AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR"

Transkript

1

2 Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer. Latinamerikagrupperna har lokalgrupper och medlemsorganisationer på ett tjugotal platser i landet. Föreningen ger ut tidningen Röster från Latinamerika. gör andra röster hörda! RAPPORTFÖRFATTARE: MARCUS BERGLUND REDAKTÖR: PONTUS BJÖRKMAN DATUM: September

3 INLEDANDE SAMMANFATTNING OM AP-FONDERNA... 6 UPPDRAGET, REGELVERKET, RIKTLINJERNA... 6 ETIKRÅDET OETISKA INNEHAV... 9 PENGARNA VÄXER, ETIKEN STÅR ÅT SIDAN... 9 FORTSATTA FÖRBRYTELSER, INVESTERINGARNA BEHÅLLS GOLDCORP, GUATEMALA CHEVRON, ECUADOR LUNDIN PETROLEUM (SVENSKT), SUDAN STORT MÖRKERTAL VAD GÖR NORGE ANNORLUNDA? INGEN KONFLIKT MELLAN AVKASTNING OCH ETIK SAMMANFATTNING ETIKEN UTREDS DEN OFFENTLIGA UTREDNINGEN MOT EN HÅLLBAR OCH RÄTTVIS UTVECKLING SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING (PGU) RÖR ÄVEN AP-FONDERNA AP-FONDERNA OCH KLIMATET KLIMATPOLITIKENS UTMANINGAR AP-FONDERNAS INVESTERINGAR I FOSSILA BRÄNSLEN GRÖNA INVESTERINGAR GER TILLVÄXT PENSIONSFONDER MED EN VIKTIG ROLL VAD TYCKER RIKSDAGSPARTIERNA? DE MINDRE PARTIERNA I TÄTEN ETIK OCH MILJÖ I SOCIALDEMOKRATERNAS OCH MODERATERNAS STYRDOKUMENT SLUTSATS REKOMMENDATIONER

4 INLEDANDE SAMMANFATTNING AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR 875 miljarder kronor 1. Denna enorma summa placerar de fyra största statliga APfonderna (1-4) i bolag över hela världen för att de svenska pensionspengarna ska växa och garantera en trygg tillvaro för framtidens pensionärer. De statliga pensionsfonderna ska uppbära allmänhetens förtroende, vilket innebär att de även måste stå till svars för att de svenska pensionspengarna växer på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Men AP-fonderna investerar i en lång rad företag som bryter mot mänskliga rättigheter och motverkar en hållbar utveckling. Framtidens pensionärer betryggas ekonomiskt på fattiga människors bekostnad. De stora investeringarna i fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen. I AP-fondernas regelverk och riktlinjer är etik- och miljöhänsyn i dag underordnat målet om hög avkastning. Detta underminerar framstegen som görs mot en hållbar och rättvis utveckling inom andra politikområden. Ett steg i rätt riktning vore att etik- och miljöfrågor integreras mer och ges ökad tyngd i AP-fondernas placeringsverksamhet. Mänskliga rättigheter och miljöhänsyn borde likställas målen om hög avkastning när pensionsfonderna investerar medborgarnas pengar. Det finns ingen konflikt mellan etiska placeringar och hög avkastning, enligt forskningen. I detta arbete bör Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) vara vägledande. PGU antogs 2003 och fastställer att samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som bidrar till en rättvis och hållbar utveckling. I alla politiska beslut som rör detta ska hänsyn tas till fattiga människors perspektiv och rättigheter. AP-fonderna är statliga myndigheter. PGU:s mål, värderingar och arbetsätt är inte bara något som APfonderna bör förhålla sig till, utan en skyldighet som en indirekt del av Sveriges utrikesoch utvecklingspolitik. AP-fondernas kapital bör vara en hörnsten i bygget av en hållbar och klimatneutral värld. Det handlar inte längre om att bara säkra våra framtida pensioner, utan även om att säkra förutsättningarna för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. För att möta klimatkrisens utmaningar krävs att enorma resurser satsas på grön teknologi, omställning och förnyelsebara rena energikällor. En ny FN-rapport från 2011 pekar ut pensionsfonderna som en viktig aktör i att styra över befintliga investeringar mot lönsamma framtidsbranscher. Med hjälp av klimatsmarta investeringar av APfonderna skulle Sverige kunna bli ett föregångsland i det arbete som måste till för att stoppa den globala uppvärmningen. Det skulle även skapa möjligheten för Sverige att ta en tätposition i flera framtidsbranscher. Drygt tio år har gått sedan pensionsreformen kring millennieskiftet. Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2011 att det har uppstått ett behov att se över reglerna Etikrådets årsrapport Prop 2010/11:1 Samhällsekonomi och finansförvaltning, s

5 Regeringen planerar att under 2011 utreda förutsättningarna för en god förräntning av fondkapitalet, kostnadsbesparande åtgärder och möjligheten att investera i alternativa tillgångar. Detta är ett gyllene tillfälle att även ta upp frågan om etik och miljö och hur denna aspekt kan ges större vikt i hur de svenska pensionspengarna investeras. På så sätt kan AP-fondernas regelverk uppdateras så att det står i samklang med övergripande styrdokument som Sveriges Politik för Global Utveckling och de tillhörande klimatmålen. Den här rapporten synar AP-fondernas etik- och miljöarbete och graden av oetiska och ohållbara investeringar. Men den föreslår samtidigt förändringar som kan göras för att förbättra den rådande situationen. I första delen, Om AP-fonderna, redogörs för AP-fondernas regelverk, riktlinjer och etik- och miljöarbete. Andra delen, Oetiska innehav, handlar om de investeringar och det arbetssätt som har kritiserats från frivilligorganisationer och granskats av media. I den tredje delen, Etiken utreds, sammanfattas den SOU från 2008 som utredde APfondernas etik- och miljöarbete, samt påföljande års behandling av ämnet i regeringens skrivelser och i finansutskottet. Fjärde delen, AP-fonderna och PGU, presenterar Sveriges Politik för Global Utveckling och hur den är kopplad till de statliga pensionsfonderna. I AP-fonderna och klimatet redogörs för AP-fondernas investeringar i fossila bränslen och möjligheterna för grönare investeringar i linje med klimatmålen. I Vad tycker riksdagspartierna sammanfattas de olika partiernas ståndpunkter om PGU och klimatpolitiken och det presenteras även en enkät gjord av Latinamerikagrupperna med riksdagspartierna inför valet Rapporten avslutas med en slutsats och ett antal rekommendationer till riksdag och regering 3. Här de mest centrala: Att skrivelsen om AP-fondernas hänsyn till miljö, etik och mänskliga rättigheter lyfts in i lagtexten, enligt förslaget från SOU 2008:107: Första Fjärde AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet, med bibehållande av målet enligt 1, ta hänsyn till miljö, etik, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsaspekter. Mänskliga rättigheter ovan är ett tillägg till den text som föreslås av SOU 208:107. Att AP-fonderna aktivt investerar i omställningen till hållbara och klimatneutrala samhällen. Det innebär långsiktiga stabila investeringar i järnväg, kollektivtrafik, energieffektiviseringar av fastigheter och infrastruktur, utbyggnad av förnyelsebara och rena energikällor och klimatneutral teknik etc. På så sätt kan även en del av de risker som placeringar på börsen i oroliga tider undvikas. Att AP-fonderna som statliga myndigheter ska vara en del Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Att ett nytt och självständigt Etikråd inrättas och tillförs resurser som står i relation till ovanstående rekommendationer. I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete, bör man undvika företag som kränker mänskliga rättigheter och miljö. 3 AP-fondernas Etikråds ordförande Nadine Viel Lamare har fått rapporten för synpunkter och kommentarer. Dessa är införda 18 augusti

6 1. OM AP-FONDERNA Uppdraget, regelverket, riktlinjerna Varje månad avsätter skattebetalarna sexton procent av sin inkomst till den så kallade grundpensionen. Grundpensionen ska ge en trygg framtid för alla som arbetar eller en gång har arbetat i Sverige. De pengar som inte transfereras direkt till nuvarande pensionärer förvaltas av de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna. Den här rapporten fokuserar på Första-Fjärde AP-fonderna, som förvaltar merparten av pensionspengarna, sammanlagt drygt 875 miljarder kronor. 4 Den största delen av dessa pengar investeras i globala aktieportföljer. AP-fonderna är därmed en tung aktör på den internationella kapitalmarknaden med aktieinnehav i flera tusen bolag spridda över en mängd sektorer som IT, detaljhandel och energi. 5 AP-fonderna är statliga myndigheter som lyder under Finansdepartementet och drivs på uppdrag av riksdagen. De bildades 2001 som ett led i den så kallade pensionsreformen. AP-fondernas verksamhet utvärderas årligen av Finansdepartementet som överlämnar en rapport till riksdagen, där den behandlas i Finansutskottet. 6 AP-fonderna skiljer sig från flertalet myndigheter då de inte regleras i föreskrifter utan endast i lag. AP-fonderna regleras i Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192) och dess förarbeten (prop. 1999/2000:46). 7 Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är enligt Lagen om Allmänna Pensionsfonder att långsiktigt placera svenskarnas pensionspengar så att hög avkastning uppnås till en låg risk: Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i fondernas placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. 8 Enligt lagen får AP-fonderna varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen: Fondstyrelserna skall ha det fulla ansvaret för placeringsverksamheten. Verksamheten bör endast regleras i lag. Regeringen bör inte ges möjlighet att genom instruktioner, regleringsbrev eller tilldelning av anslagsmedel styra över fonderna. 9 4 Etikrådets årsrapport SOU 2008:107, s. 38. AP-fonderna uppskattas tillsammans ligga på sjätte plats bland världens största statliga pensionsförvaltare. 6 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 7, paragraf 1. 7 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 3, paragraf 1. Sjätte AP-fonden är dock ett undantag då den inrättades redan 1997 och har egna bestämmelser. 8 Lagen om Allmänna Pensionsfonder (2000:192), kapitel 4, paragraf 1. 9 Prop. 1999/2000:46, s. 121 f. 6

7 AP-fonderna ska som statliga myndigheter även uppbära allmänhetens förtroende genom att ta hänsyn till etik och miljö... utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning: 10 Rollen som förvaltare av statliga pensionsmedel ställer krav på att fonderna uppbär allmänhetens förtroende. Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Det övergripande målet om hög avkastning är således överordnat hänsynen till etikoch miljö. AP-fondernas styrelser utformar självständigt sina riktlinjer om hur målen om avkastning samt etik- och miljöhänsyn ska uppnås. Som vi ska se i den här rapporten leder avvägningen mellan hög avkastning och etikoch miljöhänsyn till stora utmaningar när det gäller att, som lagen föreskriver, uppbära allmänhetens förtroende. Etikrådet För att kunna samordna etik- och miljöarbetet skapade Första-Fjärde AP-fonderna 2007 det gemensamma Etikrådet. Det övergripande syftet är att driva en positiv förändring i utländska bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter. 11 Etikrådets arbete består av dels ett reaktivt arbete, så kallade bolagsdialoger, och dels ett proaktivt arbete, genom att ansluta sig till och stärka olika bransch- och investerarinitiativ inom etik och miljö. 12 Då AP-fonderna investerar globalt i diversifierade portföljer så ger detta ett väldigt spritt ägande i flera tusen olika bolag. Det är omöjligt för Etikrådet att aktivt påverka etik- och miljöarbetet i alla dessa bolag. Man har då valt att arbeta efter en systematisk process som fungerar som en tratt. Externa konsulter tar del av rapporter om bolag som kränker internationella konventioner eller anklagas för oetisk verksamhet. I det fall AP-fonderna har aktier i dessa bolag undersöker man dem närmare (vanligen cirka 100 bolag). Av dessa väljer Etikrådet i samråd med konsulterna ut bolag där man påbörjar en dialog och utövar ett aktivt ägarstyrningsarbete, som kan ta sig uttryck i olika former, till exempel samarbete med andra investerare samt att rösta och lägga förslag på bolagsstämmor. Etikrådet sätter upp mål för varje dialog som startas. Dialogarbetet 13 kan pågå i flera år. Etikrådet skriver att så länge dialogen går framåt och Etikrådet tror att det finns möjlighet att påverka bolaget i positiv riktning, är rådet villigt att ägna tid och resurser på dialogen Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) samt Prop. 1999/2000: Från Etikrådets hemsida, Om Etikrådet (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=560) 12 Etikrådets årsrapport 2009, s Från Etikrådets hemsida, Dialogen som verktyg (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=562): Dialogerna siktar inte bara på att företaget ska adressera den dokumenterade kränkningen. Som långsiktiga investerare vill vi också se att bolaget implementerar förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Att driva ett sådant förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om vi helst ser en kontinuerlig positiv utveckling måste vi vara beredda på att det kan ta tid att nå resultat. 14 Etikrådets årsrapport

8 Efter en tid tar Etikrådet beslutet att antingen att ta bort bolaget från sin lista, i det fall önskat resultat har uppnåtts, eller sälja av innehavet, i det fall dialogen inte har effekt. Under 2011 pågår elva aktiva dialoger 15, och två vilande dialoger 16. Sedan bildandet av Etikrådet 2007 har nio bolag 17 avförts från listan sedan målen för dialogerna ansetts ha uppfyllts. Totalt elva bolag har uteslutits ur AP-fondernas innehav då dialogerna inte har ansetts ha effekt. 18 Etikrådet utgår i sitt arbete från den så kallade konventionsgrunden. Den innebär att Etikrådet i sitt etik- och miljöarbete utgår från de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och rör till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, biologisk mångfald, korruption och inhumana vapen. Man stödjer och utgår även från initiativ som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden. 19 AP-fonderna har undertecknat FN:s Principles for Responsible Investment (PRI), som innebär att de har åtagit sig att integrera etiska och miljömässiga kriterier i sina placeringsbeslut. Den offentliga utredningen från 2008, Etiken, miljön och pensionerna (se kapitlet Etiken utreds ), ifrågasätter emellertid hur stor roll etik- och miljöhänsyn har när placeringar görs. Det kan vara illustrerande att här återge hela stycket (vår fetstil) vilket stödjer det tidigare resonemanget om att hög avkastning ska uppfattas som överordnat etik- och miljöhänsyn: Utifrån de i och för sig ganska kortfattade resonemang som förs är det uppenbart att statsmakterna tydligt definierat avkastningsmålet som det överordnade operativa målet för AP-fonderna; AP-fonderna förväntas inte avstå från möjlig avkastning i syfte att uppnå etiska, miljömässiga eller eventuella andra mål, eller i någon mening avväga dessa mål mot varandra; formuleringen utan att avkall görs kan inte gärna tolkas på annat sätt. Det är för övrigt också den tolkning som fonderna själva gjort. Hänsynstagande till etiska principer och miljöaspekter ska alltså ske inom ramen för målet om hög avkastning, inte som ett alternativ till detta. 20 Varken Etikrådets arbetssätt med bolagsdialoger eller konventionsgrunden är okontroversiella. Det finns en utbredd kritik mot brister i agerandet, inbyggda svårigheter i själva arbetssättet och en avsaknad av en tydligare värdegrund. Sammanfattning AP-fondernas uppdrag är att ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på hög avkastning och detta med låg risk. Därmed är skyddet mot investeringar i företag som bryter mot mänskliga rättigheter och miljö svagt. Den offentliga utredningen från 2008, Etiken, miljön och pensionerna, ifrågasätter just hur stor roll etik- och miljöhänsyn ges när placeringar görs. 15 Walmart, Goldcorp, AES, Bridgestone Corporation, Alstom, Motorola Solutions, Veolia, Toyota, Rio Tinto, Freeport-McMoran och Incitec Pivot. 16 Chevron (Ecuador) och Duke Energy. 17 BHOP Billiton, Chevron (Nigeria), Halliburton, Sodexo, Grupo Ferrovial, PetroChina, Thales och Yahoo. 18 Alliant Techsystems Inc, GenCorp Inc, General Dynamics Corporation, Hanwha Coporation, L3 Communications Holdings Inc, Lockheed Martin Corporation, Poongsan Corporation, Raytheon Company, Textron Inc, Singapore Technologies Engineering och Elbits Systems Ltd. 19 Etikrådets hemsida, Etikrådets arbete (http://www.ap4.se/etikradet/etikradet.aspx?id=561). 20 SOU 2008:107, s66. 8

9 Dagens investeringar sker i en stor mängd branscher och företag. AP-fonderna arbetar med etik- och miljö genom den gemensamma plattformen Etikrådet. Etikrådet arbetar med bolagsdialoger och internationella initiativ för ansvarsfulla investeringar. 2. OETISKA INNEHAV Pengarna växer, etiken står åt sidan För att sprida risken i aktieinnehavet så investerar AP-fonderna i diversifierade globala portföljer. Som en följd har fonderna intressen i ett stort antal bolag i olika branscher runt om i världen. Det medför dock ett ökat risktagande ur en annan aspekt, nämligen att man investerar i verksamhet som bryter mot mänskliga rättigheter och miljö och sålunda motverkar en hållbar och rättvis utveckling. De granskningar som har gjorts av fondernas innehav visar på att de oetiska verksamheter som svenska pensionspengar sponsrar är talrika, svåröverblickbara och möts av otillräckliga åtgärder. LO tidningen gjorde 2010 en undersökning av AP-fondernas aktieportföljer och hittade innehav i en lång rad bolag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter och miljö. 21 Undersökningen visar att svenska pensionspengar var placerade i 26 företag som antingen hade svartlistats av andra institutionella investerare eller omgärdats av anklagelser om oetisk verksamhet (kärnvapenstillverkning, brott mot mänskliga rättigheter, grovt miljöbrott m.m.). Det sammanlagda värdet av dessa företag uppgick vid tiden för artikeln till 16 miljarder kronor 22 (11 miljarder om man inte räknar med tobaksbolag). Riksdagens Utredningstjänst har utrett AP-fondernas innehav i bolag som kränker mänskliga rättigheter. 23 Listan baserar sig på två källor (Sjunde AP-fonden och SPU), varav en av dem även ingår i LO-tidningens egen granskning (SPU). Sjunde AP-fonden publicerar i sina årsrapporter en lista över bolag de inte investerar i av etik- och miljöskäl. På liknande sätt redovisar det norska Etikrådet för SPU, den norska fond som förvaltar den norska finansiella förmögenheten, i sina årsrapporter en lista över företag som det norska finansdepartementet har uteslutit ur fonden. 24 Redovisningen nedan omfattar de bolag i vilka minst en AP-fond har innehav och där kränkningar av mänskliga rättigheter uttryckligen nämns som orsak för att fonderna inte investerar i dem. Det svenska Etikrådet för dialog med två av dem, Icitec Pivot och Alstom. Etikrådet har tidigare avfört Vedanta Resources från sin egen lista då målet för dialogen ansetts som uppfyllt. 21 LO-tidningens hemsida, Svenska folkets smutsiga pensionspengar, LO-tidningen tittade på tre kriterier när man gick igenom AP-fondernas innehav. Den norska pensionsfondens uteslutningar, den danska organisationen Danwatchs kriterier vid en nyligen genomförd granskning av danska banker samt AP-fondernas egna lista över bolag som förknippas med rapporter om oetiskt agerande. 22 Inklusive tobaksbolag vilka utgör runt 5 miljarder kronor. 23 Riksdagens Utredningstjänst, Dnr 201: Listorna återfinns i sin helhet i Sjunde AP-fondens årsredovisning för 2010 och i årsredovisningen för 2010 publicerad av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). 9

10 Tabell 1. AP-fondernas innehav i bolag som anklagas för kränkningar av MR enligt Sjunde APfondens och SPU s listor (avrundade värden, tkr) Bolag Marknadsvärde Bolag Marknadsvärde Alstom CNOOC Daewoo International Corporation DongFeng Motor Group Wesfarmers Eutelsat Communications Wal-Mart Stores Inc. Vedanta Resources AP1: FMC AP1: AP2: Corporation AP2: AP3: AP3: AP4: , AP4: , 5 000e 3 000e AP1: Mosaic AP1: AP2: - Company AP2: AP3: AP3: AP4: - AP4: , 6 000e AP1: Nissan Motor AP1: - AP2: - AP2: AP3: - AP3: AP4: - AP4: e AP1: Potash Corp of AP1: AP2: - Saskatchewan AP2: AP3: - AP3: AP4: AP4: , e AP1: Royal Dutch AP1: AP2: , Shell 25 AP2: , (LTD) (PLC A EUR) AP3: AP3: (PLC) AP4: e, AP4: , e (PPS) e AP1: Sterlite AP1: AP2: Industries India AP2: - AP3: AP3: - AP4: 9 000, AP4: e AP1: Wal-Mart de AP1: AP2: - Mexico AP2: - AP3: AP3: - AP4: , AP4: e AP1: AP2: AP3: AP4: 2 000e Kommentar: Första-Fjärde AP-fondernas aktieinnehav per den 31 december e = extern förvaltning. Källa: Sjunde AP-fonden, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Etikrådet och Första- Fjärde AP-fonderna Värt att notera är att SPU helt har avyttrat sina innehav i tobaksindustrin, vilket inte de svenska AP-fonderna har gjort. 25 Observera att innehavet i A- och B-aktier har slagits ihop. 10

11 Tabellen ovan är koncentrerad till kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. I en bredare definition av detta begrepp kan man även inkludera grov miljöskada. Detta ger en än tydligare bild. I SPU:s uteslutningslista finns även gruvbolagen Barrick Gold, Norilsk Nickel och Sterlite Industries. Alla tre har uteslutits från den norska oljefonden för att ha orsakat grov miljöskada. 26. Dessa tre bolag återfinns i AP-fondernas portfölj utan att någon åtgärd vidtagits för varken uteslutning eller aktiv dialog. DanWatch är en dansk organisation som granskar danska företags verksamhet i utvecklingsländer, och fokuserar på utnyttjande av arbetskraft och naturresurser i utlandet. DanWatch sammanställde en lista i februari 2010 över bolag som tre investerare placerat på sina uteslutningslistor av etisk hänsyn. Listan är en sammanslagning av uteslutningslistor från PenSam 27, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 28 och Statens pensjonsfond Norge 29. För att komma med på listan Danwatch sammanställt måste bolaget ha förekommit på minst två av de tre uteslutningslistorna. 31 bolag finns på listan, men endast 30 bolag har beaktats då United Technologies har lyfts bort från listan efter dess publicering då de har visat tillräckliga förbättringar. Tillsammans har AP-fonderna innehav i 19 av bolagen. Fyra av bolagen har redovisats i tabellerna ovan: DongFeng Motor Group, Wal-Mart Stores, Wal-Mart de Mexico och Vedanta Resources. I tabell 2 nedan redovisas de 15 bolag på DanWatch s lista som minst en av APfonderna investerar i och som inte har redovisats i tidigare tabeller. Tabell 2. AP-fondernas innehav i bolag som återfinns på DanWatch s svarta lista, februari 2010 (avrundade värden, tkr) Bolag Marknadsvärde Bolag Marknadsvärde Finmeccanica BAE Systems Barrick Gold Boeing AP1: - Honeywell AP1: AP2: AP2: AP3: AP3: AP4: , 1 000e AP4: , e AP1: Norilsk Nickel AP1: AP2: AP2: - AP3: AP3: - AP4: , e AP4: - AP1: Northrop AP1: AP2: Grumman AP2: AP3: AP3: AP4: , e AP4: , e AP1: Serco Group AP1: - AP2: AP2: 216 AP3: AP3: Information finns på norska Finansdepartementets hemsida, Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers, Hämtad Dansk livförsäkrings- och pensionskoncern som använder den brittiska konsulten EIRIS. 28 Norskt livförsäkringsbolag använder konsulten GES Investment Services. 29 Förvaltar ekonomiska resurser till försäkrings- och pensionssystemet i Norge. Använder sig av konsulten EIRIS men även analyser från deras egna etiska råd. 11

12 Bridgestone Chevron EADS Exxon AP4: , e AP1: - AP2: Rio Tinto 30 AP-FONDERNAS OHÅLLBARA INVESTERINGAR AP4: 2 000e AP1: (LTD), (PLC) AP2: (PLC), (LTD) AP3: AP3: (LTD), (PLC) AP4: e AP4: (PLC), (LTD), e (PLC) AP1: Safran AP1: - AP2: AP2: AP3: (Texaco AP3: Corp) AP4: , e AP4: , 2 000e AP1: - Freeport AP1: AP2: McMoRan AP2: AP3: - AP3: AP4: , 4 000e AP4: , e AP1: AP2: AP3: AP4: , e Kommentar: Första-Fjärde AP-fondernas aktieinnehav per den 31 december e = extern förvaltning. Källa: DanWatch och Första-Fjärde AP-fonderna Fortsatta förbrytelser, investeringarna behålls AP-fondernas investeringar i oetiska bolag har uppmärksammats både i media och av frivilligorganisationer. Nedan följer ett axplock av de mest uppmärksammade företagen som AP-fonderna investerar i. Goldcorp, Guatemala Pågående dialog. 31 AP-fonderna har sammanlagt drygt 200 miljoner kronor investerade i Goldcorp. Under våren och sommaren 2010 har tunga instanser - Internationella arbetsorganisationen (ILO), den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (CIDH) och James Anaya, FN:s särskilda rapportör för ursprungsfolkens rättigheter - besökt området runt Goldcorps guldgruva Marlin i nordvästra Guatemala. Flera rapporter vittnar om grov miljöförstöring, utbredda hälsoproblem och upptrappade sociala konflikter. CIDH uppmanade den guatemalanska staten att stänga gruvan. I sina rapporter konstaterar de att Goldcorp och den guatemalanska staten har brutit mot internationella konventioner genom att inte ge ursprungsfolken rätt till varken information eller möjligheten att folkomrösta innan Goldcorp gick in i området och började utvinna guld. Som svar på detta har den guatemalanska regeringen i ett uttalande sagt att de ska undersöka om det finns anledning att stänga gruvan. 30 Rio Tinto Ltd och Rio Tinto Plc är separata rättssubjekt och är registrerade i olika länder. Innehavet redovisas därför separat, då det inte framgår av DanWatch s lista vilket rättsubjekt som åsyftas. 31 Etikrådets årsrapport 2009, s

13 I maj publicerade även AP-fondernas Etikråd en egen rapport om gruvans inverkan på de mänskliga rättigheterna i gruvområdet. AP-fonderna fick genom frivilligorganisationer redan 2007 signaler om hälso- och miljöpåverkan och sociala konflikter och inledde efter ett besök i området tillsammans med representanter för företaget en studie av situationen. Etikrådet konstaterar att lokalbefolkningen inte vågar uttrycka vad de tycker och tänker på grund av rädsla för repressalier från företaget. Det var även en av anledningarna till att studien inte kunde genomföras på så sätt som det var tänkt. I rapporten framkommer även att situationen för lokalbefolkningen förvärrades under tiden som studien genomfördes, vilket även bidrog till att den försenades. Nästan en miljon guatemalaner har nu - i lokala folkomröstningar - röstat emot exploateringar av landets naturresurser. De senaste två åren har AP-fondernas investeringar i Goldcorp uppmärksammats i bland annat Svenska Dagbladet, TV4 och Sveriges Radio. 32 AP-fonderna behåller ändå sina investeringar i företaget. Etikrådet har under 2008 och 2009 gjort bedömningen att utvecklingen i dialogen med företaget är svagt positiv. Etikrådet framhåller i sin marknadsföring dialogen med Goldcorp som ett lyckat exempel på hur man arbetar med etik och miljö. Samma år som ILO, Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och FN:s specialrapportör för ursprungsfolkens rättigheter besöker området och är minst sagt kritiska, skriver Etikrådet så här i sin rapport: Goldcorp är ett bra exempel på hur investerare, även som Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens i detta fall med väldigt små ägarandelar (totalt 0,11 procent av aktiekapitalet 9), kan påverka bolag och dess agerande i positiv riktning. Chevron, Ecuador Vilande dialog. 33 AP-fonderna har sammanlagt två miljarder kronor investerade i Chevron Det amerikanska oljebolaget anklagas för att under tre decennier ( ) ha dumpat 100 miljarder liter råolja och orenat processvatten rakt ut i vattendragen, bränt giftig oljegas och lämnat efter sig flera hundra oskyddade oljegropar i Ecuadors regnskog, ett område med ett av världens högsta biologiska mångfald. Enligt en expertrapport har över 1000 personer dött på grund av utsläppen. I början av 90-talet gick de drabbade i regnskogen ihop och stämde Chevron. Rättsfallet mellan Chevron och regnskogens invånare är inne på sitt 18:e år och är en av världens största miljödomar. Dialogen är vilande då Etikrådet anser att man kommit så långt som är möjligt i sin 32 Sveriges Radio P1: AP-fonder avvaktar trots hård kritik AP-fond behåller aktier i skandalomsusad gruva Debatt på Svd:s Brännpunkt: Etikrådets årsrapport 2009, s

14 aktiva dialog med Chevron och inväntar nu utslag i den pågående rättsprocessen. Dialogen har bedömningen tecken på utveckling. Målet med dialogen är att Chevron adresserar de specifika föroreningsproblemen som föreligger som konsekvens av företagets verksamhet i Ecuador. I februari i år kom en dom i rättsprocessen som binder Chevron att betala 60 miljarder kronor i skadestånd. Chevron gick dock direkt ut och överklagade domen och sade att man inte tänker betala. AP-fonderna behåller sina investeringar i Chevron. Lundin Petroleum (svenskt), Sudan Pågående dialog enligt AP-fonderna själva (ingen officiell information tillgänglig.) 34 APfonderna har sammanlagt över 1,6 miljarder kronor investerade i Lundin Petroleum släppte ett 50-tal frivilligorganisationer i European Coalition on Oil in Sudan en rapport som anklagar Svenska Lundin Petroleum AB, tidigare Lundin Oil, för att indirekt ha bidragit till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Under senare delen av 1990-talet och de första åren av 2000-talet angrep och jagade sudanesiska soldater i samarbete med milis bort civilbefolkningen i områden så att internationella bolag skulle kunna utvinna olja. Det uppskattas att runt människor dödades och tvingades på flykt mellan 1997 och 2003 i Sudan. 35 Det pågår en förundersökning i Sverige om folkrättsbrott. När rapporten släpptes kritiserades AP-fonderna hårt för att de behöll aktierna i Lundin Petroleum. 36 AP-fonderna försvarade dock innehavet. Det finns inga planer på att lämna bolaget, sade Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden. Stort mörkertal Mörkertalet av oetiska investeringar får antas vara stort med tanke på det svåröverblickbara antalet bolag som ingår i AP-fondernas aktieportföljer. Etikrådets genomlysning av AP-fondernas innehav görs av bl a företaget GES Investment Service. I en intervju säger företagets grundare Magnus Furugård att deras datorer kollar av 6500 bolag gentemot nyhetskällor. Fördelen är de kan undersöka så många bolag. Nackdelen är att undersökningen blir ytlig: Vi har begränsade resurser och då får man prioritera. Enligt den offentliga utredningen Etiken, miljön och pensionerna finns det flera problem med detta arbetsätt. 38 Informationstillgången är avsevärt bättre för bolag i 34 Etikrådets arbete omfattar innehav i utländska bolag. Då Lundin Petroleum är ett svenskt bolag så sköts detta av varje AP-fond för sig. 35 Rapport från ECOS, Unpaid debt: the legacy of Lundin, Petronas and OMV in Sudan, Tillgänglig på Hämtad SVT.se, AP-fonderna bör lämna Lundin, hämtad Arbetaren 27/ SOU:107, s

15 utvecklade demokratiska länder än i sämre utvecklade länder med auktoritärt styre, vilket leder till att man har god kontroll på noterade bolag i utvecklade länder där problemen torde vara minst, men betydligt mindre kontroll på onoterade företag och på företag i utvecklingsländer där problemen torde vara störst. Investeringarna i globala aktieportföljer (många bolag spridda på många branscher) medför att det är svårt att kontrollera huruvida svenska pensionspengar bidrar till brott mot mänskliga rättigheter och miljö eller inte. Utredarna sammanfattar: Man kommer aldrig att ha fullständig eller ens tillnärmelsevis fullständig kunskap. Beslut att investera eller inte investera måste alltså tas under mer eller mindre stor osäkerhet när det gäller ESG-faktorer (Environmental Social Governance-faktorer, reds anm.). Det finns alltså stora problem med den nuvarande arbetsmetoden när det gäller etik och miljö. Kärnfrågan är hur de svenska pensionsspararna kan garanteras att deras pengar inte förräntas till en moralisk kostnad som de inte är villiga att betala. Kan APfonderna verkligen garantera en verksamhet som uppbär allmänhetens förtroende med så många fall av kända och okända brott mot de mänskliga rättigheterna och miljön? Etikrådet erkänner att metoden med dialogerna tar tid. Det finns inte heller resurser att föra dialog med alla företag som bryter mot internationella konventioner. Under tiden växer de svenska pensionspengarna i dessa bolag. Varför kastar man då inte ut bolagen istället? Så här svarar Nadine Viel Lamare, Första AP-fondens representant och ordförande i Etikrådet 2011, på frågan i en intervju med reportern Martin Klepke hösten : Vi vill använda vår ägarroll för att försöka ändra det som är problematiskt. Om vi bara säljer våra innehav så kvarstår problemen och vi lämnar dessutom bolagen. Trots att vi många gånger inte är jättestora ägare är vår roll att försöka påverka i rätt riktning. Det går emellertid inte att förneka att dialogerna med bolagen möter en mängd svårigheter och har kritiserats för att vara verkningslösa. Så här skriver Svenska Dagbladet Näringsliv den 3 juni 2010 i en artikel: Hon (SEB:s fondchef Tove Bångstad) kan däremot inte svara på om fondbolaget med sin placering i miljöförstörande bolag på något sätt har lyckats förändra bolagen i positiv riktning. Och hon är inte ensam. Sveriges fyra största fondförvaltare som SvD Näringsliv intervjuat kan inte ge något exempel på om deras aktiva ägande i vad som kan betraktas som ett oetiskt bolag har lyckats förändra verksamheten i positiv riktning. 40 Etikrådet skriver själva på sin hemsida att vårt engagemang i ett bolag kan också få andra bolag i samma bransch att se över sina rutiner och strategier för att agera ansvarsfullt. Etikrådet är därför berett att satsa tid och resurser för att uppnå resultat. 41 Men räcker pengarna? Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gick 2010 igenom APfondernas förvaltningskostnader för Utredningen visar att endast en tusendel (!) av pensionsfondernas totala förvaltningskostnader 2009 (4,3 miljarder kronor) gick till den etiska översynen av hur pensionspengarna placerades. 42 Nadine Viel Lamare 39 AP-fondernas Etikråd: Sådant här tar tid, LO-tidningen, sadant-har-tar-tid Hämtad Svenska Dagbladet, Etiskt arbete utan resultat, Hämtad Etikrådets hemsida, Dialoger som verktyg, 42 Riksdagens Utredningstjänst, PM, Dnr 2010:

16 poängterar dock, efter att hon har fått ge synpunkter på denna rapport, att inte bara AP1- AP4s förvaltningskostnader ingår i den kostnaden: Förvaltningskostnaderna för dessa fyra fonder uppgår till knappt 1,5 miljarder. Övriga kostnader är inte AP1-AP4s förvaltningskostnader utan transaktionskostnader samt kostnader för premiepensionssystemet och för administration för pensionssystemet. Vad gör Norge annorlunda? I vårt grannland Norge återfinns den tidigare nämnda SPU tillika en av Europas största institutionella investerare och en av världens största pensionsfonder, Statens pensjonsfond Utland, som förvaltar överskottet från landets oljeinkomster. 43 Fondens etik- och miljöarbete tas upp som ett föredöme i FN:s miljöorgan UNEP:s senaste rapport. Den norska pensionsfondens etik- och miljöarbete liknar det svenska. Det finns dock skillnader. Precis som i Sverige finns ett Etikråd där företag väljs ut för dialog. Den norska pensionsfonden har emellertid en tydligare värdegrund och kan direkt utesluta företag eller branscher som bryter mot denna: bolag som genom sitt sätt att uppträda skulle innebära en oacceptabel risk för fonden att i egenskap av investerare blir medskyldig till särskilt grova brott mot grundläggande etiska normer, exempelvis grova eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, allvarlig miljöskada eller grov korruption. 44 Norska etikrådets medlemmar utses av Finansdepartementet och har sitt eget sekretariat. De är oberoende och har inga direkta kopplingar till varken Finansdepartementet eller Statens Pensjonsfond Utland förutom att de ger rekommendationer till den förra och vid behov delar information med den senare. Norska etikrådet är alltså mer skiljt från den statliga pensionsfonden än det svenska då norska etikrådet har ett eget sekretariat medan det svenska etikrådets medlemmar består av representanter från fonderna. Ingen konflikt mellan avkastning och etik Flera AP-fonder uttrycker resonemang om hur ansvarsfullt företagande gällande etikoch miljöfrågor bidrar positivt till att fondernas lagstiftade mål om att långsiktigt hög avkastning uppnås. Två av fonderna har kommit fram till att hänsynstagandet till etikoch miljöaspekter är en förutsättning för att nå det övergripande målet. Fjärde APfonden uttrycker att god etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god avkastning. AP 6 uttrycker en likartad övertygelse. AP 3 skriver att etik- och miljöhänsyn i många fall är positivt för företagets långsiktiga värdeskapande och i likhet med AP 1 och 2 även att välskötta bolag är långsiktigt bättre investeringar. Det visar att flera av fonderna anser att hänsyn till etik- och miljöaspekter inte står i motsats till avkastningsmålet utan snarare bidrar positivt till att skapa långsiktigt hög avkastning till det svenska pensionssystemet. 43 SOU 2008:107, s SOU 2008:107, s

17 Sammanfattning AP-fonderna investerar dels i ett stort och svåröverblickbart antal bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, dels brett i fossila bränslen. Det är investeringar som riskerar att motarbeta både Sveriges klimatsatsningar och de uttalade målen om hållbar och rättvis utveckling i stort. AP-fonderna själva anser inte att det finns en motsats mellan etik och avkastning. Hur kan Etikrådet omstöpas och förbättras så att det blir mer effektivt? En utgångspunkt för denna diskussion kan vara utredningen Etiken, miljön och pensionerna:s rekommendation om en tydligare värdegrund. Etik- och miljöarbetet borde även kunna integreras mer och ges mer tyngd i lagtexten och sedermera i APfondernas riktlinjer. Samtidigt borde Etikrådet, i likhet med den norska motsvarigheten, vara helt oberoende av AP-fonderna. 3. ETIKEN UTREDS Den offentliga utredningen 2004 gavs regeringen i uppdrag av riksdagen att utvärdera AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik och miljö. 45 Utvärderingen tog formen av en offentlig utredning som presenterades 2008: Etiken, miljön och pensionerna. 46 Utredningens slutsats är att AP-fondernas etik- och miljöarbete går åt rätt håll. Samtidigt finns flera delar som kan utvecklas och förtydligas. Bland annat bör APfonderna arbeta mer proaktivt med etik- och miljöfrågorna. Utredningens kommitté ger 15 konkreta förslag på förändringar och förbättringar, både åtgärder som kräver ändring av lagtexten och sådana som kan genomföras inom det befintliga regelverket, alltså av AP-fondernas styrelser själva. Tre centrala rekommendationer ges: en tydligare roll för etik- och miljöhänsyn i APfondernas regelverk (kräver lagändring), en starkare värdegrund (kräver ej lagändring) och mer resurser till etik- och miljöarbetet. Bland de rekommendationer som kräver en ändring av lagtexten föreslås bland annat att de skrivningar om etik och miljö som finns i förarbeten till Lagen om allmänna pensionsfonder, det vill säga AP-fondernas regelverk, skrivs in i lagtexten. Hänsyn till etik och miljö i placeringsverksamheten måste tydliggöras i regelverket. 47 I framtiden bör fonderna arbeta mer proaktivt och med en strävan mot integrering av 45 Bet. 2004/05:FiU : Fondernas övergripande mål är att skapa trygghet i pensionssystemet. Det ska uppnås genom en långsiktigt hög avkastning. Med bibehållande av denna övergripande målsättning skall fonderna även ta hänsyn till miljö, etik och andra hållbarhetsaspekter. Detta bör tydliggöras genom att föreskrifterna rörande ESG-hänsyn, som hittills funnits i förarbetena, lyfts in i lagen om AP-fonderna. SOU 2008:107, s

18 hållbarhetsaspekter inom sin förvaltning, en strävan som vi bedömer vara långsiktigt värdeskapande. 48 AP-fonderna utgår i dag från den så kallade konventionsgrunden. Utredarna anser emellertid att AP-fonderna måste utveckla en värdegrund som på ett tydligare och mer sammanhängande sätt formulerar de centrala värderingar som ska ligga till grund för hur man agerar i sin placeringsverksamhet. De etiska grundvärden som kommer till uttryck i regeringsformen anses här utgöra en naturlig utgångspunkt. 49 Utredningen påpekar att detta även innefattar att bidra till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. AP-fonderna rekommenderas att utveckla strategier för framtida investeringar med avseende på olika aspekter av etik- och miljöhänsyn, som till exempel en strategi för fondportföljernas samlade koldioxidutsläpp. 50 AP-fonderna måste alltså ta klimathänsyn när de placerar de svenska medborgarnas pensionspengar. Det måste också avsättas mer resurser till etik- och miljöarbetet. 51 Regeringen instämmer i sina årliga skrivelser om AP-fonderna 2008/09 och 2009/10 i den offentliga utredningens ovan nämnda rekommendationer: AP-fonderna har genomfört riktlinjerna för etik- och miljö på ett bra sätt, men det hindrar inte att arbetet med etik och miljö kan utvecklas ytterligare, bland annat genom en tydligare värdegrund som lämpligen utformas med stöd av det för Första-Fjärde AP-fonderna gemensamma Etikrådet. 52 Precis som i utredningen gör man bedömningen att konventionsgrunden är en bra utgångspunkt i utvecklandet av en tydligare värdegrund men att den i flera avseenden är bristfällig som etiskt rättesnöre och verktyg för kommunikation till allmänheten. Regeringen pekar på flera nackdelar; konventioner är till viss del resultatet av kompromisser, undertecknandet av en konvention förklarar inte närmare de förhållanden som ligger till grund för fondernas agerande, samt att det kan uppstå situationer där ett missförhållande inte omfattas av någon konvention som Sverige har undertecknat. Regeringen sammanfattar med att en utvecklad värdegrund, i den riktning som kommittén föreslår, kan bidra till en mer fruktbar dialog med allmänheten och även ge vägledning i individuella fall. 53 I 2009 års skrivelse kvarstår regeringens bedömning och man påpekar vikten av etikoch miljöhänsyn för att uppbära allmänhetens förtroende. 54 Regeringen öppnar också för kommitténs förslag om att ge etik och miljö en tydligare roll i placeringsverksamhetens regelverk. I sin bedömning av utredningen 2008 fastslås att etik- och miljöhänsyn inte står i konflikt med AP-fondernas övergripande mål. 55 Finansutskottets påföljande betänkanden, som behandlar regeringens årliga skrivelser, instämmer i utredningens slutsatser och regeringens bedömning. 56 Både regeringen och finansutskottet reserverar sig dock för en eventuell lagändring. 48 SOU 2008:107, s SOU 2008:107, s Ibid. 51 Ibid. 52 Skr 2008/09:130, s Ibid /10:130, s. 78, s s.78. Fondernas övergripande mål att vara till nytta för pensionssystemet tillgodoses så länge hänsyn till miljö och etik inte påverkar fondernas långsiktiga avkastning negativt. 56 Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU6 2010, s

19 En ändring av lagtexten behöver först beredas genomgående i pensionsgruppen (de riksdagspartier som genomförde pensionsreformen kring millennieskiftet: Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) och regeringskansliet, enligt finansutskottets bedömning. 57 I sammanhanget kan noteras att regeringen i 2011 års budgetproposition anger att man planerar att genomföra en översyn av AP-fondernas mandat, inom ramen för pensionsgruppens mandat. Regelverket har varit i bruk i tio år och det finns enligt regeringen ett behov av att se över reglerna. 58 Med anledning av utredningen Etiken, miljön och pensionerna skickades rekommendationerna ut till ett flertal remissinstanser såsom LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv och Försäkringskassan. Varken förslaget om mer integrerad etik- och miljöhänsyn i placeringsverksamheten eller utvecklandet av en gemensam värdegrund mötte några starka invändningar. 59 Under 2011 väntas regeringen beställa en utredning om hur AP-fonderna har fungerat sedan pensionsreformen. Sammanfattning Regeringen, riksdagen och tunga remissinstanser förordar alla följande rekommendationer gjorda av den offentliga utredningen av AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik- och miljöhänsyn: en mer framträdande roll för etik- och miljöhänsyn i AP-fondernas regelverk en starkare och tydligare värdegrund mer resurser till etik- och miljöarbetet Det öppnar för en uppdatering av AP-fondernas regelverk och riktlinjer för etik- och miljöhänsyn så att de står i samklang med PGU-målen om en hållbar och rättvis utveckling. 57 Skr. 2008/09:130, s.74. Skr. 2008/09: Prop 2010/11:1 Samhällsekonomi och finansförvaltning, s Skr. 2008:130, s

20 4. AP-FONDERNA OCH SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING (PGU) Mot en hållbar och rättvis utveckling I december 2003 antog riksdagen Sveriges politik för global utveckling, PGU. 60 Huvudtanken med PGU är att samtliga politikområden har en roll att spela i målet om en hållbar och rättvis utveckling i världen. Det innebär ett helhetsgrepp på utvecklingspolitiken. Inget politikområde ska motverka ett annat områdes verksamhet och mål. Det ska råda samstämmighet. Genom att samtliga politikområden strävar mot samma mål så uppnås målet mer effektivt: Politiken ska inriktas både på att bistå de fattiga länderna i deras specifika utmaningar, främja synergier mellan politikområden och hantera utvecklingshämmande politik i Sverige och inom EU, liksom att tackla globala utmaningar som utgör hinder för rättvis och hållbar utveckling. 61 PGU talar om två perspektiv som ska vägleda regeringens gemensamma arbete: de fattigas perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet. 62 Fattiga människors situation, behov, intressen och förutsättningar ska vara utgångspunkten. Världens fattiga ska mer framgångsrikt kunna dra nytta av globaliseringen genom att själva utforma sin väg till utveckling. Att skapa möjligheter för fattiga människor att mer framgångsrikt dra nytta av globaliseringen förutsätter också att deras grundläggande rättigheter uppfylls och garanteras, såsom de uttrycks i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. När ett beslut inom ett politikområde anses påverka målet om en rättvis och hållbar global utveckling ska därför följande frågor ställas: Främjar eller motverkar beslutet respekten för mänskliga rättigheter i utvecklingsländer? Hur påverkar beslutet individer eller specifika grupper i utvecklingsländer? På vilket sätt har fattiga kvinnor och män varit delaktiga när beslut har fattats? Vilka andra politikområden berörs av frågan och kan synergier stärkas genom samverkan? 63 Bristande samstämmighet mellan olika delar av regeringens politik riskerar att ett beslut inom ett område motverkar eller omintetgör regeringens ansträngningar och framsteg när det gäller global utveckling och att bekämpa fattigdomen, skriver regeringen i sin senaste skrivelse om PGU. Bristande samstämmighet får konsekvenser för fattiga länder och människor, men även för Sveriges och EU:s trovärdighet som globala aktörer. 64 Många av kränkningarna av mänskliga rättigheter och brott mot miljöbestämmelser sker i utvecklingsländer. Det gör PGU relevant för AP-fonderna i dubbel bemärkelse. Dels som det övergripande mål som samtliga politikområden, även de statliga 60 Regeringens proposition Gemensamt ansvar Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). 61 Regeringens hemsida, Sveriges Politik för Global Utveckling, 62 Sveriges politik för global utveckling, Skr. 2007/08: Regeringens hemsida, Så ska politiken genomföras, 64 Skr. 2007/08:89, s

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan?

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida Swedwatch är en allmännyttig, religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete FundWatch En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete Förord Finansbranschen skulle kunna göra betydligt mer för en hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar

Läs mer

AP-fonderna har aktier i Freeport

AP-fonderna har aktier i Freeport AP-fonderna har aktier i Freeport Freeport McMoRan är ett av de mest kritiserade företagen i Indonesien. Freeport betalar den indonesiska militären för beskydd. Detta trots att militären anklagas för grova

Läs mer

AP-fondernas etiska ansvar och arbete En idéanalys av pensionsfondernas etikutredning

AP-fondernas etiska ansvar och arbete En idéanalys av pensionsfondernas etikutredning LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Statsvetenskap 3 Kandidatuppsats 15p HT 2012 AP-fondernas etiska ansvar och arbete En idéanalys av pensionsfondernas etikutredning

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

ÄGARRAPPORT08. Därför röstar svenskarna så lite utomlands. En ny Generation kliver in Guldgruva, men till vilket pris?

ÄGARRAPPORT08. Därför röstar svenskarna så lite utomlands. En ny Generation kliver in Guldgruva, men till vilket pris? ANDRA AP-FONDENS 07 ÄGARRAPPORT08 Därför röstar svenskarna så lite utomlands 15000 miljarder USD i Göteborg En ny Generation kliver in Guldgruva, men till vilket pris? 2 ÄGARRAPPORT 2007-2008 15000 miljarder

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

Globala företag globalt ansvar?

Globala företag globalt ansvar? G L O B A L A S T U D I E R N R 9 O K T O B E R 2 0 0 1 Globala företag globalt ansvar? en studie om Volvo och Ericsson Kristina Bjurling och Helena Bergh de Medeiros Fair Trade Center E N R A P P O R

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer