EU:s nya programperiod Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s nya programperiod 2014 2020 Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2!"

Transkript

1 EU:s nya programperiod Så rustar vi oss i Göteborgsregionen del 2! EU:s nya programperiod har startat och den 24 november bjöd Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs Stad in till en workshop där vi tillsammans med myndigheter samt lokala och regionala aktörer diskuterade utmaningar och möjligheter med stöd av EU:s strukturfonder. Det dök upp ett antal frågor som nu har besvarats av nästan alla myndigheterna i denna dokumentation. Notera att många svar är preliminära eftersom alla program inte är helt klara ännu, så vi ber er betrakta underlaget som ett arbetsmaterial och dokumentation från den 24/11. För vidare frågor och svar hänvisas till respektive myndighet och program. Dokumentation, Jessica Söderström För frågor gällande den 24/11:

2 Frågor och svar från myndigheterna Vad kommer skillnaden vara mellan utlysningarna i januari och maj? Interreg ÖKS: Första utlysning blir förmodligen 15 feb - 15 mars Nästa utlysning förväntas bli i början av hösten För närvarande planerar vi inte riktade utlysningar. VGR: Detta går inte att svara på än. ERUF: Det finns en tanke om att de områden som är stängda för ansökan i januari-februari kommer vara öppna under sommarens utlysning. Målet är att samtliga insatsområden ska vara öppna i någon av årets utlysningar. Interreg: Ingen eller oändlig - endast ett program inom Interreg torde vara öppet för ansökningar i januari (IR BSR Östersjön), och här lär det knappast bli någon skillnad mot nästa runda. Övriga program planeras för närvarande ha sin första utlysning senare under första halvåret ESF: Den preliminära planen är att medel lyses ut under januari och innan sommaren Utlysningarna till sommaren kommer utgå från den regionala handlingsplanen för Västsverige men mer än så är inte planerat. Målvärden och resultat: hur kommer de se ut? Interreg ÖKS: Där kommer läggas vikt vid att det av ansökan framgår: Varför man har valt det insatsområde där er valt ->varför man har valt den investeringsprioritet där er valt -> hur bidrar projektet till att uppnå det specifika mål som är knytet till denne investeringsprioritet -> hur mycket bidrar projektet konkret till den/de (minst en) av aktivitetsindikatorerna under denna prioritet. (Insatsområden, specifika mål, investeringsprioriteringar och aktivitetsindikatorer finns i programdokument för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak). ERUF: Det är centralt att projektets mål ligger i linje med det operativa programmet, regionala strategier och EU2020. I ansökan formuleras övergripande mål, projektmål och delmål för projektverksamheten. Läs mer om mål och resultat på Tillväxtverkets hemsida: ml Där publiceras även information om indikatorer och uppföljning av resultat.

3 Vad är det för arbetsmarknadsinsatser som finns inom fonderna? Konkreta exempel! ESF: I det nationella socialfondsprogrammet som beslutades 3 december 2014 och som finns att läsa på finns det exempel på vilka arbetsmarknadsinsatser som finns. Inom programområde 1 är det främst kompetensutveckling inom alla typer av verksamheter. Insatserna ska utgå från arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov och ska framgå i en analys. Inom programområde 2 som riktas främst till personer utanför arbetsmarknaden handlar det om insatser som ska leda till att kvinnor och män utvecklas och kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Insatserna ska användas till att tillämpa, pröva eller utveckla metoder för att öka övergångarna till arbete eller utbildning. Det kan handla om utbildning, praktik och arbete men även behov av rehabilitering och validering. Även utbildning till sysselsatta för att stärka arbetsgivarnas möjligheter till att erbjuda arbete eller praktik åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan ingå i ett projekt. I utlysningarna kommer det framgå vilken typ av projekt som efterfrågas så det kommer variera under programperioden. Interreg:- Interreg Sverige-Norge och ÖKS Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Främst gränsöverskridande arbetsmarknader (TVV Gbg kan nog konkretisera).- Interreg B och C (Europé) torde ha mer långsiktiga insatser inom området, såsom hur hantera utmaningen "Demographic Change" o dy. Interreg ÖKS: Arbetsmarknadsfrågor ryms inom programmets insatsområde 4. Sysselsättning. Konkrete exempel på aktiviteter finns i programdokumentet s 81 och s 87. Men också inom insatsområde 1. Innovation finns vissa möjligheter. Konkrete exempel på aktiviteter finns i programdokumentet s 25 och s 32. VGR: Behovsanpassade där tydliga analyser av problemområdet har genomförts. Konkreta exempel när det gäller ex kompetensförsörjning är det arbete som ligger till grund i Kompetensplattformarna. Gränsanalys ur ett jämställdhetsperspektiv ryms det inom Sverige/Norge-projektet? VGR: Ja det borde rymmas inom programmet om målgruppen är exempelvis SME. Interreg: Projektförslag inom området torde vara mycket välkomna. Vem äger innovationsupphandlingsfrågan? Finns ingen samordning kring detta. Interreg:? Den som svarar för upphandlingar? ERUF: Konkurrensverket har sedan den 1 januari 2014 uppdraget att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling, inom ramen för den upphandlingsstödjande verksamheten. Läs mer på Konkurrensverkets hemsida: Det kommer att vara möjligt att inom regionalfonden ansöka om stöd för projekt som syftar till att höja kunskapen om innovationsupphandling. Mer information finns i programdokumentet. Det kommer att publiceras på Tillväxtverkets hemsida när det godkänts.

4 VGR: Möjligen kunde detta disksuteras med enheten för Forskning-Utveckling-Utbildning hos Västra Götalandsregionen. Hur ser möjligheterna ut för att kombinera flera fonder? Interreg ÖKS: Kan göres, och uppmuntras, men i form av avgränsade projekt inom det enskilda program. ERUF: Det är inte möjligt att i ett projekt blanda fondmedel, det vill säga söka medel från två fonder i ett projekt. Det är möjligt att ha insatser av socialfondskaraktär i ett regionalfondsprojekt, något som då anges i ansökan. Mer information finns på vår hemsida: 0a66014b779.html under Speciella aktiviteter. Hur redovisning av aktiviteterna kommer se ut är inte klart i dagsläget. En annan möjlighet är att ha separata projekt, som söker ut olika fonder, men som samverkar i genomförandet. Interreg: Frågan är irrelevant för Interreg som i sig själv är ett exempel på "fondsamordning". Interreg finansieras enbart från Regionalfonden, men omfattar även insatser som i ett nationellt/regionalt program skulle finansieras ur någon av de andra fonderna. ESF: Olika insatser inom samma utvecklingsområde skulle kunna ske i parallella projekt. Det finns också möjlighet att finansiera Socialfondsinsatser i ett regionalfondsprojekt och vice versa. VGR: Detta är vad som kommer att eftersträvas i allt högre utsträckning och skall också gärna i framtiden framgå av utlysningarnas innehåll, Tjänar vi något på att läsa den tyska utlysningen som kom i oktober? ESF: Tveksamt om man tjänar på det eftersom den mesta informationen finns på och snart på vår svenska utlysning. En del information på nationella sidor kan vara annorlunda än den svenska informationen då regler och lagar i vissa avseenden skiljer sig åt. Men den som känner att den talar bättre tyska än engelska kan givetvis läsa den. Interreg: Det kan ju vara en god språkövning. (Vilken tysk utlysning avses, det lär nog finnas ett antal!) Interreg ÖKSNej, inte i förhållande till Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. VGR: Myndigheterna får svara. ERUF: Varje land och region har sina mål och strategier. Bäst är att utgå från de svenska programmen som förhoppningsvis snart godkänns och att läsa utlysningstexten som planeras att publiceras i januari.

5 Kommer det finnas möjlighet att ansöka om förstudie våren/hösten 2015? ERUF: Alla förutsättningar för förstudier är inte klara än, men information publiceras löpande på Tillväxtverkets eu-webb: eu.tillvaxtverket.se. Ansökningar om förstudier kommer att hanteras på liknande sätt som övriga ansökningar. Interreg: Ja - om man avser första fasen i ett två-fas-projekt Interreg ÖKS: Ja, troligen kommer där öppnas för förprojektansökningar våren ESF: Nej, inte inom Socialfonden. VGR: Finns väl alltid möjlighet att inom varje utlysning söka förstudier?? Är det värt att börja formulera projekt om de inte är inom prio-områden innan konkreta utlysningar är klara? ERUF: Tillväxtverket arbetar aktivt på att formulera en utlysning, men den kommer inte publiceras innan programmen är klara. Stöd och råd om planering och ansökan finns på hemsidan och vid frågor är ni välkomna att kontakta Tillväxtverket. Interreg ÖKS: Projekter skal våra inom et av programmets fyra insatsområden 1. Innovation 2. Grön ekonomi 3. Transporter 4. Sysselsättning. Interreg: Ja! - Om man överhuvudtaget avser göra ansökan så bör det vara inom områden som omfattas av den regionala/lokala utvecklingsstrategin. Och sådana insatser är ju alltid värdefulla - de bör ju genomföras oavsett om de kan delfinansieras med EU-medel eller ej.- När väl en EU-utlysning kommer så bör man pröva om den aktuella insatsen kan platsa inom utlysningen, och i så fall rigga ett projekt inom denna. Med denna strategi har man en god framförhållning, kan med tillförsikt avvakta kommande utlysningar - och undvika att "hals över huvud springa på alla de bollar som kommer": VGR: Ja, att utveckla projekt tar lång tid. ESF: Utlysningarna kommer variera över tid och utgår från den regionala handlingsplanen för Västsverige och aktuella behov i regionen. Det är därför svårt att ge något tydligt råd kring detta. Vad betyder aktivt ägandeskap och strategisk påverkan? ERUF: Enligt följeforskning från tidigare programperiod har det visat sig att aktivt ägarskap är en framgångsfaktor i projektgenomförandet. Det innebär exempelvis strategisk förankring i den egna och i samverkande organisationer, med ett engagemang från ledningshåll. Det kan också innebära ett långsiktigt engagemang med tydligt mål och syfte, för att se vad projektet bidrar med till ordinarieverksamhet och hur resultaten sedan ska kunna implementeras efter projektslut

6 Interreg: 1 Att man har ledning/politiker med sig, gärna från planeringsskedet, och gärna i styrgrupp (i andra hand referensgrupp). Samt se till att de faktiskt kommer på möten/deltar i konkreta åtgärder. 2 Om 1 ovan är svårt att implementera (realistiskt är det ofta så) så bör man ha med ansvariga tjänstemän. 3 Kommunikatörer - alltid, oavsett om 1 eller 2 ovan är uppfyllt eller ej ESF: Aktivt ägarskap innebär att det finns starka aktörer som kan skapa förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och som tar ansvar för att resultaten tas hand om och blir till långsiktigt hållbara effekter. Ägarna utser en styrgrupp som tar strategiska beslut och återkopplar information om projektets utveckling till ägarna. Styrgruppen tar ansvar för strategisk viktiga frågor för projektets genomförande och implementering. VGR: Att projektet är väl förankrat i ledningsfunktioner och bland deltagande och berörda aktörer. Med strategisk påverkan menas att projektet skall bidra till ett mervärde och utveckla nuvarande funktioner/arbetssätt. Projekten skall göra skillnad, som det populärt uttryckt heter. Interreg ÖKS: Aktivt ägandeskap: at man som projektaktör äger frågan man jobbar med, dvs att det er en fråga som hör under det man arbetar med/det uppdrag man har i den daglige verksamhet. Aktivt ägandeskap innebär också att man engagerar sig i och följer projektet för att insatsen och resultatet har betydelse för organisationens fortsatta utveckling. Strategisk påverkan: at man också jobbar med de långsiktiga perspektiv knyttet till frågan Hur kan myndigheterna bistå med info kring tidigare projekt, rapporter, partnersök m.m.? ESF: Projektbanken på ska man i första hand använda sig av om det gäller ESF-projekt som är avslutade. När det gäller transnationella partners så finns där många vägar att gå partner search forum som anordnas av ESF myndigheter, via egna kontakter och genom Svenska ESF-rådet om man behöver hjälp och råd på vägen eller ibland en direktkontakt. EU-kommissionens hemsida är bra om man vill veta hur ESF är strukturerat i de olika medlemsstaterna och där hittar du kontaktuppgifter till beslutande myndighet. ERUF: Tillväxtverkets projektbank är en förteckning över de projekt som beviljats medel från de åtta regionala strukturfondsprogrammen under programperioden Den finns här: På initiativ av EU-kommissionen finns det en karta över EU-projekt som har genomförts i Sverige. Sidan är under utveckling och alla projekt har inte registrerats, men där är det möjligt att se en del av de många projekt som fått stöd av någon av strukturfonderna. Den finns på Interreg ÖKS: Programmet kommer troligen at arrangera et antal partnersök tillsammans med tematiske seminarer om de fyra insatsområden. Programmets projektdatabas som man finner på ger bra information om tidigare projekt och partnerskap.

7 Interreg: Varje interreg-program har på sin respektive hemsida kataloger över godkända projekt, mer eller mindre detaljerade (Vissa program har även lagt in rapporter från resp. projekt). Flertalet program har dessutom interaktiva funktioner för projektidéer/partnersök mm. Dessa funktioner sökes på olika sättpå respektive program hemsida, men de kan nås på ett enhetligt sätt på respektive programs hemsida, men de kan nås på ett enhetligt sätt på VGRs hemsida och direktlänkar därifrån. (VGRs hemsida är under omarbetning/uppfräschning, men dessa funktioner finns och fungerar, i högerkolumn för respektive program. Exempel: Interreg Nordsjön, ta gärna och botanisera (det finns ca 30-talet projektidéer inlagda) testa själv att lägga in en egen idé, och kontakta oss (VGR) för ytterligare konkret info. VGR: Myndigheterna får svara, men även VGR:s olika enheter kan bistå med kunskap och kontakter. Ny webbportal är under uppbyggnad hos VGR, vilken skall omfatta alla typer av EU-program (inkl sektorsprogrammen). Påminner om "Inget är klart, förrän allt är klart" Kommer något att ändras gällande medfinansiering och redovisning? VGR: Myndigheterna får svara. Interreg ÖKS: Största förandring er flat rate for overhead-omkostnader på 15 %. ERUF: Några större övergripande förändringar hag inte gjorts inom regionalfonden, men Tillväxtverket arbetar aktivt med förenklingar. Information publiceras löpande på Tillväxtverkets hemsida. Läs mer om medfinansiering här: Interreg: - Medfinansiering: Beror på - de insatser som ligger inom VG2020 uppfyller ett grundkriterium, och kan gå vidare till slutlig bedömning av kvalitet/prioritering.- Redovisning: Förenkling Förenkling Förenkling ESF: Medfinansieringen generellt kommer att ändras. Det införs medfinansiering från privata aktörer och medfinansieringsgraden kan variera utifrån målgrupper. Detta kommer att anges i utlysningen. Exempelvis lägre offentlig medfinansiering för grupper som har lägst ersättning eller inte får någon ersättning från myndigheter och kommuner. Enhetskostnader planeras att införas men redovisning på timnivå dvs faktisk närvaro kommer att vara kvar. Förenklingar är på gång men innehållet är inte helt klart ännu. Hur bedöms treåriga projekt utifrån en hållbarhetsdimension? Interreg: Inom Interreg ofta ett minimiönskemål. Inom IR Europé blir det obligatoriskt med en andrafas (2 år) för att bevaka implementering av det som fas 1 (2-3 år) kommer fram till. Interreg ÖKS: Hållbar utveckling er et av tre horisontella kriterier i programmet, där skal beaktas vid bedömning, projekturval och projektgenomförande.

8 VGR: Myndigheterna får svara. Jag ser gärna möjlighet till längre projekt för att understryka den strategiska betydelsen. ERUF: Inom regionalfonden arbetar Tillväxtverket med horisontella kriterier, vilket innebär att projekten ska arbeta med jämställdhet, miljö och icke-diskrinminering som verktyg för att uppnå projektens mål och resultat. Ett annat perspektiv är att projekten ska organiseras för långsiktiga effekter. Se Från idé till ansökan : Vad innebär följeforskaren? Självständighet? Påverkansmöjligheter? Interreg ÖKS: En följeforskare skal så at säga stå bredvid projektet och skal kunna råda om uppstyrning i förhållande till projektets mål och liknande under projektets gång. Interreg: Både och - samt hjälp att styra om projektet om detta skulle behövas. VGR: Både och, men myndigheterna får svara. ESF: Ett vanligt sätt att arbeta med utvärdering är att i slutet av projektet bedöma om man har följt projektplanen och vad de planerade aktiviteterna har resulterat i. En lärande utvärdering ska göra något ytterligare. Den ska bedöma och värdera om projektet är på rätt väg när det gäller att uppnå de resultat som krävs för att uppfylla projektets syfte. En lärande utvärdering går inte att göra i slutet av projektet. Den ska komma in tidigt och följa hela processen i ett projekt. Men det räcker alltså inte med att bara följa processen och visa hur den utvecklas projektets resultat och måluppfyllelse ska också ingå i en lärande utvärdering. Utöver att studera måluppfyllelse och process ska utvärderingen vara lärande. Det bygger mycket på delaktighet från projektorganisationen. ERUF: Förutsättningar för uppföljning i regionalfondsprojekt är inte klara än. Tillväxtverkets hemsida uppdateras löpande. Vad gäller nationella ESF-satsningar - kommer det att finnas särskilda fokusområden? ESF: Det finns en handlingsplan för nationella medel och den utgår från fyra prioriterade områden: Myndigheters arbetssätt och deras samverkan med det omgivande samhället för att stödja social delaktighet och deltagande i studier eller arbete. Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för ett inkluderande och efterfrågestyrt utbildningssystem. En inkluderande och tillväxtgenererande arbetsmarknad för redan anställda och för de som de som är på väg in. Civilsamhällets organisationers och den sociala ekonomins bidrag till den nationella arbetsmarknadspolitiken. Handlingsplanen ska behandlas av Övervakningskommittén i mitten av december 2014 och när den är fastställd läggs den ut på Preliminärt kommer utlysningar att publiceras under våren 2015.

9 Hur fungerar medfinansiering generellt om man vill involvera arbetslöshet i projekt? ESF: Det handlar om programområde 2- projekt och medfinansieringen kan bestå av ersättning till deltagare, kontanta medel (privata och offentliga medel) samt i form av bidrag i annat än pengar exempelvis personal som arbetar i projekt från olika myndigheter, lokalkostnader mm. Medfinansieringsgraden kan variera beroende målgrupp. Detta kommer att anges vid utlysningen. Strategier för lokal utveckling - vilka fonder kan användas till det? Interreg: Regionalfonden kan användas - även inom Interreg. VGR: Lokal utveckling sorterar under Jordbruksverket och framförallt utifrån de lokala strategier som nuvarande LEADER-områden skriver. Vilka som slutligen blir antagna är oklart. Lokalt ledd utveckling finansieras till absolut största delen av jordbruksfonden (1 mrdkr) och till detta kommer ca 280 mnkr från ERUF/ESF centralt. Man räknar med ca 60 LAG-grupper över landet som får del av dessa medel. Således ett litet program ESF: Det beror helt på vad man skall göra i sina strategier och var man geografiskt skall göra det. ESF och ERUF finns i hela landet och därför kan man alltid söka medel där om ens planer passar i respektive fond och de aktuella utlysningarna. I vissa delar av landet kan LLP och Interreg programmen vara en smartare lösning om man skall göra mindre saker eller om man ser en fördel med ett transnationellt utbyte med exempelvis Norge eller Danmark. Hur belyses arbetsmarknadsfrågor i Interreg? Interreg: Belyses - vad avses? Gränsöverskridande arbetsmarknad är ett insatsområde inom främst IR A-programmen (den "gränsnära", dvs Sverige-Norge och ÖKS). Interreg ÖKS: Arbetsmarknadsfrågor ryms inom först och främst insatsområde 4. Sysselsättning. Men också inom insatsområde 1. Innovation finns vissa möjligheter VGR: Bland annat genom att underlätta arbete på andra sidan nationsgränsen. TOJ Tillgänglighet och jämställdhetskarta platsar det i Interreg C(Europe9 eller finns det andra fonder som passar? ESF: Interreg C byter namn och kommer att kallas Interreg Europe. Jämställdhet och ickediskriminering måste beaktas och jämställdhet ingår i urvalskriterierna. Svenska ESF-rådet Västsverige känner inte till vad jämställdhetskarta syftar till men jämställdhetsintegrering och ickediskriminering är obligatorisk i alla strukturfonder. VGR: Myndigheterna får svara. Men via VGR och det arbete som görs betr tillgänglighet och jämställdhet kan ingångar finnas. Interreg: Platsar det i Interreg? Knappast som enda syfte, men mycket möjligt om del i annat/större sammanhang.

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Västsverige Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen Kompetensförsörjning inom

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015

Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015 Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015 Kompletteringar av strategier Avsnitten: Målvärden (under 7.5) Uppföljning och utvärdering (12.) Börje Karlsson, Landsbygdsanalysenheten SMARTa mål Specifikt

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Systematisk samverkan Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 ökade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel 1 Innehåll Inledning... 4 Socialfondens nationella medel... 5 Handlingsplanens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten RSK-130-2011 Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten 1. Hur kan Europa 2020-strategin och sammanhållningspolitiken knytas närmare till varandra på EU-nivå, nationell

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18)

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) 1(15) Beslutsnr: Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) Beskrivning: I denna handledning kommenteras var och en av rubrikerna i blanketten för ansökan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.4 Denna version

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 - Ansökningsomgångar - Urvalskriterier - Gränsöverskridande projekt - Bredbandsutlysning 1 Inkomna ansökningar 2015-03-10 Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Köp av varor och tjänster görs så att kostnadseffektivitet uppnås.

Köp av varor och tjänster görs så att kostnadseffektivitet uppnås. Datum: 1 (10) 2015-05-04 Kontaktperson: begrepp@esf.se Svenska ESF-rådets begreppslista med ord som kan vara bra att känna till, för till exempel projektägare. Har du förslag på ord, mejla till begrepp@esf.se

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering 1(12) Promemoria Diarienummer Version 2011-06-22 Sven Janssonn 08-57917114 Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för dig som ska

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer