Aktieutdelningar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieutdelningar 2015"

Transkript

1 Aktieutdelningar 2015

2 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring svenska företag, varav 98 procent utgörs av små och medelstora företag. Medlemsföretagen sysselsätter cirka 1,6 miljoner arbetstagare. Detta motsvarar 70 procent av den svenska privata sektorn. Organisationens roll är att verka för företagens intressen samt skapa ett brett folkligt stöd för värdet och betydelsen av företagande. Grundläggande är att företagande är avgörande för ökad tillväxt och välstånd i Sverige. Svenskt Näringsliv har sitt huvudkontor i Stockholm, 21 regionala kontor över hela Sverige och ett kontor i Bryssel.

3 Innehåll Förord...4 Sammanfattning...5 Varför aktieutdelningar?...6 Mottagare av utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar Utdelningar i 40 svenska börsbolag Direktavkastning på Stockholmsbörsen...12 Direktavkastning för 40 svenska börsbolag Utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag...14 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment Utdelning och direktavkastning i olika branscher...17 Metod...19 Bilaga 1. Direktavkastning och utdelning Bilaga 2. Utdelning Bilaga 3. Utdelning per aktie, Innehåll 3

4 Förord De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda. En av förutsättningarna för att kunna starta företag och därmed skapa jobb och resurser är att det finns tillgång på kapital. För att kunna investera i nya produkter, nya marknader och anställa fler, måste företagen kunna attrahera aktieägare som tillhandahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för den långsiktiga utvecklingen och överlevnaden. De aktieägare som tillhandahåller det nödvändiga kapitalet lämnar ett betydande bidrag till resursskapandet i vårt samhälle. Utöver att företagen betalar skatt på sina vinster går också en avsevärd andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. Aktieutdelningen ger den aktieägare som tagit risken att investera en ny möjlighet att investera i andra och växande företag. Nya företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser. Det är oftast större företag med stabila vinster som står för den större delen av aktieutdelningarna. Bland Stockholmsbörsens mindre företag, där många är tillväxt företag, är det vanligare att aktieägarna får vänta på avkastningen i form av aktieutdelning. Samtidigt är det dessa företag som är beroende av att någon är beredd att tidigt ta risken att investera i deras idéer och produkter. Det är dessa företag som skall skapa framtidens jobb och resurser. De som tar risken av att investera i de här företagen räknar med en värdeökning på sitt ägande men också med framtida utdelningar. En stor del av avkastningen från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare som får ta del av utdelningar och värdeökningar som kommer pensionärerna till del. På samma sätt som svenska företag även betalar utdelning till aktieägare utanför Sverige får också svenska pensionsförvaltare och andra ägare utdelningar från utländska företag. Under våren håller många företag sina bolagsstämmor där aktieägarna får ta ställning till frågor om företagens ledning och styrning men också om utdelningar till aktieägarna. Utdelningar som både direkt och indirekt är så viktiga för vår välfärd. Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv 4 förord

5 Sammanfattning I rapporten redovisas de av styrelsen föreslagna aktieutdelningarna i de 40 största svenska börsbolagen (se bilaga 1). Utdelningsåret är det kalenderår som utdelningen görs, det vill säga 2015 för de utdelningar som sker av 2014 års vinstmedel. För Elekta som har brutet räkenskapsår, redovisas utdelningar från det räkenskapsår som slutade 31 mars Rapporten visar att: 1. Aktieutdelningarna från de 40 största företagen ökar i år med 17 procent. Samtidigt ökade vinsterna med fem procent. Utdelningarna för de 40 företagen uppgår till 167,0 miljarder kronor, en ökning med 24,1 miljarder kronor. Sett i ut ländska aktieägares perspektiv är utvecklingen inte lika markant. USD har under 2014 blivit 20 procent dyrare, GBP har stigit med 13 procent och EUR med 6 procent mot SEK. 2. Direktavkastningen för de 40 företagen är något högre än föregående år, 4,0 procent mot 3,8 procent av de 40 företagen höjer sin utdelning under 2015, ett företag sänker medan elva företag föreslår oförändrad utdelning. Två av företagen lämnar ingen utdelning. 4. Utdelningarna för de största företagen på Stockholmsbörsen är i år tre procent lägre än rekordåret De 40 företagen representerar 83 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsens svenska bolag per den 30 december 2014 och svarade för 93 procent av Stockholms börsens totala utdelningssumma De fyra storbankerna svarar för 57 miljarder kronor av de föreslagna utdelningarna Det utgör mer än en tredjedel av den totala utdelningen för de 40 storföretagen i studien och nära hälften av ökningen mellan 2014 och sammanfattning 5

6 Varför aktieutdelningar? För att kunna investera i forskning och utveckling, nya produktionsanläggningar, nya marknader och anställa fler, måste företagen kunna attrahera aktieägare som till handahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för den långsiktiga utvecklingen och överlevnaden. Genom att äga aktier i ett bolag tar aktieägaren en risk och utdelningen kan ses som en ränta på det satsade kapitalet. Utdelningarna varierar och fastställs av årsstämman på förslag från bolagets styrelse med utgångspunkt i företagets resultat och finansiella ställning vid utgången av det senaste räkenskapsåret. Principerna för aktieutdelningen slås i många bolag fast i en utdelningspolicy som ger aktieägarna vägledning om till exempel hur stor del av vinsten eller andra parametrar som normalt styr det enskilda företagets utdelningar. I vissa lägen kan bolagen välja att också ge extra utdelning eller att lösa in aktier om företaget anser att det för mycket kapital. Aktieutdelningarna ger möjlighet för ägarna att göra nya investeringar i andra och växande företag. Företag som skapar jobb, genererar skatter och bidrar till att skapa ytterligare resurser i samhället. Avkastning som ersättning för risk Aktieägande är en av flera möjliga former av kapitalanvändning. Tillgången på riskvilligt ägarkapital är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. Kapital attraheras när en god möjlig avkastning balanserar risken. Avkastning på ägarkapital består både av direktavkastning i form av årlig utdelning och en eventuell värdeökning. För att företagen ska kunna attrahera kapital måste avkastningen vara konkurrenskraftig visavi alternativa investeringar. Omallokering av kapital I samhället finns det ett behov av att slussa kapital från mogna verksamheter till nya jobbskapande verksamheter. Genom utdelning till aktieägarna ges dessa möjlighet att investera i nya växande företag. Effektiv användning av riskkapitalet ger bäst förutsättningar för positiva effekter på sysselsättningen. 6 varför aktieutdelningar?

7 Avkastning som ger stabil ekonomi för mottagarna/aktieägarna Utdelningar i börsföretagen är en viktig del av avkastningen på allas vårt pensionskapital. För vissa aktieägare är det viktigt med regelbunden utdelning. Vissa bolag har i sin utdelningspolicy skrivit in att utdelningen ska vara stabil. Det innebär att utdelningen hålls någorlunda uppe i sämre tider och nere i goda tider. Utdelningar och skatt Utdelning sker av beskattade vinster i företagen. Utdelningen beskattas därutöver hos de mottagare som är fysiska personer. varför aktieutdelningar? 7

8 Mottagare av utdelningar 2014 De aktieägare som tillhandahåller det nödvändiga kapitalet bidrar också till resursskapandet i vårt samhälle. Utöver att företagen betalar skatt på sina vinster går också en betydande andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. En stor del av avkastningen från svenska företag är en förutsättning för framtida pensioner. AP-fonderna och pensionsbolagen är mycket stora aktieägare och får ta del av utdelningar som kommer nuvarande och kommande pensionärer till del. 38 procent av utdelningarna tillfaller en bredare allmänhet. Till denna grupp räknas staten, hushållen, pensionsbolagen, AP-fonderna samt fondbolagen. Totalt tog de emot drygt 59 miljarder kronor i utdelningar under 2014 (av det totala utdelningsbeloppet 155 miljarder kronor för large cap-bolag som redovisas i diagram 3 nedan). För hushållen innebär utdelningen en form av ränta på det satsade aktiekapitalet. För investmentbolagen ger utdelningarna möjlighet att genomföra nya investeringar. För en del stiftelser och fonder finns regler som gör att de endast kan använda av kastningen på underliggande kapitalet. Företagen själva är en stor ägare på Stockholmsbörsen och tog under 2014 emot utdelningar värda cirka 27 miljarder kronor. Pengar som sedan kan slussas vidare till nya investeringar i växande bolag. Diagram 1. Mottagande av utdelningar Företag och investmentbolag 19% Stat och kommun 40% 4% 2% Banker och andra finansbolag Pensionsbolag, AP-fonder, fondbolag, försäkringsbolag 13% 22% Hushåll och organisationer Utlandet Källa: SCB - Aktieägarstatistik. Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december mottagare av utdelningar 2014

9 40 procent av utdelningarna, motsvarande cirka 62 miljarder kronor, tillfaller utländska ägare på Stockholmsbörsen. Inom denna grupp ingår utländska pensionsoch fondbolag, vilka i sin tur transporterar utdelningarna vidare till bredare grupper av småsparare både i Sverige och i utlandet. I gengäld äger svenskar, företag, fonder och hushåll aktier i utländska bolag. En uppskattning utifrån SCB:s rapport Betalningsbalans och finansmarknad 2015:1 är att det svenska ägandet av utländska aktier i december 2014 var miljarder kronor. Fyra AP-fonder och tre stora pensionsbolag svarar bara dom för drygt en tredjedel, 744 miljarder kronor. Diagram 2. Sju stora pensionsbolags utländska aktieinnehav 2014, miljarder kronor Alecta (24%) AMF (27%) AP4 (41%) AP1 (35%) AP3 (32%) AP2 (27%) Skandia Liv (19%) Källa: Pensionsbolagens årsrapporter. Procenttalet avser andelen utländska aktier av den totala fondportföljen. Med en antagen direktavkastning på cirka 2,5* procent blir aktieutdelningen till Sverige då 50 miljarder kronor, något mindre än utländska ägare får från sin svenska aktieportfölj. *Byggd på utdelningsandel i MSCI World index för företag beräknat som skillnad mellan gross och price index per 28 februari mottagare av utdelningar

10 Stockholmsbörsens utdelningar Stockholmsbörsens utdelningar varierar mycket mellan åren. Högkonjunkturåret 2007 betalade Stockholmsbörsens Large Cap-bolag ut 186 miljarder kronor till aktieägarna och året efter 139 miljarder kronor. Sedan kom finanskrisen som nästan halverade utdelningsbeloppen 2009 och drog ner utdelningarna för många företag även Volvo och Swedbank gav t ex ingen utdelning alls ökade utdelningarna med cirka 50 procent jämfört med föregående år steg utdelningarna med 10 procent för storföretagen. I år ökar utdelningar och inlösen med totalt 17 procent för de 40 storföretagen, till 167 miljarder. För hela Large Capsegmentet beräknas utdelningarna i år bli 180 miljarder jämfört med 155 miljarder Diagram 3. Aktieutdelningar och inlösen i svenska Large Cap-bolag, miljarder kronor, Utdelning Inlösen Källa: Dagens Industri samt Hallvarsson & Halvarssons beräkningar. 10 stockholmsbörsens utdelningar

11 Utdelningar i 40 svenska börsbolag 2015 Utdelningarna för de 40 största börsbolagen ökade med i genomsnitt 17 (10) procent, motsvarande 24,1 (12,9) miljarder kronor jämfört med I år höjer 28 bolag utdelningen medan ett bolag sänker. Resterande 11 bolag lämnar utdelningen oförändrad, varav två inte lämnar någon utdelning alls. År 2014 höjde 24 bolag utdelningen, 12 lämnade utdelningen oförändrad och fyra sänkte utdelningen. I kronor per aktie höjer Atlas Copco utbetalningarna till aktieägarna mest, genom att höja utdelningen med 50 öre till 6,00 kronor och därtill en inlösen på sex kronor. De fyra storbankerna Nordea, SEB, SHB och Swedbank höjer samtliga utdelningen med totalt 11 miljarder kronor. De fyra bankerna står för 34 procent av utdelningssumman bland de 40 bolagen och 45 procent av utdelningsökningen. Getinge är det enda av de 40 bolagen som sänker utdelningen sänkte Boliden; Elekta, SSAB och Tele 2. Diagram 4. Förändring i aktieutdelning i 40 svenska börsbolag, , antal företag * 2007* 2008* * Hexpol var ett dotterbolag till Hexagon , för dessa år är antalet företag 39. Ökning Oförändrat Minskning Källa: De 40 företagens bokslutskommunikéer. utdelningar i 40 svenska börsbolag

12 Direktavkastning på Stockholmsbörsen Mellan 2008 och 2010 halverades nästan direktavkastningen (utdelningarna som andel av börsvärdet) för hela Stockholmsbörsen ökade den till 3,6 procent och steg 2012 till 4,1 procent sjönk direktavkastningen till 3,7 procent och förra året minskade den ytterligare till 3,4 procent. Med de aktiekurser som gäller i mars 2015 och baserat på utdelningsförslagen från de 40 företagen, beräknas direktavkastningen i år bli 3,6 procent De 40 största företagen svarar för 83 procent av de totala utdelningarna på Stockholmsbörsen. Att skillnaden i direktavkastning mellan åren är mindre än skillnaden i utdelning i absoluta tal beror på att börsvärdet varierar över tiden. Börsen föll kraftigt under slutet av 2008 då kurserna mer än halverades. Samtidigt var utdelningarna som beslutades vid årsstämmorna 2008 höga, varefter kurserna rasade under hösten 2008 och fick direktavkastningen att stiga till 5,0 procent. Vid stämmorna våren 2009 sänktes utdelningarna kraftigt och medan aktiekurserna steg och direktavkastningen blev 3,8 procent. Under 2014 ökade börskurserna med 11,9 procent med många utdelningsökningar som följd. Large Cap företagens kurser steg med 11,6 procent liksom kursen för de 40 företagen i denna undersökning. Under de två första månaderna av 2015 hade börskurserna stigit med lika mycket. Diagram 5. Direktavkastning på Stockholmsbörsen, , procent. 4,7 5,0 3,6 2,7 2,8 2,9 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,6 1,5 3,6 3,7 3,4 3,4 2,8 2,8 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 1,7 1,6 1,6 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,4 2, p Källa: Hallvarsson & Halvarsson. Beräknat som kvoten mellan Avkastningsindex (SIXRX) och aktieindex (OMXS). Från 2009 bygger beräkningen på skillnaden mellan Allshareindex för Stockholm inklusive respektive exklusive utdelningar (OMXSGI respektive OMXSPI). Dessförinnan har Stockholm Return Index (SIXRX) använts som avkastningsindex. 12 direktavkastning på stockholmsbörsen

13 Direktavkastning för 40 svenska börsbolag 2015 Direktavkastningen 2015 för de 40 företagen är i genomsnitt 4,0 procent (3,8). Variationen mellan bolagen är stor. Nordea har högst direktavkastning med 6,31 procent. Lägst direktavkastning ger Lundin Petroleum och SSAB, som inte lämnar utdelning, och Melker Schörling med 0,71 procent. Diagram 6. Direktavkastning, 40 svenska börsbolag, antal företag ,01 0,99 1,00 1,99 2,00 2,99 3,00 3,99 4,00 4,99 5,00 5,99 6,00 6,99 Källa: Hallvarsson & Halvarsson. direktavkastning för 40 svenska börsbolag

14 Utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag Den andel av resultatet som delas ut styrs av företagens utdelningspolicy med hänsyn till företagens behov av kapital för bland annat framtida investeringar. I utdelningspolicyn anges ofta utdelningen som andel av resultatet. Utdelningsandelen för de 40 största företagen 2015 är i vägt genomsnitt 58 procent av resultatet, motsvarande siffra för 2014 var 52 procent. En utdelningspolicy skapar förutsägbarhet för aktieägarna. 22 (19) av de 40 företagen har en utdelningsandel mellan 25 och 74 procent. 12 (12) företag har en utdelningsandel över 74 procent och 6 (6) företag under 25 procent (varav två inte lämnar någon utdelning). Det bolag som i år delar ut mest i förhållande till resultatet är Volvo följt av Meda och Atlas Copco. Diagram 7. Utdelning som andel av resultatet. 40 bolag på Stockholmsbörsen procent 1 24 procent procent procent procent 100+ procent Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. 14 utdelningsandel av resultatet i 40 svenska börsbolag

15 Utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment 2014 Utdelningen varierar kraftigt mellan företag. Analysen nedan bygger på utdelningen enligt Dagens Nyheters börslistor från den 27 februari 2015 och omfattar alla företag inom respektive segment. Av de 73 Large Cap-bolagen var det 88 procent som lämnade utdelning till aktieägarna. Bland Mid Cap-bolagen var det 74 procent av företagen som delade ut och bland Small Cap-bolagen 50 procent. Totalt delade 68 procent av företagen på Stockholmsbörsen ut. Bara ett fåtal (13 procent) av företagen på andra marknadsplatser lämnar utdelning. Större bolag med stabila vinster och kassaflöden har större möjlighet att ge utdelning till ägarna. För mindre bolag och bolag med stora investeringsbehov kan en inne hållen utdelning minska något på lånebehovet. Detta kan vara ett skäl till det stora antalet nollutdelare på Small Cap-listan. Företag med och utan utdelning per börslista 27 februari Marknadsplats och segment Med utdelning Utan utdelning Totalt Andel med utdelning Large Cap % Mid Cap % Small Cap % OMX Totalt % First North Stockholm % NGM Nordic MTF % Aktietorget % Andra marknadsplatser (First North, NGM och Aktietorget) % Samtliga % Källa: Dagens Nyheters börslista. Här ingår även företag som är huvudlistade utomlands. utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment

16 Direktavkastningen under 2014 räknat som andel av börsvärdet vid slutet av året var för högst bland Large Cap-företagen var den minst för Mid Capföretagen men 2012 och 2013 minst för Small Cap-företagen. Skillnaden förklaras till stor del av att antalet företag som inte delar ut är större i det mindre storlekssegmentet. Direktavkastning för företag i olika storlekssegment på Stockholmsbörsen Räknat som skillnaden mellan aktieindex med utdelningar (gross index) respektive utan utdelningar (price index). Storlekssegment Large Cap 3,53% 3,83% 4,10% Mid Cap 2,37% 2,75% 3,79% Small Cap 2,71% 2,10% 3,57% Samtliga 3,41% 3,72% 4,04% Large Cap innefattar företag med minst 1 miljard euro i börsvärde och Small Capföretag med högst 150 miljoner euro i börsvärde. Källa: Hallvarsson & Halvarsson. 16 utdelning och direktavkastning i olika storlekssegment 2014

17 Utdelning och direktavkastning i olika branscher Utdelningen är mycket varierande mellan olika bolag, beroende på bransch, lönsamhet och kapitalbehov. Drygt en tredjedel av utdelningarna i de studerade 40 storföretagen kommer från fyra storbanker. De svarar också för nära hälften av ökningarna av utdelningarna mellan 2014 och Även de stora industriföretagen ökar utdelningarna. Lägst utdelning kommer från råvaruföretagen och hälsosektorn. Diagram 8. Utdelningar per bransch. Bransch Antal företag Utdelning, Mkr Utdelnings- Andel av Andel av i urvalet 2014 förändring, Mkr utdelningssumman utdelningsförändring Bank % 45% Investmentbolag % 6% Konsumtion % 5% Industri % 37% IT, Tele % 7% Hälsa % -1% Råvaror % 2% Totalt % 100% Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. Direktavkastningen varierar kraftigt mellan olika branscher. Högst är den i bankerna, i genomsnitt 5,5 procent. Direktavkastningen är lägst bland råvaruföretagen med en snittavkastning på 1,5 procent. I den här gruppen återfinns de två nollutdelarna SSAB och Lundin Petroleum. utdelning och direktavkastning i olika branscher 17

18 Diagram 9. Direktavkastning per bransch ,5% 4,6% 3,6% 3,2% 3,0% 4,0% 2,0% 1,5% Bank IT,Tele Industri Konsumtion Investment- Hälsa Råvaror Totalt bolag Källa: Hallvarsson & Halvarsson. Branschindelning Bank Hälsa Industri Investmentbolag IT, Tele Konsumtion Råvaror Nordea Bank, SEB, SHB, Swedbank. Elekta, Getinge, Meda. Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Hexagon, Hexpol, NCC, Sandvik, Securitas, Skanska, SKF, Trelleborg, Volvo. Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs, Melker Schörling. Ericsson, Tele2, TeliaSonera. Axfood, Electrolux, Hennes & Mauritz, Husqvarna, ICA Gruppen, SCA, Swedish Match. BillerudKorsnäs, Boliden, Holmen, Lundin Petroleum, SSAB. 18 utdelning och direktavkastning i olika branscher

19 Metod Året 2015 som anges i rapporten avser den utdelning och inlösen som föreslås betalas ut under våren 2015 och avser bokslutsåret Uppgifterna hämtas från före tagens bokslutskommunikéer. Ett undantag är Elekta vars redovisningsår slutar 31 mars respektive år. Återköp av aktier under året har lämnats utanför beräkningarna. I rapporten redovisas utdelningarna för de 40 största börsbolagen mot 36 år 2014 (se bilaga 1). Urvalet av företag baseras på börsvärdet per den 30 december Det minsta företaget är Holmen med ett börsvärde på 22,5 miljarder kronor. För 2015 tillkom Lundbergs, Axfood, Hexpol, BillerudKorsnäs, Holmen och SSAB. Elekta togs med trots att utdelningen utbetalades under Scania avnoterades och MTG och Ratos har lämnat listan på grund av sänkt börsvärde. Tabellerna för de 40 företagen har uppdaterats till att gälla samma 40 företag för alla år. Hexpol avknoppades först 2008 från Hexagon. Utdelningar redovisas uttryckt i kronor per aktie, förändring i kronor jämfört med föregående år, som direktavkastning (utdelning år 1 som andel av börsvärdet vid föregående års slut) och som andel av föregående års vinst. Hexagon och Nordea redovisar i EUR och Lundin Petroleum i USD. Belopp har räknats om efter årsskifteskursen. I bilaga 3 redovisas utdelningen i originalvalutan (Lundin Petroleum har dock ingen utdelning 2015). Nordea och Hexagon redovisar utdelningar i EUR. Beloppen har räknats om till SEK efter kursen 30 december 2014 (9,2948 SEK/EUR), vilket innebär att en valutakomponent påverkar utdelningen. För året dessförinnan skedde omräkningen med kursen 8,943 SEK. Vidare analyseras en tidsserie för utdelningar för samtliga Large Cap-bolag från 2003 (se diagram 3). Då ingår ytterligare drygt 20 bolag, däribland även bolag som är huvudnoterade i utlandet, ABB, AstraZeneca, Autoliv och Stora Enso, samt Millicom och Lundin Mining. Hela Stockholmsbörsens direktavkastning redovisas i en tidsserie från 1981 i diagram 5. Direktavkastningen för hela Stockholmsbörsen har beräknats som Stockholm Return Index (SIXRX) fram till 2008 (där utdelningar återinvesteras) dividerat med Stockholmsindex (OMXSPI) för respektive år. Från 2008 har OMXSGI bruttoindex använts istället för SIXRX. Resultatet per aktie efter skatt har räknats före eventuell utspädning och före eventuella justeringar för jämförelsestörande poster eller avyttrad verksamhet. metod 19

20 Vid beräkningar där antal aktier har använts, till exempel vid uträkning av den totala utdelningen i kronor räknat för de 40 företagen, har det totala antalet utestående aktier i december 2014 använts men ej aktier i bolagets egen ägo på grund av återköp. I begreppet utdelning ingår ordinarie utdelning, extra utdelning och eventuell särskilda inlösenprogram. I år har tre bolag aviserat extra utdelning (Elekta, SHB och Atlas Copco). Utdelningsandelen beräknas som utdelningens andel av vinsten för redovisningsåret före utspädning och justeringar för jämförelsestörande poster. Tre bolag låter utdelningen ske både vår och höst: Atlas Copco, Husqvarna och NCC. Inget av de 40 bolagen genomförde split under Tre bolag (Axfood, SHB och Atlas Copco) har aviserat split under Elektas redovisningsår slutar 31 mars och utdelningen i studien sker faktiskt kalenderåret före. H&M har brutet räkenskapsår 1 december november metod

21 Bilaga 1. Direktavkastning och utdelning 2015 Rang (direkt- Företag Direktavkastning Utdelning Resultat Utdelningsavkastning) kr/aktie 2015 kr/aktie 2015 kr/aktie, 2014 andel 1 Nordea Bank 6,31% 5,76 7,71 75% 2 TeliaSonera 5,95% 3,00 3,35 90% 3 Swedbank 5,65% 11,35 14,93 76% 4 Atlas Copco 5,58% 12,00 9,99 120% 5 Tele2 5,11% 4,85 4,96 98% 6 NCC 4,84% 12,00 17,01 71% 7 SHB 4,78% 17,50 23,89 73% 8 SEB 4,76% 4,75 8,79 54% 9 Sandvik 4,58% 3,50 4,79 73% 10 Industrivärden 4,46% 6,25 12,63 49% 11 Skanska 4,13% 6,75 9,98 68% 12 Holmen 3,73% 10,00 10,80 93% 13 Axfood 3,68% 17,00 20,88 81% 14 Ericsson 3,61% 3,40 3,54 96% 15 Hennes & Mauritz 3,39% 9,75 12,07 81% 16 Volvo 3,38% 3,00 1,03 291% 17 SKF 3,34% 5,50 10,10 54% 18 Securitas 3,33% 3,00 5,67 53% 19 Latour 3,18% 6,00 11,75 51% 20 Trelleborg 3,17% 3,75 8,20 46% 21 Investor 3,15% 9,00 66,55 14% 22 ICA Gruppen 3,10% 9,50 12,53 76% 23 SCA 3,10% 5,25 9,40 56% 24 Swedish Match 2,99% 7,50 13,23 57% 25 Husqvarna 2,84% 1,65 2,70 61% 26 Kinnevik 2,83% 7,25 75,27 10% 27 BillerudKorsnäs 2,78% 3,15 5,18 61% 28 Alfa Laval 2,70% 4,00 7,00 57% 29 Electrolux 2,63% 6,50 7,83 83% 30 Elekta 2,60% 2,00 3,01 66% 31 Lundbergs 2,41% 5,00 25,75 19% 32 Meda 1,84% 2,50 1,23 203% 33 Boliden 1,79% 2,25 6,44 35% 34 Hexpol 1,70% 12,00 30,45 39% 35 Getinge 1,69% 2,80 6,01 47% 36 Assa Abloy 1,65% 6,50 17,38 37% 37 Hexagon 1,41% 3,25 10,50 31% 38 Melker Schörling 0,71% 2,75 72,93 4% 39 SSAB 0% 0,00-3,33 0% 40 Lundin Petroleum 0% 0,00-10,62 0% Medel (vägt) 3,97% 58% Medel (ovägt) 3,22% 66% Median 3,16% 59% Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer och Hallvarsson & Halvarsson. bilaga 1. direktavkastning och utdelning

22 Bilaga 2. Utdelning 2015 Rang (ut- Företag Utdelning Förändring i utdelat Utdelning Utdelning Förändring i utdelning delning) milj kr, 2015 belopp, milj kr kr/aktie, 2015 kr/aktie, 2014 kr/aktie Nordea Bank ,76 4,00 1,77 2 Hennes & Mauritz ,75 9,50 0,25 3 Atlas Copco ,00 5,50 6,50 4 TeliaSonera ,00 3,00 0,00 5 Swedbank ,35 10,10 1,25 6 Ericsson ,40 3,00 0,40 7 SHB ,50 16,50 1,00 8 SEB ,75 4,00 0,75 9 Investor ,00 8,00 1,00 10 Volvo ,00 3,00 0,00 11 Sandvik ,50 3,50 0,00 12 SCA ,25 4,75 0,50 13 Skanska ,75 6,25 0,50 14 Industrivärden ,25 5,50 0,75 15 SKF ,50 5,50 0,00 16 Assa Abloy ,50 5,70 0,80 17 Tele ,85 4,40 0,45 18 Kinnevik ,25 7,00 0,25 19 Electrolux ,50 6,50 0,00 20 Alfa Laval ,00 3,75 0,25 21 Swedish Match ,50 7,30 0,20 22 NCC ,00 12,00 0,00 23 Hexagon ,25 2,88 0,37 24 ICA Gruppen ,50 8,00 1,50 25 Securitas ,00 3,00 0,00 26 Trelleborg ,75 3,25 0,50 27 Latour ,00 5,50 0,50 28 Husqvarna ,65 1,50 0,15 29 Axfood ,00 15,00 2,00 30 Holmen ,00 9,00 1,00 31 Elekta ,00 2,00 0,00 32 Meda ,50 2,50 0,00 33 Getinge ,80 4,15-1,35 34 BillerudKorsnäs ,15 2,25 0,90 35 Lundbergs ,00 4,60 0,40 36 Boliden ,25 1,75 0,50 37 Hexpol ,00 9,00 3,00 38 Melker Schörling ,75 2,25 0,50 39 SSAB 0 0 0,00 0,00 0,00 40 Lundin Petroleum 0 0 0,00 0,00 0,00 Summa Källa: De 40 bolagens bokslutskommunikéer. 22 bilaga 2. utdelning 2015

23 Bilaga 3. Utdelning per aktie, Företag Alfa Laval 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,50 2,25 2,25 1,56 1,28 Assa Abloy 6,50 5,70 5,10 4,50 4,00 3,60 3,60 3,60 3,25 3,25 Atlas Copco **** 12,00 5,50 5,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,38 2,13 Axfood 17,00 15,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 12,00 20,00 15,00 BillerudKorsnäs 3,15 2,25 2,00 3,50 3,50 0,50 0,00 2,45 2,45 2,27 Boliden 2,25 1,75 4,00 4,00 5,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 Electrolux 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 4,00 0,00 4,25 4,00 7,60 Elekta 2,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,75 1,00 1,00 2,20 Ericsson 3,40 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,85 2,50 2,50 2,25 Getinge 2,80 4,15 4,15 3,75 3,25 2,75 2,40 2,40 2,20 2,00 H&M 9,75 9,50 9,50 9,50 9,50 8,00 7,75 7,00 5,75 4,75 Hexagon* 0,35 0,31 0,28 0,17 0,15 0,10 0,04 0,00 0,00 0,00 Hexpol 12,00 9,00 6,00 5,00 3,00 1,00 0,00 0, Holmen 10,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 9,00 12,00 12,00 11,00 Husqvarna **** 1,65 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 0,00 1,50 1,50 0,00 ICA Gruppen 9,50 8,00 0,00 6,25 6,00 6,00 5,00 6,00 5,50 4,50 Industrivärden 6,25 5,50 5,00 4,50 4,00 3,00 4,50 5,00 4,50 3,50 Investor 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,75 4,50 3,50 Kinnevik 7,25 7,00 6,50 5,50 4,50 3,00 2,00 2,00 1,70 1,60 Latour 6,00 5,50 5,00 6,00 3,75 2,75 3,75 3,50 2,83 2,33 Lundbergs 5,00 4,60 4,30 4,00 3,75 3,25 3,00 4,50 4,25 1,88 Lundin Petroleum# 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meda 2,50 2,50 2,25 2,25 2,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 Melker Schörling 2,75 2,25 1,75 1,60 1,25 1,00 0,55 1,10 1,00 0,00 NCC **** 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 6,00 4,00 24,00 18,00 15,50 Nordea** 0,62 0,43 0,34 0,26 0,29 0,25 0,20 0,50 0,49 0,35 Sandvik 3,50 3,50 3,50 3,25 3,00 1,00 3,15 4,00 3,25 2,70 SCA 5,25 4,75 4,50 4,20 4,00 3,70 3,50 4,40 4,00 3,67 SEB 4,75 4,00 2,75 1,75 1,50 1,00 0,00 6,50 6,00 4,75 Securitas 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,10 3,10 3,50 SHB 17,50 16,50 10,75 9,75 9,00 8,00 7,00 13,50 8,00 7,00 Skanska 6,75 6,25 6,00 6,00 12,00 6,25 5,25 8,25 8,25 6,50 SKF 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 3,50 3,50 5,00 4,50 4,00 SSAB 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 5,00 4,50 3,00 Swedbank*** 11,35 10,10 9,90 5,30 2,10 0,00 0,00 9,00 8,25 7,50 Swedish Match 7,50 7,30 7,30 6,50 5,50 4,75 4,10 3,50 2,50 2,10 Tele2 4,85 4,40 7,10 6,50 6,00 3,85 3,50 3,15 1,83 1,75 TeliaSonera 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80 4,00 6,30 3,50 Trelleborg 3,75 3,25 3,00 2,50 1,75 0,50 0,00 2,95 2,75 2,50 Volvo 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 0,00 2,00 5,50 10,00 3,35 Antal företag utan utdelning Inklusive extra utdelning och omräknat för splittar. *Hexagon, räknat i, omräknat från SEK ** Nordea, räknat i *** Stamaktien **** Utdelningen 2015 är uppdelad i vår och höst # Lundin Petroleum i $ Källa: Hallvarsson & Halvarsson. bilaga 3. utdelning per aktie,

24 Storgatan 19, Stockholm Telefon herlinwiderberg.com

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013

MAJ 2014 VD-ERSÄTTNINGAR. i de 36 största svenska börsföretagen 2013 »»»» MAJ 2014»» VD-ERSÄTTNINGAR i de 36 största svenska börsföretagen 2013 Innehåll Förord...3 Sammanfattning... 4 1 VD-ersättning och VD-kostnad...5 1.1 Nivå, förändring och komponenter...5 1.2 Ersättning

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation.

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the talk - Bakgrund Mål med forskningsprojektet: Utforska och utvärdera svenska Large Capbolags

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation PRESSMEDDELANDE Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att de 100 största företagen har förbättrat sin kommunikation med kapitalmarknad

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Slaget vid Svolder Svolder var platsen för ett sjöslag år 1000 då Sven Tveskägg och Olof Skötkonung

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 42 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: ABB Ltd Alliance Oil Company Ltd. SDR ASSA ABLOY AB Ser. B AstraZeneca

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer