ABI Strategi Upprättad: Ändrad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15"

Transkript

1 ABI Strategi 2014 Upprättad: Ändrad:

2 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Vision Affärsidé Kunder och medlemsföretag Framgångsfaktorer Ägare/Intressenter/Avnämnare och vårt namn Skapa och mäta mervärden Verksamhetens nuläge SWOT Mål ABI:s Position Huvudaktiviteter Styrelsen och VD:s arbete Förkortningar... 13

3 3 (13) 1. Bakgrund Arctic Business Incubator AB (ABI) bildades för att skapa en miljö som stödjer entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och anpassad managementsupport samt finansiella, tekniska och kommersiella nätverk. Projekten och kunskaperna kan ha uppkommit vid eller i samverkan med Luleå tekniska universitet eller ha koppling till forskning och utbildning inom universitetet eller avse projekt med påtaglig innovativ höjd. ABI följer de riktlinjer, regelverk och satsningar för inkubatorverksamhet som ALMI erhållit från staten. Denna satsning benämns inom ALMI Inkubation som Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden) och är till sin helhet riktad till inkubatormiljöer som arbetar med utveckling av företag med tillväxtfokus. B.I.G. Sweden prioriterar utveckling av alla Sveriges inkubatorer, med särskilda satsningar för de starkaste inkubatorerna (26 av 40 är idag inne i BIG). Under 2015 kommer Vinnova överta ansvaret från ALMI för stöd till inkubatorer. Fram till 2011 låg ansvaret för BIG hos Innovationsbron. ABI:s verksamhet är huvudsakligen finansierad med offentliga medel. 2. Vision Tillsammans med entreprenörer och våra samarbetspartners skapar miljö nya företag som ser tillväxt och export som sina ledstjärnor. Genom vår tillväxtambition och vårt arbetssätt skapar vi en naturlig och position för att stärka kompetens och säkerställa välfärd i norra Sverige. Vi vill i vår Vision uttrycka vikten av att innovativa idéer tas tillvara på ett optimalt sätt för att skapa långsiktig tillväxt i norra Sverige. ABI vill inspirera entreprenörer till att se värdet av att minimera risker genom aktiv och anpassad managementsupport samt behovsanpassade processer för att maximera möjligheterna för att skapa långsiktigt framgångsrika företag. 3. Affärsidé

4 4 (13) ABI ska tillsammans med entreprenörsinriktade personer och samarbetspartners skapa tillväxtföretag i norra Sverige genom att erbjuda professionell affärskompetens, tillhandahålla ändamålsenliga arbetsprocesser, utveckla och förvalta det globala nätverket samt skapa attraktiv och kreativ miljö för start av nya företag under 3 år. ABI:s kärnverksamhet är att tillhandahålla operativt och aktivt managementstöd till medlemsföretagens ledning och styrelse samt tillföra spetskompetens inom ramen för ABI:s budget. ABI skall inte driva medlemsföretagen utan fokus ligger på att tillhandahålla hjälp-till-självhjälp. 4. Kunder och medlemsföretag Kunder ABI:s kunder är entreprenöriella personer som har en affärsidé som de vill utveckla kommersiellt. Dessa kan komma från olika miljöer och ha olika bakgrunder. Exempel på miljöer är anställda, studenter och forskare på LTU, anställda i regionens befintliga näringsliv, egna företagare och enskilda personer som har en bärande affärsidé. Exempel på bakgrund är akademiker, långvarig yrkeslivserfarenhet, renägare, hantverkare osv. Medlemsföretag Kundernas företag skall ha följande potential inom 3 år för att bli antagna som Medlemsföretag i inkubatorverksamheten: Vara värderade till mer än 10 Mkr baserat på senast emitterade aktie till institutionell riskkapital aktör eller affärsängel. Ha ett aktivt styrelsearbete med minst en extern ledamot, helst som ordförande. Ha fakturerade intäkter, helst från export Vara nära ett positivt kassaflöde, eller Ha en säkrad finansiering fram till positivt kassaflöde. ABI:s verksamhet skall vara inriktad mot företag med hög export och tillväxtpotential. Medlemsföretagen skall vara nystartade bolag, inte etablerade företag som genomgår förändringar såsom generationsskiften, rekonstruktioner etc. 5. Framgångsfaktorer

5 5 (13) Coachande rådgivning under 3 år Rådgivningen skall kännetecknas av att den är: baserad på företagets bästa värdeskapande verklighetsanpassad tidsenlig situations- och behovsanpassad respektfull ABI tillhandahåller till varje företag behovsanpassade processer för affärs- och företagsutveckling. ABI leds av en affärsinriktad styrelse och VD, vars främsta uppgift är att se till att medlemsföretagen utvecklas. Öppen och professionell organisation ABI:s rådgivare har egen erfarenhet av start av kommersiell verksamhet samt gedigen erfarenhet av företagsuppbyggnad, kapitalisering, förhandling och internationalisering. ABI har dessutom ett nätverk med konsulter med gedigna spetskompetenser. ABI stimulerar aktivt inflöde av nationell och internationell kompetens i regionen. Ändamålsenlig process för affärs- och företagsutveckling Som del av ALMI Inkubation nationella inkubatorprogram, B.I.G. Sweden, använder ABI IB:s affärsutvecklingsmodell FA, som en grund. FA är en bra checklista för rådgivning över tiden. Under hittillsvarande verksamhetsperiod har egna verktyg och modeller för rådgivningen vuxit fram. Dessa utgör ABI:s viktigaste strukturkapital. Excellenta nätverk Tillsammans med ABI:s interna nätverk i form av rådgivarna, styrelsen, ägarkretsen och ALMI utvecklar ABI ständigt sitt regionala, nationella och globala nätverket genom proaktiva kontakter med näringslivet i form av företag, finansiärer, riskkapitalbolag, affärsänglar samt kommunala och regionala beslutsfattare. Underhåll och utveckling av såväl lokala, nationella samt globala nätverket är en väsentlig del i ABI:s ambition att förmedla och säkerställa att kompetens och kvalitet utvecklas i Norra Sverige.

6 6 (13) Nätverk för kapitalanskaffning En viktig del i ABI:s verksamhet är att aktivt bistå med att finna ägarkapital och annat riskvilligt kapital till medlemsföretagen för dess etablering och expansion. 6. Ägare/Intressenter/Avnämnare och vårt namn Ägare ABI ägs i lika delar av LTU Holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfond, Luleå kommun och Fastighets Polaris AB. Intressenter ABI:s intressenter kan delas upp i direkta och indirekta. De direkta är de som tillskjuter driftsmedel till ABI. Dessa är ägarna och ALMI genom B.I.G. Vilka incitament har dessa? LTU har krav från statsmakten att öka mängden avknoppningar från den statsstödda forskningen. Detta uppnås bl. a. genom att stödja ABI:s verksamhet. Norrlandsfonden har i uppgift att stimulera regionens näringsliv och strävar, likt alla finansiärer, att minimera sina risker. Längmanska Företagarfond har som huvuduppgift att stimulera och främja Regionens näringsliv. Nyföretagande ligger då nära till hands att stödja. Kommunerna får nya företag och därmed höjda skatteintäkter. Kommunernas strävan efter ökad sysselsättning är ett bra incitament för att stödja ABI. Ytterst ser man möjligheten att nya varaktiga företag ska växa fram. ALMIs uppdrag är att skapa och stödja Sveriges inkubatorer, samt att erbjuda finansiella produkter till IBO:erna och stödja skapandet av nya exportbolag från Sverige. De indirekta intressenterna är regionens större företag och basnäring. Dessa blir ofta mottagare av ABI företagens teknologier som kanske kan öka produktiviteten i befintlig produktion vilket stärker deras konkurrenskraft. Vidare ligger det i såväl basnäringens som större företags intresse att det finns ett levande näringsliv i regionen som kan anställa anhöriga till de egna anställda och som bidrar till att göra regionen till en attraktiv plats att leva i.

7 7 (13) Avnämare Avnämare till ABI:s medlemsföretag är till del riskkapitalaktörer som går in med kapital i medlemsföretagen och därmed tar ägarandelar i företagen. ABI:s verksamhet ger riskkapital riskminimering eftersom deras investeringar kontinuerligt följs upp av ABI:s rådgivare, utan kostnad för riskkapitalaktören. Bolagets namn Med namnet Arctic Business Incubator vill vi tydligt visa vår position som hela regionens inkubator. Namnet Arctic ger rätta associationer och en tydlig geografisk position både nationellt och internationellt utifrån bolagets utökade uppdrag och förädlade strategi. 7. Skapa och mäta mervärden Genom att fokusera på att skapa värden i ABI:s medlemsföretag skapas samtidigt mervärden för intressenter och avnämnare. Bolagsvärden som skapas genom bl.a. ABI:s processer och managementrådgivning i medlemsföretagen tillfaller företagens ägare. ABI:s kunder, dvs. entreprenöriella personer, erhåller en väsentlig del av dessa värden och ger dem i ett senare skede värden att återinvestera i såväl befintlig verksamhet som i nya affärsidéer. Skatteintäkter genereras av ABI:s medlemsföretag. Studenter och forskare som stannar kvar i regionen efter avslutade studier innebär kommunala intäkter i form av statsbidrag (40 tkr/innevånare) och kommunalskatt. Staten erhåller intäkter i form av statlig inkomstskatt och bolagsbeskattning. Ett kommersiellt värde uppstår för regionen och dess näringsliv. För regionen eftersom det skapar mångfald och en levande region. För näringslivet då ABI:s medlemsföretag dels kan tillföra t ex basindustrin nya teknologier som kan effektivisera produktionen eller skapa arbetstillfällen för anhöriga till sina anställda. I ABI sker en vidareutveckling av verksamheten mot en högre grad av affärsmässighet som höjer kompetens och kvalitet inom nyföretagarområdet. 8. Verksamhetens nuläge

8 8 (13) ABI får anses ha ett starkt varumärke inom det nationella innovationssystemet. ABI har erhållit erkännande för sin verksamhet genom den internationella utmärkelsen från The Technopolicy Network 2010 och av ALMI (innan Innovationsbron) genom att vara den enda inkubatorn i Sverige som tilldelats höjda anslag 2010 och 2011 in B.I.G. programmet. ABI har idag tre heltidsanställda rådgivare samt VD som på halvtid bedriver rådgivning. Teamets sammantagna erfarenhet omfattar start-ups, produktutveckling, inköp och logistik, marknadsföring och försäljning, kapitalisering, förhandling samt internationalisering. Dessutom finns spetskompetens inom IPR, produktion och logistik samt företagsekonomi och beskattning. De samlade erfarenheterna kommer från både industri- och ITbranschen. Vid behov hämtas erfarenhet främst från det nationella inkubator-nätverket och regionala konsulter. T ex för projekt inom medicin, friskvård eller spel. Externa konsulter tas även in vid arbets- belastningstoppar. Som del av ALMIs nationella inkubatorprogram, B.I.G. Sweden, använder ABI IB:s affärsutvecklingsmodell FA, som en grund. FA är en bra checklista för rådgivning över tiden. Under hittillsvarande verksamhetsperiod har egna verktyg och modeller för rådgivningen vuxit fram. Dessa utgör ABI:s viktigaste strukturkapital och håller nu på att dokumenteras. Medlemsföretagen härstammar till ca 40 % från LTU, ca 40 % från näringslivet och ca 20 % är enskilda personer. Grundarnas bakgrund varierar från hantverkare till akademiker. Grundare från näringslivet är ofta anställda som erbjudits avgångsvederlag vid omställningar. Grundare från LTU är en blandning av forskare, studenter och anställda. De företag som finns i inkubatorn har genomgående bra potential, ca 30 % sticker ut som gasellämnen Detta återspeglas i alla utmärkelser och priser medlemsföretagen erhåller löpande, såsom flera SKAPA-priser, Venture Cup, Vinn Nu, Guld Mobilen, RSA nominering m.m. ABI har mätbara interna mål med medlemsföretagens utveckling under de tre år de befinner sig i inkubatorn. Medlemsföretagen skall när de lämnar ABI: Vara värderade till mer än 10 Mkr baserat på senast emitterade aktie till institutionell riskkapital aktör eller affärsängel. Ha fakturerade intäkter, helst från export. Ha ett aktivt styrelsearbete med minst en extern ledamot, helst som ordförande. Vara nära ett positivt kassaflöde, eller ha en säkrad finansiering fram till positivt kassaflöde.

9 9 (13) ABI:s nätverk består av en rad delvis överlappande nätverk. De främsta nätverken är; Rådgivarnas, styrelsens, ägarkretsens och inkubatornätverk genom B.I.G. programmet. Tillsammans utgör de ett internationellt, nationellt och regionalt nätverk. Anskaffandet av en avancerad videokonferensutrustning har minskat behovet av resor, främst till Skellefteå. Möten blir effektiva och funktionaliteten upplevs som stor då båda sidor, på en separat bildskärm, kan dela arbetsdokument. Systemet medger att personer som inte har tillgång till videokonferensanläggning kan delta i möten från AV-utrustad PC eller ringa in via fast eller mobil telefoni. ABI har i dagsläget videokonferensutrustning på kontoren i Luleå och Skellefteå. De flesta kommuner i länet har videokonferensanläggningar vilket underlättar ABI:s arbete. Det minskade resandet har också en miljömässig aspekt Summering av ABI:s nuläge God ekonomi och god likviditet Ett varumärke med snabbt växande styrka. Nationellt erkänd verksamhet, speciellt vad avser rådgivning på distans. Internationellt erkänd verksamhet genom utmärkelse från The Technopolicy Network. Bra andel medlemsföretag med hög standard och stor internationell tillväxtpotential. Kompetent personal och rådgivare med egen start-up erfarenhet. Tydliga och mätbara mål för medlemsföretagen. Ett värdefullt strukturkapital som nu dokumenteras. Distansöverbryggande videokonferensutrustning för rådgivning på distans. 9. SWOT Styrkor Trovärdiga riskbedömningar Affärsmässigt nätverk Affärsmässig kompetens Ändamålsenliga processer och verktyg Bra track-record Långsiktiga (3-5 år) Strukturkapital Tydliga och respekterade Svagheter Ojämnt inflöde Grundarna väljer de söta pillren (råden) och avvisar de beska Ont om riskvilligt kapital under uppbyggnadsfasen Inte tillräckligt känd på

10 10 (13) i nationella innovationssystemet Finansieringslösningar Bredd Möjligheter Kunna följa företagen 2-3 år efter inkubatortiden (Accelerator) Driftsbidragsberoendet genom exits Kvalitetssäkra styrelsearbetet år 4-6 i medlemsföretagen Snabbare tillväxt med försåddskapital Att motfinansiera offentliga bidrag Hot Otydlig och ifrågasatt förhandlingsposition/part Ont om riskvilligt kapital under uppbyggnadsfasen Brist på försåddskapital Indragning/minskning av driftkapital till ABI Kommentarer: Möjligheter Tidig motfinansiering av initiala offentliga bidrag eliminerar det största hindret för framgång och ökar tillväxttakten. Svagheter Om ABI:s kanaler för inflöde av nya entreprenörer minskar eller kraftigt varierar över tiden innebär det att kostnadsstrukturen för att driva verksamheten är svåröverblickbar. Många aktörer vill stödja nyföretagandet. Marknaden har svårt att avgöra vem som gör vad samt kvalitén. Hot Näringslivets förtroende för en offentligt finansierad aktör är en stor utmaning. Konsult-ansvarsförsäkringar och styrelseförsäkringar eliminerar ABI-personalens ekonomiska exponering mot företagen. Risken för minskade anslag är intimt förknippade med ABI s förmåga att genomföra uppdraget samt att kommunicera samhällsnyttan.

11 11 (13) 10. Mål 2016 Inriktningsmål för framtiden (mot 2016) ABI har ett jämt flöde av affärserfarna personer som vill delta aktivt i ABI:s verksamhet. (från intern position) ABI upplevs av företag, offentliga organisationer och studenter som en kreativ arbetsplats med attraktiva medarbetare. (från intern position) Mål kopplat till skapande mervärden för intressenter och avnämnare Bolagsvärden; Bidra till bolagsvärden genom ABI s arbetsproccesser. Detta genom att skapa bolag med ordning och reda som gör dem attraktiva för investerare. Skatteintäkter; Kommunbidrag för ny innevånare (studenter). Källskatt på löner. Kommersiellt värde; Fokusera på att utveckla idéer som entreprenören är beredd att expandera. Detta genom att tidigt ta reda på entreprenörens förutsätter och möjligheter till expansion av företaget. Nationellt ABI är ledande bland Sveriges inkubatorer: Den årliga tillväxten för ABI:s alumner och medlemsföretag är 10 % högre än för landet som helhet. Att arbetstillfällena inom ABI:s medlemsföretag och alumner har ökat med 10 %. ABI:s nationella nätverk av företag och organisationer utökas med en ny, ömsesidig relation per år. Regionalt ABI:s IBO:er är det naturliga förstahandsvalet för riskkapitalinvesteringar. ABI det naturliga förstahandsvalet för entreprenörer i regionen. Ett jämnt flöde av affärserfarna personer som vill delta i ABI:s verksamhet. (från affärsmässigt) ABI är etablerade på marknaden i Kiruna och Piteå. (från extern position) Affärsmässigt har ABI

12 12 (13) Tar in 8 medlemsföretag per år till För-inkubatorn. Utexaminerar 3 bolag per år från Inkubatorn. Upprättat en försåddsfond med verifieringsmedel om 50 Mkr som kapitalbas. En process för löpande utveckling av strukturkapital. En kvalitetssäkrad inre process Ett globalt excellent värdeskapande nätverk. 11. ABI:s Position 2016 ABI är 2016 en erkänd affärsmässig aktör i regionens näringsliv och innovationssystem, som dels bedriver managementrådgivning i ett icke vinstutdelande bolag och dels tillhandahåller finansiering till nystartade företag i försåddsfas från ett affärsmässigt bolag. Extern position ABI är känd för sitt excellenta nationella och internationella nätverk som är tillgängligt för medlemsföretag. ABI är en av de fem bästa inkubatorerna i Sverige baserat på ALMI (snart Vinnovas) inkubator rating. ABI:s medlemsföretag är det naturliga förstahandsvalet för riskkapitalinvesteringar i regionen. Minst ett medlemsföretag per år utvecklas till potentiell lysande företagsstjärna. Intern position ABI har en process för löpande utveckling av sitt strukturkapital, dvs. ABI har en kvalitetssäkrad inre process. ABI har ett jämt flöde av affärserfarna personer som vill delta aktivt i ABI:s verksamhet. ABI upplevs av företag, offentliga organisationer och studenter som en kreativ arbetsplats med attraktiva medarbetare. 12. Huvudaktiviteter Utveckla och marknadsföra vår arbetsprocess ( Minimera Risk - Maximera möjlighet ) Tydliggöra hur ett globalt och excellent nätverk ser ut Optimera intaget av inkubatorföretag Ta fram underlag för beslut om försåddsfond.

13 13 (13) Tydliggöra hur vi ser ut när vi är ledande bland Sveriges inkubatorer Arbeta in varumärket ABI på marknaden Inrättat årliga revisioner av ABI:s strukturkapital som rör verktyg och rådgivning Ta fram underlag för hur delägarskap i medlemsföretagen ska utformas. Ta fram underlag för hur en vinstdelning från alla medlemsföretag skall se ut. Den ska vara baserad på den insats som görs i företagen under medlemsperioden. Ta fram modeller/rutiner för att minska den årliga intäktsrisken Vidareutveckling av arbetsmetoder för rådgivning på distans. 13. Styrelsen och VD:s arbete På årsstämman ska VD och/eller ordförande redogöra för bolaget. Styrelsen ska årligen under andra kvartalet diskutera bolagets strategi på längre sikt, normalt fem år. Denna diskussion ska förberedas av VD och styrelsens ordförande. Styrelsen ska senast på första sammanträdet efter semestern fastställa strategidokument. Baserat på den av styrelsen fastställda strategin ska VD utarbeta ett förslag till affärsplan och budget för kommande år. Dessa ska fastställas av styrelsen under fjärde kvartalet. Förkortningar AV-utrustning Audio Visuell utrustning, dvs. kamera, mikrofon och högtalare IBO B.I.G. till vissa Sveriges FA IRA Incubated Business Object Business Innovation & Growth (ALMI stöd kvalitetssäkrade inkubatorer, idag 26 av 40 inkubatorer) Fokus Analys Inkubator Royalty Ansvarsförbindelse

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Krigskassa Blekinge AB. 09 Anders Cronholm

Krigskassa Blekinge AB. 09 Anders Cronholm Krigskassa Blekinge AB 2011 09 01 09 Anders Cronholm Uppkomst Embryot till Krigskassa startade 2006 Lokala entreprenörer, privatpersoner och organisationer gick med halva beloppet. (De placerade mellan

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt Movexum News Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet Movexum En klok satsning för tillväxt Teo Härén Inspirera och utbilda i kreativitet Kaj Mickos Det är människor som förnyar Sverige Äntligen

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt

Strategiskt styrelsearbete starkare företag. Erfarenheter från olika projekt Strategiskt styrelsearbete starkare företag Erfarenheter från olika projekt Externa ledamöter sporrar bolagen Blekinge Business Incubator Anders Cronholm www.b-b-i.se Som inkubator har vi fått chans att

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer