Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärer om sin munhälsa och tandvård"

Transkript

1 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av 10 pensionärer*, 43 procent, i fyra pensionärsorganisationer, som svarat på enkäten om äldres munhälsa och tandvård. 75 procent av dem som svarat på enkäten beskriver sin munhälsa som god eller mycket god. Samtidigt upplever 33 procent att de har problem med mun och tänder, medan 67 procent inte upplever några problem. Behov av att ersätta förlorade tänder uppges av 13 procent, som det vanligaste munhälsoproblemet. Muntorrhet och hål i tänderna lyfts fram av 9 respektive 8 procent. Problem med infektioner i mun och runt tänder, problem med proteser, svårigheter att äta och smärta och obehag från munnen finns också med. 84 procent besöker tandvården regelbundet, varje eller vartannat år. 1 av 10, 8 procent, upplever att de behöver hjälp med att sköta sin mun och sina tänder. 26 procent av dem har erbjudits hjälp. De som svarat på enkäten sköter sin munhygien förhållandevis väl, men förbättringsområden finns, t ex att dagligen göra rent mellan tänderna och undvika sötade livsmedel och drycker. Män och de som är äldre än 80 år är något sämre på att sköta sina tänder. Bara hälften av de pensionärer som svarat på enkäten, 52 procent, har fått information om vad som händer med mun och tänder när man blir äldre och vad man behöver tänka på för att ha en god munhälsa. Informationen har de i störst utsträckning fått från tandläkaren, 77 procent, och från tandhygienisten, 59 procent. 2 av 10, 23 procent känner till att de kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris (uppsökande och nödvändig tandvård) om de har mycket hjälp från kommunen. Förutom från tandvården har de huvudsakligen fått information från sina pensionärsorganisationer och via massmedier. Majoriteten, 82 procent, av dem som svarat på enkäten upplever att de har en god eller mycket god allmän hälsa. Enkäten har skickats till slumpmässigt utvalda förtroendevalda i Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF och Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG personer, 66 procent, har besvarat enkäten. *Pensionär = den som uppbär pension. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 1

2 Bakgrund Munhälsan hos äldre Munhälsa är en del av livskvaliteten. Tänder och tuggfunktion är viktigt inte minst hos äldre eller personer med sjukdom/funktionsnedsättning. Det handlar om att ha god tuggförmåga för att kunna äta och nutriera sig, om tänder för att kunna artikulera och tala, och om tänder som en viktig del för utseendet. Det är också viktigt att säkerställa att äldre inte har besvär från munnen, att man inte har smärta eller obehag och att det inte finns några obehandlade infektioner. Den demografiska utvecklingen innebär att vi får allt fler äldre i befolkningen. Fler och fler av dem har egna tänder i behåll och många har fått mycket tandvård pga karies eller tandlossning. En stor andel har också genomgått avancerad rehabiliterande tandbehandling. Till exempel är Sverige ett av de länder i världen med högst andel utförda implantatbehandlingar (dvs bro- eller proteskonstruktioner som vilar på titanskruvar fastsatta i käkbenet). Implantat ställer stora krav på munvård. De är ofta svårare att hålla rent jämfört med egna tänder och om munhygienen fallerar finns risk för sk periimplantit, dvs tandlossning på implantat. Risken för mun- och tandsjukdomar ökar med ökad ålder. Bland orsakerna kan nämnas medicineringar som kan ge muntorrhet eller på andra sätt påverka munnen, allmänsjukdomar och åldrande som leder till att personen inte klarar av att upprätthålla god munvård. Forskning tydliggör sambandet mellan dålig munhälsa och olika sjukdomstillstånd t ex hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Nya studier har också visat att problem med tandlossning kan öka risken för benskörhet och frakturer. Tänderna påverkar även hjärnan. Forskare har funnit ett starkt samband mellan tandhälsa och minnesfunktioner. Enligt socialtjänstlagens nya bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen ska omsorgen om äldre inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Men det är långt kvar innan information om och hjälp med munhygien och tandvård är en självklar del i omvårdnaden av våra äldre och det är allvarligt mot bakgrund av hur stor påverkan munhälsan har på den allmänna hälsan. Sveriges Tandläkarförbund har därför initierat en särskild insats för att förebygga munhälsoproblem och förbättra munhälsan hos äldre. Ett samarbete har inletts med fyra pensionärsorganisationer: Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF och Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 2

3 Syfte och metod I överläggningar med pensionärsorganisationerna och forskare inom området äldres munhälsa och tandvård har framkommit att det behövs forskning om äldres uppfattning om sin munhälsa och sitt behov av tandvård. För att få ökad kunskap inom området har en enkät riktad till förtroendevalda i de fyra ovan nämnda pensionärsorganisationerna genomförts. Syftet har varit att få veta mer om äldres: kunskap om mun och tänder, upplevelse av sin munhälsa, skötsel av mun och tänder, besök hos tandvården. Sammanlagt av de förtroendevalda i organisationerna, 10 procent, har slummässigt valts ut att delta i enkäten och fördelas enligt följande: PRO personer SPRF 180 personer SKPF 162 personer RPG 75 personer Enkäten har genomförts under mars-april Ett brev med enkäten har skickats ut till de slumpmässigt utvalda pensionärerna. Tre påminnelser har skickats ut. Kommentar Fler kvinnor än män är medlemmar i organisationerna. Bland de förtroendevalda är könsfördelningen den omvända, frånsett i SKPF. Någon skillnad i munhälsa mellan män och kvinnor har dock inte uppmätts, enligt Socialstyrelsens rapporter. Merparten av organisationernas medlemmar är i 75-årsåldern, medelåldern är ca 80 år, inom RPG något lägre. De förtroendevalda är vanligtvis något yngre än medlemmarna i övrigt. Förtroendevalda inom pensionärsorganisationerna kan antas ha förhållandevis god hälsa, vilket kan påverka resultatet då det finns en stark koppling mellan allmän hälsa och munhälsa. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 3

4 Resultat Enkät till äldre om munhälsa och tandvård 1 280, 66 procent, av de personer som fått enkäten har besvarat den. Bakgrundsfakta 1066 av dem som svarat är medlemmar i PRO, 124 i SPRF, 56 i SKPF och 34 i RPG. 97 procent bor i eget boende och 3 procent har uppgett annat. 44 procent av respondenterna är kvinnor och 56 procent män. Åldersfördelning år år 80 år eller äldre Antal/procent Antal/procent Antal/procent Antal/procent Munhälsa Fråga: Upplever du att det är vanligt att dina jämnåriga har problem med mun och tänder? Tabell 1 Bas procent upplever att det är mycket vanligt med munhälsoproblem bland jämnåriga och 38 procent upplever att det är ganska vanligt. 47 procent upplever att det inte är så vanligt och 4 procent har svarat att det aldrig förekommer. 7 procent har svarat annat, de flesta att dom inte vet. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 4

5 Fråga: Vilka munhälsoproblem upplever du är vanligast bland dina jämnåriga? Tabell 2 Bas 534 De vanligaste munhälsoproblemen bland jämnåriga uppges vara hål i tänderna, 26 procent, behov av att ersätta förlorade tänder, 74 procent, smärta och/eller obehag från munnen, 8 procent, problem med muntorrhet, 31 procent, tandkött som lätt blöder, 13 procent, infektioner i tandkött och slemhinnor, 10 procent, proteser som skaver och sitter dåligt, 21 procent, infektioner runt implantat och broar, 8 procent och svårigheter att äta, 11 procent. 7 procent har svarat annat, oftast att de inte vet. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 5

6 Fråga: Hur skulle du vilja beskriva din munhälsa? Tabell 3 Bas procent beskriver sin munhälsa som mycket god och 56 procent som god. 19 procent beskriver den som vare sig god eller dålig, 4 procent som ganska dålig och 1 procent som mycket dålig. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 6

7 Fråga: Vilka tandvårdsbehov upplever du att du har? Tabell 4 Bas procent av dem som svarat har inga problem med tänder och mun. 8 procent har hål i tänderna, 13 procent behöver ersätta förlorade tänder, 2 procent behöver hjälp med smärta och/eller obehag från munnen, 9 procent med muntorrhet, 3 procent med blödande tandkött. Ytterligare 2 procent behöver hjälp med infektioner i tandkött och slemhinnor, 3 procent med proteser som skaver och sitter dåligt och 2 procent med infektioner runt implantat och broar. 8 procent har svarat annat, oftast borttagning av tandsten. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 7

8 Besök hos tandvården Fråga: Hur ofta besöker du tandvården? Tabell 5 Bas procent besöker tandvården varje år, 8 procent varannat år. Övriga besöker tandvården mer sällan: 1 procent vart tredje år, 2 procent mer sällan än vart tredje år, 4 procent bara när de har tandvärk eller andra problem och 9 procent har svarat annat, oftast att de går 2 ggr/år. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 8

9 Skötsel av mun och tänder Fråga: Kryssa i de påståenden nedan som stämmer in på dig! Tabell 6 Bas procent av de förtroendvalda borstar tänderna morgon och kväll med fluortandkräm och 63 procent gör rent mellan tänderna varje dag. 18 procent sköljer dagligen med fluorlösning. 42 procent sköljer med vatten efter måltider och/eller petar bort matrester. 33 procent undviker söta drycker och sådant som innehåller socker, 52 procent tuggar maten ordentligt och 53 procent äter gärna kost med mycket tuggmotstånd. Fråga: Upplever du att du skulle behöva hjälp med att sköta din mun och dina tänder? Tabell 7 Bas procent upplever att de behöver hjälp att sköta mun och tänder. 92 procent har svarat nej på frågan. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 9

10 Fråga: Har du blivit erbjuden hjälp med din munvård? Tabell 8 Bas procent av dem som upplever att de behöver hjälp med sin munvård har blivit erbjudna hjälp och 74 procent har det inte. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 10

11 Kunskap om mun och tänder Fråga: Har du fått information om vad som händer med mun och tänder när du är äldre och vad du behöver tänka på för att ha en god munhälsa? Tabell 9 Bas procent av dem som svarat på enkäten har fått information om vad som händer med mun och tänder när man är äldre och vad man behöver tänka på för att ha en god munhälsa. 44 procent har inte fått någon information och 4 procent vet ej. Fråga: Från vem/vilka har du fått informationen? Tabell 10 Bas procent har fått informationen från tandläkaren och 59 procent från tandhygienisten. 2 procent har fått informationen från sjukvården, 1 procent av anhörig och 7 procent av annan, t ex pensionärsorganisation, massmedier. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 11

12 Fråga: Känner du till att du kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris om du har mycket hjälp från kommunen? Tabell 11 Bas procent av respondenterna känner till att de kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris om de har mycket hjälp från kommunen. 77 procent känner inte till detta. Fråga: Från vem/vilka har du fått informationen? Tabell 12 Bas procent har fått informationen från tandläkare och 21 procent från tandhygienist. 4 procent har fått informationen från biståndshandläggaren, 3 procent från hemtjänsten, 8 procent från sjukvården och 7 procent från anhörig. 46 procent har svarat annan, oftast pensionärsorganisation eller massmedier. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 12

13 Allmän hälsa Fråga: Hur skulle du vilja beskriva din allmänna hälsa? Tabell 13 Bas procent av respondenterna beskriver sin allmänna hälsa som mycket god och 58 procent som god. 16 procent har svarat vare sig god eller dålig och 2 procent har uppgett ganska dålig. Fråga: I vilken utsträckning har du hjälp från hemtjänst? Tabell 14 Bas procent av respondenterna har ingen hjälp från hemtjänsten, 1 procent har hjälp en gång om dagen. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 13

14 Slutsatser och kommentarer Förtroendevalda inom pensionärsorganisationerna möter, genom sitt uppdrag, regelbundet många jämnåriga. Att 4 av 10, 43 procent av dem upplever att äldre har problem med mun och tänder är oroväckande, mot bakgrund av hur snabbt tandhälsan kan försämras när den allmänna hälsan sviktar. 75 procent av dem som svarat på enkäten beskriver sin egen munhälsa som god eller mycket god. Samtidigt upplever hela 33 procent att de har problem med sina tänder och sin mun, medan 67 procent inte upplever några problem. Behov av att ersätta förlorade tänder beskrivs som det vanligaste munhälsoproblemet hos respondenterna själva och hos jämnåriga. Muntorrhet, hål i tänderna och proteser som skaver och sitter dåligt lyfts också fram. Andra problem är infektioner i mun och runt tänder, problem med proteser och tandsten, svårigheter att äta och smärta och obehag från munnen. Det är också oroväckande att bara hälften av de pensionärer som svarat på enkäten har fått information om vad som händer med mun och tänder när de blir äldre och vad de behöver tänka på för att ha en god munhälsa. Sådan information har ett stort värde för att förebygga munhälsoproblem när den allmänna hälsan blir sämre. Trots att det stora flertalet, 82 procent, av de pensionärer som svarat på enkäten, upplever att de har en god eller mycket god allmän hälsa upplever 1 av 10 de behöver hjälp med att sköta sin mun och sina tänder. Av dem har bara 26 procent blivit erbjudna sådan hjälp. Det framgår också att äldre kan bli bättre på att sköta sina tänder, t ex att dagligen göra rent mellan tänderna och undvika sötade livsmedel och drycker. Oroväckande signaler eftersom risken för mun- och tandsjukdomar ökar med ökad ålder och munhygienen därför blir särskilt viktig för att förebygga problem. Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen med alltfler äldre blir det särskilt viktigt med insatser som kan förebygga hälsoproblem hos äldre. Det är också bekymmersamt att bara 23 procent av pensionärerna känner till att de kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris (uppsökande och nödvändig tandvård) om de har mycket hjälp från kommunen. Kunskapen har de ofta inhämtat från sina pensionärsorganisationer och via massmedier. Sammanfattningsvis ser vi allvarligt på att hela 43 procent i enkäten upplever att äldre har problem med sina tänder, att 33 procent pekar på egna tandvårdsbehov och att 25 procent inte kan beskriva sin munhälsa som god. Vi uppfattar resultatet av undersökningen som en viktig signal om behovet av förebyggande insatser. Många äldre har länge en lika god munhälsa som när de var yngre, problemen kommer när deras allmänhälsa sviktar. Och då kan antalet äldre med munhälsoproblem snabbt bli det dubbla. Det är viktigt att vi som äldre får behålla en god munhälsa så länge som möjligt för att bättre klara de svårigheter som kan uppstå vid olika sjukdomstillstånd. Det är självklart lika viktigt att omvårdanden om sköra och sjuka äldre fungerar väl och att dagens brister rättas till. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 14

15 För att förebygga allvarliga hälso- och munhälsoproblem vore det en fördel om äldre, t ex i samband med pensionering, får information om hur åldrandet påverkar hälsa och munhälsa och vilka insatser som behövs för att må bra. Eftersom det finns ett starkt samband mellan försämringar i den allmänna hälsan och munhälsan skulle förebyggande insatser som både omfattar munhälsa och allmän hälsa kunna bli ett kraftfullt verktyg för att förebygga allvarliga munhälsoproblem och andra hälsoproblem hos äldre. Samtidigt behövs insatser för bättre samordning av tandvårdens och sjukvårdens insatser. Insatser behövs även för att säkerställa kunskapsspridningen när det gäller äldres munhälsosituation och vårdbehov. Resultatrapport enkät till pensionärer om munhälsa och tandvård 15

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer