Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Proposition Proposition Arbetsmiljöansvarig I dag är inte arbetsmiljöombudet en post i styrelsen utan en övrig post. Det finns inget tillhörande utskott till posten. Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter är den sociala, psykiska och fysiska hälsan hos alla studenter. Det är en bred arbetsuppgift och många frågor som behöver diskuteras i grupp. Styrelsen anser att arbetsmiljöombudet bör vara en styrelsepost, eftersom detta skulle ge bättre förutsättningar att jobba med dessa frågor. Årets arbetsmiljöombud har upplevt att det har varit fördelaktigt att delta på styrelsemöten och där diskutera frågor och informera om saker. Årets arbetsmiljöombud har även varit med på kursrepresentantmöten och samarbetat med utbildningsansvariga för att få information direkt från studenterna. Styrelsen anser att arbetsmiljö är viktiga frågor och att ett mer effektivt arbete skulle bli möjligt om arbetsmiljöombudet var en styrelsepost. Styrelsen föreslår därför fullmäktige att i stadgan Ersätta 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Med 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, arbetsmiljöansvarig, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Stryka 4:4 Sammanträden s) välja arbetsmiljöansvarig på ett år. Ersätta 7:1 Sammansättning h) tre ledamöter Med Bankgiro:

8 Proposition 7:1 Sammansättning h) arbetsmiljöombud i) tre ledamöter Bankgiro:

9 Proposition Proposition Verksamhetsplan I nästa års verksamhetsplan har några tillägg gjorts. Styrelsen har sett att sektionsveckan och aktiviteterna under denna har varit mycket uppskattade, därför vill vi att föreningen framöver ska anordna fler aktiviteter riktade till medlemmarna även under terminens gång. Under våren har styrelsen en gång stått i diskarna vid glasentrén och tagit in förslag om MFs verksamhet. Detta var mycket lyckat och inför nästa år vill vi att det blir någonting återkommande. Ett av de förslag som kom in från medlemmar när vi stod i glasentrén var att utöka samarbetet med Internationellt ansvariga och integrera utbytesstudenterna mer. Förslaget har tagits med i VPn. Det diskuteras ofta kostnadsdelningssystem inför att samtalsstrimman ska påbörjas men sådana brukar inte bli av i klasserna, även om många tycker att det är en bra idé. Nästa år vill vi därför prova att styrelsen inrättar ett sådant kostnadsdelningssystem för termin 1 för att se hur det fungerar. s representanter i Consensus Fullmäktige har fått in i Consensus verksamhetsplan att de ska verka för att Lika Villkor ska synliggöras mer på Campus US, styrelsen och nuvarande arbetsmiljöombud önskar att även MF:s arbetsmiljöombud nästa år tar del av detta arbete. Det har uppmärksammats att det finns en kick-off i alla utskott och i styrelsen men ingen gemensam kick-off. Vi tror att det vore någonting trevligt och därför förslår vi att en sådan ska anordnas nästa år. LiU ska i maj byta logga. Eftersom s logga innehåller LiU:s symbol behöver vi anpassa vår logga efter den nya LiU-loggan. ska i framtiden anordna inköp av läkarrockar inför T1:s frackinvigning enligt beslut från FUM. Ett annat förslag som kom in från en medlem var att anordna öl/vin/whiskeyprovning, vilket styrelsen önskar att studiesciala utskottet genomför nästa år. Bankgiro:

10 Proposition Medicinarbalen har senaste tiden anordnats varje år. Intresset har blivit lägre varje år varför styrelsen föreslår att balen ska anordnas varannat år för att öka intresset de år den anordnas. Med ovanstående motivering förslår vi vi fullmäktige att fastställa s verksamhetsplan 2015/2016 enligt bilaga. Bankgiro:

11 Verksamhetsplan s verksamhetsplan Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från föreningens medlemmar till dess förtroendevalda. Verksamhetsplanen medger en betydande frihet, och styrelsen är fri att prioritera arbetet, och att lägga till verksamheter. Utöver detta dokument ska styrelsen göra det som åläggs den i stadgar och i avtal med Consensus. Hela året Styrelsen: - Driva s uppdrag att förbättra utbildningskvalitet, arbetsmiljö och den studiesociala miljön - Öka medlemmarnas kunskap om MF:s verksamhet och medvetenhet om de resultat som uppnås - Arbeta aktivt med rekrytering till MF och belöning för sektionsengagemang samt med att uppmuntra medlemmar att äska pengar till olika aktiviteter - Verka för att arbetet i MF:s olika utskott utvecklas och utökas - Ordna/närvara på möten med andra aktörer på Hälsouniversitetet (bl. a. Consensus, MSF, IFMSA, Läkarsällskapets kandidatförening och andra programs sektioner) för att samordna det ideella engagemanget. Vid behov skall även kontaktperson i styrelsen till specifik aktör utses - Ha ett samarbete med Consensus-FUM-ledamöterna - Öka antalet aktiviteter under terminerna - Utöka samarbetet med internationellt ansvariga (t.ex. anordna gemensamma event) - Första måndagen varje månad bjuda på kaffe och ta in förslag om MF:s verksamhet från medlemmarna Ordförande: - Sammankalla till och leda minst 15 styrelsemöten på ett verksamhetsår - Anordna kickoff, sociala aktiviteter och överlämning för styrelsen - Leda styrelsens arbete och ansvara för att verksamhetsplanen och budgeten följs - Ansvara för att MF har ett nära samarbete med Consensus genom bl.a. sektionsordförandemöten, utskotten och Consensus-FUM-ledamöterna - Presentera och representera i olika sammanhang Vice ordförande/sekreterare: - Anordna minst 3 FUM per verksamhetsår - Ansvara för att skriva protokoll och att rätt dokument kommer ut i tid - Ansvara för lokalbokning åt föreningen och dess medlemmar Utbildningsbevakarna: - Arbeta med att utveckla VFU - Arbeta med att utvärdera och utveckla examinationerna - Närvara vid alla PUL-möten och andra av ledningen anordnade möten som rör utbildningen - Anordna KRAM, TRAM och utbildningsutskottsmöten Bankgiro:

12 Verksamhetsplan Bevaka integrationsmomentens kvalitet och fortsatta utveckling - Övervaka konsekvenser av läkarutbildningens utvidgning - Närvara och ta aktiv del i OMSiS-möten (4st per år) - Presentera och välja kursrepresentanter på upprop - Verka för att basgrupper som har strimma utanför Östergötland ska få resor betalda av universitetet eller landstingen Studiesocialt ansvarig: - Vara sammankallande för och arrangera events med studiesociala utskottet - Ansvara för att studiesociala utskottet genomför ålagda aktiviteter, såsom Ärtor och Punsch, bokbytardag och sektionstacksittning - Bevaka mottagningen av de nya läkarstudenterna så att den uppnår sitt syfte och sker i enlighet med policy. Hålla i fadderutbildning del 2, sammankalla till möten för mottagningsutskottet, bistå med information och vägledning för mottagningsansvariga samt representera MF under mottagningsaktiviteter - Anordna ett event tillsammans med Consensus studiesociala utskott under verksamhetsåret Informationsansvarig: - Underhålla hemsidan så att den blir ett välbesökt och användbart verktyg för läkarstudenterna vid HU - På olika sätt nå ut till läkarstudenter och informera om MF:s verksamhet, bl.a. genom att en gång i månaden skicka ut ett nyhetsbrev - Ansvara för marknadsföring av MF:s aktiviteter via facebook, hemsida och affischer - Representera MF i Consensus marknadsföringsutskott Ekonomiansvarig - Ansvara för att budgeten hålls - Till varje FUM inkomma med ekonomisk uppdatering (resultat och balans) - Sammanställa budget samt förslag på ny budget till nästa års styrelse - Deklarera - Löpande sköta föreningens ekonomi - Starta ett kostnadsdelningssystem för samtalsstrimman Näringslivsansvarig: - Främja MF:s kontakter med företag och näringsliv, exempelvis genom sponsoravtal - Representera MF i Consensus externa utskott - Ansvara för inköp av stetoskop Arbetsmiljöombud: - Delta på Consensus arbetsmiljöombudsmöten och där representera läkarstudenter - Föra läkarstudenternas talan i arbetsmiljöfrågor både gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö - Verka för att synliggöra Lika Villkor mer på campus US Idrottsansvarig: - Upprätthålla de aktiviteter som ingår i MF-idrott - Öka antalet idrottande och marknadsföra MF-idrott - Boka idrottssalar - Anordna en beachvolleybollsturnering och en fotbollsturnering under verksamhetsåret Bankgiro:

13 Verksamhetsplan MedSM general: - Ansvara för uttagning av Linköpings lag i Medicinar-SM Internationellt ansvariga med studiesocial resp. utbildningsinriktning: - Närvara vid möten med Consensus internationella arbetsgrupp - Rekrytera faddrar - Anordna aktiviteter för utbytesstudenter - Samla in reseberättelser för läkarstudenter som varit utomlands termin 6 - Samarbeta med HU International för att utveckla utbytenas kvalité både för in- och utresande studenter - I samarbete med HU International informera läkarstudenter om möjligheter till utbyten IT-ansvarig: - Ansvara för att hemsidan underhålls och fungerar - I samarbete med informationsansvarig hålla hemsidan uppdaterad - Vara behjälplig med tillgång till styrelseforum, mailadministrering och dyl. till verksamheten Temagruppsrepresentanter - Närvara vid temagruppsmöten och TRAM - Gå på kursrepresentant- och temagruppsrepresentantsutbildningen Kursrepresentanter - Närvara vid MF-FUM - Samla in information från kursare och närvara vid KRAM - Gå kursrepresentant- och temagruppsrepresentantsutbildningen Consensus-FUM-ledamöter - Närvara vid Consensus-FUM och där främja MF:s intressen - Samordna förmöten innan Consensus-FUM - Ha ett samarbete med MF:s styrelse Utbildningsutskottet: - Vara ett forum för diskussion av utbildningsfrågor - Arbeta med projekt för att förbättra utbildningen samt delta och representera läkarstudenter i projektgrupper och på möten där utbildningsförbättring diskuteras Studiesociala utskottet: - Arrangera och planera studiesociala aktiviteter - Anordna ÄoPoP-sittning för T1 - Anordna bokbytardag 1 gång per termin - Anordna tacksittning för sektionsengagerade under höstterminen och annan tackaktivitet under vårterminen - Ansvara för uttagning av nya Superfaddrar inför varje mottagningsperiod Mottagningsutskottet: - Samordna och planera mottagningen Bankgiro:

14 Verksamhetsplan Valberedningen: - Genomföra valkampanj för poster till vårens respektive höstens valfullmäktige Under året Augusti Måla märkesbacken vid HU [Styrelse] Anordna en kickoff för styrelsen då terminens arbete planeras [Ordförande] Information till läkarstudenterna, läkarutbildningens ledning, föreningens inspektor, Consensus styrelse, MSF lokalstyrelse, IFMSA Linköping, Läkarsällskapets kandidatförening och övriga sektioners styrelser om vilka som utgör styrelsen, samt inbjuda till gott samarbete under året [Ordförande] Presentera och välja kursrepresentanter på samtliga upprop [Styrelse] Informera termin 1 om kostnadsdelningssystem för samtalsstrimman [Ekonomiansvarig] Samordna inköp av stetoskop [Näringslivsansvarig] Samordna inköp av läkarrockar till T1 [Näringslivsansvarig] September Tredje eller fjärde veckan på terminen anordna en gemensam kick-off för alla MF:s engagerade [Styrelse] Närvara vid föreläsningen på T7 - Intro till kliniken och där dela ut lathundar om klinisk handledning [Ledamot]. Bevaka mottagningen så att den tjänar sitt syfte och sker i enlighet med skriven policy [Studiesocialt ansv] Närvara på KALAS-mottagningen [Styrelse] Hålla i en station på kulvertorienteringen [Styrelse] Anordna och bevaka mottagningen av utbytesstudenter [Internationellt ansvariga] Samarbeta med Consensus för att anordna en utbildning för kursrepresentanter och för temagruppsrepresentanter för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt [Ordförande och utbildningsansv] Anordna beachvolleyturnering genom idrottsutskottet [Idrottsansvarig] Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] På FUM presentera ett förslag till MF-logga anpassad efter LiUs nya logga [Informationsansvarig] Oktober Anordna ÄoPoP för termin 1 [Studiesociala utskottet] Närvara på ÄoPoP för termin 1 [Styrelse] Anordna en bokbytardag [Näringslivsutskottet] Initiera valkampanj [Valberedning] Anordna ölprovning/whiskey/vinprovning [Studiesociala utskottet] November Servera champagne och tilltugg till T11 efter deras sista föreläsning [Ledamot] Anordna tackfest för sektionsengagemang [Studiesociala utskottet] Bankgiro:

15 Verksamhetsplan December Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] Anordna en social avslutning för MF-styrelse [Ordförande] Anordna överlämning för gamla och nya styrelsen [Ordförande] Januari Anordna en kickoff för styrelsen då terminens arbete planeras [Ordförande] Presentera och välja kursrepresentanter på samtliga upprop [Styrelse] Närvara på Nollefesten [Styrelse] Samordna inköp av läkarrockar till T1 [Näringslivsansvarig] Samordna inköp av stetoskop [Näringslivsansvarig] Ojämna år påbörja arbetet med Medicinarbalen [Ledamot] Februari Närvara vid föreläsningen på T7 - Intro till kliniken och där dela ut lathundar om klinisk handledning [Ledamot] Bevaka mottagningen så att den tjänar sitt syfte och sker i enlighet med skriven policy [Studiesocialt ansv] Anordna och bevaka mottagningen av utbytesstudenter [Internationellt ansvariga] Hålla i en station på kulvertorienteringen [Styrelse] Samarbeta med Consensus för att anordna en utbildning för kursrepresentanter och för temagruppsrepresentanter för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt [Ordförande och utbildningsansv] Utlysa Utmärkt Inspiratör genom Consensus [Utbildningsansv] Uttagning till Medicinar-SM [MedSM general] Mars April Anordna sektionsvecka [Styrelse] Initiera valkampanj [Valberedning] Anordna bokmässa [Näringslivsutskottet] Anordna ÄoPoP för termin 1 [Studiesociala utskottet] Närvara på ÄoPoP för termin 1 [Styrelse] Ta fram verksamhetsplan och budget för nästkommande år [Styrelse] Ojämna år anordna Medicinarbalen [Ledamot] Initiera arbetet med att utse vinnare av det Handledardiplom preklin som ska delas ut på FUM [Ledamot] Servera champagne och tilltugg till T11 efter deras sista föreläsning [Ledamot] Om behovet finns, anordna extra FUM för diskussion om till exempel verksamhetsplan och budget för nästkommande år [Vice ordförande/sekreterare] Utse MF-stipendiat [Styrelse] Anordna tackaktivitet för sektionsengagerade [Studiesociala utskottet] Bankgiro:

16 Verksamhetsplan Maj Ett lag från Medicinska föreningen i Linköping skall deltaga i Medicinar SM [MedSM general] Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] Anordna en social avslutning för MF-styrelse [Ordförande] Anordna överlämning för gamla och nya styrelsen [Ordförande] Juni - Skriva verksamhetsberättelse för året [Styrelse] - Överlämna muntligen och skriftligen till nästkommande styrelse [Styrelse] Bankgiro:

17 Proposition Proposition Budget I årets budget har vi valt att lägga in alla intäkter och kostnader som har under året. Tidigare har det vid redovisning till fullmäktige varit svårt att få en bra överblick över de samlade intäkterna och utgifterna och detta kommer troligtvis underlättas med denna nya budget. Det förenklar det även redovisningsmässigt och det blir lättare för fullmäktige att styra verksamheten. Som ett resultat av detta blir inkomster och utgifter betydligt större än föregående år i budgeten men är ungefär som tidigare år i realiteten. Det förslås även flera ändringar i budgeten. MF-idrott har fått ökade hallhyror varför medlemsavgiften förslås höjas till 150 kr. Beräknas nu 120 medlemmar på ett år (60 per termin) som varit snittet för i år. MF-idrott förslås också få mer pengar från det ökade medlemsantalet i. När styrelsen tog in förslag från medlemmar hörde många förslag idrottsevent varför styrelsen vill avsätta pengar för att anordna sådana. Medlemsantalet har i år ökat och därför budgeteras det för mer medlemsavgifter nästa år. Vi räknar nu på 480 st medlemmar per termin, vilket är årets snitt. Vi föreslår att det tas ut en vinst på inköp av stetoskop och läkarrockar. Vinsten från stetoskopen lägs på att öka äskningspotten då det under året inkommit många äskningar. Stetoskopen har det tidigare gjorts vinster på men när detta inte synts i budgeten ordentligt blir transparensen lidande, nu kan medlemmarna styra storleken på denna vinst och vad pengarna kommer gå till. Vinsten för läkarrockarna föreslås läggas på mottagningen. För tillfället är arvodet till utbildningsansvariga 3000 kr per termin och person. Vid detta arvode måste arbetsgivaravgifter betalas in, vilket inte har gjorts tidigare. Detta skulle medföra en högre kostnad för arvodering. Styrelsen har därför valt att förslå en arvodering på 999 kr per termin för utbildningsansvariga. Om detta arvode betalas ut olika kalenderår så kommer inte arbetsgivaravgifter att påföras. Detta ger 8000 kr att fördela i budgeten kr av pengar som frigörs av detta har styrelsen valt att förslå en mindre arvodering, 499 kr per termin, till ordförande, studiesocialt ansvarig och ekonomiansvarig kr förslås gå till styrelsens kick-off och sociala aktiviteter, så får hela styrelsen del av detta kr förslås gå till styrelsens övriga verksamhet i och med det föreslagna kaffet till medlemmarna första måndagen varje månad, för detta ändamål läggs också till 1000 kr från det ökade medlemsantalet. Numera genomför Consensus kursrepresentantsutbildningen varför 5000 kr från denna frigörs i budgeten. Styrelsen föreslår att dessa frigjorda resurser fördelas med 1000 kr på utbildningsutskottet, 1000 kr på KRAM, 1000 kr på näringslivsutskottet och 2000 kr på Internationella utskottet. Näringslivsutskottet har startat upp i år och ambitionen är att ytterligare utvidga dess verksamhet. Det förslås en ökad integration av utbytesstudenter med ordinarie studenter varför en satsning på dem även bör speglas i budgeten. Valberedningens budget har ökat i år. Detta var ett önskemål från förra årets valberedning som vi nu har tagit med. Bankgiro:

18 Proposition Balen förslås av styrelsen anordnas vartannat år. I budgeten förslås att 8000 kr nästa år görs som avsättning till balen året efter för att denna ska kunna bli än mer glamorös. Benämningen på vissa poster har ändrats för att ge en bättre bild av vad föreningens pengar går till. Vissa poster har också delats upp på två för att undvika att medlemmarna får en uppfattning av att pengarna går till något annat än vad de faktiskt går till. Med ovanstående som motivering förslår styrelsen därför fullmäktige att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 enligt bilaga. Bankgiro:

19 Inkomster 1 Consensus Grundersättning Ersättning för arbetsmiljö och utbildning kr/helårsekvivalent, beräkning på 900 st 1.3 Utbetalning av sektionsavgifter Medlemsavgiften, 40kr/stud & termin, 480 medlemmar/termin 1.4 Mottagningsstöd st, 100 kr/person 1.5 Marknadsföringsstöd Spons/Övrigt Ambio Helse 3 MF-Idrott Räknat på 120 st, 150 kr/st 4 Försäljning shopen Försäljning märken & tygkassar 9000 Uppskattning, som förra året 4.2 Försäljning stetoskop Vinstmarginal på 2%, pengarna läggs i äskningspotten 4.3 Försäljning rockar st á 200. Vinstmarginal på 10%, läggs på mottagningen 5 Studiesociala aktiviteter & event ÄoPoP Sektionsaktivas sittning 6000 Summa intäkter kr mer än förra året. Räknas numera medtagna intäkt och utgiftsposter som inte syntes förr är ökningen kr Utgifter 1. Styrelsen Administration Verksamhet Bokföring och bank Stipendie Sektionsvecka Äskningspott Arvode EA Arvode Ordf Kick-off & sociala event FUM Shopen (inköp) Inköp märken & tygkassar 3000

20 3.2 Inköp stetoskop Inköp rockar Utbildningsutskottet Utskottet KRAM OMSiS Arvode UA Näringslivsutskottet Informationsutskottet Informationsmaterial Styrelsens T-shirts Valberedningen Med Studiesocial verksamhet Utskottet T 11 Examen Mottagning T Våraktivitet för sektionsengagerade Ärtor & Punsch Avsättning Bal MF Kör Arvode SA Aktivitetssubventionering Sektionsaktivas sittning Idrottsutskottet Hallhyror Event och material Med-SM Internationella uts Oförutsedda utgifter 3000 Summa kostnader Överskott/ Underskott 0

21 Proposition Proposition Kravallklädsel På senaste fullmäktige uppdrogs styrelsen att undersöka vad som skulle ersätta OP-ställ som kravallklädsel under fracken för framtida studenter. En undersökning i två omgångar gjordes. Först fick alla medlemmar inkomma med förslag, sedan fick alla medlemmar rösta om förslagen. Resultatet är tydligt, en klar majoritet av de som röstade vill att OP-ställen ska ersättas med valfria kläder under fracken. 104 svar inkom och resultatet är följande: Valfri/civil klädsel - alltså alla tar på sig vad de själva vill under fracken % Varje termin får bestämma en gemensam klassoutfit % Svart tröja och svarta byxor % Valfri nederdel, klassgemensam överdel % Grön T-shirt och gröna snickarbyxor % Valfri nederdel, T-shirt med valfritt potatistryck 1 1 % Prickig skjorta 1 1 % Röd T-shirt 0 0 % Tall tee (alltså lång T-shirt) 0 0 % Styrelsen vill därför föreslå fullmäktige att kravallklädsel under fracken framöver ska vara valfri klädsel, dock ej OP-ställ. Bankgiro:

22 Proposition Proposition Ekonomiansvarig Titeln som kassör beskriver i nuläget inte kassörens uppgifter till fullo utan endast en del. Förutom pengar så har kassören även ansvaret för att föreningens övriga materiella resurser hushålls rätt, kassören ser också till att budgeten följs, sköter redovisningen och deklarerar för föreningen, därmed är föreningens ekonomi kassörens ansvarsområde. Vidare har andra positioner i styrelsen såsom näringslivsanvarig och utbildningsansvarig en tydlig titel med korrekt ansvarsbeskrivning och styrelsen önskar därför att kassörens titel benämns liknande. Styrelsen önskar att posten kassör byter namn till ekonomiansvarig Med ovanstående motivering föreslår därför styrelsen fullmäktige att i stadgan Ersätta 3:4 Firmatecknare Firmatecknare i MF är ordförande och kassör enligt punkt 7:1. Med 3:4 Firmatecknare Firmatecknare i MF är ordförande och ekonomiansvarig enligt punkt 7:1. Ersätta 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Med 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, ekonomiansvarig, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Ersätta 7:1 Sammansättning c) kassör Med 7:1 Sammansättning c) ekonomiansvarig Ersätta 7:4 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom i personval där lotten skiljer. Omröstningen sker alltid öppet utom i val, om ledamot så begär. Bankgiro:

23 Proposition Då brådskande beslut krävs i en fråga som egentligen skall avgöras av styrelsen men denna av någon anledning ej kan sammanträda, äger ordförande, och kassör rätt att fatta beslut i styrelsens ställe med verkan till nästkommande styrelsesammanträde. Med 7:4 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom i personval där lotten skiljer. Omröstningen sker alltid öppet utom i val, om ledamot så begär. Då brådskande beslut krävs i en fråga som egentligen skall avgöras av styrelsen men denna av någon anledning ej kan sammanträda, äger ordförande, och ekonomiansvarig rätt att fatta beslut i styrelsens ställe med verkan till nästkommande styrelsesammanträde. Bankgiro:

24 Flytta upp posten som Consensus styrelseledamot i prioriteringslistan för VFU Som det ser ut i dagsläget så är styrelseledamöter i Consensus längst ner på prioriteringslistan för VFU tillsammans med MF:s styrelse och MSF:s styrelse. Som ledamot i Consensus styrelse sitter man med som studentrepresentant i många olika forum bl.a. UN utbildningsnämnden, disciplinnämnden, olika institutioners styrelser (t.ex. IKE Institutionen för klinisk och experimentell forskning och IMH Institutionen för medicin och hälsa)) och IPL- utredningen (interprofessionellt lärande dvs. det som kommer ersätta HEL). Detta innebär således att man kan ha en stor inverkan på hög nivå och fyller en viktig roll för läkarprogrammet. Som det ser ut idag är det mer eller mindre omöjligt att sitta med i Consensus styrelse när man går ut på VFU eftersom det är långt ifrån troligt att man får vara i Linköping eller med pendlingsavstånd under alla VFU- perioder. Detta innebär delvis att man hindrar kårengagemang efter preklinterminerna och även att studenterna på klinterminerna får mindre möjlighet att påverka utbildningen. Under verksamhetsåret 14/15 har det funnits en ledamot från klinterminerna på läkarprogrammet och det brukar sällan vara fler än max 2 st per verksamhetsår. Yrkande: - Att flytta upp Consensus styrelseledamot i prioriteringslistan för VFU till punkt 5, dvs. samma nivå som ordförande, vice ordförande och utbildningssekreterare i MF. Amanda Dahl, läkarstudent termin 5 Helena Åberg, läkarstudent termin 5 David Olander, läkarstudent termin 7 Motionssvar Styrelsen anser att Consensus styrelseledamöter gör ett viktigt arbete för såväl läkarstudenter som andra studenter på HU. Arbetet är svårare att genomföra om man inte kan komma till Linköping på styrelsemöten, möten som studentrepresentant och så vidare. Det är önskvärt att även läkarstudenter som går kliniska terminer kan sitta i Consensus styrelse för att studentkåren ska kunna arbeta med frågor viktiga för alla läkarstudenter. Med det sagt så anser styrelsen inte att en flytt till plats fem är lämpligast utan önskar flytta posten upp till plats sex på prioriteringslistan. Styrelsen vill därför rekomendera fullmäktige Att Consensus styrelseledamot flyttas upp till plats 6 på prioriteringslistan. Det vill säga samma plats som ordförande i MSF.

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer