Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Proposition Proposition Arbetsmiljöansvarig I dag är inte arbetsmiljöombudet en post i styrelsen utan en övrig post. Det finns inget tillhörande utskott till posten. Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter är den sociala, psykiska och fysiska hälsan hos alla studenter. Det är en bred arbetsuppgift och många frågor som behöver diskuteras i grupp. Styrelsen anser att arbetsmiljöombudet bör vara en styrelsepost, eftersom detta skulle ge bättre förutsättningar att jobba med dessa frågor. Årets arbetsmiljöombud har upplevt att det har varit fördelaktigt att delta på styrelsemöten och där diskutera frågor och informera om saker. Årets arbetsmiljöombud har även varit med på kursrepresentantmöten och samarbetat med utbildningsansvariga för att få information direkt från studenterna. Styrelsen anser att arbetsmiljö är viktiga frågor och att ett mer effektivt arbete skulle bli möjligt om arbetsmiljöombudet var en styrelsepost. Styrelsen föreslår därför fullmäktige att i stadgan Ersätta 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Med 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, arbetsmiljöansvarig, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Stryka 4:4 Sammanträden s) välja arbetsmiljöansvarig på ett år. Ersätta 7:1 Sammansättning h) tre ledamöter Med Bankgiro:

8 Proposition 7:1 Sammansättning h) arbetsmiljöombud i) tre ledamöter Bankgiro:

9 Proposition Proposition Verksamhetsplan I nästa års verksamhetsplan har några tillägg gjorts. Styrelsen har sett att sektionsveckan och aktiviteterna under denna har varit mycket uppskattade, därför vill vi att föreningen framöver ska anordna fler aktiviteter riktade till medlemmarna även under terminens gång. Under våren har styrelsen en gång stått i diskarna vid glasentrén och tagit in förslag om MFs verksamhet. Detta var mycket lyckat och inför nästa år vill vi att det blir någonting återkommande. Ett av de förslag som kom in från medlemmar när vi stod i glasentrén var att utöka samarbetet med Internationellt ansvariga och integrera utbytesstudenterna mer. Förslaget har tagits med i VPn. Det diskuteras ofta kostnadsdelningssystem inför att samtalsstrimman ska påbörjas men sådana brukar inte bli av i klasserna, även om många tycker att det är en bra idé. Nästa år vill vi därför prova att styrelsen inrättar ett sådant kostnadsdelningssystem för termin 1 för att se hur det fungerar. s representanter i Consensus Fullmäktige har fått in i Consensus verksamhetsplan att de ska verka för att Lika Villkor ska synliggöras mer på Campus US, styrelsen och nuvarande arbetsmiljöombud önskar att även MF:s arbetsmiljöombud nästa år tar del av detta arbete. Det har uppmärksammats att det finns en kick-off i alla utskott och i styrelsen men ingen gemensam kick-off. Vi tror att det vore någonting trevligt och därför förslår vi att en sådan ska anordnas nästa år. LiU ska i maj byta logga. Eftersom s logga innehåller LiU:s symbol behöver vi anpassa vår logga efter den nya LiU-loggan. ska i framtiden anordna inköp av läkarrockar inför T1:s frackinvigning enligt beslut från FUM. Ett annat förslag som kom in från en medlem var att anordna öl/vin/whiskeyprovning, vilket styrelsen önskar att studiesciala utskottet genomför nästa år. Bankgiro:

10 Proposition Medicinarbalen har senaste tiden anordnats varje år. Intresset har blivit lägre varje år varför styrelsen föreslår att balen ska anordnas varannat år för att öka intresset de år den anordnas. Med ovanstående motivering förslår vi vi fullmäktige att fastställa s verksamhetsplan 2015/2016 enligt bilaga. Bankgiro:

11 Verksamhetsplan s verksamhetsplan Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från föreningens medlemmar till dess förtroendevalda. Verksamhetsplanen medger en betydande frihet, och styrelsen är fri att prioritera arbetet, och att lägga till verksamheter. Utöver detta dokument ska styrelsen göra det som åläggs den i stadgar och i avtal med Consensus. Hela året Styrelsen: - Driva s uppdrag att förbättra utbildningskvalitet, arbetsmiljö och den studiesociala miljön - Öka medlemmarnas kunskap om MF:s verksamhet och medvetenhet om de resultat som uppnås - Arbeta aktivt med rekrytering till MF och belöning för sektionsengagemang samt med att uppmuntra medlemmar att äska pengar till olika aktiviteter - Verka för att arbetet i MF:s olika utskott utvecklas och utökas - Ordna/närvara på möten med andra aktörer på Hälsouniversitetet (bl. a. Consensus, MSF, IFMSA, Läkarsällskapets kandidatförening och andra programs sektioner) för att samordna det ideella engagemanget. Vid behov skall även kontaktperson i styrelsen till specifik aktör utses - Ha ett samarbete med Consensus-FUM-ledamöterna - Öka antalet aktiviteter under terminerna - Utöka samarbetet med internationellt ansvariga (t.ex. anordna gemensamma event) - Första måndagen varje månad bjuda på kaffe och ta in förslag om MF:s verksamhet från medlemmarna Ordförande: - Sammankalla till och leda minst 15 styrelsemöten på ett verksamhetsår - Anordna kickoff, sociala aktiviteter och överlämning för styrelsen - Leda styrelsens arbete och ansvara för att verksamhetsplanen och budgeten följs - Ansvara för att MF har ett nära samarbete med Consensus genom bl.a. sektionsordförandemöten, utskotten och Consensus-FUM-ledamöterna - Presentera och representera i olika sammanhang Vice ordförande/sekreterare: - Anordna minst 3 FUM per verksamhetsår - Ansvara för att skriva protokoll och att rätt dokument kommer ut i tid - Ansvara för lokalbokning åt föreningen och dess medlemmar Utbildningsbevakarna: - Arbeta med att utveckla VFU - Arbeta med att utvärdera och utveckla examinationerna - Närvara vid alla PUL-möten och andra av ledningen anordnade möten som rör utbildningen - Anordna KRAM, TRAM och utbildningsutskottsmöten Bankgiro:

12 Verksamhetsplan Bevaka integrationsmomentens kvalitet och fortsatta utveckling - Övervaka konsekvenser av läkarutbildningens utvidgning - Närvara och ta aktiv del i OMSiS-möten (4st per år) - Presentera och välja kursrepresentanter på upprop - Verka för att basgrupper som har strimma utanför Östergötland ska få resor betalda av universitetet eller landstingen Studiesocialt ansvarig: - Vara sammankallande för och arrangera events med studiesociala utskottet - Ansvara för att studiesociala utskottet genomför ålagda aktiviteter, såsom Ärtor och Punsch, bokbytardag och sektionstacksittning - Bevaka mottagningen av de nya läkarstudenterna så att den uppnår sitt syfte och sker i enlighet med policy. Hålla i fadderutbildning del 2, sammankalla till möten för mottagningsutskottet, bistå med information och vägledning för mottagningsansvariga samt representera MF under mottagningsaktiviteter - Anordna ett event tillsammans med Consensus studiesociala utskott under verksamhetsåret Informationsansvarig: - Underhålla hemsidan så att den blir ett välbesökt och användbart verktyg för läkarstudenterna vid HU - På olika sätt nå ut till läkarstudenter och informera om MF:s verksamhet, bl.a. genom att en gång i månaden skicka ut ett nyhetsbrev - Ansvara för marknadsföring av MF:s aktiviteter via facebook, hemsida och affischer - Representera MF i Consensus marknadsföringsutskott Ekonomiansvarig - Ansvara för att budgeten hålls - Till varje FUM inkomma med ekonomisk uppdatering (resultat och balans) - Sammanställa budget samt förslag på ny budget till nästa års styrelse - Deklarera - Löpande sköta föreningens ekonomi - Starta ett kostnadsdelningssystem för samtalsstrimman Näringslivsansvarig: - Främja MF:s kontakter med företag och näringsliv, exempelvis genom sponsoravtal - Representera MF i Consensus externa utskott - Ansvara för inköp av stetoskop Arbetsmiljöombud: - Delta på Consensus arbetsmiljöombudsmöten och där representera läkarstudenter - Föra läkarstudenternas talan i arbetsmiljöfrågor både gällande fysisk och psykisk arbetsmiljö - Verka för att synliggöra Lika Villkor mer på campus US Idrottsansvarig: - Upprätthålla de aktiviteter som ingår i MF-idrott - Öka antalet idrottande och marknadsföra MF-idrott - Boka idrottssalar - Anordna en beachvolleybollsturnering och en fotbollsturnering under verksamhetsåret Bankgiro:

13 Verksamhetsplan MedSM general: - Ansvara för uttagning av Linköpings lag i Medicinar-SM Internationellt ansvariga med studiesocial resp. utbildningsinriktning: - Närvara vid möten med Consensus internationella arbetsgrupp - Rekrytera faddrar - Anordna aktiviteter för utbytesstudenter - Samla in reseberättelser för läkarstudenter som varit utomlands termin 6 - Samarbeta med HU International för att utveckla utbytenas kvalité både för in- och utresande studenter - I samarbete med HU International informera läkarstudenter om möjligheter till utbyten IT-ansvarig: - Ansvara för att hemsidan underhålls och fungerar - I samarbete med informationsansvarig hålla hemsidan uppdaterad - Vara behjälplig med tillgång till styrelseforum, mailadministrering och dyl. till verksamheten Temagruppsrepresentanter - Närvara vid temagruppsmöten och TRAM - Gå på kursrepresentant- och temagruppsrepresentantsutbildningen Kursrepresentanter - Närvara vid MF-FUM - Samla in information från kursare och närvara vid KRAM - Gå kursrepresentant- och temagruppsrepresentantsutbildningen Consensus-FUM-ledamöter - Närvara vid Consensus-FUM och där främja MF:s intressen - Samordna förmöten innan Consensus-FUM - Ha ett samarbete med MF:s styrelse Utbildningsutskottet: - Vara ett forum för diskussion av utbildningsfrågor - Arbeta med projekt för att förbättra utbildningen samt delta och representera läkarstudenter i projektgrupper och på möten där utbildningsförbättring diskuteras Studiesociala utskottet: - Arrangera och planera studiesociala aktiviteter - Anordna ÄoPoP-sittning för T1 - Anordna bokbytardag 1 gång per termin - Anordna tacksittning för sektionsengagerade under höstterminen och annan tackaktivitet under vårterminen - Ansvara för uttagning av nya Superfaddrar inför varje mottagningsperiod Mottagningsutskottet: - Samordna och planera mottagningen Bankgiro:

14 Verksamhetsplan Valberedningen: - Genomföra valkampanj för poster till vårens respektive höstens valfullmäktige Under året Augusti Måla märkesbacken vid HU [Styrelse] Anordna en kickoff för styrelsen då terminens arbete planeras [Ordförande] Information till läkarstudenterna, läkarutbildningens ledning, föreningens inspektor, Consensus styrelse, MSF lokalstyrelse, IFMSA Linköping, Läkarsällskapets kandidatförening och övriga sektioners styrelser om vilka som utgör styrelsen, samt inbjuda till gott samarbete under året [Ordförande] Presentera och välja kursrepresentanter på samtliga upprop [Styrelse] Informera termin 1 om kostnadsdelningssystem för samtalsstrimman [Ekonomiansvarig] Samordna inköp av stetoskop [Näringslivsansvarig] Samordna inköp av läkarrockar till T1 [Näringslivsansvarig] September Tredje eller fjärde veckan på terminen anordna en gemensam kick-off för alla MF:s engagerade [Styrelse] Närvara vid föreläsningen på T7 - Intro till kliniken och där dela ut lathundar om klinisk handledning [Ledamot]. Bevaka mottagningen så att den tjänar sitt syfte och sker i enlighet med skriven policy [Studiesocialt ansv] Närvara på KALAS-mottagningen [Styrelse] Hålla i en station på kulvertorienteringen [Styrelse] Anordna och bevaka mottagningen av utbytesstudenter [Internationellt ansvariga] Samarbeta med Consensus för att anordna en utbildning för kursrepresentanter och för temagruppsrepresentanter för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt [Ordförande och utbildningsansv] Anordna beachvolleyturnering genom idrottsutskottet [Idrottsansvarig] Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] På FUM presentera ett förslag till MF-logga anpassad efter LiUs nya logga [Informationsansvarig] Oktober Anordna ÄoPoP för termin 1 [Studiesociala utskottet] Närvara på ÄoPoP för termin 1 [Styrelse] Anordna en bokbytardag [Näringslivsutskottet] Initiera valkampanj [Valberedning] Anordna ölprovning/whiskey/vinprovning [Studiesociala utskottet] November Servera champagne och tilltugg till T11 efter deras sista föreläsning [Ledamot] Anordna tackfest för sektionsengagemang [Studiesociala utskottet] Bankgiro:

15 Verksamhetsplan December Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] Anordna en social avslutning för MF-styrelse [Ordförande] Anordna överlämning för gamla och nya styrelsen [Ordförande] Januari Anordna en kickoff för styrelsen då terminens arbete planeras [Ordförande] Presentera och välja kursrepresentanter på samtliga upprop [Styrelse] Närvara på Nollefesten [Styrelse] Samordna inköp av läkarrockar till T1 [Näringslivsansvarig] Samordna inköp av stetoskop [Näringslivsansvarig] Ojämna år påbörja arbetet med Medicinarbalen [Ledamot] Februari Närvara vid föreläsningen på T7 - Intro till kliniken och där dela ut lathundar om klinisk handledning [Ledamot] Bevaka mottagningen så att den tjänar sitt syfte och sker i enlighet med skriven policy [Studiesocialt ansv] Anordna och bevaka mottagningen av utbytesstudenter [Internationellt ansvariga] Hålla i en station på kulvertorienteringen [Styrelse] Samarbeta med Consensus för att anordna en utbildning för kursrepresentanter och för temagruppsrepresentanter för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt [Ordförande och utbildningsansv] Utlysa Utmärkt Inspiratör genom Consensus [Utbildningsansv] Uttagning till Medicinar-SM [MedSM general] Mars April Anordna sektionsvecka [Styrelse] Initiera valkampanj [Valberedning] Anordna bokmässa [Näringslivsutskottet] Anordna ÄoPoP för termin 1 [Studiesociala utskottet] Närvara på ÄoPoP för termin 1 [Styrelse] Ta fram verksamhetsplan och budget för nästkommande år [Styrelse] Ojämna år anordna Medicinarbalen [Ledamot] Initiera arbetet med att utse vinnare av det Handledardiplom preklin som ska delas ut på FUM [Ledamot] Servera champagne och tilltugg till T11 efter deras sista föreläsning [Ledamot] Om behovet finns, anordna extra FUM för diskussion om till exempel verksamhetsplan och budget för nästkommande år [Vice ordförande/sekreterare] Utse MF-stipendiat [Styrelse] Anordna tackaktivitet för sektionsengagerade [Studiesociala utskottet] Bankgiro:

16 Verksamhetsplan Maj Ett lag från Medicinska föreningen i Linköping skall deltaga i Medicinar SM [MedSM general] Anordna FUM [Vice ordförande/sekreterare] Anordna en social avslutning för MF-styrelse [Ordförande] Anordna överlämning för gamla och nya styrelsen [Ordförande] Juni - Skriva verksamhetsberättelse för året [Styrelse] - Överlämna muntligen och skriftligen till nästkommande styrelse [Styrelse] Bankgiro:

17 Proposition Proposition Budget I årets budget har vi valt att lägga in alla intäkter och kostnader som har under året. Tidigare har det vid redovisning till fullmäktige varit svårt att få en bra överblick över de samlade intäkterna och utgifterna och detta kommer troligtvis underlättas med denna nya budget. Det förenklar det även redovisningsmässigt och det blir lättare för fullmäktige att styra verksamheten. Som ett resultat av detta blir inkomster och utgifter betydligt större än föregående år i budgeten men är ungefär som tidigare år i realiteten. Det förslås även flera ändringar i budgeten. MF-idrott har fått ökade hallhyror varför medlemsavgiften förslås höjas till 150 kr. Beräknas nu 120 medlemmar på ett år (60 per termin) som varit snittet för i år. MF-idrott förslås också få mer pengar från det ökade medlemsantalet i. När styrelsen tog in förslag från medlemmar hörde många förslag idrottsevent varför styrelsen vill avsätta pengar för att anordna sådana. Medlemsantalet har i år ökat och därför budgeteras det för mer medlemsavgifter nästa år. Vi räknar nu på 480 st medlemmar per termin, vilket är årets snitt. Vi föreslår att det tas ut en vinst på inköp av stetoskop och läkarrockar. Vinsten från stetoskopen lägs på att öka äskningspotten då det under året inkommit många äskningar. Stetoskopen har det tidigare gjorts vinster på men när detta inte synts i budgeten ordentligt blir transparensen lidande, nu kan medlemmarna styra storleken på denna vinst och vad pengarna kommer gå till. Vinsten för läkarrockarna föreslås läggas på mottagningen. För tillfället är arvodet till utbildningsansvariga 3000 kr per termin och person. Vid detta arvode måste arbetsgivaravgifter betalas in, vilket inte har gjorts tidigare. Detta skulle medföra en högre kostnad för arvodering. Styrelsen har därför valt att förslå en arvodering på 999 kr per termin för utbildningsansvariga. Om detta arvode betalas ut olika kalenderår så kommer inte arbetsgivaravgifter att påföras. Detta ger 8000 kr att fördela i budgeten kr av pengar som frigörs av detta har styrelsen valt att förslå en mindre arvodering, 499 kr per termin, till ordförande, studiesocialt ansvarig och ekonomiansvarig kr förslås gå till styrelsens kick-off och sociala aktiviteter, så får hela styrelsen del av detta kr förslås gå till styrelsens övriga verksamhet i och med det föreslagna kaffet till medlemmarna första måndagen varje månad, för detta ändamål läggs också till 1000 kr från det ökade medlemsantalet. Numera genomför Consensus kursrepresentantsutbildningen varför 5000 kr från denna frigörs i budgeten. Styrelsen föreslår att dessa frigjorda resurser fördelas med 1000 kr på utbildningsutskottet, 1000 kr på KRAM, 1000 kr på näringslivsutskottet och 2000 kr på Internationella utskottet. Näringslivsutskottet har startat upp i år och ambitionen är att ytterligare utvidga dess verksamhet. Det förslås en ökad integration av utbytesstudenter med ordinarie studenter varför en satsning på dem även bör speglas i budgeten. Valberedningens budget har ökat i år. Detta var ett önskemål från förra årets valberedning som vi nu har tagit med. Bankgiro:

18 Proposition Balen förslås av styrelsen anordnas vartannat år. I budgeten förslås att 8000 kr nästa år görs som avsättning till balen året efter för att denna ska kunna bli än mer glamorös. Benämningen på vissa poster har ändrats för att ge en bättre bild av vad föreningens pengar går till. Vissa poster har också delats upp på två för att undvika att medlemmarna får en uppfattning av att pengarna går till något annat än vad de faktiskt går till. Med ovanstående som motivering förslår styrelsen därför fullmäktige att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 enligt bilaga. Bankgiro:

19 Inkomster 1 Consensus Grundersättning Ersättning för arbetsmiljö och utbildning kr/helårsekvivalent, beräkning på 900 st 1.3 Utbetalning av sektionsavgifter Medlemsavgiften, 40kr/stud & termin, 480 medlemmar/termin 1.4 Mottagningsstöd st, 100 kr/person 1.5 Marknadsföringsstöd Spons/Övrigt Ambio Helse 3 MF-Idrott Räknat på 120 st, 150 kr/st 4 Försäljning shopen Försäljning märken & tygkassar 9000 Uppskattning, som förra året 4.2 Försäljning stetoskop Vinstmarginal på 2%, pengarna läggs i äskningspotten 4.3 Försäljning rockar st á 200. Vinstmarginal på 10%, läggs på mottagningen 5 Studiesociala aktiviteter & event ÄoPoP Sektionsaktivas sittning 6000 Summa intäkter kr mer än förra året. Räknas numera medtagna intäkt och utgiftsposter som inte syntes förr är ökningen kr Utgifter 1. Styrelsen Administration Verksamhet Bokföring och bank Stipendie Sektionsvecka Äskningspott Arvode EA Arvode Ordf Kick-off & sociala event FUM Shopen (inköp) Inköp märken & tygkassar 3000

20 3.2 Inköp stetoskop Inköp rockar Utbildningsutskottet Utskottet KRAM OMSiS Arvode UA Näringslivsutskottet Informationsutskottet Informationsmaterial Styrelsens T-shirts Valberedningen Med Studiesocial verksamhet Utskottet T 11 Examen Mottagning T Våraktivitet för sektionsengagerade Ärtor & Punsch Avsättning Bal MF Kör Arvode SA Aktivitetssubventionering Sektionsaktivas sittning Idrottsutskottet Hallhyror Event och material Med-SM Internationella uts Oförutsedda utgifter 3000 Summa kostnader Överskott/ Underskott 0

21 Proposition Proposition Kravallklädsel På senaste fullmäktige uppdrogs styrelsen att undersöka vad som skulle ersätta OP-ställ som kravallklädsel under fracken för framtida studenter. En undersökning i två omgångar gjordes. Först fick alla medlemmar inkomma med förslag, sedan fick alla medlemmar rösta om förslagen. Resultatet är tydligt, en klar majoritet av de som röstade vill att OP-ställen ska ersättas med valfria kläder under fracken. 104 svar inkom och resultatet är följande: Valfri/civil klädsel - alltså alla tar på sig vad de själva vill under fracken % Varje termin får bestämma en gemensam klassoutfit % Svart tröja och svarta byxor % Valfri nederdel, klassgemensam överdel % Grön T-shirt och gröna snickarbyxor % Valfri nederdel, T-shirt med valfritt potatistryck 1 1 % Prickig skjorta 1 1 % Röd T-shirt 0 0 % Tall tee (alltså lång T-shirt) 0 0 % Styrelsen vill därför föreslå fullmäktige att kravallklädsel under fracken framöver ska vara valfri klädsel, dock ej OP-ställ. Bankgiro:

22 Proposition Proposition Ekonomiansvarig Titeln som kassör beskriver i nuläget inte kassörens uppgifter till fullo utan endast en del. Förutom pengar så har kassören även ansvaret för att föreningens övriga materiella resurser hushålls rätt, kassören ser också till att budgeten följs, sköter redovisningen och deklarerar för föreningen, därmed är föreningens ekonomi kassörens ansvarsområde. Vidare har andra positioner i styrelsen såsom näringslivsanvarig och utbildningsansvarig en tydlig titel med korrekt ansvarsbeskrivning och styrelsen önskar därför att kassörens titel benämns liknande. Styrelsen önskar att posten kassör byter namn till ekonomiansvarig Med ovanstående motivering föreslår därför styrelsen fullmäktige att i stadgan Ersätta 3:4 Firmatecknare Firmatecknare i MF är ordförande och kassör enligt punkt 7:1. Med 3:4 Firmatecknare Firmatecknare i MF är ordförande och ekonomiansvarig enligt punkt 7:1. Ersätta 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Med 4:4 Sammanträden n) välja ordförande, ekonomiansvarig, näringslivsansvarig, utbildningsansvarig klin, en övrig ledamot, samt sexmästare/sexmästarinna på ett år med start från 1 juli innevarande år. Ersätta 7:1 Sammansättning c) kassör Med 7:1 Sammansättning c) ekonomiansvarig Ersätta 7:4 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom i personval där lotten skiljer. Omröstningen sker alltid öppet utom i val, om ledamot så begär. Bankgiro:

23 Proposition Då brådskande beslut krävs i en fråga som egentligen skall avgöras av styrelsen men denna av någon anledning ej kan sammanträda, äger ordförande, och kassör rätt att fatta beslut i styrelsens ställe med verkan till nästkommande styrelsesammanträde. Med 7:4 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom i personval där lotten skiljer. Omröstningen sker alltid öppet utom i val, om ledamot så begär. Då brådskande beslut krävs i en fråga som egentligen skall avgöras av styrelsen men denna av någon anledning ej kan sammanträda, äger ordförande, och ekonomiansvarig rätt att fatta beslut i styrelsens ställe med verkan till nästkommande styrelsesammanträde. Bankgiro:

24 Flytta upp posten som Consensus styrelseledamot i prioriteringslistan för VFU Som det ser ut i dagsläget så är styrelseledamöter i Consensus längst ner på prioriteringslistan för VFU tillsammans med MF:s styrelse och MSF:s styrelse. Som ledamot i Consensus styrelse sitter man med som studentrepresentant i många olika forum bl.a. UN utbildningsnämnden, disciplinnämnden, olika institutioners styrelser (t.ex. IKE Institutionen för klinisk och experimentell forskning och IMH Institutionen för medicin och hälsa)) och IPL- utredningen (interprofessionellt lärande dvs. det som kommer ersätta HEL). Detta innebär således att man kan ha en stor inverkan på hög nivå och fyller en viktig roll för läkarprogrammet. Som det ser ut idag är det mer eller mindre omöjligt att sitta med i Consensus styrelse när man går ut på VFU eftersom det är långt ifrån troligt att man får vara i Linköping eller med pendlingsavstånd under alla VFU- perioder. Detta innebär delvis att man hindrar kårengagemang efter preklinterminerna och även att studenterna på klinterminerna får mindre möjlighet att påverka utbildningen. Under verksamhetsåret 14/15 har det funnits en ledamot från klinterminerna på läkarprogrammet och det brukar sällan vara fler än max 2 st per verksamhetsår. Yrkande: - Att flytta upp Consensus styrelseledamot i prioriteringslistan för VFU till punkt 5, dvs. samma nivå som ordförande, vice ordförande och utbildningssekreterare i MF. Amanda Dahl, läkarstudent termin 5 Helena Åberg, läkarstudent termin 5 David Olander, läkarstudent termin 7 Motionssvar Styrelsen anser att Consensus styrelseledamöter gör ett viktigt arbete för såväl läkarstudenter som andra studenter på HU. Arbetet är svårare att genomföra om man inte kan komma till Linköping på styrelsemöten, möten som studentrepresentant och så vidare. Det är önskvärt att även läkarstudenter som går kliniska terminer kan sitta i Consensus styrelse för att studentkåren ska kunna arbeta med frågor viktiga för alla läkarstudenter. Med det sagt så anser styrelsen inte att en flytt till plats fem är lämpligast utan önskar flytta posten upp till plats sex på prioriteringslistan. Styrelsen vill därför rekomendera fullmäktige Att Consensus styrelseledamot flyttas upp till plats 6 på prioriteringslistan. Det vill säga samma plats som ordförande i MSF.

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-10-14 Styrelsemöte 2014, 14 oktober 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Hanna Sofia N, Melinda P, Fredrik T, Hanna Maria N, Jonatan P, Art V, Hannah E, Ebba D, Tor M, Julia M,

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemöte, Onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 18:15 Lokal: Kanel Närvarande: Sarah, Frank, Salik, Klara, Petra, Ellen, Ebba W, Ebba B (via skype), Lovisa, Lydia och Ida Lindberg. 1. Mötets öppnande Klara

Läs mer

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10 Styrelsemöte no 5 2013/2014, 10 oktober2013, kl. 19.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Jadelind, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin Thorén, Julia Fagergren Ekholm,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 10 december 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Liisa A, Anna HE, Anna J, Jonas L, Boris K, Fredrik R, Albin T, Hanna N, Hannah E, Melinda P, Julia M, Ebba D och Emmy L 1.

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Reglemente antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Styrelsen................................ 1 2 Mottagningen............................. 2 1 Styrelsen 1.2 Poster 1.2.1 Ordförande Det åligger

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Reviderade

Reviderade ARBETSORDNINGAR Reviderade 2016-02-04 Consensus Kontakt Besöks-/postadress Medicinska fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US, ingång 73 Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet

Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet Stadgar för Miljövetarsektionen vid Linköpings universitet 1 Föreningen 1.1 Miljövetarsektionen, nedan kallad MiP-sektionen, är en ideell studentorganisation. 1.2 MiP-sektionen har organisationsnumret:

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING Antagen under stormöte 2010-05-14 Policy för sjuksköterskesektionen Linköping Syftet med detta dokument är att beskriva de verksamheter och uppgifter som de

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg

Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Arbetsbeskrivningar för Juridiska Föreningen i Göteborg Juridiska Föreningen 1. Juridiska Föreningens styrelse Samtliga ledamöter av Juridiska Föreningens Styrelse ska: delta vid styrelsemöten stå till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer