FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY"

Transkript

1 FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

2 ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. MÅL Fjärde AP-fonden har utifrån uppdraget formulerat två övergripande mål: Fondens totala avkastning ska realt, det vill säga inflationsjusterat, uppgå till 4,5 procent per år i genomsnitt, under en period av tio år. Det är avkastningen som enligt fondens analys krävs för att pensionssystemets tillgångar och skulder på lång sikt ska balansera. Fonden ska uppnå en aktiv avkastning, det vill säga en avkastning utöver jämförelseindex, om 0,5 procent. VERKSAMHETEN Fonden är en statlig myndighet vars verksamhet regleras i lagen om allmänna pensionsfonder. Regeringen utser fondens nio styrelseledamöter och finansdepartementet följer löpande upp och utvärderar fondens verksamhet. Fonden ska självständigt formulera sina mål och strategier. Fondens styrelse och verksamhet får enligt lag varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om bästa möjliga avkastning. FONDENS KAPITAL Fondkapitalet uppgick, vid halvårsskiftet 2012 till 220 miljarder kronor. Styrelsen har beslutat att fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala. Vid halvårsskiftet utgjorde aktier 57 procent av tillgångarna. 36 procent av tillgångarna var placerade i räntebärande värdepapper. Resterande sju procent var investerade i andra tillgångar som fastigheter, riskkapitalfonder och onoterade investeringar.

3 AP4 ÄGARPOLICY I 3 ÄGARPOLICY FÖR FJÄRDE AP-FONDEN BAKGRUND Det institutionella ägandet i form av pensionsfonder, försäkringsbolag och aktiefonder har ökat markant världen över under de senaste decennierna medan det direkta privata ägandet minskat. Därmed har kraven på en finansiell ägare, som Fjärde AP-fonden, successivt förändrats och skärpts. En ägarpolicy för fonden måste formuleras med utgångspunkt från de lagar som styr fondens verksamhet. Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) reglerar verksamheten. Lagstiftaren framhåller vikten av att AP-fondernas ägarroll entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheterna till högre avkastning på förvaltade medel till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Fonderna ska inte ta några näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn. Varje AP-fonds verksamhetsplan, som fastställs årligen, ska innehålla riktlinjer för utövandet av rösträtten i enskilda bolag. GILTIGHET OCH OMFATTNING Denna ägarpolicy har antagits vid styrelsens sammanträde den 26 november Fondens ägarpolicy gäller i första hand svenska aktiemarknadsbolag. Särskild vikt ska läggas vid bolag där fonden har ett betydande aktieinnehav eller är en av de större ägarna. Vidare strävar fonden efter att utöva en aktiv roll i frågor av stor principiell betydelse. I utländska aktiemarknadsbolag är fondens ägarstyrningsmöjligheter mer begränsade, eftersom ägandet är mer spritt och relativt sett mindre. Fondens ägarstyrning av utländska bolag presenteras på sidan 6 i detta dokument. Inom miljö- och etikområdet har fonden valt att i många frågor samarbeta med Första, Andra och Tredje AP-fonden. Principerna för arbetet inom detta område gäller både svenska och utländska aktiemarknadsbolag och beskrivs i avsnitt 5 Miljö och etik i förvaltningen. 1. MÅL OCH SYFTE Fondens övergripande mål är att skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. Fondens ansvar är att skydda och utveckla det kapital som investeras. Detta utgör grunden för fondens ägarstyrning. Fonden ska på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt utöva ägarrollens rättigheter och skyldigheter, samt främja att god sed utvecklas på värdepappersmarknaden till gagn för de försäkrade i ålderpensionssystemet. Ägarpolicyn syftar till att ge riktlinjerna för detta. Ägarpolicyn ska värna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa. Den ska ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov, samt syfta till att på sikt bidra till att maximera fondens långsiktiga avkastning. 2. REGLER FÖR BESLUTSFATTANDE Ägarpolicyn fastställs av fondens styrelse. Ägarfrågor handläggs av fondens verkställande direktör eller, efter dennes delegation, av annan tjänsteman på fonden. Ägarfrågor av särskild vikt ska av verkställande direktören hänskjutas till styrelsens ordförande. Rapportering angående sådan fråga ska ske till fondens styrelse av verkställande direktören. Ägarfrågor av synnerlig vikt eller av principiell karaktär ska av styrelsens ordförande hänskjutas till styrelsen. 3. LÖPANDE ARBETE MED ÄGARSTYRNING Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ägarstyrning. Bolagsstämman är aktieägarnas huvudsakliga forum och rösträtten är ett av de viktigaste medel en ägare har för att påverka bolag. Fonden eftersträvar att i första hand delta och utöva rösträtt vid stämmor i bolag där fonden har ett betydande aktieinnehav eller som av annat skäl bedöms som principiellt väsentliga. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå styrelsekandidater till årsstämman. En av fondens mest betydelsefulla ägaruppgifter är att tillse att bolaget får den bästa möjliga styrelsen. Fonden ska därför delta i valberedningar i de bolag där fondens ägande så motiverar. Fonden ska också delta i förberedande processer inför bolagsstämmor i bolag där fonden har ett betydande innehav, även om fonden inte är en av de röstmässigt största ägarna. I detta arbete ska fonden ta initiativ till dialog med andra aktieägare i frågor av gemensamt intresse. Fonden ska även aktivt söka driva utvecklingen av kvalitet och praxis inom ägarstyrning samt främja en väl fungerande värdepappersmarknad Direktkontakt med bolag i ägarfrågor ska normalt ske via bolagets styrelseordförande och med beaktande av de generella regler som gäller för informationsgivning i aktiemarknadsbolag. 3.1 Svensk kod för bolagsstyrning Fonden är positiv till Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden sammanfattar i stort de principer som under många år och på frivillig basis varit praxis på svensk aktiemarknad. Koden är uppbyggd enligt principen följ eller förklara, vilket ger bolagen rättighet och möjlighet att avvika från den. En väl motiverad avvikelse kan vara bättre för bolaget än att följa en specifik regel i Koden. Koden får inte användas som ett stelbent regelverk som leder till att en marknadsnotering anses som oattraktiv, krånglig och/eller ekonomiskt betungande för bolagen.

4 AP4 ÄGARPOLICY I Valberedningen Valberedningens främsta uppgift är att föreslå styrelsekandidater till årsstämman. Att delta i valberedningar är ett av fondens allra viktigaste medel för ägarstyrning. Valberedningen ska representera bolagets större ägare, men ska också vara öppen för synpunkter och förslag från alla aktieägare. Valberedningen är inte ett bolagsorgan. Ledamöter i en valberedning ska därför inte erhålla ersättning från bolaget för sitt arbete eller för nedlagda kostnader. En årlig utvärdering av styrelsen, som grupp respektive som enskilda ledamöter, är en naturlig del av valberedningens beslutsunderlag. Som ett led i valberedningens arbete kan det vara lämpligt att intervjua enskilda styrelseledamöter. 4. FONDENS KRAV PÅ BÖRSBOLAG Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ställningstaganden. Nedan presenteras fem grundprinciper för fondens ägarstyrning, där fonden anser att det finns anledning att vara extra tydlig eller där fondens krav inte omfattas av Koden. Fonden anser att försäljning av återköpta aktier över börs inte ska tillåtas, förutom om det sker som en del av så kallad hedging av bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. I de fallen återköp tillämpas ska det billigaste aktieslaget återköpas. 4.3 Styrelseledamöter En bolagsstyrelse ska ha en sammansättning som tar hänsyn till det enskilda bolagets behov och vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelseledamöter bör vara aktieägare i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse mellan styrelse och ägare. Styrelsearvoden ska avspegla styrelsens ansvar och arbetsinsats. De ska vara konkurrenskraftiga för att ambitionen om bästa möjliga styrelse ska kunna upprätthållas. En viss del av styrelsearvodet kan till exempel avsättas till förvärv av aktier i bolaget för att avspegla styrelsens långsiktiga ansvar och perspektiv. Fondens VD eller de som arbetar med ägarfrågor kan i enstaka fall åta sig styrelseuppdrag. Sådana uppdrag ska godkännas av fondens styrelse. 4.1 Likabehandling av aktieägare Likabehandling av aktieägare är för fonden en viktig grundprincip som innebär att ingen aktieägare får förfördelas ekonomiskt vid: Utdelning, oavsett om den ges i kontanter, aktier eller på annat vis. Emissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avvikelse från företrädesrätten får endast ske i särskilt motiverade undantagsfall. Bud på samtliga aktier i bolaget. Likvidation av bolaget. Fonden anser att om en styrelse avser att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, om annan emission än företrädesemission, ska detta beslut vara väl motiverat avseende situation, pris och andra villkor. Fonden är återhållsam med att bifalla generella bemyndiganden om emissioner utan företrädesrätt, speciellt kontant- och konvertibelemissioner. Den totala potentiella utspädningen ska vara begränsad när hänsyn är tagen även till övriga utestående program, det vill säga ett eventuellt emissionsbemyndigande inklusive maxutfall av eventuella aktie- och optionsrelaterade program. Den potentiella utspädningen är en viktig faktor vid beslutet om fonden ska stödja ett förslag om generellt bemyndigande. Fonden har lättare att acceptera att lämna allmänna bemyndiganden om apportemissioner utan företrädesrätt för förvärv av mindre bolag eller mindre delar av bolag. 4.2 Återköp av egna aktier En av styrelsens uppgifter är att arbeta för att uppnå en väl avvägd kapitalstruktur. Förvärv av egna aktier är ett av flera tillgängliga medel som kan användas i detta syfte. Förslag beträffande återköp av egna aktier ska vara väl motiverade, vilket även gäller de villkor under vilka styrelsen får utnyttja ett eventuellt bemyndigande. 4.4 Revisorer Revisorer utses av bolagets aktieägare. Därför är det av central betydelse att revisionen kontinuerligt utvärderas ur ägarperspektivet. Processen för utvärdering och upphandling av revisorstjänster bör behandlas av valberedningen. Det är emellertid styrelsens uppgift att praktiskt hantera denna fråga. 4.5 Ersättning till ledande befattningshavare Även om bolagsstämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) ska fatta beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, är det viktigt att notera att det är styrelsen som ansvarar för de totala ersättningarna såväl fasta som rörliga. Fonden anser att styrelsen i det enskilda bolaget är bäst lämpad att avgöra hur ersättningsstrukturen bör se ut. Med en god motivering från styrelsen stödjer fonden system där rörlig ersättning ingår som en komponent. Ersättningar och principer för ersättningar till ledande befattningshavare ska vara enkla, tydliga och väl avvägda samt redovisas på ett öppet sätt. Prestationskriterierna för ersättning ska vara direkt påverkbara av de berörda. Ersättningen till ledande befattningshavare måste vara utformad i syfte att kunna attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Ersättningen ska också utformas så att den står i samklang med aktieägarnas långsiktiga intressen. Även det enskilda bolagets specifika förhållanden och den bransch bolaget verkar i ska beaktas. Ersättning till ledande befattningshavare har vanligtvis fyra delar. I grunden finns en fast lön. Därtill kommer ofta en rörlig ersättning. Dessutom förekommer många gånger långsiktiga ersättningsprogram med inslag av olika aktierelaterade instrument, så kallade incitamentsprogram. Slutligen är pensionen en viktig del av ersättningen. Fonden beaktar helheten av bolagets totala ersättningspaket vid bedömningen av förslag till stämman.

5 AP4 ÄGARPOLICY I 5 En årlig utvärdering av löpande program ska redovisas för aktieägarna. Utvärderingarna ska även ingå som del av beslutsunderlaget vid nya program. Varken rörlig ersättning eller långsiktiga aktierelaterade program ska vara pensionsgrundande. Pension till ledande befattningshavare ska vara premiebaserad. Undantag kan göras för tidigare ingångna avtal. Informationen ska vara öppen och relevant och lämnas i så god tid att det finns möjlighet för styrelsen att beakta aktieägarnas synpunkter innan kallelsen publiceras. Utförlig information om förslag ska lämnas i kallelsen Rörlig ersättning Rörliga ersättningsprogram riktade till ledande befattningshavare ska harmoniera med aktieägarnas långsiktiga intressen. De ska premiera positiva långsiktiga prestationer, men även verka i motsatt riktning när önskad prestation uteblivit ska ersättningen totalt bli lägre. Kraven är därför höga vad gäller programmens utformning, utvärdering och transparens. Av dessa skäl vill fonden särskilt framhålla att följande punkter bör beaktas: En tydlig och mätbar prestation ska eftersträvas för att erhålla rörlig ersättning. En bra ledstjärna är att den ska vara både förklarbar och försvarbar. Långsiktighet i programmet krävs vad gäller konstruktion, utvärdering och utbetalning, för att harmoniera med hela bolagets och därmed aktieägarnas långsiktiga bästa. Kostnaden för ersättningsprogram ska vara förutsebar Aktierelaterade ersättningsprogram Långsiktiga aktierelaterade ersättningsprogram måste harmoniera med aktieägarnas långsiktiga intressen. Styrelsen ska utförligt motivera och presentera grunderna för och utformningen av det föreslagna programmet. Viktigt att notera är att styrelsen bär ansvaret för de totala ersättningarna, även om bolagsstämman formellt fattar beslutet rörande den aktierelaterade ersättningen. Aktierelaterade ersättningsprogram är inte sällan både komplicerade och svåra att överblicka. Det innebär att kraven är extra höga på hur de utformas, utvärderas och presenteras. Av dessa skäl vill fonden särskilt framhålla att följande punkter bör beaktas: Det ska finnas en tydlig koppling till mätbar prestation alternativt egen investering, målkraven bör vara kvantitativa och bör redovisas öppet. Programmet ska löpa över flera år det vill säga konstruktion, utvärdering och utbetalning ska harmoniera med hela bolagets och därmed aktieägarnas långsiktiga bästa. Den totala utspädningen ska vara begränsad när hänsyn är tagen även till övriga utestående program. Den totala potentiella utspädningen (maxutfall av eventuella aktie- och optionsrelaterade program samt ett eventuellt emissionsbemyndigande) är en viktig faktor vid beslutet om fonden ska stödja ett förslag om generellt bemyndigande. Programmet ska förses med tak eller så kallad nödbroms, det vill säga ett krav på att styrelsen kontinuerligt gör en rimlighetsbedömning av utfallet. 5. MILJÖ OCH ETIK I FÖRVALTNINGEN Enligt Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (APfonder) ska fonden årligen fastställa hur hänsyn ska tas till miljö och etik i placeringsverksamheten. Av lagens förarbeten framgår att fondens övergripande mål är att långsiktigt skapa bästa möjliga avkastning till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Miljö- och etikhänsyn ska tas utan att göra avkall på det övergripande avkastningsmålet. Fonden tar sin utgångspunkt i konstaterandet att god etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god avkastning. 5.1 Värdegrund för miljö och etik Fondens värdegrund utgår från principerna om engagemang, agerande och förändring med syfte att göra skillnad när det gäller miljöaspekter och etiska dimensioner i bolagens verksamhet. Det är ett ansvarsfullt och etiskt sätt att agera som ägare. Avslutar fonden sitt ägarskap, försvinner inte problemet i fråga utan missförhållandena fortgår När fonden upplever att möjligheterna att med aktieinnehavet som grund påverka ett företag inte längre är möjlig, kommer en försäljning av innehavet att övervägas. Som en del av det svenska pensionssystemet bygger fonden sina principer om engagemang, agerande och krav på förändring på samma värdegrund som den svenska staten. I denna är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet och en hållbar utvecklingcentrala delar i enlighet med skrivningarna i Regeringsformen. Svenska statens värdegrund kommer också till uttryck genom de internationella konventioner som Sverige undertecknat, där ibland konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen, dels genom det stöd som Sverige ger för initiativ såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt även genom Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor. Tillsammans med den svenska statens värdegrund är utgör de internationella konventionerna väsentliga instrument för fonden i dess arbete att säkerställa att fonden tar nödvändiga hänsyn till miljöaspekter och etiska dimensioner i sin verksamhet. 5.2 Principer för utövande av ägarskap När bolag som fonden investerat i kan kopplas till kränkning av en konvention, ska den grundläggande utgångspunkten vara att fonden ska använda sitt ägarskap för att få kränkningen att upphöra och verka för att förebyggande system implementeras och att åtgärder vidtas för att förhindra framtida kränkningar. Genom att använda sitt ägande för engagemang, agerande mot kränkning av konventioner och krav på förändringar, ska fonden göra skillnad. Först om detta inte kan

6 AP4 ÄGARPOLICY I 6 åstadkommas överväger fonden att utesluta bolaget och att avsluta sitt ägande. Ett sådant beslut innebär att fondens innehav av samtliga värdepapper emitterade av bolaget, oavsett om de förvaltas internt eller externt, ska avvecklas under ordnade former. Dialog med bolagen är det huvudsakliga medlet för att påverka de bolag som ertappas med överträdelser inom miljö och etik, för att överträdelserna ska upphöra samt för att bolagen därefter ska agera etiskt och med miljöansvar. Fonden kan därmed på sikt medverka till ett förbättrat bolagsbeteende utan att fonden gör avkall på avkastningskravet. Fonden anser att bolagen själva har ett ansvar att följa de internationella konventionerna, oavsett om dessa är riktade till stater, enskilda eller bolag och organisationer. Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning. 5.4 Objektiva granskningar Fondens bedömning av bolagen ska grunda sig på en systematisk arbetsprocess för att identifiera de innehav där engagemang gör mest nytta Metoden bygger på en genomlysning av aktieportföljen rörande kränkningar av internationella konventioner. Vid rapporterade kränkningar görs en verifiering av källor och bolagen kontaktas för att ges möjlighet att ge sin syn på de rapporterade kränkningarna. Eventuella åtgärder som bolaget vidtagit eller avser att omgående vidta för att komma tillrätta med problemet medtas i bedömningen. 5.5 Fonden verkar för att externa förvaltare ska stödja PRI Fonden verkar för att fondens alla externa förvaltare och andra leverantörer (där så är tillämpligt) ska stödja och skriva under FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar PRI (Principles for Responsible Investment). 5.3 Samarbete med andra aktieägare Genom att samordna fondens agerande på miljö- och etikområdet med andra ägare kan en större effekt uppnås. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har gemensamt bildat Etikrådet för övervakning och dialog med i första hand de utländska bolag där fonderna äger aktier. Gemensam dialog kan också föras i vissa utvalda svenska bolag. Etikrådet samarbetar även med andra ägare i dialog med bolag ÄGARSTYRNING I UTLÄNDSKA BOLAG Fondens mål om att skapa bästa möjliga avkastning över tiden ligger alltid till grund för fondens ställningstaganden vad gäller utövande av ägarstyrning i såväl svenska som utländska bolag. Fondens möjligheter att utöva ägarrollen utomlands på det sätt som görs i Sverige är begränsat. I Sverige är fonden en av de största institutionella ägarna. Internationellt är bilden en helt annan, eftersom fondens ägande är mer spritt och relativt sett mindre. Fondens möjligheter att på egen hand driva ägarfrågor eller att delta i valberedningsarbete kan därmed vara begränsade. Regelverken för hur ägarfrågor bedrivs skiljer sig väsentligt åt mellan olika marknader. Det som kan framstå som en självklarhet i Sverige, vad gäller möjligheterna att utöva ägarrollen, kan vara något helt annat på en annan marknad. Fonden använder, även internationellt, flera olika medel i utövandet av ägarstyrning. Viktiga styrmedel är bland annat utövande av fondens rösträtt vid bolagsstämmor samt samarbete med andra institutionella ägare för att med större tyngd kunna driva viktiga principiella frågor. Utgångspunkten för fondens riktlinjer för ägarstyrning i utländska bolag är internationellt accepterade principer för god ägarstyrning, huvudsakligen FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för ägarstyrning och multinationella bolag. Riktlinjerna täcker både förslag från styrelse och aktieägare. Lokala koder och regler, industristandarder, börskontrakt och marknadsspecifika förhållanden kan medföra marknadsanpassade avsteg från riktlinjerna. Nedan följer ett antal punkter som fonden anser vara väsentliga vid utövande av ägarstyrning i utländska bolag. 1. AKTIEÄGARES RÄTT ATT RÖSTA Aktieägares rätt att rösta är en hörnsten i all god ägarstyrning. När det gäller bolag med rösträttsskillnader är det viktigt att skydda minoritetsaktieägarnas intressen. Aktieägare ska ha rätt att föreslå egna punkter till bolagsstämmans dagordning. Inom miljö- och etikområdet kommer fonden att verka för att aktieägarförslag läggs fram på bolagsstämmor där det kan bidra till att missförhållanden åtgärdas. Fonden stödjer avskaffande av rösträttsbegränsningar baserade på storlek på innehaven. 2. STYRELSE Fonden stödjer styrelser som har en majoritet av oberoende ledamöter (med oberoende avses här ledamöter som ej är anställda i bolaget). Styrelsens kommittéer, såväl ersättnings-, nomineringssom revisionskommitté, ska vara helt oberoende, det vill säga ej utgöras av anställda i bolaget. Verkställande direktören och styrelseordföranden ska inte vara en och samma person. Styrelsen ska väljas för en period av ett år.

7 AP4 ÄGARPOLICY I 7 3. HINDER MOT UPPKÖP Fonden röstar som regel emot införande och för avskaffande av hinder mot uppköp. Hinder mot uppköp innefattar så kallade giftpiller till exempel obegränsade fullmakter till kapitalanskaffning, styrelser som väljs för en tid om mer än ett år och så kallade gyllene aktier. 4. FUSIONS- OCH OMSTRUKTURERINGSFÖRSLAG Fonden utvärderar, i de fall det är möjligt, förslag på fusioner och omstruktureringar. Målet är att bedöma om affären på sikt ger aktieägarna mervärde. 5. KAPITALSTRUKTUR Bolaget ska ha en kapitalstruktur, som ur ett långsiktigt perspektiv, är väl avvägd med hänsyn till strategiska och finansiella faktorer. Aktieägare ska ha rätten att besluta om emissioner för att försäkra sig om att aktieägarnas rättigheter tas till vara. 6. ERSÄTTNINGSFRÅGOR Ersättning till ledande befattningshavare måste vara utformad för att attrahera, avlöna och ge incitament att arbeta i linje med aktieägarnas långsiktiga intresse. Ersättningsprogram ska premiera positiva långsiktiga prestationer, men även verka i motsatt riktning - när önskad prestation uteblivit ska ersättningen totalt bli lägre. Vid otillräckligt beslutsunderlag om ersättningsprogram kommer fonden avstå från att rösta eller rösta emot. Kraven är därför höga vad gäller programmens utformning, utvärdering och transparens Fonden stöder förslag om hanteringen av sociala och miljömässiga förhållanden som är viktiga för den långsiktiga värdeutvecklingen för bolaget, liksom relevanta förslag från aktieägare om adekvat rapportering om sociala och miljömässiga konsekvenser av bolagets verksamhet. 7.1 Mänskliga rättigheter, Code of Conduct Bolag ska respektera mänskliga rättigheter och internationellt accepterade normer när det gäller förhållanden på arbetsplatser. Bolagen har också ett ansvar för att påverka sina underleverantörer att följa dessa normer. Därför stödjer fonden förslag om införande av en Code of Conduct som täcker dessa frågor 7.2 Politiska bidrag Fonden kommer att stödja förslag om obligatorisk rapportering om politiska bidrag om detta inte redan görs på ett tillfredställande sätt. 7.3 Diskriminering och jämställdhet Bolag ska ha interna riktlinjer (policies) som förhindrar all form av diskriminering på arbetsplatsen. Fonden kommer att stödja förslag för antagande av policies om sådana inte redan finns. 7.4 Klimatfrågor Bolag har ett ansvar för att begränsa sitt bidrag till växthuseffekten. Fonden kommer att stödja förslag för antagande av policies och rapportering om sådana inte redan finns. 7. MILJÖ OCH ETIKHÄNSYN Fonden utgår från FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för ägarstyrning och multinationella bolag. Om det kan göras sannolikt att ett bolag, som fonden investerat i, har kränkt någon av de konventioner Sverige ställt sig bakom, ska fonden söka påverka bolaget för att få till stånd en förändring så att framtida kränkningar kan undvikas. Om det visar sig att intresset för att förändra inte finns hos bolaget eller att förändringsprocessen tar omotiverat lång tid, ska fonden överväga att utesluta bolaget ur sitt placeringsuniversum.

8 Box Stockholm Tel: AP4 ÄGARPOLICY I 8

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2014 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ålands landskapsregering 7.5.2015 Innehållsförteckning 1. Ramverk för landskapsregeringens ägarstyrning...4 1.1. Landskapsregeringens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Författare: Mathias Wallin Handledare: Magdalena Giertz 2

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer

ANALYS-PM AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM. oktober 2005. Av Pernilla Klein Ansvarig för ägarfrågor

ANALYS-PM AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM. oktober 2005. Av Pernilla Klein Ansvarig för ägarfrågor 25 jan 2006 oktober 2005 Av Pernilla Klein Ansvarig för ägarfrågor ANALYS-PM AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM SAMMANFATTNING Om de är rätt konstruerade, är aktierelaterade incitamentsprogram ett bra

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 1 Innehållsförteckning Förord 3 2012 i korthet 4 Swedbank Robur- en ansvarstagande kapitalförvaltare 5 Hållbarhetsarbete och uppförandekod inom

Läs mer

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Av Björn Kristiansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Den här artikeln behandlar Aktiemarknadsnämnden och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden

Läs mer

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se STYRELSEANSVAR STYRELSEANSVAR Ansvarig utgivare: Malcolm Wiberg 2011/2014 Advokatfirman Lindahl KB INNEHÅLL FÖRORD 7 REGELVERK 9 STYRELSENS TILLSÄTTNING 10 Sammansättning och val 10 Mandattid, förtida

Läs mer