FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY"

Transkript

1 FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

2 ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. MÅL Fjärde AP-fonden har utifrån uppdraget formulerat två övergripande mål: Fondens totala avkastning ska realt, det vill säga inflationsjusterat, uppgå till 4,5 procent per år i genomsnitt, under en period av tio år. Det är avkastningen som enligt fondens analys krävs för att pensionssystemets tillgångar och skulder på lång sikt ska balansera. Fonden ska uppnå en aktiv avkastning, det vill säga en avkastning utöver jämförelseindex, om 0,5 procent. VERKSAMHETEN Fonden är en statlig myndighet vars verksamhet regleras i lagen om allmänna pensionsfonder. Regeringen utser fondens nio styrelseledamöter och finansdepartementet följer löpande upp och utvärderar fondens verksamhet. Fonden ska självständigt formulera sina mål och strategier. Fondens styrelse och verksamhet får enligt lag varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om bästa möjliga avkastning. FONDENS KAPITAL Fondkapitalet uppgick, vid halvårsskiftet 2012 till 220 miljarder kronor. Styrelsen har beslutat att fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala. Vid halvårsskiftet utgjorde aktier 57 procent av tillgångarna. 36 procent av tillgångarna var placerade i räntebärande värdepapper. Resterande sju procent var investerade i andra tillgångar som fastigheter, riskkapitalfonder och onoterade investeringar.

3 AP4 ÄGARPOLICY I 3 ÄGARPOLICY FÖR FJÄRDE AP-FONDEN BAKGRUND Det institutionella ägandet i form av pensionsfonder, försäkringsbolag och aktiefonder har ökat markant världen över under de senaste decennierna medan det direkta privata ägandet minskat. Därmed har kraven på en finansiell ägare, som Fjärde AP-fonden, successivt förändrats och skärpts. En ägarpolicy för fonden måste formuleras med utgångspunkt från de lagar som styr fondens verksamhet. Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) reglerar verksamheten. Lagstiftaren framhåller vikten av att AP-fondernas ägarroll entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheterna till högre avkastning på förvaltade medel till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Fonderna ska inte ta några näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn. Varje AP-fonds verksamhetsplan, som fastställs årligen, ska innehålla riktlinjer för utövandet av rösträtten i enskilda bolag. GILTIGHET OCH OMFATTNING Denna ägarpolicy har antagits vid styrelsens sammanträde den 26 november Fondens ägarpolicy gäller i första hand svenska aktiemarknadsbolag. Särskild vikt ska läggas vid bolag där fonden har ett betydande aktieinnehav eller är en av de större ägarna. Vidare strävar fonden efter att utöva en aktiv roll i frågor av stor principiell betydelse. I utländska aktiemarknadsbolag är fondens ägarstyrningsmöjligheter mer begränsade, eftersom ägandet är mer spritt och relativt sett mindre. Fondens ägarstyrning av utländska bolag presenteras på sidan 6 i detta dokument. Inom miljö- och etikområdet har fonden valt att i många frågor samarbeta med Första, Andra och Tredje AP-fonden. Principerna för arbetet inom detta område gäller både svenska och utländska aktiemarknadsbolag och beskrivs i avsnitt 5 Miljö och etik i förvaltningen. 1. MÅL OCH SYFTE Fondens övergripande mål är att skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. Fondens ansvar är att skydda och utveckla det kapital som investeras. Detta utgör grunden för fondens ägarstyrning. Fonden ska på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt utöva ägarrollens rättigheter och skyldigheter, samt främja att god sed utvecklas på värdepappersmarknaden till gagn för de försäkrade i ålderpensionssystemet. Ägarpolicyn syftar till att ge riktlinjerna för detta. Ägarpolicyn ska värna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa. Den ska ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov, samt syfta till att på sikt bidra till att maximera fondens långsiktiga avkastning. 2. REGLER FÖR BESLUTSFATTANDE Ägarpolicyn fastställs av fondens styrelse. Ägarfrågor handläggs av fondens verkställande direktör eller, efter dennes delegation, av annan tjänsteman på fonden. Ägarfrågor av särskild vikt ska av verkställande direktören hänskjutas till styrelsens ordförande. Rapportering angående sådan fråga ska ske till fondens styrelse av verkställande direktören. Ägarfrågor av synnerlig vikt eller av principiell karaktär ska av styrelsens ordförande hänskjutas till styrelsen. 3. LÖPANDE ARBETE MED ÄGARSTYRNING Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ägarstyrning. Bolagsstämman är aktieägarnas huvudsakliga forum och rösträtten är ett av de viktigaste medel en ägare har för att påverka bolag. Fonden eftersträvar att i första hand delta och utöva rösträtt vid stämmor i bolag där fonden har ett betydande aktieinnehav eller som av annat skäl bedöms som principiellt väsentliga. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå styrelsekandidater till årsstämman. En av fondens mest betydelsefulla ägaruppgifter är att tillse att bolaget får den bästa möjliga styrelsen. Fonden ska därför delta i valberedningar i de bolag där fondens ägande så motiverar. Fonden ska också delta i förberedande processer inför bolagsstämmor i bolag där fonden har ett betydande innehav, även om fonden inte är en av de röstmässigt största ägarna. I detta arbete ska fonden ta initiativ till dialog med andra aktieägare i frågor av gemensamt intresse. Fonden ska även aktivt söka driva utvecklingen av kvalitet och praxis inom ägarstyrning samt främja en väl fungerande värdepappersmarknad Direktkontakt med bolag i ägarfrågor ska normalt ske via bolagets styrelseordförande och med beaktande av de generella regler som gäller för informationsgivning i aktiemarknadsbolag. 3.1 Svensk kod för bolagsstyrning Fonden är positiv till Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden sammanfattar i stort de principer som under många år och på frivillig basis varit praxis på svensk aktiemarknad. Koden är uppbyggd enligt principen följ eller förklara, vilket ger bolagen rättighet och möjlighet att avvika från den. En väl motiverad avvikelse kan vara bättre för bolaget än att följa en specifik regel i Koden. Koden får inte användas som ett stelbent regelverk som leder till att en marknadsnotering anses som oattraktiv, krånglig och/eller ekonomiskt betungande för bolagen.

4 AP4 ÄGARPOLICY I Valberedningen Valberedningens främsta uppgift är att föreslå styrelsekandidater till årsstämman. Att delta i valberedningar är ett av fondens allra viktigaste medel för ägarstyrning. Valberedningen ska representera bolagets större ägare, men ska också vara öppen för synpunkter och förslag från alla aktieägare. Valberedningen är inte ett bolagsorgan. Ledamöter i en valberedning ska därför inte erhålla ersättning från bolaget för sitt arbete eller för nedlagda kostnader. En årlig utvärdering av styrelsen, som grupp respektive som enskilda ledamöter, är en naturlig del av valberedningens beslutsunderlag. Som ett led i valberedningens arbete kan det vara lämpligt att intervjua enskilda styrelseledamöter. 4. FONDENS KRAV PÅ BÖRSBOLAG Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ställningstaganden. Nedan presenteras fem grundprinciper för fondens ägarstyrning, där fonden anser att det finns anledning att vara extra tydlig eller där fondens krav inte omfattas av Koden. Fonden anser att försäljning av återköpta aktier över börs inte ska tillåtas, förutom om det sker som en del av så kallad hedging av bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. I de fallen återköp tillämpas ska det billigaste aktieslaget återköpas. 4.3 Styrelseledamöter En bolagsstyrelse ska ha en sammansättning som tar hänsyn till det enskilda bolagets behov och vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelseledamöter bör vara aktieägare i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse mellan styrelse och ägare. Styrelsearvoden ska avspegla styrelsens ansvar och arbetsinsats. De ska vara konkurrenskraftiga för att ambitionen om bästa möjliga styrelse ska kunna upprätthållas. En viss del av styrelsearvodet kan till exempel avsättas till förvärv av aktier i bolaget för att avspegla styrelsens långsiktiga ansvar och perspektiv. Fondens VD eller de som arbetar med ägarfrågor kan i enstaka fall åta sig styrelseuppdrag. Sådana uppdrag ska godkännas av fondens styrelse. 4.1 Likabehandling av aktieägare Likabehandling av aktieägare är för fonden en viktig grundprincip som innebär att ingen aktieägare får förfördelas ekonomiskt vid: Utdelning, oavsett om den ges i kontanter, aktier eller på annat vis. Emissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avvikelse från företrädesrätten får endast ske i särskilt motiverade undantagsfall. Bud på samtliga aktier i bolaget. Likvidation av bolaget. Fonden anser att om en styrelse avser att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, om annan emission än företrädesemission, ska detta beslut vara väl motiverat avseende situation, pris och andra villkor. Fonden är återhållsam med att bifalla generella bemyndiganden om emissioner utan företrädesrätt, speciellt kontant- och konvertibelemissioner. Den totala potentiella utspädningen ska vara begränsad när hänsyn är tagen även till övriga utestående program, det vill säga ett eventuellt emissionsbemyndigande inklusive maxutfall av eventuella aktie- och optionsrelaterade program. Den potentiella utspädningen är en viktig faktor vid beslutet om fonden ska stödja ett förslag om generellt bemyndigande. Fonden har lättare att acceptera att lämna allmänna bemyndiganden om apportemissioner utan företrädesrätt för förvärv av mindre bolag eller mindre delar av bolag. 4.2 Återköp av egna aktier En av styrelsens uppgifter är att arbeta för att uppnå en väl avvägd kapitalstruktur. Förvärv av egna aktier är ett av flera tillgängliga medel som kan användas i detta syfte. Förslag beträffande återköp av egna aktier ska vara väl motiverade, vilket även gäller de villkor under vilka styrelsen får utnyttja ett eventuellt bemyndigande. 4.4 Revisorer Revisorer utses av bolagets aktieägare. Därför är det av central betydelse att revisionen kontinuerligt utvärderas ur ägarperspektivet. Processen för utvärdering och upphandling av revisorstjänster bör behandlas av valberedningen. Det är emellertid styrelsens uppgift att praktiskt hantera denna fråga. 4.5 Ersättning till ledande befattningshavare Även om bolagsstämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) ska fatta beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, är det viktigt att notera att det är styrelsen som ansvarar för de totala ersättningarna såväl fasta som rörliga. Fonden anser att styrelsen i det enskilda bolaget är bäst lämpad att avgöra hur ersättningsstrukturen bör se ut. Med en god motivering från styrelsen stödjer fonden system där rörlig ersättning ingår som en komponent. Ersättningar och principer för ersättningar till ledande befattningshavare ska vara enkla, tydliga och väl avvägda samt redovisas på ett öppet sätt. Prestationskriterierna för ersättning ska vara direkt påverkbara av de berörda. Ersättningen till ledande befattningshavare måste vara utformad i syfte att kunna attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Ersättningen ska också utformas så att den står i samklang med aktieägarnas långsiktiga intressen. Även det enskilda bolagets specifika förhållanden och den bransch bolaget verkar i ska beaktas. Ersättning till ledande befattningshavare har vanligtvis fyra delar. I grunden finns en fast lön. Därtill kommer ofta en rörlig ersättning. Dessutom förekommer många gånger långsiktiga ersättningsprogram med inslag av olika aktierelaterade instrument, så kallade incitamentsprogram. Slutligen är pensionen en viktig del av ersättningen. Fonden beaktar helheten av bolagets totala ersättningspaket vid bedömningen av förslag till stämman.

5 AP4 ÄGARPOLICY I 5 En årlig utvärdering av löpande program ska redovisas för aktieägarna. Utvärderingarna ska även ingå som del av beslutsunderlaget vid nya program. Varken rörlig ersättning eller långsiktiga aktierelaterade program ska vara pensionsgrundande. Pension till ledande befattningshavare ska vara premiebaserad. Undantag kan göras för tidigare ingångna avtal. Informationen ska vara öppen och relevant och lämnas i så god tid att det finns möjlighet för styrelsen att beakta aktieägarnas synpunkter innan kallelsen publiceras. Utförlig information om förslag ska lämnas i kallelsen Rörlig ersättning Rörliga ersättningsprogram riktade till ledande befattningshavare ska harmoniera med aktieägarnas långsiktiga intressen. De ska premiera positiva långsiktiga prestationer, men även verka i motsatt riktning när önskad prestation uteblivit ska ersättningen totalt bli lägre. Kraven är därför höga vad gäller programmens utformning, utvärdering och transparens. Av dessa skäl vill fonden särskilt framhålla att följande punkter bör beaktas: En tydlig och mätbar prestation ska eftersträvas för att erhålla rörlig ersättning. En bra ledstjärna är att den ska vara både förklarbar och försvarbar. Långsiktighet i programmet krävs vad gäller konstruktion, utvärdering och utbetalning, för att harmoniera med hela bolagets och därmed aktieägarnas långsiktiga bästa. Kostnaden för ersättningsprogram ska vara förutsebar Aktierelaterade ersättningsprogram Långsiktiga aktierelaterade ersättningsprogram måste harmoniera med aktieägarnas långsiktiga intressen. Styrelsen ska utförligt motivera och presentera grunderna för och utformningen av det föreslagna programmet. Viktigt att notera är att styrelsen bär ansvaret för de totala ersättningarna, även om bolagsstämman formellt fattar beslutet rörande den aktierelaterade ersättningen. Aktierelaterade ersättningsprogram är inte sällan både komplicerade och svåra att överblicka. Det innebär att kraven är extra höga på hur de utformas, utvärderas och presenteras. Av dessa skäl vill fonden särskilt framhålla att följande punkter bör beaktas: Det ska finnas en tydlig koppling till mätbar prestation alternativt egen investering, målkraven bör vara kvantitativa och bör redovisas öppet. Programmet ska löpa över flera år det vill säga konstruktion, utvärdering och utbetalning ska harmoniera med hela bolagets och därmed aktieägarnas långsiktiga bästa. Den totala utspädningen ska vara begränsad när hänsyn är tagen även till övriga utestående program. Den totala potentiella utspädningen (maxutfall av eventuella aktie- och optionsrelaterade program samt ett eventuellt emissionsbemyndigande) är en viktig faktor vid beslutet om fonden ska stödja ett förslag om generellt bemyndigande. Programmet ska förses med tak eller så kallad nödbroms, det vill säga ett krav på att styrelsen kontinuerligt gör en rimlighetsbedömning av utfallet. 5. MILJÖ OCH ETIK I FÖRVALTNINGEN Enligt Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (APfonder) ska fonden årligen fastställa hur hänsyn ska tas till miljö och etik i placeringsverksamheten. Av lagens förarbeten framgår att fondens övergripande mål är att långsiktigt skapa bästa möjliga avkastning till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Miljö- och etikhänsyn ska tas utan att göra avkall på det övergripande avkastningsmålet. Fonden tar sin utgångspunkt i konstaterandet att god etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god avkastning. 5.1 Värdegrund för miljö och etik Fondens värdegrund utgår från principerna om engagemang, agerande och förändring med syfte att göra skillnad när det gäller miljöaspekter och etiska dimensioner i bolagens verksamhet. Det är ett ansvarsfullt och etiskt sätt att agera som ägare. Avslutar fonden sitt ägarskap, försvinner inte problemet i fråga utan missförhållandena fortgår När fonden upplever att möjligheterna att med aktieinnehavet som grund påverka ett företag inte längre är möjlig, kommer en försäljning av innehavet att övervägas. Som en del av det svenska pensionssystemet bygger fonden sina principer om engagemang, agerande och krav på förändring på samma värdegrund som den svenska staten. I denna är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet och en hållbar utvecklingcentrala delar i enlighet med skrivningarna i Regeringsformen. Svenska statens värdegrund kommer också till uttryck genom de internationella konventioner som Sverige undertecknat, där ibland konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen, dels genom det stöd som Sverige ger för initiativ såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt även genom Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor. Tillsammans med den svenska statens värdegrund är utgör de internationella konventionerna väsentliga instrument för fonden i dess arbete att säkerställa att fonden tar nödvändiga hänsyn till miljöaspekter och etiska dimensioner i sin verksamhet. 5.2 Principer för utövande av ägarskap När bolag som fonden investerat i kan kopplas till kränkning av en konvention, ska den grundläggande utgångspunkten vara att fonden ska använda sitt ägarskap för att få kränkningen att upphöra och verka för att förebyggande system implementeras och att åtgärder vidtas för att förhindra framtida kränkningar. Genom att använda sitt ägande för engagemang, agerande mot kränkning av konventioner och krav på förändringar, ska fonden göra skillnad. Först om detta inte kan

6 AP4 ÄGARPOLICY I 6 åstadkommas överväger fonden att utesluta bolaget och att avsluta sitt ägande. Ett sådant beslut innebär att fondens innehav av samtliga värdepapper emitterade av bolaget, oavsett om de förvaltas internt eller externt, ska avvecklas under ordnade former. Dialog med bolagen är det huvudsakliga medlet för att påverka de bolag som ertappas med överträdelser inom miljö och etik, för att överträdelserna ska upphöra samt för att bolagen därefter ska agera etiskt och med miljöansvar. Fonden kan därmed på sikt medverka till ett förbättrat bolagsbeteende utan att fonden gör avkall på avkastningskravet. Fonden anser att bolagen själva har ett ansvar att följa de internationella konventionerna, oavsett om dessa är riktade till stater, enskilda eller bolag och organisationer. Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning. 5.4 Objektiva granskningar Fondens bedömning av bolagen ska grunda sig på en systematisk arbetsprocess för att identifiera de innehav där engagemang gör mest nytta Metoden bygger på en genomlysning av aktieportföljen rörande kränkningar av internationella konventioner. Vid rapporterade kränkningar görs en verifiering av källor och bolagen kontaktas för att ges möjlighet att ge sin syn på de rapporterade kränkningarna. Eventuella åtgärder som bolaget vidtagit eller avser att omgående vidta för att komma tillrätta med problemet medtas i bedömningen. 5.5 Fonden verkar för att externa förvaltare ska stödja PRI Fonden verkar för att fondens alla externa förvaltare och andra leverantörer (där så är tillämpligt) ska stödja och skriva under FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar PRI (Principles for Responsible Investment). 5.3 Samarbete med andra aktieägare Genom att samordna fondens agerande på miljö- och etikområdet med andra ägare kan en större effekt uppnås. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har gemensamt bildat Etikrådet för övervakning och dialog med i första hand de utländska bolag där fonderna äger aktier. Gemensam dialog kan också föras i vissa utvalda svenska bolag. Etikrådet samarbetar även med andra ägare i dialog med bolag ÄGARSTYRNING I UTLÄNDSKA BOLAG Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ställningstaganden vad gäller utövande av ägarstyrning i såväl svenska som utländska bolag. Fondens möjligheter att utöva ägarrollen utomlands på det sätt som görs i Sverige är begränsat. I Sverige är fonden en av de största institutionella ägarna. Internationellt är bilden en helt annan, eftersom fondens ägande är mer spritt och relativt sett mindre. Fondens möjligheter att på egen hand driva ägarfrågor eller att delta i valberedningsarbete kan därmed vara begränsade. Regelverken för hur ägarfrågor bedrivs skiljer sig väsentligt åt mellan olika marknader. Det som kan framstå som en självklarhet i Sverige, vad gäller möjligheterna att utöva ägarrollen, kan vara något helt annat på en annan marknad. Fonden använder, även internationellt, flera olika medel i utövandet av ägarstyrning. Viktiga styrmedel är bland annat utövande av fondens rösträtt vid bolagsstämmor samt samarbete med andra institutionella ägare för att med större tyngd kunna driva viktiga principiella frågor. Utgångspunkten för fondens riktlinjer för ägarstyrning i utländska bolag är internationellt accepterade principer för god ägarstyrning, huvudsakligen FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för ägarstyrning och multinationella bolag. Riktlinjerna täcker både förslag från styrelse och aktieägare. Lokala koder och regler, industristandarder, börskontrakt och marknadsspecifika förhållanden kan medföra marknadsanpassade avsteg från riktlinjerna. Nedan följer ett antal punkter som fonden anser vara väsentliga vid utövande av ägarstyrning i utländska bolag. 1. AKTIEÄGARES RÄTT ATT RÖSTA Aktieägares rätt att rösta är en hörnsten i all god ägarstyrning. När det gäller bolag med rösträttsskillnader är det viktigt att skydda minoritetsaktieägarnas intressen. Aktieägare ska ha rätt att föreslå egna punkter till bolagsstämmans dagordning. Inom miljö- och etikområdet kommer fonden att verka för att aktieägarförslag läggs fram på bolagsstämmor där det kan bidra till att missförhållanden åtgärdas. Fonden stödjer avskaffande av rösträttsbegränsningar baserade på storlek på innehaven. 2. STYRELSE Fonden stödjer styrelser som har en majoritet av oberoende ledamöter (med oberoende avses här ledamöter som ej är anställda i bolaget). Styrelsens kommittéer, såväl ersättnings-, nomineringssom revisionskommitté, ska vara helt oberoende, det vill säga ej utgöras av anställda i bolaget. Verkställande direktören och styrelseordföranden ska inte vara en och samma person. Styrelsen ska väljas för en period av ett år.

7 AP4 ÄGARPOLICY I 7 3. HINDER MOT UPPKÖP Fonden röstar som regel emot införande och för avskaffande av hinder mot uppköp. Hinder mot uppköp innefattar så kallade giftpiller till exempel obegränsade fullmakter till kapitalanskaffning, styrelser som väljs för en tid om mer än ett år och så kallade gyllene aktier. 4. FUSIONS- OCH OMSTRUKTURERINGSFÖRSLAG Fonden utvärderar, i de fall det är möjligt, förslag på fusioner och omstruktureringar. Målet är att bedöma om affären på sikt ger aktieägarna mervärde. 5. KAPITALSTRUKTUR Bolaget ska ha en kapitalstruktur, som ur ett långsiktigt perspektiv, är väl avvägd med hänsyn till strategiska och finansiella faktorer. Aktieägare ska ha rätten att besluta om emissioner för att försäkra sig om att aktieägarnas rättigheter tas till vara. 6. ERSÄTTNINGSFRÅGOR Ersättning till ledande befattningshavare måste vara utformad för att attrahera, avlöna och ge incitament att arbeta i linje med aktieägarnas långsiktiga intresse. Ersättningsprogram ska premiera positiva långsiktiga prestationer, men även verka i motsatt riktning - när önskad prestation uteblivit ska ersättningen totalt bli lägre. Vid otillräckligt beslutsunderlag om ersättningsprogram kommer fonden avstå från att rösta eller rösta emot. Kraven är därför höga vad gäller programmens utformning, utvärdering och transparens Fonden stöder förslag om hanteringen av sociala och miljömässiga förhållanden som är viktiga för den långsiktiga värdeutvecklingen för bolaget, liksom relevanta förslag från aktieägare om adekvat rapportering om sociala och miljömässiga konsekvenser av bolagets verksamhet. 7.1 Mänskliga rättigheter, Code of Conduct Bolag ska respektera mänskliga rättigheter och internationellt accepterade normer när det gäller förhållanden på arbetsplatser. Bolagen har också ett ansvar för att påverka sina underleverantörer att följa dessa normer. Därför stödjer fonden förslag om införande av en Code of Conduct som täcker dessa frågor 7.2 Politiska bidrag Fonden kommer att stödja förslag om obligatorisk rapportering om politiska bidrag om detta inte redan görs på ett tillfredställande sätt. 7.3 Diskriminering och jämställdhet Bolag ska ha interna riktlinjer (policies) som förhindrar all form av diskriminering på arbetsplatsen. Fonden kommer att stödja förslag för antagande av policies om sådana inte redan finns. 7.4 Klimatfrågor Bolag har ett ansvar för att begränsa sitt bidrag till växthuseffekten. Fonden kommer att stödja förslag för antagande av policies och rapportering om sådana inte redan finns. 7. MILJÖ OCH ETIKHÄNSYN Fonden utgår från FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för ägarstyrning och multinationella bolag. Om det kan göras sannolikt att ett bolag, som fonden investerat i, har kränkt någon av de konventioner Sverige ställt sig bakom, ska fonden söka påverka bolaget för att få till stånd en förändring så att framtida kränkningar kan undvikas. Om det visar sig att intresset för att förändra inte finns hos bolaget eller att förändringsprocessen tar omotiverat lång tid, ska fonden överväga att utesluta bolaget ur sitt placeringsuniversum.

8 Box Stockholm Tel: AP4 ÄGARPOLICY I 8

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Ägarpolicy. AFA Försäkring

Ägarpolicy. AFA Försäkring Sida 1 (6) Ägarpolicy AFA Försäkring Sida 2 (6) shistorik Uppdaterad av Kommentarer Aktier uppdatering av tidigare version 02.00 2011-10-05 Aktier 01.10 2011-09-20 Aktier Uppdatering av tidigare version

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy

Andra AP-fondens Ägarpolicy Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i december 2013 1 Andra AP-fondens Ägarpolicy Bakgrund Syftet med Andra AP-fondens ägarpolicy är att tydliggöra hur fonden, inom ramen för sitt övergripande

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Klassificering Sida Intern 1/5 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Version/Nr SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2014-12-16

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Beslutad av styrelsen 2002-08-22 Fokus i tillämpningen av ägarpolicyn ligger på svenska bolag. Ägarmakten ska utövas med det entydiga syftet att bidra till det övergripande

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2015-06-17 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 4 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Antagen av styrelsen den 29 oktober 2003 En generell policy kan aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå. Varje företag är unikt. AP3 vill bidra till att värna

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010

ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010 ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 1 ÄGARSTYRNINGSSRAPPORT 2010 ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2010 I 2 INNEHÅLL FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT...2 MÅL 2010...2 VERKSAMHETEN...2 FONDENS KAPITAL...2 FJÄRDE AP-FONDENS ARBETE

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 I 1 HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhet, det vill säga god miljö- och etikhänsyn, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 22 april, 2015 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag 1. Inledning Incitamentsprogram för företagsledare och andra anställda har under de senaste åren blivit mycket vanliga

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Bilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46)

Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM jens.wieslander@justice.ministry.se Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) Sveriges Aktiesparares Riksförbund,

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Stockholms läns landstings Ägarpolicy

Stockholms läns landstings Ägarpolicy Stockholms läns landstings Ägarpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-12-14 1 Innehåll Ägarpolicy inledning 3 Bolagsstyrningsprinciper för Stockholms läns landsting 6 Generella ägardirektiv för

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägarpolicy. Ägarstyrningen ska bedrivas i enlighet med god sed.

Ägarpolicy. Ägarstyrningen ska bedrivas i enlighet med god sed. Ägarpolicy samt Generella ägardirektiv för Stockholms läns landsting Ägarpolicy samt generella ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige 2015-02-17, LS 1411-1289 Ägarpolicy Inledning Stockholms

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM

INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM Stockholm 22 mars, 2013 INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 24 april

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer