SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013"

Transkript

1 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år. SPAX Pan Asia sid 11.

2 Innehållsförteckning Marknadsutblick Ljusare konjunkturutsikter sid 4 Vad är strukturerade produkter? Placeringsalternativ utformande efter rådande marknadsförutsättningar SPAX Kapitalskyddade placeringsalternativ som ger både trygghet och möjligheter sid 5 SPAX Valutaintervall Sterling sid 6 SPAX Guld sid 7 SPAX USA sid 8 SPAX Sverige sid 9 SPAX Infrastruktur sid 10 SPAX Pan Asia sid 11 Bäste kund! Indexobligationer introducerades på den svenska bankmarknaden i början av 1990-talet. Vi på Swedbank var tidigt ute och är idag en av de ledande aktörerna avseende innovativa placeringar grundade på gedigen analys. Genom åren har Swedbank fått en rad priser och utmärkelser för sina strukturerade produkter och bland annat utsetts till Best distributor: performance av Euromoney. Vi kan med stolthet konstatera att våra produkter i över 20 år har hållit en mycket hög nivå och att vi med gedigen kunskap och analys fortsätter att ge våra kunder det bästa marknaden kan erbjuda. Med stort engagemang och hårt arbete tar vi oss nu an de utmaningar som en turbulent marknad kan innebära, övertygade om att du som kund även i framtiden ska bli nöjd med vårt resultat. Med vänlig hälsning, NICOLE PLUNTKE Chef Strukturerade Produkter Swedbank Bevis Icke ade placeringsalternativ som ger möjlighet till högre avkastning mot en högre risk jämfört med SPAX Aktiebevis Airbag Sverige sid 12 Risker Olika produkter, samma risker sid 13 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? sid 14 Ordlista sid 15 Swedbank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

3 Expansiv penningpolitik i Storbritannien och sänkt styrränta i Sverige talar för en stabil valutakursutveckling mellan SEK och GBP. SPAX Valutaintervall Sterling sid 6. Stigande efterfrågan på råvaror kombinerat med ökad riskaptit indikerar en gynnsam prisutveckling för guldet. SPAX Guld sid 7. Med positiva signaler från arbetsmarknaden och stärkt förtroende bland amerikanska hushåll ser det ut som att världens supermakt har inlett sin återhämtning. SPAX USA sid 8. Stabila svenska exportledda bolag väntas stå som vinnare när den globala tillväxten tar fart. SPAX Sverige sid 9. I spåren av den internationella lågkonjunkturen är en expansiv budgetpolitik att vänta, vilket talar för att stora investeringar i infrastruktur är troliga framöver. SPAX Infrastruktur sid 10. Underliggande index i SPAX Pan Asia har en bred exponering mot hela regionen och därmed bolag som gynnas av den globala och inte minst Asienregionens återhämtning. SPAX Pan Asia sid 11. Med en stabil hemmamarknad och en stor andel exportledda företag har den svenska aktiemarknaden goda möjligheter att växa under kommande år. Aktiebevis Airbag Sverige 12.

4 4 Marknadsutblick Ljusare konjunkturutsikter Vi förutser en modest uppgång i den globala ekonomin där tillväxtländerna uppvisar den starkaste tillväxten. Den amerikanska ekonomin har stabiliserats och tillväxten stiger långsamt. Spänningarna i Europa avtar samtidigt som konjunkturen visar tecken på att bottna ur. USA Återhämtningen i USA vilar på en allt bredare bas. Arbetsmarknaden visar en positiv trend med stigande sysselsättning. Den amerikanska centralbanken, Fed, har arbetsmarknaden i fokus och vill se en uthållig förbättring, vilket gör att penningpolitiken är mycket expansiv med fortsatta obligationsköp och rekordlåg styrränta. Hushållens förtroende stiger och en försiktig förstärkning av hushållens konsumtion kan noteras. Husmarknaden har visat en svagt uppåtriktad trend sedan början av 2011 vilket nu börjar få genomslag även inom byggsektorn. Industriproduktionen har stabiliserats och nedgången i företagens förväntningar har planat ut. Vi räknar med att politikerna fortsatt klarar av att hantera den finanspolitiska situationen även om finanspolitiken kommer att utgöra en dämpande faktor för tillväxten på kort sikt. Sammantaget räknar vi med en gradvis återhämtning i USA. Europa Tillväxten i Europa är fortsatt svag men allt fler indikatorer visar på att konjunkturen håller på att bottna ur. Den politiska situationen har stabiliserats och spänningarna inom Eurozonen har minskat. Ett tydligt tecken på detta är markant sjunkande obligationsräntor bland annat i Italien och Spanien. Konjunkturutvecklingen i Europa är fortfarande mycket splittrad med en gynnsammare utveckling för länder i norra Europa medan de krisdrabbade länderna i södra Europa uppvisar fallande tillväxttal. Den pågående skuldsaneringen håller tillbaka tillväxten även under inledningen av Under årets lopp räknar vi med en stabilisering och svagt positiv tillväxt under andra halvåret. Den europeiska återhämtningen blir utdragen men minskande åtstramning i kombination med stigande global tillväxt ger stigande tillväxttal de kommande åren. Tillväxtregioner Även i tillväxtländerna försvagades tillväxten under fjolåret och inbromsningen blev större än väntat i bland annat Indien och Kina. Den senaste tidens data pekar emellertid på en något starkare utveckling framöver. Bland annat har Inköpschefsindex i samtliga BRIC-länder stigit de senaste månaderna samtidigt som den ekonomiska politiken vrids i mer expansiv riktning i flera tillväxtländer. I Kina har den ekonomiska politiken blivit mer expansiv vilket nu syns i stigande produktion, investeringar och konsumtion. Under fjärde kvartalet steg BNP-tillväxten i Kina med 7,9 procent. Även exporten visar tecken på återhämtning. I likhet med Kina väntas utvecklingen i övriga asiatiska tillväxtländer stärkas de kommande åren. Också Latinamerika väntas uppvisa högre tillväxttakt, där den brasilianska ekonomin återhämtar sig samtidigt som flera av de mindre länderna behåller en god tillväxttakt. Sammantaget förutser vi en återhållsam uppgång i den globala ekonomin där tillväxtländerna uppvisar den starkaste tillväxten. Enligt vår senaste prognos står tillväxtländerna för ca tre fjärdedelar av den globala BNP-tillväxten de kommande två åren. Industriländerna står inför en utdragen återhämtning där Nordamerika och vissa europeiska länder förväntas ha en starkare utveckling. Länder och företag med låg skuldsättning har bättre tillväxtförutsättningar. Industriländernas skuldsanering har resulterat i en budgetpolitik som präglats av besparingar. I ett längre perspektiv kommer budgetpolitiken även i industriländerna att vridas i mer expansiv riktning. Investeringar i infrastruktur kommer att stå högt på agendan när industriländerna får utrymme till en mer offensiv budgetpolitik. Den utdragna perioden av osäkerhet har fått genomslag på de finansiella marknaderna med bland annat bestående låga räntor. Centralbankernas agerande bidrar emellertid till att minska konjunkturoron samtidigt som aptiten på mer riskfyllda tillgångar kan öka. ÅKE GUSTAFSSON Senior makroanalytiker Swedbank

5 Vad är strukturerade produkter? 5 Placeringsalternativ utformade efter rådande marknadsförutsättningar Strukturerade produkter är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre tidshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad, till exempel ett geografiskt område, eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor. Det finns olika sorters strukturerade produkter med varierande risk och avkastningspotential. De kan delas in i ade placeringar respektive icke ade placeringar. Kapitalskyddade placeringar Trygghet med möjligheter SPAX är Swedbanks namn på strukturerade produkter med, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. En placering i SPAX innebär på så sätt ett begränsat risktagande. Icke ade placeringar Stärkt uppgång och begränsad nedgång Bevis är Swedbanks namn på icke ade strukturerade produkter. Bevis passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning jämfört med SPAX och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Att Bevisen inte är ade innebär att du som kund riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastningspotential. Olika konstruktioner ger olika förutsättningar Vi på Swedbank skräddarsyr våra SPAX och Bevis utifrån det aktuella marknadsläget och erbjuder vid varje tillfälle en rad placeringsalternativ med olika risknivåer och avkastningspotential. För att du som kund ska hitta den produkt som passar just dig har vi märkt dem med olika symboler. Tecknas till nominellt belopp. En del av avkastningen är förutbestämd och oberoende av hur den underliggande marknaden utvecklas. Som kund går du alltid på plus och vet på förhand vad den minsta avkastningen blir detta i utbyte mot en något begränsad avkastningspotential. Tecknas till nominellt belopp och ger bra avkastningspotential. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt belopp. Tecknas till överkurs vilket ger placeringen ännu bättre avkastningspotential än ovan. Överkursen kan gå förlorad och är inte ad. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt belopp. icke Möjlighet till högre avkastning utan att du betalar överkurs men i utbyte mot en högre risk jämfört med SPAX. Placeringen är inte ad. Aktuellt utbud februari Swedbank utvecklar löpande produkter som på bästa sätt använder de marknadsförutsättningar som råder. Produkterna har olika löptider och risknivåer. På följande sidor kan du läsa om de produkter vi erbjuder från 4 februari till 1 mars 2013.

6 6 Kapitalskyddad SPAX SPAX Valutaintervall Sterling En ad placering med ett års löptid kopplad till utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. Swedbanks syn på marknaden Penningpolitiken är fortfarande mycket expansiv i Storbritannien med bland annat rekordlåga räntor. En stram budgetpolitik dämpar tillväxten, men den senaste tidens data visar att de återhållande effekterna avtar och BNP steg något under tredje kvartalet i fjol efter tre kvartal med fallande tillväxt. Det närmaste året väntas en långsam förstärkning av tillväxten, vilket ger stöd för en stabil valutautveckling. Efter en markant kronförstärkning under sommaren 2012 har växelkursen GBP/SEK stabiliserats samtidigt som den svenska tillväxten bromsat in. Riksbanken har svarat med att sänka styrräntan till 1,0 procent. Vi räknar med att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare ett steg till 0,75 procent under våren. Eftersom en räntesänkning ligger i marknadens förväntan blir genomslaget i kronkursen begränsat. Den svenska ekonomin uppvisar samtidigt mycket god balans i en internationell jämförelse, något som ger stöd åt en stabil valutautveckling. Vår syn är att växelkursen GBP/SEK kommer att uppvisa en relativt stabil utveckling det närmaste året och hålla sig inom det breda intervallet i SPAX VALUTA- INTERVALL STERLING. Produkten SPAX VALUTAINTERVALL STERLING är kopplad till utvecklingen för den svenska kronan (SEK) mot det brittiska pundet (GBP). Om GBP/SEK noteras inom det indikativa intervallet 10, ,9000 alla dagar under löptiden erhålls en kupong på indikativt 4,4 procent*. Skulle GBP/SEK någon gång under löptiden noteras på eller utanför intervallet utbetalas ingen kupong. Avläsning av valutakursen görs dagligen. Oavsett den svenska kronans utveckling mot det brittiska pundet åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Stabil ekonomisk utveckling i båda länderna talar för en stabil växelkurs Likartad kortränteutveckling ger stöd åt en stabil valutautveckling spax valutaintervall STERLING Emittent Swedbank AB Löptid 1 år Tillgångsslag Valuta Inriktning Storbritannien/Sverige Teckningskurs 100 % Lägsta teckningsbelopp kr Kupong* 4,40 % Valutaintervall* 10, ,9000 Benämningar AIO641A, SWEOGBP15 Courtage 1 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 24 mars 2014 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl GBP/SEK Valutaintervall (10,05-10,90) Historisk utveckling Grafen ovan visar den historiska utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet och det indikativa intervallet. En sjunkande graf innebär att kronan förstärks mot pundet. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) En fördjupad lågkonjunktur kan påverka ränteutvecklingen och därmed påverka växelkursen Extraordinära kriser kan straffa små valutor såsom den svenska kronan Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor GBP/SEK inom intervall samtliga dagar Kupong* Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inkl courtage Ja 4,40 % kr kr kr 3,26 % Nej 0 % kr kr -500 kr -0,96 % * Kupongen och valutaintervallet är indikativa och fastställs den 6 mars Kupongen kan som lägst bli till 3,1 %.

7 SPAX Kapitalskyddad 7 SPAX Guld En ad placering med tre års löptid kopplad till utvecklingen för guldet och den svenska kronans utveckling mot den amerikanska dollarn. Swedbanks syn på marknaden Den globala konjunkturen står inför en gradvis återhämtning samtidigt som de globala finansiella marknaderna har stabiliserats allt mer under Båda dessa faktorer bidrar till en stigande efterfrågan på råvaror samtidigt som riskaptiten ökar. Även om tillväxtutsikterna ljusnat räknar vi med att de stora centralbankerna i USA, Europa och Japan håller korträntorna på en rekordlåg nivå både i år och Ökad riskaptit tillsammans med centralbankernas lågräntepolitik är faktorer som gynnar prisutvecklingen för ädelmetaller. En ytterligare faktor som kan ge stöd åt guldpriset är en fortsatt diversifiering av centralbankernas valutareserver. Produkten SPAX GULD är kopplad till utvecklingen för guldpriset och utvecklingen för den svenska kronan mot den amerikanska dollarn. En barriär begränsar utvecklingen och är satt till 140 procent av startkursen. Så länge prisutvecklingen för guldet inte uppgår till 140 procent av startkursen någon gång under löptiden erhålls hela den valutajusterade utvecklingen. Om däremot utvecklingen uppgår till 140 procent eller mer någon gång under löptiden erhålls istället en kompensationskupong på indikativt 12 procent*. Även kupongen justeras för utvecklingen i valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett guldets och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Avkastningen beräknas på nominellt belopp. Ljusare konjunktursignaler lyfter råvarumarknaden Centralbankernas likviditetsstödjande åtgärder gynnar priset på guld En svagare global konjunktur kan resultera i lägre efterfrågan på råvaror En markant förbättring av den globala konjunkturen kan leda till minskad efterfrågan på guld spax guld Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Råvaror Inriktning Guld Teckningskurs 105 % Lägsta teckningsbelopp kr Kompensationskupong* 12 % Deltagandegrad 100 % Barriär 140 % Benämningar AIO641B, SWEOGULD4 Courtage 1,5 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 21 mars 2016 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl Guld Brytpunkt 140% Indexerad historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för guldet och produktens barriär. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Prisutveckling Valutakursfaktor Kompensationskupong* Barriären överskriden Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inklusive courtage 45 % 1,1 12,0 % Ja kr kr kr 2,0 % 39 % 0,9 - Nej kr kr kr 9,2 % 20 % 1 - Nej kr kr kr 4,0 % 0 % 1 - Nej kr kr kr -2,1 % -20 % 1 - Nej kr kr kr -2,1 % Antagen kompensationskupong i exemplet är 12 %. *Kompensationskupongen valutajusteras och är indikativ. Den fastställs den 6 mars 2013 och kan som lägst bli till 8 %.

8 8 Kapitalskyddad SPAX SPAX USA En ad placering med tre års löptid kopplad till utvecklingen för en aktiekorg av tio amerikanska bolag och den svenska kronans utveckling mot den amerikanska dollarn. Swedbanks syn på marknaden Den amerikanska ekonomin har stabiliserats och allt fler sektorer av ekonomin bidrar till tillväxten. Arbetsmarknaden uppvisar en positiv utveckling och under de senaste två åren har sysselsättningen stigit med drygt 3,5 miljoner personer. Även på husmarknaden har trenden varit svagt positiv sedan början av Tillsammans har dessa faktorer bidragit till att stärka hushållens förtroende och en stabilare konsumtionsefterfrågan. Förtroendet har stärkts även inom industrin vilket bland annat återspeglas i en återhämtning av inköpschefsindex som nu åter ligger i tillväxtzonen. På senare tid har även bilden för kommersiella fastigheter ljusnat, vilket tillsammans med en gradvis uppgång i industriproduktionen talar för en stigande investeringsaktivitet. En starkare internationell efterfrågan är ytterligare en positiv faktor för de globalt verksamma företagen som ingår i SPAX USA. Produkten SPAX USA är kopplad till en aktiekorg bestående av tio amerikanska bolag*. Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på del-tagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsningen för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista halvår. Avkastningen påverkas även av hur utvecklingen för valutakursen USD/SEK varit under löptiden. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Fortsatt ekonomisk expansion i tillväxtländerna gynnar globalt verksamma bolag En stabilisering av den amerikanska ekonomin stödjer den amerikanska dollarn spax USA Emittent Swedbank AB Löptid 3 år Tillgångsslag Aktier Inriktning USA Teckningskurs 105 % Lägsta teckningsbelopp kr Deltagandegrad** 110 % Benämningar AIO641C, SWEOUSV11 Courtage 1,5 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 21 mars 2016 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl Aktiekorg USA med valutakursfaktor Svenskt aktieindex Globalt aktieindex Indexerad historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktiekorgen i SPAX USA och som jämförelse visas ett välkänt svenskt aktieindex (OMXS30) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Politiska låsningar kan dämpa den inhemska efterfrågan Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Korgutveckling Valutafaktor Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inklusive courtage 60 % 1, kr kr kr 15,8 % 40 % 1, kr kr kr 11,6 % 20 % 0, kr kr kr 3,9 % 0 % 1, kr kr kr -2,1 % -20 % 1, kr kr kr -2,1 % Antagen deltagandegrad i exemplet är 110 %. * Ingående bolag i aktiekorgen: Heinz, Mondolez International, Kellogg, Johnson & Johnson, Eli Lilly, AT&T, Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble och Verizon. ** Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 6 mars 2013 och kan som lägst bli 90 %.

9 SPAX Kapitalskyddad 9 SPAX Sverige En ad placering med fyra års löptid kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående av tolv svenska bolag. Swedbanks syn på marknaden Efter att svensk ekonomi varit överraskande motståndskraftig föll tillväxten tillbaka under senare delen av Tillväxten väntas ta fart igen i år med en gradvis förstärkning de kommande åren. Exporten ökar i måttlig takt med stöd av stigande produktivitet och successivt högre internationell efterfrågan. Samtidigt är exporten mot de värst krisdrabbade länderna i Sydeuropa begränsad och istället tillhör norra Europa och USA Sveriges största handelspartners. Dessutom bidrar tillväxtländerna som, trots en nedväxling, visar höga och stigande tillväxttal. Hushållens konsumtion fortsätter att vara en betydande drivkraft för tillväxten givet en god utveckling av den disponibla inkomsten. I ett något längre perspektiv ökar även investeringsaktiviteten då återhämtningen bidrar till högre kapacitetsutnyttjande. Sverige har goda förutsättningar att även framöver visa god tillväxt tack vare en stark exportsektor och god ekonomisk balans med stabila statsfinanser. En gradvis ljusare konjunktur ger tillsammans med en stabil hemmamarknad goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i SPAX SVERIGE. Produkten SPAX SVERIGE är kopplad till en aktiekorg bestående av tolv svenska bolag* där samtliga ingår i ett välkänt etiskt och hållbart aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsningen för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktiekorgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. En stabil hemmamarknad med god ekonomisk balans Konkurrenskraftiga företag med global spridning Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt spax Sverige Emittent Swedbank AB Löptid Drygt 4 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige BAS MAX Teckningskurs 100 % 110 % Lägsta teckningsbelopp kr kr Deltagandegrad** 40 % 150 % Benämningar AIO641D SWEOSVE17 AIO641E SWEOSVE18 Courtage 1,5 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 22 maj 2017 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl Aktiekorg Sverige Svenskt aktieindex Globalt aktieindex Indexerad historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktiekorgen i SPAX SVERIGE. Som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett välkänt globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Korgutveckling Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inkl courtage BAS MAX BAS MAX BAS MAX BAS MAX 60 % kr kr kr kr kr kr 4,9 % 13,5 % 40 % kr kr kr kr kr kr 3,2 % 9,0 % 20 % kr kr kr kr kr kr 1,5 % 3,7 % 0 % kr kr kr kr -750 kr kr -0,4 % -2,6 % -20 % kr kr kr kr -750 kr kr -0,4 % -2,6 % Antagen deltagandegrad i exemplet är 40 % för BAS och 150 % för MAX. * Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Assa Abloy, AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Handelsbanken, Hennes & Mauritz, Nordea, Skanska, SKF, SCA och Swedbank ** Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 6 mars 2013 och kan som lägst bli 30 % för BAS och 120 % för MAX.

10 10 Kapitalskyddad SPAX SPAX Infrastruktur En ad placering med fem års löptid kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående av tolv globalt verksamma infrastrukturbolag och den svenska kronans utveckling mot den amerikanska dollarn. Swedbanks syn på marknaden Som svar på den internationella lågkonjunkturen har flera centralbanker varit mycket aktiva, vilket bland annat resulterat i rekordlåga räntor. Budgetpolitiken har också blivit mer expansiv i flera tillväxtländer med ytterligare stimulanser, inte minst genom investeringar i infrastruktur. Även i industriländerna är behovet av ny- och ersättningsinvesteringar stort för att effektivisera en föråldrad infrastruktur. De senaste årens lågkonjunktur har präglats av besparingar och en stram budgetpolitik. Gradvis kommer budgetpolitiken även i industriländerna att vridas i en mer expansiv riktning. Investeringar i infrastruktur kommer att stå mycket högt på agendan. En mer medveten klimatpolitik bidrar också till investeringar i infrastruktur där exempelvis ingenjörs- och entreprenadföretag gynnas. Vi ser därför god avkastningspotential för bolagen i SPAX INFRASTRUKTUR. Produkten SPAX INFRASTRUKTUR är kopplad till kursutvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av tolv globala bolag* som är verksamma inom infrastruktur. Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror på aktiekorgens utveckling och deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av hur utvecklingen för valutakursen USD/SEK varit. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Global aktieexponering i sektor med hög tillväxtpotential Stimulanspaket gynnar infrastrukturinvesteringar En utdragen konjunkturnedgång kan dämpa investeringsviljan En fortsatt osäkerhet kring den globala ekonomin kan förskjuta återhämtningen på börserna SPAX Infrastruktur Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Världen BAS MAX Teckningskurs 100 % 110 % Lägsta teckningsbelopp kr kr Deltagandegrad** 50 % 135 % Benämningar AIO641F SWEOINF19 AIO641G SWEOINF20 Courtage 1,5 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 19 mars 2018 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl Aktiekorg Infrastruktur med valutakursfaktor Svenskt aktieindex Globalt aktieindex Indexerad historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktiekorgen i SPAX INFRASTRUKTUR. Som jämförelse visas ett välkänt svenskt aktieindex (OMXS30) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Korgutveckling Valutafaktor Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inkl courtage BAS MAX BAS MAX BAS MAX BAS MAX 60 % 1, kr kr kr kr kr kr 5,1 % 10,1 % 40 % 1, kr kr kr kr kr kr 3,7 % 7,4 % 20 % 0, kr kr kr kr kr kr 1,4 % 2,2 % 0 % 1, kr kr kr kr -750 kr kr -0,3 % -2,2 % -20 % 1, kr kr kr kr -750 kr kr -0,3 % -2,2 % Antagen deltagandegrad i exemplet är 50 % för BAS och 135 % för MAX. * Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Abertis Infraestructuras, BHP Billiton, Caterpillar, China Mobile, CSX, GDF Suez, General Electric, MAN, POSCO, SAP och Siemens. ** Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 6 mars 2013 och kan som lägst bli 40 % för BAS och 110 % för MAX.

11 SPAX Kapitalskyddad 11 SPAX Pan Asia En ad placering med fem års löptid kopplad till utvecklingen för ett asiatiskt aktieindex och den svenska kronans utveckling mot den amerikanska dollarn. Swedbanks syn på marknaden Den svaga globala konjunkturen gav en inbromsning även i de snabbväxande asiatiska ekonomierna under De senaste månadernas data visar dock att en återhämtning har inletts. I Kina har både export- som detaljhandelsdata förstärkts samtidigt som industriproduktionen visar högre tillväxttal och under fjärde kvartalet 2012 ökade BNP med 7,9 procent. De fem ASEAN-länderna (Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam) uppvisade redan under 2012 en markant återhämtning med en BNP-tillväxt kring 6 procent jämfört med 4,5 procent 2011, och tillväxten väntas förbli god även i år. Den nytillträdda japanska regeringen har aviserat långtgående stimulanspaket bland annat för att ge stöd åt exportindustrin. Underliggande index i SPAX Pan Asia har en bred exponering mot hela regionen vilket ökar möjligheterna till exponering mot bolag som gynnas av den globala, och inte minst, hela Asienregionens återhämtning. Produkten SPAX PAN ASIA är kopplad till ett asiatiskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels på underliggande index utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Avkastningen påverkas även av hur utvecklingen för valutakursen USD/SEK varit. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Bred aktieexponering i en region med positiva tillväxtutsikter Stark regional utveckling och kapitalinflöden ger stöd åt aktiebörserna Förnyad osäkerhet kring den globala tillväxten kan påverka de asiatiska aktiebörserna negativt Ökade regionala spänningar kan påverka marknaderna negativt spax Pan Asia Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Asien BAS MAX Teckningskurs 100 % 110 % Lägsta teckningsbelopp kr kr Deltagandegrad* 60 % 160 % Benämningar AIO641H SWEOPANA1 AIO641I SWEOPANA2 Courtage 1,5 % på placerat belopp (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Återbetalningsdag 19 mars 2018 Erforderligt belopp måste finnas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl Aktieindex i SPAX Pan Asia med valutakursfaktor Svenskt Aktieindex Globalt Aktieindex Indexerad historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktieindex i SPAX PAN ASIA. Som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett välkänt globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Korgutveckling Valutafaktor Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inkl courtage BAS MAX BAS MAX BAS MAX BAS MAX 60 % 1, kr kr kr kr kr kr 6,0 % 11,9 % 40 % 1, kr kr kr kr kr kr 4,5 % 8,8 % 20 % 0, kr kr kr kr kr kr 1,8 % 2,9 % 0 % 1, kr kr kr kr -750 kr kr -0,3 % -2,2 % -20 % 1, kr kr kr kr -750 kr kr -0,3 % -2,2 % Antagen deltagandegrad i exemplet är 60 % för BAS och 160 % för MAX. * Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 6 mars 2013 och kan som lägst bli 50 % för BAS och 130 % för MAX.

12 12 Icke ad Bevis Aktiebevis Airbag Sverige En icke ad placering med fyra års löptid kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående av tolv svenska bolag. Swedbanks syn på marknaden Sverige har goda förutsättningar att även framöver visa god tillväxt tack vare en stark exportsektor och god ekonomisk balans med stabila statsfinanser. En gradvis ljusare konjunktur ger tillsammans med en stabil hemmamarknad goda förutsättningar för en positiv utveckling för bolagen i AKTIE- BEVIS AIRBAG SVERIGE. För mer information om marknaden, se SPAX SVERIGE på sidan 9. Så beräknas avkastningen AKTIEBEVIS AIRBAG SVERIGE är kopplad till en aktiekorg bestående av tolv svenska bolag* där samtliga ingår i ett välkänt etiskt och hållbart aktieindex. Avkastningen vid en positiv marknadsutveckling beräknas på nominellt belopp och beror dels på utvecklingen för aktiekorgen och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärdet görs på slutdagen. Om aktiekorgen utvecklas negativt erbjuder placeringen en säkerhetsbarriär som ligger på indikativt 70 procent av korgens startvärde. Det innebär att om aktiekorgen utvecklas negativt, men inte fallit mer än indikativt 30 procent från startdag till slutdag, kommer återbetalningsbeloppet att motsvara nominellt belopp. Skulle aktiekorgen falla mer än indikativt 30 procent kommer återbetalningsbeloppet att understiga nominellt belopp och placeraren riskerar att förlora hela eller delar av placerat belopp. Vid nedgång överstigande indikativt 30% kommer nominellt belopp att reduceras med den del av nedgången som underskridit barriären multiplicerat med en faktor på indikativt 1,43**. En stabil hemmamarknad med god ekonomisk balans Konkurrenskraftiga företag med global spridning Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt Aktiebevis AIRBAG Sverige Emittent Swedbank AB Löptid Drygt 4 år Tillgångslag Aktier Underliggande marknad Sverige Teckningskurs 100 % Lägsta teckningsbelopp kr Kapitalskydd Nej Deltagandegrad*** 115 % Säkerhetsbarriär*** 70 % Benämningar ABSVE17E2 SWE Courtage 1,5 % på teckningsbeloppet (minst 150 kr) Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 22 maj 2017 Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och med 5 mars 2013, kl icke Aktiekorg Sverige Svenskt aktieindex Globalt aktieindex Indexerad historisk utveckling Grafen ovan visar den historiska utvecklingen för ingående bolag i AKTIEBEVIS AIRBAG SVERIGE. Som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett välkänt globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: ECB) Exempel på resultat vid olika utfall baserat på en investering på nominellt kronor Korgutveckling Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Antagen deltagandegrad är 115 % och antagen säkerhetsbarriär är 70 % av korgens startvärde i exemplet. * Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Assa Abloy, AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Handelsbanken, Hennes & Mauritz, Nordea, Skanska, SKF, SCA och Swedbank ** Faktor = 100 dividerat med säkerhetsbarriären (indikativt 100/70 = 1,43) *** Deltagandegraden och säkerhetsbarriären är indikativa och fastställs den 6 mars Deltagandegraden kan som lägst bli till 100 %. Vinst Avkastning per år inklusive courtage 60 % kr kr kr 12,9 % 40 % kr kr kr 9,1% 20 % kr kr kr 4,7% 0 % kr kr -750 kr -0,4 % -20 % kr kr -750 kr -0,4 % -40 % kr kr kr -4,0 % -60 % kr kr kr -12,8 %

13 Risker 13 Olika produkter, samma risker En placering i en SPAX eller ett Bevis medför vissa risker. Det är viktigt att du är medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de vanligaste riskerna. Kreditrisk Alla SPAX och Bevis som erbjuds i denna broschyr är emitterade av Swedbank. Detta betyder att du som innehavare av någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i SPAX och Bevis att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklas under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida se. En investering i en SPAX eller ett Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Placerar du i en SPAX tar du en marknadsrisk. Om du behåller din SPAX till löptidens slut begränsas marknadsrisken till att avkastningen uteblir och/eller till att hela eller delar av överkursen i MAX-alternativet går förlorad. I båda fallen beror förlusten på att de underliggande marknaderna har haft en mindre gynnsam utveckling. Kapitalskyddet, det vill säga återbetalning av det nominella beloppet, gäller endast om dubehåller din SPAX till återbetalningsdagen. Placerar du i ett Bevis tar du en marknadsrisk. Eftersom Bevis saknar kan en nedgång i de underliggande marknaderna betyda att marknadskursen sjunker i motsvarande grad, eller mer. Om du säljer din SPAX eller ditt Bevis under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Mer information om vilka faktorer som påverkar marknadskursen under löptiden hittar du på sidan 14. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX eller ditt BEVIS om du vill sälja i förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden. Köpkursen beror bland annat på återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) på marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan t.ex. inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX och Bevis är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella beloppet och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Huruvida en viss SPAX eller ett visst Bevis är valutaskyddat kan du läsa i faktarutan för respektive placering. Svårt att välja? Testa vår digitala portföljtjänst! Det är inte alltid lätt att veta vilka produkter man ska välja. Det kan vara svårt att få överblick över utbudet och jämföra de olika produkterna för lämpliga kombinationer. En god hjälp får du av Swedbanks digitala portföljtjänst. Genom några enkla klick där du svarar på frågor om riskaptit, storleken på det belopp du vill investera och förväntningar på avkastning får du en lättillgänglig översikt av placeringsalternativ lämpliga för just dig. Gå in på och välj Aktuella erbjudanden. Från rubriken Portföljer loggas du rätt in i vår digitala rådgivningshjälp.

14 Hur kommer produkten att utvecklas? 14 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? Flera olika faktorer påverkar marknadskursen för din SPAX eller ditt Bevis under löptiden. Kursen är bland annat beroende av utvecklingen på underliggande marknad, kursrörligheten (volatiliteten) och löptiden. Hur stor inverkan ovan faktorer får på kursen beror på deltagandegrad, återstående löptid samt aktuellt värde på underliggande marknad i förhållande till dess värde på startdagen. En högre deltagandegrad innebär att marknadskursen kan bli föremål för kraftigare svängningar. Ränteförändringar får mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. Det är inte heller säkert att en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen får någon inverkan på marknadskursen. Se till att du får svar på dina frågor Eftersom SPAX och Bevis kan ha olika konstruktioner och denna broschyr inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i produktblad, Swedbanks prospekt och Slutliga villkor för aktuellt lån på spax. Produktblad för de SPAX och Bevis som omnämns i denna broschyr publiceras på och finns att hämta på Swedbanks och Sparbankernas kontor. Vad händer om jag vill sälja innan löptiden gått ut? SPAX och Bevis är i första hand konstruerade för att behållas till löptidens slut och dess villkor för återbetalning gäller endast på slutdagen. SPAX och Bevis kan dock säljas även under löptiden. Andrahandsmarknaden för SPAX och Bevis drivs av Swedbank. Alla har rätt att handla med SPAX och Bevis på börsen men det är banken som ställer köpkurs och, när så är möjligt, även säljkurs. Swedbank beräknar marknadskursen utifrån en rad olika faktorer. Marknadspriset kan under löptiden vara högre såväl som lägre än det nominella beloppet. Observera att et för SPAX endast gäller på förfallodagen. Omplaceringsrekommendationer ger viktig vägledning Swedbank bevakar alla SPAX och Bevis som har emitterats och utfärdar omplaceringsrekommendationer under löptidens gång, i de fall då detta är relevant. Rekommendationer kan t.ex. utfärdas vid en kraftigt gynnsam marknadsutveckling eller vid väsentligt förändrade marknadsförutsättningar. Kontakta någon av Swedbanks eller Sparbankernas rådgivare för mer information. Arrangörsarvode Swedbank uppträder i rollen som arrangör och, tillsammans med Sparbankerna, distributör av SPAX och Bevis. För detta åtagande tar banken ut en ersättning motsvarande högst 1,05 procent av det nominella beloppet per löptidsår, förutsatt att placeringen behålls löptiden ut. Beloppet ska täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution, inkl. bl.a. licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden, kostnader för lånets upptagande på reglerad marknad, kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållandet av en andrahandsmarknad. Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på kr Produkt Löptid Teckningskurs Courtage % Courtage kr* Arrangörsarvode** Total kostnad* SPAX VALUTAINTERVALL STERLING BAS % 1 % 50 kr 53 kr 103 kr SPAX GULD MAX % 1,50 % 79 kr 158 kr 237 kr SPAX USA MAX % 1,50 % 79 kr 158 kr 237 kr SPAX SVERIGE BAS 4,2 100 % 1,50 % 75 kr 220 kr 295 kr SPAX SVERIGE MAX 4,2 110 % 1,50 % 83 kr 220 kr 303 kr SPAX INFRASTRUKTUR BAS % 1,50 % 75 kr 263 kr 338 kr SPAX INFRASTRUKTUR MAX % 1,50 % 83 kr 263 kr 346 kr SPAX PAN ASIA BAS % 1,50 % 75 kr 263 kr 338 kr SPAX PAN ASIA MAX % 1,50 % 83 kr 263 kr 346 kr AKTIEBEVIS AIRBAG SVERIGE 4,2 100 % 1,50 % 75 kr 220 kr 295 kr Arrangörsarvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat i produktens pris. Courtaget tillkommer och beräknas på nominellt belopp plus eventuell överkurs. * Observera att redovisat exempel inte beaktar att minimicourtaget är 150 kr, utan endast anger kostnaden för en post på nominellt kr. För ett köp av endast en post om nominellt kr blir courtaget därmed 150 kr. ** Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt belopp x 1,05 % x löptid.

15 15 Ordlista Aktiekorg Underliggande tillgång som består av fler än EN aktie. Andra exempel på korgar är indexkorg, kreditkorg, råvarukorg, räntekorg och valutakorg. Arrangör Den som på emittentens uppdrag konstruerar den strukturerade produkten och/eller i marknadsföringsmaterial utformar information om produktens egenskaper och risker. Arrangörsarvode Det arvode som är inräknat i priset på en strukturerad produkt och som ska täcka arrangörens kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Bevis En strukturerad produkt där emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst ett nominellt belopp på återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ändå vara skyddat från sådan värdeminskning som beror på de underliggande tillgångarnas utveckling. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i de underliggande tillgångarna som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalningsbeloppet. Distributör Den som, på uppdrag av en arrangör, säljer marknadsför eller förmedlar strukturerade produkter. Distributör kan samtidigt uppträda i rollen som emittent och/eller arrangör. Emissionsdag Den dag som den strukturerade produkten ges ut av emittenten. Emissionskurs/Pris/Teckningskurs Det pris i nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exkl. courtage). T.ex. är emissionskursen för en ad placering med 10 % överkurs 110 % av nominellt belopp. Emittent Den som är utgivaren av en strukturerad produkt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Emittenten kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör. Genomsnittsberäkning Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- ellerslutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen eller slutdagen. Kapitalskyddad placering En strukturerad placeringsprodukt där emittenten har åtagits sig att återbetala minst det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Om emittenten hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid en eller flera tillfällen under löptiden. Kupongens nivå och villkor bestäms normalt vid emissionstillfället. Likviddag/Betalningsdag Den dag då betalningen för den strukturerade produkten ska erläggas av investeraren. Löptid Används för att ange perioden mellan emissionsdag och återbetalningsdag. Nominellt belopp Det belopp som en obligation eller ett finansiellt instrument är utställt på. I samband med ade placeringar innebär nominellt belopp det belopp som investeraren minst är berättigad att erhålla av emittenten på återbetalningsdagen, dvs. det belopp som et avser. Slutkurs/Slutindex Slutkursen baseras på den eller de underliggande tillgångarnas värde på slutdagen, och används vi beräkning av avkastning. Ofta beräknas slutkursen som ett genomsnitt. Startkurs/Startindex Startkursen baseras på den eller de underliggande tillgångarnas värde på startdagen, och används vi beräkning av avkastning. Ibland beräknas startkursen som ett genomsnitt. Strukturerad produkt Samlingsnamn för finansiella instrument vars återbetalningsbelopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som ade placeringar eller ej ade placeringar. Underliggande tillgång Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningsbeloppet i den strukturerade produkten. Återbetalningsbelopp Det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen. Överkurs Det belopp som erläggs av investeraren utöver det nominella beloppet i vissa emissioner av strukturerade produkter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Detta belopp kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna, även då det gäller en ad placering. Överkurs utrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt belopp. Ordlistan innehåller ett urval ur den ordlista som publiceras av branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Den fullständiga listan finns tillgänglig på deras hemsida

16 16 Hur köper man SPAX och Bevis? SPAX och Bevis kan köpas på något av Swedbanks eller Sparbankernas bankkontor runt om i landet, såväl som via telefon- och internetbanken. Produkterna finns tillgängliga både för dig som är kund och dig som ännu inte är det. Notera att försäljningsperioden för produkterna i denna broschyr är begränsad till 1 mars Via nätet Om du är kund i internetbanken och är ansluten till värdepapperstjänsten kan du enkelt köpa SPAX och Bevis genom att logga in på din internetbank. Välj fliken Spara/Placera och en meny öppnas. Längst ner i denna väljer du Anmäl köp av SPAX, klickar och följer vidare instruktioner. Via ett bankkontor Besök ett av Swedbanks eller samverkande sparbankers bankkontor runt om i landet och fyll i en anmälningssedel eller tala med en rådgivare som hjälper dig. Swedbank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Art. nr Miljöcertifierad enligt ISO

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 11 29 augusti 2014 Ta del av hela uppgången om börsen går upp OCH behåll möjligheten till avkastning om marknaden skulle gå ner. Se Aktiebevis Terrass Europa Kupong

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. 3 mars 4 april 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. 3 mars 4 april 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 3 mars 4 april 2014 God potential med tillväxt från en allt bredare bas. Se SPAX Global på sid 8. Innehållsförteckning Marknadsutblick Ljusare tillväxtutsikter

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 Möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska aktiemarknaden. Se Aktiebevis Europa Tak på sidan 10. 2 Produktöversikt

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling SPAX Svensk etik Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. Bolagen är internationellt verksamma och gynnas av den globala återhämtningen.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008.

Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. SPAX Win Win Bank - Framgång i upp- och nedgång Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008. Möjlighet till god avkastning vid såväl positiv

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641 Slutliga Villkor Lån 641 Swedbank ABs SPAX Lån 641 Valutaintervall Sterling - Återbetalningsdag 2014-03-24 Serie A (SWEOGBP15) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 642. Slutliga Villkor Lån 642

Swedbank ABs. SPAX Lån 642. Slutliga Villkor Lån 642 Slutliga Villkor Lån 642 Swedbank ABs SPAX Lån 642 Guld - Återbetalningsdag 2016-04-18 Serie A (SWEOGULD5) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA med Valutakursfaktor

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2%

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2% SPAX SVENSK ETIK Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. SPAX Svensk Etik består av svenska etiska bolag som är handplockade ur Swedbanks

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

SPAX Global. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad. Historisk utveckling

SPAX Global. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad. Historisk utveckling SPAX Global Den globala tillväxten väntas ta fart de närmaste åren och den positiva kraften kommer främst från mogna marknader. SPAX Global är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för 10

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag.

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag. Produktblad SPAX VIKING BAS MAX Ekonomiska data visar på fortsatt återhämtning, främst i tillväxtländerna, och en stor del av de nordiska bolagen gynnas av sin exponering mot dem. Fortsatt global återhämtning

Läs mer

PLUS BAS PLUS* BAS* PLUS BAS PLUS BAS. 50 % 10 150 kr 10 150 kr 14 350 kr 16 750 kr 4 200 kr 6 600 kr 7,1 % 10,5 %

PLUS BAS PLUS* BAS* PLUS BAS PLUS BAS. 50 % 10 150 kr 10 150 kr 14 350 kr 16 750 kr 4 200 kr 6 600 kr 7,1 % 10,5 % SPAX ASIEN Hög inhemsk konsumtion i Kina gynnar företag i Asienregionen med en stor del av verksamheten inriktad mot den kinesiska hemmamarknaden. Vi ser stor potential för dessa bolag att växa framöver.

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen

Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen Aktiebevis Sverige Etik - Östersjölaxen är en placering med 3 års löptid som är kopplad till ett brett svenskt etiskt aktieindex. Om index

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer

1128 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta. Grundutbud 1128 MARKNADSWARRANT TILLVÄXTMARKNADSVALUTA HÖG RISK 3 ÅR MARKNADS- WARRANT

1128 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta. Grundutbud 1128 MARKNADSWARRANT TILLVÄXTMARKNADSVALUTA HÖG RISK 3 ÅR MARKNADS- WARRANT 1128 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Grundutbud Blå Moskén, Istanbul Tillväxtmarknader Valuta Placeringen ger exponering mot en korg av tillväxtmarknadsvalutor mot

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

SPAX EUROPA TRYGGHET

SPAX EUROPA TRYGGHET SPAX EUROPA TRYGGHET SPAX Europa Trygghet är ett alternativ för dig som vill ha både trygghet och möjligheter. Enligt villkoren får du som lägst en avkastning på 2,5-3,5 procent under cirka tre och ett

Läs mer

SPAX Hälsobolag. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad

SPAX Hälsobolag. Kapitalskyddad SPAX Oktober. Produktblad SPAX Hälsobolag I takt med att världens befolkning åldras ökar behoven av en väl fungerande hälsovård. SPAX Hälsobolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp Emitteras av BRIC Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp 500 HISTORISK UTVECKLING* 400 300 200 100 Källa: Bloomberg. Period: 2 februari 2004

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

SPAX Stranda Jubileum

SPAX Stranda Jubileum Produktblad SPAX Stranda Jubileum MAX En starkare krona och en gradvis stabilisering av den internationella konjunkturen ger på längre sikt goda förutsättningar för en marknadsmässig återhämtning för svenska

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

SPAX Dalarna. SPAX. Ger både trygghet och möjligheter. Produktblad

SPAX Dalarna. SPAX. Ger både trygghet och möjligheter. Produktblad Produktblad SPAX Dalarna BAS MAX Goda förutsättningar för en återhämtning för de utvalda företagen med anknytning till regionen. SPAX Dalarna löper på fem år och består av en korg av bolag med betydande

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 % SPAX K.A.N Industriländer med en hög andel export mot de snabbväxande tillväxtländerna har goda förutsättningar att växa framöver. Även råvaruexporterande länder gynnas av den höga tillväxten i denna region.

Läs mer

1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader 1232 VALUTAOBLIGATION TILLVÄXTMARKNADER 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 VALUTA- OBLIGATION. Blå Moskén, Istanbul

1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader 1232 VALUTAOBLIGATION TILLVÄXTMARKNADER 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 VALUTA- OBLIGATION. Blå Moskén, Istanbul 1232 Valutaobligation Tillväxtmarknader VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 3 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 3 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Sverige. Optimalstart. Buffertbevis. 1246 Buffertbevis. Sverige 1246 BUFFERTBEVIS SVERIGE GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS 5ÅR

Sverige. Optimalstart. Buffertbevis. 1246 Buffertbevis. Sverige 1246 BUFFERTBEVIS SVERIGE GRUND- UTBUD INDEX- BEVIS 5ÅR 1246 Buffertbevis Sverige INDEX- BEVIS 5ÅR GRUND- UTBUD Buffertbevis Optimalstart RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best MARKNADS- WARRANT 3 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Europa. 1160 Aktieobligation. Europa. Europa 1160 AKTIEOBLIGATION EUROPA LÅG RISK 6 ÅR AKTIE- OBLIGATION. St Pauls Cathedral, London EMITTENT

Europa. 1160 Aktieobligation. Europa. Europa 1160 AKTIEOBLIGATION EUROPA LÅG RISK 6 ÅR AKTIE- OBLIGATION. St Pauls Cathedral, London EMITTENT 1160 Aktieobligation Europa LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 6 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om

Läs mer

SPAX HSB BOSPAR 8. Historisk utveckling

SPAX HSB BOSPAR 8. Historisk utveckling SPAX HSB BOSPAR 8 En kapitalskyddad placering med drygt fyra års löptid där avkastningen är kopplad till kursutvecklingen för en aktiekorg bestående av 12 svenska bolag. Placeringen i korthet SPAX HSB

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

50 % 10 150 kr 11 165 kr 13 250 kr 16 250 kr 3 100 kr 5 085kr 5,5 % 7,8 % 25 % 10 150 kr 11 165 kr 11 625 kr 13 125 kr 1 475 kr 1 960 kr 2,7 % 3,3 %

50 % 10 150 kr 11 165 kr 13 250 kr 16 250 kr 3 100 kr 5 085kr 5,5 % 7,8 % 25 % 10 150 kr 11 165 kr 11 625 kr 13 125 kr 1 475 kr 1 960 kr 2,7 % 3,3 % SPAX brict Stark tillväxt där den inhemska ekonomin blir allt viktigare samtidigt som en stark export består är faktorer som gynnar tillväxtländernas utveckling. Stora råvarutillgångar och stigande finansiella

Läs mer

Ej Kapitalskyddad. Aktiebevis Svenska Bolag Teckningsperiod: 22 januari 28 februari 2014 Emittent:

Ej Kapitalskyddad. Aktiebevis Svenska Bolag Teckningsperiod: 22 januari 28 februari 2014 Emittent: Aktiebevis Svenska Bolag är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för en aktiekorg bestående av tio svenska bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på dessa

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 579. Slutliga Villkor Lån 579

Swedbank ABs. SPAX Lån 579. Slutliga Villkor Lån 579 Slutliga Villkor Lån 579 Swedbank ABs SPAX Lån 579 Sterling - Återbetalningsdag 2013-09-24 Serie A (SWEOGBP4) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 624. Slutliga Villkor Lån 624

Swedbank ABs. SPAX Lån 624. Slutliga Villkor Lån 624 Slutliga Villkor Lån 624 Swedbank ABs SPAX Lån 624 Valutaintervall Sterling - Återbetalningsdag 2013-09-23 Serie A (SWEOGBP09) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent.

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent. 1226 Marknadswarrant Guld MARKNADS- WARRANT 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala 1 7) visar

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Asiatisk Infrastruktur

Asiatisk Infrastruktur 1188 Marknadswarrant Asiatisk Infrastruktur HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Grundutbud Marina Bay Sands, Singapore Asiatisk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot en korg av tolv asiatiska bolag

Läs mer

Indexbevis Brasilien 2

Indexbevis Brasilien 2 Indexbevis Brasilien 2 är en placering som följer utvecklingen på den brasilianska aktiemarknaden. Placeringen är avsedd för dig som tror att den brasilianska börsen kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

MARKNADSWARRANT AMERIKANSKA BOLAG FIXED BEST. Capitolium, Washington DC. Emittent UBS AG, London Branch (S&P A) ERBJUDS AV

MARKNADSWARRANT AMERIKANSKA BOLAG FIXED BEST. Capitolium, Washington DC. Emittent UBS AG, London Branch (S&P A) ERBJUDS AV HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 4 ÅR Capitolium, Washington DC Amerikanska Bolag Placeringen ger exponering mot en korg av nio amerikanska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra aktier

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 76 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 19 25 september april 2014

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1055 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 11 750 kr 15 000 kr 1 600 kr 3 835 kr 3,7 % 7,6 %

BAS MAX BAS** MAX** BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 11 750 kr 15 000 kr 1 600 kr 3 835 kr 3,7 % 7,6 % SPAX BRIC De stora tillväxtländerna uppvisar åter höga tillväxttal, mycket drivet av en aktiv ekonomisk politik. I takt med att den globala efterfrågan ökar gynnas tillväxten ytterligare tack vare ländernas

Läs mer

Portföljobligation 8. Alternativa investeringar med kapitalskydd utgivna av AB Svensk Exportkredit. Sista teckningsdag 19 oktober 2012

Portföljobligation 8. Alternativa investeringar med kapitalskydd utgivna av AB Svensk Exportkredit. Sista teckningsdag 19 oktober 2012 Skog 8 Råvara 8 Europa Möjlighet 8 Valutakupong USA-Japan 8 Sista teckningsdag 19 oktober 2012 Portföljobligation 8 Alternativa investeringar med kapitalskydd utgivna av AB Svensk Exportkredit Kategori

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 750 kr 2 100 kr 4 585 kr 4,8 % 8,9 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 750 kr 2 100 kr 4 585 kr 4,8 % 8,9 % SPAX BRIC De stora tillväxtländerna uppvisar åter höga tillväxttal, mycket drivet av en aktiv ekonomisk politik. I takt med ökad global efterfrågan gynnas tillväxten ytterligare tack vare ländernas konkurrenskraftiga

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

SPAX FIXED BEST SPRINTER

SPAX FIXED BEST SPRINTER SPAX FIXED BEST SPRINTER Hög tillväxt i tillväxtländerna spiller även över på industriländer med en stor andel export. När den globala ekonomin stärks kommer bolag få ytterligare skjuts av ökad export

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

SPAX Skog & Metall. Produktblad

SPAX Skog & Metall. Produktblad Produktblad SPAX Skog & Metall BAS MAX Världsekonomin fortsätter att återhämtas. Samtidigt vilar uppgången på allt fastare mark då flertalet länder nu uppvisar positiva tillväxttal. Samtidigt breddas tillväxtbasen

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Buffertautocall. Buffertautocall Svenska Bolag Combo 1064. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Feskekôrka, Göteborg

Buffertautocall. Buffertautocall Svenska Bolag Combo 1064. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Feskekôrka, Göteborg Buffertautocall Svenska Bolag Combo 1064 Medel risk Autocall 1-5 år Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer