AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR"

Transkript

1

2 Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer. Latinamerikagrupperna har lokalgrupper och medlemsorganisationer på ett tjugotal platser i landet. Föreningen ger ut tidningen Röster från Latinamerika. gör andra röster hörda! RAPPORTFÖRFATTARE: MARCUS BERGLUND REDAKTÖR: PONTUS BJÖRKMAN DATUM: September

3 INLEDANDE SAMMANFATTNING OM AP-FONDERNA... 6 UPPDRAGET, REGELVERKET, RIKTLINJERNA... 6 ETIKRÅDET OETISKA INNEHAV... 9 PENGARNA VÄXER, ETIKEN STÅR ÅT SIDAN... 9 FORTSATTA FÖRBRYTELSER, INVESTERINGARNA BEHÅLLS GOLDCORP, GUATEMALA CHEVRON, ECUADOR LUNDIN PETROLEUM (SVENSKT), SUDAN STORT MÖRKERTAL VAD GÖR NORGE ANNORLUNDA? INGEN KONFLIKT MELLAN AVKASTNING OCH ETIK SAMMANFATTNING ETIKEN UTREDS DEN OFFENTLIGA UTREDNINGEN MOT EN HÅLLBAR OCH RÄTTVIS UTVECKLING SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING (PGU) RÖR ÄVEN AP-FONDERNA AP-FONDERNA OCH KLIMATET KLIMATPOLITIKENS UTMANINGAR AP-FONDERNAS INVESTERINGAR I FOSSILA BRÄNSLEN GRÖNA INVESTERINGAR GER TILLVÄXT PENSIONSFONDER MED EN VIKTIG ROLL VAD TYCKER RIKSDAGSPARTIERNA? DE MINDRE PARTIERNA I TÄTEN ETIK OCH MILJÖ I SOCIALDEMOKRATERNAS OCH MODERATERNAS STYRDOKUMENT SLUTSATS REKOMMENDATIONER

4 INLEDANDE SAMMANFATTNING AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR 875 miljarder kronor 1. Denna enorma summa placerar de fyra största statliga APfonderna (1-4) i bolag över hela världen för att de svenska pensionspengarna ska växa och garantera en trygg tillvaro för framtidens pensionärer. De statliga pensionsfonderna ska uppbära allmänhetens förtroende, vilket innebär att de även måste stå till svars för att de svenska pensionspengarna växer på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Men AP-fonderna investerar i en lång rad företag som bryter mot mänskliga rättigheter och motverkar en hållbar utveckling. Framtidens pensionärer betryggas ekonomiskt på fattiga människors bekostnad. De stora investeringarna i fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen. I AP-fondernas regelverk och riktlinjer är etik- och miljöhänsyn i dag underordnat målet om hög avkastning. Detta underminerar framstegen som görs mot en hållbar och rättvis utveckling inom andra politikområden. Ett steg i rätt riktning vore att etik- och miljöfrågor integreras mer och ges ökad tyngd i AP-fondernas placeringsverksamhet. Mänskliga rättigheter och miljöhänsyn borde likställas målen om hög avkastning när pensionsfonderna investerar medborgarnas pengar. Det finns ingen konflikt mellan etiska placeringar och hög avkastning, enligt forskningen. I detta arbete bör Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) vara vägledande. PGU antogs 2003 och fastställer att samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som bidrar till en rättvis och hållbar utveckling. I alla politiska beslut som rör detta ska hänsyn tas till fattiga människors perspektiv och rättigheter. AP-fonderna är statliga myndigheter. PGU:s mål, värderingar och arbetsätt är inte bara något som APfonderna bör förhålla sig till, utan en skyldighet som en indirekt del av Sveriges utrikesoch utvecklingspolitik. AP-fondernas kapital bör vara en hörnsten i bygget av en hållbar och klimatneutral värld. Det handlar inte längre om att bara säkra våra framtida pensioner, utan även om att säkra förutsättningarna för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. För att möta klimatkrisens utmaningar krävs att enorma resurser satsas på grön teknologi, omställning och förnyelsebara rena energikällor. En ny FN-rapport från 2011 pekar ut pensionsfonderna som en viktig aktör i att styra över befintliga investeringar mot lönsamma framtidsbranscher. Med hjälp av klimatsmarta investeringar av APfonderna skulle Sverige kunna bli ett föregångsland i det arbete som måste till för att stoppa den globala uppvärmningen. Det skulle även skapa möjligheten för Sverige att ta en tätposition i flera framtidsbranscher. Drygt tio år har gått sedan pensionsreformen kring millennieskiftet. Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2011 att det har uppstått ett behov att se över reglerna Etikrådets årsrapport Prop 2010/11:1 Samhällsekonomi och finansförvaltning, s

5 Regeringen planerar att under 2011 utreda förutsättningarna för en god förräntning av fondkapitalet, kostnadsbesparande åtgärder och möjligheten att investera i alternativa tillgångar. Detta är ett gyllene tillfälle att även ta upp frågan om etik och miljö och hur denna aspekt kan ges större vikt i hur de svenska pensionspengarna investeras. På så sätt kan AP-fondernas regelverk uppdateras så att det står i samklang med övergripande styrdokument som Sveriges Politik för Global Utveckling och de tillhörande klimatmålen. Den här rapporten synar AP-fondernas etik- och miljöarbete och graden av oetiska och ohållbara investeringar. Men den föreslår samtidigt förändringar som kan göras för att förbättra den rådande situationen. I första delen, Om AP-fonderna, redogörs för AP-fondernas regelverk, riktlinjer och etik- och miljöarbete. Andra delen, Oetiska innehav, handlar om de investeringar och det arbetssätt som har kritiserats från frivilligorganisationer och granskats av media. I den tredje delen, Etiken utreds, sammanfattas den SOU från 2008 som utredde APfondernas etik- och miljöarbete, samt påföljande års behandling av ämnet i regeringens skrivelser och i finansutskottet. Fjärde delen, AP-fonderna och PGU, presenterar Sveriges Politik för Global Utveckling och hur den är kopplad till de statliga pensionsfonderna. I AP-fonderna och klimatet redogörs för AP-fondernas investeringar i fossila bränslen och möjligheterna för grönare investeringar i linje med klimatmålen. I Vad tycker riksdagspartierna sammanfattas de olika partiernas ståndpunkter om PGU och klimatpolitiken och det presenteras även en enkät gjord av Latinamerikagrupperna med riksdagspartierna inför valet Rapporten avslutas med en slutsats och ett antal rekommendationer till riksdag och regering 3. Här de mest centrala: Att skrivelsen om AP-fondernas hänsyn till miljö, etik och mänskliga rättigheter lyfts in i lagtexten, enligt förslaget från SOU 2008:107: Första Fjärde AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet, med bibehållande av målet enligt 1, ta hänsyn till miljö, etik, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsaspekter. Mänskliga rättigheter ovan är ett tillägg till den text som föreslås av SOU 208:107. Att AP-fonderna aktivt investerar i omställningen till hållbara och klimatneutrala samhällen. Det innebär långsiktiga stabila investeringar i järnväg, kollektivtrafik, energieffektiviseringar av fastigheter och infrastruktur, utbyggnad av förnyelsebara och rena energikällor och klimatneutral teknik etc. På så sätt kan även en del av de risker som placeringar på börsen i oroliga tider undvikas. Att AP-fonderna som statliga myndigheter ska vara en del Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Att ett nytt och självständigt Etikråd inrättas och tillförs resurser som står i relation till ovanstående rekommendationer. I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete, bör man undvika företag som kränker mänskliga rättigheter och miljö. 3 AP-fondernas Etikråds ordförande Nadine Viel Lamare har fått rapporten för synpunkter och kommentarer. Dessa är införda 18 augusti

6 1. OM AP-FONDERNA Uppdraget, regelverket, riktlinjerna Varje månad avsätter skattebetalarna sexton procent av sin inkomst till den så kallade grundpensionen. Grundpensionen ska ge en trygg framtid för alla som arbetar eller en gång har arbetat i Sverige. De pengar som inte transfereras direkt till nuvarande pensionärer förvaltas av de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna. Den här rapporten fokuserar på Första-Fjärde AP-fonderna, som förvaltar merparten av pensionspengarna, sammanlagt drygt 875 miljarder kronor. 4 Den största delen av dessa pengar investeras i globala aktieportföljer. AP-fonderna är därmed en tung aktör på den internationella kapitalmarknaden med aktieinnehav i flera tusen bolag spridda över en mängd sektorer som IT, detaljhandel och energi. 5 AP-fonderna är statliga myndigheter som lyder under Finansdepartementet och drivs på uppdrag av riksdagen. De bildades 2001 som ett led i den så kallade pensionsreformen. AP-fondernas verksamhet utvärderas årligen av Finansdepartementet som överlämnar en rapport till riksdagen, där den behandlas i Finansutskottet. 6 AP-fonderna skiljer sig från flertalet myndigheter då de inte regleras i föreskrifter utan endast i lag. AP-fonderna regleras i Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192) och dess förarbeten (prop. 1999/2000:46). 7 Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är enligt Lagen om Allmänna Pensionsfonder att långsiktigt placera svenskarnas pensionspengar så att hög avkastning uppnås till en låg risk: Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i fondernas placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. 8 Enligt lagen får AP-fonderna varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen: Fondstyrelserna skall ha det fulla ansvaret för placeringsverksamheten. Verksamheten bör endast regleras i lag. Regeringen bör inte ges möjlighet att genom instruktioner, regleringsbrev eller tilldelning av anslagsmedel styra över fonderna. 9 4 Etikrådets årsrapport SOU 2008:107, s. 38. AP-fonderna uppskattas tillsammans ligga på sjätte plats bland världens största statliga pensionsförvaltare. 6 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 7, paragraf 1. 7 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 3, paragraf 1. Sjätte AP-fonden är dock ett undantag då den inrättades redan 1997 och har egna bestämmelser. 8 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 4, paragraf 1. 9 Prop. 1999/2000:46, s. 121 f. 6

7 AP-fonderna ska som statliga myndigheter även uppbära allmänhetens förtroende genom att ta hänsyn till etik och miljö... utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning: 10 Rollen som förvaltare av statliga pensionsmedel ställer krav på att fonderna uppbär allmänhetens förtroende. Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Det övergripande målet om hög avkastning är således överordnat hänsynen till etikoch miljö. AP-fondernas styrelser utformar självständigt sina riktlinjer om hur målen om avkastning samt etik- och miljöhänsyn ska uppnås. Som vi ska se i den här rapporten leder avvägningen mellan hög avkastning och etikoch miljöhänsyn till stora utmaningar när det gäller att, som lagen föreskriver, uppbära allmänhetens förtroende. Etikrådet För att kunna samordna etik- och miljöarbetet skapade Första-Fjärde AP-fonderna 2007 det gemensamma Etikrådet. Det övergripande syftet är att driva en positiv förändring i utländska bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter. 11 Etikrådets arbete består av dels ett reaktivt arbete, så kallade bolagsdialoger, och dels ett proaktivt arbete, genom att ansluta sig till och stärka olika bransch- och investerarinitiativ inom etik och miljö. 12 Då AP-fonderna investerar globalt i diversifierade portföljer så ger detta ett väldigt spritt ägande i flera tusen olika bolag. Det är omöjligt för Etikrådet att aktivt påverka etik- och miljöarbetet i alla dessa bolag. Man har då valt att arbeta efter en systematisk process som fungerar som en tratt. Externa konsulter tar del av rapporter om bolag som kränker internationella konventioner eller anklagas för oetisk verksamhet. I det fall AP-fonderna har aktier i dessa bolag undersöker man dem närmare (vanligen cirka 100 bolag). Av dessa väljer Etikrådet i samråd med konsulterna ut bolag där man påbörjar en dialog och utövar ett aktivt ägarstyrningsarbete, som kan ta sig uttryck i olika former, till exempel samarbete med andra investerare samt att rösta och lägga förslag på bolagsstämmor. Etikrådet sätter upp mål för varje dialog som startas. Dialogarbetet 13 kan pågå i flera år. Etikrådet skriver att så länge dialogen går framåt och Etikrådet tror att det finns möjlighet att påverka bolaget i positiv riktning, är rådet villigt att ägna tid och resurser på dialogen Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) samt Prop. 1999/2000: Från Etikrådets hemsida, Om Etikrådet (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=560) 12 Etikrådets årsrapport 2009, s Från Etikrådets hemsida, Dialogen som verktyg (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=562): Dialogerna siktar inte bara på att företaget ska adressera den dokumenterade kränkningen. Som långsiktiga investerare vill vi också se att bolaget implementerar förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Att driva ett sådant förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om vi helst ser en kontinuerlig positiv utveckling måste vi vara beredda på att det kan ta tid att nå resultat. 14 Etikrådets årsrapport

8 Efter en tid tar Etikrådet beslutet att antingen att ta bort bolaget från sin lista, i det fall önskat resultat har uppnåtts, eller sälja av innehavet, i det fall dialogen inte har effekt. Under 2011 pågår elva aktiva dialoger 15, och två vilande dialoger 16. Sedan bildandet av Etikrådet 2007 har nio bolag 17 avförts från listan sedan målen för dialogerna ansetts ha uppfyllts. Totalt elva bolag har uteslutits ur AP-fondernas innehav då dialogerna inte har ansetts ha effekt. 18 Etikrådet utgår i sitt arbete från den så kallade konventionsgrunden. Den innebär att Etikrådet i sitt etik- och miljöarbete utgår från de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och rör till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, biologisk mångfald, korruption och inhumana vapen. Man stödjer och utgår även från initiativ som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden. 19 AP-fonderna har undertecknat FN:s Principles for Responsible Investment (PRI), som innebär att de har åtagit sig att integrera etiska och miljömässiga kriterier i sina placeringsbeslut. Den offentliga utredningen från 2008, Etiken, miljön och pensionerna (se kapitlet Etiken utreds ), ifrågasätter emellertid hur stor roll etik- och miljöhänsyn har när placeringar görs. Det kan vara illustrerande att här återge hela stycket (vår fetstil) vilket stödjer det tidigare resonemanget om att hög avkastning ska uppfattas som överordnat etik- och miljöhänsyn: Utifrån de i och för sig ganska kortfattade resonemang som förs är det uppenbart att statsmakterna tydligt definierat avkastningsmålet som det överordnade operativa målet för AP-fonderna; AP-fonderna förväntas inte avstå från möjlig avkastning i syfte att uppnå etiska, miljömässiga eller eventuella andra mål, eller i någon mening avväga dessa mål mot varandra; formuleringen utan att avkall görs kan inte gärna tolkas på annat sätt. Det är för övrigt också den tolkning som fonderna själva gjort. Hänsynstagande till etiska principer och miljöaspekter ska alltså ske inom ramen för målet om hög avkastning, inte som ett alternativ till detta. 20 Varken Etikrådets arbetssätt med bolagsdialoger eller konventionsgrunden är okontroversiella. Det finns en utbredd kritik mot brister i agerandet, inbyggda svårigheter i själva arbetssättet och en avsaknad av en tydligare värdegrund. Sammanfattning AP-fondernas uppdrag är att ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på hög avkastning och detta med låg risk. Därmed är skyddet mot investeringar i företag som bryter mot mänskliga rättigheter och miljö svagt. Den offentliga utredningen från 2008, Etiken, miljön och pensionerna, ifrågasätter just hur stor roll etik- och miljöhänsyn ges när placeringar görs. 15 Walmart, Goldcorp, AES, Bridgestone Corporation, Alstom, Motorola Solutions, Veolia, Toyota, Rio Tinto, Freeport-McMoran och Incitec Pivot. 16 Chevron (Ecuador) och Duke Energy. 17 BHOP Billiton, Chevron (Nigeria), Halliburton, Sodexo, Grupo Ferrovial, PetroChina, Thales och Yahoo. 18 Alliant Techsystems Inc, GenCorp Inc, General Dynamics Corporation, Hanwha Coporation, L3 Communications Holdings Inc, Lockheed Martin Corporation, Poongsan Corporation, Raytheon Company, Textron Inc, Singapore Technologies Engineering och Elbits Systems Ltd. 19 Etikrådets hemsida, Etikrådets arbete (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=561). 20 SOU 2008:107, s66. 8

9 Dagens investeringar sker i en stor mängd branscher och företag. AP-fonderna arbetar med etik- och miljö genom den gemensamma plattformen Etikrådet. Etikrådet arbetar med bolagsdialoger och internationella initiativ för ansvarsfulla investeringar. 2. OETISKA INNEHAV Pengarna växer, etiken står åt sidan För att sprida risken i aktieinnehavet så investerar AP-fonderna i diversifierade globala portföljer. Som en följd har fonderna intressen i ett stort antal bolag i olika branscher runt om i världen. Det medför dock ett ökat risktagande ur en annan aspekt, nämligen att man investerar i verksamhet som bryter mot mänskliga rättigheter och miljö och sålunda motverkar en hållbar och rättvis utveckling. De granskningar som har gjorts av fondernas innehav visar på att de oetiska verksamheter som svenska pensionspengar sponsrar är talrika, svåröverblickbara och möts av otillräckliga åtgärder. LO tidningen gjorde 2010 en undersökning av AP-fondernas aktieportföljer och hittade innehav i en lång rad bolag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter och miljö. 21 Undersökningen visar att svenska pensionspengar var placerade i 26 företag som antingen hade svartlistats av andra institutionella investerare eller omgärdats av anklagelser om oetisk verksamhet (kärnvapenstillverkning, brott mot mänskliga rättigheter, grovt miljöbrott m.m.). Det sammanlagda värdet av dessa företag uppgick vid tiden för artikeln till 16 miljarder kronor 22 (11 miljarder om man inte räknar med tobaksbolag). Riksdagens Utredningstjänst har utrett AP-fondernas innehav i bolag som kränker mänskliga rättigheter. 23 Listan baserar sig på två källor (Sjunde AP-fonden och SPU), varav en av dem även ingår i LO-tidningens egen granskning (SPU). Sjunde AP-fonden publicerar i sina årsrapporter en lista över bolag de inte investerar i av etik- och miljöskäl. På liknande sätt redovisar det norska Etikrådet för SPU, den norska fond som förvaltar den norska finansiella förmögenheten, i sina årsrapporter en lista över företag som det norska finansdepartementet har uteslutit ur fonden. 24 Redovisningen nedan omfattar de bolag i vilka minst en AP-fond har innehav och där kränkningar av mänskliga rättigheter uttryckligen nämns som orsak för att fonderna inte investerar i dem. Det svenska Etikrådet för dialog med två av dem, Icitec Pivot och Alstom. Etikrådet har tidigare avfört Vedanta Resources från sin egen lista då målet för dialogen ansetts som uppfyllt. 21 LO-tidningens hemsida, Svenska folkets smutsiga pensionspengar, LO-tidningen tittade på tre kriterier när man gick igenom AP-fondernas innehav. Den norska pensionsfondens uteslutningar, den danska organisationen Danwatchs kriterier vid en nyligen genomförd granskning av danska banker samt AP-fondernas egna lista över bolag som förknippas med rapporter om oetiskt agerande. 22 Inklusive tobaksbolag vilka utgör runt 5 miljarder kronor. 23 Riksdagens Utredningstjänst, Dnr 201: Listorna återfinns i sin helhet i Sjunde AP-fondens årsredovisning för 2010 och i årsredovisningen för 2010 publicerad av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). 9

10 Tabell 1. AP-fondernas innehav i bolag som anklagas för kränkningar av MR enligt Sjunde APfondens och SPU s listor (avrundade värden, tkr) Bolag Marknadsvärde Bolag Marknadsvärde Alstom CNOOC Daewoo International Corporation DongFeng Motor Group Wesfarmers Eutelsat Communications Wal-Mart Stores Inc. Vedanta Resources AP1: FMC AP1: AP2: Corporation AP2: AP3: AP3: AP4: , AP4: , 5 000e 3 000e AP1: Mosaic AP1: AP2: - Company AP2: AP3: AP3: AP4: - AP4: , 6 000e AP1: Nissan Motor AP1: - AP2: - AP2: AP3: - AP3: AP4: - AP4: e AP1: Potash Corp of AP1: AP2: - Saskatchewan AP2: AP3: - AP3: AP4: AP4: , e AP1: Royal Dutch AP1: AP2: , Shell 25 AP2: , (LTD) (PLC A EUR) AP3: AP3: (PLC) AP4: e, AP4: , e (PPS) e AP1: Sterlite AP1: AP2: Industries India AP2: - AP3: AP3: - AP4: 9 000, AP4: e AP1: Wal-Mart de AP1: AP2: - Mexico AP2: - AP3: AP3: - AP4: , AP4: e AP1: AP2: AP3: AP4: 2 000e Kommentar: Första-Fjärde AP-fondernas aktieinnehav per den 31 december e = extern förvaltning. Källa: Sjunde AP-fonden, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Etikrådet och Första- Fjärde AP-fonderna Värt att notera är att SPU helt har avyttrat sina innehav i tobaksindustrin, vilket inte de svenska AP-fonderna har gjort. 25 Observera att innehavet i A- och B-aktier har slagits ihop. 10

11 Tabellen ovan är koncentrerad till kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. I en bredare definition av detta begrepp kan man även inkludera grov miljöskada. Detta ger en än tydligare bild. I SPU:s uteslutningslista finns även gruvbolagen Barrick Gold, Norilsk Nickel och Sterlite Industries. Alla tre har uteslutits från den norska oljefonden för att ha orsakat grov miljöskada. 26. Dessa tre bolag återfinns i AP-fondernas portfölj utan att någon åtgärd vidtagits för varken uteslutning eller aktiv dialog. DanWatch är en dansk organisation som granskar danska företags verksamhet i utvecklingsländer, och fokuserar på utnyttjande av arbetskraft och naturresurser i utlandet. DanWatch sammanställde en lista i februari 2010 över bolag som tre investerare placerat på sina uteslutningslistor av etisk hänsyn. Listan är en sammanslagning av uteslutningslistor från PenSam 27, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 28 och Statens pensjonsfond Norge 29. För att komma med på listan Danwatch sammanställt måste bolaget ha förekommit på minst två av de tre uteslutningslistorna. 31 bolag finns på listan, men endast 30 bolag har beaktats då United Technologies har lyfts bort från listan efter dess publicering då de har visat tillräckliga förbättringar. Tillsammans har AP-fonderna innehav i 19 av bolagen. Fyra av bolagen har redovisats i tabellerna ovan: DongFeng Motor Group, Wal-Mart Stores, Wal-Mart de Mexico och Vedanta Resources. I tabell 2 nedan redovisas de 15 bolag på DanWatch s lista som minst en av APfonderna investerar i och som inte har redovisats i tidigare tabeller. Tabell 2. AP-fondernas innehav i bolag som återfinns på DanWatch s svarta lista, februari 2010 (avrundade värden, tkr) Bolag Marknadsvärde Bolag Marknadsvärde Finmeccanica BAE Systems Barrick Gold Boeing AP1: - Honeywell AP1: AP2: AP2: AP3: AP3: AP4: , 1 000e AP4: , e AP1: Norilsk Nickel AP1: AP2: AP2: - AP3: AP3: - AP4: , e AP4: - AP1: Northrop AP1: AP2: Grumman AP2: AP3: AP3: AP4: , e AP4: , e AP1: Serco Group AP1: - AP2: AP2: 216 AP3: AP3: Information finns på norska Finansdepartementets hemsida, Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers, Hämtad Dansk livförsäkrings- och pensionskoncern som använder den brittiska konsulten EIRIS. 28 Norskt livförsäkringsbolag använder konsulten GES Investment Services. 29 Förvaltar ekonomiska resurser till försäkrings- och pensionssystemet i Norge. Använder sig av konsulten EIRIS men även analyser från deras egna etiska råd. 11

12 Bridgestone Chevron EADS Exxon AP4: , e AP1: - AP2: Rio Tinto 30 AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR AP4: 2 000e AP1: (LTD), (PLC) AP2: (PLC), (LTD) AP3: AP3: (LTD), (PLC) AP4: e AP4: (PLC), (LTD), e (PLC) AP1: Safran AP1: - AP2: AP2: AP3: (Texaco AP3: Corp) AP4: , e AP4: , 2 000e AP1: - Freeport AP1: AP2: McMoRan AP2: AP3: - AP3: AP4: , 4 000e AP4: , e AP1: AP2: AP3: AP4: , e Kommentar: Första-Fjärde AP-fondernas aktieinnehav per den 31 december e = extern förvaltning. Källa: DanWatch och Första-Fjärde AP-fonderna Fortsatta förbrytelser, investeringarna behålls AP-fondernas investeringar i oetiska bolag har uppmärksammats både i media och av frivilligorganisationer. Nedan följer ett axplock av de mest uppmärksammade företagen som AP-fonderna investerar i. Goldcorp, Guatemala Pågående dialog. 31 AP-fonderna har sammanlagt drygt 200 miljoner kronor investerade i Goldcorp. Under våren och sommaren 2010 har tunga instanser - Internationella arbetsorganisationen (ILO), den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (CIDH) och James Anaya, FN:s särskilda rapportör för ursprungsfolkens rättigheter - besökt området runt Goldcorps guldgruva Marlin i nordvästra Guatemala. Flera rapporter vittnar om grov miljöförstöring, utbredda hälsoproblem och upptrappade sociala konflikter. CIDH uppmanade den guatemalanska staten att stänga gruvan. I sina rapporter konstaterar de att Goldcorp och den guatemalanska staten har brutit mot internationella konventioner genom att inte ge ursprungsfolken rätt till varken information eller möjligheten att folkomrösta innan Goldcorp gick in i området och började utvinna guld. Som svar på detta har den guatemalanska regeringen i ett uttalande sagt att de ska undersöka om det finns anledning att stänga gruvan. 30 Rio Tinto Ltd och Rio Tinto Plc är separata rättssubjekt och är registrerade i olika länder. Innehavet redovisas därför separat, då det inte framgår av DanWatch s lista vilket rättsubjekt som åsyftas. 31 Etikrådets årsrapport 2009, s

13 I maj publicerade även AP-fondernas Etikråd en egen rapport om gruvans inverkan på de mänskliga rättigheterna i gruvområdet. AP-fonderna fick genom frivilligorganisationer redan 2007 signaler om hälso- och miljöpåverkan och sociala konflikter och inledde efter ett besök i området tillsammans med representanter för företaget en studie av situationen. Etikrådet konstaterar att lokalbefolkningen inte vågar uttrycka vad de tycker och tänker på grund av rädsla för repressalier från företaget. Det var även en av anledningarna till att studien inte kunde genomföras på så sätt som det var tänkt. I rapporten framkommer även att situationen för lokalbefolkningen förvärrades under tiden som studien genomfördes, vilket även bidrog till att den försenades. Nästan en miljon guatemalaner har nu - i lokala folkomröstningar - röstat emot exploateringar av landets naturresurser. De senaste två åren har AP-fondernas investeringar i Goldcorp uppmärksammats i bland annat Svenska Dagbladet, TV4 och Sveriges Radio. 32 AP-fonderna behåller ändå sina investeringar i företaget. Etikrådet har under 2008 och 2009 gjort bedömningen att utvecklingen i dialogen med företaget är svagt positiv. Etikrådet framhåller i sin marknadsföring dialogen med Goldcorp som ett lyckat exempel på hur man arbetar med etik och miljö. Samma år som ILO, Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och FN:s specialrapportör för ursprungsfolkens rättigheter besöker området och är minst sagt kritiska, skriver Etikrådet så här i sin rapport: Goldcorp är ett bra exempel på hur investerare, även som Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens i detta fall med väldigt små ägarandelar (totalt 0,11 procent av aktiekapitalet 9), kan påverka bolag och dess agerande i positiv riktning. Chevron, Ecuador Vilande dialog. 33 AP-fonderna har sammanlagt två miljarder kronor investerade i Chevron Det amerikanska oljebolaget anklagas för att under tre decennier ( ) ha dumpat 100 miljarder liter råolja och orenat processvatten rakt ut i vattendragen, bränt giftig oljegas och lämnat efter sig flera hundra oskyddade oljegropar i Ecuadors regnskog, ett område med ett av världens högsta biologiska mångfald. Enligt en expertrapport har över 1000 personer dött på grund av utsläppen. I början av 90-talet gick de drabbade i regnskogen ihop och stämde Chevron. Rättsfallet mellan Chevron och regnskogens invånare är inne på sitt 18:e år och är en av världens största miljödomar. Dialogen är vilande då Etikrådet anser att man kommit så långt som är möjligt i sin 32 Sveriges Radio P1: AP-fonder avvaktar trots hård kritik AP-fond behåller aktier i skandalomsusad gruva Debatt på Svd:s Brännpunkt: Etikrådets årsrapport 2009, s

14 aktiva dialog med Chevron och inväntar nu utslag i den pågående rättsprocessen. Dialogen har bedömningen tecken på utveckling. Målet med dialogen är att Chevron adresserar de specifika föroreningsproblemen som föreligger som konsekvens av företagets verksamhet i Ecuador. I februari i år kom en dom i rättsprocessen som binder Chevron att betala 60 miljarder kronor i skadestånd. Chevron gick dock direkt ut och överklagade domen och sade att man inte tänker betala. AP-fonderna behåller sina investeringar i Chevron. Lundin Petroleum (svenskt), Sudan Pågående dialog enligt AP-fonderna själva (ingen officiell information tillgänglig.) 34 APfonderna har sammanlagt över 1,6 miljarder kronor investerade i Lundin Petroleum släppte ett 50-tal frivilligorganisationer i European Coalition on Oil in Sudan en rapport som anklagar Svenska Lundin Petroleum AB, tidigare Lundin Oil, för att indirekt ha bidragit till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Under senare delen av 1990-talet och de första åren av 2000-talet angrep och jagade sudanesiska soldater i samarbete med milis bort civilbefolkningen i områden så att internationella bolag skulle kunna utvinna olja. Det uppskattas att runt människor dödades och tvingades på flykt mellan 1997 och 2003 i Sudan. 35 Det pågår en förundersökning i Sverige om folkrättsbrott. När rapporten släpptes kritiserades AP-fonderna hårt för att de behöll aktierna i Lundin Petroleum. 36 AP-fonderna försvarade dock innehavet. Det finns inga planer på att lämna bolaget, sade Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden. Stort mörkertal Mörkertalet av oetiska investeringar får antas vara stort med tanke på det svåröverblickbara antalet bolag som ingår i AP-fondernas aktieportföljer. Etikrådets genomlysning av AP-fondernas innehav görs av bl a företaget GES Investment Service. I en intervju säger företagets grundare Magnus Furugård att deras datorer kollar av 6500 bolag gentemot nyhetskällor. Fördelen är de kan undersöka så många bolag. Nackdelen är att undersökningen blir ytlig: Vi har begränsade resurser och då får man prioritera. Enligt den offentliga utredningen Etiken, miljön och pensionerna finns det flera problem med detta arbetsätt. 38 Informationstillgången är avsevärt bättre för bolag i 34 Etikrådets arbete omfattar innehav i utländska bolag. Då Lundin Petroleum är ett svenskt bolag så sköts detta av varje AP-fond för sig. 35 Rapport från ECOS, Unpaid debt: the legacy of Lundin, Petronas and OMV in Sudan, Tillgänglig på Hämtad SVT.se, AP-fonderna bör lämna Lundin, hämtad Arbetaren 27/ SOU:107, s

15 utvecklade demokratiska länder än i sämre utvecklade länder med auktoritärt styre, vilket leder till att man har god kontroll på noterade bolag i utvecklade länder där problemen torde vara minst, men betydligt mindre kontroll på onoterade företag och på företag i utvecklingsländer där problemen torde vara störst. Investeringarna i globala aktieportföljer (många bolag spridda på många branscher) medför att det är svårt att kontrollera huruvida svenska pensionspengar bidrar till brott mot mänskliga rättigheter och miljö eller inte. Utredarna sammanfattar: Man kommer aldrig att ha fullständig eller ens tillnärmelsevis fullständig kunskap. Beslut att investera eller inte investera måste alltså tas under mer eller mindre stor osäkerhet när det gäller ESG-faktorer (Environmental Social Governance-faktorer, reds anm.). Det finns alltså stora problem med den nuvarande arbetsmetoden när det gäller etik och miljö. Kärnfrågan är hur de svenska pensionsspararna kan garanteras att deras pengar inte förräntas till en moralisk kostnad som de inte är villiga att betala. Kan APfonderna verkligen garantera en verksamhet som uppbär allmänhetens förtroende med så många fall av kända och okända brott mot de mänskliga rättigheterna och miljön? Etikrådet erkänner att metoden med dialogerna tar tid. Det finns inte heller resurser att föra dialog med alla företag som bryter mot internationella konventioner. Under tiden växer de svenska pensionspengarna i dessa bolag. Varför kastar man då inte ut bolagen istället? Så här svarar Nadine Viel Lamare, Första AP-fondens representant och ordförande i Etikrådet 2011, på frågan i en intervju med reportern Martin Klepke hösten : Vi vill använda vår ägarroll för att försöka ändra det som är problematiskt. Om vi bara säljer våra innehav så kvarstår problemen och vi lämnar dessutom bolagen. Trots att vi många gånger inte är jättestora ägare är vår roll att försöka påverka i rätt riktning. Det går emellertid inte att förneka att dialogerna med bolagen möter en mängd svårigheter och har kritiserats för att vara verkningslösa. Så här skriver Svenska Dagbladet Näringsliv den 3 juni 2010 i en artikel: Hon (SEB:s fondchef Tove Bångstad) kan däremot inte svara på om fondbolaget med sin placering i miljöförstörande bolag på något sätt har lyckats förändra bolagen i positiv riktning. Och hon är inte ensam. Sveriges fyra största fondförvaltare som SvD Näringsliv intervjuat kan inte ge något exempel på om deras aktiva ägande i vad som kan betraktas som ett oetiskt bolag har lyckats förändra verksamheten i positiv riktning. 40 Etikrådet skriver själva på sin hemsida att vårt engagemang i ett bolag kan också få andra bolag i samma bransch att se över sina rutiner och strategier för att agera ansvarsfullt. Etikrådet är därför berett att satsa tid och resurser för att uppnå resultat. 41 Men räcker pengarna? Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gick 2010 igenom APfondernas förvaltningskostnader för Utredningen visar att endast en tusendel (!) av pensionsfondernas totala förvaltningskostnader 2009 (4,3 miljarder kronor) gick till den etiska översynen av hur pensionspengarna placerades. 42 Nadine Viel Lamare 39 AP-fondernas Etikråd: Sådant här tar tid, LO-tidningen, sadant-har-tar-tid Hämtad Svenska Dagbladet, Etiskt arbete utan resultat, Hämtad Etikrådets hemsida, Dialoger som verktyg, 42 Riksdagens Utredningstjänst, PM, Dnr 2010:

16 poängterar dock, efter att hon har fått ge synpunkter på denna rapport, att inte bara AP1- AP4s förvaltningskostnader ingår i den kostnaden: Förvaltningskostnaderna för dessa fyra fonder uppgår till knappt 1,5 miljarder. Övriga kostnader är inte AP1-AP4s förvaltningskostnader utan transaktionskostnader samt kostnader för premiepensionssystemet och för administration för pensionssystemet. Vad gör Norge annorlunda? I vårt grannland Norge återfinns den tidigare nämnda SPU tillika en av Europas största institutionella investerare och en av världens största pensionsfonder, Statens pensjonsfond Utland, som förvaltar överskottet från landets oljeinkomster. 43 Fondens etik- och miljöarbete tas upp som ett föredöme i FN:s miljöorgan UNEP:s senaste rapport. Den norska pensionsfondens etik- och miljöarbete liknar det svenska. Det finns dock skillnader. Precis som i Sverige finns ett Etikråd där företag väljs ut för dialog. Den norska pensionsfonden har emellertid en tydligare värdegrund och kan direkt utesluta företag eller branscher som bryter mot denna: bolag som genom sitt sätt att uppträda skulle innebära en oacceptabel risk för fonden att i egenskap av investerare blir medskyldig till särskilt grova brott mot grundläggande etiska normer, exempelvis grova eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, allvarlig miljöskada eller grov korruption. 44 Norska etikrådets medlemmar utses av Finansdepartementet och har sitt eget sekretariat. De är oberoende och har inga direkta kopplingar till varken Finansdepartementet eller Statens Pensjonsfond Utland förutom att de ger rekommendationer till den förra och vid behov delar information med den senare. Norska etikrådet är alltså mer skiljt från den statliga pensionsfonden än det svenska då norska etikrådet har ett eget sekretariat medan det svenska etikrådets medlemmar består av representanter från fonderna. Ingen konflikt mellan avkastning och etik Flera AP-fonder uttrycker resonemang om hur ansvarsfullt företagande gällande etikoch miljöfrågor bidrar positivt till att fondernas lagstiftade mål om att långsiktigt hög avkastning uppnås. Två av fonderna har kommit fram till att hänsynstagandet till etikoch miljöaspekter är en förutsättning för att nå det övergripande målet. Fjärde APfonden uttrycker att god etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god avkastning. AP 6 uttrycker en likartad övertygelse. AP 3 skriver att etik- och miljöhänsyn i många fall är positivt för företagets långsiktiga värdeskapande och i likhet med AP 1 och 2 även att välskötta bolag är långsiktigt bättre investeringar. Det visar att flera av fonderna anser att hänsyn till etik- och miljöaspekter inte står i motsats till avkastningsmålet utan snarare bidrar positivt till att skapa långsiktigt hög avkastning till det svenska pensionssystemet. 43 SOU 2008:107, s SOU 2008:107, s

17 Sammanfattning AP-fonderna investerar dels i ett stort och svåröverblickbart antal bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, dels brett i fossila bränslen. Det är investeringar som riskerar att motarbeta både Sveriges klimatsatsningar och de uttalade målen om hållbar och rättvis utveckling i stort. AP-fonderna själva anser inte att det finns en motsats mellan etik och avkastning. Hur kan Etikrådet omstöpas och förbättras så att det blir mer effektivt? En utgångspunkt för denna diskussion kan vara utredningen Etiken, miljön och pensionerna:s rekommendation om en tydligare värdegrund. Etik- och miljöarbetet borde även kunna integreras mer och ges mer tyngd i lagtexten och sedermera i APfondernas riktlinjer. Samtidigt borde Etikrådet, i likhet med den norska motsvarigheten, vara helt oberoende av AP-fonderna. 3. ETIKEN UTREDS Den offentliga utredningen 2004 gavs regeringen i uppdrag av riksdagen att utvärdera AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik och miljö. 45 Utvärderingen tog formen av en offentlig utredning som presenterades 2008: Etiken, miljön och pensionerna. 46 Utredningens slutsats är att AP-fondernas etik- och miljöarbete går åt rätt håll. Samtidigt finns flera delar som kan utvecklas och förtydligas. Bland annat bör APfonderna arbeta mer proaktivt med etik- och miljöfrågorna. Utredningens kommitté ger 15 konkreta förslag på förändringar och förbättringar, både åtgärder som kräver ändring av lagtexten och sådana som kan genomföras inom det befintliga regelverket, alltså av AP-fondernas styrelser själva. Tre centrala rekommendationer ges: en tydligare roll för etik- och miljöhänsyn i APfondernas regelverk (kräver lagändring), en starkare värdegrund (kräver ej lagändring) och mer resurser till etik- och miljöarbetet. Bland de rekommendationer som kräver en ändring av lagtexten föreslås bland annat att de skrivningar om etik och miljö som finns i förarbeten till Lagen om allmänna pensionsfonder, det vill säga AP-fondernas regelverk, skrivs in i lagtexten. Hänsyn till etik och miljö i placeringsverksamheten måste tydliggöras i regelverket. 47 I framtiden bör fonderna arbeta mer proaktivt och med en strävan mot integrering av 45 Bet. 2004/05:FiU : Fondernas övergripande mål är att skapa trygghet i pensionssystemet. Det ska uppnås genom en långsiktigt hög avkastning. Med bibehållande av denna övergripande målsättning skall fonderna även ta hänsyn till miljö, etik och andra hållbarhetsaspekter. Detta bör tydliggöras genom att föreskrifterna rörande ESG-hänsyn, som hittills funnits i förarbetena, lyfts in i lagen om AP-fonderna. SOU 2008:107, s

18 hållbarhetsaspekter inom sin förvaltning, en strävan som vi bedömer vara långsiktigt värdeskapande. 48 AP-fonderna utgår i dag från den så kallade konventionsgrunden. Utredarna anser emellertid att AP-fonderna måste utveckla en värdegrund som på ett tydligare och mer sammanhängande sätt formulerar de centrala värderingar som ska ligga till grund för hur man agerar i sin placeringsverksamhet. De etiska grundvärden som kommer till uttryck i regeringsformen anses här utgöra en naturlig utgångspunkt. 49 Utredningen påpekar att detta även innefattar att bidra till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. AP-fonderna rekommenderas att utveckla strategier för framtida investeringar med avseende på olika aspekter av etik- och miljöhänsyn, som till exempel en strategi för fondportföljernas samlade koldioxidutsläpp. 50 AP-fonderna måste alltså ta klimathänsyn när de placerar de svenska medborgarnas pensionspengar. Det måste också avsättas mer resurser till etik- och miljöarbetet. 51 Regeringen instämmer i sina årliga skrivelser om AP-fonderna 2008/09 och 2009/10 i den offentliga utredningens ovan nämnda rekommendationer: AP-fonderna har genomfört riktlinjerna för etik- och miljö på ett bra sätt, men det hindrar inte att arbetet med etik och miljö kan utvecklas ytterligare, bland annat genom en tydligare värdegrund som lämpligen utformas med stöd av det för Första-Fjärde AP-fonderna gemensamma Etikrådet. 52 Precis som i utredningen gör man bedömningen att konventionsgrunden är en bra utgångspunkt i utvecklandet av en tydligare värdegrund men att den i flera avseenden är bristfällig som etiskt rättesnöre och verktyg för kommunikation till allmänheten. Regeringen pekar på flera nackdelar; konventioner är till viss del resultatet av kompromisser, undertecknandet av en konvention förklarar inte närmare de förhållanden som ligger till grund för fondernas agerande, samt att det kan uppstå situationer där ett missförhållande inte omfattas av någon konvention som Sverige har undertecknat. Regeringen sammanfattar med att en utvecklad värdegrund, i den riktning som kommittén föreslår, kan bidra till en mer fruktbar dialog med allmänheten och även ge vägledning i individuella fall. 53 I 2009 års skrivelse kvarstår regeringens bedömning och man påpekar vikten av etikoch miljöhänsyn för att uppbära allmänhetens förtroende. 54 Regeringen öppnar också för kommitténs förslag om att ge etik och miljö en tydligare roll i placeringsverksamhetens regelverk. I sin bedömning av utredningen 2008 fastslås att etik- och miljöhänsyn inte står i konflikt med AP-fondernas övergripande mål. 55 Finansutskottets påföljande betänkanden, som behandlar regeringens årliga skrivelser, instämmer i utredningens slutsatser och regeringens bedömning. 56 Både regeringen och finansutskottet reserverar sig dock för en eventuell lagändring. 48 SOU 2008:107, s SOU 2008:107, s Ibid. 51 Ibid. 52 Skr 2008/09:130, s Ibid /10:130, s. 78, s s.78. Fondernas övergripande mål att vara till nytta för pensionssystemet tillgodoses så länge hänsyn till miljö och etik inte påverkar fondernas långsiktiga avkastning negativt. 56 Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU6 2010, s

19 En ändring av lagtexten behöver först beredas genomgående i pensionsgruppen (de riksdagspartier som genomförde pensionsreformen kring millennieskiftet: Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) och regeringskansliet, enligt finansutskottets bedömning. 57 I sammanhanget kan noteras att regeringen i 2011 års budgetproposition anger att man planerar att genomföra en översyn av AP-fondernas mandat, inom ramen för pensionsgruppens mandat. Regelverket har varit i bruk i tio år och det finns enligt regeringen ett behov av att se över reglerna. 58 Med anledning av utredningen Etiken, miljön och pensionerna skickades rekommendationerna ut till ett flertal remissinstanser såsom LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och Försäkringskassan. Varken förslaget om mer integrerad etik- och miljöhänsyn i placeringsverksamheten eller utvecklandet av en gemensam värdegrund mötte några starka invändningar. 59 Under 2011 väntas regeringen beställa en utredning om hur AP-fonderna har fungerat sedan pensionsreformen. Sammanfattning Regeringen, riksdagen och tunga remissinstanser förordar alla följande rekommendationer gjorda av den offentliga utredningen av AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik- och miljöhänsyn: en mer framträdande roll för etik- och miljöhänsyn i AP-fondernas regelverk en starkare och tydligare värdegrund mer resurser till etik- och miljöarbetet Det öppnar för en uppdatering av AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik- och miljöhänsyn så att de står i samklang med PGU-målen om en hållbar och rättvis utveckling. 57 Skr. 2008/09:130, s.74. Skr. 2008/09: Prop 2010/11:1 Samhällsekonomi och finansförvaltning, s Skr. 2008:130, s

20 4. AP-FONDERNA OCH SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING (PGU) Mot en hållbar och rättvis utveckling I december 2003 antog riksdagen Sveriges politik för global utveckling, PGU. 60 Huvudtanken med PGU är att samtliga politikområden har en roll att spela i målet om en hållbar och rättvis utveckling i världen. Det innebär ett helhetsgrepp på utvecklingspolitiken. Inget politikområde ska motverka ett annat områdes verksamhet och mål. Det ska råda samstämmighet. Genom att samtliga politikområden strävar mot samma mål så uppnås målet mer effektivt: Politiken ska inriktas både på att bistå de fattiga länderna i deras specifika utmaningar, främja synergier mellan politikområden och hantera utvecklingshämmande politik i Sverige och inom EU, liksom att tackla globala utmaningar som utgör hinder för rättvis och hållbar utveckling. 61 PGU talar om två perspektiv som ska vägleda regeringens gemensamma arbete: de fattigas perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet. 62 Fattiga människors situation, behov, intressen och förutsättningar ska vara utgångspunkten. Världens fattiga ska mer framgångsrikt kunna dra nytta av globaliseringen genom att själva utforma sin väg till utveckling. Att skapa möjligheter för fattiga människor att mer framgångsrikt dra nytta av globaliseringen förutsätter också att deras grundläggande rättigheter uppfylls och garanteras, såsom de uttrycks i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. När ett beslut inom ett politikområde anses påverka målet om en rättvis och hållbar global utveckling ska därför följande frågor ställas: Främjar eller motverkar beslutet respekten för mänskliga rättigheter i utvecklingsländer? Hur påverkar beslutet individer eller specifika grupper i utvecklingsländer? På vilket sätt har fattiga kvinnor och män varit delaktiga när beslut har fattats? Vilka andra politikområden berörs av frågan och kan synergier stärkas genom samverkan? 63 Bristande samstämmighet mellan olika delar av regeringens politik riskerar att ett beslut inom ett område motverkar eller omintetgör regeringens ansträngningar och framsteg när det gäller global utveckling och att bekämpa fattigdomen, skriver regeringen i sin senaste skrivelse om PGU. Bristande samstämmighet får konsekvenser för fattiga länder och människor, men även för Sveriges och EU:s trovärdighet som globala aktörer. 64 Många av kränkningarna av mänskliga rättigheter och brott mot miljöbestämmelser sker i utvecklingsländer. Det gör PGU relevant för AP-fonderna i dubbel bemärkelse. Dels som det övergripande mål som samtliga politikområden, även de statliga 60 Regeringens proposition Gemensamt ansvar Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). 61 Regeringens hemsida, Sveriges Politik för Global Utveckling, 62 Sveriges politik för global utveckling, Skr. 2007/08: Regeringens hemsida, Så ska politiken genomföras, 64 Skr. 2007/08:89, s

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att inte ha innehav i. Rekommendationen har följts av samtliga fonder. Som

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Svenskt Näringsliv väljer dels att kommentera förslagen i promemorian och dels att föreslå en alternativ modell för styrning av AP-fonderna.

Svenskt Näringsliv väljer dels att kommentera förslagen i promemorian och dels att föreslå en alternativ modell för styrning av AP-fonderna. Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Vår referens/dnr: Hans Gidhagen/143 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2015/3429 2015-10-02 Remissvar Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) Svenskt Näringsliv

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

Remissvar SOU 2012:53 Buffertkapitalutredningen AP-fonderna i pensionssystemet effektivare förvaltning av pensionsreserven

Remissvar SOU 2012:53 Buffertkapitalutredningen AP-fonderna i pensionssystemet effektivare förvaltning av pensionsreserven Fair Trade Center FIAN-Sverige Framtidsjorden Jordens Vänner Klimataktion Kristna Fredsrörelsen Latinamerikagrupperna Swedwatch YTTRANDE 2012-11-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar SOU 2012:53

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete FundWatch En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete Förord Finansbranschen skulle kunna göra betydligt mer för en hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

AP-fonderna har aktier i Freeport

AP-fonderna har aktier i Freeport AP-fonderna har aktier i Freeport Freeport McMoRan är ett av de mest kritiserade företagen i Indonesien. Freeport betalar den indonesiska militären för beskydd. Detta trots att militären anklagas för grova

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan?

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida Swedwatch är en allmännyttig, religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Etikrådet kan ses som ett föredöme för andra. Årsrapport 2009

Etikrådet kan ses som ett föredöme för andra. Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Etikrådet kan ses som ett föredöme för andra. Motivering till NRPNs pris till Etikrådet för Bästa strategi för etiska och hållbara investeringar Innehåll Ordförande har ordet 4 Presentation

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Ägarpolicy. AFA Försäkring

Ägarpolicy. AFA Försäkring Sida 1 (6) Ägarpolicy AFA Försäkring Sida 2 (6) shistorik Uppdaterad av Kommentarer Aktier uppdatering av tidigare version 02.00 2011-10-05 Aktier 01.10 2011-09-20 Aktier Uppdatering av tidigare version

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden... 3. Hållbart ägande... 4. Hållbart värdeskapande vår syn... 6

INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden... 3. Hållbart ägande... 4. Hållbart värdeskapande vår syn... 6 ÄGARRAPPORT 2014 INNEHÅLL Kort om Första AP-fonden... 3 Hållbart ägande... 4 Hållbart värdeskapande vår syn... 6 Koncentrerad portfölj en förutsättning för hållbarhetsanalys och ägarengagemang... 7 Klimathänsyn

Läs mer

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 9 10 2014 / PRIS 40 KR NY SERIE: RUNES PLANERINGS- SKOLA ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SRI LANKA

Läs mer

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål REMISSVAR 2010-03-15 Dnr 2010/295 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål (Dnr Fi2010/1192) Sammanfattning Riksgälden

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Motion av Tomas Eriksson m fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö

Motion av Tomas Eriksson m fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat och miljö MOTION Ankom 'Stockholms läns landsting 2015-02-17 2015»02-1 7 Dnr. Motion av Tomas Eriksson m fl. (MP) om att landstingets finansiella placeringar ska präglas av största möjliga hänsyn till etik, klimat

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över De konsoliderade resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Klassificering Sida Intern 1/5 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Version/Nr SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2014-12-16

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Beslutad av styrelsen 2002-08-22 Fokus i tillämpningen av ägarpolicyn ligger på svenska bolag. Ägarmakten ska utövas med det entydiga syftet att bidra till det övergripande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010

ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010 ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010 ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 2 INNEHÅLL FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT...2 MÅL 2010...2 VERKSAMHETEN...2 FONDENS KAPITAL...2 FJÄRDE AP-FONDENS ARBETE

Läs mer

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 VD-ord Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Då vi arbetar integrerat

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.10.2012 PE497.932v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Eva Joly (PE497.792v01-00) Belo Monte-dammprojektet i Brasilien AM\915933.doc PE497.932v01-00 Förenade

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Pensioner & Förmåner. Kerstin Hessius. AP-fonderna behöver inte lagas. Ljusare framtid för trad sid 22. Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7

Pensioner & Förmåner. Kerstin Hessius. AP-fonderna behöver inte lagas. Ljusare framtid för trad sid 22. Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7 Pensioner & Förmåner Affärsnyheter för dig i branschen nr 9 2014 Ljusare framtid för trad sid 22 Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7 Kapitalförvaltning på egen hand sid 13 NY! Konsumentkolumnen

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy

Andra AP-fondens Ägarpolicy Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i december 2013 1 Andra AP-fondens Ägarpolicy Bakgrund Syftet med Andra AP-fondens ägarpolicy är att tydliggöra hur fonden, inom ramen för sitt övergripande

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder); SFS 2000:192 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer