ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ABFs verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2014. ABFs verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 ABFs verksamhetsberättelse 214 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 214 Förbundsexpeditionen Box Stockholm Telefon:

2 ABF stärker folkrörelserna Under 214 har ABF arbetat med verksamhets målet att stärka folkrörelserna utifrån övertygel sen om att folkrörelserna är en livsviktig del av demokratin. Folkbildningen och folkrörelserna bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle där alla människor har möjlighet att växa, och göra sin röst hörd. ABF vill vara en resurs för människor som vill organisera sig, erövra ny kunskap och förändra samhället och sitt eget liv. Det sker genom fri och frivillig folkbildning i öppen verksamhet, och i studieverksamhet i ABFs medlems- och samarbetsorganisationer som sammanlagt har mer än sju miljoner medlemmar. ABFs medlems- och samarbetsorganisationer spänner över stora delar av det svenska civilsam hället: fackföreningsrörelsen, pensionärsorga nisationer, funktionshinderrörelsen och fria teatergrupper. Bredden av organisationer som ABF arbetar med gör oss också till en mötesplats för organisationer, som med vårt stöd hittar samarbeten och utbyten med varandra. ABF vill på det sättet vara föreningarnas förening. För ABF är det viktigt att underlätta och stötta människors fria organisering. Det gör vi genom att stötta organisationer med funktionsutbild ningar och genom stöd till verksamhetsutveck ling. ABF vill också hjälpa nya organisationer att växa och utveckla sin medlemsdemokrati, och välkomnar nya organisationer in i ABF-familjen. I år har vi till exempel börjat samarbeta med Missing people, och e-sportsorganisationen Good game. ABF vill också stötta organisering i områden och bland grupper som inte redan är röststarka. Det kallar vi social mobilisering, och under 214 anställdes Behrang Miri som natio nell samordnare på området. Folkrörelserna samlar människor som vill ta ansvar för samhället, och där bildas och växer människor tillsammans. Folkrörelserna bidrar till medvetna och starka medborgare som tar ansvar för samhällsbygget och driver på i viktiga frågor som jämställdhet, miljö och antirasism. Jag vill tacka alla er som bidragit till vår verk samhet: anställda, förtroendevalda och cirkel ledare. Och till alla er som lyssnat, skapat, sökt kunskap och mött nya insikter: tack för att ni valt ABF det är för er vi finns till. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig! Stefan svensson Tf förbundssekreterare centrala händelser 1

3 ABF ÄR SVERIGES LEDANDE STUDIEFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges ledande studieförbund. ABF är en ideell organisation och består av 59 medlems organisationer som tillsammans formar förbundet. Verksamheten finns i landets alla kommuner. ABF grundades 1912 som en samarbetsorganisation för bildnings arbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar samt konsumentkooperationen. Förutom stiftarorganisationerna är hyresgäst rörelsen, bo st ads kooperationen och organisationer för pensionärer, funk tionshindrade och invandrare anslutna. ABF är parti po litiskt obundet men delar arbetarrörelsens värderingar. Studiecirkeln är kärnan i ABFs verksamhet. Omkring 7 procent arran geras i samarbete med medlems- och samarbetsorganisationer och runt 3 procent vänder sig till allmänheten. Utöver ämnena i studie program met kan den som vill starta en studiecirkel inom prak tisk taget vilket ämne som helst. Programverksamheten med föreläsningar, seminarier, debatter och kulturarrangemang är en annan grundsten. Fritt och frivilligt sammanfattar folkbildningens grund idé. Studie cirkelns pedagogiska metod bygger på att del tagarna utformar studie planen tillsamman med cirkel ledaren och bidrar med önskemål och erfarenheter på lika villkor. Huvuddelen av ABFs verksamhet finansieras gen om samhällsbidrag. Det garanterar en fri och självständig folkbildning som är oberoende av såväl näringsliv som samhällsinstanser. ABF är indelat i 54 avdelningar, 22 distrikt och en för bundsexpedition. Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse. Förbunds stämman är högsta be slutande organ. Den består av 14 ombud, dels utsed da av de centralt anslutna medlemsorganisationerna, dels av ABFs avdelningar och dist rikt. Förbundsstämman sam manträder vartannat år. Läs mer på Bilder: Omslagsbilden och sidorna 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 26, 29, 33: Mattias Vepsä. Profilbilder på sidorna 5, 6, 9, 15, 16, 17 och bilden på sida 21: Claes Herrlander. Sidorna 1, 1, 11, 19: Jenny Lindgren. Sidan 4: Foto Socialdemokrat erna. Sidan 14: Johnér. Sidan 15: Rikard Rudolfsson. Sida: 16: Hannu Högberg. Sidan 17: Efferante, Wikimedia Commons. Sidan 24: Cecilia Öberg. Sidorna 25, 28: ABF Stock holm. Sidan 27: Reband Raza. Sidan 3: Caroline Anders son (Kristian Lundberg), Sara Mac Key (Ebba WittBrattström) Sidan 31: Maria Annas (Kristina Sandberg), Sara Mac Key (Susanne Alakoski), Fredrik Etoall (Tim buktu) Sidan 35: Malin Schiratzki. Sidan 37: Foto ABFs förbundsexpedition. Texter: Förbundsexpeditionen och Jenny Lindgren Redaktör: Jenny Olwan Grafisk form, layout & prepress: Graffoto AB Tryck: TMG Stockholm, 215 Artikelnummer: AB centrala händelser Folkbildning viktigare än någonsin M ånga av dagens etablerade folkrörelser har vuxit fram som sociala proteströrelser. Genom sin folkbildande verksam het och praktiska demokrati har de haft en avgörande roll för den svenska demokratins utveckling. ABF med folkbild ningen som grund är en del i den utvecklingen. I Sverige har begreppet folkrörelser haft ett stort genomslag. Sverige har en särställning internationellt genom att antalet medlemmar är större i folk rörelsernas organisationer och föreningslivet än i andra länder. I början av 8-talet var Sverige ledande i jämlikhet. Det finns inga andra exempel på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor enligt forskare på organisationen OECD. Sedan början av 9-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något annat väst land enligt OECD:s granskning av de växande klyftorna i västvärlden. Samhällsutvecklingen med vidgade klass- och demokratiklyftor med ökande rasism och orättvisor som följd, gör att folkbildningens roll kan ske är viktigare än någonsin. Utan stärkta folkrörelser kommer vi inte att kunna motverka klassamhället. Växande, marginaliserade grupper riskerar att ställas utanför och får allt

4 svårare att göra sin röst hörd i samhället och i arbets livet. Där de politiska partierna går bet på att enga gera nya och yngre medlemmar kan folkbildningen ta vid. Folkrörelserna är bärare av demokratin. Så hur gör man demokrati? Inom folkbild ningen vet vi att förändringar börjar i samtalet. Där växer nya tankar, idéer och synsätt fram. Det finns en betydande samhällskraft att folkbildning en är frivillig för människor att delta i och fri från offentlig styrning. Nya rörelser växer i dag fram som betonar nya frågor, såsom miljö och djurrätt, feminism, lokal gemenskap och global solidaritet. ABF kan stödja dessa folkrörelser genom alltifrån social mobilise ring till rent administrativt stöd. ABF ska finnas för att stärka och understödja dessa rörelser. I slutändan stärker det demokratin. INNEHÅLL 2 Folkbildning viktigare än någonsin! 4 Studiesatsning för en stärkt folkrörelse 18 ABF är en del av samhällsbygget Intervju med Helén Petterson 6 Läs för mig! för fler läsande barn 7 Läsambassadörer väcker lästlust 8 Novellantologi för samtal och igenkänning 9 Inkluderande folkbildning 16 ABF ute i världen 17 Genèveskolan i tiden 2 Centrala händelser 32 Här finns ABF 34 Centralt anställda 35 Medlemsorganisationer 36 Organisationer med samarbetsavtal, Centralt förtroendevalda 37 Representanter för ABF 1 En modern folkbildare Intervju med Behrang Miri 38 ABF och samhällsbidragen 12 Konferens: tusen idéer för att motverka klassamhället 42 Årsredovisning & Räkenskaper 14 Hållbarhet i fokus 52 Statistik 4 Året som gått centrala händelser 3

5 Bildning bygger socialdemokratin. Målet är att ge medlemmar na bra verktyg för att kunna se möjligheter att skapa förändringar i sam hället. Studiesatsning för 4 STUDIESTSNING

6 I november förra året ökade Socialdemokraterna och ABF takten i den gemen samma satsningen på att utveckla studieverksamheten. Målet med satsningen är att erbjuda alla nya partimedlemmar utbildning inom en period av sex månader. Tomas Eneroth, gruppledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen och ledamot i ABFs förbundsstyrelse, berättar om det ökade intresset och behovet av politiska studier inför morgondagens politiska utmaningar. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade våren 214 om en studie plan som skapar inriktningen för par tiets studieverksamhet för perioden fram till 218. Hörnsten arna handlar om medlemsutbildning i tre steg för alla med lemmar och ledarutbildning i fyra steg för förtro ende valda i partiorganisationen och på offentliga uppdrag. Med nästan 25 nya medlemmar och förtroendeval da i partiet behövs verktyg för en välfungerande utbildning, säger Tomas Eneroth, gruppledare för socialdemokra t iska riks dagsgruppen och ledamot i ABFs förbundsstyrelse. Vi ser i dag ett ökat intresse och behov för politiska stu dier. Att kunna erbjuda verkningsfulla studier är en viktig del för att fortsätta skapa engagemang i folkrörelsearbetet och för att göra nya medlemmar och förtroendevalda bättre rustade inför dagens och morgondagens politiska utman ingar. Att se möjligheter Studiesatsningen innehåller flera delar. Utöver utbildning för alla nya medlemmar görs även en särskild satsning på ett värdebaserat ledarskap för de med offentliga uppdrag eller förtroendeuppdrag i S-föreningar och liknande runt om i lan det. Den delen bygger på partiets uttalade syn på vad ett modernt ledarskap innebär. Det är viktigt att leda som vi lär. Vi behöver verktyg för att kunna bemöta alla politiska förändringar och utman ingar som vi ställs inför, såsom till exempel globaliseringen, internationaliseringen och den ökade rasismen, menar To mas Eneroth och fortsätter: De utmaningarna bemöter vi bäst med kunskap. Bildning bygger socialdemokratin. Målet är att ge medlemmar na bra verktyg för att kunna se möjligheter att skapa förändringar i sam hället. Studiesatsningen handlar om ett samarbete mellan par tiet och ABF för att stärka och skapa levande folkrörelser. Med hjälp av folkbildning stärker vi demokratin. ABFs erfarenheter och kunskaper med folkbildningen som grund är en avgörande del i det arbetet, säger Tomas Eneroth. PETER GUSTAVSSON FACKLIGT-POLITISKT ANSVARIG PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Under studieupptakten på Bommers vik i november gavs inspiration från ledande företrädare inför det stora studie arbetet. Det hölls seminarier, workshops och tillfällen att träffa andra socialdemokratiska studiemakare från hela landet. Bommersvik fylldes med 16 studieaktiva socialdemokrater från sex organisationer. Utöver ABF och representanter från partiet deltog även SSU, socialdemokrater för tro och soli daritet, S-kvinnor och socialdemokra tiska studentförbundet. Gemensam studieportal Peter Gustavsson, fackligt-politiskt ansvarig på ABFs förbundsexpedition var en av de ansvariga för studiedag arna på Bommersvik. Utbildningsverksamheten fortsätter utvecklas runt om i landet. ABF är med i hela processen genom att ta fram studiematerial och utbildningskoncept, utbilda handledare, planera och genom föra utbildningar, säger Peter Gustavs son och fortsätter: Vi utvecklar även Socialdemokrat ernas och ABFs gemensamma studie portal som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för med lemmar och andra intresserade. Där läggs det upp aktuella material, erbjud anden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter. På sikt ska man också kunna anmäla sig till lokala och regionala utbildningar genom portalen. en stärkt folkrörelse S T U D I E S AT S N I N G 5

7 Y g lednin hand för n cirkel ie d u st MARIANNE HÖGMARK VERKSAMHETSUTVECKLARE OCH LÄS FÖR MIG! ANSVARIG FÖR KULTURFRÅGOR PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION. För fler läsande barn ARBETARRÖRELSENS LÄSSATSNING I början av året lanserades Läs för mig!, projektet som ska stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. ABF och LO har tillsammans tagit fram ett studiematerial som vänder sig till föräldrar. Bakom projektet står även Socialdemokraterna. Svenska barns läsförmåga har försämrats och bokläs ningen minskar. Det visar undersökningar som till exempel den internationella studien PISA, som vi under senare år har kunnat ta del av. ABF har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete genom till exempel vägbibliotek, tvättstugebibliotek och arbets platsbibliotek. Sedan 15 år tillbaka driver ABF projektet Läs för mej, pappa!, ett läsfrämjandeprojekt som vänder sig till pappor som har barn i åldern 1 år. Syftet har varit att stimulera män inom LO-kollektivet att läsa för sina barn och i förlängningen även läsa mer själva. Det har funkat jättebra! Därför ville vi bredda projektet genom att inkludera båda föräldrarna, berättar Marianne Högmark, verksamhetsutvecklare och ansvarig för kultur frågor på ABFs förbundsexpedition. Läsa högt Projektet Läs för mig! har barns språkutveckling i fokus, men vuxna som målgrupp för insatsen. Målet är att delta garna genom ett rikt språk ska kunna uttrycka känslor, er farenheter och tankar. ABFs och LO:s framtagna studiema terial vänder sig till föräldrar, då föräldrarna är den vikti gaste förebilden för barn när det gäller att utveckla språket. När vuxna läser, läser barn. Föräldrar är den viktigaste förebilden för barn när det gäller att utveckla språket. Att 6 LÄS FÖR MIG! samtala med sina barn om ord, och att läsa högt för dem och tillsammans med dem, har avgörande betydelse för att de ska få ett rikt och varierat språk, säger Marianne Högmark. Det framtagna studiematerialet Läs för mig! innehåller praktiska tips och vänder sig till alla vuxna i barns närhet, det kan vara föräldrar, bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, grannar eller förskolepersonal. Det innehåller också bak grundsfakta när det gäller läsande, liksom tips på resur ser att använda i arbetet. En demokratifråga Arbetet med projektet framöver kom mer konkret handla om att mobilisera kraft från folkrörelserna. Målgrupper na är förutom fackföreningsrörelsen även ABFs övriga medlemsorganisa tioner och organisationer med samar betsavtal. Att stärka barns och ungas läs förmåga är i grunden en fråga om demokrati och genom fackförenings rörelsen når vi ut till många människ or. Språket är en grundförutsättning för att kunna delta i det demokratiska samhälls bygg andet. Förmågan att läsa är starkt förknippad med ett demo kra t iskt samhälle präglat av soli dar iska värderingar, säger Marianne och fort sätter: Att kunna uttrycka vad man tycker och tänker är ett sätt att påverka. Projektet Läs för mig! finansieras gemensamt av ABF och LO och stödjs av Socialdemokraterna.

8 Läsambassadörer väcker läslust 214 startade ABF Gästrikebygden en läs ambassadörsutbildning. Projektet ska inspirera och skapa lust till ökat läsande. Litteraturen är utsatt för hård konkurrens i dag då det är mycket annat i samhället som lockar, såsom till exempel sociala medier. Skillnaderna i läsvanor är dess utom större mellan olika socioekonomiska grup per än tidigare. För utom att läsande är avkopplande växer ord förrådet och man lär sig se på världen på ett annat sätt. Det är viktigt att läsa. Man lär sig nya saker om livet, omvärlden och man blir bättre i språket, säger Git Sundberg, verksamhetschef på ABF Gästrikebygden och projektledare för läsambassadörsutbildningen. Läsandet är dessutom grunden till så mycket. Det egna lärandet, att kunna uttrycka sig, skaffa sig en åsikt och att kunna stå för den. ABF Gästrikebygden drog i gång läsambassadörsut bildningen Läs och lev en utbildning med språket som verktyg 214 och har haft fem träffar med tolv deltagare. Ambitionen var att skapa läsambassadörer i tre olika kommuner Gävle, Hofors och Sandviken. Deltagarna har rek r yterats från ABFs medlemsorgani sationer, bland annat från IF Metall, men också från olika verksamheter såsom fritidsgårdar, seniorboenden och ungdomsnätverk. Vissa har självmant kontak tat ABF och velat delta i projektet. Deltag arna har bland annat fått träffa författare, nationella läsfrämjare och bibliotekarier, samt fått cirkelledarutbildning. Vägen till läsning Avsikten är att läsambassadörerna ska resa runt, eller planera för olika verksamheter, för att nå så många läs ovana grupper som möjligt. En av läsambassadörerna, en senior, har rest runt och före läst på olika berättarkaféer om sin egen väg till läsning, berättar Git Sundberg och fortsätter: En annan person, en yngre tjej, har startat upp ett mindre bibliotek på fritidsgården där hon arbetar. LÄS FÖR MIG! 7

9 Novellantologi för samtal och igenkänning ABF Västernorrland har sedan snart två år tillbaka arbetat i fackliga studier med novell läsning på temat arbetsliv. Nu har de gett ut en antologi med noveller för att fortsätta det fram gångs rika läsfrämjande arbetet. Sedan hösten 213 har ungefär hundra personer som gått olika fackliga utbildningar hos ABF och LO i Västernorrland haft inslag av novelläsning i studierna med berättelsen För ändringen av Maria Hamberg. Novellen har sin utgångs punkt i arbetslivet med olika situationer som kan uppstå på arbetet. Bakom idéen till att samla ihop och ge ut noveller i en anto logi ligger Eivor Schultz, verksamhetsansvarig för ABF Sund s vall, och Kent Eriksson från projektet Läsbryggan. Vi har sett att novelläsandet skapar samtal och diskussio ner mellan kursdeltagarna om deras eget arbete och egna arbetsmiljö, berättar Kent Eriksson och fortsätter: Det har bidragit till att levandegöra situ at ioner direkt ur arbetslivet vilket gett upphov till många intressanta samtal kring olika problem som kan finnas på en arbetsplats. Av arbetarförfattare Den nya antologin Fri höjd och arton andra noveller i fack liga studier innehåller nitton noveller som är skrivna av kän da novellister som skildrar upplevelser från olika arbetsplat ser. De flesta av novellisterna är arbetarförfattare, som till exempel Aino Trosell, David Eriksson och Maria Hamberg. Avsikten med antologin är bland annat att lyfta fram arbets miljöer för att skapa igenkänning och få fördjupning i olika arbetslivs situationer. Det finns flera olika teman i bo ken, bland annat bullrig arbetsmiljö, strejk mobilisering, yrkesstolthet, dödsolyckor i arbetet, vuxenmobbning, utbrändhet och sexu ella trakasserier på arbetsplatsen. Kursledaren väljer ut en novell som deltagarna ska läsa och diskutera. I boken finns även en metoddel med fråge ställningar som till exempel: Känner du igen dig från din egen arbets plats? Har ni liknande erfarenheter på era arbetsplat ser? Är berättelsen trovärdig?, berättar Kent Eriksson. För bättre läsvana Förhoppningen är även att metoden med novelläsning på sikt ska genomsyra fackliga utbildningar i hela landet, att det blir en naturlig del i kurserna. Det finns kursdeltagare som sällan läser skönlitterära 8 F R I HÖJD OCH ARTON ANDRA NOVELLER texter. Intentionen är att få fler LO-medlem mar att läsa och novelläsningen är ett läs främjande inslag för det. Läsandet ger ett större ordförråd, en bättre läsvana och god läsförståelse. Stödet till antologin kommer från Arbetar rörelsens kulturfond, Runöskolan och läns biblioteket i Västernorrland.

10 Inkluderande folkbildning CARIN FORSBERG VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION På senare år har klassamhällets återkomst blivit allt tydligare. Klyftorna har växt, segregationen förstärkts och maktlösheten har brett ut sig. ABF arbetar med att försöka minska fattigdom och skapa mötesplatser för arbetslösa, hemlösa och andra grupper som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Under 214 har ABF framgångsrikt drivit flera sociala projekt runt om i landet. En av ABFs stora utmaningar i dag är att med folkbild ningens metoder minska fattigdomen. ABF har länge haft verk samheter för att förbättra för de mest utsatta. Bara under 214 hölls till exempel avslutskonferensen för Mötesplats 22. Projektet har pågått i tre år. Målet har varit att vara ett stöd för särskilt utsatta personer i samhället, ett lokalt centrum för bekämpning av fattigdom, social utsatthet och utestängning. Man har även arbetat för ökad delaktighet i samhället där människor ska ha makt att påverka sitt eget liv och komma tillbaks till egen försörjning. Projektledaren Carin Forsberg från ABFs förbundsexpe dition har varit med sedan starten: Genom att ta del av erfarenheterna från de olika mötes platserna har vi kunnat se hur viktig folkbildningen är i kam pen mot arbetslöshet och social utsatthet. någon annanstans. Det är en riktad folkbild ningsinsats till dem som inte har så många års skolgång, säger Anders Nyström. Kvinnliga entreprenörer Ett annat framgångsrikt integrationsprojekt är Det Goda Livet som drogs igång av ABF Sydhalland för invandrarkvinnor i Halmstad för tre år sedan. Inledningsvis bestod projektet av tre delar: språk, det vill säga att lära sig bättre svenska, entreprenörskap, där företagande och sysselsättning stod i fokus, och kultur kunskap, berättar Kristina Norrman, projekt ledare för Det Goda Livet. Ett växthus för asylsökande ABF i Boden har drivit samverkansprojektet Klondyke till sammans med Migrationsverket, Bodens kommun, Arbets förmedlingen och bostadsbolaget Boden Bo. Projektet har haft som mål att få nyanlända asylsökande personer att få en så bra start i Sverige som möjligt så att flera vill stanna för att bygga en framtid i norra Norrland om de får uppehållstill stånd. Anders Nyström är projektledare för Klondyke: Vi vill vara ett växthus för människor och motverka det vakuum som annars kan uppstå när människor kommer hit och ska vänta på besked om uppehållstillstånd, säger han. De nyanlända deltar i studiecirklar som ordnas i Klondy kes lokaler. Det kan till exempel handla om studier i hur man bokar tid i tvättstugan. Polis och brandkår kommer också på besök och berättar om sina verksamheter. För att underlätta integreringen har ABF i samarbete med Umeåföretaget Umecon även tagit fram ett internetbaserat interaktivt läromedel. Här får man bland annat lära sig använ da dator och hur e-post och internetbank fungerar. Lärome dlet finns på flera språk och är även anpassat för analfa beter. Jag känner inte till att det finns någon liknande funktion När projektet hade varit igång i ett år märktes det att det fanns goda kunskaper inom bland annat kokkonst och bakning. Vi startade ett socialt arbetsintegrerande företag som anställde deltagare från projek tet. När vi genom ett samarbete med Halm stad kommuns kulturförvaltning fick möj lighet att ta över och driva ett café grundade vi den ekonomiska föreningen Det Goda Livet i Halmstad. I dag driver Det Goda Livet sex caféer i Halmstad med 18 kvinnor anställda i före taget. Sex av dessa är anställda, resten har praktikplats eller arbetstränar. Kvinnliga entreprenörer från mötesplats Yalla Trappan i Malmö. INKLUDERANDE FOLKBILDNING 9

11 En modern folkbildare 1 c e n t r a l a händelser

12 En modern folkbildare med ett starkt patos för människor, musik, kunskap, opinionsbildning och politik. Ja, så kan man kortfattat beskriva Behrang Miri, nationell samordnare för social mobilisering på ABF sedan ett år tillbaka. Men det finns mycket mer att berätta om denne rättviseivrare. Behrang Miri, 31 år, står med benen på flera olika arenor, bland annat som skådespelare, programledare, skribent, aktivist, antirasist och nu också i rollen som folkbildare. Många känner nog även igenom honom från årets melodi festival där hans bidrag Det rår vi inte för gick vidare till andra chansen. På den politiska arenan kämpar Behrang för att synlig göra människor som diskrimineras i samhället, de som står utanför med små möjligheter att själva kunna påverka. Med folkbildningen som verktyg ser han en god möjlighet för det. Jag har alltid sett ABF som ett progressivt studieför bund som har politisk makt i samhället. Jag tror på folk bildningen som verktyg för att bekämpa strukturell diskri minering och för att människor ska kunna frigöra sig själva, säger Behrang Miri. Nya folkrörelser Han är stolt över sitt uppdrag som deltidsanställd nationell samordnare för social mobilisering på ABF. Hans roll är att lokalisera och backa upp nya folkrörelser som jobbar för att bekämpa sociala orättvisor runt om i landet. I samarbete med Mångkulturellt centrum håller han också på att ta fram en omvärldsanalys; en analys beställd av ABFs förbunds styrelse. Tanken med omvärldsanalysen är att se hur ABF kan bli mer representativt för samtiden, säger Behrang och fortsätter: Vi måste våga granska oss själva internt. Det är en ut maning för den hundraåriga folkbildningen att omdefiniera sig efter dagens behov och efterfrågan. Han ser hur nya intersektionella folkrörelser växer fram på gräsrotsnivå. Och det är just dessa rörelser som Behrang menar behöver ABFs stöd och uppbackning. ABF ska finnas som ett resursstöd med alltifrån lokaler till projektstöd för att de här rörelserna ska kunna fortsätta sin verksamhet och mobilisera sig. Vi måste våga granska oss själva internt. Det är en utmaning för den hundraåriga folkbildningen att omdefiniera sig efter dagens behov och efterfrågan. INTERVJU: BEHRANG MIRI 11

13 Konferens: 12 c e n t r a l a händelser

14 tusen idéer för att motverka klassamhället I början av juni förra året genomfördes en kombinerad verksamhets- och ordförande/ ombudsmannakonferens på ABF-huset i Stockholm. Temat var ABFs nationella prioritering Motverka klassamhället. Under konferensen anordnades föreläsningar, se minarier, work shops och erfarenhetsutbyte. Deltag are var ordförande, ombudsmän och medarbetare från ABForgani sationen, samt representanter för ABFs cen trala medlems- och samverkansorganisationer. Konferensen samlade cirka 35 personer och inleddes med att Sten Gellerstedt, utred are på LO, och Kristin Linderoth, dok torand vid Lunds universitet, berättade fakta om klas samhället i dag. Senare talade Behrang Miri, nationell sam ordnare för social mobilisering på ABF, om klass, rasifiering och intersektionalitet. Syftet med de olika föreläsarna under konferensen var för att försöka definiera begreppet klass, såväl statis tiskt som från ett genusperspektiv utifrån dagens sam hälle, berättar Ewa Lantz, biträdande kanslichef på ABFs förbundsexpedition. Seminarier och föreläsningar Under konferensens andra dag inledde Jesper Bengts son från Tankesmedjan Tiden med föreläsningen Folk rörelserna och det nya klassamhället. Därefter ägna des dagen åt olika seminarier om hur ABF arbetar med mötesplatser i segregerade bostadsområden. ABF är till exempel med och skapar sociala företag så som Yallatrappan i Malmö och arbetar även med integra tionsprojekt som Bröd i Bergslagen där människor från världens alla hörn möts och lär känna varandra medan de bakar bröd. Att våga ifrågasätta rasisterna var ett annat semina rium om hur ABF kan stödja ett antirasistiskt arbete, både i och utanför sina egna cirklar. Forumteater, mu sikalverksamhet för personer med funktionsnedsätt- Jesper Bengtsson Katrine Marçal sättning, att göra Pod, musik och politik och att främja läsande var andra teman för seminarier. Ett välbesökt seminarium var det som handlade om att bygga upp en ny ABF-skola och om hur ABF kan göra för att kombinera icke formell, informell och formell utbildning för en och samma deltagare. Tanken med alla seminarier och föreläsningar var att ge deltagarna in spiration, verktyg och nya idéer för hur man kan jobba, säger Ewa Lantz. ABF i framtiden Dag två avslutades med att Katrine Kielos föreläste utifrån sin bok Det enda könet, som handlar om national ekonomi och där hon utmanar uppfatt ningen att människan i grund och bot ten skulle vara en ekonomisk person. Den tredje dagen framträdde författa ren Sara Beischer, som talade utifrån sin bok Jag ska egentligen inte jobba här, som handlar om att arbeta på ett äldreboende. Därefter arrangerades gruppsamtal för deltagarna på temat Tusen idéer för att motverka klas samhället. Det gjordes ett grupparbete där konferensdeltagarna fick svara på frågan om ABFs uppgift i framtiden. Det blev en enorm metaplan av alla Post-it-lappar med goda idéer som sattes upp på glas dörrarna i ABF-huset, säger Ewa och fortsätter: Utvärderingen visade att konferensen verkligen uppskattades. Vi har aldrig fått så många positiva reaktioner efter en verksamhetskonferens tidigare. Sara Beischer Behrang Miri KONFERENS! F Ö R I N S P I R AT I O N & N YA I D É E R 13

15 Hållbarhet i fokus Ett ekologiskt tänkande och handlande måste genomsyra såväl individers som hela samhällets utveckling. ur ABFs idéprogram 14 H Å L L B A R T ABF

16 Den 11 oktober anordnade ABF en Bok- och klädbytardag runtom i hela landet. I bilden syns ABF Borlänges arrangemang. FOTO: RIKARD RUDOLFSSON MARLENE WÅHLSTEDT VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABFs hållbarhetsverksamhet som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Vi vill erbjuda kunskapen och kraften att som enskild individ och som organisation vara med och göra skillnad. Hållbart ABF är en satsning inom ABFs verksamhet för att organisationen ska bli ännu bättre på att leva som vi lär. Arbetet utvecklas nu genom revidering av vår miljöpolicy. Vi har dessutom tecknat samarbetsavtal med föreningen Klimat aktion en folkrörelse för klimatet. Klimataktion är en för ening som informerar om klimatförändringar genom folk bildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och på verkansarbete. Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABFs miljö- och håll barhetsverksamhet. Projektet har pågått några år och har framför allt handlat om att inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Ett ekologiskt tänkande Utöver att vi har föreläsningar och studiecirklar i ämnet håll barhet i vårt studieprogram har vi även tagit fram ett nytt studiematerial tillsammans med Klimataktion, berättar Mar lene Wåhlstedt, verksamhetsutvecklare på ABFs förbunds expedition. Efter att ha följt upp målen i vår miljöpolicy finns även planer för hur Hållbart ABF ska integreras i ordinarie verk- samhet. Till exempel utbildning till personal, hållbarhetsanpassa ABFs kontorsinköp och att integrera hållbarhetstänk i vår verksamhet. För att ytterligare driva hållbarhetstänket framåt har ABF tecknat samarbetsavtal med föreningen Klimataktion, ABF har även till sammans med föreningen KRAV och Fairtrade utbildat ett tjugotal ambassadörer. Vi har regionala nätverk för att stärka varandra i arbetet och för utbyte av erfaren heter. Utöver att före läs ningar och cirklar anordnas så genomförs även bok- och kläd bytar dagar på många avdelningar runt om i landet. Hållbar utveckling innebär i stora drag att ekolog isk, social och ekonomisk hållbar het måste uppnås balanserat. Vårt idépro gram säger också att ett ekologiskt tänkande och handlande måste genomsyra såväl individers som hela samhällets utveckling, säger Marlene Wåhlstedt. HÅLLBART ABF 15

17 ABF ute i världen NIKLAS SKEPPAR ABFs INTERNATIONELLA ABF bedriver många olika projekt på den internationella arenan. Under 214 fortsatte vi att aktivt stärka våra internationella relationer genom globala folkrörelser, bland annat i länder i Asien, Syd afrika och Sydamerika. SEKRETERARE ABF-internationalen IFWEA International Federation of Worker s Education Associations är en samman slutning bestående av ett hundratal medlemsorga nisationer från ett sextio tal länder. Under 214 har man bland annat kommit igång med kunskapsplatt formen OLA Online Academy ett projekt med global studiecirkelverksam het via en kunskapsportal. Vi är mycket stolta över att portalen nu har kommit i drift, säger Niklas Skeppar, ABFs internationella sekrete rare. Människor från hela världen har gen om kunskapsportalen OLA möjlighet att gå olika studiecirklar. Via ett så kallat message board, anslagstavlor på webben, kan man diskutera och hålla diskussioner igång genom digitala meddelanden. Man kan säga att det är som en svensk distanscirkel, fast på global nivå med deltagare ifrån flera länder, berät tar Niklas Skeppar. Demokratiprojekt i världen IFWEA har även studiecirkelprojekt i bland annat länder i Asien, Sydamerika och Sydafrika. Vi har ett jättebra utbyte med flera Sydafrikanska fackliga organisationer där vi driver studiecirkelverksamhet i ämnen som till exempel medlemsdemo krati, föreningsutveckling, organisa tionsuppbyggnad och datakunskap. ABF bedriver även sekretessklassade demokratiprojekt runt om i världen. Framförallt i diktaturer där folkrörelser inte kan verka fritt. Allt ABFs interna tionella arbete sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center, som främst ägnar sig åt just demokrati främjande arbete i diktaturer. Ett annat av ABFs framgångsrika in ternationella projekt är YGAP Youth 16 c e n t r a l a händelser Globalisation Awareness Programme som är ytter ligare ett studiesamarbete med IFWEA. YGAP är en utbildning som framförallt riktar sig till personer i 2 35-års åldern från arbetarrörelsen i Norden. Syftet är att skapa möte mellan dem och organisationer i södra Afrika som ligger i framkant när det gäller innovativa kampanjer, metoder och lösningar för att möta dagens utmaningar. Utbild ningen hålls i Kapstaden med en veckas teori och en veckas praktik hos fackliga frivilligorganisationer som bland annat verkar inom områden som jäm ställdhet, HIV, Fairtrade och lantbruk. Det är påfallande många deltagare som efter kur sen fortsätter sitt internationella engagemang. Det nordiska nätverket stärks också tack vare YGAP, säger Niklas Skeppar.

18 JENNY OLWAN ANSVARIG FÖR NORDISKA RELATIONER PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Genèveskolan i tiden För möjlighet att påverka i en allt mer globaliserad värld utgör Genèveskolan en viktig del i ABFs strävan att lyfta och koppla samman lokala och globala fackliga frågor i ett internationellt perspektiv. Under 214 har man satsat särskilt på att få fler unga deltagare. Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèvesko lan, startades 1931 och har sedan dess verkat för att ge red skap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörel ser för att kunna möta globaliseringens utmaningar, som till exempel rättvisa arbetsvillkor. Varje år hålls en utbildning som samlar deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och Grönland. Utbildningen består av tre samman hängande, men ändå avgränsande delar förkurs, elektro nisk nätkurs och tre veckor i Schweiz med ILO i fokus där deltagarna följer FN-organet International Labour Organi zations (ILO) internationella arbetskonferens i Genève, samt rapportskrivning under en vecka på en kursgård i kommu nen Rolle. Målet med kursen är att öka kunskapen om inter nationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden. Modern och levande Arbetar man fackligt är det viktigt att ha kunskap om hur arbetet med fackliga frågor ser ut internationellt eftersom att allt hänger ihop. På dagens globala arbetsmarknad är en arbetare en arbetare och strävan för det anständiga arbets livet kräver internationell solidaritet. Där spelar ILO en allt viktigare roll för världens arbetare och för att påverka på hemmaplan, säger Jenny Olwan ansvarig för nordiska rela tioner på ABFs förbundsexpedition. Även om Genèveskolan, som drivs med statligt stöd, nyligen mötte motstånd då den norska regeringen drog in sitt anslag för 215, fortsätter man arbeta för att utveckla utbildningen. Intentionen är att försöka nå nya deltagare. Helst önskar man rekrytera unga fackligt aktiva personer som kan ha användning för utbildningen i sitt framtida arbete. Vi har genomfört en del omfattande för ändringar. Bland annat har vi tagit fram nytt kommunikationsmaterial, webbsidan har moderniserats och även innehållet i utbild ningen har uppdaterats så att det är anpassat efter nutiden, berättar Jenny Olwan. En utvecklingsgrupp har även tillsatts med kursdeltagare från 213 och 214 som tillsammans med rektorn ska samtala om hur utbildningen ytterligare kan förbättras och utvecklas inför framtiden. Allt det här tillsammans är viktiga sats ningar, så att skolan fortsätter vara modern och levande. GENÈVESKOLAN I TIDEN 17

19 del ABF är en av samhälls- bygget Efter regeringsskiftet förra hösten känner ABFs ordförande Helén Pettersson stor tilltro för folkbildningens framtid. Utmaningen att bekämpa klassklyftorna i samhället fortsätter och i det arbetet är ABFs betydelse av stor vikt. verksamhetsåret 214 var ABF mycket aktiv i valrörelsen, såväl lokalt som centralt. Med den förra regeringens politik såg vi hur klassklyftorna ökade. Från centralt håll var vi tydliga med att det behövdes ett reger ingsskifte för att trygga folkbildningen och för att minska klyftorna, som också är ett av ABFs prioriterade mål, säger Helén Pettersson. Tillsammans med Socialdemokraterna arrangerade ABF flera politiska och fackliga studiecirklar. Senare under hösten lansera des även en gemensam studiesatsning som ett led för att återta utrymmet i de politiska debatterna. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi har nu en regering som ser folkbildningen som en naturlig och användbar del i sam hällsbygget; en regering som vet vad folk bildning är och som värnar om den. Folkbildning i politiken I rollen som riksdagsledamot är Heléns på verkansmöjligheter på den politiska arenan stora. Som ABF-ordförande ser hon vikten av att ha diskussioner med andra folkvalda politiska företrädare om folkbildningens roll i det samhälle som den nuvarande regering en vill bygga. Dels pratar man om ett kom mande kunskapslyft där Helén menar att studieförbunden spelar en avgörande roll. 18 I N T E RV J U : HELÉN PETTERSSON En annan utmaning är att utveckla statsbidragssystemet. Det jag är mest stolt över är att ABF finns i varenda kom mun i Sverige. Det kommer jag att fortsätta kämpa för när det gäller diskussionerna om statsbidraget, så att ABF kan fortsätta bedriva sin verksamhet överallt. ABF ska finnas där vi behövs! ABF ger hopp Helén ser tillbaka på ett år där ABFs verksamhet fortsätter öka i antal studiecirkeltimmar. Där kulturverksamheten, före läsningsverksamheten och de internationella relationerna växer. Vi har även varit bra i debatten mot rasismen och höger extremismen, säger hon och fortsätter: Vi har ett tydligt idéprogram som visar att vi har starka värderingar. Vår roll och uppgift är att se till att människors röster blir hörda i samhällsdebatten, som en del i demokratioch samhällsbygget. En långsiktig målsättning för ABF är också att fortsätta stärka folkrörelserna. Vi stärker folkrörelserna genom att samverka med våra samarbetsorganisationer. ABF är viktigt och relevant, just på grund av hur samhället har utvecklats med de ökade demo krati- och klassklyftorna. Helén menar att många i dag inte känner att de har något inflytande och kan påverka samhället, vilket hon ser som en av de största orsakerna till den ökade rasismen. Här har studieförbunden en viktig roll. Om vi vill ha ett samhälle där alla människor känner sig lika mycket värda måste vi jobba för det. ABF kan ge hopp där många andra inte kan det.

20 HELÉN PETTERSSON Ålder: 43 år Bor: Pendlar mellan Umeå och Stockholm Minnesvärt ögonblick från 214: ABFs seminarium i Almedalen. Med 2 ungdomar som deltagare, många med invandrarbakgrund, stack vi ut bland de övriga kostym nissarna. Studiecirkel jag vill gå: Jag skulle gärna utveckla mina tankar tillsammans med andra om hur vi bemöter den ökade rasismen och högerextremismen i Sverige. Det skulle även vara bra för mig att gå en studie cirkel i stickning, för avkoppling. Det ska jag lära mig någon gång när jag blir stor, säger Helén lite skämtsamt. centrala händelser 19

21 Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbunds över gripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbunds styrelsen och förbundsstämman. Förbunds sek reteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet gen om för nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida Stärka folkrörelserna I ABFs prioritering Stärka folkrörelserna har målet varit att utforma ett urval av utbildningar för ABFs medlemsoch samarbetsorganisationer, med fokus på att arbeta i och leda en idéburen organisation. Under 214 genomfördes en turné till samtliga ABF-dist rikt för att utifrån möten med ombudsmän och medarbetare få förståelse för hur distriktens situation såg ut gäll ande funktions- och styrelseutbildningar. Ett studiematerial togs fram tillsammans med handledningar, informationsfoldrar och bilder som publicerades på ABFs intranät och webbutik. Under hösten genomfördes två pilotutbildningar och utbildningar har även genomförts för personalen i ABF Jämtland, Härjedalen och för samtliga verksamhetsutvecklare i ABF Norr. bildning och kultur. Vårt arbete sprider sig till flera olika målgrupper: medlemsorganisationernas och sam arbetsorganisationernas före träd are och medlemmar, de an ställda i hela ABF-organisationen, cirkel ledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildnings området med flera. C Centrala händelser Hållbart ABF Hållbart ABF har varit ett treårigt projekt som nu ska integreras i ordinarie verksamhet och generera i verksamhet i medlemsorganisationer och på avdelningar. Under 214 genomfördes det bok- och klädbytardagar på olika ABF-avdelningar runt om i landet och lathundar för hur man arrangerar sådana evenemang togs fram. Ett samarbetsavtal slöts med organisationen Klimataktion och tillsammans med dem togs ett studiehandledningsmaterial fram. En turné genomfördes i olika ABF-regioner med nätverksträffar för Hållbart ABF och under våren 214 deltog ABF på Hyresgästföreningens sommarforum och hade en workshop om Gatsmart odling tillsammans med författaren Ulrika Flodin. Föreläsningar Föreläsningar är en stor del av ABFs verksamhet. För att utveckla kvaliteten i ABFs föreläsningsverksamhet, har vi under året jobbat med att stödja avdelningar och organisationer i att arrangera bättre föreläsningar. Detta genom utbildningar och material. Under hösten 214 genomfördes en utbildning för ABFavdelningar baserad på boken På promenad med mäster Palm. Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram en gemensam digital kulturbank för alla ABF-avdelningar. Musik För att förbättra tillgängligheten av musikverksamheten har ABF i samarbete med Crossing Boarders utbildat med arbetare i hur både repetitionslokalerna och verksamheten kan göras tillgängligare. ABFs musikverksamhet har under 214 breddats och arbetet med politisk musik har påbörjats. Under namnet Förändringen har ABF gjort sju filmer tillsammans med filmkollektivet RåFilm som är tänkt att inspirera och få igång diskussioner runt politisk musik. Filmerna presenterades på ABFs verksamhetskonferens i maj. Musik och politik var även temat för konferensen Musik och Samhälle VII i Lund där ABF var delaktiga med punkter om bland annat Den röda sångboken och Förändringen. ABF var med och planerade och medverkade även själva i den studieförbundsgemensamma musikkonferensen Elixir. Under Elixir möttes ca 2 stycken musikansvariga och musikhandläggare inom pop, rock och hiphop från studieförbunden. 2 C E N T R A L A H Ä N D E L S E R Tidningen Fönstret Tidningen Fönstret är ABFs eget kultur- och reportagemagasin. Tidningens devis är att vara något så ovanligt som ett kulturmagasin för alla. Folkbildande och underhållande. Inkluderande och inspirerande. Precis som ABF i sin helhet! Tidningens huvudmålgrupp är ABFs alla studiecirkelledare landet över som får tidningen hemskickad utan kostnad. Fönstret kom under 214 ut med fyra utgåvor. Fönstrets redaktion bestod av Jonas Helling, chefredaktör, och Maria Ullsten, redaktionschef. E-sport/digital kultur E-sportverksamheten har blivit mer etablerad i ABF och samarbetet med Goodgame och Svenska E-sport föreningen har uttvecklats och fördjupats. Ett nytt projekt, för att få in fler kvinnor i E-sporten, är Inkluderande E-sport som ABF driver tillsammans med Goodgame och Unga örnar. Inom ramen för projektet har vi besökt Birdie och Dreamhack, samt tagit fram ett studiematerial. Vid Birdie, som ägde rum inne på Fyrishov i Uppsala, på gick olika parallella aktiviteter såsom e-sport tävlingar, de batter och livepod på scenen, samt en mässa med olika utställare. ABF hade en monter på plats under alla tre dagar med olika aktiviteter inne i montern. Bland annat en föreläsning om e-sport och jämställdhet. ABF har under året också deltagit med ett seminarium på Rikskonferensen, som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

22 Musik är ett av våra största ämnesområden och massvis av musiker har börjat sin resa som deltagare i studiecirklar på ABF. 21 CENTRALA HÄNDELSER

23 Film / reportage Motverka klassamhället Under 214 initierades ett gemensamt utvecklings arbete kring film tillsammans med ABF Värmland, ABF Halland, ABF Sörmland, ABF Östergötland, ABF Huddinge och ABF Västernorrland. Två studieresor med besök anordnades under året. Den första gick till ABF Stockholm och ABF Göteborg som berättade om hur de byggt upp sin filmverksamhet och vilka samarbeten och nätverk de deltar i. Den andra studie resan gick till Ystad Studios där ABF Skåne berättade om samarbetet med Filmcentrum, Film i Skåne och Ystad Studios. Målsättningen är att avdelningarna som ingår ska hitta former för att starta verksamhet med nätverk under 214 och 215. Under ABFs prioriterade arbetsområde Motverka klas samhället vill ABF med hjälp av folkbildning försöka påverka och förändra för människor som står långt från makt och inflytande. Den 2 4 juni genomfördes en kombinerad verksamhets- och ordförande/ombudsmannakonferens på ABFhuset i Stockholm med temat Motverka klassamhället. På konferensen anordnades föreläsningar, workshops, seminarier och erfarenhetsutbyte. Deltagare var ord för ande, ombudsmän och medarbetare från ABF-orga nisatio nen samt representanter för ABFs centrala medlems- och samarbetsorganisationer. Konferensen sam lade ungefär 35 personer. Se reportage på sidorna C Centrala händelser Folkbildning mot främlingsfientlighet och rasism Jämlika Barn 214 Jämlika barn är ett samarbetsprojekt mellan ABF och Unga Örnar kopplat till ABFs nationella prioriteringar att motverka klass amhället och att stärka folkrörelserna. Under projektets tre år har det visats stort intresse av många, bland annat genom ett fullsatt seminarium på verksamhetskonferensen 214. Seminariet handlade om projektets läxläsningssatsning. I samband med verksamhetskonferensen producerades även en kort film som handlade om den betydelse läxläsningssatsningen har haft för barn i Köping. Jämlika barn har stärkt samarbetet mellan ABF och Unga Örnar på många ställen runt om i landet och det har bidragit till att barn och unga fått en chans till fritid och personlig utveckling. Under 214 hölls bland annat en cirkelledarutbildning inom projektet där ett femtontal ungdomar utbildades till cirkelledare inom ABF. Ett referensmaterial riktat mot Unga Örnar togs även fram för att på ett enkelt sätt förklara hur man kan samarbeta med ABF. Projektet kommer att fortsätta under C E N T R A L A H Ä N D E L S E R ABF ska aktivt medverka till att ta ställning mot rasism och för folkbildning mot främlingsfientlighet. Det gör vi genom att sprida information, utbilda och framför allt stödja avdelningarna i att hitta strategier, att arran gera utbildningar och ta fram studiematerial om ämnet. Den 22 mars genomförde ABF ett antirasistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Forumet var välbesökt med många intressanta diskussioner. Delar av forumet webbsändes. I mitten av februari gen omfördes en handledarutbildning i att hålla en antirasistisk föreläsning för eldsjälar, människor i medlems- och samarbetsorganisationer och andra i ABFs nätverk. Handledar utbildningen hölls på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Bostadsvrålet ABFs förbundsexpedition gav under våren 214 stöd till Bostadsvrålet, som är ett gemensamt initiativ bestående av ett 3-tal organisationer. Bostadsvrålets första arrangemang var det nationella forumet Bostadspolitiskt Forum på Tensta konsthall den maj. Fokus var bostadskrisen ur ett boen deperspektiv och att lyfta frågan om en social bostadpolitik inför valet 214. Det arrangerades workshops, pa nelsamtal, kulturinslag och debatter om bostadspolitik. Etniska organisationer Medlemsorganisationerna har under året genomfört ett flertal arrangemang och utbildningar i samarbete med ABF. Syriansk Arameiska Ungdomsförbundet sök te medlemskap i ABF och har sedan de blivit medlemmar genomfört en utbildningshelg om krisen i Irak och Syrien med stöd av ABF. Makedonska Riksförbundet genomförde under våren en kurs i ledarskap och organisationsutveckling där ABF Skåne bistod med kursledare från sitt utbildningslag, Stärka folkrörelserna. Bolivianska Riksförbundet arrangerade Riksträffen i Malmö under juli månad. För utom boliviansk karneval erbjöds medlemmarna semi narier och kulturaktiviteter. ABF och Europeiska socialfonden Fonden Europeiska Socialfonden gick in i en ny programperiod 214. I samband med det utlystes möjligheten att söka förstudier regionalt. Fem ABF-avdelningar (Malmö, Syd-Halland, Göteborg, Sydvästra Götaland och Södra Småland) ansökte om förstudier och sex ansökningar beviljades medel (Malmö fick två ansökningar beviljade). I region Småland och öarna blev ytterligare en ansökan beviljad som IF Metall driver i nära samarbete med ABF och Ädelfors folkhögskola, Folkbildning för hållbart arbete. Förutom förstudierna har sex ESF-projekt avslutats under året, ett nationellt och fem regionala som gen omfördes av tre ABF-avdelningar (Malmö, Syd-Halland, Sydvästra Götaland).

24 Valinsatser 214 Inför riksdagsvalet beslutades att göra en kampanj ute i bostadsområden med lågt valdeltagande. Utgångspunkten var att söka lokala samarbeten med nya och gamla folkrörelser, mobilisera kring aktivism och erbjuda konserter med artister. Turnén besökte Borlänge, Örebro, Husby, Rågsved, Linköping, Oskarshamn, Kalmar och Malmö. Totalt genomfördes åtta konserter med några av landets främsta hiphopakter som Labyrinth, Dani M, Muhammed Ali, Linda Pira och Stor. Konserterna lockade sammantaget över 1 besökare. Vid varje nedslag erbjöds ett antal workshops på akti visttema som; lär dig göra podcast, aktivistiskt film och maktskola. Sju polit iska debatter genomfördes på scenen med deltagare från de lokala politiska partierna och civilsamhället på orten. 214 tog ABF steget att utveckla det digitala arbetet med nya nationella kampanjmetoder. Utöver den direkta kampanjaktiviteten har så kallade röstskolor genomförts lokalt för att utbilda om valprocessen och hur väljare kan informera sig inför valen. ABF har under 214 arrangerat flera lokala debatter och samtal om politik genom föreläsningar och sam arbeten med våra medlemsorganisationer. Tillsammans med länsbildningsförbundet i Östergötland översatte ABFs förbundsexpedition valmaterial på flera minoritets språk för att komplettera valmyndigheten och tillsammans med ABF Småland publicerades en medborgarhandbok som kunde användas i arbetet att mobilsera för högre valdeltagande. Under valturnén genomfördes åtta konserter med några av landets främsta hiphopakter. Konserterna lockade sammantaget över 1 besökare. centrala händelser 23

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Gör en annan värld möjlig. 2 ABF SKÅNES STRATEGISKA UTVECKLINGSPLAN 2016 2019 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Utgångspunkter ABF Skånes

Läs mer

Yhandledning LÄS FÖR MIG! LÄSSATSNING. för. studiecirkeln

Yhandledning LÄS FÖR MIG! LÄSSATSNING. för. studiecirkeln Yhandledning för studiecirkeln LÄS FÖR MIG! ARBETARRÖRELSENS LÄSSATSNING 2 H E J Den här handledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och kursledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut ABFs RIKTLINJER 2015 2018 Inledning ABFs idéprogram är värdegrunden för vår verksamhet och anger färdriktningen för förändringsarbetet. I idéprogrammet finns tio utmaningar som ABF har att förhålla sig

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

L ä S. i G. Studiematerial

L ä S. i G. Studiematerial L ä S F ö R m i G! Studiematerial 2 är den viktigaste människan för att ditt barn ska få ett språk. Ingen kan mäta sig med det du som förälder kan ge ditt barn. Det är du som finns där från allra första

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer