Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande?"

Transkript

1 Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande?

2 Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande? Sida 2 (5) En grundpelare för att vi ska trivas och känna oss trygga i den miljö vi vistas i är en välskött och funktionell yttre miljö. När den inte uppfattas som trygg och omvårdad sänks vår livskvalité. Om Central Park i New York bebyggdes helt med bostäder skulle värdet på fastigheterna intill sjunka med hisnande 800 miljarder dollar. 1 Siffran är en uppskattning men den ger en tydlig indikation på hur högt vi värdesätter att ha grönområden kring våra bostäder och andra fastigheter. Mark och anläggning sköter sig dock inte självt. Att kontinuerligt se till de grönområden som omger en fastighet är en stor utgiftspost för många, oavsett om det gäller en bostadsrättsförening, ett privat fastighetsbolag eller en kommun. Utmaningen ligger i att lägga pengarna på de aktiviteter som bidrar till att värdet på fastigheten stiger. Pengar växer på träd bokstavligen! Analysföretaget Kairos Future har på uppdrag av Husqvarna gjort en omfattande trendanalys, Husqvarna Global Garden Report 2012, av hur medborgare i sju länder uppfattar sin boendemiljö och betydelsen av att ha grönområden runt deras boenden personer tillfrågades om vilka faktorer de anser ha störst inverkan på deras betalningsvilja vid fastighetsköp. Utav de 3500 respondenterna svarade 63 % att välskötta, gröna utemiljöer kan få dem att betala ett högre pris. Siffran för Sverige var 61 %. Det ska jämföras med att 34 % (alla respondenter) respektive 33 % (Sverige) svarade att ett shoppingcenter eller någon form av kulturell arena som en teater har samma påverkan på deras betalningsvilja. 2 Det här får också stöd i en rapport från Mäklarspråket vilken kom Där visade det sig att närheten till grönområden var viktigare än att ha ett köpcentrum eller dagis runt knuten. En tysk studie, gjord av Dortmunds Tekniska Universitet år 2010, visar att värdet på de fastigheter som ingick i deras undersökning* i snitt steg med 14 % när det fanns grönområden i närheten, i vissa fall steg värdet med så mycket som %. 3 The Global Garden Report visar också att det finns en önskan hos stadsinvånare att grönområdena ökar i omfattning, hela 50 % av de tillfrågade vill ha mer grönska. 4 Rapporten pekar även på det nu vedertagna faktum att såväl människors hälsa som samhällsutvecklingen i stort främjas av grönområden. Det finns också viktiga miljöaspekter att ta in i ekvationen där möjligheten för växter att absorbera luftföroreningar är värd att nämna. Det finns också rapporter som visar att äldre lever längre om de har tillgång till rekreationsområden. 5 Att sex av tio kan tänka sig att betala mer för sin bostad om det finns grönområden i närheten visar tydligt att det finns pengar att tjäna på att se till att behålla dessa ytor kring sina fastigheter. Det handlar helt enkelt om ekonomi och tillväxt och innebär såväl en väg till ökade hyresintäkter för ett fastighetsbolag som högre attraktionskraft för en stad vilken vill dra till sig en välutbildad men mobil arbetskraft. 6 Kostnad eller värdeskapande Vad ska prioriteras? Samtidigt som det finns en vilja hos de som köper eller hyr en fastighet att betala mer för densamma om det finns attraktiva grönområden i närheten är det förenat med en kontinuerlig kostnad att underhålla områdena. I tillägg är det svårt att mäta return on investment på parker och grönområden vilket gör att de ofta hamnar överst på listan över ytor som kan bebyggas när det behövs nya bostäder och lokaler. The Global Garden Report understryker vikten av att hålla sina grönområden i gott skick. Undermåligt omskötta grönområden stoppar så många som 51 % av de tillfrågade från att besöka det. Skötsel kom bara strax efter punkter som hur säkert ett område känns samt om det vandaliserats. 7 Att låta grönområdena förfalla *)Drygt 25 av Tysklands största städer runt om i landet ingick i undersökningen

3 Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande? Sida 3 (5) skickar således negativa signaler som kan skrämma bort potentiella intressenter. Studien från Dortmunds Tekniska Universitet visar att det i stort är värdeskapande att satsa på grönområden. Däremot är det svårt att peka på exakt vilka faktorer som har störst inflytande på värdeökningen, snarare visar resultatet på att olika faktorer fungerar olika bra beroende på vilka som samverkar. Emellertid pekar studien på ett antal punkter som alltid verkar vara viktiga: 8 Antalet parker och lekplatser Hur lättillgängliga områdena är Hur estetiskt tilltalande områdena är Hur väl underhållet och tillsynen sköts I slutet på 2000-talet gjorde även KTH en utvärdering av det upprustningsprojekt som Gårdsten utanför Göteborg slutförde Även den pekar på en förstärkning av varumärket Gårdsten vilket i sin tur ökat värdet på fastigheterna där. 9 Michael Pirosanto, Fastighetsförvaltare på Gårdstensbostäder, beskriver hur de genom strukturerad förvaltning av de miljöer som omger deras fastigheter har värdesäkrat ett stort kapital. Förvaltningen styrs bland annat av trädvårds- och planteringsplaner. 10 Förvaltningskvalité Det senaste året har begreppet förvaltningskvalité seglat upp som en viktig påverkansfaktor i svenska hyresförhandlingar. Begreppet omfattar, bland andra, faktorer som hur rent och snyggt det är på fastigheten, om hyresgästens önskemål tas på allvar samt hur tryggt området upplevs. 11 De hyresvärdar som håller en hög förvaltningskvalité kan räkna hem en högre hyresintäkt. Forskaren och läraren på fastighetsföretagarprogrammet på Malmö Högskola, Gunnar Blomé, för ett resonemang kring möjligheten att sänka kostnaden för sin förvaltning och menar att det är upp till fastighetsägaren att välja strategi för att nå lönsamhet. Graden av lönsamhet beror att om förvaltningen är långsiktig eller har ett transaktionsfokus, nivån på hyran samt vem det är som hyr. Enligt Gunnar Blomé visar flera forskningsstudier att skötsel och fastighetsunderhåll kan optimeras genom en effektivare upphandling samt genom att förvaltningsåtgärder som upplevs som viktiga för hyresgästen prioriteras. Flera studier har visat att primära behov såsom trygghet och trivsel och städning av gemensamma ytor är viktigare än fysiska förändringar av fastigheten. 12 Gunnar Blomé pekar också på vikten av fortsatt diversifiering av hyresnivåer som utgår från standard, skötsel och service för att öka lönsamheten. Bruksvärdesfaktorer med positiv påverkan på hyran Ola Arwidsson, VD på Fastighetsägarna Norr, menar, liksom Gunnar Blomé, att skötsel och underhåll av utemiljön är en bruksvärdesfaktor som påverkar hyran. Känslan av trygghet är viktig. Det måste, till exempel, finnas bra belysning, området ska kännas trivsamt och de som bor i området ska kunna umgås där. När boendemiljön förändras till det bättre är det en framgångsfaktor. Vidare säger Ola Arwidsson att det märks en positiv påverkan på fastighetsvärdet om den hålls i gott skick: Hyresintäkten uppräknas till tiofalt fastighetens värde i normalfall, det gäller både kommersiella och privata fastigheter. Ovanstående förutsätter att man investerar i faktorer som påverkar värdet på fastigheten. Ola Arwidsson fortsätter: Det som vi ser är viktigt är det som skapar en bra boendemiljö och bidrar till ett tryggt boende. Boendemiljön omfattar allting in- och utvändigt: Ljusa miljöer, som belysning runt parkeringsplatser Möjlighet att låsa om sig Städad och säker fastighet (lekplatser osv.) Öppna landskap som är vårdade, inga miljöer tillåts att växa igen Punkterna ovan ingår i begreppet god förvaltningskvalité och, som vi diskuterat tidigare, handlar det om att skapa en bra boendemiljö, både för att öka kundnöjdheten hos hyresgästen såväl som för att öka hyresintäkter. Framtida alternativ för finansiering En nyckelfråga framöver är hur skötseln av grönområden ska finansieras, det gäller särskilt områden som idag är offentlig finansierade, för att trivselnivån ska upprätthållas. Idag är det antingen fastighetsägaren själv )Fastighetsvärdet är en multipel på 10 mot hyran. Värderingen kan också göras som en multipel på mot driftsnettot. Svensk Markservice anm

4 Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande? Sida 4 (5) eller skattemedel som betalar notan. Global Garden Report ställer frågan om det är så att privata sponsorer kanske blir den viktigaste aktören i framtiden. Ytterligare en möjlighet är att engagera de som bor i det berörda området i olika typer av frivilliga aktiviteter som syftar till att hålla området snyggt. Värdering Fastighetsvärdet räknas som en multipel på 10 mot hyran. Värderingen kan också göras som en multipel på mot driftsnettot. Både Gunnar Blomé och Ola Arwidsson funderar på om det är så att fastighetsägare i framtiden kommer att erbjuda tjänster i tillägg till boendet för att klara konkurrensen och bli attraktiva såväl som lönsamma hyresvärdar. Det kan handla om att öka fastighetsägarnas sociala engagemang samt att de breddar sitt serviceerbjudande. Ytterligare tankar kring nya modeller för finansiering är att bostadsbolag inte bara hyr ut lokalerna för boende utan också gör det möjligt för hyresgästen att kunna hyra blomsterarrangemang, krukor osv. 13 Noter 1) Dagens Nyheter, , 2) Husqvarna Global Garden Report 2012, s. 20, 47 3) Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen in deutschen Gros- und Mittelstädten für den Wert von Grundstücken und Immobilien, Anne Hoffmann & Dietwald Gruehn, 2010 s. 71 4) Husqvarna Global Garden Report 2012, s. 6 5) Takano et al., J Epidemiol Community Health ) Husqvarna Global Garden Report 2012, s. 25 7) Husqvarna Global Garden Report 2012, s. 32 8) Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen in deutschen Gros- und Mittelstädten für den Wert von Grundstücken und Immobilien, Anne Hoffmann & Dietwald Gruehn, 2010 s. 71 9) Affären Gårdsten Har förnyelsen varit lönsam? Hans Lind och Stellan Lundström, s ) Här värdesäkras det gröna kapitalet, Landskap & Management i Varberg 11) 12) 13) Slåss för det gröna, Claes Malmberg

5 Mark- och anläggningsskötsel Kostnad eller värdeadderande? Om Svensk Markservice Sida 5 (5) Kvalitet Svensk Markservice är ett av Sveriges ledande företag inom mark- och trädgårdsskötsel. Vi erbjuder samtliga typer av tjänster relaterade till projektering, anläggning och skötsel-året-runt av ytorna runt en fastighet. Tack vare 20 års erfarenhet och genom vår närvaro på 35 platser i Sverige kan vi hitta lösningar som både höjer värdet och skapar hållbara utemiljöer åt våra kunder. Kvalitet och kostnadseffektivitet går hand i hand hos oss, med en hög kvalitet på utfört arbete håller vi kostnaderna för underhåll nere. Miljö Vi levererar besvärsfrihet! Arbetsmiljö Vill du veta mer? Telefon: Webb:

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Brundtlandkommissionen 1987

Brundtlandkommissionen 1987 ÅRSREDOVISNING 2008 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Brundtlandkommissionen

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Antonia Renäng Marie Öberg En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-09 Bo Nordlund Karlstads

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Fastighetsutveckling inom hyresbostadsmarknaden

Fastighetsutveckling inom hyresbostadsmarknaden Fastighetsutveckling inom hyresbostadsmarknaden Konceptet First Class Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn FILIP HANSSON & PETTER LJUNG Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer