Ägarpolicy Ägarpolicy Fastställd av styrelsen Ersätter beslut av styrelsen (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)"

Transkript

1 2013 Ägarpolicy 1(6)

2 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret bygger på tre huvudområden. Dessa är bolagsstyrning samt miljö- och etikmässiga hänsyn. 1.2 Övergripande mål Enligt lag (2000:192) om AP-fonder (5 kap. 1 ) ska AP7:s förvaltning av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ske uteslutande i pensionsspararnas intresse. Av lagens förarbeten framgår att målet ska vara att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Några näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn får inte tas. Vidare ska det i verksamhetsplanen beskrivas hur miljö- och etikhänsyn ska tas i placeringsverksamheten, utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Detta uppdrag utgör grunden för AP7:s agerande i ägarfrågor och målen för AP7 är att genom kostnadseffektiv ägarstyrning skapa förutsättningar för långsiktigt god avkastning och för att upprätthålla spararnas förtroende. 1.3 Motiv för ägarpolicy Varje AP-fond ska årligen fastställa en verksamhetsplan. Denna skall innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en riskhanteringsplan. 1 AP7 är undantagen från kravet på att ha riktlinjer för utövande av rösträtt beroende på begränsningen i detta avseende i Sverige. AP7:s förvaltningsmodell medför dock att andelen svenska aktier för närvarande endast utgör omkring en procent av det totalt förvaltade kapitalet. Något hinder för AP7 att rösta för fondens utländska innehav, vilka således utgör den klart dominerande delen av det totala innehavet, föreligger inte. God bolagsstyrning bidrar till hållbar ekonomisk utveckling genom att företagens resultat och tillgång till externt kapital förbättras. Det övergripande målet att nå långsiktigt god avkastning och att upprätthålla spararnas förtroende - uppnås bäst genom att ett tydligt ägaransvar tas i de bolag fonden investerar i. 1 Lag (2000:192) om AP-fonder

3 3(6) 1.4 Utgångspunkter Som statlig myndighet, och mot bakgrund av att en stor andel av Sveriges befolkning har delar av sitt pensionssparande placerat hos AP7, blir en naturlig utgångspunkt att värna om de grundläggande fri- och rättigheter som kommer till uttryck i regeringsformen. Hit räknas bl a rätten till fri åsikts- och opinionsbildning, yttrandefrihet, skydd mot diskriminering, alla människors lika värde och främjandet av en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Denna värdegrund operationaliseras genom ett ramverk av internationella avtal och riktlinjer. I fråga om bolagsstyrning har AP7 valt att ta OECD:s principer för bolagsstyrning som utgångspunkt för agerandet i ägarfrågor. De principer som slås fast i dessa riktlinjer kan sägas utgöra en internationell minimistandard, till vilka svenska staten anslutit sig. Avseende kravet på miljö- och etiska hänsyn kräver Sjunde AP fonden att de företag som fonden investerar i på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har tillträtt. AP7 anser att företagen har ett eget ansvar att följa konventionernas normer oavsett om konventionerna riktar sig till stater eller enskilda och oavsett om de länder där företagen verkar är bundna av konventionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning. 1.5 Medel AP7 får i normalfallet enligt lagen om AP-fonder inte rösta för svenska aktier. Istället används andra metoder i ägarfrågor för dessa bolag som t.e.x. samarbete med andra ägare, direkta kontakter med företrädare för berörda bolag eller genom att delta i det offentliga samtalet. För utländska aktier avser AP7 att, i utvalda frågor, också utöva rösträtt på bolagsstämmor. Även här kan fonden samverka med andra aktieägare 2. I frågor som rör miljö- och etik arbetar AP7 dels med en exit-metod, vilket innebär att vi säljer, eller avstår från att köpa, aktier i bolag som inte uppfyller de krav vi ställer, dels genom dialog med företrädare för berörda bolag för att påverka deras agerande. 2 För att tillvarata spararnas intresse kan ett medel också inkludera s.k. grupptalan mot bolag.

4 4(6) 2 Principer för bolagsstyrning De principer för bolagsstyrning som slås fast av OECD är generellt utformade och behandlar följande huvudområden 3 : 1. Grundläggande infrastruktur 2. Aktieägares rättigheter 3. Likabehandling av aktieägare 4. Övriga intressenters roll 5. Informationsgivning och transparens 6. Styrelsens ansvar 2.1 Metoder för bolagstyrning Bolagsstyrningsprinciperna tillämpas i huvudsak genom röstning. Principerna översätts av AP7 till en röstningspolicy i enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställer. Röstningspolicyn implementeras genom så kallad proxy voting. Att följa en princip innebär inte nödvändigtvis att alla regler som slås fast i de övergripande principerna kan följas. AP7 ställer alltid kostnads- och effektivitetsaspekter mot den nytta en strikt tillämpning av principerna förväntas medföra. Lokala regler kan också påverka AP7:s ställningstagande. Röstningspolicyn kommer att grundas på frågor som kan anses ha grundläggande betydelse för effektiv bolagsstyrning med beaktande av kostnaderna. 3 Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen Direkta placeringar ska endast göras i företag som enligt fondens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har tillträtt. I undantagsfall kan fonden välja att ställa högre krav på företagen än som följer av sådana konventioner som nu sagts. Sådana undantagsfall föreligger om det finns en otvetydig och officiell svensk inställning inom ett område. 4 De konventioner som avses är främst - konventioner om de mänskliga rättigheterna, - barnkonventionen, - ILO-konventionerna, - internationella miljökonventioner samt - konventioner mot mutor och korruption Se appendix, bilaga 1 till denna policy

5 5(6) 3.1 Metoder för bedömning De företag som fonden investerar i prövas minst två gånger per år utifrån ovan angivna principer. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en sådan prövning. Beslut ska inte fattas godtyckligt utan grundas på objektiva bedömningar. När det gäller brott mot konventionerna ska prövningen grundas på officiella granskningar av enskilda fall. Endast regelbrott där ett företag erkänt ansvar eller om frågan avgjorts i en internationell prövningsinstans eller av domstol beaktas. Vidare beaktas hur allvarligt brottet bedöms vara av den prövande instansen och vilka åtgärder företaget vidtar för att komma tillrätta med de påtalade missförhållandena. Prövningen ska även beakta positiva aspekter. Beslut om huruvida placeringar ska tillåtas eller ej fattas efter en samlad bedömning av dessa förhållanden. När det gäller undantag från placeringar i företag med verksamhet inom icke-konventionsreglerade områden sker granskningen utan tillgång till officiell prövning, men med utnyttjande av offentligt tillgänglig dokumentation och med stöd av utomstående expertis inom sakområdena. Det kan noteras att metoderna inte innebär att företag kommer att uteslutas enbart på grund av produktion av vissa varor (t.ex. tobak och alkohol) som inte är olagliga att framställa. Uteslutning av ett företags aktier från placeringar av AP7 gäller under fem år efter det att fonden fattat beslut om uteslutning. Om ett företag visar på att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med påtalade missförhållanden, kan uteslutningen upphöra efter kortare tid än fem år. Förändringar i listan över otillåtna placeringar beslutas minst två gånger om året. Vid placeringar i private equity ska i avtal tillförsäkras att förvaltaren så långt det är möjligt försäkrar sig om att AP7:s policy för miljö- och etikhänsyn i förvaltningen tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt. Mot bakgrund av det stora antal företag som AP7 placerar i går det inte att till rimliga kostnader garantera att alla fondens innehav uppfyller de krav som ställs i policyn. 4. Beslutsordning Ägarpolicyn beslutas av AP7:s styrelse som en del av verksamhetsplanen. Den ses därför över inför varje nytt verksamhetsår. Chefen för förvaltning har det övergripande ansvaret för implementering och tillämpning av policyn. I frågor av särskild betydelse ska Chefen för

6 6(6) förvaltning samråda med VD och styrelsens arbetsutskott (ordförande och vice ordförande). Bilaga 1 Appendix till avsnitt 3. Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen: Undantagsfall där AP7 ställer högre krav än vad som följer av konventioner vid uteslutning av vissa företag från direkta placeringar AP7 gör inte direkta placeringar i företag som bedöms delta i utveckling och/eller produktion av kärnvapen. Den verksamhet som utesluts från placeringar är utveckling, test, produktion eller underhåll av kärnvapenstridsspetsar, eller av vitala komponenter till sådana stridsspetsar, utveckling, produktion eller underhåll av robotar som har till främsta syfte att bära kärnvapenstridsspetsar, eller av vitala komponenter till sådana robotar, utveckling, produktion eller underhåll av ballistiska missilubåtar ("ballistic missile submarines") som har till främsta syfte att avfyra kärnvapen, eller av vitala komponenter till sådana ubåtar.

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 I 1 HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhet, det vill säga god miljö- och etikhänsyn, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 1(12) Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 2(12) Innehåll 1 Motiv för riktlinjerna... 3 2 Finansinspektionens föreskrifter... 3 3 Vilka som omfattas av riktlinjerna...

Läs mer

Premiesparfonden. Halvårsredogörelse 2009-06-30

Premiesparfonden. Halvårsredogörelse 2009-06-30 Premiesparfonden Halvårsredogörelse 2009-06-30 Sjunde AP-fonden The Seventh Swedish National Pension Fund Postadress: Besöksadress: Tel: +46 8 412 26 60 P.O. Box 100 Vasagatan 11 Fax: +46 8 22 46 66 SE-101

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen rir 2013:14

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen rir 2013:14 riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? rir 2013:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen

Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ä garpolicy och riktlinjer fo r landskapsa gda bolag och penningautomatfo reningen Ålands landskapsregering 7.5.2015 Innehållsförteckning 1. Ramverk för landskapsregeringens ägarstyrning...4 1.1. Landskapsregeringens

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2014 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan?

Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? Swedwatch rapport #42 rena guldgruvan? AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida Swedwatch är en allmännyttig, religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Författare: Mathias Wallin Handledare: Magdalena Giertz 2

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15

en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15 en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens hantering av risker i statliga bolag rir 2015:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 VD-ord Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Då vi arbetar integrerat

Läs mer

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB Dessa regler ska tillämpas från och med den 1 juli 2014 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer