ABI Strategi Upprättad: Ändrad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15"

Transkript

1 ABI Strategi 2014 Upprättad: Ändrad:

2 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Vision Affärsidé Kunder och medlemsföretag Framgångsfaktorer Ägare/Intressenter/Avnämnare och vårt namn Skapa och mäta mervärden Verksamhetens nuläge SWOT Mål ABI:s Position Huvudaktiviteter Styrelsen och VD:s arbete Förkortningar... 13

3 3 (13) 1. Bakgrund Arctic Business Incubator AB (ABI) bildades för att skapa en miljö som stödjer entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och anpassad managementsupport samt finansiella, tekniska och kommersiella nätverk. Projekten och kunskaperna kan ha uppkommit vid eller i samverkan med Luleå tekniska universitet eller ha koppling till forskning och utbildning inom universitetet eller avse projekt med påtaglig innovativ höjd. ABI följer de riktlinjer, regelverk och satsningar för inkubatorverksamhet som ALMI erhållit från staten. Denna satsning benämns inom ALMI Inkubation som Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden) och är till sin helhet riktad till inkubatormiljöer som arbetar med utveckling av företag med tillväxtfokus. B.I.G. Sweden prioriterar utveckling av alla Sveriges inkubatorer, med särskilda satsningar för de starkaste inkubatorerna (26 av 40 är idag inne i BIG). Under 2015 kommer Vinnova överta ansvaret från ALMI för stöd till inkubatorer. Fram till 2011 låg ansvaret för BIG hos Innovationsbron. ABI:s verksamhet är huvudsakligen finansierad med offentliga medel. 2. Vision Tillsammans med entreprenörer och våra samarbetspartners skapar miljö nya företag som ser tillväxt och export som sina ledstjärnor. Genom vår tillväxtambition och vårt arbetssätt skapar vi en naturlig och position för att stärka kompetens och säkerställa välfärd i norra Sverige. Vi vill i vår Vision uttrycka vikten av att innovativa idéer tas tillvara på ett optimalt sätt för att skapa långsiktig tillväxt i norra Sverige. ABI vill inspirera entreprenörer till att se värdet av att minimera risker genom aktiv och anpassad managementsupport samt behovsanpassade processer för att maximera möjligheterna för att skapa långsiktigt framgångsrika företag. 3. Affärsidé

4 4 (13) ABI ska tillsammans med entreprenörsinriktade personer och samarbetspartners skapa tillväxtföretag i norra Sverige genom att erbjuda professionell affärskompetens, tillhandahålla ändamålsenliga arbetsprocesser, utveckla och förvalta det globala nätverket samt skapa attraktiv och kreativ miljö för start av nya företag under 3 år. ABI:s kärnverksamhet är att tillhandahålla operativt och aktivt managementstöd till medlemsföretagens ledning och styrelse samt tillföra spetskompetens inom ramen för ABI:s budget. ABI skall inte driva medlemsföretagen utan fokus ligger på att tillhandahålla hjälp-till-självhjälp. 4. Kunder och medlemsföretag Kunder ABI:s kunder är entreprenöriella personer som har en affärsidé som de vill utveckla kommersiellt. Dessa kan komma från olika miljöer och ha olika bakgrunder. Exempel på miljöer är anställda, studenter och forskare på LTU, anställda i regionens befintliga näringsliv, egna företagare och enskilda personer som har en bärande affärsidé. Exempel på bakgrund är akademiker, långvarig yrkeslivserfarenhet, renägare, hantverkare osv. Medlemsföretag Kundernas företag skall ha följande potential inom 3 år för att bli antagna som Medlemsföretag i inkubatorverksamheten: Vara värderade till mer än 10 Mkr baserat på senast emitterade aktie till institutionell riskkapital aktör eller affärsängel. Ha ett aktivt styrelsearbete med minst en extern ledamot, helst som ordförande. Ha fakturerade intäkter, helst från export Vara nära ett positivt kassaflöde, eller Ha en säkrad finansiering fram till positivt kassaflöde. ABI:s verksamhet skall vara inriktad mot företag med hög export och tillväxtpotential. Medlemsföretagen skall vara nystartade bolag, inte etablerade företag som genomgår förändringar såsom generationsskiften, rekonstruktioner etc. 5. Framgångsfaktorer

5 5 (13) Coachande rådgivning under 3 år Rådgivningen skall kännetecknas av att den är: baserad på företagets bästa värdeskapande verklighetsanpassad tidsenlig situations- och behovsanpassad respektfull ABI tillhandahåller till varje företag behovsanpassade processer för affärs- och företagsutveckling. ABI leds av en affärsinriktad styrelse och VD, vars främsta uppgift är att se till att medlemsföretagen utvecklas. Öppen och professionell organisation ABI:s rådgivare har egen erfarenhet av start av kommersiell verksamhet samt gedigen erfarenhet av företagsuppbyggnad, kapitalisering, förhandling och internationalisering. ABI har dessutom ett nätverk med konsulter med gedigna spetskompetenser. ABI stimulerar aktivt inflöde av nationell och internationell kompetens i regionen. Ändamålsenlig process för affärs- och företagsutveckling Som del av ALMI Inkubation nationella inkubatorprogram, B.I.G. Sweden, använder ABI IB:s affärsutvecklingsmodell FA, som en grund. FA är en bra checklista för rådgivning över tiden. Under hittillsvarande verksamhetsperiod har egna verktyg och modeller för rådgivningen vuxit fram. Dessa utgör ABI:s viktigaste strukturkapital. Excellenta nätverk Tillsammans med ABI:s interna nätverk i form av rådgivarna, styrelsen, ägarkretsen och ALMI utvecklar ABI ständigt sitt regionala, nationella och globala nätverket genom proaktiva kontakter med näringslivet i form av företag, finansiärer, riskkapitalbolag, affärsänglar samt kommunala och regionala beslutsfattare. Underhåll och utveckling av såväl lokala, nationella samt globala nätverket är en väsentlig del i ABI:s ambition att förmedla och säkerställa att kompetens och kvalitet utvecklas i Norra Sverige.

6 6 (13) Nätverk för kapitalanskaffning En viktig del i ABI:s verksamhet är att aktivt bistå med att finna ägarkapital och annat riskvilligt kapital till medlemsföretagen för dess etablering och expansion. 6. Ägare/Intressenter/Avnämnare och vårt namn Ägare ABI ägs i lika delar av LTU Holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfond, Luleå kommun och Fastighets Polaris AB. Intressenter ABI:s intressenter kan delas upp i direkta och indirekta. De direkta är de som tillskjuter driftsmedel till ABI. Dessa är ägarna och ALMI genom B.I.G. Vilka incitament har dessa? LTU har krav från statsmakten att öka mängden avknoppningar från den statsstödda forskningen. Detta uppnås bl. a. genom att stödja ABI:s verksamhet. Norrlandsfonden har i uppgift att stimulera regionens näringsliv och strävar, likt alla finansiärer, att minimera sina risker. Längmanska Företagarfond har som huvuduppgift att stimulera och främja Regionens näringsliv. Nyföretagande ligger då nära till hands att stödja. Kommunerna får nya företag och därmed höjda skatteintäkter. Kommunernas strävan efter ökad sysselsättning är ett bra incitament för att stödja ABI. Ytterst ser man möjligheten att nya varaktiga företag ska växa fram. ALMIs uppdrag är att skapa och stödja Sveriges inkubatorer, samt att erbjuda finansiella produkter till IBO:erna och stödja skapandet av nya exportbolag från Sverige. De indirekta intressenterna är regionens större företag och basnäring. Dessa blir ofta mottagare av ABI företagens teknologier som kanske kan öka produktiviteten i befintlig produktion vilket stärker deras konkurrenskraft. Vidare ligger det i såväl basnäringens som större företags intresse att det finns ett levande näringsliv i regionen som kan anställa anhöriga till de egna anställda och som bidrar till att göra regionen till en attraktiv plats att leva i.

7 7 (13) Avnämare Avnämare till ABI:s medlemsföretag är till del riskkapitalaktörer som går in med kapital i medlemsföretagen och därmed tar ägarandelar i företagen. ABI:s verksamhet ger riskkapital riskminimering eftersom deras investeringar kontinuerligt följs upp av ABI:s rådgivare, utan kostnad för riskkapitalaktören. Bolagets namn Med namnet Arctic Business Incubator vill vi tydligt visa vår position som hela regionens inkubator. Namnet Arctic ger rätta associationer och en tydlig geografisk position både nationellt och internationellt utifrån bolagets utökade uppdrag och förädlade strategi. 7. Skapa och mäta mervärden Genom att fokusera på att skapa värden i ABI:s medlemsföretag skapas samtidigt mervärden för intressenter och avnämnare. Bolagsvärden som skapas genom bl.a. ABI:s processer och managementrådgivning i medlemsföretagen tillfaller företagens ägare. ABI:s kunder, dvs. entreprenöriella personer, erhåller en väsentlig del av dessa värden och ger dem i ett senare skede värden att återinvestera i såväl befintlig verksamhet som i nya affärsidéer. Skatteintäkter genereras av ABI:s medlemsföretag. Studenter och forskare som stannar kvar i regionen efter avslutade studier innebär kommunala intäkter i form av statsbidrag (40 tkr/innevånare) och kommunalskatt. Staten erhåller intäkter i form av statlig inkomstskatt och bolagsbeskattning. Ett kommersiellt värde uppstår för regionen och dess näringsliv. För regionen eftersom det skapar mångfald och en levande region. För näringslivet då ABI:s medlemsföretag dels kan tillföra t ex basindustrin nya teknologier som kan effektivisera produktionen eller skapa arbetstillfällen för anhöriga till sina anställda. I ABI sker en vidareutveckling av verksamheten mot en högre grad av affärsmässighet som höjer kompetens och kvalitet inom nyföretagarområdet. 8. Verksamhetens nuläge

8 8 (13) ABI får anses ha ett starkt varumärke inom det nationella innovationssystemet. ABI har erhållit erkännande för sin verksamhet genom den internationella utmärkelsen från The Technopolicy Network 2010 och av ALMI (innan Innovationsbron) genom att vara den enda inkubatorn i Sverige som tilldelats höjda anslag 2010 och 2011 in B.I.G. programmet. ABI har idag tre heltidsanställda rådgivare samt VD som på halvtid bedriver rådgivning. Teamets sammantagna erfarenhet omfattar start-ups, produktutveckling, inköp och logistik, marknadsföring och försäljning, kapitalisering, förhandling samt internationalisering. Dessutom finns spetskompetens inom IPR, produktion och logistik samt företagsekonomi och beskattning. De samlade erfarenheterna kommer från både industri- och ITbranschen. Vid behov hämtas erfarenhet främst från det nationella inkubator-nätverket och regionala konsulter. T ex för projekt inom medicin, friskvård eller spel. Externa konsulter tas även in vid arbets- belastningstoppar. Som del av ALMIs nationella inkubatorprogram, B.I.G. Sweden, använder ABI IB:s affärsutvecklingsmodell FA, som en grund. FA är en bra checklista för rådgivning över tiden. Under hittillsvarande verksamhetsperiod har egna verktyg och modeller för rådgivningen vuxit fram. Dessa utgör ABI:s viktigaste strukturkapital och håller nu på att dokumenteras. Medlemsföretagen härstammar till ca 40 % från LTU, ca 40 % från näringslivet och ca 20 % är enskilda personer. Grundarnas bakgrund varierar från hantverkare till akademiker. Grundare från näringslivet är ofta anställda som erbjudits avgångsvederlag vid omställningar. Grundare från LTU är en blandning av forskare, studenter och anställda. De företag som finns i inkubatorn har genomgående bra potential, ca 30 % sticker ut som gasellämnen Detta återspeglas i alla utmärkelser och priser medlemsföretagen erhåller löpande, såsom flera SKAPA-priser, Venture Cup, Vinn Nu, Guld Mobilen, RSA nominering m.m. ABI har mätbara interna mål med medlemsföretagens utveckling under de tre år de befinner sig i inkubatorn. Medlemsföretagen skall när de lämnar ABI: Vara värderade till mer än 10 Mkr baserat på senast emitterade aktie till institutionell riskkapital aktör eller affärsängel. Ha fakturerade intäkter, helst från export. Ha ett aktivt styrelsearbete med minst en extern ledamot, helst som ordförande. Vara nära ett positivt kassaflöde, eller ha en säkrad finansiering fram till positivt kassaflöde.

9 9 (13) ABI:s nätverk består av en rad delvis överlappande nätverk. De främsta nätverken är; Rådgivarnas, styrelsens, ägarkretsens och inkubatornätverk genom B.I.G. programmet. Tillsammans utgör de ett internationellt, nationellt och regionalt nätverk. Anskaffandet av en avancerad videokonferensutrustning har minskat behovet av resor, främst till Skellefteå. Möten blir effektiva och funktionaliteten upplevs som stor då båda sidor, på en separat bildskärm, kan dela arbetsdokument. Systemet medger att personer som inte har tillgång till videokonferensanläggning kan delta i möten från AV-utrustad PC eller ringa in via fast eller mobil telefoni. ABI har i dagsläget videokonferensutrustning på kontoren i Luleå och Skellefteå. De flesta kommuner i länet har videokonferensanläggningar vilket underlättar ABI:s arbete. Det minskade resandet har också en miljömässig aspekt Summering av ABI:s nuläge God ekonomi och god likviditet Ett varumärke med snabbt växande styrka. Nationellt erkänd verksamhet, speciellt vad avser rådgivning på distans. Internationellt erkänd verksamhet genom utmärkelse från The Technopolicy Network. Bra andel medlemsföretag med hög standard och stor internationell tillväxtpotential. Kompetent personal och rådgivare med egen start-up erfarenhet. Tydliga och mätbara mål för medlemsföretagen. Ett värdefullt strukturkapital som nu dokumenteras. Distansöverbryggande videokonferensutrustning för rådgivning på distans. 9. SWOT Styrkor Trovärdiga riskbedömningar Affärsmässigt nätverk Affärsmässig kompetens Ändamålsenliga processer och verktyg Bra track-record Långsiktiga (3-5 år) Strukturkapital Tydliga och respekterade Svagheter Ojämnt inflöde Grundarna väljer de söta pillren (råden) och avvisar de beska Ont om riskvilligt kapital under uppbyggnadsfasen Inte tillräckligt känd på

10 10 (13) i nationella innovationssystemet Finansieringslösningar Bredd Möjligheter Kunna följa företagen 2-3 år efter inkubatortiden (Accelerator) Driftsbidragsberoendet genom exits Kvalitetssäkra styrelsearbetet år 4-6 i medlemsföretagen Snabbare tillväxt med försåddskapital Att motfinansiera offentliga bidrag Hot Otydlig och ifrågasatt förhandlingsposition/part Ont om riskvilligt kapital under uppbyggnadsfasen Brist på försåddskapital Indragning/minskning av driftkapital till ABI Kommentarer: Möjligheter Tidig motfinansiering av initiala offentliga bidrag eliminerar det största hindret för framgång och ökar tillväxttakten. Svagheter Om ABI:s kanaler för inflöde av nya entreprenörer minskar eller kraftigt varierar över tiden innebär det att kostnadsstrukturen för att driva verksamheten är svåröverblickbar. Många aktörer vill stödja nyföretagandet. Marknaden har svårt att avgöra vem som gör vad samt kvalitén. Hot Näringslivets förtroende för en offentligt finansierad aktör är en stor utmaning. Konsult-ansvarsförsäkringar och styrelseförsäkringar eliminerar ABI-personalens ekonomiska exponering mot företagen. Risken för minskade anslag är intimt förknippade med ABI s förmåga att genomföra uppdraget samt att kommunicera samhällsnyttan.

11 11 (13) 10. Mål 2016 Inriktningsmål för framtiden (mot 2016) ABI har ett jämt flöde av affärserfarna personer som vill delta aktivt i ABI:s verksamhet. (från intern position) ABI upplevs av företag, offentliga organisationer och studenter som en kreativ arbetsplats med attraktiva medarbetare. (från intern position) Mål kopplat till skapande mervärden för intressenter och avnämnare Bolagsvärden; Bidra till bolagsvärden genom ABI s arbetsproccesser. Detta genom att skapa bolag med ordning och reda som gör dem attraktiva för investerare. Skatteintäkter; Kommunbidrag för ny innevånare (studenter). Källskatt på löner. Kommersiellt värde; Fokusera på att utveckla idéer som entreprenören är beredd att expandera. Detta genom att tidigt ta reda på entreprenörens förutsätter och möjligheter till expansion av företaget. Nationellt ABI är ledande bland Sveriges inkubatorer: Den årliga tillväxten för ABI:s alumner och medlemsföretag är 10 % högre än för landet som helhet. Att arbetstillfällena inom ABI:s medlemsföretag och alumner har ökat med 10 %. ABI:s nationella nätverk av företag och organisationer utökas med en ny, ömsesidig relation per år. Regionalt ABI:s IBO:er är det naturliga förstahandsvalet för riskkapitalinvesteringar. ABI det naturliga förstahandsvalet för entreprenörer i regionen. Ett jämnt flöde av affärserfarna personer som vill delta i ABI:s verksamhet. (från affärsmässigt) ABI är etablerade på marknaden i Kiruna och Piteå. (från extern position) Affärsmässigt har ABI

12 12 (13) Tar in 8 medlemsföretag per år till För-inkubatorn. Utexaminerar 3 bolag per år från Inkubatorn. Upprättat en försåddsfond med verifieringsmedel om 50 Mkr som kapitalbas. En process för löpande utveckling av strukturkapital. En kvalitetssäkrad inre process Ett globalt excellent värdeskapande nätverk. 11. ABI:s Position 2016 ABI är 2016 en erkänd affärsmässig aktör i regionens näringsliv och innovationssystem, som dels bedriver managementrådgivning i ett icke vinstutdelande bolag och dels tillhandahåller finansiering till nystartade företag i försåddsfas från ett affärsmässigt bolag. Extern position ABI är känd för sitt excellenta nationella och internationella nätverk som är tillgängligt för medlemsföretag. ABI är en av de fem bästa inkubatorerna i Sverige baserat på ALMI (snart Vinnovas) inkubator rating. ABI:s medlemsföretag är det naturliga förstahandsvalet för riskkapitalinvesteringar i regionen. Minst ett medlemsföretag per år utvecklas till potentiell lysande företagsstjärna. Intern position ABI har en process för löpande utveckling av sitt strukturkapital, dvs. ABI har en kvalitetssäkrad inre process. ABI har ett jämt flöde av affärserfarna personer som vill delta aktivt i ABI:s verksamhet. ABI upplevs av företag, offentliga organisationer och studenter som en kreativ arbetsplats med attraktiva medarbetare. 12. Huvudaktiviteter Utveckla och marknadsföra vår arbetsprocess ( Minimera Risk - Maximera möjlighet ) Tydliggöra hur ett globalt och excellent nätverk ser ut Optimera intaget av inkubatorföretag Ta fram underlag för beslut om försåddsfond.

13 13 (13) Tydliggöra hur vi ser ut när vi är ledande bland Sveriges inkubatorer Arbeta in varumärket ABI på marknaden Inrättat årliga revisioner av ABI:s strukturkapital som rör verktyg och rådgivning Ta fram underlag för hur delägarskap i medlemsföretagen ska utformas. Ta fram underlag för hur en vinstdelning från alla medlemsföretag skall se ut. Den ska vara baserad på den insats som görs i företagen under medlemsperioden. Ta fram modeller/rutiner för att minska den årliga intäktsrisken Vidareutveckling av arbetsmetoder för rådgivning på distans. 13. Styrelsen och VD:s arbete På årsstämman ska VD och/eller ordförande redogöra för bolaget. Styrelsen ska årligen under andra kvartalet diskutera bolagets strategi på längre sikt, normalt fem år. Denna diskussion ska förberedas av VD och styrelsens ordförande. Styrelsen ska senast på första sammanträdet efter semestern fastställa strategidokument. Baserat på den av styrelsen fastställda strategin ska VD utarbeta ett förslag till affärsplan och budget för kommande år. Dessa ska fastställas av styrelsen under fjärde kvartalet. Förkortningar AV-utrustning Audio Visuell utrustning, dvs. kamera, mikrofon och högtalare IBO B.I.G. till vissa Sveriges FA IRA Incubated Business Object Business Innovation & Growth (ALMI stöd kvalitetssäkrade inkubatorer, idag 26 av 40 inkubatorer) Fokus Analys Inkubator Royalty Ansvarsförbindelse

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-29 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag D-UPPSATS 2010:097 Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag Sara Karlsson Alalahti Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv SAMMANFATTNING 1 Innovationsbrodagen 2005-11-14 Från forskning till affärer Fotnot: IB nedan står för Innovationsbron.

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM

NATIONELLT INKUBATORPROGRAM NATIONELLT INKUBATORPROGRAM VINNOVA Policy VP 2002:2 Titel: Nationellt inkubatorprogram Serie: VINNOVA Policy VP 2002:2 ISSN 1651-3568 Publicerad: Oktober 2002 Utgivare: VINNOVA Verket för Innovationssystem,

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer