Sidnr. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys (fokus på viktiga budgetförutsättningar inkl förändringar av lagar)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidnr. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys (fokus på viktiga budgetförutsättningar inkl förändringar av lagar)"

Transkript

1 Verksamhetsplan Preliminär pga av ny organisation fr.o.m 1/1-11 Ordförande: Förvaltningschef: Dieter Wagner Harrieth Forsberg Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1-2 Mål och riktlinjer för verksamheten 2 Organisationsbeskrivning 3 Verksamhetsbeskrivning 3-4 Förändring, utveckling och trender 4-5 Personalförhållanden 5 Nämndens äskanden utöver budgetram 6 Ekonomi driftbudget Omsättningstal och nyckeltal 6 Investeringsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys (fokus på viktiga budgetförutsättningar inkl förändringar av lagar) Förändringar av lagstiftning De nya reglerna i upphandlingslagstiftningen from 15/ skall leda till att fler följer regelverket och att fler upphandlingar konkurrensutsätts. Upphandlingar som bryter mot reglerna kan leda till att avtal ogiltigförklaras. Upphandlande myndigheter och enheter kan dömas att betala en upphandlingsskadeavgift. Denna avgift ska uppgå till lägst kr och högst kr, dock högst tio procent av kontraktsvärdet. Ett av de vanligaste regelbrotten kommuner gör mot LOU är otillåtna direktupphandlingar. En otillåten direktupphandling är ett avtal som ingåtts utan att den upphandlande myndigheten eller enheten har genomfört ett upphandlingsförfarande. Otillåten direktupphandling är redan idag förbjudet, men det nya är att det nu finns rättsmedel och att det i fortsättningen kan leda till sanktioner. Upphandlingsskadeavgiften vid otillåten direktupphandling innebär att antalet regelrätta upphandlingar på sikt kommer att öka. För att skapa incitament för upphandlande myndigheter och enheter att integrera miljöhänsyn och sociala hänsyn i sina upphandlingar har det förts in en bestämmelse i upphandlingslagarna om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling Möjligheten att ställa t.ex. etiska krav på hur en vara är producerad innebär att det ställs nya krav på bl.a. uppföljning av leverantörer. Vidare föreslogs att direktupphandlingsgränsen ska bestämmas till 15 procent av ett tröskelvärde, ca kr i LOU och ca kr i LUF. Elektroniska auktioner, dynamiska inköpssystem och konkurrenspräglad dialog är nya upphandlingsformer, vilket bl.a. kräver ökat IT-stöd. 1

2 Förändringarna i LOU och annan lagstiftning påverkar i stor utsträckning upphandlingsförvaltningen och innebär att vi måste se över och anpassa vår verksamhet. Uppföljning Mätning och uppföljning bör integreras som ett naturligt arbete. Det är viktigt att uppföljningen blir en del i ett utvecklings- och förbättringsarbete och inte enbart en kontroll. Och kanske det allra viktigaste blir då hur resultaten ska användas för att uppnå en högre effektivitet och kundnöjdhet. Distributionscentral Upphandlingsförvaltningen kommer att undersöka möjligheterna att få in andra kommunägda bolag och närliggande kommuner i Distributionscentralen. Vi kommer även se över behovet av mellanlager utav varor som det är jämn genomströmning av (t.ex. kopieringspapper o.dyl). Avsikten är också att upprätta transportöravtal för att kunna välja vilket som är fördelaktigast, både prismässigt och miljömässigt. Fordonshantering Fordonsgruppen har sammanställt hur fordon hanteras i dag i Värnamo kommun. Fordonsgruppen har kommit fram till följande: Mycket arbete läggs ner idag på alla förvaltningar när det gäller administration & skötsel av respektive förvaltnings fordon. Låg utnyttjande grad på förvaltningsbilar och externa poolbilar. Mycket användning av egen bil i tjänst. Högt utnyttjande av hyrbilar. Att kommunens fordon bör hanteras gemensamt En person kommer vara systemansvarig och jobba med administrationen av alla fordon i kommunen(ca 180st), och även ansvarig för bilpoolen. En person kommer jobba med den praktiska hanteringen/skötseln av alla fordon som benämns som gemensam hantering. I denna gemensamma hantering/skötsel ingår totalt ca 75st fordon, av dessa ingår ca 25st fordon i olika bilpooler runt om i kommunen. Avsikten är att starta denna fordonshantering i september 2011 under förutsättning av erforderliga beslut. Övrigt Upphandlingsförvaltningen avser att öka informations- och utbildningsinsatserna avseende kommunens upphandlingsregler och ramavtalens status. Vi kommer att medverka i utveckling och införande av beställningssystem och elektroniska handelsplatser. Möjligheterna till ökad samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen bör man titta närmare på. Upphandlingsförvaltningen bör vara med i ett tidigt skede när budgeten är fastställd. Syftet med detta är att kunna göra en tidplan för kommande upphandlingar och att det ges möjlighet att samordna behoven. Idag hamnar vi ofta i tidsnöd, p.g.a. att vi erhåller uppdraget för sent, vilket kan innebära en mindre bra upphandling eller tom en otillåten direktupphandling. Mål och riktlinjer för verksamheten (följer kommunens målstyrningsmodell) Förvaltningsmålen: Att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna Ökad avtalstrohet Uppföljning av ramavtal 2

3 Organisationsbeskrivning (helst schematisk bild) Upphandlingsnämnden Upphandlingsförvaltning Upphandling Leverantörsfakturor och Elektronisk handel Logistik och varudistr Verksamhetsbeskrivning (strukturerad, kortfattad och indelad i lämpliga block) Upphandlingsnämnden Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens upphandlingsverksamhet samt att upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning samt i enlighet med kommunens särskilda föreskrifter/beslut/delegationer. Upphandling Lagen om offentlig upphandling LOU ställer krav på kommunen vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen reglerar kommunernas upphandlingar såväl över som under de tröskelvärden EU:s direktiv anger. Lagen är tvingande, vilket innebär att kommunen är hänvisad att följa det detaljerade regelverket vid varje upphandling eller inköp. Den totala inköpsvolymen för kommunen gällande varor, tjänster och entreprenader är ca 500 miljoner SEK per år. Varor och tjänster som köps frekvent upphandlas genom ramavtalsupphandlingar. Avtal tecknas med leverantören avseende ett visst varusortiment ur vilket beställarna avropar efterhand. Kommunen har idag ca 190 löpande ramavtal, ca 60 av dessa avtal gäller leverantörer som finns i kommunen. Avtalstiden är mellan 1-4 år. Förutom ramavtalsupphandling utförs ett antal objektsupphandlingar, prisförhandlingar inför förlängningar mm löpande. Upphandlingsavdelningen har under 2010 genomfört ett 60-tal upphandlingar. Uppföljning av ingångna avtal är en del av upphandlingsprocessen och uppföljning sker idag bl.a. genom kontroll av fakturor och avstämning med leverantör. Avstämning sker även i internkontrollen 2 ggr/år. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker idag med övriga kommuner i länet vad gäller upphandling och fakturahantering. Leverantörsfakturor och elektronisk handel Värnamo kommun får idag ca fakturor/år. Fakturorna skickas från leverantörerna per post till upphandlingsförvaltningen där de scannas och ankomstregistreras eller som elektronisk fakturafil där det sker en automatisk ankomstregistrering. 3

4 Upphandlingsförvaltningen ser kontinuerligt över hur man kan effektivisera beställningsfarandet och fakturahanteringen, ex genom att införa elektronisk handel, minska den manuella hanteringen av fakturorna genom att få dem elektroniskt från leverantörerna. - Elektroniska fakturor Under år 2010 fick vi ca 26 % av våra fakturor elektroniskt (ca st), det pågår ett kontinuerligt arbete att utöka antalet leverantörer som kan skicka elektroniska fakturor till Värnamo kommun. (år 2009 var andelen elektroniska fakturor ca17 %) Mål att vid årsskiftet 2011/2012 få ca 40 % av våra fakturor elektroniskt, ex via EDI, fakturafiler - Elektronisk handel Elektronisk handel, EDI(från beställning till betalning): Beställning inom följande varuområden görs(hos ett stort antal av våra enheter) via vårt beställnings- och fakturasystem(inköp & faktura): livsmedelsgrossist, städkem och material, maskindiskmedel, kontorsmaterial och förbrukningsmaterial inom skola/förskola Inom kommunen är det ca 350 personer som gör sina beställningar enligt detta förfaringssätt Arbete pågår successivt för att ansluta ytterligare varuområden/leverantörer och beställare Distributionscentral Distributionslösningen består av följande huvudkomponenter, Logistiksamordning och utveckling inkl kundtjänst, drift av distributionslösning och transporter mellan distributionscentral och kommunens leveransmottagare. Det upprättade nätet av fasta turer skall bygga på maximal samlastning enligt principen CrossDocking och entreprenören ansvarar för att turbilsnätet optimeras utifrån leveransmottagarnas behov och önskemål. Varudistributionscentralen startade 1 mars 2010 och samtliga varor går igenom den from december. Förändring, utveckling och trender (fokus på framtiden - längre än tre år) Upphandlingsutredningen En särskild utredare (Anders Wijkman) har utsetts av regeringen att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Uppdraget skall redovisas senast den 28 juni Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (S2011/1259/RU). I Konkurrensverkets remissvar anser de att Grönboken innehåller konstateranden som saknar underlag och att många frågor inte kan få ett utförligt svar utan att en grundligare konsekvensanalys genomförs. Grönboken innehåller många olika mål med offentlig upphandling som står i konflikt med varandra. Det ursprungliga målet att öka effektiviteten i de offentliga utgifterna är enligt Konkurrensverkets uppfattning det viktigaste. Procedurreglerna bör inriktas på att öka konkurrensen genom att stimulera till fler anbud och också fler gränsöverskridande upphandlingar. Konkurrensverket understryker att det är viktigt att inte komplicera regelverket ytterligare. 4

5 Det är mycket som har påverkat och kommer att påverka offentlig upphandling inte bara kommersiellt och juridiskt utan även på annat sätt. Vi kanske blir mindre av operativa affärsmän. Många tidigare inköparinsatser kan idag hanteras med hjälp av digitala upphandlingsstöd, portaler etc. Andra uppgifter som att hantera mjuka frågor som följer med internationaliseringen har fått ett allt större fokus. Vi har besvarat motioner om kollektivtal med anledning av utstationeringsdirektivet, rättvisekrav, ekologiskt odlat, antidiskrimineringsklausuler, miljökrav, miljöfordon, etc. Vi har hållit dom mjuka frågorna ifrån oss så gott det gått och menat att vi är affärsmän och har inte tid och kunskap för sådant. Kanske är detta förhållningssätt ett misstag. Vi har kanske inte i vår yrkesroll tillräckligt lyssnat in vad som händer i samhället, noterat vilka attitydförändringar som håller på att ske. Poängen kan vara att anamma utvecklingen av mjuka frågor. Vi kan vara utmärkta redskap/målvakter för att förhindra att trista samhällsföreteelser finansieras med skattebetalarnas pengar. Vi kan faktiskt bidraga till ett humanare samhälle och då ökar kanske intresset för vår verksamhet. Vår framtid i övrigt hänger i allt väsentligt ihop med IT-utvecklingen. Vår framtida uppgift blir kanske att skapa fungerande interaktiva infrastrukturer för e- avrop och logistik av både varor och tjänster samt att hantera samhällets värderingar i upphandlingssammanhang. Sammantaget så blir inköpsfunktionen något helt annat än vad den har varit. Personalförhållanden (beskriv större behov/övertaligheter och förändring samt kompetensutvecklingssatsningar/-behov) Upphandlingsförvaltningen består idag av 10 personer: Förvaltningschef, logistikansvarig, 3 upphandlare (varav 1 även ansvarar för Elektronisk Handel och är nämndsekreterare). Övriga hanterar kommunens leverantörsfakturor och förvaltningens administration. Vi kan se ytterligare behov av tjänster : Upphandlare/controller/ekonom då vi ser att kraven på uppföljning kommer att öka. Jurist kanske i samverkan med GGVV då behov av denna kompetens är nödvändig framöver då överprövningsärenden fortsätter att öka och lagstiftningen blir ännu mer komplicerad. Kompetensutvecklingsinsatser: Certifiering/diplomering av upphandlare Kompetens inom miljöområdet då det blir ökade krav i upphandlingar. Kompetens inom entreprenadjuridik. 5

6 Nämndens äskanden utöver budgetram (beloppsangivna och motiverade) Fordonshantering, ny verksamhet: Driftbudget: Personalomkostnader 1,5 tjänst Administrationssystem (Licensavgift) /år kr/år Investeringsbudget: Administrationssystem (fast avgift) inkl utb/implementering Bil/Nyckelhantering inkl skåp kr kr Ekonomi driftbudget (belopp inkl äskanden ovan) DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr Upphandlingsförvaltningen Upphandlingsnämnden NETTOKOSTNAD Omsättningstal och nyckeltal (minst två år bakåt, innevarande år och kommande tre år) Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Fakturahantering, leverantörsfakturor: Antal fakturor scanning Antal fakturor elektroniska Antal fakturor manuella Totalt Investeringsplan (lämnas även separat i särskild mall) Budget Bokslut Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Objektblad SUMMA INVESTERINGAR

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 SODERTÄLlE fl Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 Dnr 2008 -G6-02 Samordnad inköpsverksamhet DnrKS08/ Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer