maj 2014 Aktieutdelningar 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "maj 2014 Aktieutdelningar 2014"

Transkript

1 maj 2014 Aktieutdelningar 2014

2 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media Stockholmsbörsens utdelningar Utdelningar i 36 svenska börsbolag Direktavkastning på Stockholmsbörsen... 8 Direktavkastning för 36 svenska börsbolag Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelningsandel av resultatet i 36 svenska börsbolag Mottagare av utdelningar Metod Bilaga 1. Direktavkastning 2014 samt utdelning 2014/resultat 2013 för 36 svenska börsbolag Bilaga 2. Utdelning 2014 i miljoner kronor för 36 svenska börsbolag Bilaga 3. Utdelning per aktie,

3 Förord Välfärdens resurser skapas av hårt arbetande människor i konkurrenskraftiga företag med god tillgång på ägarkapital Alla bidrar vi till den svenska välfärden genom de resurser vi skapar och genom de skatter vi betalar. Det gäller också företagen och företagens aktieägare. De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda med hjälp bland annat av det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Att döma av den svenska debatten skulle man ibland kunna tro att aktieägarna inte har någon del i resursskapandet. Det är viktigt att inte glömma bort att också företagens ägare bidrar på flera olika sätt. Utöver att företagen betalar skatt till det allmänna på sina vinster går också en betydande andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till välfärden i form av skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. För att de företag som skapar resurserna skall kunna investera i nya produkter, nya marknader och anställa fler, måste de kunna attrahera aktieägare som tillhandahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. För att attrahera kapitalet måste avkastningen också kunna konkurrera med alternativa placeringar. Avkastningen består av såväl värdeökning som årlig aktieutdelning. Aktieutdelningen ger den aktieägare som tagit risken att investera en ny möjlighet att investera i andra och växande företag. Nya företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser. Oftast är det de större företagen med stabila vinster som delar ut pengar till aktieägarna. Bland Stockholmsbörsens mindre företag, där många är tillväxtföretag, får aktieägarna oftare vänta på avkastningen i form av aktieutdelning. Samtidigt är det dessa företag som är beroende av att någon är beredd att tidigt ta risken att investera i deras idéer och produkter. Dessa investerares drivkraft är den förväntade värdeökningen i bolaget men också framtida utdelningar. En betydande avkastning från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare som får ta del av utdelningar och värdeökningar som kommer pensionärerna till del. På våren håller många bolag sina årsstämmor och beslutar då bland annat om utdelningar till aktieägare. Dessa ägare tillhandahåller ett kapital som är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa de resurser som behövs för att finansiera sjukvården, skolan och omsorgen. Resurserna skapas varje dag av hårt arbetande människor i små och stora företag. Jobben i konkurrenskraftiga företag utgör basen för vår välfärd. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 2

4 Sammanfattning I denna rapport redovisas aktieutdelningar ifrån de 36 största svenska börsbolagen (se bilaga 1). Jämförelser och redovisningar av Stockholmsbörsen som helhet samt av Small- Mid- och Large Cap-listorna görs i vissa fall. Bland annat konstateras att: 1. Aktieutdelningarna från de 36 största företagen ökar i år med 10 procent. Samtidigt ökade vinsterna med 9 procent. Utdelningarna för de 36 företagen uppgår till 143,5 miljarder kronor, en ökning med 12,9 miljarder kronor. 2. Direktavkastningen för de 36 företagen är något lägre än föregående år, 3,5 procent mot 3,9 procent av de 36 företagen höjer i år sin utdelning. 4. Utdelningarna är för de största företagen på Stockholmsbörsen 15 procent lägre än rekordåret De 36 företagen svarar för 90 procent av hela Stockholmsbörsens börsvärde per den 30 december 2013 och svarade för 92 procent av Stockholmsbörsens totala utdelningssumma under

5 Varför aktieutdelningar? Avkastning som ersättning för risk Aktieägande är en av flera möjliga former av kapitalanvändning. Tillgången på riskvilligt ägarkapital är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. Kapital attraheras när en god möjlig avkastning balanserar risken. Avkastning på ägarkapital består både av direktavkastning i form av årlig utdelning och en eventuell värdeökning. För att företagen ska kunna attrahera kapital måste avkastningen vara konkurrens kraftig visavi alternativa investeringar. Omallokering av kapital I samhället finns det ett behov av att slussa kapital från mogna verksamheter till nya jobbskapande verksamheter. Genom utdelning till aktieägarna ges dessa möjlighet att investera i nya växande företag. Effektiv användning av riskkapitalet ger bäst förutsättningar för positiva effekter på sysselsättningen. Avkastning som ger stabil ekonomi för mottagarna/aktieägarna För vissa aktieägare är det viktigt med regelbunden utdelning. Till exempel för stiftelser/fonder som inte får använda kapitalet. Avkastning på börsen är också en förutsättning för framtida pensioner. En del bolag har i sin utdelningspolicy skrivit in att utdelningen ska vara stabil, med innebörden att utdelningen hålls någorlunda uppe i sämre tider och nere i goda tider. Utdelningar och skatt Utdelning sker av beskattade vinster i företagen. Utdelningen beskattas hos mottagare, som är fysiska personer. 4

6 Prognoser för aktieutdelningar i media Aktieutdelningarna är av stort intresse i media. Senaste månaderna har bland annat Svenska Dagbladet (14 december 2013), Dagens Nyheter (20 januari 2014) och Dagens Industri (28 januari 2014) behandlat utdelningarna. Till skillnad från denna undersökning som bygger på utfallet av utdelningarna bygger de nämnda artiklarna på prognoser. Särskilt stort intresse visas i år bankernas utdelningar, där finansminister Anders Borg uttalat sig mycket kritiskt. De fyra storbankerna utgör 25 procent av börsvärdet och står för 32 procent av utdelningssumman bland de 36 undersökta företagen. I Svenska Dagbladet den 14 december skrev tidningen att utdelningarna totalt skulle summeras till 238 miljarder kronor med utgångspunkt från prognoser för ett tjugotal stora börsbolag. Siffran 238 miljarder kronor togs upp i artikeln men rättades senare på tidningens webbplats till 166 miljarder. Uppgiften om en ökningstakt på 8 procent var däremot korrekt. Underlaget var databasen Factiva och egna beräkningar. Dagens Nyheter tog den 20 januari in en artikel av TT som byggde på en analys SEB genomfört för de bolag banken följer, mestadels stora börsbolag. SEB kom fram till en utdelningssumma på 189 miljarder kronor mot 188 miljarder året dessförinnan. I summan ingick även utländska företag som ABB och AstraZeneca. Dagens Industri skrev den 28 januari om utdelningsförväntningarna. Kalkylen bygger på analytikers prognoser för 66 av börsföretagens utdelningar. Investmentbolag och fastighetsbolag ingår ej. Inte heller utländska bolag. Utdelningssumman anges till 155 miljarder kronor, en ökning med 8 procent. Utdelningsprognoserna avser olika antal företag. Slutsummorna skiljer sig därför kraftigt åt. Förändringstalen på 8-10 procent är mer lika, även om SEB:s kalkyl bara pekar på en ökning på 1 procent. I vår egen studie ingår de 36 största svenska börsbolagen, och vi följer utfallet av vad respektive företags styrelse föreslår. Svenska Dagbladet bygger sin siffra på prognoser för ett tjugotal företag. DN/TT/SEB:s prognos gäller de företag SEB följer och inkluderar utländska börsbolag som ABB och AstraZenecas totala utdelning. DI:s prognos gäller de 66 svenska börsbolag som SME följer, ej investmentbolag eller utländska bolag. Här ingår också flera Mid och- Small Cap-företag. 5

7 Stockholmsbörsens utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar varierar kraftigt mellan åren. Högkonjunkturåret 2007 betalade Stockholmsbörsens Large Cap-bolag ut 186 miljarder kronor till aktieägarna och året efter 139 miljarder kronor. Sedan kom finanskrisen som nästan halverade utdelningsbeloppen 2009 och drog ner utdelningarna för många företag även Volvo och Swedbank gav t ex ingen utdelning alls ökade utdelningarna med cirka 50 procent jämfört med Förra året steg utdelningarna med 10 procent för storföretagen och i år fortsätter trenden, men i något lägre takt. Årets utdelningar landar på cirka 155 (142) miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 9 (9) procent. Diagram 2. Aktieutdelningar i svenska Large Cap-bolag, miljarder kronor, Utdelning Inlösen Källa: Dagens Industri samt Hallvarsson & Halvarssons beräkningar

8 Utdelningar i 36 svenska börsbolag 2014 Utdelningarna för de 36 största börsbolagen ökade med i genomsnitt 10 (9) procent. Utdelningssumman ökade med 12,9 (10,5) miljarder kronor jämfört med bolag höjer utdelningen och 3 bolag sänker den. Resterande 12 bolag lämnar utdelningen oförändrad. År 2013 höjde 20 bolag utdelningen, 12 lämnade utdelningen oförändrad och 4 sänkte utdelningen. I kronor per aktie höjer ICA Gruppen utdelningen mest i år, när man återinför utdelning med 8 kronor. I fjol ställdes utdelningen in efter utköpet av Aholds aktieinnehav. Handelsbanken höjer i år utdelningen till 16,50 kr från 10,75 kronor. De tre storbankerna Nordea, SHB och SEB höjer utdelningen med totalt 10 miljarder kronor. Swedbank var betalade ut mest i fjol och höjer i år utdelningen bara marginellt. De fyra bankerna står för 32 procent av utdelningssumman bland det 36 bolagen. Tele 2 sänker mest i år, med 2,75 kronor, och Boliden med 2,25 kr. Även Scania föreslår en sänkning av utdelningen. Diagram 1. Förändring i aktieutdelning i 36 svenska börsbolag, , antal företag. Minskning Oförändrat Ökning Källa: De 36 företagens bokslutskommunikéer

9 Direktavkastning på Stockholmsbörsen Direktavkastningen (utdelningarna som andel av börsvärdet) för hela Stockholmsbörsen närapå halverades mellan 2008 och ökade direktavkastningen till 3,6 procent och steg 2012 till 4,1 procent. År 2013 sjönk den till 3,7 och år 2014 ytterligare till 3,3 procent (beräknat för de 36 företagen). Att skillnaden i direktavkastning mellan åren är mindre än skillnaden i utdelning i absoluta tal beror på att börsvärdet varierar över tiden. Börsen föll kraftigt under slutet av 2008 då kurserna mer än halverades. Samtidigt var utdelningarna 2008 höga. Sedan halverades aktieutdelningarna 2009 i miljoner kronor medan kurserna under 2009 steg kraftigt. Under 2013 har börskurserna ökat med 23 procent med många utdelningsökningar som följd. Large Cap företagens kurser steg med 21 procent liksom de 36 företagen i denna undersökning. Diagram 4. Direktavkastning på Stockholmsbörsen , procent. 4,7 5,0 3,6 2,7 2,2 2,1 1,6 3,6 3,7 3,4 3,4 2,8 2,9 2,8 2,8 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2 1,9 1,7 1,5 1,6 1,6 3,8 4,1 3,7 3,6 3,3 2,8 Källa: Hallvarsson & Halvarsson 2014p Från 2009 bygger beräkningen på skillnaden mellan Allshareindex för Stockholm inklusive respektive exklusive utdelningar (OMXSGI respektive OMXSPI). Dessförinnan har Stockholm Return Index (SIXRX) använts som avkastningsindex. 8

10 Direktavkastning för 36 svenska börsbolag 2014 Direktavkastningen 2014 för de 36 företagen är i genomsnitt 3,5 procent (3,9). Variationen mellan bolagen är stor. Tele 2 har högst direktavkastning med 5,99 procent. Lägst direktavkastning ger Lundin Petroleum som inte delar ut alls. En majoritet av bolagen, 25 stycken, har en direktavkastning mellan 3 och 5 procent. Diagram 3. Direktavkastning, 36 svenska börsbolag, antal företag ,01 0,99 1,00 1,99 2,00 2,99 3,00 3,99 4,00 4,99 5,00 5,99 Uppgifterna om direktavkastningen är uträknade som föreslagen utdelning/börskursen den 30 december Medel 3,45 % (vägt) Max 5,99 % (Tele 2) Median 3,55 % Min 0 % (Lundin Petroleum) 9

11 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelningen varierar kraftigt mellan företag efter företagets storlek. Analysen nedan bygger på utdelningen under 2013 och omfattar alla företag inom respektive segment. Av de 60 Large Cap-bolagen är det 92 (95) procent som delade ut Det var 5 företag som inte lämnade någon utdelning: Lundin Petroleum, Lundin Mining, Enquest, ICA Gruppen och SOBI. Bland Mid Cap-bolagen var det 70 procent av företagen som delade ut och bland Small Cap-bolagen 51 procent. Totalt delade 67 procent av företagen ut. Större bolag med stabila vinster och kassaflöden har större möjlighet att ge utdelning till ägarna. För mindre bolag och bolag med stora investeringsbehov kan en innehållen utdelning minska något på lånebehovet. Detta kan vara ett skäl till det stora antalet nollutdelare på Small Cap-listan. Bolag med och utan utdelning på Stockholmsbörsen Storlekssegment Antal bolag utan utdelning Antal bolag med utdelning Andel med utdelning Large Cap % Mid Cap % Small Cap % Samtliga % Direktavkastningen under 2013 räknat som andel av börsvärdet vid slutet av året var för 2012 högst bland Large Cap-företagen och minst för Small Cap-företagen. Skillnaden förklaras till stor del av att antalet företag som inte delar ut är större i de mindre storleksklasserna. Direktavkastning för företag i olika storlekssegment på Stockholmsbörsen Baklängesräknat från aktieindex med respektive utan utdelningar. Storlekssegment Large Cap 4,13 4,07 Mid Cap 3,09 4,15 Small Cap 2,38 2,96 Samtliga 3,72 4,06 Large Cap innefattar företag med minst 1 miljard euro i börsvärde och Small Capföretag med högst 150 miljoner euro i börsvärde. 10

12 Utdelningsandel av resultatet i 36 svenska börsbolag Den andel av resultatet som delas ut styrs av företagens utdelningspolicy med hänsyn till företagens kapitalbehov för bland annat framtida investeringar. I utdelningspolicyn anges ofta utdelningen som ett intervall av resultatet. Utdelningsandelen för de 36 största företagen 2014 var i genomsnitt 56 procent av resultatet, motsvarande siffra för 2013 var 55 procent. En utdelningspolicy skapar förutsägbarhet för aktieägarna och är en motvikt till tvära kast. Ett lägre resultat ett år behöver på det sättet inte få direkt påverkan på utdelningen året efter. 18 (22) av de 36 företagen har en utdelningsandel mellan 25 och 74 procent, 12 (8) företag över 74 procent och 6 (6) företag under 25 procent. Det bolag som i år delar ut mest i förhållande till resultatet är ICA Gruppen följt av SKF och Atlas Copco. Diagram 5. Utdelning som andel av resultatet, 36 börsbolag på Stockholmsbörsen 2014, antal företag Källa: De 36 börsbolagens bokslutskommunikéer 0-24 procent procent procent procent 100+ procent Medel, ovägt 82 %, (vägt 56 %) Median 62 % Max 321 % (ICA Gruppen) Min 0 % (Lundin Petroleum) 11

13 Mottagare av utdelningar 2013 Utdelningar fyller en viktig funktion i hela spektret av samhällsekonomin. För hushållen innebär utdelningen en form av ränta på de egna aktierna, men också att fondinnehaven höjs genom att kursen på fondandelarna påverkas positivt när utdelningarna betalas ut. För investmentbolagen ger utdelningarna möjlighet att genomföra nya investeringar i verksamheten. För en del stiftelser och liknande är utdelningen den enda formen av avkastning som kan användas då förbud ofta föreligger mot att förbruka det underliggande kapitalet. Utdelningarna hjälper också till att hålla uppe likviditeten i socialförsäkringssystemet. Företagen själva är en stor ägare på Stockholmsbörsen och tog under 2013 emot utdelningar värda cirka 23 miljarder kronor. 38 procent av utdelningarna tillfaller en bredare allmänhet. Till denna grupp räknas staten, hushållen, pensionsbolagen, AP-fonderna samt fondbolagen. Totalt tog de emot drygt 53 miljarder kronor i utdelningar under 2013 (av det totala utdelningsbeloppet 142 miljarder för large cap-bolag som redovisas i diagram 2 ovan). 41 procent av utdelningarna, motsvarande cirka 58 miljarder kronor går tillfaller utländska ägare på Stockholmsbörsen. Inom denna grupp ingår utländska pensionsoch fondbolag, vilka i sin tur transporterar utdelningarna vidare till bredare grupper av småsparare i Sverige och i utlandet. En uppskattning utifrån SCB:s rapport Betalningsbalans och finansmarknad 2013:1 är att det svenska aktieägandet utomlands i december 2013 var drygt miljarder kronor. Med en antagen direkt avkastning på cirka 3,5 procent blir aktieutdelningen då 70 miljarder kronor, vilket är i paritet med det utlandet tar av sin del av den svenska aktieportföljen. Om totala börsvärdet i Sverige är nära miljarder kronor 31 december 2013 och utlandet äger 40 procent blir det miljarder kronor. Diagram 6. Mottagande av utdelningar 2013, miljarder kr. 22,7 58,2 Företag Investmentbolag 7,7 Staten 2,8 Hushåll inkl organisationer (t ex fackförbund) Pensionsbolag 18,6 AP-fonderna Fondbolag Utlandet 11,4 16,6 4,0 Källa: SCB - Aktieägarstatistik. Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december

14 Metod Året 2014 som anges i rapporten avser den utdelning som föreslås betalas ut under våren 2014 och avser bokslutsåret I rapporten redovisas utdelningarna för de 36 största börsbolagen (se bilaga 1). Urvalet av företag baseras på börsvärdet per den 30 december Det minsta företaget att inkluderas i år är Ratos med ett börsvärde på 20,8 miljarder kronor. För 2014 tillkom ICA Gruppen (före detta Hakon Invest), Latour, Lundin Petroleum, MTG, NCC, Securitas och Trelleborg. Elekta ströks gentemot förra årets motsvarande studie. Det året tillkom Meda och Melker Schörling medan Securitas och SSAB som fanns med 2012 utgick. Utdelningar redovisas uttryckt i kronor per aktie, förändring i kronor jämfört med föregående år, som direktavkastning (utdelning år 1 som andel av börsvärdet vid föregående års slut) och som andel av föregående års vinst. Vidare analyseras en tidsserie för utdelningar för samtliga Large Cap-bolag från 2003 (se diagram 2). Då ingår ytterligare drygt 20 bolag, däribland även bolag som är huvudnoterade i utlandet, ABB, AstraZeneca, Autoliv och Stora Enso, samt även Millicom och Lundin Mining. Lundin Petroleum ingår bland de 36 företagen. Hela Stockholmsbörsens direktavkastning redovisas i en tidsserie sedan 1981 i diagram 4. Direktavkastningen för hela Stockholmsbörsen har beräknats som Stockholm Return Index (SIXRX) fram till 2008 (där utdelningar återinvesteras) dividerat med Stockholmsindex (OMXSPI) för respektive år. Från 2008 har OMXSGI bruttoindex använts istället för SIXRX. Resultatet per aktie efter skatt har räknats före eventuell utspädning och före eventuella justeringar för jämförelsestörande poster eller avyttrad verksamhet. Nordea och Hexagon redovisar utdelningar i EUR. Beloppen har räknats om till SEK efter kursen 30 december 2013 (8,943 SEK/EUR), vilket innebär att en valutakomponent påverkar utdelningen. För året dessförinnan skedde omräkningen med kursen 8,6166 SEK. Lundin Petroleum redovisar i USD, men har bara haft utdelning ett år. Vid beräkningar där antal aktier har använts, t ex vid uträkning av den totala utdelningen i kronor räknat för de 36 företagen, har det totala antalet utestående aktier i december 2013 använts men ej aktier i bolagets egen ägo p g a återköp. I begreppet utdelning ingår ordinarie utdelning, extra utdelning och eventuell särskilda inlösenprogram. I år har dock inget av de 36 bolagen aviserat extra utdelning eller inlösenprogram. Elekta som har brutet räkenskapsår 1 maj april 2013 ingår inte eftersom utdelningen för det räkenskapsår som slutar under 2013 betalades ut under H&M har brutet räkenskapsår 1 december november

15 Bilaga 1. Direktavkastning 2014 samt utdelning 2014/resultat 2013 för 36 svenska börsbolag Rang (direktavkastning) Företag Direktavkastning 2014 (%) Utdelning kr/ aktie 2014 Resultat kr/ aktie 2013 Utdelning / resultat Tele2 5,99 4,40 32,77 13 % 2 NCC 5,72 12,00 18,40 65 % 3 TeliaSonera 5,61 3,00 3,46 87 % 4 Swedbank 5,42 10,10 13,89 73 % 5 SHB 5,23 16,50 22,52 73 % 6 Skanska 4,89 6,25 8,43 74 % 7 SEB 4,69 4,00 6,74 59 % 8 Securitas 4,60 3,00 5,07 59 % 9 Ratos 4,60 3,00 2, % 10 Nordea 4,43 3,85 6,90 56 % 11 Industrivärden 4,28 5,50 31,16 18 % 12 ICA Gruppen 3,97 8,00 2, % 13 Sandvik 3,86 3,50 4,00 88 % 14 Husqvarna 3,85 1,50 1,60 94 % 15 Ericsson 3,83 3,00 1, % 16 Hennes & Mauritz 3,63 9,50 10,36 92 % 17 Investor 3,63 8,00 59,35 13 % 18 Electrolux 3,57 6,50 9,81 66 % 19 Swedish Match 3,48 7,30 13,63 54 % 20 Latour 3,44 5,50 9,31 59 % 21 Volvo 3,38 3,00 1, % 22 SKF 3,30 5,50 2, % 23 Scania 3,23 4,00 7,75 52 % 24 Atlas Copco 3,13 5,50 2, % 25 Meda 3,07 2,50 2,67 94 % 26 Trelleborg 2,84 3,25 7,40 44 % 27 SCA 2,39 4,75 7,90 60 % 28 Kinnevik 2,34 7,00 30,51 23 % 29 Alfa Laval 2,27 3,75 7,22 52 % 30 Getinge 2,02 4,15 9,59 43 % 31 MTG 1,94 10,50 16,39 64 % 32 Boliden 1,78 1,75 4,72 37 % 33 Assa Abloy 1,77 5,70 12,89 44 % 34 Hexagon 1,43 2,78 2, % 35 Melker Schörling 0,74 2,25 78,85 3 % 36 Lundin Petroleum 0,00 0,00 1,63 0 % Medel (vägt) 3,75 56 % Medel (ovägt) 3,45 82 % Median 3,53 62 % 14

16 Bilaga 2. Utdelning 2014 i miljoner kronor för 36 svenska börsbolag Rang (utdelning) Företag Utdelning 2014, milj kr Förändring i utdelat belopp, , milj kr Utdelning kr/aktie 2014 Utdelning kr/aktie 2013 Förändring i utdelning kr/aktie Hennes & Mauritz ,50 9,50 0,00 2 Nordea ,85 2,94 0,92 3 TeliaSonera ,00 2,85 0,15 4 Swedbank ,10 9,90 0,20 5 SHB ,50 10,75 5,75 6 Ericsson ,00 2,75 0,25 7 SEB ,00 2,75 1,25 8 Atlas Copco ,50 5,50 0,00 9 Investor ,00 7,00 1,00 10 Volvo ,00 3,00 0,00 11 Sandvik ,50 3,50 0,00 12 SCA ,75 4,50 0,25 13 Scania ,00 4,75 0,75 14 Skanska ,25 6,00 0,25 15 SKF ,50 5,50 0,00 16 Industrivärden ,50 5,00 0,50 17 Assa Abloy ,70 5,10 0,60 18 Tele ,40 7,10 2,70 19 Kinnevik ,00 6,50 0,50 20 Electrolux ,50 6,50 0,00 21 Alfa Laval ,75 3,50 0,25 22 Swedish Match ,30 7,30 0,00 23 NCC ,00 10,00 2,00 24 Securitas ,00 3,00 0,00 25 Getinge ,15 4,15 0,00 26 Hexagon ,78 2,42 0,36 27 Ratos ,00 3,00 0,00 28 ICA Gruppen ,00 0,00 8,00 29 Trelleborg ,25 3,00 0,25 30 Latour ,50 5,00 0,50 31 Husqvarna ,50 1,50 0,00 32 Meda ,50 2,25 0,25 33 MTG ,50 10,00 0,50 34 Boliden ,75 4,00 2,25 35 Melker Schörling ,25 1,75 0,50 36 Lundin Petroleum 0 0 0,00 0,00 0,00 Summa

17 Bilaga 3. Utdelning per aktie, Inkl extra utdelning och omräknat för splittar Företag Alfa Laval 3,75 3,50 3,25 3,00 2,50 2,25 2,25 1,56 1,28 Assa Abloy 5,70 5,10 4,50 4,00 3,60 3,60 3,60 3,25 3,25 Atlas Copco 5,50 5,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,38 2,13 Boliden 1,75 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 Electrolux 6,50 6,50 6,50 6,50 4,00 0,00 4,25 4,00 7,60 Ericsson 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,85 2,50 2,50 2,25 Getinge 4,15 4,15 3,75 3,25 2,75 2,40 2,40 2,20 2,00 Handelsbanken 16,50 10,75 9,75 9,00 8,00 7,00 13,50 8,00 7,00 Hexagon* 0,31 0,28 0,17 0,15 0,10 0,04 0,22 0,16 0,09 HM 9,50 9,50 9,50 9,50 8,00 7,75 7,00 5,75 4,75 Husqvarna 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,00 1,50 1,50 0,00 ICA Gruppen 8,00 0,00 6,25 6,00 6,00 5,00 6,00 5,50 4,50 Industrivärden 10,50 5,00 4,50 4,00 3,00 4,50 5,00 4,50 3,50 Investor 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,75 4,50 3,50 Kinnevik 7,00 6,50 5,50 4,50 3,00 2,00 2,00 1,70 1,60 Latour 5,50 5,00 6,00 3,75 2,75 3,75 3,50 2,83 2,33 Lundin Petroleum 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meda 2,50 2,25 2,25 2,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 Melker Schörling 2,25 1,75 1,60 1,25 1,00 0,55 1,10 1,00 0,00 MTG 10,50 10,00 9,00 7,50 5,50 5,00 15,00 7,50 0,00 NCC**** 12,00 10,00 10,00 10,00 6,00 4,00 24,00 18,00 15,50 Nordea** 0,43 0,34 0,26 0,29 0,25 0,20 0,50 0,49 0,35 Ratos 3,00 3,00 5,50 5,25 4,75 4,50 4,50 11,00 4,19 Sandvik 3,50 3,50 3,25 3,00 1,00 3,15 4,00 3,25 2,70 SCA 4,75 4,50 4,20 4,00 3,70 3,50 4,40 4,00 3,67 Scania 4,00 4,75 5,00 5,00 1,00 2,50 5,00 3,75 3,75 SEB 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0,00 6,50 6,00 4,75 Securitas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,10 3,10 3,50 Skanska 6,25 6,00 6,00 12,00 6,25 5,25 8,25 8,25 6,50 SKF 5,50 5,50 5,50 5,00 3,50 3,50 5,00 4,50 4,00 Swedbank*** 10,10 9,90 5,30 2,10 0,00 0,00 9,00 8,25 7,50 Swedish Match 7,30 7,30 6,50 5,50 4,75 4,10 3,50 2,50 2,10 Tele2 4,40 7,10 6,50 6,00 3,85 3,50 3,15 1,83 1,75 TeliaSonera 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,00 6,30 3,50 Trelleborg 3,25 3,00 2,50 1,75 0,50 0,00 2,95 2,75 2,50 Volvo 3,00 3,00 3,00 2,50 0,00 2,00 5,50 10,00 3,35 * Hexagon omräknat till per aktie för ** Nordea, per aktie. *** Swedbanks stamaktie. **** NCC betalar ut 2014 års utdelning till hälften 7 april 2014 och andra hälften i 28 oktober

18 Storgatan 19, Stockholm Telefon Arkitektkopia AB, Bromma, 2014

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013 »»»» MAJ 2014»» VD-ERSÄTTNINGAR i de 36 största svenska börsföretagen 2013 Innehåll Förord...3 Sammanfattning... 4 1 VD-ersättning och VD-kostnad...5 1.1 Nivå, förändring och komponenter...5 1.2 Ersättning

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 41 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 50 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån

- Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån - Trading med Tobbe Rosén Vinnarbyrån SIP Nordic AB : PARTNER TILL RBS BÖRSHANDLADE MINI FUTURES OCH OPEN END CERTIFIKAT Stop loss-nivåer OMX Mini Futures OMX-nivå 1055 Hitta rätt produkt Vinnarbyrån

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 40 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning optioner, ersättning, belöningsprogram, lön, motivation, aktier, checklista, information, mervärde, kompetens, ersättningsprogram, konvertibler, värde för aktieägarna Folksams Optionsrapport 2007 Carina

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 38 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor: 2007-08-24 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. eldopalen FÖRVALTNINGS AB

Inbjudan att teckna aktier i. eldopalen FÖRVALTNINGS AB 1 Inbjudan att teckna aktier i eldopalen FÖRVALTNINGS AB Eldopalen Förvaltnings AB Erik Dahlbergsg. 20 411 26 Göteborg Telefon 031/130330 Fax 031/7115499 e-post info@eldopalen.se Bankgiro 5329-5911 2 INBJUDAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Aktier från norr till söder Nordnet Market Outlook, januari 2009

Aktier från norr till söder Nordnet Market Outlook, januari 2009 Aktier från norr till söder Nordnet Market Outlook, januari 2009 Aktier från norr till söder En rapport om aktieinnehav och risk fördelat på landskap. Är det någon skillnad på vilka aktier svenska sparare

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Tre experter: BÖRSÅRET 2013 Experterna siar. Viktor Henriksson, Carnegie, Lars SöderfjEll, Ålandsbanken,

Tre experter: BÖRSÅRET 2013 Experterna siar. Viktor Henriksson, Carnegie, Lars SöderfjEll, Ålandsbanken, BÖRSÅRET 2013 Experterna siar 10 Viktor Henriksson, Carnegie, är skeptisk till konjunkturen och satsar därför på högutdelande företag som Loomis. Lars SöderfjEll, Ålandsbanken, varnar för högt värderade

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Finansmarknadsenkät 2012

Finansmarknadsenkät 2012 Finansmarknadsenkät 2012 Totalt har 185 respondenter namngett börsbolag och kommenterat deras kommunikation och investerarrelationer besvarat generella frågor om svensk aktiemarknad Ca 90 förvaltare och

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013 CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT Fonder Årsberättelse 2013 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2013 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST TRYCK

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond 2011 Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad aktiefond (specialfond) som placerar i aktier på den svenska

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%)

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%) Bokslutsrapport 2000 Börsportföljen Värde per 31 december: 54.961 (54.298) mkr Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Substansvärdet Per 31 december: 283

Läs mer

folkets favoritaktier 25 små och stora bolag.

folkets favoritaktier 25 små och stora bolag. AKTIER AV FREDRIK LINDBERG Svenska folkets börsens populäraste Det är rejäl fart på aktiehandeln. Ändå verkar Stockholmsbörsen hittills i år inte röra sig särskilt mycket. Orsaken är att några få av börsens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Rörlig lön, bonus, tantiem, belöningssystem, ersättningspolicy, värdeskapande

Rörlig lön, bonus, tantiem, belöningssystem, ersättningspolicy, värdeskapande Rörlig lön, bonus, tantiem, ersättning, fastlön, optioner, morötter, prestationer, kriterier, kontant lön, belöningssystem, ersättningspolicy, värdeskapande Folksams bonusrapport En studie av rörlig lön

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av warranter avseende: ABB Ltd Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB Telefonaktiebolaget

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-11-12. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-11-09. Slutlikviddag 2008-03-05

Slutliga Villkor: 2007-11-12. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-11-09. Slutlikviddag 2008-03-05 Slutliga Villkor: 2007-11-12 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-11-09 Slutlikviddag 2008-03-05 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-11-09 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer