Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Djursholms slott, kl Paragrafer Beslutande Gunnar Oom (m), ordförande Ersättare Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Per-Ove Lannerö (kd) Siv Sahlström (c), 2:e vice ordförande Christian Hoas (m) Olle Reichenberg (m) Jan von Heland (m) Ingrid Erneman (m) Jenny Åkervall (s) Torsten Sjögren (m) Susanna Rudholm (m) Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Johan Haesert, kommundirektör Fredrik Cederblom, kanslichef Bo Strömquist, ekonomichef Sverker Littorin Djursholms slott, Fredrik Cederblom Gunnar Oom Sverker Littorin Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, Djursholms slott Marie-Louise Holmqvist Utdragsbestyrkande...

2 2(16) 20 KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget bilaga Kommunledningskontoret har i PM den 23 januari 2009 reviderat den 26 januari och den 6 februari 2009 förslag till reviderad budget Revideringen av budgeten omfattar följande punkter: - Förslag till ombudgeteringar och i förekommande fall begäran om tilläggsbudget, - Eventuella överföringar mellan verksamhets-/programområden - Ny beräkning av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Ny prognos för kommunens pensionsskuld - Kapitaltjänstkostnader för år Reviderad resultatplan s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag till ombudgeteringar som innebär att driftbudgeten för barn- och utbildningsnämnden utökas med kronor och budgeterade kapitaltjänstkostnader för programområde gatu- och trafik utökas med kronor varav kronor gäller avskrivningar. 2 Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag till ombudgeteringar som innebär att nettoinvesteringarna ökar med sammanlagt kronor. 3 Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens och stadsbyggnadsnämndens begäran om ombudgetering av exploateringsmedel om sammanlagt kronor och kronor, totalt kronor. 4 Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag till reviderad budget vad avser skatte- och statsbidragsintäkter.

3 3(16) 21 KS 2008/0058 Motion om att redovisa kostnaderna för erforderliga köksombyggnader i kommunens fastighetsbestånd Siv Sahlström m fl (c) har lämnat en motion med förslag att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att redovisa vad som gäller och vilka kök i förskolor, äldreboenden m m som måste byggas om och kostnadsberäkna dessa. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämndens yttrande Tekniska nämnden har den 10 juni 2008, 75, överlämnat tekniska kontorets synpunkter (PM 0601) som sitt yttrande över motionen. Av tekniska nämndens yttrande framgår vidare att nämnden inte bedömer det meningsfullt att tekniska kontoret genomför kostnadsberäkningar för köksombyggnader innan inspektioner ägt rum. Nämndens bedömning är att planering av ombyggnationer sker successivt efter genomförda inspektioner. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i skrivelse den 14 januari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet. Av denna framgår bland annat att hela anläggningen, hantering och lokal prövas, till skillnad från tidigare då endast lokalen godkändes grundkraven på lokalen är i stort sett oförändrade i den nya lagstiftningen, men kraven på hanteringen har ökat ett egenkontrollprogram innehållande "Faroanalys" och "HACCPplan" (kritiska punkter i hanteringen) ska finnas för att åstadkomma en likvärdig tillsyn på nationell nivå har Livsmedelsverket fastställt en checklista som ska användas vid kontroller och prövningar flera verksamheter omfattas av prövning inspektörernas tolkningsutrymme inte har förändrats i den nya lagstiftningen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har i PM den 18 januari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunledningskontoret konstaterar vidare att behovet av

4 4(16) ombyggnation ofta beror på en rad omständigheter: brister i underhåll och funktionalitet, ändring i verksamhetens inriktning och omfattning, nya lagkrav inom till exempel områdena arbetsmiljö och livsmedel. Det är med andra inte möjligt att i detalj redovisa de ombyggnader och kostnader som uppstår av en specifik orsak. Kostnaden för en köksombyggnad utgör en sammanvägning av de olika bakomliggande omständigheterna. Kommunledningskontoret gör bedömningen att investeringar och underhåll i kommunens fastighetsbestånd är en för kommunen central strategisk fråga. Eftersom köken utgör en viktig del av kommunens fastighetsbestånd bör, enligt kommunledningskontoret, tekniska nämnden särskilt uppmärksamma åtgärder och kostnader för framtida investeringar och underhåll i kök. Redovisningen rekommenderas ske som en del i tekniska nämndens budgetarbete inför år s beslut 1 beslutar att det av budgetdirektiven för år 2010 skall framgå att investerings- och underhållsåtgärder i kök med åtföljande kostnader särskilt skall uppmärksammas. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar att Siv Sahlströms m fl (c) motion skall anses besvarad med hänvisning dels till kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv, dels till skrivelse från verksamhetschefen vid SRMH och till vad som i övrigt framförts.

5 5(16) 22 KS 2008/0085 Motion om att utse borgerlig begravningsförrättare Motionen inlämnades av Siv Sahlström (c) m fl vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2008, 52. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen att utse en eller flera borgerliga begravningsförrättare, samt att begravningsförrättaren själv får fastställa arvodet för tjänsten och att ingen kostnad för detta skall åligga kommunen. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret har i PM den 7 november 2008 lämnat en redogörelse i ärendet. Yrkanden och proposition Olle Reichenberg (m) yrkar avslag på motionen Jonas Uebel (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (c) och Sivert Svärling (s) biträder Jonas Uebels (fp) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dels Olle Reichenbergs (m) avslagsyrkande och dels Jonas Uebels (fp) bifallsyrkande och han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Olle Reichenbergs (m) yrkande. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservationer Siv Sahlström (c), Patrik Nimmerstam (c) och Sivert Svärling (s) reserverar sig mot beslutet.

6 6(16) 23 KS 2008/0225 Verksamhetsanpassning, kanalisation för fiberkablar till kommunens fastighetsnät Tekniska kontoret har fattat beslut om kanalisation (tomrör) på kommunens tomtmark i syfte att säkerställa att kommunen har kontroll på kabeldragningar till kommunens fastigheter. Arbetet, beslutet och finansieringen har bedömts ingå i verksamheten vid fastighetsavdelningen. Tekniska kontoret anger att beslutet varit ofinansierat i 2008 års budget. Tekniska nämnden har i beslut vid sammanträde godkänt att arbetet med kanalisation finansieras som en verksamhetsanpassning och att kommunfullmäktige anvisar 2,6 miljoner kronor för finansiering. Kommunledningskontorets överväganden och förslag Kommunledningskontoret noterar att de syften och skäl som framhålls i det aktuella beslutsärendet är vällovliga. Långsiktigt bör det vara en fördel för kommunen att själv äga kanalisationen till de 50-tal kommunala fastigheter som omfattats. Det ger oss inom tomtgräns ett oberoende att via upphandling eller på annat sätt välja den leverantör som erbjuder bästa tjänst och pris för tjänster som är möjliga att leverera i fiberkabel. Samordningen mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret har brustit i detta ärende. De behov som låg bakom beslut om upphandling av en så kallad funktionsentreprenad med operatören Telindus borde vid någon tidpunkt ha samordnats med den planering som löpte vid tekniska kontoret. I avstämning med tekniska kontoret har information erhållits om att totalkostnaden uppgår till kronor. Motsvarande kronor uppges rymmas inom befintligt utrymme för verksamhetsanpassningar och skulle därmed vara finansierat. Resterande del om kronor utgör ett överskridande i förhållande till beslutad budget. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett överskridande om kronor gällande kanalisation för fiberkablar. 2 Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att säkerställa en instruktion som innebär korrekta verksamhets- och finansieringsbeslut.

7 7(16) 24 KS 2009/0016 Införande av introduktionsersättning till nyanlända flyktingar samt antagande av riktlinjer för introduktionsersättning Socialnämnden har genomfört en utredning gällande konsekvenserna av att ändra nuvarande ersättningsmodell för nyanlända flyktingar från försörjningsstöd till introduktionsersättning. Sedan den 1 januari 1993 får en kommun enligt lag (SFS 1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar bevilja introduktionsersättning för nyanlända flyktingar som tas emot inom det kommunala flyktingmottagandet. Danderyds kommun har hittills valt att tillämpa försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) innan den enskilde fått egenförsörjning. Socialnämnden (SN 2008/0222) har den 16 december 2008 beslutat att 1 Föreslå kommunstyrelsen att besluta om införande av introduktionsersättning till nyanlända flyktingar i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande Föreslå kommunstyrelsen bevilja socialnämnden att för framtiden justera introduktionsersättningen efter uppkomna behov samt 3 Anta förslaget till riktlinjer för introduktionsersättning vilket är bilagt tjänsteutlåtandet. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret har i PM den 22 januari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunledningskontoret anser att de ekonomiska beräkningar som ingår i socialnämndens beslutsstöd är allt för grunda. En fördjupad analys är nödvändig av de ekonomiska effekterna mot bakgrund av bland annat den modell med periodisering av statsbidraget som tillämpas från och med år Det är svårt att förbise argumenten för modellen som aktiverande och uppbyggd på motprestation vilket ger bättre förutsättningar att förbereda individen för en framtida självförsörjning. Av detta skäl förordar kommunledningskontoret att socialnämndens förslag om införande av introduktionsersättning tillstyrks.

8 8(16) I avvaktan på en fördjupad ekonomisk analys föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen fastställer nivån på introduktionsersättning. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige föreslås besluta om införande av introduktionsersättning till nyanlända flyktingar i enlighet med socialnämndens förslag. 2 Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om justerad nivå på introduktionsersättningen efter förslag från socialnämnden. 3 Kommunfullmäktige föreslås fastställa socialnämndens riktlinjer för introduktionsersättning.

9 9(16) 25 KS 2007/0107 Lokala föreskrifter av avfallshanteringen i Danderyds kommun För varje kommun måste finnas en renhållningsordning som skall innehålla två delar, föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Föreskrifterna om avfallshantering skall reglera kommunens och kommuninvånarnas skyldigheter i fråga om hantering av hushållsavfall. Avfallsföreskrifterna ligger till grund för kommunens avfallsarbete och fungerar som ett kommunalt styrdokument som reglerar avfallshanteringen. Nu gällande föreskrifter fastställdes Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober, 121 att godkänna avfallsföreskrifternas samrådsredogörelse, att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande, samt att föreslå kommunfullmäktige att upphäva nu gällande avfallsföreskrifter. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret har i PM den 4 november 2008 lämnat en redogörelse i ärendet. Den nuvarande renhållningsordningen, som per definition torde vara renhållningsföreskrifterna, antogs av KF den 15 april 1996, 55. Grunden för föreskrifterna är branschorganisationen Avfall Sveriges normalförslag. Yrkanden och proposition Olle Reichenberg (m) yrkar 1 att 49 skall ha följande lydelse: Trädgårdsavfall i form av torra grenar och kvistar får brännas om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Eldning av gräs och löv är förbjuden året runt. 2 att i övrigt godkänna förslaget till föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun att gälla från och med den 1 april 2009, samt 3 att upphäva nu gällande avfallsföreskrifter. Siv Sahlström (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

10 10(16) Ordföranden ställer proposition på dels Olle Reichenbergs (m) yrkande och dels Siv Sahlströms yrkande och han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Olle Reichenbergs (m) yrkande. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget lokala föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun att gälla från och med den 1 april Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu gällande avfallsföreskrifter. 3 Kommunfullmäktige beslutar att 49 skall ha följande lydelse: Trädgårdsavfall i form av torra grenar och kvistar får brännas om det kan ske utan att olägenheter uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Eldning av gräs och löv är förbjuden året runt.

11 11(16) 26 KS 2009/0012 Intern kontroll - planering bilaga har fastställt riktlinjer för intern kontroll. Av dessa framgår bl a att respektive nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för att planera och prioritera arbetet med att utveckla den interna kontrollen. ska också årligen besluta om ett för kommunen gemensamt granskningsområde. Under 2008 har kommunledningskontoret vidtagit en rad åtgärder i syfte att förbättra den interna kontrollen. Dessa åtgärder kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för För att utveckla den interna kontrollen ytterligare föreslår kommunledningskontoret att arbetet under 2009 omfattar de områden som anges i den interna kontrollplan som framgår av bilaga. s beslut 1 fastställer intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2009 enligt bilaga. 2 beslutar att processen från rapportering i självservice till utbetalning av lön ska utgöra ett för kommunen gemensamt granskningsområde 2009.

12 12(16) 27 KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten avgörande system inte varit tillgängliga under längre eller kortare tid. Utbyggnad av infrastruktur inom IT och telefoni har sedan början av talet varit omfattande med bland annat genomförandet av ett för kommunen gemensamt nät och en gemensam telefonväxel. Det är av stor vikt att närmare utreda om de driftproblem som varit, har sin grund i den valda tekniken eller om det finns andra faktorer som bör uppmärksammas. Mot den bakgrunden har kommunledningskontoret tagit initiativ till ett uppdrag att närmare utreda driftsäkerhet mm inom IT och telefoni. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i december 2008 lämnat rapporten Danderyds kommun Översyn av IT- och telefonidrift. Utredningen pekar på brister i kommunikationen mellan IT-avdelningens chef och verksamheten. Av utredningen framgår att dialogen inte speglar ett kund- leverantörsförhållande. Slutsatsen är den att IT-leveransen och utvecklingen av IT-stöd blir lidande om kommunikationen med verksamheten inte fungerar tillfredsställande. Avslutningsvis bör framhållas att IT-säkerhet numer sammankopplas med det vidare begreppet informationssäkerhet som avser förmågan att upprätthålla önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet med avseende på information. Inom Krisberedskapsmyndigheten har utarbetats ett program för en basnivå gällande informationssäkerhet. Flera av de åtgärder som föreslås i utredningen motsvarar de åtgärder och krav som ställs på informationssäkerhet i offentlig verksamhet. s beslut 1 Informationen noteras till protokollet.

13 13(16) 28 KS 2009/0022 Löneväxling till pensionssparande Kommunledningskontoret har i PM den 21 januari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet. Som ett led i kommunens personalpolitik föreslås att tillsvidareanställda i Danderyds kommun ska erbjudas att växla bruttolön till pensionssparande. Löneväxling är en möjlighet att ge anställda ett förstärkt pensionsskydd. Löneväxling kan även göras mot hushållsnära tjänster, bil eller liknande. För Danderyds kommuns del föreslås löneväxling innebära ett avstående av lön mot pension. Den anställde får själv välja hur mycket lön man vill avstå genom ett individuellt avtal med arbetsgivaren. Summan man avstår blir en pensionspremie i det egna pensionssparandet. Löneväxling ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Lön som växlas mot en pensionsförsäkring belastas med särskild löneskatt i stället för fulla arbetsgivaravgifter. Mellanskillnaden ligger på ca 7 %. Den mellanskillnaden åtar sig arbetsgivaren att betala som premie till vald pensionsförsäkring. s beslut 1 beslutar att införa erbjudande om löneväxling till pensionssparande till tillsvidareanställd personal. 2 ger kommundirektören i uppdrag att teckna avtal med försäkringsmäklare rörande löneväxling. 3 ger kommunledningskontoret i uppdrag att administrera löneväxling till pensionssparande.

14 14(16) 29 KS 2008/0011 Extern medelsförvaltning, rebalansering I den löpande rapporteringen av den externa medelsförvaltningen noterades under senare delen av hösten 2008 att det förelåg ett rebalanseringsbehov. Praktiskt innebar det att svenska räntebärande värdepapper skulle avyttras samtidigt som svenska aktier skulle anskaffas. I det skede som rådde med fortsatt negativ utveckling på värdens börser och i avstämning med vår förvaltare, Carlson Investment Management, föreslog kommunledningskontoret i början av december att kommunen skulle avstå rebalansering. s arbetsutskott beslutade enligt 148 den 17 december 2008, 1 Utskottet beslutar att avvakta med rebalansering på grund av rådande situation på finansmarknaden. 2 Utskottet beslutar att anmäla detta till kommunfullmäktige. 3 Rapporten noteras till protokollet. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar att anmälan läggs till handlingarna.

15 15(16) 30 Delegationsärenden För kommunstyrelsens kännedom anmäles: 1 Kommundirektörens delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll nr 2/2009.

16 16(16) 31 Anmälningar Publiceras inte på Internet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer