Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67"

Transkript

1 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: SV UTGÅVA: 02/2015

2

3 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: 02/2015 Senaste ändring: E-Manager Maestro 9.67 sv Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

4 Innehållsförteckning Inledning...4 Nyheter jämfört med version Larmbilder...4 Larm vid felaktig fällriktning...5 Varning ventildiagnos...5 Utvidgad diagnos för raddrivenheterna...6 Spara serienumren...6 Diagnos...6 Indikation driftstimmar...7 Visa datorns mjukvaruversion...7 Trycktankövervakning...8 Maskintyp Maestro RC...8 Fällningsförlopp Maestro 16/24/36 SW...8 Konfiguration gödningsanordning...9 Funktion "Offset utsäde"...9 Section Control delbreddsantal...10 Section Control (SC) och Variable Rate (VR) för flera produkter...10 Visa radinformation och stänga av rader...12 Dickey-John-gödselflödesstyrning...13 Konfiguration Välj Dickey John (Setup)...13 Inställning av känsligheten...13 Felmeddelanden/diagnos...14 Utsädesflödesmodulen svarar inte...14 Diagnossida...14 Statusövervakning...14 Inget utsädesflöde...15 Avbrott givare-givare-förbindelse...15 LED-arbetsbelysning...15 Flytgödsel testfunktion...16 Funktion "Överfart åkerväg"...16 Extra-tangent körspår Restmängdberäkning

5 3

6 Inledning Denna bruksanvisning gäller E-Manager med mjukvaruversion Den innehåller ändringarna jämfört med mjukvaruversion För att kunna betjäna maskinen på ett säkert sätt måste bruksanvisningen för mjukvaruversion 9.65 därför också finnas. Nyheter jämfört med version 9.65 Larmbilder Sedan mjukvaruversion 9.65 har det införts felkoder för alla larm- och varningsmeddelanden. Dessa koder visas längst ned till höger i felmeddelandet. Listan med felkoder och -beskrivningar står till förfogande via HORSCH felkod-appen "HORSCH Error Codes". Appen finns för ios och Android-apparater. E-Manager mjukvaran 9.67 visar nya larmbilder. Bredvid förklaringstexten visas motsvarande varningssymboler. Larmmeddelande och felkod (pil) 4

7 Larm vid felaktig fällriktning Under infällningsproceduren på Maestro 16/24/36 SW sänks armarna ned på transportfästena på bocken. Vid en fällningsvinkel under 70 visas larmmeddelandet "Stopp kontrollera fällningsriktning". På detta sätt hindras det att armarna oavsiktligt lyfts istället för att sänkas eftersom aktiveringsriktningen för styrventilen är omvänd jämförd med "Sänk såskena". Varning ventildiagnos Vid val av diagnosbilden för ventilstyrning på Maestro 16/24/36 SW visas ett meddelande som hänvisar till möjliga risker vid manuell aktivering av ventilerna. Det måste bekräftas med den visade "OK"-knappen. Varning ventildiagnos Larmmeddelande vid felaktig fällriktning VARNING Skaderisk på grund av oönskade hydraulrörelser. Om ventilstyrningen utförs via diagnosområdet ligger ansvaret hos användaren. ¾ Maskinen ska betjänas med större försiktighet. ¾ Stoppa hydraulrörelser vid fel. 5

8 Utvidgad diagnos för raddrivenheterna Vid systemstarten anpassas serienumren på de monterade raddatorerna med den sparade bör-konfigurationen. För att kunna använda den utvidgade raddiagnosen måste raddatormjukvaran 2903/008 vara installerad. Diagnos Om det fastställs avvikelser från de redan sparade serienumren vid systemstarten, t.ex. om raddatorer inte kan hittas eller om det finns adressering till flera användare visas raddatordiagnossidan genast. På denna diagnossida kan man kontrollera i vilken rad det har utförts ändringar sedan senaste systemstarten. De olika tillstånden visas med hjälp av följande symboler. Utvidgad diagnos raddrivenheter Spara serienumren Efter uppdatering till mjukvaruversion 9.67 måste raddatorernas anordning sparas en gång. Datorerna identifieras med hjälp av serienumren. Vid första systemstart visas sidan med raddiagnos automatiskt eftersom det ännu inte finns några serienummer sparade i systemet. Om det registreras exakt en drivenhet per rad kan anordningen sparas med hjälp av tangenten "SN SAVE". Om det finns ett problem när systemet startas kan anordningen inte sparas. Om raddatorer byts måste konfigurationen sparas igen. En uppdatering av systemet utförs först efter att man har lämnat och sedan hämtat diagnosområdet igen. Korrekt tillstånd. För denna rad registrerades det sparade serienumret. Motorer utbytta. För denna rad registrerades ett serienummer som ännu inte har sparats. Motor saknas. I denna rad registrerades inget serienummer. Adressering till flera användare. För denna rad registrerades det sparade samt ytterligare serienummer. Adressering till flera användare. För denna rad registrerades det sparade serienumret inte, men ytterligare serienummer registrerades. 6

9 Indikation driftstimmar På ytterligare en sida i diagnosområdet för raddatorer visas motorernas serienummer och de tillhörande driftstimmarna. Visa datorns mjukvaruversion Visning av radräknarens mjukvaruversion kan även nås från menypunkten "Raddator" i diagnosområdet, istället för som hittills endast via menypunkten "Räknare/mjukvara". 7

10 Trycktankövervakning Från tillverkningsår 2015 utrustas alla maskiner som har en trycktank monterad med en differenstryckvakt som övervakar övertrycket i tanken. För att använda övervakningen ska "ja" väljas i konfigurationsområdet under punkten "Tryckdifferens". Om trycket i en tank sjunker för mycket visas ett varningsmeddelande. Det måste kontrolleras vilken tank som är drabbad av tryckfallet. Maskintyp Maestro RC I konfigurationsområdet kan det under "Maskintyp" nu även väljas Maestro RC. Nu finns det också en elektrisk billtrycksinställning för denna maskin. Fällningsförlopp Maestro 16/24/36 SW Axelns och tornets ställning visas på terminalen under fällningen. 8

11 Konfiguration gödningsanordning På alla Maestro SW där en gödselbill med en skiva är monterad måste värdet för "Separat gödningsanordning" ställas på "ja" i konfigurationsområdet. På den andra arbetsbilden visas en tangent. Om denna aktiveras kan gödningsanordningen justeras manuellt för att kunna anpassa anordningens position med alu-clips. Funktion "Offset utsäde" För inställning av fördröjningen av raddoseringen efter start av gödseldoseringen kan det nu ställas in en maximal tid på 3 sekunder istället för hittillsvarande 2 sekunder. Vid körning med Section Control ska offsetvärdet ställas på "0". 9

12 Section Control delbreddsantal Antalet delbredder som står till förfogande vid traktor/terminal kan ändras under punkten "Reducera traktor-sections: ja/nej". Om "nej" väljs kopplas varje såningsrad som enkel delbredd. Om "ja" väljs ska man dessutom komma ihåg att ställa in värdet "TC Multi-produkt". Om detta värde står på "nej" delas raderna upp i maximalt 16 delbredder. Om detta värde står på "ja" delas raderna upp i 6 delbredder. "Minska traktor-sections" måste aktiveras vid användning av terminaler, som understödjer färre delbredder än det totala antalet rad- och gödseldelbredder som maskinen har. Section Control (SC) och Variable Rate (VR) för flera produkter För att kunna använda funktionen Section Control och Variable Rate, ska följande förutsättningar vara uppfyllda: ME Touch 1200 med mjukvaruversion eller högre E-Manager jobbdator med mjukvaruversion Jobbdata, t.ex. från ett fältregister måste finnas. Följande inställningar ska göras: Konfigurationsvalet "TC Multi-produkt" måste vara aktiverat. Redskapsgeometrin måste vara korrekt inställd. Det antal doseringsenheter som visas är beroende av maskinkonfigurationen. 10

13 ¾ Hämtning av Task Controller-inställningarna på maskindatabild 2: Korrigeringen kan utföras för varje enskild doseringsenhet, genom att mata in den absoluta fördröjningstiden i sekunder eller korrigeringen i meter. Ändringen av fördröjningstiderna utförs uteslutande i denna bild. Korrigering genom att ange meter: Här kan det för varje konfigurerat doseringssystem väljas om "Section Control" och/eller "Variable Rate" ska styras separat. Överlappning vid tillkoppling (systemet tillkopplas för tidigt): Korrigering med ett negativt värde i meter. Luckor vid tillkoppling (systemet tillkopplas för sent): Korrigering med positivt värde i meter. Luckor vid frånkoppling (systemet frånkopplas för tidigt): Korrigering med negativt värde i meter. Överlappning vid frånkoppling (systemet frånkopplas för sent): Korrigering med positivt värde i meter. En direkt ändring av fördröjningstiden (latenstid) i sekunder sparas omgående. Det kommer inga ytterligare förfrågningar. Om det utförs en korrigering i meter visas ett pop-up-fönster, där latenstiderna måste bekräftas. Med tangenten "TC-SC" kommer man till sidan TC-SC-korrigering, där fördröjningstiderna kan ställas in. Med tangenterna i högra kanten av bildskären kan fördröjningstiderna vid behov återställas till fabriksinställningarna. 11

14 Visa radinformation och stänga av rader I motsatts till mjukvaruversionen 9.65 kan det inte längre väljas enstaka rader i arbetsbilden. Visning av alla rader kan dock väljas. Det visas en ny bild där varje rad kan väljas med hjälp av knapp. Vid val av en rad medan det finns en arbetssignal visas arbetsbilden. Detaljerade värden för den valda raden kan visas längst ned på displayen. Vid val av en rad utan arbetssignal stängs raden av. På detta sätt kan rader stängas av manuellt som komplement till körspårskopplingen. 12

15 Dickey-Johngödselflödesstyrning För att kunna använda Dickey-John-gödselflödesstyrningen måste maskinen vara uppdaterad till följande mjukvaruversion innan gödselflödesgivarna monteras: Müller Elektronik jobbdator: 9.67 Dickey-John-utsädesflödesmodul: 2.11 Raddator: 2903/008 eller högre Konfiguration 1 Val av gödsel eller mikrogranulat Inställning av känsligheten Med knapparna "+" och "-" ställs känsligheten in. Vid spridning av olika medel krävs det olika inställningar. Vid punkten "Gödselövervakning" ska man välja "ja". Ställ in gödselflödesgivarnas känslighet Välj Dickey John (Setup) För varje loop väljs antal givare och typen av medel. Antal loops och givare 13

16 Felmeddelanden/diagnos Utsädesflödesmodulen svarar inte Dickey-John-modulen svarar inte. Då finns felet i förbindelsen mellan jobbdator och DJ-utsädesflödesmodul. Statusövervakning På sidan för inställning av känslighet kan man bläddra vidare till nästa sida. Här äger statusförfrågan för de enskilda givarna rum. Om det finns ett gödselflöde visas givarna som röda punkter, annars som gröna punkter. Med testfunktionen återställs givarvärdena och funktionen kan kontrolleras. Diagnossida Om Dickey-John-utsädesflödesmodulen har registrerats, måste det visas värden som liknar de på följande bild. 14

17 Inget utsädesflöde Varningen visas när det förväntas utsädesflöde från systemet, men inget utsäde transporteras. LED-arbetsbelysning Denna betjäningsfunktion visas automatiskt i maskindataområdet när en LED-arbetsbelysning är ansluten. Meddelande: Inget utsädesflöde - Loop 1, givare 2 Meddelande: Inget utsädesflöde - Loop 2, givare 1 och 2 Avbrott givare-givare-förbindelse Ett avbrott Systemet meddelar när det finns ett avbrott mellan två givare. En möjlig orsak till detta kan vara ett kabelbrott eller en defekt givare. Meddelande: Avbrott mellan givare 1 och 2 Två avbrott Om strömförsörjningen till en givare har avbrutits från två sidor visas varningen med rött. 15

18 Flytgödsel testfunktion På Maestro-testbilden (funktionstest, VK-test) visas ytterligare en tangent om en flytgödselanordning är konfigurerad. Med denna tangent kan flytgödseldoseringen aktiveras vid stillestånd och utan arbetssignal, för att kontrollera att systemet fungerar korrekt och avseende tilltäppningar. Funktion "Överfart åkerväg" Syftet med denna funktion är att kunna lyfta maskinen och sänka den igen utan att det utförs styrning av körspår och spårmarkör. Efter ett lyft och nedsänkning igen deaktiveras denna funktion automatiskt. Med en ytterligare valmöjlighet för konfiguration kan det bestämmas om doseringen avbryts direkt när det trycks på tangenten eller först när maskinen lyfts. Denna tangent finns inte med i maskinens grundkonfiguration utan måste väljas för det extra urvalet av tangenter (endast HORSCHterminal) eller som extra-tangent. 16

19 Extra-tangent körspår+ Tangenten "Körspår+" finns på bilden med extra tangenter. Restmängdberäkning Hittills måste det anges mängder för alla konfigurerade doseringsenheter för att restmängdberäkningen ska fungera korrekt. I mjukvaruversion 9.67 kan restmängdberäkningen för varje doseringssystem aktiveras separat. Funktionen "Fyll igen" har avlägsnats, istället har funktionen "Lägg till mängd" lagts till. Om båda doseringssystem är aktiva visas det som först blir tomt på huvudbilden. 17

20

21 Alla informationer och bilder är ungefärliga och oförbindliga. Med reservation för tekniska konstruktionsändringar. HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel.: Fax: sv

HORSCH DrillManager ME

HORSCH DrillManager ME 1008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH DrillManager ME SW 8.26 Art.: 80660704 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

SC Active 2200, 2106 & 2108

SC Active 2200, 2106 & 2108 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario Manuale dell operatore EN DE FR ES IT SC Active 2200, 2106 & 2108 Coin Sorters 019423-000/05-287 Rev.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Guide för Tele P iphone app INLEDNING

Guide för Tele P iphone app INLEDNING INLEDNING Ladda ner appen från App Store Först måste man ladda ner appen. Detta gör du på App Store. (Se bild nere till vänster). Sök sedan efter Tele P och ladda ner appen. Skriv in dina inloggningsuppgifter

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump

GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska anledning innan montering, injustering eller service av anläggning! Innehåll 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av jordvärmepumpens

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarmanual CPT applikation Version: R1D SVE Datum: 2012-04-17

Användarmanual CPT applikation Version: R1D SVE Datum: 2012-04-17 Användarmanual CPT applikation Version: R1D SVE Datum: 2012-04-17 Inledning Envi logger G1 är ett PC baserat logger-system där all rå mätdata sparas I en databas på PC:n. Data från alla givare sparas under

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer