UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA..."

Transkript

1 Konsumentombudsmannens riktlinjer HEMFÖRSÄLJNING 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM HEMFÖRSÄLJNING OCH LAGENS TVINGANDE NATUR DEFINITIONER NÄR ÄR DET FRÅGA OM HEMFÖRSÄLJNING BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR HEMFÖRSÄLJNINGS- BESTÄMMELSER SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN ETT AVTAL INGÅS UPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL KONSUMENTEN SAMTYCKE TILL TILLÄGGSAVGIFTER PÅFÖLJDERNA VID BROTT MOT BESTÄMMELSERNA ATT INFORMATION OM PRISET, LEVERANS- OCH RETURNERINGSKOSTNADERNA EN MINDERÅRIG OCH ÅLDRING SOM AVTALSPARTNER BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE ÅNGERRÄTT ÅNGERANMÄLAN FÖRLÄNGD TIDSFRIST FÖR ÅNGERRÄTTEN ÅTERGÅNG AV KREDIT- ELLER FÖRSÄKRINGSAVTAL ELLER NÅGOT ANNAT ANKNYTANDE AVTAL UTFÖRANDE AV TJÄNST FÖRE ÅNGERFRISTENS UTGÅNG BEGRÄNSNING AV ÅNGERRÄTTEN ANSVAR FÖR MOTTAGNA VAROR OCH UNDERSÖKNING AV VARAN FÖRVARING OCH ÅTERSTÄLLANDE AV VARA OCH KOSTNADER FÖR VARA ÅTERBETALNING ÖVERVAKNING AV LAGEN BILAGOR MALL FÖR ÅNGERBLANKETT MALL FÖR ÅNGERANVISNING Konsumentombudsmannens riktlinjer: Hemförsäljning (2015) Konkurrens- och konsumentverket PL 5, Helsingfors Tfn Fax kkv.fi

2 1 Utgångspunkter för riktlinjerna Dessa riktlinjer grundar sig på den gällande lagstiftningen, rättspraxisen och Konsumenttvistenämndens beslut. Vidare har vi beaktat Europeiska kommissionens tillämpningsanvisningar för konsumenträttsdirektivet (2011/83/EU). är inte juridiskt bindande. Genom att följa riktlinjerna kan näringsidkaren säkerställa att hans eller hennes verksamhet är lagenlig. I riktlinjerna anges inom parentes om ifrågavarande punkt baserar sig på lagstiftning, lagens motiveringar (RP), konsumentombudsmannens ställningstaganden (KO) eller Konsumenttvistenämndens beslut (KTN). 2 Tillämpning av bestämmelserna om hemförsäljning och lagens tvingande natur På hemförsäljning tillämpas bestämmelserna i 6 kap i konsumentskyddslagen samt justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning (110/2014). Bestämmelserna är tvingande till konsumentens fördel. Således kan inte näringsidkaren uppställa egna villkor som försämrar konsumentens ställning. Handlingssätt som förbättrar konsumentens ställning kan däremot användas. (KSL 6:5) Dessutom ska följande bestämmelser beaktas: marknadsföringsbestämmelser i 2 kap i konsumentskyddslagen och bestämmelser om dröjsmål och fel i kap 5 samt bestämmelser om konsumenttjänstavtal i kap 8 statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter lagen om tillhandahållande av tjänster (skyldigheter att lämna upplysningar 2:7, 2:8) lagen om förmyndarverksamhet(den omyndiges ställning 4:23-26) lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (rättshandlingsförmåga 33 ). 3 Definitioner Med köpeavtal avses handel med varor. Med tjänsteavtal avses ett avtal i vilket näringsidkaren förbinder sig att utföra en tjänst mot ersättning, t.ex. ett avtal om renovering av lägenhet. Ett blandavtal ska bedömas enligt dess verkliga huvudsyfte. Till exempel ett blandavtal som innehåller både handel med varor och arbete ska anses som köpeavtal om avtalets huvudsyfte är överlåtelse av äganderätten till varan och varans värde är relativt större än andelen arbete, t.ex. ett avtal om köp av köksmöbler inklusive installering. 2

3 4 När är det fråga om hemförsäljning Med hemförsäljningsavtal avses ett avtal som ingås eller för vilket konsumenten lämnar ett anbud någon annanstans än i näringsidkarens affärslokaler då parterna samtidigt är närvarande. Det har ingen betydelse på vems initiativ avtalet ingås. Det är fråga om hemförsäljning då en företagare på konsumentens begäran kommer till konsumentens hem och parterna samtidigt ingår ett avtal om renovering eller då konsumenten lämnar ett bindande anbud om renovering. (KSL 6:6, RP 157/2013) Det är också fråga om hemförsäljning när ett avtal ingås i näringsidkarens affärslokaler eller med hjälp av något medel för distanskommunikation omedelbart efter det att konsumenten kontaktats personligen på en plats som inte är näringsidkarens affärslokal. Syftet är att förhindra kringgående av bestämmelserna till exempel så att näringsidkaren närmar sig en viss konsument personligen på gatan för att bjuda ut konsumtionsnyttigheter till konsumenten samt begära honom eller henne omedelbart efter detta till näringsidkarens lokaler för ingående av avtal. Enbart distribution av reklamer på gatan är inte en personlig kontakt. Ytterligare är det fråga om hemförsäljning när ett avtal ingås under ett introduktionsbesök som näringsidkaren organiserat i syfte att bjuda ut eller som leder till att näringsidkaren bjuder ut konsumtionsnyttigheter till konsumenten. Det har ingen betydelse om näringsidkaren ordnar transporten till sina egna lokaler eller någon annanstans eller om näringsidkaren har meddelat om försäljningssyftet på förhand. Det kan till exempel vara fråga om en gratis resa till ett mål där näringsidkaren bjuder ut kärl till konsumenten. Om näringsidkaren regelbundet bjuder ut busstransporter t.ex. till sin butik i stadens centrum, är det inte fråga om hemförsäljning. Det är inte heller fråga om hemförsäljning om näringsidkaren först kommer till konsumentens hem för att enbart bekanta sig med objektet, ta mått eller ge en bedömning utan att konsumenten förbinder sig till något och där avtalet ingås senare i näringsidkarens lokaler eller med hjälp av något medel för distanskommunikation utifrån näringsidkarens bedömning, såsom typiskt förfaras till exempel vid köp av köksmöbler och olika renoveringsarbeten. I detta fall anses avtalet inte ha ingåtts omedelbart efter att näringsidkaren har varit i kontakt med konsumenten, när konsumenten har haft faktisk möjlighet att överväga näringsidkarens bedömning eller anbud innan avtalet ingås. Om avtalet däremot ingås senare i konsumentens hem eller någon annanstans än i näringsidkarens lokaler, där båda parterna samtidigt är närvarande, är det fråga om hemförsäljning, oberoende av om konsumenten har haft tid att överväga eller inte. Med affärslokaler avses: 1) ett fast försäljningsställe där näringsidkaren permanent eller säsongvis bjuder ut konsumtionsnyttigheter, t.ex. en butik eller en kiosk där näringsidkaren bjuder ut konsumtionsnyttigheter varaktigt. 2) ett rörligt försäljningsställe där näringsidkaren vanligtvis eller säsongvis bjuder ut konsumtionsnyttigheter, t.ex. ett stånd, en monter och en lastbil där näringsidkaren vanligtvis bjuder ut konsumtionsnyttigheter. Säsongvisa försäljningsställen är affärslokaler oberoende av om det är fråga om ett fast eller ett rörligt försäljningsställe; t.ex. försäljningsställen under turistsäsongen vid skidcentrar eller solsemesterställen, försäljningsställen för bär, glasskiosker, julmarknader och mässor. Konsumenten köpte en massageapparat på byggmässan. Nämnden ansåg att köpet hade gjorts på ett sådant ställe där konsumtionsnyttigheter vanligen bjuds ut, och inget oväntat element som är typiskt för hemförsäljning anknöt till situationen. Be- 3

4 dömningen förändrades inte av att konsumenten ansåg att han hade besökt mässan som expert på byggbranschen. Eftersom det inte var fråga om hemförsäljning, hade konsumenten inte ångerrätt. (KTN 2206/36/09) Affärslokaler är däremot inte ställen som näringsidkaren undantagsvis använder för att idka hans eller hennes affärsverksamhet, såsom gator, köpcentrum, idrottslokaler, stränder, offentliga kommunikationsmedel eller arbetsplatser. Hemförsäljning är således tillfällig och kortvarig verksamhet i ett utrymme som inte klart kan identifieras som näringsidkarens försäljningsställe. Försäljningssätten och -ställena varierar och därför ska bedömningen göras från fall till fall. Väsentligt är då att verksamheten är exceptionell och att avtalet ingås någon annanstans än i ett klart identifierbart försäljningsställe. (Konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU res. k 22 och tillämpningsanvisningar för konsumenträttsdirektivet, s. 16) 5 Begränsningar av tillämpningsområdet för hemförsäljningsbestämmelser 5.1 Särskilda begränsningar Bestämmelserna om hemförsäljning tillämpas inte, om priset på en konsumtionsnyttighet är lägre än 30 euro. Om försäljningen avser flera nyttigheter vars sammanlagda pris är minst 30 euro eller om avtalet gäller fortgående eller upprepade leveranser av nyttigheter, ska bestämmelserna tillämpas. Det har ingen betydelse om näringsidkaren säljer flera stycken samma nyttigheter eller olika nyttigheter. Hemförsäljningsbestämmelser tillämpas dock oberoende av priset på avtalet på ett beställningsavtal som gäller fortgående eller upprepade leveranser av nyttigheter. Bestämmelserna om hemförsäljning tillämpas inte när näringsidkaren på konsumentens uttryckliga begäran kommer till exempel till konsumentens hem och det är fråga om 1) ett avtal om socialservice, t.ex. barnskötsel 2) ett avtal om hälsovårdstjänster som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillhandahåller konsumenter, t.ex. läkartjänster. (KSL 6:3) 5.2 Allmänna begränsningar Bestämmelserna i kap 6 i konsumentskyddslagen tillämpas inte på (KSL 6:2 och RP 157/2013) 1) avtal som gäller finansiella tjänster eller finansiella instrument 2) avtal som gäller köp eller arrende av fast egendom eller annan rätt till fast egendom. Bestämmelserna tillämpas dock på fastighetsförmedlarnas tjänster samt på avtal som gäller byggande av fast egendom eller betydande förändringsarbeten på existerande byggnader. (Konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU res. k. 26) 3) avtal som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om bostadsköp 4) sådana avtal om överlåtelse av bostadsrätt som avses i lagen om bostadsrättsbostäder 5) hyresavtal som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet. 4

5 Bestämmelser tillämpas dock på andra hyresavtal mellan näringsidkaren och konsumenten, t.ex. hyra för ett garage. 6) avtal som omfattas av tillämpningsområdet för 10 kap i KSL 7) avtal som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om paketresor 8) avtal som gäller tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för lotterilagen 9) avtal som gäller enstaka leveranser av livsmedel eller andra dagligvaror till en konsuments bostad eller arbetsplats genom ett regelbundet fungerande distributionssystem. Med dagligvaror avses utöver livsmedel andra konsumtionsnyttigheter som används dagligen och som typiskt skaffas i samband med livsmedelsköp. Till dagligvaror räknas teknokemiska produkter, hushållspapper, tidningar och kosmetik. Dagligvaror är däremot inte t.ex. kläder, kärl eller hushållsmaskiner även om de skulle säljas i en matbutik. Bestämmelserna om hemförsäljning tillämpas dock på regelbundna och upprepade varuleveranser som sker på jämna mellanrum, t.ex. ett avtal om leverans av hushållspapper som gäller tillsvidare. 6 Information som ska lämnas innan ett avtal ingås 6.1 Uppgifter som lämnas till konsumenten Innan ett avtal ingås ska konsumenten ges följande information klart och förståeligt på papper eller med konsumentens samtycke på något annat sätt (t.ex. per e-post): (KSL 6:9, 6:11 och RP 157/2013) 1) konsumtionsnyttighetens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig med beaktande av nyttigheten och mediet: sort och kvalitet om standardprodukter namn och eventuella storleks- och färgalternativ en mera omfattande beskrivning av en invecklad teknisk apparat 2) näringsidkarens namn. 3) näringsidkarens huvudkontors geografiska adress (postboxnummer räcker inte). 4) näringsidkarens telefonnummer, faxnummer och e-postadress, där sådana finns (lagen om tillhandahållande av tjänster 2:7) 5) näringsidkarens kontors geografiska adress, på vilken konsumenten kan lämna en reklamation, om adressen inte är densamma som i punkt 3. 6) konsumtionsnyttighetens totalpris inklusive skatter. Om nyttigheten är av sådan art att exakt pris rimligen inte kan beräknas i förväg, grunderna för prissättningen. enhetspris per vikt-, volym- eller längdenhet. (NMF 4 ) totalkostnaderna per månad och faktureringsperiod vid abonnemang. 5

6 7) leverans- och andra kostnader som inte ingår i konsumtionsnyttighetens totalpris. Om dessa kostnader rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana kostnader kan uppstå. 8) de kostnader som uppstår när ett medel för distanskommunikation används för att ingå avtalet, om en högre taxa än normaltaxa debiteras för detta, till exempel tilläggsavgifter för telefon- och kommunikationstjänster. 9) villkor för betalning, leverans och annat fullgörande av avtal och vid behov praxis för reklamation, t.ex. uppgift om den tidsfrist inom vilken näringsidkaren förbinder sig att leverera en vara eller utföra en tjänst. Om särskild praxis för reklamation saknas, behöver detta inte anges. 10) vid behov villkor, tidsfrister och förfaranden för utövande av ångerrätten. 11) vid behov uppgift om att konsumenten, om denne frånträder avtalet, är skyldig att betala kostnaderna för återsändande av varan. Konsumenten ska också underrättas om beloppet av kostnaderna för återsändande av varan, om varorna på grund av sin karaktär inte kan återsändas på normalt sätt per post. Det räcker med att näringsidkaren anger en fraktförare och ett pris för återsändande av varan. 12) uppgift om att konsumenten, om denne utövar sin ångerrätt efter att ha gjort en begäran om utförande av en tjänst är skyldig att betala näringsidkaren ersättning för det arbete som utförts för att uppfylla avtalet. 13) vid behov uppgift om att ångerrätt saknas eller uppgift om under vilka omständigheten ångerrätten kan gå förlorad. 14) ett omnämnande av att det finns ett lagstadgat ansvar för fel i varan, som företag har utöver garantin och även har om garanti saknas. 15) vid behov ett omnämnande av kundassistens, annan produktservice som gäller efter försäljningen och garanti samt villkoren för dem. Villkoren för tjänster efter köpslut ska nämnas särskilt, om dessa avviker från vad konsumenten rimligtvis kan anta. Exempelvis om kundservice erbjuds på ett annat språk än det som användes när avtalet ingicks. 16) ett omnämnande av uppförandekoder, om sådana finns, och vid behov uppgift om hur kopior av dem kan fås. 17) avtalets löptid eller villkor för avslutning av avtalet, om avtalet löper tills vidare eller förnyas automatiskt. 18) kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet. 19) uppgift om de ekonomiska garantier som näringsidkaren fordrar av konsumenten och vilka villkor som tillämpas på dem, exempelvis täckningsreservation på betalkort. 20) uppgift om det digitala innehållets funktion t.ex. tekniska begränsningar, såsom skydd eller områdeskodning. relevanta driftskompatibilitet med maskin- och programvara, t.ex. operativsystemet. Uppgifterna ska ges till den del som näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till. 6

7 21) uppgift om möjligheten och sätten för att låta konsumenttvistenämnden eller något annat motsvarande organ avgöra en tvist. Dessutom ska konsumenten ges en ångerblankett som överensstämmer med den mall som föreskrivs i justitieministeriets förordning. Konsumenten kan använda förhandsifyllda blanketter eller andra mekanismer så att han eller hon inte själv behöver skriva alla krävda uppgifter. För konsumenten kan vid sidan om blanketten erbjudas också andra alternativa sätt att göra ett meddelande om frånträde. Uppgifter avsedda i punkterna kan lämnas i ångeranvisningen enligt justitieministeriets förordning, då näringsidkaren har uppfyllt sin skyldighet att lämna uppgifter. Näringsidkaren ska vid behov bevisa att de ovannämnda uppgifterna har lämnats till konsumenten(rp 157/2013). 6.2 Samtycke till tilläggsavgifter Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla tilläggsavgifter som inte ingår i det angivna priset för konsumtionsnyttigheten. (KSL 2:10a) Med det angivna priset avses totalpriset på konsumtionsnyttigheten inklusive skatter samt separat angivna uppgifter och leverans- och andra kostnader i eventuella förhandsuppgifter. Med tilläggsavgifter avses alla kostnader för anknytande avtal och extra tjänster. För att ett samtycke som ges till tilläggsavgifter kan anses vara uttrycklig, ska betalningsskyldigheten som ingår i ett avtal som ingås skriftligen framgå klart och förståeligt av förhandsuppgifterna eller avtalsvillkoren. (RP 157/2013). Om en konsument inte har gett sitt uttryckliga samtycke till en tilläggsavgift är han eller hon inte skyldig att betala den. Om konsumenten dock har hunnit betala en tilläggsavgift som han eller hon inte har gett sitt samtycke till, har konsumenten rätt att få den tillbaka. 6.3 Påföljderna vid brott mot bestämmelserna att information om priset, leverans- och returneringskostnaderna Konsumenten är inte skyldig att betala de ifrågavarande kostnaderna, om näringsidkaren inte innan avtalet ingicks har gett konsumenten information om: (KSL 6:24) 1) konsumtionsnyttighetens totalpris inklusive skatter eller grunderna för prissättningen 2) leverans- och övriga kostnader som inte ingår i konsumtionsnyttighetens totalpris 3) att konsumenten, om denne frånträder avtalet, är skyldig att betala kostnaderna för återsändande av varan. 7 En minderårig och åldring som avtalspartner En minderårig, alltså en person som inte fyllt 18 år, har bara begränsad rättshandlingskapacitet. En minderårig får själv endast ingå avtal som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse. Därtill har en omyndig rätt att förfoga över vad han eller hon under omyndigheten har förvärvat genom eget arbete samt över egendom som vårdnadshavaren ställt till den omyndiges förfogande (lagen om förmyndarverksamhet 25 ). 7

8 Huvudregeln är att en minderårig bara kan göra kontantköp. Behörigheten att göra inköp mot faktura bör bedömas genom att ställa avtalets betydelse och karaktär i relation till den minderårigas ålder och utvecklingsnivå. En rättshandling som en omyndig inte har haft rätt att företa blir inte bindande för den omyndige om inte intressebevakaren i efterhand har gett sitt samtycke till den. Om en omyndig har skuldsatt sig utan det tillstånd eller samtycke som krävs, måste den omyndige efter att ha blivit myndig betala skulden endast om han eller hon godkänner den (lagen om förmyndarverksamhet 26 ). Då man bedömer behovet av vårdnadshavarens samtycke tar man bland annat i beaktande köparens ålder samt köpets pris och kvalitet. För kvalitetens del har det betydelse om produkten är ett sedvanligt köp för en person i den åldern. En näringsidkare som ingår avtal med en omyndig löper risken att avtalet befinns vara ogiltigt. En konsuments rättshandlingsförmåga kan också vara nedsatt på grund av ålder eller sjukdom. Om detta är uppenbart, ska man helt avstå från avtalet. Avtalet är inte bindande, om det framgår att konsumenten inte har kunnat förstå avtalets betydelse. Samma gäller när ångerfristen redan har gått ut. (lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 33 ) Till en konsument som bor i ett servicehus för äldre såldes en tavla, matta och rya med ett avbetalningsavtal. Nämnden ansåg att konsumentens bedömningsförmåga enligt utredningar var vid köptillfället på grund av konsumentens ålder nedsatt så att konsumenten inte kunde förstå betydelsen av köpet och avbetalningsavtalet. Om säljaren skulle ha vetat om konsumentens psykiska tillstånd, skulle det ha stridit mot tro och heder att vädja till avtalet. Nämnden rekommenderade att avtalet upphävs. (KTN 04/30/1915) Vid marknadsföring får aggressiva förfaranden inte tillämpas. Påtryckning som leder till att ett avtal ingås är alltid otillbörligt. (KSL 2:9) 8 Beställningsbekräftelse Konsumenten ska ges en kopia av beställningsbekräftelsen eller det undertecknade avtalet på papper. Bekräftelsen kan också ges i någon annan varaktig form, till exempel per e-post, med konsumentens samtycke. (KSL 6:13) Näringsidkaren ska vid behov bevisa att bekräftelsen har lämnats till konsumenten. Har det inte avtalats att varan ska avlämnas vid en bestämd tidpunkt, ska den avlämnas utan ogrundat dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. (KSL 5:4 ) Om det inte följer av avtalet att tjänsten ska avslutas vid en bestämd tidpunkt, ska den avslutas inom en sådan tid från avtalsslutet som är skälig med hänsyn till tjänstens art och omfattning. (KSL 8:4) 8

9 9 Ångerrätt 9.1 Meddelande om frånträde Konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela om detta med en ångerblankett i enlighet med modellen som föreskrivs i justitieministeriets förordning eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att (KSL 6:14) varan eller det sista varupartiet togs emot. Om det är fråga om regelbunden leverans av varor, efter det att det första varupartiet togs emot. ett tjänsteavtal ingicks. Det räcker inte att returnera varan eller att inte hämta den på posten utan skilt meddelande om frånträde. Det ligger på konsumentens ansvar att vid behov bevisa att meddelandet skickats. Meddelande om frånträde görs på den ångerblankett som erbjuds av näringsidkaren. Ett fritt formulerat meddelande kan även skickas till exempel per e-post eller tillsammans med varan som returneras. Om meddelandet om frånträde görs per telefon, ska kundservice ges i ett nummer med normaltaxa. Om näringsidkaren erbjuder konsumenten en möjlighet att meddela om frånträde på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål och i varaktig form meddela konsumenten, t.ex. per e-post, när meddelandet om frånträde har kommit in. Ångerfristen räknas från tidpunkten för mottagning av varan eller den följande dagen efter att avtalet ingicks. Det räcker att meddelandet har skickats innan tidsfristen har löpt ut. Om varan t.ex. mottas eller avtalet ingås den första dagen i månaden, kan konsumenten ännu frånträda avtalet den 15 dagen i månaden. Om ångerfristens sista dag är en lördag eller helgdag, kan meddelandet om frånträde göras ännu på den första vardagen därefter. (KSL 12:1e) Kan någon annan utredning inte lämnas om den tidpunkt vid vilken ett meddelande har kommit fram, anses ett meddelande som sänts per post ha kommit fram till mottagaren den sjunde dagen efter avsändandet och ett elektroniskt meddelande den dag som det avsändes.. (KSL 12:1c) Konsumenten har även rätt att frånträda ett avtal innan varan levereras. Inga motiveringar behöver ges för utnyttjandet av ångerrätten. Om produkten eller tjänsten har ett fel har konsumenten rätt att kräva ersättning för felet av näringsidkaren. Att ångerfristen löpt ut påverkar inte denna rätt. Ytterligare information i konsumenträttsliga riktlinjer Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror. 9.2 Förlängning av ångerfristen Om näringsidkaren har underlåtit att ge konsumenten information om eventuella villkor, tidsfrister och tillvägagångssätt för ångerrätten, upphör ångerfristen 12 månader efter utgången av den normala ångerfristen. Om näringsidkaren rättar till bristen under denna tid upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen. (KSL 6:14) 9

10 9.3 Frånträde ur kredit-, försäkrings- eller övriga anknytande avtal Om konsumenten frånträder ett avtal återgår även anknytande kredit-, försäkrings- eller övriga avtal (till exempel installationsavtal) automatiskt och utan påföljder för konsumenten. (KSL 6:21, 6:22) Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt återgår även den kredit som beviljats i samband med köpet av varan eller tjänsten automatiskt. Om konsumenten betalat sina uppköp med ett kreditkort vars kreditavtal ingåtts inom ett annat än ifrågavarande distansförsäljningsavtal upphör inte hela kreditavtalet. 9.4 Utförande av tjänst innan ångerfristens slut Tjänsten kan börja utföras efter att bekräftelsen levererats innan ångerfristen löpt ut om konsumenten har gjort en uttrycklig begäran om detta. Konsumenten ska göra begäran med en aktiv åtgärd, så att endast konstatera detta till exempel i avtalsvillkoren är inte en tillräcklig motivering för att utföra tjänsten innan ångerfristen löpt ut. Detta kan till exempel ske så att konsumenten kryssar i en ruta där han eller hon ber att tjänsten ska börja utföras omedelbart. (KSL 6:15.1) En uttrycklig begäran kan till exempel anses vara att i samband med beställningen välja eller komma överens om en särskild dag då tjänsten ska börja utföras. (KO) Konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt även om utförandet av tjänsten på hans eller hennes begäran inletts innan ångerfristen löpt ut. Då ska konsumenten betala näringsidkaren en skälig ersättning för den prestation som har utförts för att fullgöra avtalet. Ersättningen beräknas som en proportionell andel av det avtalsenliga helhetspriset. Däremot har konsumenten ingen ångerrätt om tjänsten har utförts i sin helhet och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. (KSL 6:16.1k, 6:19) Konsumenten är dock inte betalningsskyldig för en tjänst som utförts helt eller delvis under ångerfristen, om näringsidkaren har börjat fullgöra avtalet under ångerfristen utan en uttrycklig begäran från konsumenten eller om näringsidkaren har underlåtit att informera konsumenten om. (KSL 6:19.2) tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätten och den ersättningsskyldighet som uppkommer för utförande av avtalet om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt efter att ha gjort en begäran om att utföra tjänsten. 9.5 Begränsning av ångerrätten Begränsningarna av ångerrätten har listats uttömmande i lagen, och näringsidkaren kan inte begränsa ångerrätten på andra grunder, t.ex. av den orsak att produkten är på rea. Konsumenten har inte ångerrätt om (KSL 6:16) 1) tjänsten har utförts i sin helhet på konsumenten uttryckliga begäran och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. T.ex. ifråga om ett bredbandseller betal-tv-avtal har tjänsten utförts i sin helhet först efter att avtalet upphör och inte i det skede då förbindelsen har öppnats för att tjänsten kan tas i bruk. Om konsumenten frånträder avtalet efter att tjänsten har påbörjats ska konsumenten till näringsidkaren betala en rimlig ersättning för det arbete som gjorts för att uppfylla avtalet. 10

11 2) priset på en konsumtionsnyttighet beror på sådana fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under ångerfristen, t.ex. värdemetaller. 3) avtalet gäller en vara som tillverkas eller ändras enligt konsumentens krav eller som ges en tydlig personlig prägel, t.ex. en vara som är graverad eller märkt med ett namn. Det kan också vara fråga om ett köpeavtal där varan säljs med installering, t.ex. beställning av köksmöbler enligt mått, inklusive installering. Vid bedömning av förlust av ångerrätt kan man också beakta om näringsidkaren har vidtagit åtgärder för att uppfylla avtalet, t.ex. om leveransen enligt avtalet ska påbörjas senare. (KO) Ångerrätten för ett tjänsteavtal fastställs enligt punkt 1. Till exempel ett avtal som gäller tvätt av fönster eller renovering av en lägenhet har inte ångerrätt, om tjänsten har utförts i sin helhet på konsumenten uttryckliga begäran och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. Förlusten av ångerrätt gäller inte produkter som motsvarar standardvara och vars variation konsumenten endast kan påverka i liten utsträckning, t.ex. en soffa som beställs separat, för vilken konsumenten väljer färgen och materialet i bassortimentet. Vid bedömningen av förlusten av ångerrätt kan man beakta hur den varierade produkten kan säljas vidare. Om produkten inte kan säljas vidare utan betydande förluster, har konsumenten inte ångerrätt. (konsumenttvistenämndens avgörandepraxis) Konsumenten beställde ett växthus för att täcka simbassängen med mått och material som konsumenten själv hade bestämt. Konsumenttvistenämnden ansåg att det var fråga om en produkt som särskilt hade tillverkats enligt konsumentens önskemål och för konsumenten. Konsumenten hade inte ångerrätt. (KTN 51/36/2007) 4) avtalet gäller en vara som snabbt kan försämras eller föråldras eller som på grund av sin karaktär efter leverans blandas med andra föremål så att man inte kan skilja dem åt, t.ex. livsmedel som förfaras snabbt, eldningsolja, mull som bretts ut på marken. 5) förseglade varor som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återsändas har öppnats, t.ex. kontaktlinser, fuktighetskrämer och läkemedel. Konsumenten beställde en parfym och öppnade den förseglade förpackningen. Konsumenttvistenämnden ansåg att kosmetik och skönhetsvårdsprodukter, även parfymer, till sin karaktär är sådana som inte av hygienskäl kan returneras för vidareförsäljning, om förpackningen är öppnad. (KTN 3749/36/2008) 6) avtalet gäller alkoholhaltiga drycker till ett pris som avtalades vid den tidpunkt när avtalet ingicks, som kan levereras tidigast om 30 dagar och vars faktiska värde beror på sådana fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka. 7) avtalet gäller brådskande reparations- eller underhållsåtgärder på en plats dit näringsidkaren anländer på konsumentens uttryckliga begäran, t.ex. när konsumenten ber näringsidkaren att komma hem till honom eller henne för att reparera ett läckande rör. 8) förseglade ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram har öppnats. Avtalet kan inte utvidgas att gälla andra produkter än ovannämnda. Näringsidkarens avtalsvillkor, enligt vilket man inte skulle ha fått öppna skyddsfodralen för en spelkonsol utan att förlora ångerrätten, ansågs ogiltigt. (KTN 3635/2005) 11

12 9) avtalet gäller tillhandahållande av enstaka nummer av tidningar eller tidskrifter. Det har ingen betydelse på vems initiativ avtalet har ingåtts. Om det är fråga om ett beställningsavtal (fortlöpande eller tidsbunden) har konsumenten ångerrätt. 10) avtalet gäller tillhandahållande av logi för andra ändamål än permanent boende eller tillhandahållande av varutransport, tjänster som avser biluthyrning, serveringsverksamhet eller fritidsverksamhet och det anges i avtalet att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Fritidstjänster är till exempel nöjes-, kulturoch idrottsevenemang, hobbykurser, uthyrning av hobbyutrustning. Utgångspunkten är att avtalen binder båda parterna. I en situation där ångerrätt saknas eller om ångerfristen har löpt ut och köparen bryter mot avtalet genom att återkalla varan eller beställningen av tjänsten före överlåtelsen, har säljaren dock inte rätt att hålla sig till avtalet och kräva att köparen betalar köpepriset. Däremot har säljaren rätt till ersättning för den skada som orsakas för säljaren. (KSL 5:25, 5:28, 8:26, 8:30) 10 Ansvar för mottagna varor och undersökning av varan En konsument som har tagit emot en vara ska hålla varan i väsentligen oförändrat och oförminskat skick till dess att han eller hon har beslutat behålla varan. (KSL 6:18) Konsumenten har dock rätt att öppna förpackningen samt undersöka och prova varan enligt vad som är normalt vid motsvarande köp i en affär utan att det påverkar ångerrätten. (RP 157/2013) Varan anses inte ha tagits i bruk, om konsumenten har hanterat den uteslutande på ett sätt som behövs för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. (KSL 6:18.2) Konsumenten hade installerat en CD-karta som levererats oförseglad i sin GPSnavigator och testat den. Konsumenttvistenämnden ansåg att åtgärden var en förutsättning för att man kunde pröva navigatorns funktion, och det var inte fråga om ibruk-tagande. Att endast ta isär produktens förpackning påverkade inte heller ångerrätten. Konsumenten hade ångerrätt. (KTN 451/36/07) Konsumenten hade startat datorn, då det förhandsinstallerade användargränssnittet installerades automatiskt med inställningar som konsumenten hade valt. Konsumenttvistenämnden ansåg att utan installering av användargränssnittet är det omöjligt för konsumenten att prova datorn på samma sätt som i en affär. Konsumenten hade ångerrätt. (KTN 322/32/2012) Konsumenten förlorade inte sin ångerrätt bara för att han hade granskat högtalaren och konstaterat att den inte passade in i hans bil då han försökte installera den. (KTN 835/36/2009) Konsumenten hade installerat processorn som en del av sin dator och testat den. Konsumenttvistenämnden ansåg att installationen som sådan inte bevisar att processorn tagits i bruk på det sätt som avses i konsumentskyddslagen, utan var en förutsättning för att produktens funktion kunde testas. Rätten att testa produkten på samma sätt som i en affärslokal som avses i bestämmelsens motiveringar begränsar inte rätten att testa produkten så att den saknas helt. (KTN 1718/32/2009) Konsumenten köpte en lampa och en lampskärm från en nätbutik. Hon returnerade varorna utan originalförpackningen. Konsumenttvistenämnden ansåg att konsumen- 12

13 ten inte hade förlorat sin ångerrätt även om originalförpackningen hade förstörts. (KTN 4030/36/2010) Konsumenten hade köpt en digitalkamera för 359 euro och tagit 306 bilder med den under fyra dagar. Konsumenten hade ingen ångerrätt. I bedömningen fästes uppmärksamhet vid bildernas stora antal samt vid att kameran använts i fyra dagar. (KTN 2556/36/2009) Om konsumenten trots sin vårdplikt tar varan i bruk, förlorar konsumenten inte ångerrätten, men ska stå för varans värdeminskning. Varans värdeminskning fastställs enligt rimlighetsprincipen. För vissa varor, såsom kläder, kan värdet minskas väsentligt efter en mycket kort användning. Om varan är på grund av att konsumenten använt den inte kan säljas, ansvarar konsumenten för varan med hela dess värde. (KSL 6:18.2) Konsumenten är inte ansvarig för varans värdeminskning, om näringsidkaren har underlåtit att ge konsumenten information om villkor, tidsfrister och tillvägagångssätt för ångerrätten innan avtalet ingicks. (KSL 6:18.3) Säljaren bär risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskar genom en händelse som inte beror på köparen antingen före avlämnandet eller efter att den har avlämnats till ett av säljaren föreslaget transportföretag, till exempel om varan skadas eller kommer bort i posten. (KSL 5:6.1-2 mom) 11 Förvaring och återställande av vara och kostnader för vara Om konsumenten frånträder ett avtal ska konsumenten utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om frånträde lämnades återsända varan, om inte näringsidkaren har förbundit sig att avhämta varan själv. (KSL 6:17) Konsumenten är skyldig att vid behov bevisa, t.ex. med ett returkvitto, att varan har återsänts inom utsatt tid. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, om inte näringsidkaren har förbundit sig att stå för dem. (RP 157/2013) Konsumenten är dock inte skyldig att betala kostnaderna för återsändande, om näringsidkaren inte har gett konsumenten uppgift om att konsumenten är skyldig att betala kostnaderna för återsändande av varan samt uppgift om beloppet av kostnaderna för återsändande av varan, om varorna inte kan återsändas på normalt sätt per post. (KSL 6:24) Om varorna levererades till konsumentens hem när avtalet ingicks ska näringsidkaren dock avhämta varorna på egen bekostnad, om varorna inte på grund av sin storlek eller tyngd kan återsändas på normalt sätt per post. (RP 157/2013) Om näringsidkaren vid hemförsäljning är skyldig att avhämta varan hos konsumenten, ska konsumenten om avtalet frånträds hålla den mottagna varan tillgänglig för näringsidkaren på den plats till vilken näringsidkaren levererat den eller där näringsidkaren utan olägenhet kan avhämta den. Konsumenten ska informera näringsidkaren om vilken plats varan kan avhämtas på(ksl 6:20). Om varans noggranna förvaring orsakar nödvändiga kostnader för konsumenten, kan konsumenten kräva ersättning av dessa av näringsidkaren. Konsumentens ansvar för varans förvaring för näringsidkarens räkning upphör två månader efter det att varan togs emot. Om näringsidkaren inte avhämtar varan inom nämnda tid får konsumenten varan utan vederlag, om inte detta är uppenbart oskäligt för näringsidkaren. (KSL 6:20) 13

14 12 Återbetalning Näringsidkaren ska, utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det att denne mottagit meddelandet om frånträde, återbetala alla prestationer från konsumenten. Även de kostnader som orsakats av leverans enligt det leveranssätt som är den fördelaktigaste standardleveransen ska återbetalas. (KSL 6:17.3) Konsumenten har dock inte rätt att få tillbaka alla prestationer om varan är väsentlig förändrad eller förminskad. Om konsumenten har valt något annat leveranssätt än den fördelaktigaste standardleveransen, t.ex. en snabbleverans, är näringsidkaren inte skyldig att betala de extra kostnader som beror på leveranssättet. Näringsidkaren har dock rätt att innehålla återbetalningen tills han eller hon fått varan i retur eller tills konsumenten har bevisat, t.ex. med ett returkvitto, att han eller hon har återsänt varan till den adress näringsidkaren har angett. Om näringsidkaren ska avhämta varan hos konsumenten på egen bekostnad, ska prestationen återbetalas dock senast 14 dagar från att meddelandet om frånträde mottogs. Näringsidkaren ska återbetala prestationerna till konsumenten med samma betalningssätt som konsumenten använt. Om konsumenten har till exempel betalat sitt köp i en nätbank, ska prestationen återbetalas till det bankkonto som konsumenten angett. Om kontonumret är okänt, kan prestationen återbetalas till exempel som betalningsanvisning. En kreditkortsprestation ersätts på motsvarande sätt på kreditkortet. (KSL 6:17.4) Återbetalningen kan göras på ett annat sätt, till exempel genom presentkort, endast om konsumenten ger sitt samtycke till det. Återbetalningen av prestationerna får inte medföra kostnader för konsumenten. Konsumenten har rätt till dröjsmålsränta enligt 4 i räntelagen om inte näringsidkaren återbetalar prestationen inom ovannämnd tid. (KSL 6:23) 13 Övervakning av lagen I sin övervakning strävar konsumentombudsmannen efter att i första hand anvisa näringsidkare till en förhandlingslösning, om näringsidkaren inte efterlever lagstiftningen. Vid behov vidtar konsumentombudsmannen de åtgärder som ärendet kräver eller för det vidare till marknadsdomstolen för fortsatt behandling. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan förbjudas att fortsätta med ett sådant förfarande eller att upprepa det eller ett därmed jämförbart förfarande. Förbudet kan vid behov också riktas på en person som är anställd hos näringsidkaren. Ett förbud, som konsumentombudsmannen meddelar eller meddelar som interimistiskt, ska förenas med ett vite, om det inte av särskilt skäl är onödigt. (KSL 6:25, lagen om Konkurrens- och konsumentverket 10 ) 14

15 BILAGOR Mall för ångerblankett (Justitieministeriets förordning 110/2014) (Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet) Till [här ska näringsidkaren skriva in sitt namn, sin geografiska adress och, om sådana finns, sitt faxnummer och sin e-postadress]: Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*) / tjänster (*) Beställdes den (*)/mottogs den (*) Konsumentens namn (*) / konsumenternas namn (*): Konsumentens adress (*) / konsumenternas adress (*): Konsumentens underskrift (*) / konsumenternas underskrift (*) (endast om denna blankett fylls i på papper) Datum: [*] Stryk det som inte är tillämpligt. 15

16 Mall för ångeranvisning (Justitieministeriets förordning 110/2014) Ångerrätt Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag [1] Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka [2] ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men du måste inte använda den. [3] För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Verkan av utövad ångerrätt Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter det att vi mottagit meddelandet om frånträde. Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. [4] [5] [6] Instruktioner för komplettering av blanketten: [1] Följande alternativ ska skrivas in: a) Vid tjänsteavtal eller avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll: "då avtalet ingicks." b) Vid köpeavtal: "då varan togs emot." c) Vid köpeavtal avseende flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: "då det sista varupartiet togs emot." d) Vid köpeavtal avseende en vara som består av flera partier eller delar: "då det sista varupartiet togs emot." e) Vid köpeavtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor: "då det första varupartiet togs emot." [2] Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress. [3] Om du ger konsumenten möjlighet att meddela om frånträde på din webbplats, ska följande skrivas in: "Du kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in ångerblanketten eller något annat entydigt meddelande. Om du väljer det här alternati- 16

17 vet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt sätt (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt meddelande om frånträde." [4] Vid köpeavtal om du inte erbjudit dig att hämta tillbaka varan i händelse av att kunden vill frånträda avtalet, ska följande skrivas in: "Vi får hålla inne med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du visat att du återsänt varan." [5] Om konsumenten har tagit emot varor i samband med avtalet, ska följande skrivas in: a) Följande ska skrivas in: "Vi kommer och hämtar varan" eller "Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till. [skriv vid behov in namn och geografisk adress på den person ni bemyndigat att ta emot varan] utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då meddelandet om frånträde lämnades. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut." b) Följande ska skrivas in:: "Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan." Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan." Om det handlar om ett distansförsäljningsavtal och du inte erbjuder dig att betala kostnaderna för återsändandet av varan och varan på grund av sin karaktär inte kan skickas tillbaka på normalt sätt per post: "Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, dvs.. euro [skriv in beloppet]" eller om kostnaderna för återsändandet av varan inte rimligtvis kan förhandsberäknas: "Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka. euro [skriv in beloppet]." eller Vid hemförsäljningsavtal där varorna levererats till konsumentens bostad när avtalet ingicks och på grund av sin karaktär inte kan skickas tillbaka på normalt sätt per post: "Vi kommer och hämtar varan på vår egen bekostnad." c) Följande ska skrivas in: "Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. [6] Vid avtal som gäller utförande av andra tjänster än leverans av digitalt innehåll ska följande skrivas in: "Om du bett att tjänsterna ska börja utföras före ångerfristens utgång, ska du betala en skälig ersättning för den prestation som för att uppfylla avtalet har utförts innan meddelandet om frånträde lämnades." 17

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

om ändring av konsumentskyddslagen

om ändring av konsumentskyddslagen RIKSDAGENS SVAR 174/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och av 88 i elmarknadslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING Konsumenträttsliga riktlinjer WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING 1 Utgångspunkter för riktlinjerna... 2 2 Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet... 2

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter. Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare Liisa Leppävirta

Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter. Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare Liisa Leppävirta 31.5.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) , 1 kap. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Utkom från trycket den 8 mars 2005 utfärdad den 24 februari 2005. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om

Läs mer

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för beställning av varor och tjänster hos rewards arvato services GmbH ur sortimentet från American Express (AMEX) lojalitetsprogram Membership Rewards. I.

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:59

Svensk författningssamling 2005:59 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Svensk författningssamling 2005:59 Det kan förekomma fel i författningstexterna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59); SFS 2014:14 Utkom från trycket den 28 januari 2014 utfärdad den 16 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Distans- och hemförsäljningslag; utfärdad den 24 februari 2005. SFS 2005:59 Utkom från trycket den 8 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor 1 Allmänt Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är sprd.net AG, företrätt av styrelsen Philip Rooke (CEO) och Tobias

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 april 2011 291/2011 Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för distansförsäljning av finansiella tjänster Ordförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter. RIKSDAGENS SVAR 156/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter Aren de Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

LATHUND - ÖVERSIKT KONSUMENTLAGARNA

LATHUND - ÖVERSIKT KONSUMENTLAGARNA TP #4 Foto: Per Larsson/TT LATHUND - ÖVERSIKT KONSUMENTLAGARNA Konsumenter är extra skyddade i affärsrelationer med dig som näringsidkare. Det finns en hel del konumenträttigheter och skyldigheter för

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny distansavtalslag m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny distansavtalslag m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny distansavtalslag m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2004 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport 17.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport Arbetsgruppen för konsumentskydd vid offentliga

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:13

Regeringens proposition 2004/05:13 Regeringens proposition 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund. STR:s praxis. angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m

Sveriges Trafikskolors Riksförbund. STR:s praxis. angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m 1. Allmänna bestämmelser a) Denna praxis ger uttryck för STR:s syn på en privatkunds (nedan elev)

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer