AP-fonderna har aktier i Freeport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AP-fonderna har aktier i Freeport"

Transkript

1 AP-fonderna har aktier i Freeport Freeport McMoRan är ett av de mest kritiserade företagen i Indonesien. Freeport betalar den indonesiska militären för beskydd. Detta trots att militären anklagas för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Papua, där Freeport är beläget. Dessutom anklagar Indonesiens miljöministerium företaget för allvarlig miljöförstöring. De svenska AP-fonderna ägde trots detta 64 miljoner kronor i Freeport vid årsskiftet. De berörda fonderna anser inte att situationen ännu är så allvarlig att aktieinnehavet bör säljas ut. Men den norska statens pensionsfond har gjort en annan bedömning och sålt ut sitt aktieinnehav i Freeport. SwedWatch beskrev i den rapport som släpptes den 7 juni att Sandvik samarbetar med det nordamerikanska gruvföretaget Freeport McMoRan. Trots att Freeport är ett av Indonesiens mest kritiserade företag har inte Sandvik försökt att påverka sin kund att respektera de mänskliga rättigheterna och förbättra miljöförhållandena. Det visar sig nu också att första, andra och fjärde AP-fonden äger sammanlagt 64 miljoner kronor i Freeport. Första och fjärde AP-fonden använder sig av ett så kallat screeningföretag, GES Investment Services, för att göra etiska bedömningar av företag, medan andra AP-fonden uppenbarligen har mindre strukturerad och regelbunden etisk kontroll. Hittills har AP-fonderna inte ställt hårda krav på att Freeport ska stoppa utbetalningar till den indonesiska militären och åtgärda de miljöproblem som företaget åsamkat. Sedan 1960-talet präglas Papua av en konflikt mellan de papuaner som vill ha självständighet och den indonesiska militären och statsmakten. Freeport befinner sig mitt i denna konflikt. Gruvprojektet bevakas av den indonesiska militären och Freeport betalar för detta beskydd, samtidigt som militären är den institution som kränker papuanernas mänskliga rättigheter. År 2002 uppgick Freeports kostnader för militärt beskydd till motsvarande 40 miljoner SEK. Sedan dess har de ökat i storlek. Enligt uppgifter från människorättsorganisationen Global Witness har pengar gått till såväl militära institutioner som enskilda militärer som general Mahidin Simbolon, anklagad för att vara en av de ansvariga bakom våldet på Östtimor Freeport har också kritiserats hårt för att ha skapat svår miljöförstörelse. Det största problemet gäller hanteringen av avfallet som skapas vid mineralutvinningen. Avfallet har dumpats i flodsystemen som finns runt gruvan och skadat den biologiska mångfalden. Miljöministeriet betraktar dumpningen som olaglig. Fallet utreds nu i Indonesien. Oljefondet och de nordamerikanska pensionsfonderna Första, andra och fjärde AP-fonden menar att det ännu inte finns någon anledning att sälja ut sitt innehav i Freeport. Därmed gör man en annan bedömning än den norska pensionsfonden, Oljefondet, som i början av juni sålde ut sitt innehav i Freeport. Orsaken till utförsäljningen är de stora på konsekvenserna på miljön som Freeports verksamhet orsakar. Flera nordamerikanska pensionsfonder har också kritiserat Freeport och krävt in ytterligare information de senaste åren. Främst oroar sig dessa fonder för att Freeports ekonomiska stöd till militären i Papua kan bidra till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. År 2002 ökade trycket på Freeport när två amerikanska pensionsfonder med andelar i Freeport McMoRan Copper & Gold Inc krävde att företaget offentliggjorde hur mycket det betalade direkt till den indonesiska militären. Fonderna citerade nyhetsrapportering som antytt att dödsskjutningarna i augusti 2002, då tre Freeportanställda miste livet, var en del i militärens försök att pressa Freeport på pengar. Pensionsfonderna ansåg att betalningarnas karaktär av utpressning skulle kunna tyda på att de stred mot den amerikanska

2 lagstiftningen mot korruption, som slår fast att det är olagligt för ett företag som utsätts för utpressning att gå kraven till mötes. 1 Freeport McMoRan förnekade att företaget brutit mot lagen och beskrev anklagelserna som irrelevanta och falska, medan fonderna kritiserade Freeport för ett nästan hysteriskt förnekande. 2 Så småningom bekräftade dock Freeport att utbetalningar pågått sedan gruvdriften påbörjades på Papua och att de fortsätter än idag. Företaget uppger att det har betalat motsvarande 35 miljoner SEK till den indonesiska militären under Under 2002 ska summan ha uppgått till cirka 40 miljoner SEK. Pengarna ska ha varit avsedda för kostnader för infrastruktur, mat, resor, administration samt hjälpprogram för lokalsamhällena som bedrivs av indonesisk polis och militär. Ytterligare utbetalningar för tillhörande infrastruktur uppgick till drygt 6,5 miljoner SEK under de två åren. 3 En Freeporttalesman uppgav 2003 till Jakarta Post att årliga betalningar ska ha gjorts sedan företaget påbörjade sin gruvverksamhet på Papua på 1970-talet. Arbetsuppgifterna ska ha gällt bevakning av kust och flygplats samt gruvområdet och dess omgivningar. Militären ska också ha haft till uppgift att kontrollera upplopp och civila oroligheter, meddelade talesmannen. 4 Sedan siffrorna offentliggjordes har pensionsfonderna fortsätt sin kamp för att Freeport öppet och mer detaljerat ska redovisa sina ekonomiska kopplingar till militären, men hittills har de inte varit nöjda med Freeport McMoRans respons hade ytterligare tre New York-baserade fonder anslutit sig till kritiken, som leds av The New York City Comptroller, William C. Thompson Jr. Han är den högste tjänstemannen för finansiella frågor i New York och hans avdelning har bland annat hand om en rad stora pensionsfonder. Pensionsfonderna i New York har en lång och stolt tradition av aktieägaraktivism och de tänker fortsätta på denna väg, förklarar Thompson. För närvarande har pensionsfonderna i New York aktieandelar i Freeport McMoRan, vilka uppgår till ett värde av 243 miljoner SEK. Företag som bedriver verksamhet på ett oansvarigt sätt om så genom miljöförstöring, dålig behandling av anställda eller andra kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter utgör en enorm risk för investerare, säger William C. Thompson meddelade Freeport att företaget anser att aktieägarna beskriver Freeports relation till militären på ett felaktigt sätt samt att deras förslag till åtgärder skulle underminera verksamhetens säkerhet och företagets relation till den indonesiska regeringen. 6 Freeports egna uppgifter visar att utbetalningarna till militären ökar i storlek. Enligt företaget betalades motsvarande 43 miljoner SEK ut under Motsvarande siffra för 2004 var 50 miljoner SEK. 7 AP-fondernas innehav AP-fonderna förvaltar svenska folkets pensionspengar. De första fyra AP-fonderna fungerar tillsammans med den mindre sjätte AP-fonden som en finansiell buffert i pensionssystemet. Dessa pengar investeras i aktier och värdepapper över hela världen. Syftet är att fonderna genom sitt kapital ska kunna parera och jämna ut när stora pensionsavgångar sker, så att ingen blir utan pension. Den sjätte AP-fonden fungerar också som buffertfond, men investerar endast i små och medelstora företag. Den sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen för de som inte gjort något aktivt val i premiepensionsvalet. I de fyra första AP-fonderna förvaltas den stora merparten av de pengar vi betalar in till pensionssystemet. Under 2005 gick alla AP-fonderna utom den fjärde AP-fonden med vinst. De fyra första buffertfonderna ökade sitt kapital med sammanlagt 112 miljarder kronor 8. Sammanlagt har de ett kapital på 750 miljarder kronor, vilket gör AP-fonderna till några av de största och viktigaste aktörerna på den svenska aktiemarknaden.

3 AP-fondernas miljö- och etikkrav Sedan 2001 är AP-fonderna enligt lag skyldiga att ta miljö- och etikhänsyn i sin kapitalförvaltning. I propositionen som ligger till grund för reglerna står: Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning 9. Denna motstridiga uppmaning har lett till en hel del diskussioner om hur den egentligen ska tolkas och de olika AP-fonderna har valt att tolka uppmaningen på lite olika sätt. Sammantaget kan man säga att de flesta av fonderna valt att tolka anvisningarna som att de företag man investerar i ska följa inhemsk lagstiftning, internationella konventioner och de mänskliga fri- och rättigheterna. Den sjunde AP-fonden har hittills varit hårdast och uteslutit en rad företag ur sin portfölj, på grund av miljö- och etikhänsyn. De fyra stora buffertfonderna säger sig däremot förespråka dialog framför uteslutning och har hittills endast sparkat ut ett fåtal bolag ur sina portföljer på grund av etik- eller miljöhänsyn. AP-fonderna samarbetar inte när det gäller den etiska övervakningen av sina kapitalplaceringar, utan samtliga fonder gör egna bedömningar av hur dessa frågor ska skötas. Första AP-fonden Grunden i fondens etik- och miljöpolicy är densamma som den Svenska Staten givit uttryck för genom att underteckna internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption samt särskilda vapen. Första AP-fonden kommer, om ett företag kan associeras till en kränkning av konventioner enligt ovan, att försöka påverka företagen för att få till stånd en förändring så att en framtida kränkning kan undvikas. Istället för att sälja företagens aktier vill fonden använda sitt ägarinflytande på ett positivt sätt genom att samarbeta med företagen i syfte att förbättra deras agerande i dessa frågor. Första AP-fonden hade vid årsskiftet ett innehav på kronor i Freeport, samt drygt 800 miljoner kronor i svenska Sandvik. Informationschef Nadine Viel Lamare berättar att första AP-fonden använder sig av ett så kallat screeningsföretag, GES Investment Services, som gör etiska analyser av företag, för att kontrollera sitt aktieinnehav. Första AP-fonden använder sig främst av aktivt ägaransvar. Det innebär att vi sällan säljer av aktier i ett företag som inte lever upp till vedertagna etiska mål, utan istället försöker påverka dem genom dialog. Men etik- och miljöbevakning omfattar hela vår aktieportfölj. Alla företag i vår portfölj underkastas screening och vi engagerar oss aktivt i hur de sköter sig etiskt. Eftersom medborgarna i Sverige inte kan ta bort sina pensionspengar från oss är det viktigt att vi står för samma etiska linje som svenska staten. Vi följer den svenska statens hållning till olika länder och problemregioner. Screeningen baseras därför på de internationella konventioner som Sverige undertecknat och officiella handlingar som ILO-rapporter, FN-utslag, med mera. Nadine förklarar att första AP-fonden kan överväga att sälja ut aktierna i de företag som brutit mot ILOoch FN-konventioner och inte heller svarat på ett tillfredsställande vis när fonden bett om förklaringar till problemen. Hon säger dock att det finns många bolag som tar tag i de etiska problem som kan förekomma. Dessa företag för en dialog med de som drabbats och med investerarna, de betalar skadestånd till de drabbade, etc. Hon berättar vidare att GES har en speciell lista över de företag som bryter mot konventioner och riktlinjer och som inte snabbt agerar för att rätta till problemen. GES har olika grader på sina listor; de har en lista som skulle kunna betecknas som en svart lista. Där återfinns företag som hittills inte försökt

4 åtgärda de problem som företaget skapat och som inte heller fört en konstruktiv dialog. Enligt Nadine har GES under en längre tid bevakat Freeports verksamhet och haft diskussioner med bolaget. Jag kan ju dock inte uttala mig hur tillmötesgående Freeport har varit i de samtalen. Företaget tillhör i alla fall den grupp företag som svarar på frågor. GES har emellertid inte fått svar på alla sina frågor. Jag vet att GES också har fått ut vissa dokument av Freeport. Vet du vilka problem som de har tagit upp med Freeport? När människorättsorganisationen Global Witness kom med sin rapport tog de till exempel kontakt med Freeport och ställde ett antal frågor. Vilka vet jag dock inte. Hur har GES rapporterat tillbaka till er? Av den information som GES har bearbetat så har de inte sett någon anledning att sätta upp Freeport på den så kallade svarta listan. GES baserar sin bedömning både på vad som har hänt, men också på vad man har vidtagit för åtgärder. Till exempel har ju Freeport tillsatt en oberoende utvärdering av sin verksamhet. Detta är ju positivt för Freeport om de följer råden och detta följs upp. Första AP-fonden har aktieinnehav i bolag. För att kunna ha kontroll över alla dessa bolags etiska ageranden har fonden ett avtal med GES. Enligt Nadine får första AP-fonden varje halvår en rapport om företagen av GES. Där framgår bland annat vilka företag som har etiska brister i sin verksamhet och vilka som är obenägna att svara på frågor och vidta åtgärder. GES analyserar alla företag, inte bara dem som finns på svarta listan. När det gäller uppgifterna om att Freeport betalat namngivna militärer så försöker ju GES att hitta mer information. GES vill ju ha gedigna uppgifter om missförhållanden och försöker därför söka fler källor. Vi på fonden vill ju inte att vårt agerande mot företag ska baseras på godtycke. Detta innebär att företag som har problem ligger ganska länge under observation innan de eventuellt förs upp på svarta listan. Det kan röra sig om ett par års tid. Men de amerikanska pensionsfonderna har ju varit väldigt kritiska till Freeport? Hade det här varit ett svenskt bolag hade vi ju givetvis tagit kontakt med bolaget omgående. Om Freeport hamnar på svarta listan hur skulle första AP-fonden i så fall reagera? Först skulle vi ha en diskussion med GES och fråga dem hur dialogen med det berörda företaget är. Ibland så har GES en ganska bra pågående dialog. Då frågar vi om GES tycker att det är lämpligt att vi kommer in med påtryckningar nu och som ägare markerar vår inställning. Men när ett företag väl kommer upp på listan brukar dialogen vara bristfällig. Då skickar vi oftast ett brev i eget namn till bolaget om att vi vill ha mer information, att problemen bekymrar oss som investerare och att vi har etiska riktlinjer som vi måste följa. Vi ber om ett klargörande. Amerikanska bolag brukar vara dåliga på att svara, medan europeiska företag är bättre på detta. En gång i halvåret, när GES kommer ut med sin lista får vi en indikation på om det går åt rätt håll eller inte. Nadine säger att om det inte har skett någon förbättring så skickar första AP-fonden emellanåt fler brev. I USA jobbar dem också på att hitta andra stora kapitalförvaltare som redan är engagerade i frågan för att kunna utöva kraftigare påtryckningar. Hittills har man dock inte agerat samfällt med andra ägare för att utöva påtryckningar på Freeport. Men sen finns det bolag som vägrar att ändra sig. I sådana fall kan vi tänka oss att sälja av vårt aktieinnehav. Men ser vi att det går åt rätt håll, att företaget till exempel inför policies, kurser för de anställda, eller nåt liknande, anser vi att det är viktigare att vi är kvar i bolaget och att vi kan driva på företaget i positiv riktning. Men hittills har ni bara sålt av ett enda innehav? Ja, det stämmer. Det var Singapore Technologies, som är uteslutet därför att de producerat landminor.

5 Andra AP-fonden God etik är en nödvändig förutsättning för en långsiktigt god lönsamhet i företag och naturligtvis även viktig för samhällsutvecklingen i stort. Andra AP-fondens ställning medför vidare ett särskilt ansvar att verka för god etik. De etiska principer som följs skall vara representativa för de flestas uppfattning. Andra AP-fonden definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Andra AP-fonden hade vid årsskiftet ett innehav på kronor i Freeport, samt drygt 821 miljoner kronor i svenska Sandvik. Freeport har inte varit på tapeten, vad jag kan minnas. Vi har 3000 bolag i portföljen så jag har lite svårt att hålla det i huvudet, men jag kan kolla det, säger Carl Rosén, delansvarig för ägarstyrning och information. Gör ni någon etisk bedömning innan ni köper i ett företag som Freeport? Nej, vi kollar av 50 av våra största innehav årsvis. Sedan har vi ett antal internationella nyhetstjänster där vi fångar upp om det finns kritik inom sustainability-området mot dessa, där vi försöker täcka vår portfölj. Så ni gör ingen etisk bedömning innan? Nej. Hur brukar ni gå tillväga när ett fall som Freeport dyker upp? Då tittar vi på det. Oftast är det faktiskt mediadrevet som uppmärksammar oss på något företag. Då tittar vi på fallet, och om det är några frågetecken frågar vi bolaget. Om bolaget inte svarar så ser vi om det finns några andra intressenter vi kan jobba tillsammans med. I sista hand så utesluter vi dem, om de systematiskt bryter mot lagar och bilaterala avtal och konventioner, säger Carl Rosén. Har det hänt? Ja, vi har uteslutit Lundin Petroleum, men de är inte uteslutna längre. Och ett företag som tillverkar material till landminor. Hur ofta dyker det upp fall där ni ser er föranledda att gå in i en diskussion? Vad gäller internationell verksamhet så skickar vi ett antal brev per år. Men vi har också dragit igång ett projekt där vi kartlägger fondens största miljö- och etikrisker. Målsättningen är att identifiera de största riskerna, sedan gå igenom allt material om dem från både bolag, media och NGO för att sedan ha ett möte med bolaget, där vi går igenom allt. Framförallt amerikanska bolag är dåliga på att svara på våra brev. Då föredrar vi hellre att vara med i en investerargrupp som driver en fråga. Utöver detta röstar vi gärna på bolagsstämmor på våra 50 största innehav. Andra AP-fonden har inte haft någon speciell bevakning av Freeport. Carl Rosén uppger att fonden använder sig av enskilda organisationer, egen mediabevakning och så kallad screening för att bedöma företags etiska agerande. I fallet Freeport har detta inte räckt till. Fjärde AP-fonden Som en del av det svenska pensionssystemet och i egenskap av svensk myndighet är det naturligt att Fjärde AP-fonden använder sig av samma etik- och miljöpolicy som svenska staten har givit uttryck för genom att underteckna olika internationella konventioner. Fjärde AP-fonden tar sin utgångspunkt i konstaterandet att god etik och iakttagande av väsentliga miljöhänsyn utgör en förutsättning för att företag skall kunna uppnå en uthålligt god avkastning.

6 Fjärde AP-fonden hade vid årsskiftet ett innehav på tio miljoner kronor i Freeport, men till skillnad från de andra AP-fonderna inget innehav i Sandvik. Räknar man in både externt och internt förvaltade bolag så har fjärde AP-fonden ägarandelar i några tusen företag. Vår etiska utgångspunkt grundar sig på de internationella konventioner som den svenska staten har undertecknat, säger Annika Andersson, portföljförvaltare och VD-assistent på fjärde AP-fonden. Hur bär fjärde AP-fonden sig åt för att göra era etiska analyser och överväganden? Vi har inlett ett samarbete med screeningföretaget GES Investment Services, som undersöker alla företag i våra aktieportföljer. De svenska företagen följer vi upp kontinuerligt. Freeport ligger i en passivt indexförvaltad portfölj. Vi gör ingen analys av sådana företag, utan det överlåter vi till GES. Vi får en genomgång av alla företag varje halvår av GES. Annika berättar att en stor del av det etiska arbetet med dessa företag ligger på GES, som för en dialog med företagen. Fjärde AP-fonden har delegerat förvaltningsansvaret och GES rapporter går ut till alla förvaltare. Hon menar att fjärde AP-fonden uppmärksammar de företag som har etiska problem i sin verksamhet och följer dem noga. När GES behöver starkare påtryckningsmedel i dialogen med företagen uppmanar man fonden att själv kontakta företagen. Jag vet inte hur länge vi har haft aktier i Freeport. Företaget kan mycket väl ha gått in och ur vår aktieportfölj. Freeport är inte lika aktivt förvaltat som våra inhemska företag. Men vi har fått mycket information om Freeport av GES. De för en dialog med bolaget och den dialogen går förhållandevis bra, hävdar de. Företaget verkar ju ha ett fungerande etiskt ramverk, som består av policies, extern revision, uppförandekoder och uppföljning av hur uppförandekoden implementeras. Fjärde AP-fonden har inte begärt in kompletterande information om Freeport, utan låter GES stå för detta. Vad händer om GES slår larm om ett företag som ligger på den svarta listan och som ingår i er externa förvaltning? Vi skriver brev till företaget och uppmanar det att ge oss mer information. GES förser oss med information som gör att vi vet vad vi ska ta upp i våra frågor. Men den här dialogen får ta ta tid. Utgångspunkten är att vi anser att vi har större möjlighet att påverka om vi äger aktier än om vi har sålt ut dem. Men som en sista utväg kan vi sälja ut aktierna. Detta har vi gjort vid några enstaka tillfällen. I framtiden ska vi försöka samarbeta med andra ägare för att kunna påverka när vår egen ägarandel är liten, som fallet till exempel är när det gäller Freeport, säger Annika Andersson till SwedWatch. GES Investment Services GES Investment Services är det så kallade screeningföretag som förser den första och fjärde AP-fonden med etiska bedömningar av deras företag. Den på GES som är ansvarig för bedömningen av Freeport är Erik Svanbom. Vi delar in företagen i olika nivåer, beroende på hur de hanterar etiska frågor och hur de reagerar och följer upp kritik. Det som AP-fonderna kallar svarta listan väljer vi att kalla engagemangslistan, säger Erik Svanbom. Det visar dig att denna engagemangslista i sin tur är uppdelad i två nivåer. De värsta företagen uppgår till cirka 25 stycken och dessa ligger i riskzonen för utförsäljning. Under denna finns en mängd företag som GES hävdar att man kontrollerar kontinuerligt för att se om det sker förbättringar. Vi kräver någon form av officiell bekräftelse på att företag har brutit mot internationella konventioner eller OECD:s och Global Compacts riktlinjer för att vi ska föra upp dem på svarta listan. Freeport har inte placerats i gruppen av de företag som riskerar att bli uteslutna. Men företaget ligger på listan över företag som vi noga bevakar; detta beror främst på kritiken som riktats mot att Freeport orsakar

7 stora miljöskador. De har ju dessutom problem med säkerhetsstyrkor och utbetalningar till militären. Det är grova anklagelser, men företaget är också aktivt i ett geografiskt område där det är svårt att få in gedigna bedömningar. För oss på GES är Freeport ett svårt fall där vi försöker påverka genom att förmå våra kunder att ta ett aktivt ägaransvar. Men det har hänt ganska mycket i vår. Framför allt har den indonesiska militären vaknat till och miljöministern har påbörjat ett antal undersökningar och det kan ju komma att förändra vår syn på Freeport. Erik menar att GES och Freeport har en bra dialog. Freeport är bra på att svara på frågor, hävdar Erik. När det gäller utbetalningarna till militären verkar dock GES inte ha fått in någon detaljerad information. De säger samma sak till oss som de säger till alla medier: att det inte har förekommit några konstigheter. De har lovat att de ska ge så omfattande information som möjligt till den amerikanska undersökning som pågår. Men jag ska inte sticka under stol med att det historiskt sett har varit svårt att få insyn i företaget. När det gäller miljöproblemen har företaget lovat att följa de krav som regeringen ställer upp. Det viktiga är ju att det nu kommer in oberoende undersökningar och inte konsultbolag som Freeport själva betalat för. Erik menar att Freeports samarbete med den utredning av verksamheten som den oberoende institutionen, International Center for Corporate Accountability (ICCA), gör är långtgående, om man jämför med andra gruvföretag. 10 Fast man får ju inte glömma att Freeport är skickliga på att föra sin egen talan och visa upp dokument som stödjer deras eget agerande. Hur ser du på att norska Oljefonden sålt av sitt innehav i Freeport? GES hade inte kunnat agera annorlunda än vi gjort. Vi följer en viss modell och enligt den så har Freeport ännu inte straffat ut sig. Jag tycker att det är lite synd att Oljefonden slängt ut Freeport. Oljefonden hänvisar ju till miljöproblemen och där tycker vi på GES att det har hänt en del. Företaget säger ju sig försöka använda den bästa tillgängliga miljötekniken. Det hade ju varit bättre om Oljefonden istället hade fört en aktiv dialog med Freeport. För att GES ska föra upp Freeport på svarta listan krävs en rad faktorer. En officiell bedömare måste identifiera problemen och Freeport måste vägra att diskutera dessa problem. Vi kan inte enbart basera våra analyser på vad olika enskilda organisationer säger, hävdar Erik Svanbom. Skribenter: Mattias Areskog och Örjan Bartholdson

8 Fotnoter 1 Samtal med Patrick Doherty, chef för CSR-frågor på The New York City Comptroller s Office, angående skrivningarna i The Foreign Corrupt Practices Act, den 29 december Global Witness (2005), Paying for Protection, sid 3-4 samt Freeport McMoRan Copper & Gold Inc:s rapportering till US Securities and Exchange Commission refererad i Global Witness (2005) Paying for Protection: The Freeport Mine and the Indonesian Security Forces, sid Jakarta Post, Freeport Confirms Allowances for Military, Police in Papua, den 16 mars Se vidare pressmeddelande från The New York City Comptroller den 8 februari 2005, NYC Pension Funds Call for Shareholder Votes on Human Rights Issues. Fem fonder ställde sig bakom kritiken under 2005; The Employees Retirement System, The Teachers Retirement System. The Police Pension Fund, The Fire Department Pension Fund och The Board of Education Retirement System. 6 Freeport McMoRan Inc. report on the Annual meeting of Stockholders of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. held on 6 th May 2004 citerad i Global Witness (2005), sid Global Witness, Paying For Protection, sid Dagens Industri 24/ Proposition nr. 1999/2000:46 10 ICCA bedriver ett icke-vinstdrivande arbete vid City University of New York. Utvärderingen av Freeport grundar sig bland annat på anonyma enkäter och intervjuer med Freeports anställda, men omfattar endast de aspekter som företaget på frivillig basis åtagit sig att arbeta med.

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Klassificering Sida Intern 1/5 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Version/Nr SKANDIAS POLICY OM ÄGARSTYRNING Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2014-12-16

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Antagen av styrelsen den 29 oktober 2003 En generell policy kan aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå. Varje företag är unikt. AP3 vill bidra till att värna

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att inte ha innehav i. Rekommendationen har följts av samtliga fonder. Som

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Bakgrund I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att man

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 9 10 2014 / PRIS 40 KR NY SERIE: RUNES PLANERINGS- SKOLA ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SRI LANKA

Läs mer

Ägarpolicy. AFA Försäkring

Ägarpolicy. AFA Försäkring Sida 1 (6) Ägarpolicy AFA Försäkring Sida 2 (6) shistorik Uppdaterad av Kommentarer Aktier uppdatering av tidigare version 02.00 2011-10-05 Aktier 01.10 2011-09-20 Aktier Uppdatering av tidigare version

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna Den 30 november 2009 Malin Björkmo Rapportens syfte Att presentera ett förslag till hur ett framtida regelverk för förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy

Andra AP-fondens Ägarpolicy Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i december 2013 1 Andra AP-fondens Ägarpolicy Bakgrund Syftet med Andra AP-fondens ägarpolicy är att tydliggöra hur fonden, inom ramen för sitt övergripande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden

Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Ägarpolicy för Tredje AP-fonden Beslutad av styrelsen 2002-08-22 Fokus i tillämpningen av ägarpolicyn ligger på svenska bolag. Ägarmakten ska utövas med det entydiga syftet att bidra till det övergripande

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer