Aktieutdelningar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieutdelningar 2015"

Transkript

1 Aktieutdelningar 2015

2 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring svenska företag, varav 98 procent utgörs av små och medelstora företag. Medlemsföretagen sysselsätter cirka 1,6 miljoner arbetstagare. Detta motsvarar 70 procent av den svenska privata sektorn. Organisationens roll är att verka för företagens intressen samt skapa ett brett folkligt stöd för värdet och betydelsen av företagande. Grundläggande är att företagande är avgörande för ökad tillväxt och välstånd i Sverige. Svenskt Näringsliv har sitt huvudkontor i Stockholm, 21 regionala kontor över hela Sverige och ett kontor i Bryssel.

3 Innehåll Förord...4 Sammanfattning...5 Varför aktieutdelningar?...6 Mottagare av utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar Utdelningar i 40 svenska börsbolag Direktavkastning på Stockholmsbörsen...12 Direktavkastning för 40 svenska börsbolag Utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag...14 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelning och direktavkastning i olika branscher...17 Metod...19 Bilaga 1. Direktavkastning och utdelning Bilaga 2. Utdelning Bilaga 3. Utdelning per aktie, Innehåll 3

4 Förord De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda. En av förutsättningarna för att kunna starta företag och därmed skapa jobb och resurser är att det finns tillgång på kapital. För att kunna investera i nya produkter, nya marknader och anställa fler, måste företagen kunna attrahera aktieägare som tillhandahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för den långsiktiga utvecklingen och överlevnaden. De aktieägare som tillhandahåller det nödvändiga kapitalet lämnar ett betydande bidrag till resursskapandet i vårt samhälle. Utöver att företagen betalar skatt på sina vinster går också en avsevärd andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. Aktieutdelningen ger den aktieägare som tagit risken att investera en ny möjlighet att investera i andra och växande företag. Nya företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser. Det är oftast större företag med stabila vinster som står för den större delen av aktieutdelningarna. Bland Stockholmsbörsens mindre företag, där många är tillväxt företag, är det vanligare att aktieägarna får vänta på avkastningen i form av aktieutdelning. Samtidigt är det dessa företag som är beroende av att någon är beredd att tidigt ta risken att investera i deras idéer och produkter. Det är dessa företag som skall skapa framtidens jobb och resurser. De som tar risken av att investera i de här företagen räknar med en värdeökning på sitt ägande men också med framtida utdelningar. En stor del av avkastningen från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare som får ta del av utdelningar och värdeökningar som kommer pensionärerna till del. På samma sätt som svenska företag även betalar utdelning till aktieägare utanför Sverige får också svenska pensionsförvaltare och andra ägare utdelningar från utländska företag. Under våren håller många företag sina bolagsstämmor där aktieägarna får ta ställning till frågor om företagens ledning och styrning men också om utdelningar till aktieägarna. Utdelningar som både direkt och indirekt är så viktiga för vår välfärd. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 4 förord

5 Sammanfattning I rapporten redovisas de av styrelsen föreslagna aktieutdelningarna i de 40 största svenska börsbolagen (se bilaga 1). Utdelningsåret är det kalenderår som utdelningen görs, det vill säga 2015 för de utdelningar som sker av 2014 års vinstmedel. För Elekta som har brutet räkenskapsår, redovisas utdelningar från det räkenskapsår som slutade 31 mars Rapporten visar att: 1. Aktieutdelningarna från de 40 största företagen ökar i år med 17 procent. Samtidigt ökade vinsterna med fem procent. Utdelningarna för de 40 företagen uppgår till 167,0 miljarder kronor, en ökning med 24,1 miljarder kronor. Sett i ut ländska aktieägares perspektiv är utvecklingen inte lika markant. USD har under 2014 blivit 20 procent dyrare, GBP har stigit med 13 procent och EUR med 6 procent mot SEK. 2. Direktavkastningen för de 40 företagen är något högre än föregående år, 4,0 procent mot 3,8 procent av de 40 företagen höjer sin utdelning under 2015, ett företag sänker medan elva företag föreslår oförändrad utdelning. Två av företagen lämnar ingen utdelning. 4. Utdelningarna för de största företagen på Stockholmsbörsen är i år tre procent lägre än rekordåret De 40 företagen representerar 83 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsens svenska bolag per den 30 december 2014 och svarade för 93 procent av Stockholms börsens totala utdelningssumma De fyra storbankerna svarar för 57 miljarder kronor av de föreslagna utdelningarna Det utgör mer än en tredjedel av den totala utdelningen för de 40 storföretagen i studien och nära hälften av ökningen mellan 2014 och sammanfattning 5

6 Varför aktieutdelningar? För att kunna investera i forskning och utveckling, nya produktionsanläggningar, nya marknader och anställa fler, måste företagen kunna attrahera aktieägare som till handahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för den långsiktiga utvecklingen och överlevnaden. Genom att äga aktier i ett bolag tar aktieägaren en risk och utdelningen kan ses som en ränta på det satsade kapitalet. Utdelningarna varierar och fastställs av årsstämman på förslag från bolagets styrelse med utgångspunkt i företagets resultat och finansiella ställning vid utgången av det senaste räkenskapsåret. Principerna för aktieutdelningen slås i många bolag fast i en utdelningspolicy som ger aktieägarna vägledning om till exempel hur stor del av vinsten eller andra parametrar som normalt styr det enskilda företagets utdelningar. I vissa lägen kan bolagen välja att också ge extra utdelning eller att lösa in aktier om företaget anser att det för mycket kapital. Aktieutdelningarna ger möjlighet för ägarna att göra nya investeringar i andra och växande företag. Företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser i samhället. Avkastning som ersättning för risk Aktieägande är en av flera möjliga former av kapitalanvändning. Tillgången på riskvilligt ägarkapital är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. Kapital attraheras när en god möjlig avkastning balanserar risken. Avkastning på ägarkapital består både av direktavkastning i form av årlig utdelning och en eventuell värdeökning. För att företagen ska kunna attrahera kapital måste avkastningen vara konkurrenskraftig visavi alternativa investeringar. Omallokering av kapital I samhället finns det ett behov av att slussa kapital från mogna verksamheter till nya jobbskapande verksamheter. Genom utdelning till aktieägarna ges dessa möjlighet att investera i nya växande företag. Effektiv användning av riskkapitalet ger bäst förutsättningar för positiva effekter på sysselsättningen. 6 varför aktieutdelningar?

7 Avkastning som ger stabil ekonomi för mottagarna/aktieägarna Utdelningar i börsföretagen är en viktig del av avkastningen på allas vårt pensionskapital. För vissa aktieägare är det viktigt med regelbunden utdelning. Vissa bolag har i sin utdelningspolicy skrivit in att utdelningen ska vara stabil. Det innebär att utdelningen hålls någorlunda uppe i sämre tider och nere i goda tider. Utdelningar och skatt Utdelning sker av beskattade vinster i företagen. Utdelningen beskattas därutöver hos de mottagare som är fysiska personer. varför aktieutdelningar? 7

8 Mottagare av utdelningar 2014 De aktieägare som tillhandahåller det nödvändiga kapitalet bidrar också till resursskapandet i vårt samhälle. Utöver att företagen betalar skatt på sina vinster går också en betydande andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. En stor del av avkastningen från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare och får ta del av utdelningar som kommer nuvarande och kommande pensionärer till del. 38 procent av utdelningarna tillfaller en bredare allmänhet. Till denna grupp räknas staten, hushållen, pensionsbolagen, AP-fonderna samt fondbolagen. Totalt tog de emot drygt 59 miljarder kronor i utdelningar under 2014 (av det totala utdelningsbeloppet 155 miljarder kronor för large cap-bolag som redovisas i diagram 3 nedan). För hushållen innebär utdelningen en form av ränta på det satsade aktiekapitalet. För investmentbolagen ger utdelningarna möjlighet att genomföra nya investeringar. För en del stiftelser och fonder finns regler som gör att de endast kan använda av kastningen på underliggande kapitalet. Företagen själva är en stor ägare på Stockholmsbörsen och tog under 2014 emot utdelningar värda cirka 27 miljarder kronor. Pengar som sedan kan slussas vidare till nya investeringar i växande bolag. Diagram 1. Mottagande av utdelningar Företag och investmentbolag 19% Stat och kommun 40% 4% 2% Banker och andra finansbolag Pensionsbolag, AP-fonder, fondbolag, försäkringsbolag 13% 22% Hushåll och organisationer Utlandet Källa: SCB - Aktieägarstatistik. Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december mottagare av utdelningar 2014

9 40 procent av utdelningarna, motsvarande cirka 62 miljarder kronor, tillfaller utländska ägare på Stockholmsbörsen. Inom denna grupp ingår utländska pensionsoch fondbolag, vilka i sin tur transporterar utdelningarna vidare till bredare grupper av småsparare både i Sverige och i utlandet. I gengäld äger svenskar, företag, fonder och hushåll aktier i utländska bolag. En uppskattning utifrån SCB:s rapport Betalningsbalans och finansmarknad 2015:1 är att det svenska ägandet av utländska aktier i december 2014 var miljarder kronor. Fyra AP-fonder och tre stora pensionsbolag svarar bara dom för drygt en tredjedel, 744 miljarder kronor. Diagram 2. Sju stora pensionsbolags utländska aktieinnehav 2014, miljarder kronor Alecta (24%) AMF (27%) AP4 (41%) AP1 (35%) AP3 (32%) AP2 (27%) Skandia Liv (19%) Källa: Pensionsbolagens årsrapporter. Procenttalet avser andelen utländska aktier av den totala fondportföljen. Med en antagen direktavkastning på cirka 2,5* procent blir aktieutdelningen till Sverige då 50 miljarder kronor, något mindre än utländska ägare får från sin svenska aktieportfölj. *Byggd på utdelningsandel i MSCI World index för företag beräknat som skillnad mellan gross och price index per 28 februari mottagare av utdelningar

10 Stockholmsbörsens utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar varierar mycket mellan åren. Högkonjunkturåret 2007 betalade Stockholmsbörsens Large Cap-bolag ut 186 miljarder kronor till aktieägarna och året efter 139 miljarder kronor. Sedan kom finanskrisen som nästan halverade utdelningsbeloppen 2009 och drog ner utdelningarna för många företag även Volvo och Swedbank gav t ex ingen utdelning alls ökade utdelningarna med cirka 50 procent jämfört med föregående år steg utdelningarna med 10 procent för storföretagen. I år ökar utdelningar och inlösen med totalt 17 procent för de 40 storföretagen, till 167 miljarder. För hela Large Capsegmentet beräknas utdelningarna i år bli 180 miljarder jämfört med 155 miljarder Diagram 3. Aktieutdelningar och inlösen i svenska Large Cap-bolag, miljarder kronor, Utdelning Inlösen Källa: Dagens Industri samt Hallvarsson & Halvarssons beräkningar. 10 stockholmsbörsens utdelningar

11 Utdelningar i 40 svenska börsbolag 2015 Utdelningarna för de 40 största börsbolagen ökade med i genomsnitt 17 (10) procent, motsvarande 24,1 (12,9) miljarder kronor jämfört med I år höjer 28 bolag utdelningen medan ett bolag sänker. Resterande 11 bolag lämnar utdelningen oförändrad, varav två inte lämnar någon utdelning alls. År 2014 höjde 24 bolag utdelningen, 12 lämnade utdelningen oförändrad och fyra sänkte utdelningen. I kronor per aktie höjer Atlas Copco utbetalningarna till aktieägarna mest, genom att höja utdelningen med 50 öre till 6,00 kronor och därtill en inlösen på sex kronor. De fyra storbankerna Nordea, SEB, SHB och Swedbank höjer samtliga utdelningen med totalt 11 miljarder kronor. De fyra bankerna står för 34 procent av utdelningssumman bland de 40 bolagen och 45 procent av utdelningsökningen. Getinge är det enda av de 40 bolagen som sänker utdelningen sänkte Boliden; Elekta, SSAB och Tele 2. Diagram 4. Förändring i aktieutdelning i 40 svenska börsbolag, , antal företag * 2007* 2008* * Hexpol var ett dotterbolag till Hexagon , för dessa år är antalet företag 39. Ökning Oförändrat Minskning Källa: De 40 företagens bokslutskommunikéer. utdelningar i 40 svenska börsbolag

12 Direktavkastning på Stockholmsbörsen Mellan 2008 och 2010 halverades nästan direktavkastningen (utdelningarna som andel av börsvärdet) för hela Stockholmsbörsen ökade den till 3,6 procent och steg 2012 till 4,1 procent sjönk direktavkastningen till 3,7 procent och förra året minskade den ytterligare till 3,4 procent. Med de aktiekurser som gäller i mars 2015 och baserat på utdelningsförslagen från de 40 företagen, beräknas direktavkastningen i år bli 3,6 procent De 40 största företagen svarar för 83 procent av de totala utdelningarna på Stockholmsbörsen. Att skillnaden i direktavkastning mellan åren är mindre än skillnaden i utdelning i absoluta tal beror på att börsvärdet varierar över tiden. Börsen föll kraftigt under slutet av 2008 då kurserna mer än halverades. Samtidigt var utdelningarna som beslutades vid årsstämmorna 2008 höga, varefter kurserna rasade under hösten 2008 och fick direktavkastningen att stiga till 5,0 procent. Vid stämmorna våren 2009 sänktes utdelningarna kraftigt och medan aktiekurserna steg och direktavkastningen blev 3,8 procent. Under 2014 ökade börskurserna med 11,9 procent med många utdelningsökningar som följd. Large Cap företagens kurser steg med 11,6 procent liksom kursen för de 40 företagen i denna undersökning. Under de två första månaderna av 2015 hade börskurserna stigit med lika mycket. Diagram 5. Direktavkastning på Stockholmsbörsen, , procent. 4,7 5,0 3,6 2,7 2,8 2,9 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,6 1,5 3,6 3,7 3,4 3,4 2,8 2,8 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 1,7 1,6 1,6 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,4 2, p Källa: Hallvarsson & Halvarsson. Beräknat som kvoten mellan Avkastningsindex (SIXRX) och aktieindex (OMXS). Från 2009 bygger beräkningen på skillnaden mellan Allshareindex för Stockholm inklusive respektive exklusive utdelningar (OMXSGI respektive OMXSPI). Dessförinnan har Stockholm Return Index (SIXRX) använts som avkastningsindex. 12 direktavkastning på stockholmsbörsen

13 Direktavkastning för 40 svenska börsbolag 2015 Direktavkastningen 2015 för de 40 företagen är i genomsnitt 4,0 procent (3,8). Variationen mellan bolagen är stor. Nordea har högst direktavkastning med 6,31 procent. Lägst direktavkastning ger Lundin Petroleum och SSAB, som inte lämnar utdelning, och Melker Schörling med 0,71 procent. Diagram 6. Direktavkastning, 40 svenska börsbolag, antal företag ,01 0,99 1,00 1,99 2,00 2,99 3,00 3,99 4,00 4,99 5,00 5,99 6,00 6,99 Källa: Hallvarsson & Halvarsson. direktavkastning för 40 svenska börsbolag

14 Utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag Den andel av resultatet som delas ut styrs av företagens utdelningspolicy med hänsyn till företagens behov av kapital för bland annat framtida investeringar. I utdelningspolicyn anges ofta utdelningen som andel av resultatet. Utdelningsandelen för de 40 största företagen 2015 är i vägt genomsnitt 58 procent av resultatet, motsvarande siffra för 2014 var 52 procent. En utdelningspolicy skapar förutsägbarhet för aktieägarna. 22 (19) av de 40 företagen har en utdelningsandel mellan 25 och 74 procent. 12 (12) företag har en utdelningsandel över 74 procent och 6 (6) företag under 25 procent (varav två inte lämnar någon utdelning). Det bolag som i år delar ut mest i förhållande till resultatet är Volvo följt av Meda och Atlas Copco. Diagram 7. Utdelning som andel av resultatet. 40 bolag på Stockholmsbörsen procent 1 24 procent procent procent procent 100+ procent Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. 14 utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag

15 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment 2014 Utdelningen varierar kraftigt mellan företag. Analysen nedan bygger på utdelningen enligt Dagens Nyheters börslistor från den 27 februari 2015 och omfattar alla företag inom respektive segment. Av de 73 Large Cap-bolagen var det 88 procent som lämnade utdelning till aktieägarna. Bland Mid Cap-bolagen var det 74 procent av företagen som delade ut och bland Small Cap-bolagen 50 procent. Totalt delade 68 procent av företagen på Stockholmsbörsen ut. Bara ett fåtal (13 procent) av företagen på andra marknadsplatser lämnar utdelning. Större bolag med stabila vinster och kassaflöden har större möjlighet att ge utdelning till ägarna. För mindre bolag och bolag med stora investeringsbehov kan en inne hållen utdelning minska något på lånebehovet. Detta kan vara ett skäl till det stora antalet nollutdelare på Small Cap-listan. Företag med och utan utdelning per börslista 27 februari Marknadsplats och segment Med utdelning Utan utdelning Totalt Andel med utdelning Large Cap % Mid Cap % Small Cap % OMX Totalt % First North Stockholm % NGM Nordic MTF % Aktietorget % Andra marknadsplatser (First North, NGM och Aktietorget) % Samtliga % Källa: Dagens Nyheters börslista. Här ingår även företag som är huvudlistade utomlands. utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment

16 Direktavkastningen under 2014 räknat som andel av börsvärdet vid slutet av året var för högst bland Large Cap-företagen var den minst för Mid Capföretagen men 2012 och 2013 minst för Small Cap-företagen. Skillnaden förklaras till stor del av att antalet företag som inte delar ut är större i det mindre storlekssegmentet. Direktavkastning för företag i olika storlekssegment på Stockholmsbörsen Räknat som skillnaden mellan aktieindex med utdelningar (gross index) respektive utan utdelningar (price index). Storlekssegment Large Cap 3,53% 3,83% 4,10% Mid Cap 2,37% 2,75% 3,79% Small Cap 2,71% 2,10% 3,57% Samtliga 3,41% 3,72% 4,04% Large Cap innefattar företag med minst 1 miljard euro i börsvärde och Small Capföretag med högst 150 miljoner euro i börsvärde. Källa: Hallvarsson & Halvarsson. 16 utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment 2014

17 Utdelning och direktavkastning i olika branscher Utdelningen är mycket varierande mellan olika bolag, beroende på bransch, lönsamhet och kapitalbehov. Drygt en tredjedel av utdelningarna i de studerade 40 storföretagen kommer från fyra storbanker. De svarar också för nära hälften av ökningarna av utdelningarna mellan 2014 och Även de stora industriföretagen ökar utdelningarna. Lägst utdelning kommer från råvaruföretagen och hälsosektorn. Diagram 8. Utdelningar per bransch. Bransch Antal företag Utdelning, Mkr Utdelnings- Andel av Andel av i urvalet 2014 förändring, Mkr utdelningssumman utdelningsförändring Bank % 45% Investmentbolag % 6% Konsumtion % 5% Industri % 37% IT, Tele % 7% Hälsa % -1% Råvaror % 2% Totalt % 100% Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. Direktavkastningen varierar kraftigt mellan olika branscher. Högst är den i bankerna, i genomsnitt 5,5 procent. Direktavkastningen är lägst bland råvaruföretagen med en snittavkastning på 1,5 procent. I den här gruppen återfinns de två nollutdelarna SSAB och Lundin Petroleum. utdelning och direktavkastning i olika branscher 17

18 Diagram 9. Direktavkastning per bransch ,5% 4,6% 3,6% 3,2% 3,0% 4,0% 2,0% 1,5% Bank IT,Tele Industri Konsumtion Investment- Hälsa Råvaror Totalt bolag Källa: Hallvarsson & Halvarsson. Branschindelning Bank Hälsa Industri Investmentbolag IT, Tele Konsumtion Råvaror Nordea Bank, SEB, SHB, Swedbank. Elekta, Getinge, Meda. Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Hexagon, Hexpol, NCC, Sandvik, Securitas, Skanska, SKF, Trelleborg, Volvo. Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Melker Schörling. Ericsson, Tele2, TeliaSonera. Axfood, Electrolux, Hennes & Mauritz, Husqvarna, ICA Gruppen, SCA, Swedish Match. BillerudKorsnäs, Boliden, Holmen, Lundin Petroleum, SSAB. 18 utdelning och direktavkastning i olika branscher

19 Metod Året 2015 som anges i rapporten avser den utdelning och inlösen som föreslås betalas ut under våren 2015 och avser bokslutsåret Uppgifterna hämtas från före tagens bokslutskommunikéer. Ett undantag är Elekta vars redovisningsår slutar 31 mars respektive år. Återköp av aktier under året har lämnats utanför beräkningarna. I rapporten redovisas utdelningarna för de 40 största börsbolagen mot 36 år 2014 (se bilaga 1). Urvalet av företag baseras på börsvärdet per den 30 december Det minsta företaget är Holmen med ett börsvärde på 22,5 miljarder kronor. För 2015 tillkom Lundbergs, Axfood, Hexpol, BillerudKorsnäs, Holmen och SSAB. Elekta togs med trots att utdelningen utbetalades under Scania avnoterades och MTG och Ratos har lämnat listan på grund av sänkt börsvärde. Tabellerna för de 40 företagen har uppdaterats till att gälla samma 40 företag för alla år. Hexpol avknoppades först 2008 från Hexagon. Utdelningar redovisas uttryckt i kronor per aktie, förändring i kronor jämfört med föregående år, som direktavkastning (utdelning år 1 som andel av börsvärdet vid föregående års slut) och som andel av föregående års vinst. Hexagon och Nordea redovisar i EUR och Lundin Petroleum i USD. Belopp har räknats om efter årsskifteskursen. I bilaga 3 redovisas utdelningen i originalvalutan (Lundin Petroleum har dock ingen utdelning 2015). Nordea och Hexagon redovisar utdelningar i EUR. Beloppen har räknats om till SEK efter kursen 30 december 2014 (9,2948 SEK/EUR), vilket innebär att en valutakomponent påverkar utdelningen. För året dessförinnan skedde omräkningen med kursen 8,943 SEK. Vidare analyseras en tidsserie för utdelningar för samtliga Large Cap-bolag från 2003 (se diagram 3). Då ingår ytterligare drygt 20 bolag, däribland även bolag som är huvudnoterade i utlandet, ABB, AstraZeneca, Autoliv och Stora Enso, samt Millicom och Lundin Mining. Hela Stockholmsbörsens direktavkastning redovisas i en tidsserie från 1981 i diagram 5. Direktavkastningen för hela Stockholmsbörsen har beräknats som Stockholm Return Index (SIXRX) fram till 2008 (där utdelningar återinvesteras) dividerat med Stockholmsindex (OMXSPI) för respektive år. Från 2008 har OMXSGI bruttoindex använts istället för SIXRX. Resultatet per aktie efter skatt har räknats före eventuell utspädning och före eventuella justeringar för jämförelsestörande poster eller avyttrad verksamhet. metod 19

20 Vid beräkningar där antal aktier har använts, till exempel vid uträkning av den totala utdelningen i kronor räknat för de 40 företagen, har det totala antalet utestående aktier i december 2014 använts men ej aktier i bolagets egen ägo på grund av återköp. I begreppet utdelning ingår ordinarie utdelning, extra utdelning och eventuell särskilda inlösenprogram. I år har tre bolag aviserat extra utdelning (Elekta, SHB och Atlas Copco). Utdelningsandelen beräknas som utdelningens andel av vinsten för redovisningsåret före utspädning och justeringar för jämförelsestörande poster. Tre bolag låter utdelningen ske både vår och höst: Atlas Copco, Husqvarna och NCC. Inget av de 40 bolagen genomförde split under Tre bolag (Axfood, SHB och Atlas Copco) har aviserat split under Elektas redovisningsår slutar 31 mars och utdelningen i studien sker faktiskt kalenderåret före. H&M har brutet räkenskapsår 1 december november metod

21 Bilaga 1. Direktavkastning och utdelning 2015 Rang (direkt- Företag Direktavkastning Utdelning Resultat Utdelningsavkastning) kr/aktie 2015 kr/aktie 2015 kr/aktie, 2014 andel 1 Nordea Bank 6,31% 5,76 7,71 75% 2 TeliaSonera 5,95% 3,00 3,35 90% 3 Swedbank 5,65% 11,35 14,93 76% 4 Atlas Copco 5,58% 12,00 9,99 120% 5 Tele2 5,11% 4,85 4,96 98% 6 NCC 4,84% 12,00 17,01 71% 7 SHB 4,78% 17,50 23,89 73% 8 SEB 4,76% 4,75 8,79 54% 9 Sandvik 4,58% 3,50 4,79 73% 10 Industrivärden 4,46% 6,25 12,63 49% 11 Skanska 4,13% 6,75 9,98 68% 12 Holmen 3,73% 10,00 10,80 93% 13 Axfood 3,68% 17,00 20,88 81% 14 Ericsson 3,61% 3,40 3,54 96% 15 Hennes & Mauritz 3,39% 9,75 12,07 81% 16 Volvo 3,38% 3,00 1,03 291% 17 SKF 3,34% 5,50 10,10 54% 18 Securitas 3,33% 3,00 5,67 53% 19 Latour 3,18% 6,00 11,75 51% 20 Trelleborg 3,17% 3,75 8,20 46% 21 Investor 3,15% 9,00 66,55 14% 22 ICA Gruppen 3,10% 9,50 12,53 76% 23 SCA 3,10% 5,25 9,40 56% 24 Swedish Match 2,99% 7,50 13,23 57% 25 Husqvarna 2,84% 1,65 2,70 61% 26 Kinnevik 2,83% 7,25 75,27 10% 27 BillerudKorsnäs 2,78% 3,15 5,18 61% 28 Alfa Laval 2,70% 4,00 7,00 57% 29 Electrolux 2,63% 6,50 7,83 83% 30 Elekta 2,60% 2,00 3,01 66% 31 Lundbergs 2,41% 5,00 25,75 19% 32 Meda 1,84% 2,50 1,23 203% 33 Boliden 1,79% 2,25 6,44 35% 34 Hexpol 1,70% 12,00 30,45 39% 35 Getinge 1,69% 2,80 6,01 47% 36 Assa Abloy 1,65% 6,50 17,38 37% 37 Hexagon 1,41% 3,25 10,50 31% 38 Melker Schörling 0,71% 2,75 72,93 4% 39 SSAB 0% 0,00-3,33 0% 40 Lundin Petroleum 0% 0,00-10,62 0% Medel (vägt) 3,97% 58% Medel (ovägt) 3,22% 66% Median 3,16% 59% Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer och Hallvarsson & Halvarsson. bilaga 1. direktavkastning och utdelning

22 Bilaga 2. Utdelning 2015 Rang (ut- Företag Utdelning Förändring i utdelat Utdelning Utdelning Förändring i utdelning delning) milj kr, 2015 belopp, milj kr kr/aktie, 2015 kr/aktie, 2014 kr/aktie Nordea Bank ,76 4,00 1,77 2 Hennes & Mauritz ,75 9,50 0,25 3 Atlas Copco ,00 5,50 6,50 4 TeliaSonera ,00 3,00 0,00 5 Swedbank ,35 10,10 1,25 6 Ericsson ,40 3,00 0,40 7 SHB ,50 16,50 1,00 8 SEB ,75 4,00 0,75 9 Investor ,00 8,00 1,00 10 Volvo ,00 3,00 0,00 11 Sandvik ,50 3,50 0,00 12 SCA ,25 4,75 0,50 13 Skanska ,75 6,25 0,50 14 Industrivärden ,25 5,50 0,75 15 SKF ,50 5,50 0,00 16 Assa Abloy ,50 5,70 0,80 17 Tele ,85 4,40 0,45 18 Kinnevik ,25 7,00 0,25 19 Electrolux ,50 6,50 0,00 20 Alfa Laval ,00 3,75 0,25 21 Swedish Match ,50 7,30 0,20 22 NCC ,00 12,00 0,00 23 Hexagon ,25 2,88 0,37 24 ICA Gruppen ,50 8,00 1,50 25 Securitas ,00 3,00 0,00 26 Trelleborg ,75 3,25 0,50 27 Latour ,00 5,50 0,50 28 Husqvarna ,65 1,50 0,15 29 Axfood ,00 15,00 2,00 30 Holmen ,00 9,00 1,00 31 Elekta ,00 2,00 0,00 32 Meda ,50 2,50 0,00 33 Getinge ,80 4,15-1,35 34 BillerudKorsnäs ,15 2,25 0,90 35 Lundbergs ,00 4,60 0,40 36 Boliden ,25 1,75 0,50 37 Hexpol ,00 9,00 3,00 38 Melker Schörling ,75 2,25 0,50 39 SSAB 0 0 0,00 0,00 0,00 40 Lundin Petroleum 0 0 0,00 0,00 0,00 Summa Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. 22 bilaga 2. utdelning 2015

23 Bilaga 3. Utdelning per aktie, Företag Alfa Laval 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,50 2,25 2,25 1,56 1,28 Assa Abloy 6,50 5,70 5,10 4,50 4,00 3,60 3,60 3,60 3,25 3,25 Atlas Copco **** 12,00 5,50 5,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,38 2,13 Axfood 17,00 15,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 12,00 20,00 15,00 BillerudKorsnäs 3,15 2,25 2,00 3,50 3,50 0,50 0,00 2,45 2,45 2,27 Boliden 2,25 1,75 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 Electrolux 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 4,00 0,00 4,25 4,00 7,60 Elekta 2,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,75 1,00 1,00 2,20 Ericsson 3,40 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,85 2,50 2,50 2,25 Getinge 2,80 4,15 4,15 3,75 3,25 2,75 2,40 2,40 2,20 2,00 H&M 9,75 9,50 9,50 9,50 9,50 8,00 7,75 7,00 5,75 4,75 Hexagon* 0,35 0,31 0,28 0,17 0,15 0,10 0,04 0,00 0,00 0,00 Hexpol 12,00 9,00 6,00 5,00 3,00 1,00 0,00 0, Holmen 10,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 9,00 12,00 12,00 11,00 Husqvarna **** 1,65 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,00 1,50 1,50 0,00 ICA Gruppen 9,50 8,00 0,00 6,25 6,00 6,00 5,00 6,00 5,50 4,50 Industrivärden 6,25 5,50 5,00 4,50 4,00 3,00 4,50 5,00 4,50 3,50 Investor 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,75 4,50 3,50 Kinnevik 7,25 7,00 6,50 5,50 4,50 3,00 2,00 2,00 1,70 1,60 Latour 6,00 5,50 5,00 6,00 3,75 2,75 3,75 3,50 2,83 2,33 Lundbergs 5,00 4,60 4,30 4,00 3,75 3,25 3,00 4,50 4,25 1,88 Lundin Petroleum# 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meda 2,50 2,50 2,25 2,25 2,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 Melker Schörling 2,75 2,25 1,75 1,60 1,25 1,00 0,55 1,10 1,00 0,00 NCC **** 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 6,00 4,00 24,00 18,00 15,50 Nordea** 0,62 0,43 0,34 0,26 0,29 0,25 0,20 0,50 0,49 0,35 Sandvik 3,50 3,50 3,50 3,25 3,00 1,00 3,15 4,00 3,25 2,70 SCA 5,25 4,75 4,50 4,20 4,00 3,70 3,50 4,40 4,00 3,67 SEB 4,75 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0,00 6,50 6,00 4,75 Securitas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,10 3,10 3,50 SHB 17,50 16,50 10,75 9,75 9,00 8,00 7,00 13,50 8,00 7,00 Skanska 6,75 6,25 6,00 6,00 12,00 6,25 5,25 8,25 8,25 6,50 SKF 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 3,50 3,50 5,00 4,50 4,00 SSAB 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 5,00 4,50 3,00 Swedbank*** 11,35 10,10 9,90 5,30 2,10 0,00 0,00 9,00 8,25 7,50 Swedish Match 7,50 7,30 7,30 6,50 5,50 4,75 4,10 3,50 2,50 2,10 Tele2 4,85 4,40 7,10 6,50 6,00 3,85 3,50 3,15 1,83 1,75 TeliaSonera 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,00 6,30 3,50 Trelleborg 3,75 3,25 3,00 2,50 1,75 0,50 0,00 2,95 2,75 2,50 Volvo 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 0,00 2,00 5,50 10,00 3,35 Antal företag utan utdelning Inklusive extra utdelning och omräknat för splittar. *Hexagon, räknat i, omräknat från SEK ** Nordea, räknat i *** Stamaktien **** Utdelningen 2015 är uppdelad i vår och höst # Lundin Petroleum i $ Källa: Hallvarsson & Halvarsson. bilaga 3. utdelning per aktie,

24 Storgatan 19, Stockholm Telefon herlinwiderberg.com