Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet"

Transkript

1 Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381 sid 7 Förnyad installationskontroll 1

2 Kontrollera följande innan arbetet startas 1. Att provningsförutsättningarna är uppfyllda Fordon utan last i körklart skick. Däcktryck i enlighet med tillverkarens anvisningar. Däckförslitning inom lagen tillåtna gränsvärden. 2. UTC tiden i MKII Att UTC-tiden i MKII är kontrollerad mot FRÖKEN UR eller liknande service. Tänk på tidsskillnaden +2 tim sommartid och +1 tim vintertid. Metod för enbart tidsjustering Vid enbart justering av UTC-tiden mindre än 20 min verifieras detta med en teknisk utskrift efter att verkstadskortet tagits ur färdskrivaren. Utskriften bifogas kontrollrapporten. Justering mer än 20 min kräver att en periodisk kontroll genomförs. Att tänka på vid byte digital till digital färdskrivare Om byte till annan digital färdskrivare ska ske använd stegen nedan; o Starta med att läsa (7) parametrar i den sittande färdskrivaren. o Skifta till den nya och ändra (8) till aktuella uppmätta värden. o Sänd (9) in samtliga parametrar till den nya enheten och aktivera. Kopiera data ifrån utbytt digital färdskrivare Kopiering av data i utbytt enhet som ska sändas till ägaren kan ske efter avslutad kontroll. Spänningssätt enheten och kopiera. Endast det sist inloggade företagets data ska föras över till ägaren av fordonet. 2

3 Första installationen av en DTCO1381 Kontrollera först att provningsförutsättningarna (sid 2) är uppfyllda 1. Skriv ut Teknisk data (endast vid byte av digital färdskrivare) Gör en utskrift av Teknisk data och med hjälp av en bläckpenna märk den längst upp med Kontroll av färdskrivaren (endast vid nyinstallation) Följande saker kontrolleras: Typgodkännande skylt (typbeteckning, serienummer, datum, och typgodkännande nr e1 84). Plombering av enheten (röd plomb på fronten, märkt SV alt. VDO). Plombering av lucka för buffertbatteri. Allmän yttre besiktning (inga fysiska skador eller hål i färdskrivaren). 3. Kontroll av Buffertbatteri - Vid färdskrivare äldre än 12 månader Är färdskrivaren äldre än 12 månader behövs buffertbatteriet bytas. Avläses på typskylten under skrivarrullen, ex. A08 = januari 08, B08 = februari 08 Anslut spänning till färdskrivaren bryt därefter plomberingen och byt ut batteriet. Stäng lucka och återplombera. 4. Anslutning (endast vid nyinstallation) Montera och anslut rörelsesensor och sensorkabel. Om det krävs anslut kablage för andra källa till rörelse. 5. Montera färdskrivaren i fordonet. 6. Funktionstest av kortplats 2 Kortplats 2 kontrolleras genom att sätta i och ta ur verkstadskortet. Slå på tändningen och sätt in verkstadskortet i kortplats 2. När PIN kod visas i displayen avbryt inmatningen och ta ut kortet. 7. Aktivera färdskrivaren Sätt in verkstadskortet i kortplats 1. När PIN kod visas i displayen bekräfta antalet tecken i din pinkod med OK knappen. Ange din pinkod med pilarna och bekräfta varje tecken med OK. Om färdskrivaren inte är aktiverad kommer den nu aktiveras automatiskt. Är fel sensor eller ingen sensor ansluten sker varken initiering eller aktivering. Om färdskrivaren redan är aktiverad visas 1M Datainmatning Tillägg? välj Nej och bekräfta med OK. 8. Kontroll av sensorkabel och sensor Gör en visuell kontroll av att sensorkabeln ser ut att vara intakt både vid sensorn och bakom färdskrivaren. Om minsta misstanke finns på manipulation vid byte av en digital färdskrivare måste referenskabel användas. 3

4 a) Om inte referenskabel används Plombera sensorn med tråd eller hylsa och notera i kontrollrapporten att testkabel inte är använd. b) Om referenskabel används Demontera anslutningen mellan kabel och sensor vid växellådan. Applicera referenskabel och anslut till färdskrivaren (ev. med spänningskabel). Anslut MKII enheten till färdskrivaren. I MKII välj funktionen Para givare under menyn Test/parning. Är en sensor monterad som inte går att para visas detta i MKII. När parningen är klar gör en utskrift av Teknisk Data (märks med 1C). Jämför att ID-nummer på sensorn är samma som i tidigare utskriven Teknisk data (1). Undersök orsaken om olika ID-nummer visas. Är allt OK plomberas rörelsesensorn till växellåda med tråd och hängplomb, alternativt hylsa. Anslut originalkabel och montera tillbaka färdskrivaren i fordonet. 9. Läs av däckdimension (drivhjul) Läs av och notera aktuell däckdimension. 10. Mät däckens effektiva omkrets (L-värde) på drivhjulen Fastställ och notera rullningsomkretsen i millimeter. Mäts genom 3 fulla hjulvarv eller med mätsticka. 11. Bestämning av W-värde med MKII Mäts på en 20 m sträcka eller i bromsprovare (Fast Sträcka 2 i MKII enheten). Bekräfta att körsymbolen ( ) visas för förare 1 i displayen under mätningen. Tänk på att värdet ifrån körning 1 måste vara inom 30 pulser från värdet ifrån körning 2 för att W-värdet ska vara godkänt uppmätt. 12. Ange kalibreringsparametrar Använd knapp 7 i MKII för att läsa alla befintliga parametrar från färdskrivaren. Använd knapp 8 för att ange/uppdatera samtliga kravparametrar med värdena från steg 9-11; W, K, L, Däckdimension, max hastighet, vägmätare, datum, tidpunkt, land, registreringsnummer, chassinummer och nästa kalibreringsdatum. Se dokumentation under flik 4 i digitalpärmen för fler parametrar. Använd knapp 9 för sända alla parametrar till färdskrivaren. 13. Kontroll av hastighet och sträcka Ställ färdskrivarens display på att visa hastighet. Välj meny Sträcka test i MKII för att simulera ett 1000 m test. 50 km/h används som testhastighet och testtiden är 72 sekunder. Kontrollera att 50 km/h visas i färdskrivarens display. Tillåten tolerans är ±4 km/h. Efter testkörning 1000 m visas avvikelse i MKII display. Tolerans ±2% (resultat inom 980 m till 1020 m är godkänt). 4

5 14. Test av klocka Utför funktionen Klock test i MKII. Resultatet noteras i kontrollrapporten. 15. Bekräfta inställning av Andra källa till rörelse (endast för nya fordon med första aktiveringen efter 1:a oktober 2012) Bekräfta att funktionen Andra källa till rörelse är aktiverad i färdskrivaren. Slå av tändningen och kontrollera att symbolen visas i mitt av displayen. Se bilagan Andra källa till rörelse för mer information om hur man kontrollerar och konfigurerar denna funktion. 16. Radera felkoder (DTC:er) Läs och ta bort eventuella DTC:er. Läs igen för att kontrollera att inga felkoder finns kvar. Testkabel kan nu tas bort från färdskrivaren. 17. Utför kontroll av aktiviteter (med färdskrivaren i kalibreringsläge) Kontrollera registrering av aktiviteter genom att samtidigt ställa förare1 och förare2 på samma aktivitet i följande ordning; Rast ( ), Tillgänglighet ( ) och Annat Arbete ( ) Invänta minst två minuter på förare2 innan aktivitetsbyte sker. För att se tider för förare2 tryck pil ned två gånger. 18. Ta ur verkstadskortet och skriv ut kalibreringsresultatet Tryck en gång på knappen. När Slut land visas i färdskrivarens display bekräfta med OK och ta ut kortet. Vid fråga om utskrift av 24h Dygnsvärde från kort välj Nej och bekräfta med OK. Skriv ut Teknisk data (märks med 2) och kontrollera samt markera resultatet. Skriv ut Dygnsvärde från fordonet (märks med 3) och kontrollera samt markera resultatet. 19. Provkör fordonet Provkör fordonet och kontrollera att inga varningar eller felkoder kommer upp i färdskrivarens display. Notera att felmeddelandet Färd utan kort kommer upp om färdskrivaren inte är i OUT-läge. 20. Upprätta en kontrollrapport Fyll i kontrollrapporten, och lämna originalet till kund. Arkivera en kopia av rapporten med utskrifterna som bilagor; Teknisk Data (1, skapades i steg 1) Teknisk Data (1C, skapades vid behov i steg 8b) Teknisk Data (2, skapades i steg 18) Dygnsvärde fordon (3, skapades i steg 18) 5

6 21. Skapa installationsskylt Ta bort eventuellt tidigare installationsskylt. Skapa och skriv ut en ny installationsskylt, med exempelvis Tachoprint. Sätt fast en installationsskylt som är väl synlig och lätt tillgänglig på, inuti eller bredvid färdskrivaren. Om så inte är möjligt ska skylten anbringas på fordonets B-stolpe så att den är väl synlig. För fordon som saknar B-stolpe ska installationsskylten anbringas på dörrkarmen och under alla omständigheter vara väl synlig. Plombera därefter med folie om den inte är av självsäkert utförande, typ Tachoprintetikett. 22. Kopiera verkstadskort Kopiera data från verkstadskortet med CITO verktyget eller liknande verktyg för kopiering av kort. Första installationskontrollen är nu klar Lathund - Nyinstallation av DTCO Skriv ut teknisk data (byte av digital färdskrivare) 2. Kontrollera färdskrivaren 3. Kontrollera buffertbatteri 4. Anslut kablar 5. Montage 6. Kontrollera kortplats 2 7. Aktivera färdskrivaren 8. Kontroll av sensor och sensorkabel 9. Läs av däckdimension 10. Mät däckens L-värde 11. Bestäm fordonets W-värde 12. Uppdatera parametrarna i färdskrivaren 13. Kontroll av hastighet och sträcka 14. Test av klocka 15. Bekräfta inställning för Andra källa till rörelse 16. Radera felkoder 17. Kontrollera aktiviteter 3x2min 18. Ta ur kortet och skriv ut resultatet 19. Provkör fordonet 20. Upprätta kontrollrapport 21. Skapa och sätt fast installationsskylt 22. Kopiera verkstadskort 6

7 Periodisk kontroll av DTCO1381 Notera att vi nu alltid uppdaterar till de aktuella värdena vid en periodisk kontroll, detta blir därför alltid en förnyad installationskontroll i kontrollrapporten Kontrollera först att provningsförutsättningarna (sid 2) är uppfyllda 1. Kontroll av färdskrivaren Följande saker kontrolleras: Typgodkännande skylt (typbeteckning, serienummer, datum, och typgodkännande nr e1 84). Plombering av enheten (röd plomb på fronten, märkt SV alt. VDO). Plombering av lucka för buffertbatteri. Allmän yttre besiktning (inga fysiska skador eller hål i färdskrivaren). 2. Skriv ut Teknisk data samt Händer och Fel Gör en utskrift av Teknisk data och med hjälp av en bläckpenna märk den längst upp med 1. Gör en utskrift av händelser och fel från färdskrivaren Händelser alt. Observera (märks med nr 1B). 3. Byte av Buffertbatteri Om det är mer än 12 månader sedan senaste kontroll Vid mer än 12 månader sedan senaste kontroll ska buffertbatteriet bytas. Bekräfta att spänningskabel sitter kvar och att färdskrivaren är spänningssatt, bryt därefter plomberingen och byt ut batteriet. Stäng lucka och återplombera. 4. Funktionstest av kortplats 2 Kortplats 2 kontrolleras genom att sätta i och ta ur verkstadskortet. Slå på tändningen och sätt in verkstadskortet i kortplats 2. När PIN kod visas i displayen avbryt inmatningen och ta ut kortet. 5. Kalibreringsläge med aktiverad färdskrivare Sätt in verkstadskortet i kortplats 1. När PIN kod visas i displayen bekräfta antalet tecken i din pinkod med OK knappen. Ange din pinkod med pilarna och bekräfta varje tecken med OK. När 1M Datainmatning Tillägg? visas välj Nej och bekräfta med OK. 6. Bekräfta aktiv Andra källa till rörelse (endast för fordon som kräver en Andra källa till rörelse) Bekräfta att funktionen andra källa till rörelse är aktiverad i färdskrivaren. Slå av tändningen och kontrollera att symbolen visas i mitt av displayen. Se bilagan Andra källa till rörelse för mer information om hur man kontrollerar och konfigurerar denna funktion. 7

8 7. Kontroll av sensorkabel och sensor Kontrollera på utskriften Händelser och Fel (märkt med 1B) om någon av nedan händelser eller fel inträffat sedan senaste kontrollen. Felen är indikerade med en symbolen eller med och en av följande felkoderna under!11,!13,!17,!18,!20,!21,!22,!23,!24,!25 T.ex. vilket innebär konflikt i data mellan sensorn och en andra källa till rörelse Om någon av dem finns på utskriften måste en referenskabel användas. a) Om inte referenskabel används Plombera sensorn med tråd eller hylsa och notera i kontrollrapporten att testkabel inte är använd. b) Om referenskabel används Demontera anslutningen mellan kabel och sensor vid växellådan. Applicera referenskabel och anslut till färdskrivaren (ev. med spänningskabel). Anslut MKII enheten till färdskrivaren. I MKII välj funktionen Para givare under menyn Test/parning. Är en sensor monterad som inte går att para visas detta i MKII. När parningen är klar gör en utskrift av Teknisk data (märks med 1C). Jämför att ID-nummer på sensorn är samma som i tidigare utskriven Teknisk data (1). Undersök orsaken om olika ID-nummer visas. Är allt OK plomberas rörelsesensorn till växellåda med tråd och hängplomb, alternativt hylsa. Anslut originalkabel och montera tillbaka färdskrivaren i fordonet. 8. Läs av däckdimension (drivhjul) Läs av och notera aktuell däckdimension. 9. Mät däckens effektiva omkrets (L-värde) på drivhjulen Fastställ och notera rullningsomkretsen i millimeter. Mäts genom 3 fulla hjulvarv eller med mätsticka. 10. Bestämning av W-värde med MKII Mäts på en 20 m sträcka eller i bromsprovare (Fast Sträck 2 i MKII enheten). Bekräfta att körsymbolen ( ) visas för förare 1 i displayen under mätningen. Tänk på att värdet ifrån körning 1 måste vara inom 30 pulser från värdet ifrån körning 2 för att W-värdet ska vara uppmätt godkänt. 11. Ange kalibreringsparametrar Använd knapp 7 i MKII för att läsa alla befintliga parametrar från färdskrivaren. Använd knapp 8 för att ange/uppdatera samtliga kravparametrar med värdena från steg 8-10; W, K, L, Däckdimension, max hastighet, vägmätare, datum, tidpunkt, land, registreringsnummer, chassinummer och nästa kalibreringsdatum. Se dokumentation under flik 4 i digitalpärmen för fler parametrar. Använd knapp 9 för sända alla parametrar till färdskrivaren. 8

9 12. Kontroll av hastighet och sträcka Ställ färdskrivarens display på att visa hastighet. Välj meny Sträcka test i MKII för att simulera ett 1000 m test. 50 km/h används som testhastighet och testtiden är 72 sekunder. Kontrollera att 50 km/h visas i färdskrivarens display. Tillåten tolerans är ±4 km/h. Efter testkörning 1000 m visas avvikelse i MKII display. Tolerans ±2% (resultat inom 980 m till 1020 m är godkänt). 13. Test av klocka Utför funktionen Klock test i MKII. Resultatet noteras i kontrollrapporten. 14. Radera felkoder (DTC:er) Läs och ta bort eventuella DTC:er. Läs igen för att kontrollera att inga felkoder finns kvar. Testkabel kan nu tas bort från färdskrivaren. 15. Utför kontroll av aktiviteter (med färdskrivaren i kalibreringsläge) Kontrollera registrering av aktiviteter genom att samtidigt ställa förare1 och förare2 på samma aktivitet i följande ordning; Rast ( ), Tillgänglighet ( ) och Annat Arbete ( ). Invänta minst 2 min på förare2 innan aktivitetsbyte sker. För att se tider för förare2 tryck pil ned två gånger. 16. Ta ur verkstadskortet och skriv ut resultaten Tryck en gång på knappen. När Slut land visas i färdskrivarens display bekräfta med OK och ta ut kortet. Vid fråga om utskrift av 24h Dygnsvärde från kort välj Nej och bekräfta med OK. Skriv ut Teknisk data (märks med 2) och kontrollera samt markera resultatet. Skriv ut Dygnsvärde från fordonet (märks med 3) och kontrollera samt markera resultatet. 17. Rengör kortläsare Rengör kortläsaren med hjälp av ett rengöringskort. 18. Provkör fordonet Provkör fordonet och kontrollera att inga varningar eller felkoder kommer upp i färdskrivarens display. Notera att felmeddelandet Färd utan kort kommer upp om färdskrivaren inte är i OUT-läge. 19. Upprätta en kontrollrapport Fyll i kontrollrapporten, och lämna originalet till kund. Arkivera en kopia av rapporten med utskrifterna som bilagor; Teknisk Data (1, skapades i steg 2) Händelser och Fel (1B, skapad i steg 2) Teknisk Data (1C, skapades vid behov i steg 7b) Teknisk Data (2, skapades i steg 16) Dygnsvärde fordon(3, skapades i steg 16) 9

10 20. Skapa installationsskylt Ta bort eventuellt tidigare installationsskylt. Skapa och skriv ut en ny installationsskylt, med exempelvis Tachoprint. Sätt fast en installationsskylt som är väl synlig och lätt tillgänglig på, inuti eller bredvid färdskrivaren. Om så inte är möjligt ska skylten anbringas på fordonets B- stolpe så att den är väl synlig. För fordon som saknar B-stolpe ska installationsskylten anbringas på dörrkarmen och under alla omständigheter vara väl synlig. Plombera därefter med folie om den inte är av självsäkert utförande, typ Tachoprintetikett. 21. Kopiera verkstadskort Kopiera data från verkstadskortet med CITO verktyget eller liknande verktyg för kopiering av kort. Den periodiska kontrollen är nu klar Lathund - Periodisk kontroll av DTCO Kontrollera färdskrivaren 2. Utskrift av teknisk data och händelser 3. Byte av buffertbatteri 4. Kontrollera kortplats 2 5. Kalibreringsläge kortplats 1 6. Bekräfta andra källa till rörelse 7. Kontroll av sensor och kabel 8. Läs av däckdimension 9. Mät däckens L-värde 10. Bestäm fordonets W-värde 11. Uppdatera parametrarna i färdskrivaren 12. Kontroll av hastighet och sträcka 13. Test av klocka 14. Radera felkoder 15. Kontrollera aktiviteter 3x2min 16. Ta ur kortet och skriv ut resultaten, kontrollera 17. Rengör kortläsare 18. Provkör fordonet 19. Upprätta kontrollrapport 20. Byt ut den gamla installationsskylten 21. Kopiera verkstadskort 10

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381. Service only Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381 Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Betjäning DTCO 1381 Innehållsförteckning Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381 3.1 Allmän information... 3-3 3.1.1 Anvisning för behandling

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

www.dtco.vdo.de DLK Pro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions

www.dtco.vdo.de DLK Pro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions www.dtco.vdo.de DLK Pro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions Innehll Innehll 1 Allmän information...3 2 DLK Pro Download Key...4 Förpackningens innehåll...4 Produktöversikt...4 3 Komma igång

Läs mer

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S-302 43 Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam. KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE... 3 1.1 IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Entro Lite Konfigureringshandbok

Entro Lite Konfigureringshandbok Entro Lite Konfigureringshandbok V1.2 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer