SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015"

Transkript

1 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 Möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska aktiemarknaden. Se Aktiebevis Europa Tak på sidan 10.

2 2 Produktöversikt Utbud Swedbank erbjuder placeringar både med och utan kapitalskydd. De kapitalskyddade placeringarna (SPAX) ger dig möjlighet att ta del av marknadens uppgång samtidigt som du är garanterad minst det nominella et tillbaka, oavsett marknadsutveckling. De placeringar som saknar kapitalskydd (Bevis) har större risk men ger istället möjlighet till högre avkastningspotential. SPAX kapitalskyddade placeringar Produkt Teckningskurs Deltagandegrad* Löptid SPAX Asiatisk Tillväxt 110 % 110 % 3 år SPAX Framtid 110 % 110 % 3 år SPAX Europa Etik 110 % 110 % 4 år SPAX Oljebolag 110 % 110 % 5 år SPAX Sverige 110 % 120 % 6 år Bevis icke kapitalskyddade placeringar Produkt Teckningskurs Deltagandegrad / Kupong* Löptid Aktiebevis Europa Tak 100 % Deltagandegrad 300 % upp till Tak 3 år Aktiebevis Kupong Sverige 100 % Deltagandegrad 100 % / Kupong 16 % 4 år *) Deltagandegrad och Kupong är indikativa och fastställs den 7 oktober 2015.

3 Marknadsutblick 3 Stark svensk tillväxt och expansiv Riksbank Svensk ekonomi är stark och fortsätter drivas av inhemsk efterfrågan. I ljuset av minusränta och ytterligare penningpolitiska lättnader väntas de svenska hushållens skulder stiga och därmed riskerna som detta medför. I euroområdet har tillväxten breddats och investeringsviljan bör stiga framgent. Den europeiska centralbankens, ECB:s, politik väntas förbli mycket expansiv och en räntehöjning dröjer till slutet av Globalt tar tillväxten fart under kommande år och de lägre investeringarna i råvarusektorerna väntas endast blygsamt påverka utfallet. Sverige Den svenska konjunkturutvecklingen för i år och de kommande två åren är stark och i allt högre grad beroende av hushållens köpkraft. Detta ökar den inhemska efterfrågan, vilket gäller både privatkonsumtion och bostadsmarknad. Exportefterfrågan, å andra sidan, väntas förbli förhållandevis dämpad trots en svag krona. Riskerna är därtill betydande med osäkerhet kring tillväxtekonomierna och sjunkande råvarupriser som påverkar viktiga svenska handelspartners såsom Norge och Finland (via Ryssland). För Riksbanken är den europeiska centralbankens (ECB:s) agerande och kronans utveckling avgörande. I närtid bakbinds Riksbanken av lågt inflationstryck och låga löneökningsförväntningar inför avtalsrörelsen. Detta gör att vi ser ytterligare penningpolitiska lättnader i höst. Riksbanken förväntas sänka styrräntan med 10 räntepunkter till -0,45 procent samtidigt som de utökar obligationsköpprogrammet till efter årsskiftet. Vi bedömer att det dröjer till hösten 2016 innan vi ser en första räntehöjning. I slutet av 2016 förutser vi att reporäntan har höjts till -0,25 procent och vid slutet av 2017 till 0,5 procent. Vårt huvudscenario utgår ifrån en påbörjad normalisering inom amerikansk penningpolitik, en bredare tillväxt inom euroområdet och en svagare tillväxt inom tillväxtekonomierna. Riskerna i prognosen är dock stora och lutar i huvudsak åt det negativa. Utöver osäkerhet kring tillväxtekonomierna och fallande råvarupriser tillkommer den svenska bostadsmarknaden, som väntas fortsätta blomstra. Därmed kvarstår risken att en sättning kan få allvarliga realekonomiska konsekvenser. Europa Efter en tillfällig avmattning ifjol har tillväxten åter tagit fart med starkast utveckling i de perifera länderna. I de flesta länder har framtidstron klättrat till en hög nivå och i början av året var ökningen av detaljhandelsförsäljning och den privata konsumtionen den högsta på tio år. I Spanien, Italien och en rad andra länder har investeringarna fallit kraftigt sedan finanskrisen men nedgången har nu bottnat ur. I Spanien ökar investeringsnivån och i nästa steg borde vi få se en uppgång även i övriga länder. Euron är fortsatt svag jämfört med tidigare, vilket lett till ökad export. De förbättrade tillväxtutsikterna i euroområdet bör också öka investeringsviljan och bristen på arbetskraft i Tyskland kan späda på det ytterligare. Under de senaste månaderna har inflationen i euroområdet stabiliserats och utvecklingen från månad till månad tyder på att kärn-kpi stiger med omkring 1 procent i årstakt. Det är dock klart lägre än inflationsmålet och det betyder att ECB fortfarande har stort handlingsutrymme. Eftersom arbetslösheten alltjämt är hög finns det fog för ECB att fortsätta sin exceptionellt expansiva penningpolitik ett bra tag till. Vi förutser att ECB kommer att slutföra sitt storskaliga program med kvantitativa lättnader. Inte förrän i slutet av prognoshorisonten, 2017, väntas en höjning av styrräntan från dagens låga nivå på 0,05 procent. Hotbilden med ett grekiskt utträde ur EU har ersatts av risker från kinesiska spridningseffekter från börsen samt en dämpad efterfrågan. Tyskland exporterar 6 procent till Kina, vilket kan jämföras mot 3 procent för svensk export till Kina. Ytterligare en risk är att den europeiska investeringstillväxten blir mer modest än vad vi förutsett. Råvaror Från och med 2011 har råvarupriserna sjunkit. Nya aktörer har kommit in på marknaden samtidigt som tillväxten i Kina har dämpats. Detta har lett till att Kina har blivit en nettoexportör av många råvaror. Marknadsbalansen har förskjutits och de flesta råvarupriser har halverats från rekordnivåerna. Priserna ligger dock fortfarande över genomsnittet före den kraftiga konjunkturuppgången. Vi förväntar oss därför att råvarupriserna generellt sett kommer att fortsätta att sjunka. Under prognoshorisonten väntas amerikansk oljeproduktion falla samtidigt som utbudet från Iran och Irak väntas öka. Utbudet från dessa länder är dock osäkert på grund av låg kapacitet, låga nyinvesteringar och geopolitiska risker. Lägre investeringar i råvarusektorerna kommer att påverka den globala ekonomin, men effekterna kommer att förbli blygsamma. Investeringar i olje- och gassektorn uppgår till endast ca 1 procent av den globala bruttonationalprodukten. Lägre råvarupriser är bra för alla andra branscher i den globala ekonomin och den totala effekten på världsekonomin är sannolikt positiv. I takt med att den globala tillväxten stärks ser vi att efterfrågan på olja kommer att öka. Allt som allt bedöms oljepriset långsamt stiga från ett genomsnittligt pris på USD 54 per fat 2015 till strax under USD 70 per fat CATHRINE DANIN Makroanalytiker Swedbank

4 4 Vad är strukturerade placeringar Placeringsalternativ utformade efter rådande marknadsförutsättningar Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad till exempel ett geografiskt område eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. De kan delas in i kapitalskyddade placeringar respektive icke kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddade placeringar Trygghet med möjligheter SPAX är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med kapitalskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt på återbetalningsdagen. En placering i SPAX innebär på så sätt ett begränsat risktagande. Icke kapitalskyddade placeringar högre avkastningspotential till en högre risk Bevis är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade placeringar. Bevis passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Att Bevisen inte är kapitalskyddade innebär att du som kund riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastningspotential jämfört med SPAX. Olika konstruktioner ger olika förutsättningar Vi på Swedbank skräddarsyr våra SPAX och Bevis utifrån det aktuella marknadsläget och erbjuder vid varje tillfälle en rad placeringsalternativ med olika risknivåer och avkastningspotential. För att du som kund ska hitta den produkt som passar just dig har vi märkt dem med olika symboler. kapitalskydd kapitalskydd icke kapitalskydd Tecknas till nominellt och ger bra avkastningspotential. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Tecknas till överkurs vilket ger placeringen ännu bättre avkastningspotential än i BASalternativet. Överkursen kan gå förlorad och är inte kapitalskyddad. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Möjlighet till högre avkastning utan att du betalar överkurs men i utbyte mot en högre risk jämfört med SPAX. Placeringen är inte kapitalskyddad. Aktuellt utbud denna månad Swedbank utvecklar löpande placeringar som på bästa sätt drar nytta av de marknadsförutsättningar som råder. Placeringarna har olika löptider och risknivåer. På följande sidor kan du läsa om de placeringar vi erbjuder.

5 SPAX Kapitalskyddad 5 SPAX Asiatisk Tillväxt SPAX Asiatisk Tillväxt är en kapitalskyddad placering som följer aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan, länder vilka kännetecknas av teknologiskt kunnande och hög investeringstakt, samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Gemensamt för länderna i SPAX Asiatisk Tillväxt är låg värdering och goda framtidsutsikter. En kombination av Taiwan med en stor andel teknikbolag och Singapore med en stor andel bolag inom finanssektorn ger goda förutsättningar för att kunna ta vara på den lågt värderade finanssektorn och de goda framtidsutsikterna vad gäller teknikbolag. Länderna kan också dra fördel av ett gynnsamt geografiskt läge, där tillväxttalen i Asien fortfarande är relativt höga. Samtidigt får exportutvecklingen i regionen stöd av en högre aktivitet i USA och den pågående återhämtningen i Europa. Länderna har goda framtidsutsikter med stora bytesbalansöverskott, hög tillväxt och låg arbetslöshet vilket ger stöd för en stabil konsumtionstillväxt. SPAX Asiatisk Tillväxt kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Singapore och Taiwan Lägsta tecknings kr Deltagandegrad* 110 % Benämning SWEO685A Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Ja, USD/SEK Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober *Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 100 %. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Högt teknologiskt kunnande och hög investeringstakt Länder med goda framtidsutsikter Låg värdering Så fungerar placeringen SPAX Asiatisk Tillväxt är kopplad till en likaviktad korg bestående av två aktieindex som följer aktiemarknaderna i Singapore och Taiwan. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på korgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Korgens utveckling motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av hur utvecklingen för valutakursen USD/SEK varit. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett korgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Aktieexponering mot bolag med positiva tillväxtutsikter. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. En inbromsning i Kina påverkar länderna negativt. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt.

6 6 Kapitalskyddad SPAX SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden SPAX Framtid erbjuder en exponering som väntas trotsa en eventuell svag konjunktur. Utvecklingen av digitalisering och automatisering fortgår och blir allt effektivare samtidigt som användningsområdena blir fler. En trend som kommer fortgå i högt tempo under många år framöver och som kommer att gynna bolag med just denna exponering. Behovet finns fortfarande att stimulera ekonomin och låga räntor kommer bestå även i framtiden. Behovet för finanspolitiska stimulanser i Europa är påtagligt där de låga räntorna skapar en utväg från den svaga återhämtningen. I takt med en åldrande befolkning förblir hälsovårdssektorn (bioteknik) en attraktiv tillväxtmöjlighet. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Automatisering och digitalisering är två stora tillväxttrender Låga räntor öppnar upp för infrastruktursatsningar i Europa Åldrande befolkning och välfärdssjukdomar gynnar hälsovårdssektorn SPAX Framtid Emittent Löptid Tillgångsslag kapitalskydd Swedbank AB 3 år Aktier Inriktning Bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning Courtage Valutaexponerad Återbetalningskurs SWEO685B 1,5 % på tecknat Ja, USD/SEK 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 95 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Så fungerar placeringen SPAX Framtid är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 14 bolag* med inriktning inom tre områden vi har en stark tilltro till; bioteknik, automatisering och europeisk infrastruktur. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. En aktieplacering med inriktning mot högintressanta områden med goda tillväxtutsikter. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Siemens, Emerson Electric, Skanska, Atlantia, Vinci, Sandvik, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck & Co, Novo Nordisk, Medtronic, Fresenius Medical Care AG & Co och Hennes & Mauritz. Bakslag i den globala konjunkturen kan dämpa investeringsviljan. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt.

7 SPAX Kapitalskyddad 7 SPAX Europa Etik Relativt låg värdering, rekordlåga räntor och en expansiv penningpolitik talar för en positiv börs i Europa. SPAX Europa Etik är en kapitalskyddad placering som följer ett brett europeiskt aktieindex som uppfyller etiska krav. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på den europeiska aktiemarknaden vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Vi tror att konjunkturen kommer att förbättras i Europa de kommande åren. Den expansiva penningpolitiken och de förutsättningar den skapar för potentiellt finanspolitiska stimulanser kommer att hjälpa Europas ekonomi tillbaka till mer normala tillväxtnivåer. Samtidigt gynnas också konjunkturen och framför allt exportbolagen av den relativt kraftiga försvagningen av euron mot framförallt dollarn. Vi ser fortsatt att låga räntor förblir den viktigaste drivkraften för aktiemarknaden generellt. Den relativt låga värderingen av den europeiska aktiemarknaden talar för en fortsatt uppgång i Europa. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Expansiv penningpolitik med låga räntor Svag valuta gynnar exportbolag Relativt lågt värderad börs Så fungerar placeringen SPAX Europa Etik är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex. Bolagen som ingår i index uppfyller etiska krav. För mer information om index, se Produktbladet. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktieindex utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktieindex utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. Europas ekonomi väntas återgå till en normal tillväxtnivå. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. SPAX Europa Etik kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 4 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Europa Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning SWEO685C Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 21 oktober 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 95 % Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på marknaderna. Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt.

8 8 Kapitalskyddad SPAX SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag. SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Priset på olja har tappat ordenligt i värde det senaste året vilket skapat en sämre lönsamhet för oljebolag. Oljebolagens aktiepriser har också tappat mycket i värde i takt med att intäkterna sjunkit kraftigt. Vi förväntar oss att tillväxten globalt kommer att öka kommande år och återhämtningen i ekonomin fortsätter. I takt med återhämtningen kommer oljepriset gradvis att öka och gynna oljeproducerande bolag. Genom att investera i stora globala välkända oljebolag drar vi förhoppningsvis nytta av framtida stigande oljepris. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Stor potential vid stigande oljepris Lågt värderade bolag Den globala tillväxten förväntas öka kommande år Så fungerar placeringen SPAX Oljebolag är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 10 globala bolag* som är verksamma inom oljeindustrin. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktiekorgens utveckling och deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. Lågt värderade bolag med hög tillväxtpotential om oljepriset vänder uppåt. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. Utdragen återhämtning i den globala ekonomin kan påverka marknaderna negativt. Fortsatt stort utbud av olja trots lägre priser minskar möjligheten till stigande oljepriser. SPAX Oljebolag kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Globala oljebolag Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 110 % Benämning SWEO685D Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Ja, USD/SEK Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 26 oktober 2020 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 90 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni S.p.A, Exxon Mobil, Repsol, Royal Dutch Shell, Schlumberger Limited, Statoil ASA och Total SA.

9 SPAX Kapitalskyddad 9 SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående svenska bolagen vill känna dig trygg om marknaden faller Swedbanks syn på marknaden Den globala återhämtningen är något som kommer att gynna de svenska bolagen. Tjänstesektorn är fortsatt stark och nu ser vi även att förutsättningarna för de svenska exportbolagen ser bättre ut. Bolagen har behållit en god lönsamhet trots att tillväxten varit svag under en lång period och värderingen på stockholmsbörsen talar för en fortsatt positiv avkastning för svenska aktier. En ljusnande omvärldsbild med en stabil hemmamarknad ger tillsammans goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i SPAX Sverige. Urvalet av bolagen är gjort utifrån bra värdering och goda framtidsutsikter. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad God ekonomisk balans med stabila statsfinanser Konkurrenskraftig exportsektor God lönsamhetsnivå och rimligt värderad börs Så fungerar placeringen SPAX Sverige är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 10 svenska bolag*. Bolagen uppfyller etiska krav och ingår i ett etiskt aktieindex. För mer information om urvalet, se Produktbladet. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktiekorgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. En aktiekorg innehållande många, inom sina områden, världsledande företag med starka varumärken. Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt på återbetalningsdagen. SPAX Sverige kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 6 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige Lägsta tecknings kr Deltagandegrad** 120 % Benämning SWEO685E Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 25 oktober 2021 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober **Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 7 oktober 2015 och kan som lägst bli 100 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg och som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) *Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Ericsson, Hennes & Mauritz, Sandvik, SEB, SKF, Svenska Cellulosa, Svenska Handelsbanken, Skanska och Swedbank. Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna. Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt.

10 10 Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Europa Tak Relativt låg värdering, rekordlåga räntor och en expansiv penningpolitik talar för en positiv börs i Europa. Aktiebevis Europa Tak ger möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska börsen upp till ett tak och erbjuder dessutom visst skydd vid nedgång. Placeringen passar dig som: har en svagt positiv tro på den europeiska aktiemarknaden vill ha möjlighet att tredubbla indexuppgången upp till ett tak önskar skydd på nedsidan ned till indikativt -30 procent Swedbanks syn på marknaden Vi tror att konjunkturen kommer att förbättras i Europa de kommande åren. Den expansiva penningpolitiken och de förutsättningar den skapar för potentiellt finanspolitiska stimulanser kommer att hjälpa Europas ekonomi tillbaka till mer normala tillväxtnivåer. Samtidigt gynnas också konjunkturen och framför allt exportbolagen av den relativt kraftiga försvagningen av euron mot framförallt dollarn. Vi ser fortsatt att låga räntor förblir den viktigaste drivkraften för aktiemarknaden generellt. Den relativt låga värderingen av den europeiska aktiemarknaden talar för en fortsatt uppgång i Europa. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Expansiv penningpolitik med låga räntor Svag valuta gynnar exportbolag Relativt lågt värderad börs Så fungerar placeringen Aktiebevis Europa Tak är kopplad till ett brett europeiskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktieindex utveckling. Om aktieindex utvecklas positivt kommer återbetalningset att utgöras av nominellt plus motsvarande 3 gånger indexuppgången tack vare den höga deltagandegraden på indikativt 300 procent. Indexuppgången som placeringen tar del av är dock begränsad till +8 procent vilket betyder att den maximala utbetalningen utöver nominellt är indikativt 24 procent. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Om aktieindex istället utvecklas negativt men inte sämre än Riskbarriären på indikativt 70 procent av startkursen så kommer återbetalningset att utgöras av nominellt och därmed inte påverkas negativt av nedgången. Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 30 procent jämfört med startdagen kommer nominellt att reduceras med index negativa utveckling. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade et. Aktieindex som gynnas av en stabilisering i Europa och en global återhämtning. Möjlighet att tredubbla uppgången upp till ett tak i kombination med skydd på nedsidan ned till indikativt -30 procent. En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt. Om underliggande index går ned mer än indikativt 30 procent kan placeringen medföra en förlust. Aktiebevis Europa Tak icke kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Europa Teckningskurs 100 % Lägsta tecknings kr Deltagandegrad* 300 % Tak 108 % av startkursen Kapitalskydd Nej Riskbarriär* 70 % av startkurs Benämning SWEB021A Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 22 oktober 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober * Deltagandegrad och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 7 oktober Deltagandegraden kan som lägst fastställas till 250 % och Riskbarriär kan som högst fastställas till 75 % av startkursen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad och som jämförelse visas ett svenskt och ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Marknadsutveckling (%) Avkastning (%) Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex Aktiebevis Europa Tak Underliggande aktieindex Avkastningsprofil Grafen ovan visar avkastningsprofilen exklusive courtage på slutdagen för Aktiebevis Europa Tak givet olika utveckling för underliggande aktieindex.

11 Bevis Icke kapitalskyddad 11 Aktiebevis Kupong Sverige En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den svenska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du det högsta av hela uppgången och en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ utveckling erhåller du kupongen så länge börsen inte backar mer än indikativt 25 procent. Placeringen passar dig som: har en positiv, neutral eller svagt negativ syn på den svenska börsen vid positiv marknadsutveckling, vill ta del av det högsta av hela uppgången och indikativt 16 procent önskar positiv avkastning även vid mindre börsnedgångar ned till indikativt -25 procent Swedbanks syn på marknaden Den globala återhämtningen är även något som kommer att gynna de svenska bolagen. Tjänstesektorn är fortsatt stark och nu ser vi även att förutsättningarna för de svenska exportbolagen ser bättre ut. Bolagen har behållit en god lönsamhet trots att tillväxten varit svag under en lång period och värderingen på stockholmsbörsen talar för en fortsatt positiv avkastning för svenska aktier. En ljusnande omvärldsbild med en stabil hemmamarknad ger tillsammans goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i Aktiebevis Kupong Sverige. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad God ekonomisk balans med stabila statsfinanser Konkurrenskraftig exportsektor God lönsamhetsnivå och rimligt värderad börs Så fungerar placeringen Aktiebevis Kupong Sverige är kopplad till utvecklingen för ett brett svenskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktieindex utveckling. Så länge aktieindex på slutdagen inte har gått ned mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen, utbetalas det högsta av en kupong på indikativt 16 procent och den faktiska utvecklingen. Positiv avkastning utbetalas därmed även vid en mindre börsnedgång. Skulle aktieindex stiga mer än 16 procent erhåller man den faktiska utvecklingen. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än indikativt 25 procent jämfört med startdagen kommer nominellt att reduceras med index negativa utveckling. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade et. Aktieexponering innehållande många, inom sina områden, världsledande företag med starka varumärken. Möjlighet till avkastning vid en positiv, sidledes och fallande aktiemarknad, förutsatt att fallet inte är för stort. Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på marknaderna. Faller börsen mer än indikativt 25 procent medför placeringen en förlust. Aktiebevis Kupong Sverige icke kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 4 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige Teckningskurs 100 % Lägsta tecknings kr Deltagandegrad 100 % Kupong* 16 % Kapitalskydd Nej Riskbarriär* 75 % av startkurs Benämning SWEB021B Courtage 1,5 % på tecknat Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 21 oktober 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt kl den 6 oktober * Kupong och Riskbarriär är indikativa och fastställs den 7 oktober Kupongen kan som lägst fastställas till 12 % och Riskbarriär kan som högst fastställas till 80 % av startkursen Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad och som jämförelse visas ett globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Marknadsutveckling (%) Avkastning (%) Underliggande marknad Globalt aktieindex Aktiebevis Kupong Sverige Underliggande aktieindex Avkastningsprofil Grafen ovan visar avkastningsprofilen exklusive courtage på slutdagen för Aktiebevis Kupong Sverige givet olika utveckling för underliggande aktieindex.

12 12 Risker Olika produkter, samma risker En placering i en SPAX eller ett Bevis medför vissa risker. Det är viktigt att du är medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de viktigaste riskerna. Kreditrisk Alla SPAX och Bevis som erbjuds i denna broschyr är emitterade av Swedbank. Detta betyder att du som innehavare av någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i SPAX och Bevis att förlora delar av eller hela ditt placerade, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklas under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida se. En investering i en SPAX eller ett Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Placerar du i en SPAX tar du en marknadsrisk. Om du behåller din SPAX till löptidens slut begränsas marknadsrisken till att avkastningen uteblir och/eller att hela eller delar av överkursen i MAX-alternativet går förlorad. I båda fallen beror förlusten på att de underliggande marknaderna har haft en mindre gynnsam utveckling. Kapitalskyddet, det vill säga återbetalning av det nominella et, gäller endast om du behåller din SPAX till återbetalningsdagen. Placerar du i ett Bevis tar du en marknadsrisk. Eftersom Bevis saknar kapitalskydd kan en nedgång i de underliggande marknaderna betyda att marknadskursen sjunker i motsvarande grad, eller mer. Om du säljer din SPAX eller ditt Bevis under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella et. Mer information om vilka faktorer som påverkar marknadskursen under löptiden hittar du längre bak i broschyren. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX eller ditt Bevis om du vill sälja i förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden. Köpkursen beror bland annat på den underliggande tillgångens marknadsutveckling, återstående löptid, aktuellt ränteläge och kursrörlighet (volatilitet) på marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan t.ex. inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX och Bevis är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella et och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Vissa SPAX och Bevis har dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en valutarisk. Huruvida en viss SPAX eller ett visst Bevis är valutaskyddat kan du läsa i faktarutan för respektive placering.

13 Hur kommer produkten att utvecklas? 13 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? Flera olika faktorer påverkar marknadskursen för din SPAX eller ditt Bevis under löptiden. Kursen är bland annat beroende av utvecklingen på underliggande marknad, kursrörligheten (volatiliteten) och löptiden. Hur stor inverkan ovan faktorer får på kursen beror på deltagandegrad, återstående löptid samt aktuellt värde på underliggande marknad i förhållande till dess värde på startdagen. En högre deltagandegrad innebär att marknadskursen kan bli föremål för kraftigare svängningar. Ränteförändringar får mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. Det är inte heller säkert att en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen får någon inverkan på marknadskursen. Se till att du får svar på dina frågor Eftersom SPAX och Bevis kan ha olika konstruktioner och denna broschyr inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i våra produktblad samt Swedbanks prospekt och Slutliga villkor för aktuellt lån på www. swedbank.se/struktprod. Information finns även att hämta på Swedbanks och Sparbankernas kontor. Vad händer om jag vill sälja innan löptiden gått ut? SPAX och Bevis är i första hand konstruerade för att behållas till löptidens slut och dess villkor för återbetalning gäller endast på slutdagen. SPAX och Bevis kan dock säljas även under löptiden. Andrahandsmarknaden för SPAX och Bevis drivs av Swedbank. Alla har rätt att handla med SPAX och Bevis på börsen men det är banken som ställer köpkurs och, när så är möjligt, även säljkurs. Swedbank beräknar marknadskursen utifrån en rad olika faktorer. Marknadspriset kan under löptiden vara högre såväl som lägre än det nominella et. Observera att kapitalskyddet för SPAX endast gäller på förfallodagen. Omplaceringsförslag Swedbank bevakar alla SPAX och Bevis som har emitterats och utfärdar omplaceringsförslag under löptidens gång, i de fall då detta är relevant. Kontakta någon av Swedbanks eller Sparbankernas rådgivare för mer information. Arrangörsarvode Swedbank uppträder i rollen som arrangör och, tillsammans med Sparbankerna, distributör av SPAX och Bevis. För detta åtagande tar banken ut en ersättning motsvarande högst 1,05 procent av det nominella et per löptidsår, förutsatt att placeringen behålls löptiden ut. Beloppet ska täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution, inkl. bl.a. licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden, kostnader för lånets upptagande på reglerad marknad, kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållandet av en andrahandsmarknad. Exempel på total kostnad vid ett nominellt på kr Produkt Löptid Teckningskurs Courtage % Courtage kr* Arrangörsarvode** Total kostnad SPAX Asiatisk Tillväxt 3, % 1,5 % 165 kr 317 kr 482 kr SPAX Framtid 3, % 1,5 % 165 kr 317 kr 482 kr SPAX Europa Etik 4, % 1,5 % 165 kr 422 kr 587 kr SPAX Oljebolag 5, % 1,5 % 165 kr 529 kr 694 kr SPAX Sverige 6, % 1,5 % 165 kr 633 kr 798 kr Aktiebevis Europa Tak 3, % 1,5 % 150 kr 317 kr 467 kr Aktiebevis Kupong Sverige 4, % 1,5 % 150 kr 422 kr 572 kr * Courtaget tillkommer och beräknas på nominellt plus eventuell överkurs. ** Arrangörsarvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat i produktens pris. Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt x 1,05 % x löptid.

14 14 Beräkningsexempel Exempel på resultat vid olika utfall Beräkningarna är baserade på en investering på nominellt kronor SPAX Asiatisk Tillväxt SPAX Sverige Korgutveckling Valutafaktor Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 14,0 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 9,9 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 8,8 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 7,7 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 3,0 % 60 % kr kr 54,1 % 7,4 % 40 % kr kr 32,6 % 4,8 % 20 % kr kr 11,1 % 1,8 % 0 % kr kr -10,4 % -1,8 % -20 % kr kr -10,4 % -1,8 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % Aktiebevis Europa Tak SPAX Framtid Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 14,0 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 9,9 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 8,8 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 7,7 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 3,0 % 20 % kr kr 22,2 % 6,8 % 10 % kr kr 22,2 % 6,8 % 5 % kr kr 13,3 % 4,2 % 3 % kr kr 7,4 % 2,4 % 0 % kr kr -1,5 % -0,5 % -20 % kr kr -1,5 % -0,5 % -30 % kr kr -31,0 % -11,6 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -3,6 % SPAX Europa Etik Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 48,7 % 10,4 % 40 % kr kr 29,0 % 6,5 % 20 % kr kr 9,3 % 2,2 % 0 % kr kr -10,4 % -2,7 % -20 % kr kr -10,4 % -2,7 % Aktiebevis Kupong Sverige Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 57,6 % 12,0 % 40 % kr kr 37,9 % 8,3 % 20 % kr kr 18,2 % 4,3 % 0 % kr kr 14,3 % 3,4 % -20 % kr kr 14,3 % 3,4 % -40 % kr kr -40,9 % -12,3 % -60 % kr kr -60,6 % -20,7 % SPAX Oljebolag Korgutveckling Valutafaktor Indexutveckling Valutafaktor Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage 60 % 1, kr kr 48,7 % 8,2 % 40 % 1, kr kr 32,9 % 5,8 % 40 % 1, kr kr 29,0 % 5,2 % 40 % 0, kr kr 25,0 % 4,5 % 20 % 1, kr kr 9,3 % 1,8 % 0 % 1, kr kr -10,4 % -2,2 % -20 % 1, kr kr -10,4 % -2,2 %

15 Ordlista 15 Ordlista Aktiekorg Underliggande tillgång som består av fler än en aktie. Andra exempel på korgar är indexkorg, kreditkorg, råvarukorg, räntekorg och valutakorg. Arrangörsarvode Det arvode som är inräknat i priset på en strukturerad produkt och som ska täcka arrangörens kostnader för bl a riskhantering, produktion och distribution. Barriär En nivå i den underligande tillgångens värde där avkastningsberäkningen förändras. Bevis (Icke kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt utan kapitalskydd. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den underliggande tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalningset. Emissionsdag Den dag som den strukturerade produkten ges ut av emittenten. Emissionskurs/Pris/Teckningskurs Det pris i procent av nominellt som investeraren betalar för placeringen (exkl. courtage). T.ex. är emissionskursen för en kapitalskyddad placering med 10 % överkurs 110 % av nominellt. Emittent Den som är utgivare av en strukturerad produkt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Emittenten kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör. Genomsnittsberäkning Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- eller slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen eller slutdagen. Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid ett eller flera tillfällen under löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt. Likviddag/Betalningsdag Den dag då betalningen för den strukturerade produkten ska erläggas av investeraren. Nominellt Det som en strukturerad produkt är utställt på. I samband med kapitalskyddade placeringar innebär nominellt det som investeraren minst är berättigad att erhålla av emittenten på återbetalningsdagen, dvs. det som kapitalskyddet avser. Slutkurs/Slutindex Den underliggande tillgångens värde på slutdagen, används vid beräkning av avkastning. Ofta beräknas slutkursen med genomsnittsberäkning. Slutliga villkor Dokument som innehåller de specifika villkoren för en strukturerad produkt. SPAX (Kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst det nominella et på återbetalningsdagen. Startkurs/Startindex Den underliggande tillgångens värde på startdagen, används vi beräkning av avkastning. Strukturerad produkt Samlingsnamn för finansiella instrument vars återbetalnings helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som kapitalskyddade placeringar (SPAX) eller ej kapitalskyddade placeringar (Bevis). Tilläggs Det i en strukturerad produkt som läggs till nominellt vid betalning på återbetalningsdagen. Storleken på tilläggset bestäms bl a av utvecklingen i den underliggande tillgången och storleken på deltagandegraden. Underliggande tillgång Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningset i den strukturerade produkten. Återbetalnings Det som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen, kan för Bevis vara lägre än nominellt. Överkurs Det som erläggs av investeraren utöver det nominella et i vissa emissioner av strukturerade produkter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Detta kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna. Överkurs utrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt. Löptid Används för att ange perioden mellan likviddag och återbetalningsdag. Ordlistan innehåller ett urval ur den ordlista som publiceras av branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Den fullständiga listan finns tillgänglig på deras hemsida

16 16 Hur fungerar SPAX och Bevis? Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. SPAX har låg risk och är kapitalskyddade medan Bevis kan ha större potential men saknar kapitalskyddet. Avkastningen i båda dessa är knuten till olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, valutor och råvaror samt olika geografiska områden. Vilken SPAX (BAS eller MAX) du än väljer får du både obligationens trygghet och möjligheterna på hela världens marknader. Allt i samma placering. Tryggheten finns i obligationsdelen och det är i den marknadsrelaterade delen som avkastningsmöjligheterna finns. I Bevis är möjligheterna större. De saknar det kapitalskydd som SPAX har, men man får i gengäld bättre potential tack vare att den marknadsrelaterade delen är större. Skulle marknaden utvecklas i fel riktning så kan Bevis minska i värde motsvarande marknadens nedgång: Risker i dessa är därför större än i SPAX. Om marknaden går upp Om marknaden går upp Om marknaden går upp 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Marknadsrelaterad del Om marknaden går ner Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag SPAX BAS SPAX MAX BEVIS Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www. strukturerade.se Art. nr. SW Miljöcertifierad enligt ISO

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år.

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling SPAX Svensk etik Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. Bolagen är internationellt verksamma och gynnas av den globala återhämtningen.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

SPAX Stranda Jubileum

SPAX Stranda Jubileum Produktblad SPAX Stranda Jubileum MAX En starkare krona och en gradvis stabilisering av den internationella konjunkturen ger på längre sikt goda förutsättningar för en marknadsmässig återhämtning för svenska

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag.

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag. Produktblad SPAX VIKING BAS MAX Ekonomiska data visar på fortsatt återhämtning, främst i tillväxtländerna, och en stor del av de nordiska bolagen gynnas av sin exponering mot dem. Fortsatt global återhämtning

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2%

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2% SPAX SVENSK ETIK Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. SPAX Svensk Etik består av svenska etiska bolag som är handplockade ur Swedbanks

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial oktober 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 16 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 22 november 2013 Samtidigt talar värderingen fortfarande för

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial april 2015 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 33 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 29 maj 2015 Vi tror att aktier har mer att ge. Stödet kommer

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer