maj 2014 Aktieutdelningar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "maj 2014 Aktieutdelningar 2014"

Transkript

1 maj 2014 Aktieutdelningar 2014

2 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media Stockholmsbörsens utdelningar Utdelningar i 36 svenska börsbolag Direktavkastning på Stockholmsbörsen... 8 Direktavkastning för 36 svenska börsbolag Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelningsandel av resultatet i 36 svenska börsbolag Mottagare av utdelningar Metod Bilaga 1. Direktavkastning 2014 samt utdelning 2014/resultat 2013 för 36 svenska börsbolag Bilaga 2. Utdelning 2014 i miljoner kronor för 36 svenska börsbolag Bilaga 3. Utdelning per aktie,

3 Förord Välfärdens resurser skapas av hårt arbetande människor i konkurrenskraftiga företag med god tillgång på ägarkapital Alla bidrar vi till den svenska välfärden genom de resurser vi skapar och genom de skatter vi betalar. Det gäller också företagen och företagens aktieägare. De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda med hjälp bland annat av det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Att döma av den svenska debatten skulle man ibland kunna tro att aktieägarna inte har någon del i resursskapandet. Det är viktigt att inte glömma bort att också företagens ägare bidrar på flera olika sätt. Utöver att företagen betalar skatt till det allmänna på sina vinster går också en betydande andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till välfärden i form av skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. För att de företag som skapar resurserna skall kunna investera i nya produkter, nya marknader och anställa fler, måste de kunna attrahera aktieägare som tillhandahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. För att attrahera kapitalet måste avkastningen också kunna konkurrera med alternativa placeringar. Avkastningen består av såväl värdeökning som årlig aktieutdelning. Aktieutdelningen ger den aktieägare som tagit risken att investera en ny möjlighet att investera i andra och växande företag. Nya företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser. Oftast är det de större företagen med stabila vinster som delar ut pengar till aktieägarna. Bland Stockholmsbörsens mindre företag, där många är tillväxtföretag, får aktieägarna oftare vänta på avkastningen i form av aktieutdelning. Samtidigt är det dessa företag som är beroende av att någon är beredd att tidigt ta risken att investera i deras idéer och produkter. Dessa investerares drivkraft är den förväntade värdeökningen i bolaget men också framtida utdelningar. En betydande avkastning från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare som får ta del av utdelningar och värdeökningar som kommer pensionärerna till del. På våren håller många bolag sina årsstämmor och beslutar då bland annat om utdelningar till aktieägare. Dessa ägare tillhandahåller ett kapital som är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa de resurser som behövs för att finansiera sjukvården, skolan och omsorgen. Resurserna skapas varje dag av hårt arbetande människor i små och stora företag. Jobben i konkurrenskraftiga företag utgör basen för vår välfärd. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 2

4 Sammanfattning I denna rapport redovisas aktieutdelningar ifrån de 36 största svenska börsbolagen (se bilaga 1). Jämförelser och redovisningar av Stockholmsbörsen som helhet samt av Small- Mid- och Large Cap-listorna görs i vissa fall. Bland annat konstateras att: 1. Aktieutdelningarna från de 36 största företagen ökar i år med 10 procent. Samtidigt ökade vinsterna med 9 procent. Utdelningarna för de 36 företagen uppgår till 143,5 miljarder kronor, en ökning med 12,9 miljarder kronor. 2. Direktavkastningen för de 36 företagen är något lägre än föregående år, 3,5 procent mot 3,9 procent av de 36 företagen höjer i år sin utdelning. 4. Utdelningarna är för de största företagen på Stockholmsbörsen 15 procent lägre än rekordåret De 36 företagen svarar för 90 procent av hela Stockholmsbörsens börsvärde per den 30 december 2013 och svarade för 92 procent av Stockholmsbörsens totala utdelningssumma under

5 Varför aktieutdelningar? Avkastning som ersättning för risk Aktieägande är en av flera möjliga former av kapitalanvändning. Tillgången på riskvilligt ägarkapital är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. Kapital attraheras när en god möjlig avkastning balanserar risken. Avkastning på ägarkapital består både av direktavkastning i form av årlig utdelning och en eventuell värdeökning. För att företagen ska kunna attrahera kapital måste avkastningen vara konkurrens kraftig visavi alternativa investeringar. Omallokering av kapital I samhället finns det ett behov av att slussa kapital från mogna verksamheter till nya jobbskapande verksamheter. Genom utdelning till aktieägarna ges dessa möjlighet att investera i nya växande företag. Effektiv användning av riskkapitalet ger bäst förutsättningar för positiva effekter på sysselsättningen. Avkastning som ger stabil ekonomi för mottagarna/aktieägarna För vissa aktieägare är det viktigt med regelbunden utdelning. Till exempel för stiftelser/fonder som inte får använda kapitalet. Avkastning på börsen är också en förutsättning för framtida pensioner. En del bolag har i sin utdelningspolicy skrivit in att utdelningen ska vara stabil, med innebörden att utdelningen hålls någorlunda uppe i sämre tider och nere i goda tider. Utdelningar och skatt Utdelning sker av beskattade vinster i företagen. Utdelningen beskattas hos mottagare, som är fysiska personer. 4

6 Prognoser för aktieutdelningar i media Aktieutdelningarna är av stort intresse i media. Senaste månaderna har bland annat Svenska Dagbladet (14 december 2013), Dagens Nyheter (20 januari 2014) och Dagens Industri (28 januari 2014) behandlat utdelningarna. Till skillnad från denna undersökning som bygger på utfallet av utdelningarna bygger de nämnda artiklarna på prognoser. Särskilt stort intresse visas i år bankernas utdelningar, där finansminister Anders Borg uttalat sig mycket kritiskt. De fyra storbankerna utgör 25 procent av börsvärdet och står för 32 procent av utdelningssumman bland de 36 undersökta företagen. I Svenska Dagbladet den 14 december skrev tidningen att utdelningarna totalt skulle summeras till 238 miljarder kronor med utgångspunkt från prognoser för ett tjugotal stora börsbolag. Siffran 238 miljarder kronor togs upp i artikeln men rättades senare på tidningens webbplats till 166 miljarder. Uppgiften om en ökningstakt på 8 procent var däremot korrekt. Underlaget var databasen Factiva och egna beräkningar. Dagens Nyheter tog den 20 januari in en artikel av TT som byggde på en analys SEB genomfört för de bolag banken följer, mestadels stora börsbolag. SEB kom fram till en utdelningssumma på 189 miljarder kronor mot 188 miljarder året dessförinnan. I summan ingick även utländska företag som ABB och AstraZeneca. Dagens Industri skrev den 28 januari om utdelningsförväntningarna. Kalkylen bygger på analytikers prognoser för 66 av börsföretagens utdelningar. Investmentbolag och fastighetsbolag ingår ej. Inte heller utländska bolag. Utdelningssumman anges till 155 miljarder kronor, en ökning med 8 procent. Utdelningsprognoserna avser olika antal företag. Slutsummorna skiljer sig därför kraftigt åt. Förändringstalen på 8-10 procent är mer lika, även om SEB:s kalkyl bara pekar på en ökning på 1 procent. I vår egen studie ingår de 36 största svenska börsbolagen, och vi följer utfallet av vad respektive företags styrelse föreslår. Svenska Dagbladet bygger sin siffra på prognoser för ett tjugotal företag. DN/TT/SEB:s prognos gäller de företag SEB följer och inkluderar utländska börsbolag som ABB och AstraZenecas totala utdelning. DI:s prognos gäller de 66 svenska börsbolag som SME följer, ej investmentbolag eller utländska bolag. Här ingår också flera Mid och- Small Cap-företag. 5

7 Stockholmsbörsens utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar varierar kraftigt mellan åren. Högkonjunkturåret 2007 betalade Stockholmsbörsens Large Cap-bolag ut 186 miljarder kronor till aktieägarna och året efter 139 miljarder kronor. Sedan kom finanskrisen som nästan halverade utdelningsbeloppen 2009 och drog ner utdelningarna för många företag även Volvo och Swedbank gav t ex ingen utdelning alls ökade utdelningarna med cirka 50 procent jämfört med Förra året steg utdelningarna med 10 procent för storföretagen och i år fortsätter trenden, men i något lägre takt. Årets utdelningar landar på cirka 155 (142) miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 9 (9) procent. Diagram 2. Aktieutdelningar i svenska Large Cap-bolag, miljarder kronor, Utdelning Inlösen Källa: Dagens Industri samt Hallvarsson & Halvarssons beräkningar

8 Utdelningar i 36 svenska börsbolag 2014 Utdelningarna för de 36 största börsbolagen ökade med i genomsnitt 10 (9) procent. Utdelningssumman ökade med 12,9 (10,5) miljarder kronor jämfört med bolag höjer utdelningen och 3 bolag sänker den. Resterande 12 bolag lämnar utdelningen oförändrad. År 2013 höjde 20 bolag utdelningen, 12 lämnade utdelningen oförändrad och 4 sänkte utdelningen. I kronor per aktie höjer ICA Gruppen utdelningen mest i år, när man återinför utdelning med 8 kronor. I fjol ställdes utdelningen in efter utköpet av Aholds aktieinnehav. Handelsbanken höjer i år utdelningen till 16,50 kr från 10,75 kronor. De tre storbankerna Nordea, SHB och SEB höjer utdelningen med totalt 10 miljarder kronor. Swedbank var betalade ut mest i fjol och höjer i år utdelningen bara marginellt. De fyra bankerna står för 32 procent av utdelningssumman bland det 36 bolagen. Tele 2 sänker mest i år, med 2,75 kronor, och Boliden med 2,25 kr. Även Scania föreslår en sänkning av utdelningen. Diagram 1. Förändring i aktieutdelning i 36 svenska börsbolag, , antal företag. Minskning Oförändrat Ökning Källa: De 36 företagens bokslutskommunikéer

9 Direktavkastning på Stockholmsbörsen Direktavkastningen (utdelningarna som andel av börsvärdet) för hela Stockholmsbörsen närapå halverades mellan 2008 och ökade direktavkastningen till 3,6 procent och steg 2012 till 4,1 procent. År 2013 sjönk den till 3,7 och år 2014 ytterligare till 3,3 procent (beräknat för de 36 företagen). Att skillnaden i direktavkastning mellan åren är mindre än skillnaden i utdelning i absoluta tal beror på att börsvärdet varierar över tiden. Börsen föll kraftigt under slutet av 2008 då kurserna mer än halverades. Samtidigt var utdelningarna 2008 höga. Sedan halverades aktieutdelningarna 2009 i miljoner kronor medan kurserna under 2009 steg kraftigt. Under 2013 har börskurserna ökat med 23 procent med många utdelningsökningar som följd. Large Cap företagens kurser steg med 21 procent liksom de 36 företagen i denna undersökning. Diagram 4. Direktavkastning på Stockholmsbörsen , procent. 4,7 5,0 3,6 2,7 2,2 2,1 1,6 3,6 3,7 3,4 3,4 2,8 2,9 2,8 2,8 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2 1,9 1,7 1,5 1,6 1,6 3,8 4,1 3,7 3,6 3,3 2,8 Källa: Hallvarsson & Halvarsson 2014p Från 2009 bygger beräkningen på skillnaden mellan Allshareindex för Stockholm inklusive respektive exklusive utdelningar (OMXSGI respektive OMXSPI). Dessförinnan har Stockholm Return Index (SIXRX) använts som avkastningsindex. 8

10 Direktavkastning för 36 svenska börsbolag 2014 Direktavkastningen 2014 för de 36 företagen är i genomsnitt 3,5 procent (3,9). Variationen mellan bolagen är stor. Tele 2 har högst direktavkastning med 5,99 procent. Lägst direktavkastning ger Lundin Petroleum som inte delar ut alls. En majoritet av bolagen, 25 stycken, har en direktavkastning mellan 3 och 5 procent. Diagram 3. Direktavkastning, 36 svenska börsbolag, antal företag ,01 0,99 1,00 1,99 2,00 2,99 3,00 3,99 4,00 4,99 5,00 5,99 Uppgifterna om direktavkastningen är uträknade som föreslagen utdelning/börskursen den 30 december Medel 3,45 % (vägt) Max 5,99 % (Tele 2) Median 3,55 % Min 0 % (Lundin Petroleum) 9

11 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelningen varierar kraftigt mellan företag efter företagets storlek. Analysen nedan bygger på utdelningen under 2013 och omfattar alla företag inom respektive segment. Av de 60 Large Cap-bolagen är det 92 (95) procent som delade ut Det var 5 företag som inte lämnade någon utdelning: Lundin Petroleum, Lundin Mining, Enquest, ICA Gruppen och SOBI. Bland Mid Cap-bolagen var det 70 procent av företagen som delade ut och bland Small Cap-bolagen 51 procent. Totalt delade 67 procent av företagen ut. Större bolag med stabila vinster och kassaflöden har större möjlighet att ge utdelning till ägarna. För mindre bolag och bolag med stora investeringsbehov kan en innehållen utdelning minska något på lånebehovet. Detta kan vara ett skäl till det stora antalet nollutdelare på Small Cap-listan. Bolag med och utan utdelning på Stockholmsbörsen Storlekssegment Antal bolag utan utdelning Antal bolag med utdelning Andel med utdelning Large Cap % Mid Cap % Small Cap % Samtliga % Direktavkastningen under 2013 räknat som andel av börsvärdet vid slutet av året var för 2012 högst bland Large Cap-företagen och minst för Small Cap-företagen. Skillnaden förklaras till stor del av att antalet företag som inte delar ut är större i de mindre storleksklasserna. Direktavkastning för företag i olika storlekssegment på Stockholmsbörsen Baklängesräknat från aktieindex med respektive utan utdelningar. Storlekssegment Large Cap 4,13 4,07 Mid Cap 3,09 4,15 Small Cap 2,38 2,96 Samtliga 3,72 4,06 Large Cap innefattar företag med minst 1 miljard euro i börsvärde och Small Capföretag med högst 150 miljoner euro i börsvärde. 10

12 Utdelningsandel av resultatet i 36 svenska börsbolag Den andel av resultatet som delas ut styrs av företagens utdelningspolicy med hänsyn till företagens kapitalbehov för bland annat framtida investeringar. I utdelningspolicyn anges ofta utdelningen som ett intervall av resultatet. Utdelningsandelen för de 36 största företagen 2014 var i genomsnitt 56 procent av resultatet, motsvarande siffra för 2013 var 55 procent. En utdelningspolicy skapar förutsägbarhet för aktieägarna och är en motvikt till tvära kast. Ett lägre resultat ett år behöver på det sättet inte få direkt påverkan på utdelningen året efter. 18 (22) av de 36 företagen har en utdelningsandel mellan 25 och 74 procent, 12 (8) företag över 74 procent och 6 (6) företag under 25 procent. Det bolag som i år delar ut mest i förhållande till resultatet är ICA Gruppen följt av SKF och Atlas Copco. Diagram 5. Utdelning som andel av resultatet, 36 börsbolag på Stockholmsbörsen 2014, antal företag Källa: De 36 börsbolagens bokslutskommunikéer 0-24 procent procent procent procent 100+ procent Medel, ovägt 82 %, (vägt 56 %) Median 62 % Max 321 % (ICA Gruppen) Min 0 % (Lundin Petroleum) 11

13 Mottagare av utdelningar 2013 Utdelningar fyller en viktig funktion i hela spektret av samhällsekonomin. För hushållen innebär utdelningen en form av ränta på de egna aktierna, men också att fondinnehaven höjs genom att kursen på fondandelarna påverkas positivt när utdelningarna betalas ut. För investmentbolagen ger utdelningarna möjlighet att genomföra nya investeringar i verksamheten. För en del stiftelser och liknande är utdelningen den enda formen av avkastning som kan användas då förbud ofta föreligger mot att förbruka det underliggande kapitalet. Utdelningarna hjälper också till att hålla uppe likviditeten i socialförsäkringssystemet. Företagen själva är en stor ägare på Stockholmsbörsen och tog under 2013 emot utdelningar värda cirka 23 miljarder kronor. 38 procent av utdelningarna tillfaller en bredare allmänhet. Till denna grupp räknas staten, hushållen, pensionsbolagen, AP-fonderna samt fondbolagen. Totalt tog de emot drygt 53 miljarder kronor i utdelningar under 2013 (av det totala utdelningsbeloppet 142 miljarder för large cap-bolag som redovisas i diagram 2 ovan). 41 procent av utdelningarna, motsvarande cirka 58 miljarder kronor går tillfaller utländska ägare på Stockholmsbörsen. Inom denna grupp ingår utländska pensionsoch fondbolag, vilka i sin tur transporterar utdelningarna vidare till bredare grupper av småsparare i Sverige och i utlandet. En uppskattning utifrån SCB:s rapport Betalningsbalans och finansmarknad 2013:1 är att det svenska aktieägandet utomlands i december 2013 var drygt miljarder kronor. Med en antagen direkt avkastning på cirka 3,5 procent blir aktieutdelningen då 70 miljarder kronor, vilket är i paritet med det utlandet tar av sin del av den svenska aktieportföljen. Om totala börsvärdet i Sverige är nära miljarder kronor 31 december 2013 och utlandet äger 40 procent blir det miljarder kronor. Diagram 6. Mottagande av utdelningar 2013, miljarder kr. 22,7 58,2 Företag Investmentbolag 7,7 Staten 2,8 Hushåll inkl organisationer (t ex fackförbund) Pensionsbolag 18,6 AP-fonderna Fondbolag Utlandet 11,4 16,6 4,0 Källa: SCB - Aktieägarstatistik. Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december

14 Metod Året 2014 som anges i rapporten avser den utdelning som föreslås betalas ut under våren 2014 och avser bokslutsåret I rapporten redovisas utdelningarna för de 36 största börsbolagen (se bilaga 1). Urvalet av företag baseras på börsvärdet per den 30 december Det minsta företaget att inkluderas i år är Ratos med ett börsvärde på 20,8 miljarder kronor. För 2014 tillkom ICA Gruppen (före detta Hakon Invest), Latour, Lundin Petroleum, MTG, NCC, Securitas och Trelleborg. Elekta ströks gentemot förra årets motsvarande studie. Det året tillkom Meda och Melker Schörling medan Securitas och SSAB som fanns med 2012 utgick. Utdelningar redovisas uttryckt i kronor per aktie, förändring i kronor jämfört med föregående år, som direktavkastning (utdelning år 1 som andel av börsvärdet vid föregående års slut) och som andel av föregående års vinst. Vidare analyseras en tidsserie för utdelningar för samtliga Large Cap-bolag från 2003 (se diagram 2). Då ingår ytterligare drygt 20 bolag, däribland även bolag som är huvudnoterade i utlandet, ABB, AstraZeneca, Autoliv och Stora Enso, samt även Millicom och Lundin Mining. Lundin Petroleum ingår bland de 36 företagen. Hela Stockholmsbörsens direktavkastning redovisas i en tidsserie sedan 1981 i diagram 4. Direktavkastningen för hela Stockholmsbörsen har beräknats som Stockholm Return Index (SIXRX) fram till 2008 (där utdelningar återinvesteras) dividerat med Stockholmsindex (OMXSPI) för respektive år. Från 2008 har OMXSGI bruttoindex använts istället för SIXRX. Resultatet per aktie efter skatt har räknats före eventuell utspädning och före eventuella justeringar för jämförelsestörande poster eller avyttrad verksamhet. Nordea och Hexagon redovisar utdelningar i EUR. Beloppen har räknats om till SEK efter kursen 30 december 2013 (8,943 SEK/EUR), vilket innebär att en valutakomponent påverkar utdelningen. För året dessförinnan skedde omräkningen med kursen 8,6166 SEK. Lundin Petroleum redovisar i USD, men har bara haft utdelning ett år. Vid beräkningar där antal aktier har använts, t ex vid uträkning av den totala utdelningen i kronor räknat för de 36 företagen, har det totala antalet utestående aktier i december 2013 använts men ej aktier i bolagets egen ägo p g a återköp. I begreppet utdelning ingår ordinarie utdelning, extra utdelning och eventuell särskilda inlösenprogram. I år har dock inget av de 36 bolagen aviserat extra utdelning eller inlösenprogram. Elekta som har brutet räkenskapsår 1 maj april 2013 ingår inte eftersom utdelningen för det räkenskapsår som slutar under 2013 betalades ut under H&M har brutet räkenskapsår 1 december november

15 Bilaga 1. Direktavkastning 2014 samt utdelning 2014/resultat 2013 för 36 svenska börsbolag Rang (direktavkastning) Företag Direktavkastning 2014 (%) Utdelning kr/ aktie 2014 Resultat kr/ aktie 2013 Utdelning / resultat Tele2 5,99 4,40 32,77 13 % 2 NCC 5,72 12,00 18,40 65 % 3 TeliaSonera 5,61 3,00 3,46 87 % 4 Swedbank 5,42 10,10 13,89 73 % 5 SHB 5,23 16,50 22,52 73 % 6 Skanska 4,89 6,25 8,43 74 % 7 SEB 4,69 4,00 6,74 59 % 8 Securitas 4,60 3,00 5,07 59 % 9 Ratos 4,60 3,00 2, % 10 Nordea 4,43 3,85 6,90 56 % 11 Industrivärden 4,28 5,50 31,16 18 % 12 ICA Gruppen 3,97 8,00 2, % 13 Sandvik 3,86 3,50 4,00 88 % 14 Husqvarna 3,85 1,50 1,60 94 % 15 Ericsson 3,83 3,00 1, % 16 Hennes & Mauritz 3,63 9,50 10,36 92 % 17 Investor 3,63 8,00 59,35 13 % 18 Electrolux 3,57 6,50 9,81 66 % 19 Swedish Match 3,48 7,30 13,63 54 % 20 Latour 3,44 5,50 9,31 59 % 21 Volvo 3,38 3,00 1, % 22 SKF 3,30 5,50 2, % 23 Scania 3,23 4,00 7,75 52 % 24 Atlas Copco 3,13 5,50 2, % 25 Meda 3,07 2,50 2,67 94 % 26 Trelleborg 2,84 3,25 7,40 44 % 27 SCA 2,39 4,75 7,90 60 % 28 Kinnevik 2,34 7,00 30,51 23 % 29 Alfa Laval 2,27 3,75 7,22 52 % 30 Getinge 2,02 4,15 9,59 43 % 31 MTG 1,94 10,50 16,39 64 % 32 Boliden 1,78 1,75 4,72 37 % 33 Assa Abloy 1,77 5,70 12,89 44 % 34 Hexagon 1,43 2,78 2, % 35 Melker Schörling 0,74 2,25 78,85 3 % 36 Lundin Petroleum 0,00 0,00 1,63 0 % Medel (vägt) 3,75 56 % Medel (ovägt) 3,45 82 % Median 3,53 62 % 14

16 Bilaga 2. Utdelning 2014 i miljoner kronor för 36 svenska börsbolag Rang (utdelning) Företag Utdelning 2014, milj kr Förändring i utdelat belopp, , milj kr Utdelning kr/aktie 2014 Utdelning kr/aktie 2013 Förändring i utdelning kr/aktie Hennes & Mauritz ,50 9,50 0,00 2 Nordea ,85 2,94 0,92 3 TeliaSonera ,00 2,85 0,15 4 Swedbank ,10 9,90 0,20 5 SHB ,50 10,75 5,75 6 Ericsson ,00 2,75 0,25 7 SEB ,00 2,75 1,25 8 Atlas Copco ,50 5,50 0,00 9 Investor ,00 7,00 1,00 10 Volvo ,00 3,00 0,00 11 Sandvik ,50 3,50 0,00 12 SCA ,75 4,50 0,25 13 Scania ,00 4,75 0,75 14 Skanska ,25 6,00 0,25 15 SKF ,50 5,50 0,00 16 Industrivärden ,50 5,00 0,50 17 Assa Abloy ,70 5,10 0,60 18 Tele ,40 7,10 2,70 19 Kinnevik ,00 6,50 0,50 20 Electrolux ,50 6,50 0,00 21 Alfa Laval ,75 3,50 0,25 22 Swedish Match ,30 7,30 0,00 23 NCC ,00 10,00 2,00 24 Securitas ,00 3,00 0,00 25 Getinge ,15 4,15 0,00 26 Hexagon ,78 2,42 0,36 27 Ratos ,00 3,00 0,00 28 ICA Gruppen ,00 0,00 8,00 29 Trelleborg ,25 3,00 0,25 30 Latour ,50 5,00 0,50 31 Husqvarna ,50 1,50 0,00 32 Meda ,50 2,25 0,25 33 MTG ,50 10,00 0,50 34 Boliden ,75 4,00 2,25 35 Melker Schörling ,25 1,75 0,50 36 Lundin Petroleum 0 0 0,00 0,00 0,00 Summa

17 Bilaga 3. Utdelning per aktie, Inkl extra utdelning och omräknat för splittar Företag Alfa Laval 3,75 3,50 3,25 3,00 2,50 2,25 2,25 1,56 1,28 Assa Abloy 5,70 5,10 4,50 4,00 3,60 3,60 3,60 3,25 3,25 Atlas Copco 5,50 5,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,38 2,13 Boliden 1,75 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 Electrolux 6,50 6,50 6,50 6,50 4,00 0,00 4,25 4,00 7,60 Ericsson 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,85 2,50 2,50 2,25 Getinge 4,15 4,15 3,75 3,25 2,75 2,40 2,40 2,20 2,00 Handelsbanken 16,50 10,75 9,75 9,00 8,00 7,00 13,50 8,00 7,00 Hexagon* 0,31 0,28 0,17 0,15 0,10 0,04 0,22 0,16 0,09 HM 9,50 9,50 9,50 9,50 8,00 7,75 7,00 5,75 4,75 Husqvarna 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,00 1,50 1,50 0,00 ICA Gruppen 8,00 0,00 6,25 6,00 6,00 5,00 6,00 5,50 4,50 Industrivärden 10,50 5,00 4,50 4,00 3,00 4,50 5,00 4,50 3,50 Investor 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,75 4,50 3,50 Kinnevik 7,00 6,50 5,50 4,50 3,00 2,00 2,00 1,70 1,60 Latour 5,50 5,00 6,00 3,75 2,75 3,75 3,50 2,83 2,33 Lundin Petroleum 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meda 2,50 2,25 2,25 2,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 Melker Schörling 2,25 1,75 1,60 1,25 1,00 0,55 1,10 1,00 0,00 MTG 10,50 10,00 9,00 7,50 5,50 5,00 15,00 7,50 0,00 NCC**** 12,00 10,00 10,00 10,00 6,00 4,00 24,00 18,00 15,50 Nordea** 0,43 0,34 0,26 0,29 0,25 0,20 0,50 0,49 0,35 Ratos 3,00 3,00 5,50 5,25 4,75 4,50 4,50 11,00 4,19 Sandvik 3,50 3,50 3,25 3,00 1,00 3,15 4,00 3,25 2,70 SCA 4,75 4,50 4,20 4,00 3,70 3,50 4,40 4,00 3,67 Scania 4,00 4,75 5,00 5,00 1,00 2,50 5,00 3,75 3,75 SEB 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0,00 6,50 6,00 4,75 Securitas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,10 3,10 3,50 Skanska 6,25 6,00 6,00 12,00 6,25 5,25 8,25 8,25 6,50 SKF 5,50 5,50 5,50 5,00 3,50 3,50 5,00 4,50 4,00 Swedbank*** 10,10 9,90 5,30 2,10 0,00 0,00 9,00 8,25 7,50 Swedish Match 7,30 7,30 6,50 5,50 4,75 4,10 3,50 2,50 2,10 Tele2 4,40 7,10 6,50 6,00 3,85 3,50 3,15 1,83 1,75 TeliaSonera 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,00 6,30 3,50 Trelleborg 3,25 3,00 2,50 1,75 0,50 0,00 2,95 2,75 2,50 Volvo 3,00 3,00 3,00 2,50 0,00 2,00 5,50 10,00 3,35 * Hexagon omräknat till per aktie för ** Nordea, per aktie. *** Swedbanks stamaktie. **** NCC betalar ut 2014 års utdelning till hälften 7 april 2014 och andra hälften i 28 oktober

18 Storgatan 19, Stockholm Telefon Arkitektkopia AB, Bromma, 2014

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013 »»»» MAJ 2014»» VD-ERSÄTTNINGAR i de 36 största svenska börsföretagen 2013 Innehåll Förord...3 Sammanfattning... 4 1 VD-ersättning och VD-kostnad...5 1.1 Nivå, förändring och komponenter...5 1.2 Ersättning

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation.

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the talk - Bakgrund Mål med forskningsprojektet: Utforska och utvärdera svenska Large Capbolags

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation PRESSMEDDELANDE Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att de 100 största företagen har förbättrat sin kommunikation med kapitalmarknad

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 42 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Slaget vid Svolder Svolder var platsen för ett sjöslag år 1000 då Sven Tveskägg och Olof Skötkonung

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: ABB Ltd Alliance Oil Company Ltd. SDR ASSA ABLOY AB Ser. B AstraZeneca

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 46 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 36 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 KV1_2013_sv 1 Erfaren långsiktig industriell utvecklare Mål: Strategi: Resultat: Hög tillväxt av substansvärdet,

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet

SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet SCA bäst på nätet svenska företagswebbplatser i framkant på mobilitet Den årliga rankingen av företagswebbplatser som görs av KW Digital (systerbyrå till Hallvarsson & Halvarsson), har utsett SCA till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsbokslut KV2:2009 Industrivärden den 4 augusti 2009 AN_Pres_KV209 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2016 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2016 - Sammanfattning

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer