WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING"

Transkript

1 Konsumenträttsliga riktlinjer WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING 1 Utgångspunkter för riktlinjerna Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet Definitioner När är det fråga om distansförsäljning Begränsningar av tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning Allmänna begränsningar av tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning Engångstjänster som erbjuds per telefon Information innan ett avtal ingås Information som ges konsumenten Begränsningar som gäller det medel för distanskommunikation som används Uppgifter som bör meddelas senast då beställningen inleds Samtycke till att uppbära tilläggsavgifter Telefonförsäljning Påföljder om pris, leveranskostnader och returneringskostnader inte meddelas Information innan en beställning görs Information innan en beställning görs Meddelande om betalningsskyldighet Elektronisk direktmarknadsföring Minderårig som avtalspart Beställningsbekräftelse Ångerrätt Meddelande om frånträde Förlängning av ångerfristen Frånträde ur kredit-, försäkrings- eller övriga anknytande avtal Utförande av tjänst eller leverans av digitalt innehåll innan ångerfristens slut Begränsning av ångerrätten Ansvar för mottagna varor och att bekanta sig med varan Returnering av varan och kostnader Återställande av prestationer Övervakning av lagen Konsumenträttsliga riktlinjer: Webbhandel och övrig distansförsäljning Konkurrens- och konsumentverket PB 5, Helsingfors Telefon Fax kkv.fi

2 1 Utgångspunkter för riktlinjerna Dessa riktlinjer grundar sig på den gällande lagstiftningen, rättspraxisen och konsumenttvistenämndens beslut. Genom att följa riktlinjerna kan näringsidkare garantera sin verksamhets lagenlighet. I riktlinjerna har man inom parentes markerat om punkten i fråga grundar sig på en lagbestämmelse, lagens motiveringar (RP), konsumentombudsmannens ståndpunkt (KA) eller konsumenttvistenämndens beslut (KRIL). 2 Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet På distansförsäljning tillämpas bestämmelserna i 6 kap. i konsumentskyddslagen samt justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning (110/2014). Bestämmelserna är tvingande till konsumentens fördel. Därmed kan näringsidkaren inte upprätta egna villkor som försämrar konsumentens ställning. Däremot kan man använda förfaringssätt som förbättrar konsumentens ställning. (KSL 6:5) Därtill bör man beakta: konsumentskyddslagens bestämmelser om marknadsföring i 2 kap. och om dröjsmål och fel i 5 kap. statsrådets förordning om prisinformation i marknadsföringen av konsumtionsnyttigheter lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (elektronisk direktmarknadsföring 7:26) lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (skyldighet att lämna upplysningar 3 kap.) lagen om tillhandahållande av tjänster (skyldighet att lämna upplysningar 2:7, 2:8) lagen om förmyndarverksamhet (den omyndiges ställning 4:23-26) På verksamhet som utövas av näringsidkare som befinner sig utomlands tillämpas Finlands lagstiftning om marknadsföringen sker på finska. (Rom I-förordningen) 3 Definitioner Med köpeavtal avses handel med varor. Med tjänsteavtal avses avtal där näringsidkaren förbinder sig att utföra en tjänst till konsumenten mot en ersättning, t.ex byte av däck på bil. Ett blandavtal ska bedömas utifrån dess verkliga huvudsyfte. Exempelvis ett blandavtal, som innehåller handel med varor och arbete, ska anses som ett köpeavtal, om huvudsyftet med avtalet är att överlåta äganderätten till en vara och värdet på varan är relativt sett större än arbetets andel, t.ex. ett köp av en dator med installation för ibruktagning. 2

3 Med elektronisk leverans av digitalt innehåll (KSL 6:8) avses leverans genom nedladdning, direktuppspelning eller på något annat motsvarande sätt av information som producerats och levererats i digital form, t.ex. dataprogram, applikation, spel, musik, video (bl.a. rätten att se på idrottsevenemang) eller text (bl.a. rätt att läsa en elektronisk tidning). Med elektronisk leverans avses inte digitalt innehåll som levererats på en minnes- eller lagringsenhet, t.ex. CD- eller DVD-skiva, då det är fråga om handel med varor. 4 När är det fråga om distansförsäljning Det är fråga om distansförsäljning då avtalet ingås genom ett eller flera medel för distanskommunikation inom ett försäljningssystem som skapats för distansförsäljning. Med medel för distanskommunikation avses internet, e-post, textmeddelande, telefon, television, postorderkatalog, kupong eller något annat medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande. Produktens leveranssätt har ingen betydelse. Även om det avtalade leveranssättet är att produkten hämtas från en affär är det ändå fråga om distansförsäljning om själva avtalet gjorts på distans. (KRIL 4665/32/2008) Det är även fråga om ett distansförsäljningssystem om näringsidkaren har förberett sig på att genom ett medel för distanskommunikation motta beställningar på produkter som marknadsförts genom ett medel för distanskommunikation och leverera de beställda produkterna till konsumenterna. (RP 79/2000) Konsumenten hade fyllt i en uppdragsblankett på webbplatsen för ett företag som förmedlar bilar där han specificerat vilket fordon han ville ha. Efter detta tog företaget kontakt med konsumenten per e-post och telefon. På basis av dessa meddelanden uppkom ett avtal om förmedlingsuppdrag gällande en bil mellan konsumenten och näringsidkaren. Högsta domstolen ansåg att det var fråga om ett distansförsäljningsavtal, eftersom företaget hade marknadsfört sina tjänster på nätet och avtalet mellan konsumenten och företaget hade uppkommit via e-post och telefon. (HD 2009/90) Ett växthus marknadsfördes på nätet, där konsumenten fick information om produkten. Förhandlingarna om köpet gicks per e-post och telefon. Konsumenttvistenämnden ansåg att det är fråga om distansförsäljning. (KRIL 51/36/2007) Det är däremot inte fråga om distansförsäljning till exempel om konsumenten tar kontakt med sin närbutik per telefon eller e-post och ber dem att leverera produkter till sitt hem, dit försäljaren av kundserviceskäl går med på att leverera dem. I detta fall är det inte fråga om ett distansutbudssystem som försäljaren särskilt organiserat. Med distansförsäljning avses inte heller normala tidningsannonser fastän de skulle innehålla tillräckliga uppgifter för att göra upp ett avtal om näringsidkaren inte annars organiserat sin verksamhet för att göra upp distansavtal. (RP 79/2000) Parterna bör uppnå enighet både om att förbinda sig till avtalet och avtalets innehåll utan att träffas personligen. Till exempel betyder inte en tidsbeställning som gjorts per telefon till en tandläkare eller frisör eller reservering av en produkt på nätet som köps i affären att ett avtal ingås via ett medel för distanskommunikation. (RP 79/2000) 3

4 5 Begränsningar av tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning 5.1 Allmänna begränsningar av tillämpningsområdet för bestämmelserna om distansförsäljning Bestämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. i konsumentskyddslagen tillämpas inte på (KSL 6:2 och RP 157/2013): 1) avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument, på vilka 6 a kap. i KSL tillämpas. 2) köp eller hyrning av fast egendom eller övrigt avtal som gäller rätt till fast egendom. Bestämmelserna om distansförsäljning tillämpas emellertid på avtal som gäller byggnad av fast egendom eller betydande ombyggnad av befintliga byggnader. 3) avtal som ingår i tillämpningsområdet för lagen om bostadsköp. 4) avtal om överlåtelse av bostadsrätt som avses i lagen om bostadsrättsbostäder. 5) hyresavtal som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet. Bestämmelserna om distansförsäljning tillämpas emellertid på övriga hyresavtal mellan en näringsidkare och konsument, t.ex. uthyrning av garage. 6) avtal om tidsdelade bostäder på vilka bestämmelserna i 10 kap. i KSL tillämpas. 7) avtal som ingår i tillämpningsområdet för lagen om paketresor, på vilka lagen om paketresor tillämpas. 8) avtal som gäller tjänster som ingår i tillämpningsområdet för lotterilagen. 9) avtal som görs genom en utdelningsautomat eller ett automatiserat affärsutrymme, till exempel biljett- eller läskedrycksautomater eller automatiserade tvättomater. 10) avtal som ingåtts med utövare av televerksamhet genom en avgiftsbelagd allmän telefon. 11) avtal om enskilda leveranser av livsmedel eller andra dagligvaror där produkterna levereras till konsumentens bostad eller arbetsplats med hjälp av ett regelbundet utdelningssystem. Till exempel webbhandel av livsmedel då det inte är fråga om regelbundna leveranser eller upprepade leveranser med jämna mellanrum. Med dagligvaror avses förutom livsmedel även övriga konsumtionsvaror som används dagligen och som normalt anskaffas i samband med livsmedel. Som dagligvaror räknas teknokemiska produkter, hemmets papper, tidningar samt vardagskosmetik. Som dagligvaror räknas däremot inte t.ex. kläder, kärl eller hushållsapparater även om de erbjuds i en livsmedelsaffär. Bestämmelserna om distansförsäljning tillämpas emellertid på regelbundna varuleveranser eller upprepade varuleveranser med jämna mellanrum, t.ex. ett avtal om leverans av hushållspapper som är i kraft tillsvidare. 4

5 5.2 Engångstjänster som erbjuds per telefon Om det är fråga om en telefon- eller meddelandetjänst som erbjuds vid ett tillfälle per telefon tillämpas inte bestämmelserna om förhandsinformation innan beställningen görs (6: mom.), bekräftelse av information (6:13) eller ångerrätt (6:14) på avtalet. Med en telefon- eller meddelandetjänst som erbjuds vid ett tillfälle avses till exempel innehållstjänster, vars avtal ingås så fort konsumenten kontaktar tjänsteleverantören. Sådana tjänster är till exempel: nummerupplysningstjänster som erbjuds konsumenten då denne ringer tjänsteleverantörer eller skickar ett textmeddelande. nyhets-, väder- och underhållningstjänster som levereras per telefon. Undantaget berör endast tjänster som utförs vid ett tillfälle per telefon. Bestämmelserna tillämpas på normalt sätt på prenumerationsavtal och tjänster som erbjuds på något annat sätt en per telefon. (KSL 6:4) 6 Information innan ett avtal ingås 6.1 Information som ges konsumenten Innan ett avtal ingås skall följande information ges konsumenten eller göras tillgänglig för konsumenten (till exempel på en webbplats) på ett sätt som lämpar sig för medel för distanskommunikation och som är tydligt och begripligt: (KSL 6:9, 6:12 och RP 157/2013) 1) konsumtionsnyttighetens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med tanke på konsumtionsnyttigheten och det medium som används: typ och kvalitet en standardprodukts beteckning och eventuella storleks- och färgalternativ. en mer omfattande beskrivning av en avancerad teknisk apparat. 2) näringsidkarens namn. 3) näringsidkarens huvudkontors geografiska adress. 4) näringsidkarens telefon- och faxnummer, om sådana finns, samt e-postadress. (lagen om tillhandahållande av tjänster 2:7, lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster 3:7) 5) näringsidkarens verksamhetsställes geografiska adress dit konsumenten kan skicka sina klagomål, om adressen avviker från adressen som avses i punkt 3. 6) konsumtionsnyttighetens totalpris med skatt. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas ut på förhand på grund av produktens natur bör grunderna för fastställande av pris anges. enhetspris per vikt-, volym- eller längdenhet. (NMF 4 ) ett långvarigt avtals helhetskostnader per månad och per faktureringsperiod. 7) konsumtionsnyttighetens leverans- och övriga kostnader som inte ingår i helhetspriset. Om dessa kostnader inte rimligen kan beräknas på förhand, uppgift om att sådana kostnader kan uppstå. 5

6 8) kostnader som uppkommer av att använda medel för distanskommunikation för att göra upp avtal om ett högre pris än grundpriset debiteras för detta, till exempel telefon- och meddelandetjänster med tilläggsavgift. 9) villkor som berör betalning, leverans och övrigt fullgörande av avtalet samt vid behov praxis gällande kundklagomål. Till exempel information om när näringsidkaren förbinder sig att senast leverera varan eller utföra tjänsten. Om ingen särskild praxis för kundklagomål finns krävs inga uppgifter om detta. 10) villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt. 11) information om att konsumenten bör ansvara för returneringskostnaderna om han eller hon vill häva avtalet. Konsumenten bör även ges information om returneringskostnadernas belopp om varorna på grund av sin natur inte kan returneras per post. Det räcker att näringsidkaren namnger till exempel en fraktförare och ett pris för att returnera varorna. 12) information om den ersättningsskyldighet som uppkommer för utförande av avtalet om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt efter att ha gjort en begäran om att utföra tjänsten. 13) information om att ångerrätt saknas eller omständigheter som leder till att man kan förlora sin ångerrätt. 14) information om det lagstadgade felansvar som gäller varorna och som näringsidkaren har utöver garantin eller trots att garanti saknas. 15) vid behov information om övriga tjänster eller garanti efter köpet samt villkor som gäller dessa. Man bör nämna skilt om tjänster efter köpet om de avviker från vad konsumenten rimligen kan förvänta sig. Till exempel att kundservice erbjuds på något annat språk än det som användes då avtalet gjordes. 16) information om att en uppförandekod existerar och vid behov om hur man kan få en kopia på den. 17) avtalets varaktighet eller villkor som gäller hävning av avtalet om det är i kraft tillsvidare eller det fortsätter automatiskt. 18) konsumentens avtalsförpliktelsers minimilängd. 19) information om de garantier gällande finansiering som näringsidkaren kräver av konsumenten och villkor som gäller dessa, till exempel täckningsreservering med betalkort. 20) information om det digitala innehållets funktionalitet, till exempel tekniska begränsningar så som skydd eller regionkod. interoperabilitet med datorutrustning och programvaror, till exempel operativsystem. Informationen bör ges för den del som näringsidkaren är medveten om den eller han eller hon rimligen kan förmodas vara medveten om den. 21) information om möjligheterna och sätten att föra tvister till konsumenttvistenämnden eller något annat motsvarande organ för behandling 6

7 Dessutom bör en ångerblankett. i enlighet med modellen som föreskrivs i justitieministeriets förordning ges konsumenten eller ställas till konsumentens förfogande. Då blanketten fylls i kan man utnyttja automatisk förhandsifyllnad eller andra mekanismer så att konsumenten inte själv är tvungen att fylla i alla uppgifter som krävs. Förutom blanketten kan konsumenten även erbjudas andra valfria metoder att meddela om frånträde. Uppgifterna som avses i punkt kan ges konsumenten eller ställas till dennes förfogande i en ångeranvisning, enligt modellen som föreskrivs i justitieministeriets förordning, och då har näringsidkaren uppfyllt sin skyldighet att lämna uppgifter. Vid behov ligger det på näringsidkarens ansvar att bevisa att konsumenten getts ovannämnd information eller att den ställts till konsumentens förfogande (RP 157/2013). Att informationen getts kan till exempel bevisas så att konsumenten inte kan göra en beställning innan han eller hon öppnat avtalsvillkoren som innehåller förhandsuppgifterna eller medvetet hoppat över dem (RP 79/2000). Vid telefonförsäljning kan man bevisa att informationen getts med hjälp av inspelade samtal. I sådana fall är det viktigt att hela samtalet spelas in. 6.2 Begränsningar som gäller det medel för distanskommunikation som används Om ett avtal ingås med hjälp av ett medel för distanskommunikation som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen (t.ex. textmeddelande, applikation, telefonförsäljning) ska näringsidkaren, till skillnad från den skyldighet att lämna upplysningar som avses i punkt 6.1, lämna åtminstone följande uppgifter innan avtalet ingås: (KSL 6:12) 1) konsumtionsnyttighetens huvudsakliga egenskaper typ och kvalitet en standardprodukts beteckning och eventuella storleks- och färgalternativ en mer omfattande beskrivning av en avancerad teknisk apparat 2) näringsidkarens namn 3) konsumtionsnyttighetens totalpris med skatt. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas ut på förhand på grund av produktens natur bör grunderna för fastställande av pris anges. enhetspris per vikt-, volym- eller längdenhet. (NMF 4 ) ett långvarigt avtals helhetskostnader per månad och per faktureringsperiod. 4) konsumtionsnyttighetens leverans- och övriga kostnader som inte ingår i helhetspriset. Om dessa kostnader inte rimligen kan beräknas på förhand, uppgift om att sådana kostnader kan uppstå. 5) villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt. 6) avtalets varaktighet eller villkor som gäller hävning av avtalet om det är i kraft tillsvidare eller det fortsätter automatiskt. De övriga förhandsuppgifterna som avses i punkt 6.1, inbegripet ångerblanketten, kan ges genom att till exempel styra konsumenten till en webbplats där man direkt och enkelt kan få dessa uppgifter. Vid telefonförsäljning kan det i praktiken vara omöjligt att ge dessa uppgifter genom att styra konsumenten till en webbplats om han eller hon inte har tillgång till internet. Om inga andra al- 7

8 ternativ till att ge uppgifterna finns bör de delges per telefon. För ångerblankettens del räcker det att man berättar åt konsumenten hur den används och att den levereras till konsumenten i samband med beställningsbekräftelsen. (KA) Vid behov ligger det på näringsidkarens ansvar att bevisa att konsumenten getts ovannämnd information eller att den ställts till konsumentens förfogande (RP 157/2013). 6.3 Uppgifter som bör meddelas senast då beställningen inleds Då det är fråga om distansförsäljning som sker på en webbplats eller mobilsida bör man senast då beställningen inleds på ett tydligt sätt meddela konsumenten (KSL 6:10): om leveransbegränsningar, till exempel om leverans endast är möjlig till vissa länder. vilka betalningsmedel som godkänns, till exempel betalkort, nätbank, mobiltelefon. 6.4 Samtycke till att uppbära tilläggsavgifter Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla tilläggsavgifter som inte ingår i det angivna priset för konsumtionsnyttigheten. (KSL 2:10a) Med det angivna priset avses både konsumtionsnyttighetens totalpris med skatt och information om eventuella leveranskostnader och övriga kostnader som getts i förhandsuppgifterna. Med tilläggsavgifter avses alla kostnader som uppkommer av anknytande avtal och tilläggstjänster. Som ett uttryckligt samtycke betraktas inte det att konsumenten inte har avvisat det av näringsidkaren tillämpade standardvalet för godkännande av tilläggsavgift. Därmed kan en konsuments skyldighet att betala tilläggsavgifter till exempel i en nätbutik inte baseras på en ruta som kryssats i på förhand, utan konsumenten ska godkänna avgiften med en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa i en ruta. Om till exempel en person som köper en konsert- eller flygbiljett erbjuds ett försäkringsavtal som en tilläggstjänst kan näringsidkaren inte använda ett standardval som konsumenten måste avvisa för att undvika tilläggsavgiften. (RP 157/2013). Om avtalet om en avgiftsbelagd tilläggstjänst görs muntligen, till exempel då man i nummerupplysningen erbjuder konsumenten avgiftsbelagda tjänster som att koppla samtal eller ge kontaktuppgifter, ska konsumenten informeras om tjänstens pris innan avtalet om tilläggstjänsten ingås. En konsument som inte har gett sitt uttryckliga samtycke till en tilläggsavgift är inte skyldig att betala den. Om konsumenten hunnit betala en tilläggsavgift som han eller hon inte gett sitt samtycke till har konsumenten rätt att få tillbaka avgiften. 6.5 Telefonförsäljning Förutom de förhandsuppgifter som nämns i punkt 6.2 ska näringsidkaren vid telefonförsäljning genast i början av samtalet meddela: (KSL 6:10) sitt namn och vid behov på vems vägnar telefonsamtalet görs. det kommersiella syftet med samtalet. Försäljningssamtalet kan inte inledas med att lova konsumenten en gåva, en lotterivinst eller någon annan särskild förmån om konsumenten är tvungen att göra en avgiftsbelagd beställning för att få förmånen. Samtalet får inte heller inledas med att berätta att det är fråga om en undersökning eller enkät om det samtidigt är meningen att marknadsföra produkter eller tjänster till konsumenten. (KA) 8

9 6.6 Påföljder om pris, leveranskostnader och returneringskostnader inte meddelas Konsumenten är inte skyldig att betala kostnaderna om näringsidkaren inte innan avtalet ingicks gett konsumenten information om: (KSL 6:24) 1) konsumtionsnyttighetens totalpris med skatt eller grunderna för fastställande av pris. 2) konsumtionsnyttighetens leverans- och övriga kostnader som inte ingår i helhetspriset. 3) att konsumenten bör ansvara för returneringskostnaderna om han eller hon vill häva avtalet. 7 Information innan en beställning görs 7.1 Information innan en beställning görs Om konsumenten blir betalningsskyldig genom ett avtal som ingås elektroniskt ska konsumenten på ett klart sätt och omedelbart innan konsumenten gör beställningen informeras om (KSL 6:12): 1) konsumtionsnyttighetens huvudsakliga egenskaper 2) konsumtionsnyttighetens totalpris med skatt. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas ut på förhand på grund av produktens natur bör grunderna för fastställande av pris anges. ett långvarigt avtals helhetskostnader per månad och per faktureringsperiod. 3) konsumtionsnyttighetens leverans- och övriga kostnader som inte ingår i helhetspriset. Om dessa kostnader inte rimligen kan beräknas på förhand, uppgift om att sådana kostnader kan uppstå. 4) avtalets varaktighet eller villkor som gäller hävning av avtalet om det är i kraft tillsvidare eller det fortsätter automatiskt. 5) konsumentens avtalsförpliktelsers minimilängd. Dessa uppgifter ska ges då avtalet ingås på en webbplats eller mobilsida. Uppgifterna kan till exempel ges i nätbutikens varukorgsprocess sista skede eller i ett popup-fönster omedelbart innan beställningen bekräftas. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte situationer där avtalet ingås med konsumentens personliga medium, till exempel då konsumenten beställer en resebiljett till sin telefon genom textmeddelande eller då konsumenten beställer en produkt av näringsidkaren per e-post. (RP 157/2013) 7.2 Meddelande om betalningsskyldighet Näringsidkaren ska säkerställa att konsumenten uttryckligen godkänner den betalningsskyldighet som är förenad med beställningen då det gäller avtal som ingås elektroniskt. (KSL 6:12 och RP 157/2013) 9

10 Om det för att göra beställningen krävs att man trycker på en knapp eller använder en motsvarande funktion ska denna funktion markeras med orden "i beställningen ingår en betalningsskyldighet" eller något annat entydigt uttryck. Det kan till exempel vara fråga om en vy i direkt samband med beställningsknappen där det tydligt och entydigt framgår vilken produkt som beställs och alla kostnader i euro som uppkommer av beställningen. Om näringsidkaren inte ser till att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten på ovannämnda sätt, binder inte avtalet konsumenten. Vill konsumenten åberopa att avtalet inte är bindande, ska konsumenten meddela näringsidkaren detta inom ett år från det att avtalet ingicks. I detta fall ska näringsidkaren utan dröjsmål och senast efter 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten betalat samt betala konsumenten ersättning för kostnaderna för att återsända varan. 8 Elektronisk direktmarknadsföring Elektronisk direktmarknadsföring får inte riktas till privatpersoner utan de gett sitt samtycke på förhand. Inget samtycke behövs på förhand om marknadsföringen riktas till konsumenter som redan är företagets kunder. Kundens kontaktuppgifter som företaget fått i samband med försäljning av en produkt eller tjänst får endast användas för att marknadsföra motsvarande produkter eller tjänster. (Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 26, KSL 2:9) Konsumenten ska kunna ge sitt samtycke till att ta emot elektroniska marknadsföringsbudskap genom en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa för ett alternativ. Ett företag kan inte erhålla samtycke exempelvis genom en förhandsifylld kryssruta eller som en del av avtalsvillkoren i samband med ingående av ett avtal. (Dataombudsmannens beslutspraxis) Vid varje elektroniska marknadsföringsmeddelande ska man berätta tydligt och skönjbart att konsumenterna har rätt att förbjuda att dessa meddelanden skickas till dem. Företaget ska även se till att de förbudsmetoder som erbjuds konsumenten, så som e-postlänkar till en avbeställningssida, fungerar korrekt. Ytterligare information om ämnet kan fås i dataombudsmannens guide Dataskyddet vid direktmarknadsföring. 9 Minderårig som avtalspart En minderårig, alltså en person som inte fyllt 18 år, har bara begränsad rättshandlingskapacitet. En minderårig får själv endast ingå avtal som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse. Därtill har en omyndig rätt att förfoga över vad han eller hon under omyndigheten har förvärvat genom eget arbete samt över egendom som vårdnadshavaren ställt till den omyndiges förfogande (lagen om förmyndarverksamhet 25 ). Huvudregeln är att en minderårig bara kan göra kontantköp. Behörigheten att göra inköp mot faktura bör bedömas genom att ställa avtalets betydelse och karaktär i relation till den minderårigas ålder och utvecklingsnivå. En rättshandling som en omyndig inte har haft rätt att företa blir inte bindande för den omyndige om inte intressebevakaren i efterhand har gett sitt samtycke till den. Om en omyndig har skuldsatt sig utan det tillstånd eller samtycke som krävs, måste den omyndige efter att ha blivit myndig betala skulden endast om han eller hon godkänner den (lagen om förmyndarverksamhet 26 ). 10

11 Då man bedömer behovet av vårdnadshavarens samtycke tar man bland annat i beaktande köparens ålder samt köpets pris och kvalitet. För kvalitetens del har det betydelse om produkten är ett sedvanligt köp för en person i den åldern. En näringsidkare som ingår avtal med en omyndig löper risken att avtalet befinns vara ogiltigt. En 13-årig flicka beställde en utfodringsplan för hundar som kostade 40 euro på internet. Enligt nämnden var det inte fråga om en vanlig produkt som 13-åringar vanligen skaffar själva. Det hade ingen betydelse att näringsidkaren inte var medveten om att kunden var minderårig. Avtalet ansågs inte vara bindande för den omyndiga personen. (KRIL 3460/36/2010) En 14-årig pojke köpte ett tremånaders Gold-medlemskap till sin spelkonsol som gav tillgång till tilläggsegenskaper. Medlemskapet kostade 22,90 euro och betalningen gjordes i samband med köpet. Köpet ledde inte till fortsatta avtal. Köpet ansågs vara sedvanligt även med tanke på priset. Avtalet var bindande för den omyndiga personen. (KRIL 2960/36/2013) Två 14- och 16-åriga pojkar beställde två blåsrör på internet som senare beslagtogs av polisen. Eftersom produkterna betalats med mammans nätbankskoder och pappan hade hämtat dem på posten ansågs föräldrarna ha gett sitt samtycke till rättshandlingen. (KRIL 4390/36/2008) 10 Beställningsbekräftelse En bekräftelse om avtalet som ingåtts ska skickas till konsumenten. Bekräftelsen ska levereras: (KSL 6:13) inom rimlig tid från det att avtalet ingicks. senast vid den tidpunkt då varorna avlämnas. innan tjänsterna börjar utföras. För att konsumenten ska kunna utnyttja sin ångerrätt effektivt bör han eller hon få en bekräftelse på avtalet som ingåtts innan ångerfristen gått ut. Eftersom tjänsteavtals ångerfrist börjar då avtalet ingås kan en rimlig tid för att leverera bekräftelsen anses vara högst några dagar efter att avtalet ingåtts. (KA, KSL 3:1) Det ligger på näringsidkarens ansvar att vid behov bevisa att bekräftelsen levererats till konsumenten. Till exempel kan näringsidkaren använda ett system som med hjälp av verifikationer kan bevisa att bekräftelsen levererats vid en viss tidpunkt. Bekräftelsen ska innehålla alla förhandsuppgifter som nämns i punkt 6.1 och en ångerblankett i enlighet med modellen som föreskrivs i justitieministeriets förordning. Bekräftelsen ska levereras via ett varaktigt medium, till exempel till en e-postadress, till ett privat elektroniskt användarkonto eller på papper så att uppgifterna inte kan ändras i efterhand. Det räcker inte att styra konsumenten till näringsidkarens allmänna webbplats (EG-domstolens mål C-49/11). Om uppgifterna redan tidigare levererats till konsumenten via ett varaktigt medium behöver de inte levereras på nytt i bekräftelseskedet. Då ska man emellertid leverera en bekräftelse på att avtalet ingåtts till konsumenten. Om man inte kommit överens om leveranstidpunkten för varan ska den överlämnas utan ogrundade dröjsmål och senast 30 dagar efter att avtalet ingåtts. (KSL 5:4 ) 11

12 11 Ångerrätt 11.1 Meddelande om frånträde Konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela om detta med en ångerblankett i enlighet med modellen som föreskrivs i justitieministeriets förordning eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att (KSL 6:14) varan eller det sista varupartiet togs emot. Om det är fråga om regelbunden leverans av varor, efter det att det första varupartiet togs emot. ett tjänsteavtal ingicks. ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks. Det räcker inte att returnera varan eller att inte hämta den på posten utan skilt meddelande om frånträde. Det ligger på konsumentens ansvar att vid behov bevisa att meddelandet skickats. Meddelande om frånträde görs på den ångerblankett som erbjuds av näringsidkaren. Ett fritt formulerat meddelande kan även skickas till exempel per e-post eller tillsammans med varan som returneras. Om näringsidkaren erbjuder möjligheten att meddela om frånträde genom sin webbplats bör konsumenten meddelas utan dröjsmål och via ett varaktigt medium, till exempel e-post, att meddelandet om frånträde mottagits. Om ångerfristens sista dag är en lördag eller helgdag kan meddelandet om frånträde göras ännu på den första vardagen därefter. (KSL 12:1e) Kan någon annan utredning inte lämnas om den tidpunkt vid vilken ett meddelande har kommit fram, anses ett meddelande som sänts per post ha kommit fram till mottagaren den sjunde dagen efter avsändandet och ett elektroniskt meddelande den dag som det avsändes. (KSL 12:1c) Konsumenten har även rätt att frånträda avtalet innan varan levererats. Inga motiveringar behöver ges för utnyttjandet av ångerrätten. Om produkten eller tjänsten har ett fel har konsumenten rätt att kräva ersättning för felet av näringsidkaren. Att ångerfristen löpt ut påverkar inte denna rätt. Ytterligare information i konsumenträttsliga riktlinjer Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror Förlängning av ångerfristen Om näringsidkaren har underlåtit att ge konsumenten information om villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt upphör ångerfristen 12 månader efter utgången av den normala ångerfristen. Om näringsidkaren rättar till bristen under denna tid upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen. (KSL 6:14) 11.3 Frånträde ur kredit-, försäkrings- eller övriga anknytande avtal Om konsumenten frånträder ett avtal återgår även anknytande kredit-, försäkrings- eller övriga avtal (till exempel installationsavtal) automatiskt och utan påföljder för konsumenten. (KSL 6:21, 6:22) Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt återgår även den kredit som beviljats i samband med köpet av varan eller tjänsten automatiskt. Om konsumenten betalat sina uppköp med ett kreditkort vars kreditavtal ingåtts inom ett annat än ifrågavarande distansförsäljningsavtal upphör inte hela kreditavtalet. 12

13 11.4 Utförande av tjänst eller leverans av digitalt innehåll innan ångerfristens slut Tjänster kan börja utföras efter att bekräftelsen levererats innan ångerfristen löpt ut om konsumenten har gjort en uttrycklig begäran om detta. Konsumenten ska göra begäran med en aktiv åtgärd, så att endast konstatera detta till exempel i avtalsvillkoren är inte en tillräcklig motivering för att utföra tjänsten innan ångerfristen löpt ut. Detta kan till exempel ske så att konsumenten kryssar i en ruta där han eller hon ber att tjänsten ska börja utföras omedelbart. (KSL 6:15.1) En uttrycklig begäran kan till exempel anses vara att i samband med beställningen välja eller komma överens om en särskild dag då tjänsten ska börja utföras. (KA) Begäran kan även göras muntligen per telefon. Konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt även om utförandet av tjänsten på hans eller hennes begäran inletts innan ångerfristen löpt ut. Då ska konsumenten betala näringsidkaren en skälig ersättning för den prestation som har utförts för att fullgöra avtalet. Ersättningen beräknas som en proportionell andel av det avtalsenliga helhetspriset. Däremot har konsumenten ingen ångerrätt om tjänsten har utförts i sin helhet och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. (KSL 6:16.1k, 6:19) Konsumenten är dock inte betalningsskyldig för en tjänst som utförts helt eller delvis under ångerfristen om näringsidkaren har börjat fullgöra avtalet under ångerfristen utan en uttrycklig begäran från konsumenten eller om näringsidkaren har underlåtit att informera konsumenten om. (KSL 6:19.2) villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt och den ersättningsskyldighet som uppkommer för utförande av avtalet om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt efter att ha gjort en begäran om att utföra tjänsten. Elektronisk leverans av digitalt innehåll får påbörjas innan en eventuell ångerfrist har löpt ut om konsumenten har gett sitt uttryckliga förhandssamtycke till detta och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas. Detta kan till exempel ske så att konsumenterna kryssar i en ruta där de godkänner att de förlorar sin ångerrätt då tjänsten börjar utföras omedelbart. (KSL 6:15.2) Som ett uttryckligt samtycke kan även betraktas tydlig och entydig information som kan ses i beställningsskedet om omedelbar leverans och att ångerrätt saknas. Ett sådant genomförande är till exempel en text som ligger i samband med beställningsknappen: "Genom att beställa godkänner jag att leveransen inleds genast och ångerrätt saknas." (KA) I detta fall ska bekräftelsen som skickas till konsumenten innehålla en bekräftelse om kundens förhandssamtycke och meddelandet där konsumenten upplysts om hur förhandssamtycket inverkar på ångerrätten. (KSL 6:13.3) Konsumenten är inte skyldig att betala för en tjänst som gäller digitalt innehåll och som utförts helt eller delvis om: (KSL 6:24) leveransen av det digitala innehållet har påbörjats under ångerfristen utan konsumentens uttryckliga förhandssamtycke. konsumenten inte har upplysts om att ångerrätten går förlorad i och med att konsumenten ger sitt samtycke. näringsidkaren har underlåtit att ge konsumenten en bekräftelse på avtalet som ingåtts. 13

14 11.5 Begränsning av ångerrätten Begränsningarna av ångerrätten har uttömmande räknats upp i lagen, och näringsidkaren kan inte begränsa ångerrätten på några andra grunder, till exempel för att produkten ingick i en realisationsförsäljning. Konsumenten har ingen ångerrätt om: (KSL 6:16) 1) tjänsten har utförts i sin helhet efter en uttrycklig begäran av konsumenten och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. Till exempel då det gäller bredbandsavtal eller avtal för betal-tv har tjänsten utförts helt först då avtalet upphör och inte då förbindelsen öppnats så att tjänsten kan tas i bruk. Om konsumenten häver avtalet efter att tjänsten inletts ska han eller hon betala näringsidkaren en skälig ersättning för den prestation som har utförts för att fullgöra avtalet. 2) elektronisk leverans av digitalt innehåll har påbörjats efter konsumentens samtycke och konsumenten har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall. 3) priset på en konsumtionsnyttighet beror på sådana fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under ångerfristen, till exempel ädelmetaller. 4) avtalet gäller en vara som tillverkas eller ändras enligt konsumentens krav eller som ges en tydlig personlig prägel, till exempel måttbeställda gardiner eller en vara som försetts med en ingravering eller ett namn. Förlust av ångerrätten gäller inte produkter som motsvarar standardvaror och som endast kan ändras lite enligt konsumentens önskemål, t.ex. en beställd soffa vars färg och material konsumenten kan välja ur standardsortimentet. Då förlusten av ångerrätten bedöms kan man ta i beaktande om den ändrade produkten kan säljas vidare. Om produkten inte kan säljas vidare utan betydande förlust har konsumenten ingen ångerrätt. (konsumenttvistenämndens beslutspraxis) Konsumenten hade beställt glasögon från näringsidkaren och linserna hade tillverkats med rätt styrka enligt konsumentens glasögonrecept. Det var fråga om en produkt som tillverkats särskilt för konsumenten. Konsumenten hade ingen ångerrätt. (KRIL 2369/36/2007) Konsumenten beställde ett växthus enligt egna mått och material för att täcka sin simbassäng. Konsumenttvistenämnden ansåg att det var fråga om en produkt som tillverkats särskilt enligt konsumentens önskemål och för henne. Konsumenten hade ingen ångerrätt. (KRIL 51/36/2007) 5) avtalet gäller en vara som snabbt kan försämras eller föråldras eller som på grund av sin karaktär efter leverans blandas med andra föremål så att man inte kan skilja dem åt, till exempel livsmedel som förfars snabbt, eldningsolja, mylla som spridits ut i trädgården. 6) förseglade varor som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återsändas har öppnats, till exempel kontaktlinser, fuktighetskrämer och medicin. Konsumenten bestämde en parfym från en nätbutik och öppnade den förseglade förpackningen. Konsumenttvistenämnden ansåg att kosmetik och skönhetsprodukter, 14

15 även parfymer, av sin karaktär är sådana att de av hygienskäl inte kan returneras för återförsäljning om förpackningen öppnats. (KRIL 3749/36/2008). 7) avtalet gäller alkoholhaltiga drycker till ett pris som avtalades vid den tidpunkt när avtalet ingicks, som kan levereras tidigast om 30 dagar och vars faktiska värde beror på sådana fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka. 8) avtalet gäller brådskande reparations- eller underhållsåtgärder på en plats dit näringsidkaren anländer på konsumentens uttryckliga begäran, till exempel då konsumenten ber näringsidkaren komma för att reparera ett läkande rör. 9) förseglade ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram har öppnats. Bestämmelsen kan inte utvidgas till att omfatta andra produkter än de som nämns i punkten. Näringsidkarens avtalsvillkor, enligt vilket man inte fick öppna handkonsolens skyddsfodral utan att förlora ångerrätten, ansågs vara ogiltigt. (KRIL 3635/2005) 10) avtalet gäller tillhandahållande av enstaka nummer av tidningar eller tidskrifter. Det har ingen betydelse på vilkendera partens initiativ avtalet ingåtts. Om det är fråga om en prenumeration (fortlöpande eller tidsbunden) har konsumenten ångerrätt. 11) avtalet har ingåtts vid en auktion som konsumenten kan delta i även på något annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation, till exempel offentliga auktioner som man även personligen kan delta i på plats. Om det är fråga om en auktion som verkar endast på internet har konsumenten ångerrätt. Det att köparen kunde ha deltagit i en auktion på internet med ett medel för distanskommunikation som fanns i försäljarens lokal betydde inte att det var fråga om en auktion som köparen kunde ha deltagit i personligen. Detta därför att försäljaren inte hade ordnat ett skilt auktionstillfälle och att man inte kunde delta i auktionen på något annat sätt än med ett medel för distanskommunikation. (KRIL 155/32/2013) 12) avtalet gäller tillhandahållande av logi för andra ändamål än permanent boende eller tillhandahållande av varutransport, tjänster som avser biluthyrning, serveringsverksamhet eller fritidsverksamhet och det anges i avtalet att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller inom en bestämd tidsperiod. Fritidstjänster är till exempel nöjes-, kulturoch idrottsevenemang, hobbykurser, uthyrning av utrustning för hobbyverksamhet. Konsumenten hade anmält sig till en zumba-kurs på internet. Det var fråga om distansförsäljning, men konsumenten hade ingen ångerrätt, eftersom det var fråga om en tjänst som gällde en fritidssysselsättning. (KRIL 2101/39/2010) 12 Ansvar för mottagna varor och att bekanta sig med varan En konsument som har tagit emot en vara ska hålla varan i väsentligen oförändrat och oförminskat skick för att han eller hon ska ha rätt att få tillbaka hela köpesumman i en ångersituation. (KSL 6:18) 15

16 Konsumenten har ändå rätt att öppna eller ta isär förpackningen, granska varans egenskaper och funktion samt bekanta sig med den på samma sätt som i en affär utan att detta påverkar ångerrätten. (RP 157/2013) Varan anses inte ha tagits i bruk om konsumenten har hanterat den uteslutande på ett sätt som behövs för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. (KSL 6:18.2) Konsumenten hade installerat en CD-karta som levererats oförseglad i sin GPSnavigator och testat den. Konsumenttvistenämnden ansåg att åtgärden var en förutsättning för att man kunde pröva navigatorns funktion, och det var inte fråga om ibruktagande. Att endast ta isär produktens förpackning påverkade inte heller ångerrätten. Konsumenten hade ångerrätt. (KRIL 451/36/07) Konsumenten förlorade inte sin ångerrätt bara för att han hade granskat högtalaren och konstaterat att den inte passade in i hans bil då han försökte installera den. (KRIL 835/36/2009) Konsumenten hade installerat processorn som en del av sin dator och testat den. Konsumenttvistenämnden ansåg att installationen som sådan inte bevisar att processorn tagits i bruk på det sätt som avses i konsumentskyddslagen, utan var en förutsättning för att produktens funktion kunde testas. Rätten att testa produkten på samma sätt som i en affärslokal som avses i bestämmelsens motiveringar begränsar inte rätten att testa produkten så att den saknas helt. (KRIL 1718/32/2009) Konsumenten köpte en lampa och en lampskärm från en nätbutik. Hon returnerade varorna utan originalförpackningen. Konsumenttvistenämnden ansåg att konsumenten inte hade förlorat sin ångerrätt även om originalförpackningen hade förstörts. (KRIL 4030/36/2010) Konsumenten hade köpt en digitalkamera för 359 euro och tagit 306 bilder med den under fyra dagar. Konsumenten hade ingen ångerrätt. I bedömningen fästes uppmärksamhet vid bildernas stora antal samt vid att kameran använts i fyra dagar. (KRIL 2556/36/2009) Om konsumenten trots sitt ansvar att ta hand om varan tar den i bruk, förlorar han eller hon ändå inte sin ångerrätt, men ska stå för varans värdeminskning. En skälig värdeminskning fastställs för varan. För vissa varor, så som kläder, kan värdeminskningen vara väsentlig efter en mycket kort användningstid. För vissa kapitalvaror, till exempel nya fordon, kan värdeminskningen i euro efter ibruktagandet vara avsevärd. Om varan på grund av ibruktagandet blivit osäljbar ansvarar konsumenten för varans hela värde. (KSL 6:18.2) Konsumenten är inte ansvarig för varans värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att ge konsumenten information om villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt. (KSL 06:18.3) Säljaren bär risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskar genom en händelse som inte beror på köparen, antingen före överlämnandet till konsumenten eller efter att varan överlämnats tillbaka till en fraktförare som erbjuds av försäljaren, till exempel om varan skadas eller kommer bort i posten. (KSL 5:6.1-2 mom.) 13 Returnering av varan och kostnader En konsument som frånträder avtalet ska utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om frånträde lämnades återsända varan. (KSL 6:17) 16

17 Vid behov ligger det på konsumentens ansvar att bevisa till exempel med ett returkvitto att varan returnerats inom utsatt tid. Det ligger på konsumentens ansvar att betala de direkta kostnader som uppstår av att returnera produkten, om inte näringsidkaren förbundit sig till att ansvara för dem. (HE 157/2013) Konsumenten är emellertid inte skyldig att betala returneringskostnaderna om näringsidkaren inte innan avtalet ingicks informerat konsumenten om att han eller hon ansvarar för kostnaderna samt om kostnadernas storlek om varorna inte kan returneras per post. (KSL 6:24) 14 Återställande av prestationer Näringsidkaren ska, utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det att denne mottagit meddelandet om frånträde, återbetala alla prestationer från konsumenten. Även leveranskostnader enligt det förmånligaste leveranssättet ska återställas. (KSL 6:17.3) Konsumenten har ändå inte rätt att få tillbaka alla sina prestationer om varan förändrats eller minskats väsentligt. Om konsumenten valt något annat än det förmånligaste leveranssättet, till exempel snabbleverans, är näringsidkaren inte tvungen att återställa de extra kostnader som uppkommit av leveransen. Näringsidkaren har rätt att hålla inne med återbetalningen tills denne har fått tillbaka varan eller tills konsumenten till exempel med returkvitto bevisat att han eller hon har återsänt varan till den adress som näringsidkaren angett. Näringsidkaren ska återbetala prestationerna till konsumenten med samma betalningssätt som konsumenten använt. Om konsumenten till exempel betalat sina inköp genom nätbanken ska prestationen återbetalas till det bankkonto som konsumenten anger. Om näringsidkaren inte är medveten om kontonumret kan återbetalningen göras till exempel med betalningsanvisning. På motsvarande sätt ska betalningar med kreditkort återställas till kreditkortet. (KSL 6:17.4) Återbetalningen kan göras på något annat sätt, till exempel med presentkort, endast med konsumentens uttryckliga samtycke. Återbetalningen av prestationerna får inte medföra kostnader för konsumenten. Konsumenten har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med 4 i räntelagen om näringsidkaren inte återbetalar prestationen inom ovannämnda tidsfrist. (KSL 6:23) 17

18 15 Övervakning av lagen I sin övervakning går konsumentombudsmannen genom att handleda näringsidkaren primärt in för förhandlingslösningar om en näringsidkare inte följer bestämmelserna i lagen. Vid behov skall konsumentombudsmannen ta till sådana åtgärder som förutsätts i lagen, alternativt dra ärendet inför marknadsdomstolen. En näringsidkare som inte följer lagen kan förbjudas att fortsätta ett dylikt förfarande eller att upprepa det eller ett därmed jämförbart förfarande. Förbudet kan också vid behov inriktas mot en specifik person i en näringsidkares tjänst. Ett förbud som utfärdas av konsumentombudsmannen, eventuellt för viss tid, skall förstärkas med förordnande om vite, om inte det av särskild anledning är onödigt. (KSL 6:25, Lagen om Konkurrens- och konsumentverket 10 ) 18

19 BILAGOR Modell för ångerblankett (Justitieministeriets förordning 110/2014) (fyll i och returnera endast denna blankett om ni vill häva avtalet) Mottagare [näringsidkaren ska fylla i namn, geografisk adress och, om sådana finns, faxnummer och e-postadress]: Jag/vi meddelar (*) att jag/vi vill (*) häva det avtal jag/vi ingått (*), som gäller leveransen av följande varor (*) / utförandet av följande tjänster (*): Beställningsdatum (*)/Datum för mottagande (*) Konsumentens namn (*) / Konsumenternas namn (*) Konsumentens adress (*) / Konsumenternas adresser (*) Konsumentens underteckning (*) / Konsumenternas underteckningar (*) (endast om blanketten är i pappersformat) Datum (*) Överflödiga stryks över. 19

20 Modell för ångeranvisning (Justitieministeriets förordning 110/2014) Ångerrätt Ni har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att meddela orsak. Ångerfristen löper ut om 14 dagar [1]. För att utnyttja er ångerfrist ska ni meddela oss [2] om ert beslut att häva avtalet på ett entydigt sätt (till exempel med ett brev per post, fax eller e-post). Ni kan använda bifogade ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt. [3] För att följa ångerfristen räcker det att ni skickar ert meddelande om utnyttjande av ångerrätt innan ångerfristen löper ut. Verkan av utövad ångerrätt Om ni frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från er, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att ni valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter det att vi mottagit meddelandet om frånträde. Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som ni själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om ni inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta er något. [4] [5] [6] Instruktioner för komplettering av blanketten: [1] Fyll i något av följande alternativ inom citationstecken: a) vid tjänsteavtal eller avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll: "då avtalet ingicks."; b) vid köpeavtal: "då varan togs emot."; c) vid köpeavtal avseende flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: "då det sista varupartiet togs emot."; d) vid köpeavtal avseende en vara som består av flera partier eller delar: "då det sista varupartiet togs emot."; e) vid köpeavtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor: "då det första varupartiet togs emot."; [2] Skriv in ert namn, er geografiska adress och, om det gäller i ert fall, ert telefonnummer, faxnummer och er e-postadress. [3] Om ni ger konsumenten möjlighet att meddela om frånträde på er webbplats, ska följande skrivas in: "Ni kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in ångerblanketten eller något annat entydigt meddelande. Om ni väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt sätt (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ert meddelande om frånträde." 20

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA...

UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA... Konsumentombudsmannens riktlinjer HEMFÖRSÄLJNING 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKTLINJERNA... 2 2 TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM HEMFÖRSÄLJNING OCH LAGENS TVINGANDE NATUR... 2 3 DEFINITIONER... 2 4 NÄR ÄR DET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

om ändring av konsumentskyddslagen

om ändring av konsumentskyddslagen RIKSDAGENS SVAR 174/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och av 88 i elmarknadslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter. Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare Liisa Leppävirta

Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter. Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare Liisa Leppävirta 31.5.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter Arbetsgruppen för konsumenträttigheter ordförande Sofia Rajamäki sekreterare

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) , 1 kap. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Utkom från trycket den 8 mars 2005 utfärdad den 24 februari 2005. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59); SFS 2014:14 Utkom från trycket den 28 januari 2014 utfärdad den 16 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:59

Svensk författningssamling 2005:59 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Svensk författningssamling 2005:59 Det kan förekomma fel i författningstexterna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Distans- och hemförsäljningslag; utfärdad den 24 februari 2005. SFS 2005:59 Utkom från trycket den 8 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för beställning av varor och tjänster hos rewards arvato services GmbH ur sortimentet från American Express (AMEX) lojalitetsprogram Membership Rewards. I.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 166/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för distansförsäljning av finansiella tjänster Ordförande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 april 2011 291/2011 Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund. STR:s praxis. angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m

Sveriges Trafikskolors Riksförbund. STR:s praxis. angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m 1. Allmänna bestämmelser a) Denna praxis ger uttryck för STR:s syn på en privatkunds (nedan elev)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Checklista för näringsidkare

Checklista för näringsidkare Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år 1. Projektet Finland 100 år, Programprojekt, Grafisk symbol och Grafiska riktlinjer a. Med Projektet Finland 100 år avses det av statsrådets kansli tillsatta

Läs mer

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING

FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING 7/2017 1 (5) FÖRMEDLINGSRÖRELSERS MARKNADSFÖRING Nedan behandlas de villkor lagstiftningen ställer på marknadsföring som bedrivs av förmedlingsrörelser. Marknadsföring i strid med innehållet i detta brev

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor 1 Allmänt Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är sprd.net AG, företrätt av styrelsen Philip Rooke (CEO) och Tobias

Läs mer

Adressändrings allmänna kundvillkor

Adressändrings allmänna kundvillkor Adressändrings allmänna kundvillkor 1. OMFATTNING OCH BESTÄLLNING 1.1 Dessa kundvillkor gäller för Svensk Adressändrings ( SvAAB ) tjänster som avtalats mellan SvAAB och kunden enligt punkt 1.2 ("Tjänsterna

Läs mer