SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015"

Transkript

1 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 Möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska aktiemarknaden. Se Aktiebevis Europa Tak på sidan 10.

2 2 Produktöversikt Utbud Swedbank erbjuder placeringar både med och utan kapitalskydd. De kapitalskyddade placeringarna (SPAX) ger dig möjlighet att ta del av marknadens uppgång samtidigt som du är garanterad minst det nominella et tillbaka, oavsett marknadsutveckling. De placeringar som saknar kapitalskydd (Bevis) har större risk men ger istället möjlighet till högre avkastningspotential. SPAX kapitalskyddade placeringar Produkt Teckningskurs Deltagandegrad* Löptid SPAX Asiatisk Tillväxt 110 % 110 % 3 år SPAX Framtid 110 % 110 % 3 år SPAX Europa Etik 110 % 110 % 4 år SPAX Oljebolag 110 % 110 % 5 år SPAX Sverige 110 % 120 % 6 år Bevis icke kapitalskyddade placeringar Produkt Teckningskurs Deltagandegrad / Kupong* Löptid Aktiebevis Europa Tak 100 % Deltagandegrad 300 % upp till Tak 3 år Aktiebevis Kupong Sverige 100 % Deltagandegrad 100 % / Kupong 16 % 4 år *) Deltagandegrad och Kupong är indikativa och fastställs den 7 oktober 2015.

3 Marknadsutblick 3 Stark svensk tillväxt och expansiv Riksbank Svensk ekonomi är stark och fortsätter drivas av inhemsk efterfrågan. I ljuset av minusränta och ytterligare penningpolitiska lättnader väntas de svenska hushållens skulder stiga och därmed riskerna som detta medför. I euroområdet har tillväxten breddats och investeringsviljan bör stiga framgent. Den europeiska centralbankens, ECB:s, politik väntas förbli mycket expansiv och en räntehöjning dröjer till slutet av Globalt tar tillväxten fart under kommande år och de lägre investeringarna i råvarusektorerna väntas endast blygsamt påverka utfallet. Sverige Den svenska konjunkturutvecklingen för i år och de kommande två åren är stark och i allt högre grad beroende av hushållens köpkraft. Detta ökar den inhemska efterfrågan, vilket gäller både privatkonsumtion och bostadsmarknad. Exportefterfrågan, å andra sidan, väntas förbli förhållandevis dämpad trots en svag krona. Riskerna är därtill betydande med osäkerhet kring tillväxtekonomierna och sjunkande råvarupriser som påverkar viktiga svenska handelspartners såsom Norge och Finland (via Ryssland). För Riksbanken är den europeiska centralbankens (ECB:s) agerande och kronans utveckling avgörande. I närtid bakbinds Riksbanken av lågt inflationstryck och låga löneökningsförväntningar inför avtalsrörelsen. Detta gör att vi ser ytterligare penningpolitiska lättnader i höst. Riksbanken förväntas sänka styrräntan med 10 räntepunkter till -0,45 procent samtidigt som de utökar obligationsköpprogrammet till efter årsskiftet. Vi bedömer att det dröjer till hösten 2016 innan vi ser en första räntehöjning. I slutet av 2016 förutser vi att reporäntan har höjts till -0,25 procent och vid slutet av 2017 till 0,5 procent. Vårt huvudscenario utgår ifrån en påbörjad normalisering inom amerikansk penningpolitik, en bredare tillväxt inom euroområdet och en svagare tillväxt inom tillväxtekonomierna. Riskerna i prognosen är dock stora och lutar i huvudsak åt det negativa. Utöver osäkerhet kring tillväxtekonomierna och fallande råvarupriser tillkommer den svenska bostadsmarknaden, som väntas fortsätta blomstra. Därmed kvarstår risken att en sättning kan få allvarliga realekonomiska konsekvenser. Europa Efter en tillfällig avmattning ifjol har tillväxten åter tagit fart med starkast utveckling i de perifera länderna. I de flesta länder har framtidstron klättrat till en hög nivå och i början av året var ökningen av detaljhandelsförsäljning och den privata konsumtionen den högsta på tio år. I Spanien, Italien och en rad andra länder har investeringarna fallit kraftigt sedan finanskrisen men nedgången har nu bottnat ur. I Spanien ökar investeringsnivån och i nästa steg borde vi få se en uppgång även i övriga länder. Euron är fortsatt svag jämfört med tidigare, vilket lett till ökad export. De förbättrade tillväxtutsikterna i euroområdet bör också öka investeringsviljan och bristen på arbetskraft i Tyskland kan späda på det ytterligare. Under de senaste månaderna har inflationen i euroområdet stabiliserats och utvecklingen från månad till månad tyder på att kärn-kpi stiger med omkring 1 procent i årstakt. Det är dock klart lägre än inflationsmålet och det betyder att ECB fortfarande har stort handlingsutrymme. Eftersom arbetslösheten alltjämt är hög finns det fog för ECB att fortsätta sin exceptionellt expansiva penningpolitik ett bra tag till. Vi förutser att ECB kommer att slutföra sitt storskaliga program med kvantitativa lättnader. Inte förrän i slutet av prognoshorisonten, 2017, väntas en höjning av styrräntan från dagens låga nivå på 0,05 procent. Hotbilden med ett grekiskt utträde ur EU har ersatts av risker från kinesiska spridningseffekter från börsen samt en dämpad efterfrågan. Tyskland exporterar 6 procent till Kina, vilket kan jämföras mot 3 procent för svensk export till Kina. Ytterligare en risk är att den europeiska investeringstillväxten blir mer modest än vad vi förutsett. Råvaror Från och med 2011 har råvarupriserna sjunkit. Nya aktörer har kommit in på marknaden samtidigt som tillväxten i Kina har dämpats. Detta har lett till att Kina har blivit en nettoexportör av många råvaror. Marknadsbalansen har förskjutits och de flesta råvarupriser har halverats från rekordnivåerna. Priserna ligger dock fortfarande över genomsnittet före den kraftiga konjunkturuppgången. Vi förväntar oss därför att råvarupriserna generellt sett kommer att fortsätta att sjunka. Under prognoshorisonten väntas amerikansk oljeproduktion falla samtidigt som utbudet från Iran och Irak väntas öka. Utbudet från dessa länder är dock osäkert på grund av låg kapacitet, låga nyinvesteringar och geopolitiska risker. Lägre investeringar i råvarusektorerna kommer att påverka den globala ekonomin, men effekterna kommer att förbli blygsamma. Investeringar i olje- och gassektorn uppgår till endast ca 1 procent av den globala bruttonationalprodukten. Lägre råvarupriser är bra för alla andra branscher i den globala ekonomin och den totala effekten på världsekonomin är sannolikt positiv. I takt med att den globala tillväxten stärks ser vi att efterfrågan på olja kommer att öka. Allt som allt bedöms oljepriset långsamt stiga från ett genomsnittligt pris på USD 54 per fat 2015 till strax under USD 70 per fat CATHRINE DANIN Makroanalytiker Swedbank

4 4 Vad är strukturerade placeringar Placeringsalternativ utformade efter rådande marknadsförutsättningar Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad till exempel ett geografiskt område eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. De kan delas in i kapitalskyddade placeringar respektive icke kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddade placeringar Trygghet med möjligheter SPAX är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med kapitalskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt på återbetalningsdagen. En placering i SPAX innebär på så sätt ett begränsat risktagande. Icke kapitalskyddade placeringar högre avkastningspotential till en högre risk Bevis är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade placeringar. Bevis passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Att Bevisen inte är kapitalskyddade innebär att du som kund riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastningspotential jämfört med SPAX. Olika konstruktioner ger olika förutsättningar Vi på Swedbank skräddarsyr våra SPAX och Bevis utifrån det aktuella marknadsläget och erbjuder vid varje tillfälle en rad placeringsalternativ med olika risknivåer och avkastningspotential. För att du som kund ska hitta den produkt som passar just dig har vi märkt dem med olika symboler. kapitalskydd kapitalskydd icke kapitalskydd Tecknas till nominellt och ger bra avkastningspotential. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Tecknas till överkurs vilket ger placeringen ännu bättre avkastningspotential än i BASalternativet. Överkursen kan gå förlorad och är inte kapitalskyddad. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Möjlighet till högre avkastning utan att du betalar överkurs men i utbyte mot en högre risk jämfört med SPAX. Placeringen är inte kapitalskyddad. Aktuellt utbud denna månad Swedbank utvecklar löpande placeringar som på bästa sätt drar nytta av de marknadsförutsättningar som råder. Placeringarna har olika löptider och risknivåer. På följande sidor kan du läsa om de placeringar vi erbjuder.

5 SPAX Kapitalskyddad 5 SPAX Asiatisk Tillväxt SPAX Asiatisk Tillväxt är en kapitalskyddad placering som följer aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan, länder vilka kännetecknas av teknologiskt kunnande och hög investeringstakt, samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Gemensamt för länderna i SPAX Asiatisk Tillväxt är låg värdering och goda framtidsutsikter. En kombination av Taiwan med en stor andel teknikbolag och Singapore med en stor andel bolag inom finanssektorn ger goda förutsättningar för att kunna ta vara på den lågt värderade finanssektorn och de goda framtidsutsikterna vad gäller teknikbolag. Länderna kan också dra fördel av ett gynnsamt geografiskt läge, där tillväxttalen i Asien fortfarande är relativt höga. Samtidigt får exportutvecklingen i regionen stöd av en högre aktivitet i USA och den pågående återhämtningen i Europa. Länderna har goda framtidsutsikter med stora bytesbalansöverskott, hög tillväxt och låg arbetslöshet vilket ger stöd för en stabil konsumtionstillväxt. SPAX Asiatisk Tillväxt kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Singapore och Taiwan Lägsta tecknings kr Deltagandegrad* 110 % Benämning SWEO685A Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Ja, USD/SEK Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober *Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 100 %. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Högt teknologiskt kunnande och hög investeringstakt Länder med goda framtidsutsikter Låg värdering Så fungerar placeringen SPAX Asiatisk Tillväxt är kopplad till en likaviktad korg bestående av två aktieindex som följer aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på korgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Korgens utveckling motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av hur utvecklingen för valutakursen USD/SEK varit. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett korgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Aktieexponering mot bolag med positiva tillväxtutsikter. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. En inbromsning i Kina påverkar länderna negativt. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt.

6 6 Kapitalskyddad SPAX SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden SPAX Framtid erbjuder en exponering som väntas trotsa en eventuell svag konjunktur. Utvecklingen av digitalisering och automatisering fortgår och blir allt effektivare samtidigt som användningsområdena blir fler. En trend som kommer fortgå i högt tempo under många år framöver och som kommer att gynna bolag med just denna exponering. Behovet finns fortfarande att stimulera ekonomin och låga räntor kommer bestå även i framtiden. Behovet för finanspolitiska stimulanser i Europa är påtagligt där de låga räntorna skapar en utväg från den svaga återhämtningen. I takt med en åldrande befolkning förblir hälsovårdssektorn (bioteknik) en attraktiv tillväxtmöjlighet. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Automatisering och digitalisering är två stora tillväxttrender Låga räntor öppnar upp för infrastruktursatsningar i Europa Åldrande befolkning och välfärdssjukdomar gynnar hälsovårdssektorn SPAX Framtid Emittent Löptid Tillgångsslag kapitalskydd Swedbank AB 3 år Aktier Inriktning Bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning Courtage Valutaexponerad Återbetalningskurs SWEO685B 1,5 % på tecknat Ja, USD/SEK 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 95 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Så fungerar placeringen SPAX Framtid är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 14 bolag* med inriktning inom tre områden vi har en stark tilltro till; bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. En aktieplacering med inriktning mot högintressanta områden med goda tillväxtutsikter. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Siemens, Emerson Electric, Skanska, Atlantia, Vinci, Sandvik, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck & Co, Novo Nordisk, Medtronic, Fresenius Medical Care AG & Co och Hennes & Mauritz. Bakslag i den globala konjunkturen kan dämpa investeringsviljan. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt.

7 SPAX Kapitalskyddad 7 SPAX Europa Etik Relativt låg värdering, rekordlåga räntor och en expansiv penningpolitik talar för en positiv börs i Europa. SPAX Europa Etik är en kapitalskyddad placering som följer ett brett europeiskt aktieindex som uppfyller etiska krav. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på den europeiska aktiemarknaden vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Vi tror att konjunkturen kommer att förbättras i Europa de kommande åren. Den expansiva penningpolitiken och de förutsättningar den skapar för potentiellt finanspolitiska stimulanser kommer att hjälpa Europas ekonomi tillbaka till mer normala tillväxtnivåer. Samtidigt gynnas också konjunkturen och framför allt exportbolagen av den relativt kraftiga försvagningen av euron mot framförallt dollarn. Vi ser fortsatt att låga räntor förblir den viktigaste drivkraften för aktiemarknaden generellt. Den relativt låga värderingen av den europeiska aktiemarknaden talar för en fortsatt uppgång i Europa. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Expansiv penningpolitik med låga räntor Svag valuta gynnar exportbolag Relativt lågt värderad börs Så fungerar placeringen SPAX Europa Etik är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex. Bolagen som ingår i index uppfyller etiska krav. För mer information om index, se Produktbladet. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktieindex utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktieindex utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. Europas ekonomi väntas återgå till en normal tillväxtnivå. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. SPAX Europa Etik kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 4 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Europa Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning SWEO685C Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 21 oktober 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 95 % Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på marknaderna. Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt.

8 8 Kapitalskyddad SPAX SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag. SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Priset på olja har tappat ordenligt i värde det senaste året vilket skapat en sämre lönsamhet för oljebolag. Oljebolagens aktiepriser har också tappat mycket i värde i takt med att intäkterna sjunkit kraftigt. Vi förväntar oss att tillväxten globalt kommer att öka kommande år och återhämtningen i ekonomin fortsätter. I takt med återhämtningen kommer oljepriset gradvis att öka och gynna oljeproducerande bolag. Genom att investera i stora globala välkända oljebolag drar vi förhoppningsvis nytta av framtida stigande oljepris. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Stor potential vid stigande oljepris Lågt värderade bolag Den globala tillväxten förväntas öka kommande år Så fungerar placeringen SPAX Oljebolag är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 10 globala bolag* som är verksamma inom oljeindustrin. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktiekorgens utveckling och deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. Lågt värderade bolag med hög tillväxtpotential om oljepriset vänder uppåt. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. Utdragen återhämtning i den globala ekonomin kan påverka marknaderna negativt. Fortsatt stort utbud av olja trots lägre priser minskar möjligheten till stigande oljepriser. SPAX Oljebolag kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Globala oljebolag Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning SWEO685D Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Ja, USD/SEK Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 26 oktober 2020 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 90 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni S.p.A, Exxon Mobil, Repsol, Royal Dutch Shell, Schlumberger Limited, Statoil ASA och Total SA.

9 SPAX Kapitalskyddad 9 SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående svenska bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Den globala återhämtningen är något som kommer att gynna de svenska bolagen. Tjänstesektorn är fortsatt stark och nu ser vi även att förutsättningarna för de svenska exportbolagen ser bättre ut. Bolagen har behållit en god lönsamhet trots att tillväxten varit svag under en lång period och värderingen på stockholmsbörsen talar för en fortsatt positiv avkastning för svenska aktier. En ljusnande omvärldsbild med en stabil hemmamarknad ger tillsammans goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i SPAX Sverige. Urvalet av bolagen är gjort utifrån bra värdering och goda framtidsutsikter. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad God ekonomisk balans med stabila statsfinanser Konkurrenskraftig exportsektor God lönsamhetsnivå och rimligt värderad börs Så fungerar placeringen SPAX Sverige är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 10 svenska bolag*. Bolagen uppfyller etiska krav och ingår i ett etiskt aktieindex. För mer information om urvalet, se Produktbladet. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktiekorgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. En aktiekorg innehållande många, inom sina områden, världsledande företag med starka varumärken. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. SPAX Sverige kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 6 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 120 % Benämning SWEO685E Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 25 oktober 2021 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 100 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg och som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Ericsson, Hennes & Mauritz, Sandvik, SEB, SKF, Svenska Cellulosa, Svenska Handelsbanken, Skanska och Swedbank. Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna. Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt.

10 10 Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Europa Tak Relativt låg värdering, rekordlåga räntor och en expansiv penningpolitik talar för en positiv börs i Europa. Aktiebevis Europa Tak ger möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska börsen upp till ett tak och erbjuder dessutom visst skydd vid nedgång. Placeringen passar dig som: har en svagt positiv tro på den europeiska aktiemarknaden vill ha möjlighet att tredubbla indexuppgången upp till ett tak önskar skydd på nedsidan ned till indikativt -30 procent Swedbanks syn på marknaden Vi tror att konjunkturen kommer att förbättras i Europa de kommande åren. Den expansiva penningpolitiken och de förutsättningar den skapar för potentiellt finanspolitiska stimulanser kommer att hjälpa Europas ekonomi tillbaka till mer normala tillväxtnivåer. Samtidigt gynnas också konjunkturen och framför allt exportbolagen av den relativt kraftiga försvagningen av euron mot framförallt dollarn. Vi ser fortsatt att låga räntor förblir den viktigaste drivkraften för aktiemarknaden generellt. Den relativt låga värderingen av den europeiska aktiemarknaden talar för en fortsatt uppgång i Europa. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Expansiv penningpolitik med låga räntor Svag valuta gynnar exportbolag Relativt lågt värderad börs Så fungerar placeringen Aktiebevis Europa Tak är kopplad till ett brett europeiskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktieindex utveckling. Om aktieindex utvecklas positivt kommer återbetalningset att utgöras av nominellt plus motsvarande 3 gånger indexuppgången tack vare den höga deltagandegraden på indikativt 300 procent. Indexuppgången som placeringen tar del av är dock begränsad till +8 procent vilket betyder att den maximala utbetalningen utöver nominellt är indikativt 24 procent. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Om aktieindex istället utvecklas negativt men inte sämre än Riskbarriären på indikativt 70 procent av startkursen så kommer återbetalningset att utgöras av nominellt och därmed inte påverkas negativt av nedgången. Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 30 procent jämfört med startdagen kommer nominellt att reduceras med index negativa utveckling. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade et. Aktieindex som gynnas av en stabilisering i Europa och en global återhämtning. Möjlighet att tredubbla uppgången upp till ett tak i kombination med skydd på nedsidan ned till indikativt -30 procent. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt. Om underliggande index går ned mer än indikativt 30 procent kan placeringen medföra en förlust. Aktiebevis Europa Tak icke kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Europa Teckningskurs 100 % Lägsta tecknings kr Deltagandegrad* 300 % Tak 108 % av startkursen Kapitalskydd Nej Riskbarriär* 70 % av startkurs Benämning SWEB021A Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober * Deltagandegrad och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 7 oktober Deltagandegraden kan som lägst fastställas till 250 % och Riskbarriär kan som högst fastställas till 75 % av startkursen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad och som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Marknadsutveckling (%) Avkastning (%) Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Aktiebevis Europa Tak Underliggande aktieindex Avkastningsprofil Grafen ovan visar avkastningsprofilen exklusive courtage på slutdagen för Aktiebevis Europa Tak givet olika utveckling för underliggande aktieindex.

11 Bevis Icke kapitalskyddad 11 Aktiebevis Kupong Sverige En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den svenska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du det högsta av hela uppgången och en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ utveckling erhåller du kupongen så länge börsen inte backar mer än indikativt 25 procent. Placeringen passar dig som: har en positiv, neutral eller svagt negativ syn på den svenska börsen vid positiv marknadsutveckling, vill ta del av det högsta av hela uppgången och indikativt 16 procent önskar positiv avkastning även vid mindre börsnedgångar ned till indikativt -25 procent Swedbanks syn på marknaden Den globala återhämtningen är även något som kommer att gynna de svenska bolagen. Tjänstesektorn är fortsatt stark och nu ser vi även att förutsättningarna för de svenska exportbolagen ser bättre ut. Bolagen har behållit en god lönsamhet trots att tillväxten varit svag under en lång period och värderingen på stockholmsbörsen talar för en fortsatt positiv avkastning för svenska aktier. En ljusnande omvärldsbild med en stabil hemmamarknad ger tillsammans goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i Aktiebevis Kupong Sverige. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad God ekonomisk balans med stabila statsfinanser Konkurrenskraftig exportsektor God lönsamhetsnivå och rimligt värderad börs Så fungerar placeringen Aktiebevis Kupong Sverige är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktieindex utveckling. Så länge aktieindex på slutdagen inte har gått ned mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen, utbetalas det högsta av en kupong på indikativt 16 procent och den faktiska utvecklingen. Positiv avkastning utbetalas därmed även vid en mindre börsnedgång. Skulle aktieindex stiga mer än 16 procent erhåller man den faktiska utvecklingen. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen kommer nominellt att reduceras med index negativa utveckling. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade et. Aktieexponering innehållande många, inom sina områden, världsledande företag med starka varumärken. Möjlighet till avkastning vid en positiv, sidledes och fallande aktiemarknad, förutsatt att fallet inte är för stort. Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på marknaderna. Faller börsen mer än indikativt 25 procent medför placeringen en förlust. Aktiebevis Kupong Sverige icke kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 4 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige Teckningskurs 100 % Lägsta tecknings kr Deltagandegrad 100 % Kupong* 16 % Kapitalskydd Nej Riskbarriär* 75 % av startkurs Benämning SWEB021B Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 21 oktober 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober * Kupong och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 7 oktober Kupongen kan som lägst fastställas till 12 % och Riskbarriär kan som högst fastställas till 80 % av startkursen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad och som jämförelse visas ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Marknadsutveckling (%) Avkastning (%) Underliggande marknad Globalt aktieindex Aktiebevis Kupong Sverige Underliggande aktieindex Avkastningsprofil Grafen ovan visar avkastningsprofilen exklusive courtage på slutdagen för Aktiebevis Kupong Sverige givet olika utveckling för underliggande aktieindex.

12 12 Risker Olika produkter, samma risker En placering i en SPAX eller ett Bevis medför vissa risker. Det är viktigt att du är medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de viktigaste riskerna. Kreditrisk Alla SPAX och Bevis som erbjuds i denna broschyr är emitterade av Swedbank. Detta betyder att du som innehavare av någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i SPAX och Bevis att förlora delar av eller hela ditt placerade, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklas under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida se. En investering i en SPAX eller ett Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Placerar du i en SPAX tar du en marknadsrisk. Om du behåller din SPAX till löptidens slut begränsas marknadsrisken till att avkastningen uteblir och/eller att hela eller delar av överkursen i MAX-alternativet går förlorad. I båda fallen beror förlusten på att de underliggande marknaderna har haft en mindre gynnsam utveckling. Kapitalskyddet, det vill säga återbetalning av det nominella et, gäller endast om du behåller din SPAX till återbetalningsdagen. Placerar du i ett Bevis tar du en marknadsrisk. Eftersom Bevis saknar kapitalskydd kan en nedgång i de underliggande marknaderna betyda att marknadskursen sjunker i motsvarande grad, eller mer. Om du säljer din SPAX eller ditt Bevis under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella et. Mer information om vilka faktorer som påverkar marknadskursen under löptiden hittar du längre bak i broschyren. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX eller ditt Bevis om du vill sälja i förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden. Köpkursen beror bland annat på den underliggande tillgångens marknadsutveckling, återstående löptid, aktuellt ränteläge och kursrörlighet (volatilitet) på marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan t.ex. inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX och Bevis är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella et och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Vissa SPAX och Bevis har dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en valutarisk. Huruvida en viss SPAX eller ett visst Bevis är valutaskyddat kan du läsa i faktarutan för respektive placering.

13 Hur kommer produkten att utvecklas? 13 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? Flera olika faktorer påverkar marknadskursen för din SPAX eller ditt Bevis under löptiden. Kursen är bland annat beroende av utvecklingen på underliggande marknad, kursrörligheten (volatiliteten) och löptiden. Hur stor inverkan ovan faktorer får på kursen beror på deltagandegrad, återstående löptid samt aktuellt värde på underliggande marknad i förhållande till dess värde på startdagen. En högre deltagandegrad innebär att marknadskursen kan bli föremål för kraftigare svängningar. Ränteförändringar får mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. Det är inte heller säkert att en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen får någon inverkan på marknadskursen. Se till att du får svar på dina frågor Eftersom SPAX och Bevis kan ha olika konstruktioner och denna broschyr inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i våra produktblad samt Swedbanks prospekt och Slutliga villkor för aktuellt lån på www. swedbank.se/struktprod. Information finns även att hämta på Swedbanks och Sparbankernas kontor. Vad händer om jag vill sälja innan löptiden gått ut? SPAX och Bevis är i första hand konstruerade för att behållas till löptidens slut och dess villkor för återbetalning gäller endast på slutdagen. SPAX och Bevis kan dock säljas även under löptiden. Andrahandsmarknaden för SPAX och Bevis drivs av Swedbank. Alla har rätt att handla med SPAX och Bevis på börsen men det är banken som ställer köpkurs och, när så är möjligt, även säljkurs. Swedbank beräknar marknadskursen utifrån en rad olika faktorer. Marknadspriset kan under löptiden vara högre såväl som lägre än det nominella et. Observera att kapitalskyddet för SPAX endast gäller på förfallodagen. Omplaceringsförslag Swedbank bevakar alla SPAX och Bevis som har emitterats och utfärdar omplaceringsförslag under löptidens gång, i de fall då detta är relevant. Kontakta någon av Swedbanks eller Sparbankernas rådgivare för mer information. Arrangörsarvode Swedbank uppträder i rollen som arrangör och, tillsammans med Sparbankerna, distributör av SPAX och Bevis. För detta åtagande tar banken ut en ersättning motsvarande högst 1,05 procent av det nominella et per löptidsår, förutsatt att placeringen behålls löptiden ut. Beloppet ska täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution, inkl. bl.a. licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden, kostnader för lånets upptagande på reglerad marknad, kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållandet av en andrahandsmarknad. Exempel på total kostnad vid ett nominellt på kr Produkt Löptid Teckningskurs Courtage % Courtage kr* Arrangörsarvode** Total kostnad SPAX Asiatisk Tillväxt 3, % 1,5 % 165 kr 317 kr 482 kr SPAX Framtid 3, % 1,5 % 165 kr 317 kr 482 kr SPAX Europa Etik 4, % 1,5 % 165 kr 422 kr 587 kr SPAX Oljebolag 5, % 1,5 % 165 kr 529 kr 694 kr SPAX Sverige 6, % 1,5 % 165 kr 633 kr 798 kr Aktiebevis Europa Tak 3, % 1,5 % 150 kr 317 kr 467 kr Aktiebevis Kupong Sverige 4, % 1,5 % 150 kr 422 kr 572 kr * Courtaget tillkommer och beräknas på nominellt plus eventuell överkurs. ** Arrangörsarvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat i produktens pris. Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt x 1,05 % x löptid.

14 14 Beräkningsexempel Exempel på resultat vid olika utfall Beräkningarna är baserade på en investering på nominellt kronor SPAX Asiatisk Tillväxt SPAX Sverige Korgutveckling Valutafaktor Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 14,0 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 9,9 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 8,8 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 7,7 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 3,0 % 60 % kr kr 54,1 % 7,4 % 40 % kr kr 32,6 % 4,8 % 20 % kr kr 11,1 % 1,8 % 0 % kr kr -10,4 % -1,8 % -20 % kr kr -10,4 % -1,8 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % Aktiebevis Europa Tak SPAX Framtid Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 14,0 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 9,9 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 8,8 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 7,7 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 3,0 % 20 % kr kr 22,2 % 6,8 % 10 % kr kr 22,2 % 6,8 % 5 % kr kr 13,3 % 4,2 % 3 % kr kr 7,4 % 2,4 % 0 % kr kr -1,5 % -0,5 % -20 % kr kr -1,5 % -0,5 % -30 % kr kr -31,0 % -11,6 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % SPAX Europa Etik Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 48,7 % 10,4 % 40 % kr kr 29,0 % 6,5 % 20 % kr kr 9,3 % 2,2 % 0 % kr kr -10,4 % -2,7 % -20 % kr kr -10,4 % -2,7 % Aktiebevis Kupong Sverige Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 57,6 % 12,0 % 40 % kr kr 37,9 % 8,3 % 20 % kr kr 18,2 % 4,3 % 0 % kr kr 14,3 % 3,4 % -20 % kr kr 14,3 % 3,4 % -40 % kr kr -40,9 % -12,3 % -60 % kr kr -60,6 % -20,7 % SPAX Oljebolag Korgutveckling Valutafaktor Indexutveckling Valutafaktor Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 8,2 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 5,8 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 5,2 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 4,5 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 1,8 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -2,2 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -2,2 %

15 Ordlista 15 Ordlista Aktiekorg Underliggande tillgång som består av fler än en aktie. Andra exempel på korgar är indexkorg, kreditkorg, råvarukorg, räntekorg och valutakorg. Arrangörsarvode Det arvode som är inräknat i priset på en strukturerad produkt och som ska täcka arrangörens kostnader för bl a riskhantering, produktion och distribution. Barriär En nivå i den underligande tillgångens värde där avkastningsberäkningen förändras. Bevis (Icke kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt utan kapitalskydd. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den underliggande tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalningset. Emissionsdag Den dag som den strukturerade produkten ges ut av emittenten. Emissionskurs/Pris/Teckningskurs Det pris i procent av nominellt som investeraren betalar för placeringen (exkl. courtage). T.ex. är emissionskursen för en kapitalskyddad placering med 10 % överkurs 110 % av nominellt. Emittent Den som är utgivare av en strukturerad produkt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Emittenten kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör. Genomsnittsberäkning Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- eller slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen eller slutdagen. Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid ett eller flera tillfällen under löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt. Likviddag/Betalningsdag Den dag då betalningen för den strukturerade produkten ska erläggas av investeraren. Nominellt Det som en strukturerad produkt är utställt på. I samband med kapitalskyddade placeringar innebär nominellt det som investeraren minst är berättigad att erhålla av emittenten på återbetalningsdagen, dvs. det som kapitalskyddet avser. Slutkurs/Slutindex Den underliggande tillgångens värde på slutdagen, används vid beräkning av avkastning. Ofta beräknas slutkursen med genomsnittsberäkning. Slutliga villkor Dokument som innehåller de specifika villkoren för en strukturerad produkt. SPAX (Kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst det nominella et på återbetalningsdagen. Startkurs/Startindex Den underliggande tillgångens värde på startdagen, används vi beräkning av avkastning. Strukturerad produkt Samlingsnamn för finansiella instrument vars återbetalnings helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som kapitalskyddade placeringar (SPAX) eller ej kapitalskyddade placeringar (Bevis). Tilläggs Det i en strukturerad produkt som läggs till nominellt vid betalning på återbetalningsdagen. Storleken på tilläggset bestäms bl a av utvecklingen i den underliggande tillgången och storleken på deltagandegraden. Underliggande tillgång Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningset i den strukturerade produkten. Återbetalnings Det som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen, kan för Bevis vara lägre än nominellt. Överkurs Det som erläggs av investeraren utöver det nominella et i vissa emissioner av strukturerade produkter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Detta kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna. Överkurs utrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt. Löptid Används för att ange perioden mellan likviddag och återbetalningsdag. Ordlistan innehåller ett urval ur den ordlista som publiceras av branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Den fullständiga listan finns tillgänglig på deras hemsida

16 16 Hur fungerar SPAX och Bevis? Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. SPAX har låg risk och är kapitalskyddade medan Bevis kan ha större potential men saknar kapitalskyddet. Avkastningen i båda dessa är knuten till olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, valutor och råvaror samt olika geografiska områden. Vilken SPAX (BAS eller MAX) du än väljer får du både obligationens trygghet och möjligheterna på hela världens marknader. Allt i samma placering. Tryggheten finns i obligationsdelen och det är i den marknadsrelaterade delen som avkastningsmöjligheterna finns. I Bevis är möjligheterna större. De saknar det kapitalskydd som SPAX har, men man får i gengäld bättre potential tack vare att den marknadsrelaterade delen är större. Skulle marknaden utvecklas i fel riktning så kan Bevis minska i värde motsvarande marknadens nedgång: Risker i dessa är därför större än i SPAX. Om marknaden går upp Om marknaden går upp Om marknaden går upp 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Marknadsrelaterad del Om marknaden går ner Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag SPAX BAS SPAX MAX BEVIS Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www. strukturerade.se Art. nr. SW Miljöcertifierad enligt ISO

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Aktiebevis Gruvbolag kupong

Aktiebevis Gruvbolag kupong är kopplad till en aktiekorg med åtta globala bolag inom gruv- och metallsektorn. Så länge korgen på slutdagen inte noteras under kupongbarriären utbetalas en kupong på indikativt 6,5 procent. Korgen kan

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 2 19 juni 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 2 19 juni 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 2 19 juni 2014 Ta del av hela uppgången om börsen går upp OCH behåll möjligheten till avkastning om marknaden går ner. Se Aktiebevis Terrass Europa Kupong sid 11.

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 11 29 augusti 2014 Ta del av hela uppgången om börsen går upp OCH behåll möjligheten till avkastning om marknaden skulle gå ner. Se Aktiebevis Terrass Europa Kupong

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 5 30 maj 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 5 30 maj 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 5 30 maj 2014 Ta del av dubbla uppgången i den svenska aktiemarknaden samtidigt som du får visst skydd på nedsidan. Se Aktiebevis Terrass Sverige Tak, sid 10. 2

Läs mer

kr. Swedbank AB

kr. Swedbank AB Kapitalskyddad SPAX Juni är en ad placering som följer ett brett svenskt aktieindex, innehållande bolag av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Placeringen passar dig som: Har en

Läs mer

Aktiebevis Global Skydd 80

Aktiebevis Global Skydd 80 följer utvecklingen i ett globalt etiskt och hållbart aktieindex. Denna placering har ett skydd mot börsnedgångar större än 20 procent. Möjligt förlust i investerat kapital är således 20 procent. Om aktieindex

Läs mer

Aktiebevis Svenska favoriter

Aktiebevis Svenska favoriter Icke kapitalskyddad Bevis är kopplad till en korg bestående av åtta utvalda svenska aktier. Placeringen har en löptid på ett år och ger möjlighet till indikativt 2 gånger uppgången, upp till ett tak på

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Valutabevis Tillväxtvalutor

Valutabevis Tillväxtvalutor Icke kapitalskyddad Bevis Valutabevis Tillväxtvalutor Valutabevis Tillväxtvalutor är en placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av de fyra valutorna brasilianska real, turkiska

Läs mer

SPAX Sverige Horisont

SPAX Sverige Horisont Sverige Horisont Sverige Horisont är en ad placering som följer utvecklingen för OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index vilket är ett etiskt och hållbart svenskt aktieindex som innehåller många bolag

Läs mer

Valutabevis Tillväxtvalutor

Valutabevis Tillväxtvalutor Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med tre års löptid kopplad till en valutakorg bestående av de fyra valutorna brasilianska real, sydafrikanska rand, mexikanska peso och ryska rubel mot euron.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SPAX Hållbar Horisont

SPAX Hållbar Horisont Hållbar Horisont Hållbar Horisont är en ad placering som följer utvecklingen för ett etiskt och hållbart globalt aktieindex. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på den globala aktiemarknaden

Läs mer

Aktiebevis Europeiska Banker Kupong

Aktiebevis Europeiska Banker Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid kopplad till utvecklingen för ett europeiskt bankindex. En kupong på indikativt 9 procent utbetalas om aktieindex utvecklas positivt, sidledes

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig och tillväxten ökar. 3 28 februari 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig och tillväxten ökar. 3 28 februari 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 3 28 februari 2014 Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig och tillväxten ökar. Innehållsförteckning Marknadsutblick Återhämtningen fortsätter samtidigt som

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Aktiebevis Datasäkerhet

Aktiebevis Datasäkerhet Icke kapitalskyddad Bevis är kopplad till en korg bestående av tio globala datasäkerhetsbolag. Placeringen har en löptid på 1,5 år och ger möjlighet till 1,5 gånger uppgången upp till ett tak på indikativt

Läs mer

Aktiebevis Olja, Guld & Silver

Aktiebevis Olja, Guld & Silver Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking Stockholm Aktiebevis Olja, Guld & Silver Aktiebevis Olja, Guld och Silver är en placering med 11 månaders löptid kopplad till tre ETF:er som följer utvecklingen

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

Aktiebevis Olja, Guld & Silver

Aktiebevis Olja, Guld & Silver Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking Stockholm Aktiebevis Olja, Guld & Silver Aktiebevis Olja, Guld och Silver är en placering med 1 års löptid kopplad till utvecklingen för Olja, Guld och Silver.

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. 3 mars 4 april 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. 3 mars 4 april 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 3 mars 4 april 2014 God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. Innehållsförteckning Marknadsutblick Ljusare tillväxtutsikter

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Maj. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Maj. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år.

Läs mer

SPAX Hållbar horisont

SPAX Hållbar horisont Hållbar horisont Efter många ganska svaga år väntas den globala tillväxten ta fart de närmaste åren. Hållbar horisont är en ad placering som följer utvecklingen i ett globalt etiskt och hållbart index

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Aktiebevis Airbag Europa

Aktiebevis Airbag Europa Aktiebevis Airbag Europa En placering utan kapitalskydd med fem års löptid kopplad till utvecklingen för ett europeiskt aktieindex och den svenska kronans utveckling mot euron. Placeringen i korthet Aktiebevis

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX November. Produktblad. SPAX Oljebolag Benämning: SWEO689C Löptid: 5 år Inriktning:

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX November. Produktblad. SPAX Oljebolag Benämning: SWEO689C Löptid: 5 år Inriktning: SPAX Oljebolag SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har

Läs mer

Aktiebevis Sverige kupong

Aktiebevis Sverige kupong Aktiebevis Sverige kupong En placering med två års löptid och koppling till en aktiekorg innehållande åtta svenska bolag. En kupong utbetalas årligen på indikativt 6 procent om aktiekorgen utvecklas positivt,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 9 januari 3 februari 2017

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 9 januari 3 februari 2017 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar Teckningsperiod: 9 januari 3 februari 2017 En stabilisering av världsekonomin, ytterligare stimulanser från ECB och fortsatt låga räntor är faktorer som bidrar

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551 Slutliga Villkor Lån 551 Swedbank ABs SPAX Lån 551 Fyrspann - Återbetalningsdag 2011-12-20 Serie A (SWEOFYR15) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 103 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Europa

Läs mer

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav.

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

HISTORISK KORGUTVECKLING*

HISTORISK KORGUTVECKLING* Sverige 250 200 HISTORISK KORGUTVECKLING* Emitteras av Goldman Sachs International, London, UK 150 Placering mot korg av 8 svenska storbolag med skydd av investerat belopp vid positiv korgutveckling 100

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen är en placering med 3 års löptid som är kopplad till ett brett svenskt etiskt aktieindex. Om index

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

SPAX Global. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad. Historisk utveckling

SPAX Global. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad. Historisk utveckling SPAX Global Den globala tillväxten väntas ta fart de närmaste åren och den positiva kraften kommer främst från mogna marknader. SPAX Global är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för 10

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Europa vs USA. Grundutbud. 1131 Aktieindexobligation Outperformance LÅG RISK 5 ÅR 1131 AKTIEINDEXOBLIGATION OUTPERFORMANCE EUROPA VS USA

Europa vs USA. Grundutbud. 1131 Aktieindexobligation Outperformance LÅG RISK 5 ÅR 1131 AKTIEINDEXOBLIGATION OUTPERFORMANCE EUROPA VS USA 1131 Aktieindexobligation Outperformance Europa vs USA LÅG RISK AKTIEINDEX- OBLIGATION 5 ÅR Grundutbud Mont-Saint-Michel, Bretagne Europa vs USA Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Bonusfunktion. 1267 Aktieobligation Sverige Bonus 1267 AKTIEOBLIGATION SVERIGE BONUS AKTIE- OBLIGA- TION GRUND- - UTBUD 3 ÅR

Bonusfunktion. 1267 Aktieobligation Sverige Bonus 1267 AKTIEOBLIGATION SVERIGE BONUS AKTIE- OBLIGA- TION GRUND- - UTBUD 3 ÅR 1267 Aktieobligation Sverige Bonus AKTIE- OBLIGA- TION 3 ÅR GRUND- - UTBUD Bonusfunktion RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

kr. Swedbank AB

kr. Swedbank AB SPAX USA Förväntningar om en expansiv finanspolitik med investeringar och skattesänkningar är faktorer som kan gynna den amerikanska aktiemarknaden. SPAX USA är en kapitalskyddad placering som följer en

Läs mer

10 000 kr. Swedbank AB

10 000 kr. Swedbank AB SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller dessutom etiska krav.

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008.

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. SPAX Win Win Bank - Framgång i upp- och nedgång Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. Möjlighet till god avkastning vid såväl positiv

Läs mer

KAPITALSKYDD. Swedbank AB

KAPITALSKYDD. Swedbank AB Kapitalskyddad SPAX Juli - Augusti SPAX Svenska bolag Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. En stabilisering av världsekonomin, ytterligare stimulanser från ECB och fortsatt låga räntor

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

SPAX Asien. Placeringen passar dig som: Kapitalskyddad SPAX Februari. Produktblad

SPAX Asien. Placeringen passar dig som: Kapitalskyddad SPAX Februari. Produktblad SPAX Asien Börserna i Singapore, Sydkorea och Taiwan är lågt värderade samtidigt som förutsättningarna för tillväxt är goda. Länderna drar fördel av det gynnsamma läget i Asien och ekonomierna stärks av

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

kr. Swedbank AB

kr. Swedbank AB SPAX Global Den globala tillväxten väntas ta fart de närmaste åren och den positiva kraften kommer främst från mogna marknader. SPAX Global är en ad placering som följer utvecklingen för 10 globala bolag.

Läs mer