Handbok Avgifter Tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Avgifter Tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen"

Transkript

1 Sn 291 / Dnr Sn 12/ Handbok Avgifter Tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen 2013 Reviderad

2 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT LAGRUM HUVUDPRINCIPER I AVGIFTSSYSTEMET Högkostnadsskydd Avgiftsutrymme Negativt avgiftsutrymme AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR SOM INGÅR I AVGIFTS-SYSTEMET INSATSER SOM ÄR AVGIFTSBELAGDA OCH SKALL RÄKNAS SAMMAN KOSTNADSERSÄTTNINGAR M M AVGIFTSFRI SERVICE OCH VÅRD INKOMSTBEGREPP INKOMSTER OCH SKATTER Allmänna principer Inkomstslag Inkomst av tjänst Vissa skattefria ersättningar Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av kapital Bostadsstöd Skatter och avgifter INKOMSTBERÄKNING FÖR MAKAR, REGISTRERADE PARTNERS OCH ANDRA SAMMANBOENDE SOM INTE ÄR GIFTA Makar och registrerade partners Sammanboende som inte är gifta Specialregel vid kvarboendeskydd BARNS INKOMSTER INKOMSTINSAMLING Pensionsmyndigheten KPA (Kommunernas pensionsanstalt) SPV (Statens pensionsverk) SCB (Statistiska centralbyrån) RSV (Riksskatteverket) Uppgifter genom brukaren BOSTADSKOSTNADER FÖRBEHÅLL FÖR BOSTADSKOSTNAD BERÄKNING AV BOSTADSKOSTNAD FÖRBEHÅLLSBELOPP KOSTNADSPOSTER I FÖRBEHÅLLSBELOPPET

3 5.2 FÖRBEHÅLLSBELOPP - MINIMIBELOPP FÖRBEHÅLLSBELOPP FÖR YNGRE PERSONER TILLÄGG FÖR HUSHÅLL MED BARN ELLER UNGDOM 0-17 ÅR INDIVIDUELLA TILLÄGG TILL MINIMIBELOPPET FÖRBEHÅLLSBELOPP I SÄRSKILT BOENDE Generellt tillägg till förbehållsbeloppet Generell minskning av förbehållsbeloppet BESLUT OM FÖRBEHÅLLSBELOPP NEDSÄTTNING AV AVGIFT OCH AVGIFTSBEFRIELSE ALLMÄN INRIKTNING NEDSÄTTNING AV AVGIFTER M M FÖR DUBBLA BOSTADSKOSTNADER VID FLYTTNING TILL SÄRSKILD BOENDEFORM Uppsägningsregler m m Avräkningsregler NEDSÄTTNING AV AVGIFTER M M NÄR EN AV TVÅ MAKAR/SAMMANBOENDE FLYTTAR TILL EN SÄRSKILD BOENDEFORM Kvarboendeskydd för hemmavarande make/sammanboende Omprövning vid ändrad pensionsstatus PRIVATA UNDERHÅLLSAVTAL SAMMANBOENDE AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE OMVÅRDNADSAVGIFT Taxa Avgift för makar och sambor Debitering vid påbörjad eller avslutad hemtjänst Debitering vid planerad respektive akut bortovaro AVGIFT FÖR TRYGGHETSLARM Avgift Avgift för makar och sambor Debitering vid påbörjat eller avslutat abonnemang AVGIFT FÖR HEMSJUKVÅRD Omvårdnadsavgift HYRA, AVGIFTER OCH GENERELLA KOSTNADER I SÄRSKILDA BO- ENDEFORMER HYRA Hyra per månad Debiteringsregler för hyra Städning vid utflyttning GENERELLA KOSTNADER

4 I ÄLDREBOENDEN MED HELINACKORDERING TILLHANDAHÅLLS FÖLJANDE PRODUKTER FÖR DE BOENDE: MÅLTIDSAVGIFT Innehåll och ersättningar Näringslösning och specialkoster Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader Debiteringsregler för måltidsersättning OMVÅRDNADSAVGIFT Bestämning av omvårdnadsavgiften Debiteringsregler för omvårdnadsavgift AVGIFT FÖR KORTTIDSBOENDE Definition Omvårdnadsavgift Måltidsersättning Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader Debiteringsregler för korttidsboende AVGIFT FÖR VÅRDPLATS HOS ANNAN VÅRDGIVARE ALLMÄNNA BESTÄMMELSER DEBITERINGSRUTINER FÖRSÄKRINGSFALL ANMÄLNINGSSKYLDIGHET RETROAKTIV DEBITERING ELLER ÅTERBETALNING AV AVGIFT Retroaktiv debitering Återbetalning av avgift FÖRSENADE UPPGIFTER ELLER UPPGIFTSVÄGRAN Försenade uppgifter Avstående eller uppgiftsvägran OMPRÖVNING OCH ÄNDRING AV AVGIFTER Årlig omprövning Ändring av beslut om avgift DELEGERING AV OLIKA BESLUT OM AVGIFTER UTFORMNING AV AVGIFTSBESLUT ÖVERKLAGANDE Överklagande av kommunens avgiftssystem Överklagande av enskilt avgiftsbeslut Besvärstid BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA

5 AVGIFTER OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOM- SORGEN I SÄTERS KOMMUN 1. Allmänt 1.1 Lagrum Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande: SoL Socialtjänstlagen (2001:453 HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567) LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) BTPL Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761) IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KL Kommunallagen (1991:900) 1.2 Huvudprinciper i avgiftssystemet Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte får uppgå till så stort belopp att brukaren inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader. Detta kallas förbehållsbelopp. Kommunen skall beräkna detta förbehållsbelopp utifrån ett minimibelopp som fastställts av riksdagen. Till minimibeloppet skall även läggas brukarens bostadskostnader. De avgifter som skall räknas samman finns redovisade under kapitel Högkostnadsskydd Ett lagstadgat (SoL, 5, 8 kap.) högkostnadsskydd har införts i form av ett avgiftstak för de sammanlagda avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna per månad får högst uppgå till en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet. Avgiftstaket gäller för varje brukare för sig, således även för makar och sammanboende oavsett om båda eller en av parterna har en biståndsbedömd insats. 1

6 1.2.2 Avgiftsutrymme För att beräkna avgiftsutrymmet skall från bruttoinkomsterna avräknas skatter, bostadskostnad samt förbehållsbelopp. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för brukaren och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp och ej heller avgiftstaket enligt föregående punkt. I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än avgiftsutrymmet måste därför korrigering av avgifterna ske ned till detta belopp. Beräkningen av brukarens avgiftsutrymme går till på följande sätt: bruttoinkomster inkl ev bostadstillägg el. motsvarande minus skatter som ingår i inkomstbegreppet minus bostadskostnad minus generellt förbehållsbelopp 1 minus individuellt förbehållsbelopp 2 = disponibelt avgiftsutrymme Negativt avgiftsutrymme Om det totala förbehållsbeloppet överstiger brukarens nettoinkomst uppstår ett s k negativt avgiftsutrymme. I de fall förbehållsbeloppet höjts på grund av kostnaden för någon av kommunens måltidsersättningar skall jämkning ske av måltidsersättningen, dock högst ned till det belopp som motsvarar råvarukostnaden i den livsmedelspost som ingår i förbehållsbeloppet. Om ett negativt avgiftsutrymme kvarstår även efter sådan jämkning skall prövning av behov av försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen göras om den enskilde begär detta. 1 Reducerat belopp i särskilt boende. 2 I förekommande fall för förhöjda levnadskostnader t ex för måltidsersättningen i särskilt boende. 2

7 2. Avgifter och ersättningar som ingår i avgiftssystemet 2.1 Insatser som är avgiftsbelagda och skall räknas samman De olika avgifter som skall räknas samman och jämföras med brukarens avgiftsutrymme är följande: Omvårdnadsavgift i ordinärt boende Avgift för trygghetslarm Omvårdnadsavgift i särskilt boende Omvårdnadsavgift i korttidsboende Omvårdnadsavgift i dagverksamhet Kommunal hälso- och sjukvård 2.2 Kostnadsersättningar m m Följande kostnadsersättningar ligger utanför maxtaket för avgifter: Kostnadsersättning för förbrukningsvaror och vissa möbler och husgeråd i särskilt boende med heldygnsomsorg Måltidsersättning i särskilt boende inkl korttidsvistelse 2.3 Avgiftsfri service och vård Följande insatser och stöd är helt avgiftsfria: Insatser beslutade enligt LSS Anhörigstöd 10 timmar per månad Fixar-tjänst 3

8 3. Inkomstbegrepp 3.1 Inkomster och skatter Allmänna principer Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att brukarens olika aktuella bruttoinkomster läggs samman på årsbasis varefter olika skatter avräknas. Därefter divideras beloppet med tolv för att komma fram till en månadsinkomst efter skatt. Inkomstberäkningen skall följa samma principer som gäller i den nya lagen om bostadstillägg för pensionärer m fl enligt proposition 2000/01:140 med undantag för regler om s k förmögenhetstillägg som gäller enbart för bostadstilläggen. Beräkningen skall ske med utgångspunkt från sådana inkomster som är skattepliktiga enligt Inkomstskattelagen med tillägg av vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. S k allmänna avdrag 3 medges inte vid inkomstberäkningen Inkomstslag Förvärvsinkomster skall beräknas med utgångspunkt från de bestämmelser som gäller för inkomstslagen tjänst respektive näringsverksamhet enligt 10 kap, 16 samt 14 kap. 21 i Inkomstskattelagen. Lagparagraferna ovan anger att intäktsposterna skall minskas med kostnadsposterna Inkomst av tjänst Till inkomstslaget tjänst (se 11 kap, inkomstskattelagen) räknas exempelvis följande: -inkomst och utgift 4 av tjänst (t ex lön, arvoden, sjukpenning, vissa förmåner och andra skattepliktiga ersättningar) -pension -livränta (vanligen del därav) -vårdbidrag (till den del bidraget utgör skattepliktig inkomst av tjänst; den del som utgör ersättning för merutgifter räknas inte som inkomst) 3 Se Allmänna avdrag, 62 kap, Inkomstskattelagen. 4 Utgift för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader (om inte annat anges i kap 9, 12 eller 60 i inkomstskattelagen). 4

9 Vissa skattefria ersättningar Tillägg skall göras för vissa skattefria 5 ersättningar och inkomster, t ex -stipendier till den del de överstiger 3000 kr -studiemedel i form av studiebidrag -avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-ersättningar) som inträffat före år alla utländska inkomster, pensioner och andra ersättningar som beskattas i Sverige eller i utlandet eller skattefria sådana. -barnbidrag -underhållsbidrag/bidragsförskott -äldreförsörjningsstöd Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt 14 kap. 21 i inkomstskattelagen, dock endast begränsat till uppkomna överskott Inkomst av kapital Beräkning av överskottet i inkomstslaget kapital skall beräknas på den faktiska inkomsten per den 31 december året innan hjälpåret, dvs på de kontrolluppgifter som brukaren i regel erhåller i januari. Det är endast uppkomna nettoöverskott i inkomstslaget kapital som ingår. Sådana inkomster som utgör kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen (se kap 41) skall efter det att gjorda avdrag har återlagts ingå i inkomsten. Dock skall ingen återläggning ske vid uppskovsavdrag, negativ räntefördelning och för kapitalförlust som minskat kapitalvinst. De senare posterna är således avdragsgilla mot kapitalinkomsterna, men högst i nivå med kapitalinkomsterna. Undantag: Kapitalvinster och kapitalförluster, som uppkommit vid t ex försäljning av värdepapper eller fast egendom ingår inte i kommunens inkomstbegrepp (enligt särskilt beslut) Bostadsstöd Bostadsbidrag, bostadstillägg 6 och särskilt bostadstillägg skall ingå i inkomstbegreppet enligt följande: BTP - Statligt bostadstillägg till pensionärer SBTP - Särskilt bostadstillägg till pensionärer (med låg inkomst) 5 Här bör observeras att andra skattefria ersättningar och bidrag som ej är skattepliktiga, t ex handikappersättning, hemsjukvårdsbidrag, assistansersättning samt flera andra ersättningar i inkomstskattelagen inte ingår i inkomstbegreppet eftersom de inte heller ingår i inkomstberäkningarna för bostadstillägget. 6 För den som har flyttat till särskilt boende utgår bostadstillägg för den ursprungliga permanentbostaden högst sex månader från det att försäkringskassan bedömt vistelsen i den särskilda boendeformen som stadigvarande. 5

10 3.1.3 Skatter och avgifter En skatteberäkning görs med avdrag för statlig och kommunal inkomstskatt, skatt på kapitalinkomster, pensionsavgift, reduktioner m m enligt gällande regler för slutlig skatteberäkning. Avgift för medlemskap i svenska kyrkan och övriga registrerade trossamfund samt begravningsavgift ska avräknas från inkomsterna. Fastighetsskatt för permanentbostad enligt senaste taxering räknas som en bostadskostnad (se Bostadskostnadsbegrepp, kap 4). Fastighetsskatt för annan fastighet avräknas inte generellt från inkomstunderlaget. Förmögenhet skall inte påverka inkomstberäkningen annat än genom den eventuella avkastning som uppstår. Förmögenhetsskatten skall inte tas med som en generell faktor vid inkomst- och skatteberäkningen. Brukare som anser att deras betalningsförmåga att klara kommunens avgifter påverkas betydligt av förmögenhetsskatten ges i stället möjlighet att ta upp detta för en individuell prövning om deras förbehållsbelopp är garanterat eller inte. 3.2 Inkomstberäkning för makar, registrerade partners och andra sammanboende som inte är gifta Makar och registrerade partners Inkomster hos makar 7 och registrerade partner läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Var och en debiteras avgift efter det bistånd som har beviljats Sammanboende som inte är gifta Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående från avgiftssynpunkt oavsett om man har delad ekonomi. Var och en av deras inkomster ligger således till grund för avgiftsberäkningen. 7 Observera att makar som stadigvarande vistas i olika boendeformer likställs med ogifta pensionsberättigade av försäkringskassan och får då ålderspension utbetalad med belopp som motsvarar beloppet för ogift dvs ett högre pensionsbelopp. 6

11 3.2.3 Specialregel vid kvarboendeskydd Specialregler för inkomstberäkningen, s k kvarboendeskydd, gäller för makar och sammanboende när en av dem flyttat till särskilt boende. (se punkt 6.3) 3.3 Barns inkomster Barns inkomster skall inte påverka avgifterna. 3.4 Inkomstinsamling Avgiftsunderlaget skall i möjligaste mån grundas på aktuella inkomst- och bostadskostnadsuppgifter. För att underlätta uppgiftsinsamlingen inhämtas olika uppgifter så långt det är möjligt via datamedia från Pensionsmyndigheten och olika pensionsinstitut där så är möjligt och lämpligt. Uppgifter som inte kan eller får inhämtas via datamedia insamlas direkt hos brukaren genom en särskild uppgiftsblankett. Uppgifter till avgiftssystemet kan vid behov inhämtas enligt nedan Pensionsmyndigheten -Folkpension, inkl ATP och STP -Livränta (statlig) -Vårdbidrag -Äldreförsörjningsstöd -Bostadskostnad (för de som har BTP) -BTP och SBTP KPA (Kommunernas pensionsanstalt) -Kommunala pensioner SPV (Statens pensionsverk) -Statliga pensioner SCB (Statistiska centralbyrån) Uppgifter om skatter och avgifter på församlingsnivå: Kommunalskatt (lika för alla församlingar i en kommun) Landstingsskatt (lika för alla församlingar i länet) Kyrkoavgift (olika för olika församlingar) Begravningsavgift (olika för olika församlingar) 7

12 3.4.5 RSV (Riksskatteverket) OBS! Endast taxerade uppgifter 8 -Taxerad förvärvsinkomst -Beskattningsbar förvärvsinkomst -Överskott och underskott av kapitalinkomster -Skattepliktig förmögenhet -Skatter (alla olika skatteslag är offentliga) Uppgifter genom brukaren -privata pensioner -utländska inkomster, pensioner och ersättningar -lön, skattepliktiga traktamenten -utgifter för inkomstens förvärvande -inkomst av näringsverksamhet jämte vissa avdrag -stipendier och studiebidrag -inkomst av kapital; räntor, utdelningar m m -bostadskostnad och andra uppgifter om bostaden -uppgift om förmögenhet (-skatt) -uppgift om förhöjda levnadskostnader En särskild uppgiftsblankett jämte information om kommunens avgiftssystem tillställs brukaren eller dennes företrädare (god man/förvaltare, närstående). 8 OBS. RSV:s uppgifter är i princip oanvändbara vad gäller avgiftsberäkningarna eftersom beräkningarna skall bygga på aktuella inkomstuppgifter. Dels är RSV:s uppgifter 1-2 år gamla i snitt, dels är inga delkomponenter offentliga uppgifter annat än vad gäller skatterna. För övriga uppgifter finns bara sammanräknade poster, inga detaljer. Uppgifterna kan i vissa särfall användas i kontrollsyfte för att jämföra inrapporterade uppgifter (eller frånvaro av sådana) med nivå på t ex taxerad förvärvsinkomst eller skattepliktig förmögenhet. 8

13 4. Bostadskostnader 4.1 Förbehåll för bostadskostnad Vid avgiftsberäkningen skall brukarens bostadskostnad ingå i det totala förbehållsbeloppet och avräknas från nettoinkomsten. 4.2 Beräkning av bostadskostnad Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas enligt samma regler som tillämpas av Pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer, BTP. Dessa regler sammanfattas i bilaga 1. 9

14 5. Förbehållsbelopp De faktiska beloppen för förbehållsbeloppen finns redovisade i bilaga Kostnadsposter i förbehållsbeloppet Med förbehållsbelopp avses de medel brukaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver bostadskostnader. Förbehållsbeloppet skall (tillsammans med bostadskostnaderna) avräknas mot brukarens aktuella nettoinkomster innan avgiften bestäms. Förbehållsbeloppen är anpassade till att täcka normala levnadskostnader 9 enligt följande poster: Kostnader för mat Kläder, skor Fritid, böcker mm Hygien Förbrukningsvaror Möbler, husgeråd Dagstidning, telefon, TV-licens, Hemförsäkring Hushållsel Läkarvård Mediciner Tandvård Resor 5.2 Förbehållsbelopp - minimibelopp Riksdagen har fastställt förbehållsbelopp dels för ensamstående, dels gifta/sammanboende, som utgör minimibelopp och är inskrivna i Socialtjänstlagen, 7, 8 kap. Nivån på minimibeloppen per månad är bestämda till följande: Ensamstående 135,46 % av prisbasbeloppet/12 Gifta/sambor 114,46 % av prisbasbeloppet/ Förbehållsbelopp för yngre personer För yngre personer under 65 år har kommunfullmäktige beslutat om generellt förhöjda förbehållsbelopp med 10%. För ungdomar under 18 år i eget boende med egna inkomster och som är vårdtagare gäller samma förbehållsbelopp som vuxna i åldern år. 9 Följer de belopp som årligen redovisas i Konsumentverkets hushållsbudget. 10

15 5.4 Tillägg för hushåll med barn eller ungdom 0-17 år För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar utgår tillägg till förbehållsbeloppen med de belopp som beräknats för olika åldrar enligt Konsumentverkets hushållsbudget för olika åldrar och med uppräkning för hushållsstorleken. Avdrag görs för studiebidrag och barnbidrag. För ungdomar under 18 år i eget boende med egna inkomster och som är brukare gäller samma förbehållsbelopp som vuxna. 5.5 Individuella tillägg till minimibeloppet Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå genom individuell prövning. Detta kan gälla om brukaren har ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som omfattas av minimibeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kr per månad. Följande poster är exempel på levnadskostnader som kan föranleda beslut om individuellt tillägg till det generella förbehållsbeloppet: -fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls i särskilt boende eller i dagverksamhet eller på grund av att omsorgstagaren är yngre och av det skälet har en högre kostnad för sin matkonsumtion, -familje- och arbetssituationen, t ex underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll, -kostnader till följd av funktionshinder, bl a för rehabilitering/habilitering inkl resor, -yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för yngre personer, -yngre funktionshindrades personers behov av medel för bosättning, familjebildning etc, -kostnader för god man eller förvaltare. Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning t ex handikappersättning kan inte föranleda tillägg till förbehållsbeloppet. 11

16 5.6 Förbehållsbelopp i särskilt boende Generellt tillägg till förbehållsbeloppet För brukare i kommunens särskilda boendeformer med boende enligt helinackorderingsprincipen skall ett generellt tillägg till förbehållsbeloppet göras med mellanskillnaden mellan kommunens måltidsersättning och det belopp som ingår i livsmedelsposten i förbehållsbeloppet. Detta utgör en fördyrad levnadskostnad enligt punkt 5.4 ovan Generell minskning av förbehållsbeloppet För brukare i kommunens särskilda boendeformer med boende enligt helinackorderingsprincipen görs en minskning av förbehållsbeloppet med kostnader som kommunen betalar. För närvarande gäller detta endast TV-avgiften. 5.7 Beslut om förbehållsbelopp Kommunen fastställer vid årets slut, när nytt prisbasbelopp är känt, vilka förbehållsbelopp som skall gälla för nästkommande år. Förbehållsbelopp och övriga belopp för innevarande år redovisas i bilaga 2. 12

17 6. Nedsättning av avgift och avgiftsbefrielse 6.1 Allmän inriktning Brukaren har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning av avgiften alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa speciella skäl räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarboende makes ekonomi. För alla sådana prövningssituationer gäller att, det är endast i de fall där förbehållsbeloppet inte uppnås, som nedsättning eller befrielse av avgifter kan förekomma. 6.2 Nedsättning av avgifter m m för dubbla bostadskostnader vid flyttning till särskild boendeform Uppsägningsregler m m Vid ensamståendes stadigvarande flyttning till bostad i särskild boendeform skall denne ha ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får uppgå till högst tre månader. Nedsättning eller uppskov för dubbla bostadskostnader skall ske utifrån följande förutsättningar: Sparat kapital (ej fastighet) får inte överstiga ett basbelopp. Eventuell nedsättning gäller ensamstående brukare eller där båda makar/sambor flyttar till särskilt boende. Uppsägning/försäljning av bostaden skall ske senast en månad efter inflyttning till särskilt boende. Vid försäljning av bostadsrätt räknas tre månader som motsvarar uppsägningstiden för en hyresrätt. Brukare som skall sälja av småhus eller bostadsrätt kan få uppskov med hyran i högst tre månader tills försäljningen är genomförd. För att nedsättning skall kunna medges måste handlingar lämnas, som visar att bostaden är uppsagd eller under försäljning och där sista hyres- /besittningsmånad framgår. Vid enbart överlåtelse av bostaden medges ingen nedsättning eller befrielse av avgift eftersom bostaden inte sägs upp eller lämnas till försäljning Avräkningsregler Under den tid som brukaren har dubbla bostadskostnader avräknar kommunen högst det belopp som motsvarar den lägsta bostadskostnaden för den gamla eller den nya bostaden, dock beräknat med hänsyn till förbehållsbeloppet. Brukaren skall kunna uppvisa kvitto på att hyran i den gamla bostaden har betalats annars sker återkrav av avräknat belopp. 13

18 6.3 Nedsättning av avgifter m m när en av två makar/- sammanboende flyttar till en särskild boendeform Kvarboendeskydd för hemmavarande make/sammanboende Om hemmavarande make (make 1) är beroende för sitt uppehälle av den andre maken (make 2) som flyttar till särskild boendeform, skall kommunen enligt lag (8 kap, 6, SoL) försäkra sig om att make 1 inte drabbas av en oskäligt försämrad situation när avgifterna bestäms. Följande beräkningsregler skall då gälla: 1) Om make 1 har den lägsta inkomsten räknas makarnas inkomster samman och tudelas därefter, varvid förbehållet för make 1 kontrolleras. 2) Vid behov skall ytterligare medel från beräknat avgiftsutrymme för make 2 föras över på make 1 så att förbehållsbeloppet för ensamstående plus dennes bostadskostnader garanteras. 3) Om hela avgiftsutrymmet för make 2 inte räcker till för att säkerställa förbehållsbeloppet för make 1 så skall måltidsersättningen (dock ej beloppet för råvarukostnaden) för make 2 reduceras så att nollställning sker i beräkningen för make 1. 4) Därefter sker debitering av måltidsersättning och omvårdnadsavgift för make 2 utifrån resterande medel och med beaktande av dennes förbehållsbelopp och bostadskostnader. 5) Om make 2 har den lägsta inkomsten görs ingen sammanräkning av makarnas inkomster utan avgiften grundas enbart på inkomsterna hos make 2. Dessa beräkningsregler skall tillämpas utan att brukaren påkallar behov om detta Omprövning vid ändrad pensionsstatus När Försäkringskassan beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap skall ny avgiftsberäkning ske i och med att makarna då får ändrade inkomster och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg. 6.4 Privata underhållsavtal Privata avtal om underhåll mellan brukaren och annan person, t ex make/sammanboende skall inte medföra någon förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för brukaren. S k civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna avgiftsregler. 6.5 Sammanboende Vad som sägs om makar i detta kapitel gäller även för de som är sammanboende som lever under äktenskapsliknande förhållanden. 14

19 7. Avgifter i ordinärt boende Aktuella belopp under innevarande år redovisas i bilaga Omvårdnadsavgift Taxa Avgift för service- och omvårdnad (hemtjänst) i ordinärt boende (inkl servicehus) enligt 4 kap, 1, SoL tas ut som en fast avgift beroende på biståndsbedömd vårdnivå. Nivåerna är avgränsade på följande sätt: Vårdnivå % av basbelopp Beskrivning av vårdnivå Nivå 1 * 24%/12 Service eller personlig omvårdnad vardagar Nivå 2 36%/12 Service och personlig omvårdnad vardagar Nivå 3 48%/12 Service och/eller personlig omvårdnad alla dagar (1) Nivå 1 omfattar enbart service respektive enbart personlig omvårdnad vardagar. (2) Nivå 2 omfattar både service och personlig omvårdnad vardagar (3) Nivå 3 omfattar service och/eller personlig omvårdnad alla dagar * För den med en av punktinsatserna nedan, debiteras en fast avgift med 408 kr/månad (11,44 %/12 av prisbasbeloppet). Punktinsatsen får vara max 2,5 timmar/månad. Kombination av punktinsatserna ska ej förekomma. Om någon har behov av fler än en punktinsats debiteras den enligt nivå 1 eller högre. Punktinsatser: 1. Insats en gång per dag (5 min) ex.: ögondroppar tillsyn medicin 2. Stödstrumpa insats två gånger per dag, stödstrumpa på och av 3. Dusch en gång i veckan 4. Inköp en gång i veckan 5. Tvätt en gång i veckan 6. Städ en gång var fjärde vecka Avgift för makar och sambor Makar och sambor 10 som båda har bistånd avseende service enligt nivå 1 betalar hälften vardera av den fastställda avgiften i nivå Om de är folkbokförda och lever tillsammans på samma bostadsadress. 15

20 7.1.3 Debitering vid påbörjad eller avslutad hemtjänst Om hjälp ges endast för del av månad enligt nivå 1 i omvårdnadstaxan debiteras likväl hel månadsavgift. Om hjälp ges för del av månad enligt nivå 2-3 i omvårdnadstaxan medges avdrag med 1/30 per dygn av månadsavgiften Debitering vid planerad respektive akut bortovaro Tillfälliga förändringar i insatserna, kortare tid än en vecka, medför ingen ändring av fastställd avgift. Om brukare med nivå 1 haft någon hjälp under månaden debiteras hel månadsavgift oavsett om bortovaro förekommit under månaden. Undantag gäller dock om den totala insatsen under månaden uppgår till högst en timme, varvid debitering skall ske med kommunens timkostnad 11,44%/12. För brukare i nivå 2-3 med frånvaro om minst sju kalenderdagar i följd minskas omvårdnadsavgiften med 1/30 för varje sådan dag. Frånvaron behöver inte vara inom samma kalendermånad utan kan ligga över ett månadsskifte. För brukare som vistas i korttidsboende/gästplats minskas omvårdnadsavgiften med 1/30 för varje sådan vistelsedag 7.2 Avgift för trygghetslarm Avgift Avgift för innehav av trygghetslarm debiteras med ett fast belopp per månad, som motsvarar 5,4% av gällande prisbasbelopp/12 (avrundat nedåt till helt antal kronor) för brukare som har trygghetslarm. För brukare med både hemtjänst och trygghetslarm ingår avgiften för det senare i omvårdnadsavgiften för hemtjänsten. Vid punktinsats debiteras denna och trygghetslarm var för sig Avgift för makar och sambor För två makar eller sambor debiteras halva avgiften vardera om båda har fått ett biståndsbeslut om trygghetslarm Debitering vid påbörjat eller avslutat abonnemang Vid påbörjat respektive avlutat abonnemang under kalendermånaden debiteras avgift för trygghetslarm för innehavstid med 1/30 per dygn av månadsavgiften. 7.3 Avgift för hemsjukvård Fr o m förs ansvaret för hemsjukvården över från Landstinget till samtliga kommuner i länet. Patienter debiteras i efterskott enligt inrapporterade insatser från kommunens sjukvårdsorganisation. Avgift för hemsjukvård ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan. Se bilaga 4 16

21 7.4 Avgift för dagverksamhet Omvårdnadsavgift Brukare som deltar i dagverksamhet vid kommunens särskilda boendeformer debiteras en fast avgift per dag för omvårdnad. Omvårdnadsavgiften motsvarar 24,4% av prisbasbelopp/

22 8 Hyra, avgifter och generella kostnader i särskilda boendeformer Rubricerade boendeformer avser kommunens särskilda boendeformer som bedrivs med heldygnsomsorg och full kost för de boende d v s Enbackagården, Fågelsången, och Skedvigården. Aktuella belopp för olika avgifter under innevarande år redovisas i bilaga Hyra Hyra per månad Den boende skall betala fastställd hyra per månad för den bostad som tillhandahålls i den särskilda boendeformen. Hyran debiteras av Säterbostäder Debiteringsregler för hyra I samband med inflyttning när brukaren accepterat erbjudande om bostad i särskilt boende debiteras hyra från och med överenskommen inflyttningsdag oavsett om brukaren vistas i eget ordinärt boende eller korttidsboende efter inflyttningsdagen. I samband med utflyttning, när brukaren avflyttat eller avlidit, skall bostaden tömmas och städas ur senast till sista dag för uppsägningstiden. Om inte, debiteras brukaren/dödsboet full hyra upp till 10 dagar efter uppsägningstidens slut. Om bostaden under denna extratid ännu inte tömts och städats ur, skall en flyttfirma anlitas för städning av bostaden och magasinering av bohaget. Kostnaden för städning och magasinering debiteras brukaren/dödsboet. Om tillräckliga utrymmen finns i det särskilda boendet för att magasinera bohaget på annan plats i huset, och detta inte innebär någon större olägenhet kan detta erbjudas som ett alternativ, dock maximalt för en månad. Ansvarig enhetschef avgör i vilka fall ett sådant alternativ kan erbjudas. Vid uträkning av hyresbeloppet per dag anses varje månad omfatta 30 dagar oberoende av vilken månad in- och utflyttning sker. 14 dagars uppsägningstid gäller varunder hyra skall betalas Städning vid utflyttning Den boende alternativt dödsboet efter den boende ansvarar för att bostaden är urstädad och rengjord på normalt sätt Denna tjänst kan köpas av kommunens städavdelning 18

23 8.2 Generella kostnader I äldreboenden med helinackordering tillhandahålls följande produkter för de boende: Förbrukningsvaror (pappersvaror, engångsartiklar, glödlampor, rengöringsmedel, städmaterial m. m. för daglig skötsel av bostaden) Vissa möbler och husgeråd m.m. Kostnader för förbrukningsvaror ingår i förbehållsbeloppet och brukaren debiteras för kommunens kostnader med ett fast belopp per påbörjad kalendermånad. Inga avdrag från kostnadsersättningen görs vid frånvaro från bostaden. 8.3 Måltidsavgift Innehåll och ersättningar I äldreboenden med helinackordering ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/the. Måltidsersättning debiteras enligt kommunens måltidsprislista för heldagskost och kan inte delas upp per måltid. Måltidsersättningen tas ut för samtliga närvarodagar som en dygnskostnad eller ett månadsabonnemang. Månadsabonnemanget motsvarar 77,86% av prisbasbeloppet/12 och en dygnsportion motsvarar 1/30 av månadsabonnemanget Näringslösning och specialkoster Brukare som behöver näringslösning via sond eller specialkost betalar samma måltidsersättning som gäller för normalkost för övriga brukare Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader Se punkt

24 8.3.4 Debiteringsregler för måltidsersättning Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs s.k. frånvaroavdrag för kost och omvårdnad med samma belopp som brukaren betalar till landstinget för sjukhusvistelsen från och med första frånvarodagen. In- och utskrivningsdag räknas som en dag (enligt landstingets debiteringsregler) Vid frånvaro av annan karaktär än sjukhusvistelse om minst sju kalenderdagar i följd, ska måltidsersättningen minskas med 1/30 för varje frånvarodag. Vid kortare frånvaro än en vecka sker ingen minskning av måltidsersättningen. Frånvaron behöver inte vara inom samma kalendermånad utan kan ligga över ett månadsskifte Måltidsersättningen debiteras i efterskott. 8.4 Omvårdnadsavgift Bestämning av omvårdnadsavgiften Avgift för omvårdnad i särskilt boende debiteras enligt vårdnivå 3 enligt gällande omvårdnadstaxa, se punkt Debiteringsregler för omvårdnadsavgift Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse, se punkt ovan. Vid frånvaro av annan orsak än sjukhusvistelse om minst sju kalenderdagar i följd, ska omvårdnadsavgiften minskas med 1/30 för varje frånvarodag. Vid kortare frånvaro än en vecka sker ingen minskning av omvårdnadsavgiften. Frånvaron behöver inte vara inom samma kalendermånad utan kan ligga över ett månadsskifte Omvårdnadsavgiften debiteras i efterskott. 20

25 8.5 Avgift för korttidsboende Definition Korttidsboende avser växelvård, avlastning, gästplats eller annan tillfällig vistelse i särskild boendeform Omvårdnadsavgift En omvårdnadsavgift debiteras med 1/30 av beloppet i vårdnivå 3 i omvårdnadstaxan (se punkt 7.1) per vistelsedag, inklusive in- och utflyttningsdag. Samma debiteringsregler för omvårdnadsavgiften gäller som för permanentboende i särskild boendeform Måltidsersättning Vid korttidsvistelse i kommunens särskilda boenden ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/the. Måltidsersättning debiteras för heldagskost och kan inte delas upp per måltid. Måltidsersättningen tas ut för samtliga närvarodagar som en heldygnskostnad med samma belopp som gäller för permanent vistelse i omvårdnadsboende Tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnader Tillägg till förbehållsbeloppet skall göras per vistelsedag enligt punkt när man fått beslut om särskilt boende Debiteringsregler för korttidsboende Samma debiteringsregler för måltidsersättningen gäller som för permanentboende i särskild boendeform. 8.6 Avgift för vårdplats hos annan vårdgivare Om en person, för vilken kommunen har betalningsansvaret för vården, vistas i särskild boendeform hos annan vårdgivare skall fastställd hyra/bostadsavgift för den aktuella bostaden och avgifter och ersättningar enligt Säter kommuns avgiftssystem användas. Om hyresuppgift saknas åsätts en bostadskostnad motsvarande likvärdig bostad i kommunens särskilda boendeformer. Den boende har också rätt till samma förbehållsbelopp och högkostnadsskydd som gäller i kommunens avgiftssystem. 21

26 9. Allmänna bestämmelser 9.1 Debiteringsrutiner Kommunen beslutar årligen om vilket lägsta belopp som faktureras per månad. Aktuellt belopp för innevarande år motsvarar 1,5% av prisbasbeloppet /12, se bilaga 3. Vid små avgiftsbelopp per månad kan kommunen besluta om att fakturering skall ske för en längre period. 9.2 Försäkringsfall I de fall biståndsinsatserna skall bekostas av annan än den som får biståndet, på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, ska försäkringsbolaget ersätta kommunens faktiska kostnader för insatserna. Omfattning, ersättning och typ av insatser som försäkringen täcker måste avgöras från fall till fall varvid kommunen måste förhandla med berört försäkringsbolag. 9.3 Anmälningsskyldighet Brukare är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift. 9.4 Retroaktiv debitering eller återbetalning av avgift Retroaktiv debitering Om uppgifter framkommer som visar att för låg avgift debiterats under en period, kan kommunen komma att besluta om att retroaktiv debitering skall ske, dock ej längre tillbaka än för de tre senaste debiteringsmånaderna Återbetalning av avgift Om uppgifter framkommer som senare visar att för hög avgift debiterats under en period och ej har överklagats, kan kommunen komma att besluta att retroaktiv återbetalning skall ske, dock ej längre tillbaka än för de tre senaste debiteringsmånaderna. 22

27 9.5 Försenade uppgifter eller uppgiftsvägran Försenade uppgifter I de fall brukare eller dennes ombud väntar med att lämna erforderliga uppgifter som behövs för avgiftsunderlaget skall en retroaktiv debitering ske, dock längst för tre månader Avstående eller uppgiftsvägran I de fall brukaren vägrar eller avstår från att lämna erforderliga uppgifter eller lämnar uppenbart felaktiga uppgifter för att avgiftsprövningen skall kunna göras på ett korrekt sätt, debiteras full omsorgsavgift. Vid dröjsmål mer än tre månader räknas detta som uppgiftsvägran. 9.6 Omprövning och ändring av avgifter Årlig omprövning En allmän omprövning av avgifterna skall normalt ske en gång per år med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, inkomstuppgifter, bostadskostnader m m vid lämplig tidpunkt som kommunen bestämmer. Ingen retroaktiv justering görs av avgifter under innevarande år Ändring av beslut om avgift Beslut om avgift skall ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek ändras. Detta kan gälla t ex: -ändrade inkomstförhållanden -ändrat civilstånd -behov av högre förbehållsbelopp -beviljande, ändring eller upphörande av bostadstillägg/-bidrag -ändring av prisbasbelopp -ändring av bostadskostnad Ändring av avgift på grund av ändrat prisbasbelopp får göras utan föregående underrättelse till brukaren. Huvudregeln är att korrigering av avgift skall gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade. Ändringen av avgiften skall dock gälla från och med samma månad som anledningen till ändringen uppkom, om ändringen avser hela månaden. 23

28 Kommunen skall försäkra sig om att brukaren får information där det tydligt framgår vad ändringen beror på. Det ankommer dock på brukaren att själv medverka till omräkning av avgiftsunderlaget och lämna nytt underlag för sådan omräkning. 9.7 Delegering av olika beslut om avgifter Beslut om avgifter, individuella tillägg till förbehållsbeloppet, nedsättning av avgift samt avgiftsbefrielse sker enligt socialnämndens fastställda delegationsordning. 9.8 Utformning av avgiftsbeslut Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår vilka uppgifter som använts i avgiftsunderlaget och beloppen för de slutliga avgifterna och ersättningarna. Vidare skall avgiftsbeslutet innehålla uppgift om vilken eller vilka lagparagrafer som ligger till grund för avgiftsbeslutet och uppgift om hur och inom vilken tid brukaren kan besvära sig över beslutet. Besluten skall normalt ges en giltighetstid på högst ett år d v s tills nästa generella omprövning av avgifterna. Om det är känt att vissa uppgifter kommer att ändras i avgiftsunderlaget och kan komma att påverka avgifterna bör kortare giltighetstid sättas. Varje avgiftsbeslut skall personligen undertecknas av utsedd delegat. 9.9 Överklagande Överklagande av kommunens avgiftssystem Beslut om avgiftssystemet fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kap 10 (laglighetsprövning), Kommunallagen hos länsrätten Överklagande av enskilt avgiftsbeslut Beslut om avgifter i ett enskilt fall enligt 8 kap, 4-9, SoL överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt 16 kap, 3, SoL hos förvaltningsrätten. Det kan gälla beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Vid bifall till den överklagande kan förvaltningsrätten ersätta det överklagade beslutet med ett nytt beslut. 24

29 9.9.3 Besvärstid Överklagande skall inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits eller att protokoll över beslutet har justerats. Kommunens handläggare skall vid behov vara behjälpliga med överklagande om brukaren begär detta. 25

30 Bilaga 1 Pensionsmyndighetens bostadskostnadsbegrepp I det följande redovisas en sammanfattning av pensionsmyndighetens regler för hur bostadskostnaden beräknas för olika bostadstyper, kompletterat med vissa uppgifter från regeringens proposition om Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m fl, (2000/01:140). Hyresbostad Bostadskostnaden är lika med hyran, inklusive värme och obligatoriska avgifter (t ex garageplats/bilplats). Om hushållsel ingår i hyran dras denna kostnad av enligt schablon. Detsamma gäller avgift för kabel-tv om sådan ingår i hyran. Hyresbostad i andra hand Samma som för hyresbostad Lägenhet med bostadsrätt Bostadskostnaden är lika med årsavgiften, inklusive värme och obligatoriska avgifter (t ex garageplats/bilplats). Om hushållsel ingår i hyran dras denna kostnad av enligt schablon. Räntekostnader tas upp med 70% (resterande 30 % är avdragsgillt i deklarationen) om bostadsrätten lämnades som säkerhet för lånet. Kooperativ hyresrätt Bostadskostnaden är lika med hyran, inklusive värme och obligatoriska avgifter (t ex garageplats/bilplats). Om hushållsel ingår i hyran dras denna kostnad av enligt schablon (hör med lokal försäkringskassa). Räntekostnader för lån till insats eller kapitaltillskott eller liknande tas upp med 70%. Eget enfamiljshus -70% av räntekostnaden på lån i fastigheten sedan eventuellt räntebidrag dragits av -70% av tomträttsavgäld (hyra för marken) -fastighetsskatt -uppvärmning enligt schablon -övriga driftkostnader t ex för vatten, avlopp och renhållning enligt schablon Eget tvåfamiljshus Samma som för enfamiljshus. Bostadskostnaden fördelas på respektive lägenhet. 26

31 Eget småhus på lantbruksenhet Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark inräknas. -70% av räntekostnaden på lån som rör bostadsfastigheten -fastighetsskatt -uppvärmning enligt schablon -övriga driftkostnader t ex för vatten, avlopp och renhållning enligt schablon Arrenderat småhus på lantbruksenhet -arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark -uppvärmning enligt schablon -övriga driftkostnader enligt schablon Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet Bostadskostnaden beräknas enligt schablon. Bostadskostnaden bestäms till det belopp som fastställts som genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden. Fri bostad Bostadskostnaden beräknas enligt schablon. Bostaden värderas på samma sätt som vid beräkning av preliminär skatt. Särskild boendeform för äldre och bostad med service för handikappade (sjukhem, ålderdomshem, gruppbostad eller motsvarande) Bostadskostnaden är den kostnad som debiteras för boendet. Inga övriga avgifter får tas med. Bostadstillägg medges endast för boende i lägenhet eller i en- eller tvåbäddsrum, således ej flerbäddsrum. Vid osäkerhet om och hur bostadskostnader skall beräknas går det alltid att kontakta pensionsmyndigheten för att få besked. Pensionsmyndigheten ger årligen ut föreskrifter om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad. Föreskrifterna kan hämtas på internet på under rubriken Räkna ut ditt bostadstillägg där man via några underrubriker kommer till en länk till pensionsmyndighetens föreskrifter. 27

32 Bilaga 2 Förbehållsbelopp inom äldreomsorgen i Säters kommun år 2013 Prisbasbelopp 2013: Procent av Belopp, kr basbelopp per månad Förbehållsbelopp (minimibelopp) Ensamstående >65 år 135,46% 5023 kr Gifta/sambor >65 år 114,46% 4245 kr Ensamstående <65 år 5023 kr + 10% 5525 kr Gifta/sambor <65 år 4245 kr + 10% 4670 kr Generellt tillägg till förbehållsbelopp för kost i särskilt boende (måltidsabonnemang minus livsmedelsposten i förbehållsbeloppet) kr Generell minskning av förbehållsbelopp i särskilt boende med heldygnsomsorg -TV-avgift (enligt Radiotjänsts licensavgift) 173 kr 28

33 Bilaga 3 Avgifter och ersättningar inom äldreomsorgen i Säters kommun år 2013 Prisbasbelopp: Procent Avgifter o ersättningar av basbelopp belopp, kr Generellt maxtak (för avgifter för hemtjänst, 48%/ kr per månad dagverksamhet och särskilt boende) Lägsta faktureringsbelopp 50 kr per faktura Avgifter och ersättningar i ordinärt boende Omvårdnadstaxa: Omvårdnadsavgift, nivå 1 24%/ kr per månad Omvårdnadsavgift, nivå 2 36%/ kr per månad Omvårdnadsavgift, nivå 3 48%/ kr per månad Avgift för trygghetstelefon 5,4%/ kr per månad Dagverksamhet Omvårdnadsavgift 24,4%/ kr per dag Avgifter och ersättningar i särskilt boende Generell kostnadsersättning: -förbrukningsvaror 200 kr per månad -möbler o husgeråd 100 kr per månad Måltidsersättning: -månadsabonnemang 77,86%/ kr per månad -dygnsportion 77,86%/12/30 96 kr per dag Omvårdnadsavgift, vårdnivå 3 (enligt maxtak): 48%/ kr per månad Korttidsboende: -omvårdnadsavgift för korttidsvistelse 48%/12/30 59 kr per dag -måltidsavgift korttidsvistelse 77,86%/12/30 96 kr per dag 29

34 Bilaga 4 AVGIFTER FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HEMBESÖK 2013 Barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kr Har avgiftsfri sjukvård Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 150 kr Tilläggsavgift jourtid 0 kr Sent avbokat besök/uteblivet besök 350 kr + 50 kr för Tas ut om patienten inte finns i hemmet faktureringsavgift enligt avtalad tid Hemsjukvård 350 kr/månad När patienten är inskriven i hemsjukvården. Hemsjukvård och Hembesök Flera patienter i samma familj Endast en hembesöksavgift debiteras då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. Det är valfritt vem som tillgodoräknar sig hembesökstillägget i maxtaxan. Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök Om patienten får flera behandlingar som behandlingsmässigt måste ges samma dag debiteras endast en besöksavgift. Flera besök samma dag, tidssamordnade enligt patientens önskemål, debiteras var för sig. Om besök samordnas av vårdgivaren som samverkar kring patienten debiteras en avgift d v s om flera professioner gör hembesök samtidigt. Konsultation vid sjukvårdande behandling Konsultation sker utan debitering av patientavgift. Läkarbesök i hemmet Vid hembesök av läkare där sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från kommunen åker samtidigt, debiteras för hembesök från respektive huvudman. Maxtaxa Avgift för hemsjukvård ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan. 30

35 AVGIFTER FÖR HJÄLPMEDEL 2013 Barn och ungdomar ej fyllda 20 år För barn och ungdom ej fyllda 20 år debiteras ingen hjälpmedelsavgift Hjälpmedelsavgift Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet. Så även för varje tillkommande hjälpmedel samt för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar Hjälpmedelsavgift debiteras inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar 0 kr 150 kr Hjälpmedel Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte. Med förbrukningsartiklar avses t ex däck och slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik. Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är rengjort innan det lämnas för reparation. Kostnad för borttappat hjälpmedel och försäkring Om den enskilde tappar bort lånat hjälpmedel eller om det har förstörts genom oaktsamhet eller olyckshändelse kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel ska lånas ut. Den enskilde bör kontrollera att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel och eventuellt komplettera med särskild försäkring. Den enskilde betalar själv försäkring och självrisk. Hjälpmedel transportskador Flytt av fast monterade hjälpmedel i ordinärt boende Om det gäller flytt av fast monterade hjälpmedel (inom kommunen) t ex taklyft och hörselslingor, kontaktar förskrivaren LD Hjälpmedel för demontering, transport och eventuell montering i den nya bostaden (inom kommunen). Kostnaden debiteras patienten. 31

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text]

Policy Avgifter. för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen. [Skriv text] Policy Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen [Skriv text] INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 Lagrum... 3 Huvudprinciper i avgiftssystemet... 3 Högkostnadsskydd... 3 Avgiftsutrymme... 4 2

Läs mer

7. Avgifter i ordinärt boende

7. Avgifter i ordinärt boende 7. Avgifter i ordinärt boende Aktuella belopp under innevarande år redovisas i bilaga 3. 7.1 Omvårdnadsavgift 7.1.1 Beräkning av avgift Avgift för personlig omvårdnad och serviceinsatser debiteras enligt

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

utredarhuset Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldreomsorgen Avgifter och tillämpningsregler

utredarhuset Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldreomsorgen Avgifter och tillämpningsregler utredarhuset Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom äldreomsorgen SOLLENTUNA KOMMUN Avgifter och tillämpningsregler ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I SOLLENTUNA KOMMUN Senast uppdaterad 051027

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 12 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 11 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. För hemtjänst, matdistribution, korttidsvistelse samt särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. För hemtjänst, matdistribution, korttidsvistelse samt särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER För hemtjänst, matdistribution, korttidsvistelse samt särskilt boende 2015 1 INNEHÅLL Information om avgifter Avgiftsutrymme Varbergs kommuns hemtjänsttaxa Trygghetslarm Matdistribution

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Handbok. Med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg i Älvdalens kommun. Dnr: 2013-69, id. 6642 Reviderad: 2014-03-20

Handbok. Med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg i Älvdalens kommun. Dnr: 2013-69, id. 6642 Reviderad: 2014-03-20 Handbok Med tillämpningsregler för avgiftssystemet inom vård och omsorg i Älvdalens kommun Dnr: 2013-69, id. 6642 Reviderad: 2014-03-20 1 Avgifter och tillämpningsregler inom vård och omsorg i Älvdalens

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Tillämpningsregler

Vård- och omsorgsnämndens Tillämpningsregler Vård- och omsorgsnämndens Tillämpningsregler - för Sollentuna författningssamlings (SFS) Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år 1 2 Innehåll Vem ska betala avgift? ---------------------------------------------------------------- 4 Hur beräknas avgiften? ---------------------------------------------------------------

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun 2015-01-01 AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG Från och med den 1 juli 2002 gäller nya regler enligt Socialtjänstlagen för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Information om taxa inom vårdoch omsorg sjöbo kommun

Information om taxa inom vårdoch omsorg sjöbo kommun 1 Information om taxa inom vårdoch omsorg sjöbo kommun Definitioner av vissa begrepp Förbehållsbelopp De personliga medel som skall förbehållas den enskilde för att klara sina utgifter utöver avgifter

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Tillämpningsregler Avgifter

Tillämpningsregler Avgifter Tillämpningsregler Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen [Skriv text] INNEHÅLL 1 Allmänt... 5 Lagrum... 5 Huvudprinciper i avgiftssystemet... 5 Högkostnadsskydd... 5 Avgiftsutrymme...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 1 Kommunens taxa 2 Högkostnadsskydd 2 Förbehållsbelopp

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH TILLÄMPNINGS- REGLER INOM VÅRD OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I ESLÖVS KOMMUN

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH TILLÄMPNINGS- REGLER INOM VÅRD OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I ESLÖVS KOMMUN AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH TILLÄMPNINGS- REGLER INOM VÅRD OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I ESLÖVS KOMMUN Inledning I det följande fastställs Eslövs kommuns avgifter för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116 Gäller från 2015-10-01 Allmänt Avgiftsbestämmelser

Läs mer

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016 Avgifter hemvården - from 1 juli 2016 Hemvård Avgiften för hemvård och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Gäller from den 1 januari 2008 1 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter för särskilt boende

Avgifter för särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2015-11-01 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer