliminär utbyggnadsplan och tidplan gällande Stora VA-utbyggnaden och reinvesteringar, att hänskjuta investeringsbehovet till kommande budgetberedningar, att uppdra åt tekniska kontoret att göra en långsiktig beräkning av konsekvenser för VA-taxan med anledning av planerade investeringar, samt att projektet återrapporteras varje halvår till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Ekonomienheten, budgetberedningen Kanslienheten

17 KF 130 Dnr 2012/31 Antagande - Detaljplan för Söndrebalj 7:2, förskola Byggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2012, BN 49 att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva ansökan om nybyggnad av förskola genom upprättande av förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Söndrebalj 7:2 m fl. i Hjärnarp. Inom planområdet önskar Ängelholmshem AB uppföra en ny förskola samt att bekräfta pågående markanvändning inom planområdet och möjliggöra en eventuell utbyggnad för intilliggande serviceboendet Åshaga. Pågående markanvändning i form av en återvinningsgård, pendelparkering och en bostadstomt föreslås bevaras. Byggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2013, 55 att godkänna de upprättade planhandlingarna i form av plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och trafikutredning. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget till beslut. Yrkande Carl-Gustaf Gudmundsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 123 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag BN 26 mars 2013, 55 Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret 12 mars 2013 Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt trafikutredning beslutar att anta detaljplan för del av fastighet Söndrebalj 7:2 m fl (förskola) Hjärnarp, Ängelholms kommun. Beslutet expedieras till: Byggnadsnämnden Länsstyrelsen

18 KF 131 Dnr 2012/145 Kommunalförbund för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst beslöt 28 maj 2012 att godkänna utredning om förutsättningar för en gemensam organisation för räddningstjänsten inom Skåne Nordväst med sikte på verkställande årsskiftet 2014/2015. Samtidigt fick kommunstyrelsen bemyndigande att i en genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för beslut under hösten Helsingborgs stad, Örkelljunga och Ängelholms kommuner har ställt sig positiva till att bilda och ingå i förbundet. Styrgrupp för arbetet har varit kommuncheferna i aktuella kommuner. Extern konsult från Public Partner har biträtt styrgruppen. I projektorganisationen har tre referensgrupper ingått, en med representanter för politikerna, en med berörda räddningschefer samt en med representanter för de fackliga organisationerna. Härtill har det knutits arbetsgrupper med företrädare för juridik, ekonomi, personal, IT samt kommunikation. Den beställda genomförandeutredningen överlämnas härmed. Till rapporten hör förslag till förbundsordning samt reglemente för direktion och revision. Förbundet får ett grunduppdrag, lika för de tre medlemskommuner. Deltagande kommuner kan även mot särskild ersättning erhålla tilläggsuppdrag från förbundet. Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag görs i bilaga till förbundsordningen. Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Lokaler stannar i kommunernas ägo och hyrs av förbundet. Vid eventuell framtida upplösning av förbundet fördelas egendomen efter vad varje kommun tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Medlemsbidraget grundas i sin tur på medlemskommunernas procentuella andel i förbundets kostnader räknat efter faktisk nettokostnad år 2012, med avdrag för eventuella tilläggstjänster. fortsättning

19 KF 131, forts Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 126 Tjänstutlåtande av kommunledningskontoret 15 april Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag, bilaga till förbundsordningen. Reglemente för förbundsdirektionen. Reglemente för revisionen. Projektplan för etapp 2. Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I yrkandet instämmer BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker (C). Stig Andersson (EP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för avslag. Omröstningen utfaller med 47 Ja-röster och 4 Nej-röster, se omröstningslista nedan. beslutar att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med ikraftträdande 1 januari att anta redovisade förslag till förbundsordning inkl. specifikation med grund- och tilläggsuppdrag, reglemente för förbundsdirektionen och reglemente för förbundets revision. att till interimsdirektion för perioden 1 augusti december 2014 utse Ola Carlsson (M) och BrittMarie Hansson (S) till ledamöter samt Liss Böcker (C) och Christer Hansson (S) till ersättare. att uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör med tillträde 1 jan 2014 eller efter överenskommelse. fortsättning

20 KF 131, forts att uppdra åt interimsdirektionen, förbundsdirektören och projektgruppen (på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun) att fortsätta arbetet med bildandet av kommunalförbundet enligt översiktlig beskrivning i projektplan för etapp 2. att utse Birgitta Johansson (S) till revisor i kommunalförbundet fr.o.m. 1 aug att finansiera verksamheten under interimsperioden genom att respektive medlemskommun bär sin bidragsandel utifrån det andelstal som anges i punkt 8 i förslag till förbundsordning. att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella övriga beslut inom ramen för detta ärende. Reservation Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet: Den utredning som ligger till grund för beslutet omfattade ett större antal kommuner än de som nu ska ingå i förbundet. Någon ny utredning med endast deltagande kommuner har inte gjorts. De eventuella fördelar som påvisas menar vi hade kunnat uppnås med samverkansavtal mellan kommunernas räddningstjänster utan att bilda kommunalförbund. Vi tror också att denna nya organisation kommer att påverka Ängelholms Räddningstjänst negativt och på sikt även innebära en kostnadsökning. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret, kanslichef, ekonomichef Räddningsnämnden Skåne Nordväst Ola Carlsson BrittMarie Hansson Liss Böcker Christer Hansson Birgitta Johansson

21 KF 131, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA 47 4

22 KF 132 Dnr 2013/177 Justering av kommunens regler om minnesgåva till anställda Ängelholms kommun delar ut minnesgåva till sin personal efter 25 års anställning. Även efter 15 resp 20 års anställning uppvaktas personalen. Principer och arbetsfördelning finns i bestämmelser som antagits av kommunfullmäktige. s presidium står för värdskapet vid utdelning av 25-års gåvorna. Personalenheten bevakar vem som uppfyller villkoren för minnesgåva. Kultur- och fritidsnämnden utser lokala konstnärer, från vilkas produktion de berättigade kan välja sin gåva. Kanslienheten bjuder in till utdelningen och samordnar. Kommunledningskontoret har sett över bestämmelserna och gjort vissa justeringar. s presidium fortsätter att vara värdar vid utdelningen av minnesgåvorna. Detta skrivs nu in. Kultur- och fritidsnämnden som väljer konstnärer får korrekt benämning. Kommunledningskontoret fortsätter att bevaka vilka anställda som är berättigade till minnesgåva och administrerar i övrigt utdelningen. Enheter inom kommunledningskontoret behöver inte längre anges. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 127 Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 8 april Förslag till reviderade bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna föreslagna justeringar i kommunens bestämmelser rörande utdelning av minnesgåva till anställda, samt att de nya reglerna ska tillämpas fr. o. m utdelning av minnesgåva år 2013 Beslutet expedieras till: Ekonomi- och personalenheten, peronalchefen

23 KF 133 Dnr 2011/123 Finansiering av planprogram för Stationsområdet Arbetet med utvecklingen av stationsområdet har pågått sedan 5 april 2011, då kommunstyrelsen tog beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet enligt projektplan, daterad 28 februari I projektplanen delades arbetet in i fyra steg: workshops, problembeskrivning, visionsarbete samt framtagande av planprogram och planer. Nu kommer arbetet att gå in i en ny fas, steg 4, som handlar om att ta fram ett planprogram för stationsområdet. Byggnadsnämnden har uppdraget att ta fram planprogram och detaljplaner för området. Stadsarkitektkontoret har bedömt utredningsbehovet som berör planprogrammet och det kommer att behövas utredningar framförallt inom områdena geoteknik (markinfiltration), miljöteknik (markföroreningar), VA-utredning, buller- och vibrationsutredning, riskutredning avseende farligt gods och flygbildsfotografering av området. Kostnaden för ovanstående utredningar beräknas till tkr. Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 128 Karta över området Projektplan, daterad 7 september 2012 Visionsskiss, daterad 19 november 2012 Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden BrittMarie Hansson (S), Carl-Gustaf Gudmundsson (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Katarina Nilsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Stig Andersson (EP), Patrik Ohlsson (SD), Lars Goedecke (MP) och Jim Brithén (EP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. fortsättning

24 KF 133, forts Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för avslag. Omröstningen utfaller med 41 Ja-röster och 9 Nej-röster, 1 ledamot är frånvarande, se omröstningslista nedan. beslutar att anslå tkr för framtagande av planprogram för stationsområdet, att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån, samt att kostnaden bevakas och tas ut i framtiden när mark avyttras eller exploateringsavtal upprättas. Reservationer Stig Andersson, Anne Viljevik-Hall, Jim Brithén och Ulrika Rosqvist-Lindahl (samtliga EP) reserverar sig mot beslutet enligt följande: EngelholmsPartiet anser att en utveckling av nämnda områden är bra för Ängelholms kommun. Av två skäl måste vi säga nej till föreliggande förslag om planprogram. 1. Vi vill inte medverka till att byggnation av bostäder tillåts väster om järnvägen. bl.a. i Kronoskogen. 2. Att tillåta byggnation av bostäder om väster om järnvägen kan komma att förhindra framtida utbyggnad av en s.k Ringled. Patrik Ohlsson, Axell Schneider, Hans Andersson och Sven-Erik Paulsson (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna kan inte under några omständigheter tänka sig att bygga bostäder i Kronoskogen. Eftersom projektplanen innehåller planering för detta på områden vi vill behålla som naturmark, så reserverar vi oss mot beslutet. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson, Bengt Sävström, Lars Carlsson, Lars-Olle Tuvesson, Christer Hansson, Mikael von Krassow, Åsa Larsson, Arne Jönsson, Lars Nyander, Emma Yngvesson, Eva-Lena Lindell, Murvet Rama och Ann-Louise Nilsson (samtliga S) yrkar och beviljas att lämna protokollsanteckning. (S):s uppfattning är att stationsområdets gräns mot väster är Banskolevägen hela sträckan. Ingen mark från Kronoskogen ska ingå! Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Enheten för samhällsplanering och utveckling Byggnadsnämnden

25 KF 133, forts SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Frånv. Rune Johansson ordförande (M) X Elisabeth Sandberg Kullenberg 1vo (M) X Bengt Sävström 2 v ordf (S) X Åsa Herbst (M) Liselott Perlhagen X Liss Böcker (C) X BrittMarie Hansson (S) X Göran Larsson (M) X Lennart Nilsson (C) X Katarina Nilsson (KD) X Lennart Engström (KD) X Kerstin Engle (S) Lars Carlsson X Lars-Olle Tuvesson (S) X Sven Bergman (FP) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Christer Hansson (S) X Mikael von Krassow (S) X Åsa Larsson (S) X Arne Jönsson (S) X Jan-Olof Sewring (M) Cornelis Huisman X Ola Carlsson (M) Nils-Göran Gisslén X Stig Andersson (EP) X Lars Goedecke (MP) X Per Skantz (M) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Anna Mörée (M) X Eva Kullenberg (FP) Björn Vallin X Christina Hanstål (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Jasna L. Martinsson (M) X Robin Holmberg (M) X Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Daniel Jönsson (M) X Pia Zachrisson (M) Christer Sandberg X Lars Nyander (S) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Axel Schneider (SD) X Mona Sturesson (M) X Christer Örning (M) Vakant X Bodil Nilsson (S) Emma Yngvesson X Anne Viljevik-Hall (EP) X Tomas Fjellner (M) X Jim Brithén (EP) X Peter Andersson (EP) Ulrika Rosqvist-Lindahl X Ingela Sylwander (M) X Eva-Lena Lindell (S) X Hans Andersson (SD) X Anders Malm (M) X Murvet Rama (S) X Håkan Blomsterberg (M) X Malin Pamp (S) Ann-Louise Nilsson X Kurt Engwall (SD) Sven-Erik Paulsson X SUMMA

26 KF 134 Dnr 2013/4 Sammanställning av internt kontrollarbete 2012 Samtliga nämnder har gjort en uppföljning av de internkontrollplaner som beslutats i samband med budgeten Protokollsutdrag KS den 15 maj 2013, 129 Tjänsteskrivelse daterad Uppföljning av internkontrollarbetet från respektive nämnd Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna samtliga nämnders rapporter avseende internkontrollarbetet under Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder Ekonomienheten

27 KF 135 Dnr 2011/189 Finansiering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra Ängelholms kommun har sedan arbetet med ÖP 2004 diskuterat en pågatågsstation i Barkåkra. En fördjupad översiktsplan för Barkåkra antogs av kommunfullmäktiga den 21 februari För att förtydliga placering och ställningstagande kring placering togs ett PM fram. Kommunstyrelsen tog den 11 maj 2011 beslut om att huvudinriktningen av placeringen av pågatågsstationen i Barkåkra ska vara vid viadukten över Skepparkroksvägen, i enlighet med det framtagna PM:et. Tekniska kontoret lät därefter Ramböll utreda utfomningen av pågatågsstationen. Kommunstyrelsen godkände beslut om principutformning i enlighet med utredningen samt gav kommunledningskontoret i uppdrag att initiera avtalsskrivning den 18 januari Därefter upprättades ett genomförande- och finansieringsavtal mellan Ängelholms kommun, Båstads kommun och Trafikverket. tog beslut om att godkänna genomförande- och finansieringsavtalet den 23 april Länsstyrelsen i Skåne län har i yttranden, vid framtagandet av detaljplaner inom området, framfört kritik mot placeringen av pågatågsstationen och kringliggande byggnation utifrån ett resonemang kring hantering av riksintresse. Av den anledningen behöver den fördjupade översiktsplanen kompletteras med en mer detaljerad utredning kring placeringen av pågatågsstationen och hur bebyggelsen kring denna ska utformas, utredningen ska belysa riksintressena utifrån behovet av stationen i området. Arbetet kommer att initieras med framtagande av en landskapsanalys. Protokollsutdrag KS den 17 april 2013, 98 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 7 mars 2013 Kommunstyrelsen beslutade enligt följande: att ge byggnadsnämnden i uppdrag att revidera de delar av den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra som berör placering av pågatågsstationen och kringliggande bebyggelse, att anslå 400 tkr för framtagande av revidering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra, samt att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån fortsättning

28 135, forts Kommunstyrelsen har inte befogenhet att besluta om finansieringen varför de två sista attsatserna behöver beslutas av kommunfullmäktige. beslutar att anslå 400 tkr för framtagande av revidering av den fördjupade översiktplanen för Barkåkra, samt att finansiering sker genom att minska årets resultat i motsvarande mån. Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Byggnadsnämnden Enheten för samhällsplanering och utveckling

29 KF 136 Dnr 2013/229 Budgetuppföljning per den 30 april 2013 Kommunledningskontoret har sammaställt nämndernas uppföljning av ekonomi och verksamhet per samt en prognos för helåret KS den 15 maj 2013, 130 Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsberättelser och prognos april 2013 Förvaltningsberättelse per Kommunstyrelsen lämnade nedanstående förslag till beslut. beslutar att godkänna rapporten per , att notera det arbete som pågår inom socialnämnden för att uppnå en ekonomi i balans, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Socialnämnden, för kännedom Kultur- och fritidsnämnden

30 KF 137 Dnr 2012/521 Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges miljöberedning Ulf Sighede (MP) har anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning. entledigade den 26 november 2012 Ulf Sighede samt bordlade valet av ny ledamot i miljöberedningen. Den 25 februari 2013 beslutade kommunfullmäktige att lämna uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning efter Ulf Sighede vakant tillsvidare. beslutade därefter den 25 mars 2013, 80 att som ny ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning efter Ulf Sighede utse ersättaren Ingvar Rydberg (MP), samt att lämna uppdraget som ersättare efter Ingvar Rydberg vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 25 mars 2013, 80 beslutar att lämna uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges miljöberedning fortsatt vakant tillsvidare. Beslutet expedieras till: FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt s miljöberedning, sekr Carola Jarnung KF juni

31 KF 138 Dnr 2013/163 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mange Johansson (S) entledigade den 25 mars 2013, 84 Mange Johansson från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 25 mars 2013, 84 beslutar att som ny ersättare i tekniska nämnden utse Pernilla Carlsson (S). Beslutet expedieras till: Pernilla Carlsson FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt Tekniska nämnden

32 KF 139 Dnr 2013/171 Val av ny ersättare i folkhälsoberedningen efter Freddy Jönsson (EP) entledigade den 29 april 2013, 110 Freddy Jönsson från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges folkhälsoberedning och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 110 beslutar att som ny ersättare i folkhälsoberedningen utse Per-Olof Jansson (EP). Beslutet expedieras till: Per-Olof Jansson Folkhälsoberedningen, sekr Matilda Hedén FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt

33 KF 140 Dnr 2013/204 Val av ny nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Per-Olof Jansson (EP) entledigade den 29 april 2013, 111 Per-Olof Jansson från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt och lämnade uppdraget vakant tillsvidare. Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 111 beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Beslutet expedieras till: KF augusti Helsingborgs Tingsrätt FMS, Henrik Sandén Personalenheten, Julia Stolt

34 KF 141 Dnr 2013/232 Motion från Stig Andersson m.fl. (EP) angående återuppbyggnad av ett café vid Rönnevik Stig Andersson m.fl. (EP) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återuppbyggnad av ett café/ restaurang vid Rönnevik och utröna intresset hos marknadens aktörer. Motion från Stig Andersson m.fl. inkommen den 15 maj 2013 beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren

35 KF 142 Dnr 2013/255 Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl. (MP) om att undersöka förutsättningar för att enbart tillåta ekologisk odling inom vattenskyddsområden Karl-Otto Rosenqvist m.fl. förslår att kommunen undersöker vilka förutsättningar som krävs för att enbart tillåta ekologisk odling utan kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde i Ängelholms kommun. Motion från Karl-Otto Rosenqvist m.fl inkommen den 27 maj 2013 beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren

36 KF 143 Dnr 2013/208 Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson om att erbjuda museijärnvägen i Klippan, plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet Förslagsställaren önskar att museijärnvägen i Klippan erbjuds plats i Ängelholm i anslutning till banmuseet eftersom museijärnvägen i Klippan står utan lokaler. Medborgarförslag från Magnus Fredrik Nelson, inkommet den 24 april 2013 beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen.

37 KF 144 Anmälningsärenden A Revisionsrapport om hantering av allmänna handlingar i digital form 2013/225 B Revisionsrapport om arbetet mot ungdomsarbetslöshet i Ängelholm 2013/226 Kommunrevisorernas sammankallande Birgitta Johansson och revisionskonsult på PWC Carl-Gustaf Folkeson redogör för granskningen C Yttrande över revisionsrapport om resor och representation 2013/74 D Personalredovisning för /140 E Lagakraftbevis: detaljplan för Doppingen 1, Centrum, Ängelholm 2013/56 beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00 19:50

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00 19:50 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2014-09-29, kl. 19:00 19:50 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2012-01-30 kl 19:00-22:35. Suzanne Frej, handläggare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2012-01-30 kl 19:00-22:35. Suzanne Frej, handläggare 1 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2012-01-30 kl 19:00-22:35 Beslutande: Övriga närvarande: Se nästa sida Lena Tebring, kanslichef Suzanne Frej, handläggare Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-02-21 kl 19:00-22.15. Suzanne Frej, handläggare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-02-21 kl 19:00-22.15. Suzanne Frej, handläggare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-02-21 kl 19:00-22.15 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, sekreterare Suzanne Frej, handläggare Utses att justera: Anna Mörée (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Christina Hanstål (M) och Arne Jönsson (S) Paragrafer: 172-195

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Christina Hanstål (M) och Arne Jönsson (S) Paragrafer: 172-195 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-08-26 kl 19:00 21:05 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Christina

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2014-04-28, kl. 19:00 ande: Se listan Ersättare: Se listan Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses att justera:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Pia Zachrisson (M) och Kurth Engwall (SD) Paragrafer: 211-250

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Pia Zachrisson (M) och Kurth Engwall (SD) Paragrafer: 211-250 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-11-25 kl 19:00 21:15 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson (C) och Christer Hansson (S) Paragrafer:

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson (C) och Christer Hansson (S) Paragrafer: Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-04-29 kl 19:00 22:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-05-23 kl 19:00-21:40. Suzanne Frej, handläggare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-05-23 kl 19:00-21:40. Suzanne Frej, handläggare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-05-23 kl 19:00-21:40 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, sekreterare Suzanne Frej, handläggare Utses att justera: Robin Holmberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Daniel Jönsson (M) Lars Goedecke (MP) Paragrafer:

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Daniel Jönsson (M) Lars Goedecke (MP) Paragrafer: 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2012-10-22 kl 19:00 21:00 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera: Daniel

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef Kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) Paragrafer:

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) Paragrafer: 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-06-24 kl 19:00 22:30 ande: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses att justera: Robin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Beslutande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, kl 19:00 22:40. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, kl 19:00 22:40. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-03-25 kl 19:00 22:40 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Ingela Sylwander (M) och Peter Andersson (EP) Paragrafer:

Kommunfullmäktige. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Ingela Sylwander (M) och Peter Andersson (EP) Paragrafer: 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-09-30 kl 19:00 19:40 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Utses att justera:

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93 1 Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveka Britzén (M) Daniel Jönsson (M) Patrik

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22 Kl. 09:00 11.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00-20:00

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00-20:00 Plats och tid: Hörsalen tadsbiblioteket, 2014-10-27, kl. 19:00-20:00 ande: e nästa sida Ersättare: e nästa sida Övriga närvarande: Birgitta Johansson, kommunrevisor Lars Persson, avdelningschef atilda

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 18:00 20:25

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 18:00 20:25 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2016-12-12, kl. 18:00 20:25 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef nämndskansliet Cecilia Christensen, sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-06-12, kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 ande: Ersättare: Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 136 Plats och tid: Stadsbiblioteket, Ängelholm, måndagen den 22 juni 2009 klockan 19.00-19.50 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Suzanne Andersson, sekreterare Utses att justera: Jan-Olof Sewring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00-22:00

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00-22:00 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2016-11-28, kl. 19:00-22:00 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef nämndkansli Elisabeth Alm, sekreterare Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Budget 2014 och flerårsplan

Budget 2014 och flerårsplan KF 210 Dnr 2013/361 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer