ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ABFs verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2014. ABFs verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 ABFs verksamhetsberättelse 214 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 214 Förbundsexpeditionen Box Stockholm Telefon:

2 ABF stärker folkrörelserna Under 214 har ABF arbetat med verksamhets målet att stärka folkrörelserna utifrån övertygel sen om att folkrörelserna är en livsviktig del av demokratin. Folkbildningen och folkrörelserna bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle där alla människor har möjlighet att växa, och göra sin röst hörd. ABF vill vara en resurs för människor som vill organisera sig, erövra ny kunskap och förändra samhället och sitt eget liv. Det sker genom fri och frivillig folkbildning i öppen verksamhet, och i studieverksamhet i ABFs medlems- och samarbetsorganisationer som sammanlagt har mer än sju miljoner medlemmar. ABFs medlems- och samarbetsorganisationer spänner över stora delar av det svenska civilsam hället: fackföreningsrörelsen, pensionärsorga nisationer, funktionshinderrörelsen och fria teatergrupper. Bredden av organisationer som ABF arbetar med gör oss också till en mötesplats för organisationer, som med vårt stöd hittar samarbeten och utbyten med varandra. ABF vill på det sättet vara föreningarnas förening. För ABF är det viktigt att underlätta och stötta människors fria organisering. Det gör vi genom att stötta organisationer med funktionsutbild ningar och genom stöd till verksamhetsutveck ling. ABF vill också hjälpa nya organisationer att växa och utveckla sin medlemsdemokrati, och välkomnar nya organisationer in i ABF-familjen. I år har vi till exempel börjat samarbeta med Missing people, och e-sportsorganisationen Good game. ABF vill också stötta organisering i områden och bland grupper som inte redan är röststarka. Det kallar vi social mobilisering, och under 214 anställdes Behrang Miri som natio nell samordnare på området. Folkrörelserna samlar människor som vill ta ansvar för samhället, och där bildas och växer människor tillsammans. Folkrörelserna bidrar till medvetna och starka medborgare som tar ansvar för samhällsbygget och driver på i viktiga frågor som jämställdhet, miljö och antirasism. Jag vill tacka alla er som bidragit till vår verk samhet: anställda, förtroendevalda och cirkel ledare. Och till alla er som lyssnat, skapat, sökt kunskap och mött nya insikter: tack för att ni valt ABF det är för er vi finns till. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig! Stefan svensson Tf förbundssekreterare centrala händelser 1

3 ABF ÄR SVERIGES LEDANDE STUDIEFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges ledande studieförbund. ABF är en ideell organisation och består av 59 medlems organisationer som tillsammans formar förbundet. Verksamheten finns i landets alla kommuner. ABF grundades 1912 som en samarbetsorganisation för bildnings arbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar samt konsumentkooperationen. Förutom stiftarorganisationerna är hyresgäst rörelsen, bo st ads kooperationen och organisationer för pensionärer, funk tionshindrade och invandrare anslutna. ABF är parti po litiskt obundet men delar arbetarrörelsens värderingar. Studiecirkeln är kärnan i ABFs verksamhet. Omkring 7 procent arran geras i samarbete med medlems- och samarbetsorganisationer och runt 3 procent vänder sig till allmänheten. Utöver ämnena i studie program met kan den som vill starta en studiecirkel inom prak tisk taget vilket ämne som helst. Programverksamheten med föreläsningar, seminarier, debatter och kulturarrangemang är en annan grundsten. Fritt och frivilligt sammanfattar folkbildningens grund idé. Studie cirkelns pedagogiska metod bygger på att del tagarna utformar studie planen tillsamman med cirkel ledaren och bidrar med önskemål och erfarenheter på lika villkor. Huvuddelen av ABFs verksamhet finansieras gen om samhällsbidrag. Det garanterar en fri och självständig folkbildning som är oberoende av såväl näringsliv som samhällsinstanser. ABF är indelat i 54 avdelningar, 22 distrikt och en för bundsexpedition. Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse. Förbunds stämman är högsta be slutande organ. Den består av 14 ombud, dels utsed da av de centralt anslutna medlemsorganisationerna, dels av ABFs avdelningar och dist rikt. Förbundsstämman sam manträder vartannat år. Läs mer på Bilder: Omslagsbilden och sidorna 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 26, 29, 33: Mattias Vepsä. Profilbilder på sidorna 5, 6, 9, 15, 16, 17 och bilden på sida 21: Claes Herrlander. Sidorna 1, 1, 11, 19: Jenny Lindgren. Sidan 4: Foto Socialdemokrat erna. Sidan 14: Johnér. Sidan 15: Rikard Rudolfsson. Sida: 16: Hannu Högberg. Sidan 17: Efferante, Wikimedia Commons. Sidan 24: Cecilia Öberg. Sidorna 25, 28: ABF Stock holm. Sidan 27: Reband Raza. Sidan 3: Caroline Anders son (Kristian Lundberg), Sara Mac Key (Ebba WittBrattström) Sidan 31: Maria Annas (Kristina Sandberg), Sara Mac Key (Susanne Alakoski), Fredrik Etoall (Tim buktu) Sidan 35: Malin Schiratzki. Sidan 37: Foto ABFs förbundsexpedition. Texter: Förbundsexpeditionen och Jenny Lindgren Redaktör: Jenny Olwan Grafisk form, layout & prepress: Graffoto AB Tryck: TMG Stockholm, 215 Artikelnummer: AB centrala händelser Folkbildning viktigare än någonsin M ånga av dagens etablerade folkrörelser har vuxit fram som sociala proteströrelser. Genom sin folkbildande verksam het och praktiska demokrati har de haft en avgörande roll för den svenska demokratins utveckling. ABF med folkbild ningen som grund är en del i den utvecklingen. I Sverige har begreppet folkrörelser haft ett stort genomslag. Sverige har en särställning internationellt genom att antalet medlemmar är större i folk rörelsernas organisationer och föreningslivet än i andra länder. I början av 8-talet var Sverige ledande i jämlikhet. Det finns inga andra exempel på ett demokratiskt land som haft så små ekonomiska klyftor enligt forskare på organisationen OECD. Sedan början av 9-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något annat väst land enligt OECD:s granskning av de växande klyftorna i västvärlden. Samhällsutvecklingen med vidgade klass- och demokratiklyftor med ökande rasism och orättvisor som följd, gör att folkbildningens roll kan ske är viktigare än någonsin. Utan stärkta folkrörelser kommer vi inte att kunna motverka klassamhället. Växande, marginaliserade grupper riskerar att ställas utanför och får allt

4 svårare att göra sin röst hörd i samhället och i arbets livet. Där de politiska partierna går bet på att enga gera nya och yngre medlemmar kan folkbildningen ta vid. Folkrörelserna är bärare av demokratin. Så hur gör man demokrati? Inom folkbild ningen vet vi att förändringar börjar i samtalet. Där växer nya tankar, idéer och synsätt fram. Det finns en betydande samhällskraft att folkbildning en är frivillig för människor att delta i och fri från offentlig styrning. Nya rörelser växer i dag fram som betonar nya frågor, såsom miljö och djurrätt, feminism, lokal gemenskap och global solidaritet. ABF kan stödja dessa folkrörelser genom alltifrån social mobilise ring till rent administrativt stöd. ABF ska finnas för att stärka och understödja dessa rörelser. I slutändan stärker det demokratin. INNEHÅLL 2 Folkbildning viktigare än någonsin! 4 Studiesatsning för en stärkt folkrörelse 18 ABF är en del av samhällsbygget Intervju med Helén Petterson 6 Läs för mig! för fler läsande barn 7 Läsambassadörer väcker lästlust 8 Novellantologi för samtal och igenkänning 9 Inkluderande folkbildning 16 ABF ute i världen 17 Genèveskolan i tiden 2 Centrala händelser 32 Här finns ABF 34 Centralt anställda 35 Medlemsorganisationer 36 Organisationer med samarbetsavtal, Centralt förtroendevalda 37 Representanter för ABF 1 En modern folkbildare Intervju med Behrang Miri 38 ABF och samhällsbidragen 12 Konferens: tusen idéer för att motverka klassamhället 42 Årsredovisning & Räkenskaper 14 Hållbarhet i fokus 52 Statistik 4 Året som gått centrala händelser 3

5 Bildning bygger socialdemokratin. Målet är att ge medlemmar na bra verktyg för att kunna se möjligheter att skapa förändringar i sam hället. Studiesatsning för 4 STUDIESTSNING

6 I november förra året ökade Socialdemokraterna och ABF takten i den gemen samma satsningen på att utveckla studieverksamheten. Målet med satsningen är att erbjuda alla nya partimedlemmar utbildning inom en period av sex månader. Tomas Eneroth, gruppledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen och ledamot i ABFs förbundsstyrelse, berättar om det ökade intresset och behovet av politiska studier inför morgondagens politiska utmaningar. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade våren 214 om en studie plan som skapar inriktningen för par tiets studieverksamhet för perioden fram till 218. Hörnsten arna handlar om medlemsutbildning i tre steg för alla med lemmar och ledarutbildning i fyra steg för förtro ende valda i partiorganisationen och på offentliga uppdrag. Med nästan 25 nya medlemmar och förtroendeval da i partiet behövs verktyg för en välfungerande utbildning, säger Tomas Eneroth, gruppledare för socialdemokra t iska riks dagsgruppen och ledamot i ABFs förbundsstyrelse. Vi ser i dag ett ökat intresse och behov för politiska stu dier. Att kunna erbjuda verkningsfulla studier är en viktig del för att fortsätta skapa engagemang i folkrörelsearbetet och för att göra nya medlemmar och förtroendevalda bättre rustade inför dagens och morgondagens politiska utman ingar. Att se möjligheter Studiesatsningen innehåller flera delar. Utöver utbildning för alla nya medlemmar görs även en särskild satsning på ett värdebaserat ledarskap för de med offentliga uppdrag eller förtroendeuppdrag i S-föreningar och liknande runt om i lan det. Den delen bygger på partiets uttalade syn på vad ett modernt ledarskap innebär. Det är viktigt att leda som vi lär. Vi behöver verktyg för att kunna bemöta alla politiska förändringar och utman ingar som vi ställs inför, såsom till exempel globaliseringen, internationaliseringen och den ökade rasismen, menar To mas Eneroth och fortsätter: De utmaningarna bemöter vi bäst med kunskap. Bildning bygger socialdemokratin. Målet är att ge medlemmar na bra verktyg för att kunna se möjligheter att skapa förändringar i sam hället. Studiesatsningen handlar om ett samarbete mellan par tiet och ABF för att stärka och skapa levande folkrörelser. Med hjälp av folkbildning stärker vi demokratin. ABFs erfarenheter och kunskaper med folkbildningen som grund är en avgörande del i det arbetet, säger Tomas Eneroth. PETER GUSTAVSSON FACKLIGT-POLITISKT ANSVARIG PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Under studieupptakten på Bommers vik i november gavs inspiration från ledande företrädare inför det stora studie arbetet. Det hölls seminarier, workshops och tillfällen att träffa andra socialdemokratiska studiemakare från hela landet. Bommersvik fylldes med 16 studieaktiva socialdemokrater från sex organisationer. Utöver ABF och representanter från partiet deltog även SSU, socialdemokrater för tro och soli daritet, S-kvinnor och socialdemokra tiska studentförbundet. Gemensam studieportal Peter Gustavsson, fackligt-politiskt ansvarig på ABFs förbundsexpedition var en av de ansvariga för studiedag arna på Bommersvik. Utbildningsverksamheten fortsätter utvecklas runt om i landet. ABF är med i hela processen genom att ta fram studiematerial och utbildningskoncept, utbilda handledare, planera och genom föra utbildningar, säger Peter Gustavs son och fortsätter: Vi utvecklar även Socialdemokrat ernas och ABFs gemensamma studie portal som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för med lemmar och andra intresserade. Där läggs det upp aktuella material, erbjud anden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter. På sikt ska man också kunna anmäla sig till lokala och regionala utbildningar genom portalen. en stärkt folkrörelse S T U D I E S AT S N I N G 5

7 Y g lednin hand för n cirkel ie d u st MARIANNE HÖGMARK VERKSAMHETSUTVECKLARE OCH LÄS FÖR MIG! ANSVARIG FÖR KULTURFRÅGOR PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION. För fler läsande barn ARBETARRÖRELSENS LÄSSATSNING I början av året lanserades Läs för mig!, projektet som ska stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. ABF och LO har tillsammans tagit fram ett studiematerial som vänder sig till föräldrar. Bakom projektet står även Socialdemokraterna. Svenska barns läsförmåga har försämrats och bokläs ningen minskar. Det visar undersökningar som till exempel den internationella studien PISA, som vi under senare år har kunnat ta del av. ABF har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete genom till exempel vägbibliotek, tvättstugebibliotek och arbets platsbibliotek. Sedan 15 år tillbaka driver ABF projektet Läs för mej, pappa!, ett läsfrämjandeprojekt som vänder sig till pappor som har barn i åldern 1 år. Syftet har varit att stimulera män inom LO-kollektivet att läsa för sina barn och i förlängningen även läsa mer själva. Det har funkat jättebra! Därför ville vi bredda projektet genom att inkludera båda föräldrarna, berättar Marianne Högmark, verksamhetsutvecklare och ansvarig för kultur frågor på ABFs förbundsexpedition. Läsa högt Projektet Läs för mig! har barns språkutveckling i fokus, men vuxna som målgrupp för insatsen. Målet är att delta garna genom ett rikt språk ska kunna uttrycka känslor, er farenheter och tankar. ABFs och LO:s framtagna studiema terial vänder sig till föräldrar, då föräldrarna är den vikti gaste förebilden för barn när det gäller att utveckla språket. När vuxna läser, läser barn. Föräldrar är den viktigaste förebilden för barn när det gäller att utveckla språket. Att 6 LÄS FÖR MIG! samtala med sina barn om ord, och att läsa högt för dem och tillsammans med dem, har avgörande betydelse för att de ska få ett rikt och varierat språk, säger Marianne Högmark. Det framtagna studiematerialet Läs för mig! innehåller praktiska tips och vänder sig till alla vuxna i barns närhet, det kan vara föräldrar, bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, grannar eller förskolepersonal. Det innehåller också bak grundsfakta när det gäller läsande, liksom tips på resur ser att använda i arbetet. En demokratifråga Arbetet med projektet framöver kom mer konkret handla om att mobilisera kraft från folkrörelserna. Målgrupper na är förutom fackföreningsrörelsen även ABFs övriga medlemsorganisa tioner och organisationer med samar betsavtal. Att stärka barns och ungas läs förmåga är i grunden en fråga om demokrati och genom fackförenings rörelsen når vi ut till många människ or. Språket är en grundförutsättning för att kunna delta i det demokratiska samhälls bygg andet. Förmågan att läsa är starkt förknippad med ett demo kra t iskt samhälle präglat av soli dar iska värderingar, säger Marianne och fort sätter: Att kunna uttrycka vad man tycker och tänker är ett sätt att påverka. Projektet Läs för mig! finansieras gemensamt av ABF och LO och stödjs av Socialdemokraterna.

8 Läsambassadörer väcker läslust 214 startade ABF Gästrikebygden en läs ambassadörsutbildning. Projektet ska inspirera och skapa lust till ökat läsande. Litteraturen är utsatt för hård konkurrens i dag då det är mycket annat i samhället som lockar, såsom till exempel sociala medier. Skillnaderna i läsvanor är dess utom större mellan olika socioekonomiska grup per än tidigare. För utom att läsande är avkopplande växer ord förrådet och man lär sig se på världen på ett annat sätt. Det är viktigt att läsa. Man lär sig nya saker om livet, omvärlden och man blir bättre i språket, säger Git Sundberg, verksamhetschef på ABF Gästrikebygden och projektledare för läsambassadörsutbildningen. Läsandet är dessutom grunden till så mycket. Det egna lärandet, att kunna uttrycka sig, skaffa sig en åsikt och att kunna stå för den. ABF Gästrikebygden drog i gång läsambassadörsut bildningen Läs och lev en utbildning med språket som verktyg 214 och har haft fem träffar med tolv deltagare. Ambitionen var att skapa läsambassadörer i tre olika kommuner Gävle, Hofors och Sandviken. Deltagarna har rek r yterats från ABFs medlemsorgani sationer, bland annat från IF Metall, men också från olika verksamheter såsom fritidsgårdar, seniorboenden och ungdomsnätverk. Vissa har självmant kontak tat ABF och velat delta i projektet. Deltag arna har bland annat fått träffa författare, nationella läsfrämjare och bibliotekarier, samt fått cirkelledarutbildning. Vägen till läsning Avsikten är att läsambassadörerna ska resa runt, eller planera för olika verksamheter, för att nå så många läs ovana grupper som möjligt. En av läsambassadörerna, en senior, har rest runt och före läst på olika berättarkaféer om sin egen väg till läsning, berättar Git Sundberg och fortsätter: En annan person, en yngre tjej, har startat upp ett mindre bibliotek på fritidsgården där hon arbetar. LÄS FÖR MIG! 7

9 Novellantologi för samtal och igenkänning ABF Västernorrland har sedan snart två år tillbaka arbetat i fackliga studier med novell läsning på temat arbetsliv. Nu har de gett ut en antologi med noveller för att fortsätta det fram gångs rika läsfrämjande arbetet. Sedan hösten 213 har ungefär hundra personer som gått olika fackliga utbildningar hos ABF och LO i Västernorrland haft inslag av novelläsning i studierna med berättelsen För ändringen av Maria Hamberg. Novellen har sin utgångs punkt i arbetslivet med olika situationer som kan uppstå på arbetet. Bakom idéen till att samla ihop och ge ut noveller i en anto logi ligger Eivor Schultz, verksamhetsansvarig för ABF Sund s vall, och Kent Eriksson från projektet Läsbryggan. Vi har sett att novelläsandet skapar samtal och diskussio ner mellan kursdeltagarna om deras eget arbete och egna arbetsmiljö, berättar Kent Eriksson och fortsätter: Det har bidragit till att levandegöra situ at ioner direkt ur arbetslivet vilket gett upphov till många intressanta samtal kring olika problem som kan finnas på en arbetsplats. Av arbetarförfattare Den nya antologin Fri höjd och arton andra noveller i fack liga studier innehåller nitton noveller som är skrivna av kän da novellister som skildrar upplevelser från olika arbetsplat ser. De flesta av novellisterna är arbetarförfattare, som till exempel Aino Trosell, David Eriksson och Maria Hamberg. Avsikten med antologin är bland annat att lyfta fram arbets miljöer för att skapa igenkänning och få fördjupning i olika arbetslivs situationer. Det finns flera olika teman i bo ken, bland annat bullrig arbetsmiljö, strejk mobilisering, yrkesstolthet, dödsolyckor i arbetet, vuxenmobbning, utbrändhet och sexu ella trakasserier på arbetsplatsen. Kursledaren väljer ut en novell som deltagarna ska läsa och diskutera. I boken finns även en metoddel med fråge ställningar som till exempel: Känner du igen dig från din egen arbets plats? Har ni liknande erfarenheter på era arbetsplat ser? Är berättelsen trovärdig?, berättar Kent Eriksson. För bättre läsvana Förhoppningen är även att metoden med novelläsning på sikt ska genomsyra fackliga utbildningar i hela landet, att det blir en naturlig del i kurserna. Det finns kursdeltagare som sällan läser skönlitterära 8 F R I HÖJD OCH ARTON ANDRA NOVELLER texter. Intentionen är att få fler LO-medlem mar att läsa och novelläsningen är ett läs främjande inslag för det. Läsandet ger ett större ordförråd, en bättre läsvana och god läsförståelse. Stödet till antologin kommer från Arbetar rörelsens kulturfond, Runöskolan och läns biblioteket i Västernorrland.

10 Inkluderande folkbildning CARIN FORSBERG VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION På senare år har klassamhällets återkomst blivit allt tydligare. Klyftorna har växt, segregationen förstärkts och maktlösheten har brett ut sig. ABF arbetar med att försöka minska fattigdom och skapa mötesplatser för arbetslösa, hemlösa och andra grupper som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Under 214 har ABF framgångsrikt drivit flera sociala projekt runt om i landet. En av ABFs stora utmaningar i dag är att med folkbild ningens metoder minska fattigdomen. ABF har länge haft verk samheter för att förbättra för de mest utsatta. Bara under 214 hölls till exempel avslutskonferensen för Mötesplats 22. Projektet har pågått i tre år. Målet har varit att vara ett stöd för särskilt utsatta personer i samhället, ett lokalt centrum för bekämpning av fattigdom, social utsatthet och utestängning. Man har även arbetat för ökad delaktighet i samhället där människor ska ha makt att påverka sitt eget liv och komma tillbaks till egen försörjning. Projektledaren Carin Forsberg från ABFs förbundsexpe dition har varit med sedan starten: Genom att ta del av erfarenheterna från de olika mötes platserna har vi kunnat se hur viktig folkbildningen är i kam pen mot arbetslöshet och social utsatthet. någon annanstans. Det är en riktad folkbild ningsinsats till dem som inte har så många års skolgång, säger Anders Nyström. Kvinnliga entreprenörer Ett annat framgångsrikt integrationsprojekt är Det Goda Livet som drogs igång av ABF Sydhalland för invandrarkvinnor i Halmstad för tre år sedan. Inledningsvis bestod projektet av tre delar: språk, det vill säga att lära sig bättre svenska, entreprenörskap, där företagande och sysselsättning stod i fokus, och kultur kunskap, berättar Kristina Norrman, projekt ledare för Det Goda Livet. Ett växthus för asylsökande ABF i Boden har drivit samverkansprojektet Klondyke till sammans med Migrationsverket, Bodens kommun, Arbets förmedlingen och bostadsbolaget Boden Bo. Projektet har haft som mål att få nyanlända asylsökande personer att få en så bra start i Sverige som möjligt så att flera vill stanna för att bygga en framtid i norra Norrland om de får uppehållstill stånd. Anders Nyström är projektledare för Klondyke: Vi vill vara ett växthus för människor och motverka det vakuum som annars kan uppstå när människor kommer hit och ska vänta på besked om uppehållstillstånd, säger han. De nyanlända deltar i studiecirklar som ordnas i Klondy kes lokaler. Det kan till exempel handla om studier i hur man bokar tid i tvättstugan. Polis och brandkår kommer också på besök och berättar om sina verksamheter. För att underlätta integreringen har ABF i samarbete med Umeåföretaget Umecon även tagit fram ett internetbaserat interaktivt läromedel. Här får man bland annat lära sig använ da dator och hur e-post och internetbank fungerar. Lärome dlet finns på flera språk och är även anpassat för analfa beter. Jag känner inte till att det finns någon liknande funktion När projektet hade varit igång i ett år märktes det att det fanns goda kunskaper inom bland annat kokkonst och bakning. Vi startade ett socialt arbetsintegrerande företag som anställde deltagare från projek tet. När vi genom ett samarbete med Halm stad kommuns kulturförvaltning fick möj lighet att ta över och driva ett café grundade vi den ekonomiska föreningen Det Goda Livet i Halmstad. I dag driver Det Goda Livet sex caféer i Halmstad med 18 kvinnor anställda i före taget. Sex av dessa är anställda, resten har praktikplats eller arbetstränar. Kvinnliga entreprenörer från mötesplats Yalla Trappan i Malmö. INKLUDERANDE FOLKBILDNING 9

11 En modern folkbildare 1 c e n t r a l a händelser

12 En modern folkbildare med ett starkt patos för människor, musik, kunskap, opinionsbildning och politik. Ja, så kan man kortfattat beskriva Behrang Miri, nationell samordnare för social mobilisering på ABF sedan ett år tillbaka. Men det finns mycket mer att berätta om denne rättviseivrare. Behrang Miri, 31 år, står med benen på flera olika arenor, bland annat som skådespelare, programledare, skribent, aktivist, antirasist och nu också i rollen som folkbildare. Många känner nog även igenom honom från årets melodi festival där hans bidrag Det rår vi inte för gick vidare till andra chansen. På den politiska arenan kämpar Behrang för att synlig göra människor som diskrimineras i samhället, de som står utanför med små möjligheter att själva kunna påverka. Med folkbildningen som verktyg ser han en god möjlighet för det. Jag har alltid sett ABF som ett progressivt studieför bund som har politisk makt i samhället. Jag tror på folk bildningen som verktyg för att bekämpa strukturell diskri minering och för att människor ska kunna frigöra sig själva, säger Behrang Miri. Nya folkrörelser Han är stolt över sitt uppdrag som deltidsanställd nationell samordnare för social mobilisering på ABF. Hans roll är att lokalisera och backa upp nya folkrörelser som jobbar för att bekämpa sociala orättvisor runt om i landet. I samarbete med Mångkulturellt centrum håller han också på att ta fram en omvärldsanalys; en analys beställd av ABFs förbunds styrelse. Tanken med omvärldsanalysen är att se hur ABF kan bli mer representativt för samtiden, säger Behrang och fortsätter: Vi måste våga granska oss själva internt. Det är en ut maning för den hundraåriga folkbildningen att omdefiniera sig efter dagens behov och efterfrågan. Han ser hur nya intersektionella folkrörelser växer fram på gräsrotsnivå. Och det är just dessa rörelser som Behrang menar behöver ABFs stöd och uppbackning. ABF ska finnas som ett resursstöd med alltifrån lokaler till projektstöd för att de här rörelserna ska kunna fortsätta sin verksamhet och mobilisera sig. Vi måste våga granska oss själva internt. Det är en utmaning för den hundraåriga folkbildningen att omdefiniera sig efter dagens behov och efterfrågan. INTERVJU: BEHRANG MIRI 11

13 Konferens: 12 c e n t r a l a händelser

14 tusen idéer för att motverka klassamhället I början av juni förra året genomfördes en kombinerad verksamhets- och ordförande/ ombudsmannakonferens på ABF-huset i Stockholm. Temat var ABFs nationella prioritering Motverka klassamhället. Under konferensen anordnades föreläsningar, se minarier, work shops och erfarenhetsutbyte. Deltag are var ordförande, ombudsmän och medarbetare från ABForgani sationen, samt representanter för ABFs cen trala medlems- och samverkansorganisationer. Konferensen samlade cirka 35 personer och inleddes med att Sten Gellerstedt, utred are på LO, och Kristin Linderoth, dok torand vid Lunds universitet, berättade fakta om klas samhället i dag. Senare talade Behrang Miri, nationell sam ordnare för social mobilisering på ABF, om klass, rasifiering och intersektionalitet. Syftet med de olika föreläsarna under konferensen var för att försöka definiera begreppet klass, såväl statis tiskt som från ett genusperspektiv utifrån dagens sam hälle, berättar Ewa Lantz, biträdande kanslichef på ABFs förbundsexpedition. Seminarier och föreläsningar Under konferensens andra dag inledde Jesper Bengts son från Tankesmedjan Tiden med föreläsningen Folk rörelserna och det nya klassamhället. Därefter ägna des dagen åt olika seminarier om hur ABF arbetar med mötesplatser i segregerade bostadsområden. ABF är till exempel med och skapar sociala företag så som Yallatrappan i Malmö och arbetar även med integra tionsprojekt som Bröd i Bergslagen där människor från världens alla hörn möts och lär känna varandra medan de bakar bröd. Att våga ifrågasätta rasisterna var ett annat semina rium om hur ABF kan stödja ett antirasistiskt arbete, både i och utanför sina egna cirklar. Forumteater, mu sikalverksamhet för personer med funktionsnedsätt- Jesper Bengtsson Katrine Marçal sättning, att göra Pod, musik och politik och att främja läsande var andra teman för seminarier. Ett välbesökt seminarium var det som handlade om att bygga upp en ny ABF-skola och om hur ABF kan göra för att kombinera icke formell, informell och formell utbildning för en och samma deltagare. Tanken med alla seminarier och föreläsningar var att ge deltagarna in spiration, verktyg och nya idéer för hur man kan jobba, säger Ewa Lantz. ABF i framtiden Dag två avslutades med att Katrine Kielos föreläste utifrån sin bok Det enda könet, som handlar om national ekonomi och där hon utmanar uppfatt ningen att människan i grund och bot ten skulle vara en ekonomisk person. Den tredje dagen framträdde författa ren Sara Beischer, som talade utifrån sin bok Jag ska egentligen inte jobba här, som handlar om att arbeta på ett äldreboende. Därefter arrangerades gruppsamtal för deltagarna på temat Tusen idéer för att motverka klas samhället. Det gjordes ett grupparbete där konferensdeltagarna fick svara på frågan om ABFs uppgift i framtiden. Det blev en enorm metaplan av alla Post-it-lappar med goda idéer som sattes upp på glas dörrarna i ABF-huset, säger Ewa och fortsätter: Utvärderingen visade att konferensen verkligen uppskattades. Vi har aldrig fått så många positiva reaktioner efter en verksamhetskonferens tidigare. Sara Beischer Behrang Miri KONFERENS! F Ö R I N S P I R AT I O N & N YA I D É E R 13

15 Hållbarhet i fokus Ett ekologiskt tänkande och handlande måste genomsyra såväl individers som hela samhällets utveckling. ur ABFs idéprogram 14 H Å L L B A R T ABF

16 Den 11 oktober anordnade ABF en Bok- och klädbytardag runtom i hela landet. I bilden syns ABF Borlänges arrangemang. FOTO: RIKARD RUDOLFSSON MARLENE WÅHLSTEDT VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABFs hållbarhetsverksamhet som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Vi vill erbjuda kunskapen och kraften att som enskild individ och som organisation vara med och göra skillnad. Hållbart ABF är en satsning inom ABFs verksamhet för att organisationen ska bli ännu bättre på att leva som vi lär. Arbetet utvecklas nu genom revidering av vår miljöpolicy. Vi har dessutom tecknat samarbetsavtal med föreningen Klimat aktion en folkrörelse för klimatet. Klimataktion är en för ening som informerar om klimatförändringar genom folk bildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och på verkansarbete. Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABFs miljö- och håll barhetsverksamhet. Projektet har pågått några år och har framför allt handlat om att inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Ett ekologiskt tänkande Utöver att vi har föreläsningar och studiecirklar i ämnet håll barhet i vårt studieprogram har vi även tagit fram ett nytt studiematerial tillsammans med Klimataktion, berättar Mar lene Wåhlstedt, verksamhetsutvecklare på ABFs förbunds expedition. Efter att ha följt upp målen i vår miljöpolicy finns även planer för hur Hållbart ABF ska integreras i ordinarie verk- samhet. Till exempel utbildning till personal, hållbarhetsanpassa ABFs kontorsinköp och att integrera hållbarhetstänk i vår verksamhet. För att ytterligare driva hållbarhetstänket framåt har ABF tecknat samarbetsavtal med föreningen Klimataktion, ABF har även till sammans med föreningen KRAV och Fairtrade utbildat ett tjugotal ambassadörer. Vi har regionala nätverk för att stärka varandra i arbetet och för utbyte av erfaren heter. Utöver att före läs ningar och cirklar anordnas så genomförs även bok- och kläd bytar dagar på många avdelningar runt om i landet. Hållbar utveckling innebär i stora drag att ekolog isk, social och ekonomisk hållbar het måste uppnås balanserat. Vårt idépro gram säger också att ett ekologiskt tänkande och handlande måste genomsyra såväl individers som hela samhällets utveckling, säger Marlene Wåhlstedt. HÅLLBART ABF 15

17 ABF ute i världen NIKLAS SKEPPAR ABFs INTERNATIONELLA ABF bedriver många olika projekt på den internationella arenan. Under 214 fortsatte vi att aktivt stärka våra internationella relationer genom globala folkrörelser, bland annat i länder i Asien, Syd afrika och Sydamerika. SEKRETERARE ABF-internationalen IFWEA International Federation of Worker s Education Associations är en samman slutning bestående av ett hundratal medlemsorga nisationer från ett sextio tal länder. Under 214 har man bland annat kommit igång med kunskapsplatt formen OLA Online Academy ett projekt med global studiecirkelverksam het via en kunskapsportal. Vi är mycket stolta över att portalen nu har kommit i drift, säger Niklas Skeppar, ABFs internationella sekrete rare. Människor från hela världen har gen om kunskapsportalen OLA möjlighet att gå olika studiecirklar. Via ett så kallat message board, anslagstavlor på webben, kan man diskutera och hålla diskussioner igång genom digitala meddelanden. Man kan säga att det är som en svensk distanscirkel, fast på global nivå med deltagare ifrån flera länder, berät tar Niklas Skeppar. Demokratiprojekt i världen IFWEA har även studiecirkelprojekt i bland annat länder i Asien, Sydamerika och Sydafrika. Vi har ett jättebra utbyte med flera Sydafrikanska fackliga organisationer där vi driver studiecirkelverksamhet i ämnen som till exempel medlemsdemo krati, föreningsutveckling, organisa tionsuppbyggnad och datakunskap. ABF bedriver även sekretessklassade demokratiprojekt runt om i världen. Framförallt i diktaturer där folkrörelser inte kan verka fritt. Allt ABFs interna tionella arbete sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center, som främst ägnar sig åt just demokrati främjande arbete i diktaturer. Ett annat av ABFs framgångsrika in ternationella projekt är YGAP Youth 16 c e n t r a l a händelser Globalisation Awareness Programme som är ytter ligare ett studiesamarbete med IFWEA. YGAP är en utbildning som framförallt riktar sig till personer i 2 35-års åldern från arbetarrörelsen i Norden. Syftet är att skapa möte mellan dem och organisationer i södra Afrika som ligger i framkant när det gäller innovativa kampanjer, metoder och lösningar för att möta dagens utmaningar. Utbild ningen hålls i Kapstaden med en veckas teori och en veckas praktik hos fackliga frivilligorganisationer som bland annat verkar inom områden som jäm ställdhet, HIV, Fairtrade och lantbruk. Det är påfallande många deltagare som efter kur sen fortsätter sitt internationella engagemang. Det nordiska nätverket stärks också tack vare YGAP, säger Niklas Skeppar.

18 JENNY OLWAN ANSVARIG FÖR NORDISKA RELATIONER PÅ ABFs FÖRBUNDSEXPEDITION Genèveskolan i tiden För möjlighet att påverka i en allt mer globaliserad värld utgör Genèveskolan en viktig del i ABFs strävan att lyfta och koppla samman lokala och globala fackliga frågor i ett internationellt perspektiv. Under 214 har man satsat särskilt på att få fler unga deltagare. Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèvesko lan, startades 1931 och har sedan dess verkat för att ge red skap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörel ser för att kunna möta globaliseringens utmaningar, som till exempel rättvisa arbetsvillkor. Varje år hålls en utbildning som samlar deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och Grönland. Utbildningen består av tre samman hängande, men ändå avgränsande delar förkurs, elektro nisk nätkurs och tre veckor i Schweiz med ILO i fokus där deltagarna följer FN-organet International Labour Organi zations (ILO) internationella arbetskonferens i Genève, samt rapportskrivning under en vecka på en kursgård i kommu nen Rolle. Målet med kursen är att öka kunskapen om inter nationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden. Modern och levande Arbetar man fackligt är det viktigt att ha kunskap om hur arbetet med fackliga frågor ser ut internationellt eftersom att allt hänger ihop. På dagens globala arbetsmarknad är en arbetare en arbetare och strävan för det anständiga arbets livet kräver internationell solidaritet. Där spelar ILO en allt viktigare roll för världens arbetare och för att påverka på hemmaplan, säger Jenny Olwan ansvarig för nordiska rela tioner på ABFs förbundsexpedition. Även om Genèveskolan, som drivs med statligt stöd, nyligen mötte motstånd då den norska regeringen drog in sitt anslag för 215, fortsätter man arbeta för att utveckla utbildningen. Intentionen är att försöka nå nya deltagare. Helst önskar man rekrytera unga fackligt aktiva personer som kan ha användning för utbildningen i sitt framtida arbete. Vi har genomfört en del omfattande för ändringar. Bland annat har vi tagit fram nytt kommunikationsmaterial, webbsidan har moderniserats och även innehållet i utbild ningen har uppdaterats så att det är anpassat efter nutiden, berättar Jenny Olwan. En utvecklingsgrupp har även tillsatts med kursdeltagare från 213 och 214 som tillsammans med rektorn ska samtala om hur utbildningen ytterligare kan förbättras och utvecklas inför framtiden. Allt det här tillsammans är viktiga sats ningar, så att skolan fortsätter vara modern och levande. GENÈVESKOLAN I TIDEN 17

19 del ABF är en av samhälls- bygget Efter regeringsskiftet förra hösten känner ABFs ordförande Helén Pettersson stor tilltro för folkbildningens framtid. Utmaningen att bekämpa klassklyftorna i samhället fortsätter och i det arbetet är ABFs betydelse av stor vikt. verksamhetsåret 214 var ABF mycket aktiv i valrörelsen, såväl lokalt som centralt. Med den förra regeringens politik såg vi hur klassklyftorna ökade. Från centralt håll var vi tydliga med att det behövdes ett reger ingsskifte för att trygga folkbildningen och för att minska klyftorna, som också är ett av ABFs prioriterade mål, säger Helén Pettersson. Tillsammans med Socialdemokraterna arrangerade ABF flera politiska och fackliga studiecirklar. Senare under hösten lansera des även en gemensam studiesatsning som ett led för att återta utrymmet i de politiska debatterna. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi har nu en regering som ser folkbildningen som en naturlig och användbar del i sam hällsbygget; en regering som vet vad folk bildning är och som värnar om den. Folkbildning i politiken I rollen som riksdagsledamot är Heléns på verkansmöjligheter på den politiska arenan stora. Som ABF-ordförande ser hon vikten av att ha diskussioner med andra folkvalda politiska företrädare om folkbildningens roll i det samhälle som den nuvarande regering en vill bygga. Dels pratar man om ett kom mande kunskapslyft där Helén menar att studieförbunden spelar en avgörande roll. 18 I N T E RV J U : HELÉN PETTERSSON En annan utmaning är att utveckla statsbidragssystemet. Det jag är mest stolt över är att ABF finns i varenda kom mun i Sverige. Det kommer jag att fortsätta kämpa för när det gäller diskussionerna om statsbidraget, så att ABF kan fortsätta bedriva sin verksamhet överallt. ABF ska finnas där vi behövs! ABF ger hopp Helén ser tillbaka på ett år där ABFs verksamhet fortsätter öka i antal studiecirkeltimmar. Där kulturverksamheten, före läsningsverksamheten och de internationella relationerna växer. Vi har även varit bra i debatten mot rasismen och höger extremismen, säger hon och fortsätter: Vi har ett tydligt idéprogram som visar att vi har starka värderingar. Vår roll och uppgift är att se till att människors röster blir hörda i samhällsdebatten, som en del i demokratioch samhällsbygget. En långsiktig målsättning för ABF är också att fortsätta stärka folkrörelserna. Vi stärker folkrörelserna genom att samverka med våra samarbetsorganisationer. ABF är viktigt och relevant, just på grund av hur samhället har utvecklats med de ökade demo krati- och klassklyftorna. Helén menar att många i dag inte känner att de har något inflytande och kan påverka samhället, vilket hon ser som en av de största orsakerna till den ökade rasismen. Här har studieförbunden en viktig roll. Om vi vill ha ett samhälle där alla människor känner sig lika mycket värda måste vi jobba för det. ABF kan ge hopp där många andra inte kan det.

20 HELÉN PETTERSSON Ålder: 43 år Bor: Pendlar mellan Umeå och Stockholm Minnesvärt ögonblick från 214: ABFs seminarium i Almedalen. Med 2 ungdomar som deltagare, många med invandrarbakgrund, stack vi ut bland de övriga kostym nissarna. Studiecirkel jag vill gå: Jag skulle gärna utveckla mina tankar tillsammans med andra om hur vi bemöter den ökade rasismen och högerextremismen i Sverige. Det skulle även vara bra för mig att gå en studie cirkel i stickning, för avkoppling. Det ska jag lära mig någon gång när jag blir stor, säger Helén lite skämtsamt. centrala händelser 19

21 Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbunds över gripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbunds styrelsen och förbundsstämman. Förbunds sek reteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet gen om för nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida Stärka folkrörelserna I ABFs prioritering Stärka folkrörelserna har målet varit att utforma ett urval av utbildningar för ABFs medlemsoch samarbetsorganisationer, med fokus på att arbeta i och leda en idéburen organisation. Under 214 genomfördes en turné till samtliga ABF-dist rikt för att utifrån möten med ombudsmän och medarbetare få förståelse för hur distriktens situation såg ut gäll ande funktions- och styrelseutbildningar. Ett studiematerial togs fram tillsammans med handledningar, informationsfoldrar och bilder som publicerades på ABFs intranät och webbutik. Under hösten genomfördes två pilotutbildningar och utbildningar har även genomförts för personalen i ABF Jämtland, Härjedalen och för samtliga verksamhetsutvecklare i ABF Norr. bildning och kultur. Vårt arbete sprider sig till flera olika målgrupper: medlemsorganisationernas och sam arbetsorganisationernas före träd are och medlemmar, de an ställda i hela ABF-organisationen, cirkel ledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildnings området med flera. C Centrala händelser Hållbart ABF Hållbart ABF har varit ett treårigt projekt som nu ska integreras i ordinarie verksamhet och generera i verksamhet i medlemsorganisationer och på avdelningar. Under 214 genomfördes det bok- och klädbytardagar på olika ABF-avdelningar runt om i landet och lathundar för hur man arrangerar sådana evenemang togs fram. Ett samarbetsavtal slöts med organisationen Klimataktion och tillsammans med dem togs ett studiehandledningsmaterial fram. En turné genomfördes i olika ABF-regioner med nätverksträffar för Hållbart ABF och under våren 214 deltog ABF på Hyresgästföreningens sommarforum och hade en workshop om Gatsmart odling tillsammans med författaren Ulrika Flodin. Föreläsningar Föreläsningar är en stor del av ABFs verksamhet. För att utveckla kvaliteten i ABFs föreläsningsverksamhet, har vi under året jobbat med att stödja avdelningar och organisationer i att arrangera bättre föreläsningar. Detta genom utbildningar och material. Under hösten 214 genomfördes en utbildning för ABFavdelningar baserad på boken På promenad med mäster Palm. Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram en gemensam digital kulturbank för alla ABF-avdelningar. Musik För att förbättra tillgängligheten av musikverksamheten har ABF i samarbete med Crossing Boarders utbildat med arbetare i hur både repetitionslokalerna och verksamheten kan göras tillgängligare. ABFs musikverksamhet har under 214 breddats och arbetet med politisk musik har påbörjats. Under namnet Förändringen har ABF gjort sju filmer tillsammans med filmkollektivet RåFilm som är tänkt att inspirera och få igång diskussioner runt politisk musik. Filmerna presenterades på ABFs verksamhetskonferens i maj. Musik och politik var även temat för konferensen Musik och Samhälle VII i Lund där ABF var delaktiga med punkter om bland annat Den röda sångboken och Förändringen. ABF var med och planerade och medverkade även själva i den studieförbundsgemensamma musikkonferensen Elixir. Under Elixir möttes ca 2 stycken musikansvariga och musikhandläggare inom pop, rock och hiphop från studieförbunden. 2 C E N T R A L A H Ä N D E L S E R Tidningen Fönstret Tidningen Fönstret är ABFs eget kultur- och reportagemagasin. Tidningens devis är att vara något så ovanligt som ett kulturmagasin för alla. Folkbildande och underhållande. Inkluderande och inspirerande. Precis som ABF i sin helhet! Tidningens huvudmålgrupp är ABFs alla studiecirkelledare landet över som får tidningen hemskickad utan kostnad. Fönstret kom under 214 ut med fyra utgåvor. Fönstrets redaktion bestod av Jonas Helling, chefredaktör, och Maria Ullsten, redaktionschef. E-sport/digital kultur E-sportverksamheten har blivit mer etablerad i ABF och samarbetet med Goodgame och Svenska E-sport föreningen har uttvecklats och fördjupats. Ett nytt projekt, för att få in fler kvinnor i E-sporten, är Inkluderande E-sport som ABF driver tillsammans med Goodgame och Unga örnar. Inom ramen för projektet har vi besökt Birdie och Dreamhack, samt tagit fram ett studiematerial. Vid Birdie, som ägde rum inne på Fyrishov i Uppsala, på gick olika parallella aktiviteter såsom e-sport tävlingar, de batter och livepod på scenen, samt en mässa med olika utställare. ABF hade en monter på plats under alla tre dagar med olika aktiviteter inne i montern. Bland annat en föreläsning om e-sport och jämställdhet. ABF har under året också deltagit med ett seminarium på Rikskonferensen, som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

22 Musik är ett av våra största ämnesområden och massvis av musiker har börjat sin resa som deltagare i studiecirklar på ABF. 21 CENTRALA HÄNDELSER

23 Film / reportage Motverka klassamhället Under 214 initierades ett gemensamt utvecklings arbete kring film tillsammans med ABF Värmland, ABF Halland, ABF Sörmland, ABF Östergötland, ABF Huddinge och ABF Västernorrland. Två studieresor med besök anordnades under året. Den första gick till ABF Stockholm och ABF Göteborg som berättade om hur de byggt upp sin filmverksamhet och vilka samarbeten och nätverk de deltar i. Den andra studie resan gick till Ystad Studios där ABF Skåne berättade om samarbetet med Filmcentrum, Film i Skåne och Ystad Studios. Målsättningen är att avdelningarna som ingår ska hitta former för att starta verksamhet med nätverk under 214 och 215. Under ABFs prioriterade arbetsområde Motverka klas samhället vill ABF med hjälp av folkbildning försöka påverka och förändra för människor som står långt från makt och inflytande. Den 2 4 juni genomfördes en kombinerad verksamhets- och ordförande/ombudsmannakonferens på ABFhuset i Stockholm med temat Motverka klassamhället. På konferensen anordnades föreläsningar, workshops, seminarier och erfarenhetsutbyte. Deltagare var ord för ande, ombudsmän och medarbetare från ABF-orga nisatio nen samt representanter för ABFs centrala medlems- och samarbetsorganisationer. Konferensen sam lade ungefär 35 personer. Se reportage på sidorna C Centrala händelser Folkbildning mot främlingsfientlighet och rasism Jämlika Barn 214 Jämlika barn är ett samarbetsprojekt mellan ABF och Unga Örnar kopplat till ABFs nationella prioriteringar att motverka klass amhället och att stärka folkrörelserna. Under projektets tre år har det visats stort intresse av många, bland annat genom ett fullsatt seminarium på verksamhetskonferensen 214. Seminariet handlade om projektets läxläsningssatsning. I samband med verksamhetskonferensen producerades även en kort film som handlade om den betydelse läxläsningssatsningen har haft för barn i Köping. Jämlika barn har stärkt samarbetet mellan ABF och Unga Örnar på många ställen runt om i landet och det har bidragit till att barn och unga fått en chans till fritid och personlig utveckling. Under 214 hölls bland annat en cirkelledarutbildning inom projektet där ett femtontal ungdomar utbildades till cirkelledare inom ABF. Ett referensmaterial riktat mot Unga Örnar togs även fram för att på ett enkelt sätt förklara hur man kan samarbeta med ABF. Projektet kommer att fortsätta under C E N T R A L A H Ä N D E L S E R ABF ska aktivt medverka till att ta ställning mot rasism och för folkbildning mot främlingsfientlighet. Det gör vi genom att sprida information, utbilda och framför allt stödja avdelningarna i att hitta strategier, att arran gera utbildningar och ta fram studiematerial om ämnet. Den 22 mars genomförde ABF ett antirasistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Forumet var välbesökt med många intressanta diskussioner. Delar av forumet webbsändes. I mitten av februari gen omfördes en handledarutbildning i att hålla en antirasistisk föreläsning för eldsjälar, människor i medlems- och samarbetsorganisationer och andra i ABFs nätverk. Handledar utbildningen hölls på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Bostadsvrålet ABFs förbundsexpedition gav under våren 214 stöd till Bostadsvrålet, som är ett gemensamt initiativ bestående av ett 3-tal organisationer. Bostadsvrålets första arrangemang var det nationella forumet Bostadspolitiskt Forum på Tensta konsthall den maj. Fokus var bostadskrisen ur ett boen deperspektiv och att lyfta frågan om en social bostadpolitik inför valet 214. Det arrangerades workshops, pa nelsamtal, kulturinslag och debatter om bostadspolitik. Etniska organisationer Medlemsorganisationerna har under året genomfört ett flertal arrangemang och utbildningar i samarbete med ABF. Syriansk Arameiska Ungdomsförbundet sök te medlemskap i ABF och har sedan de blivit medlemmar genomfört en utbildningshelg om krisen i Irak och Syrien med stöd av ABF. Makedonska Riksförbundet genomförde under våren en kurs i ledarskap och organisationsutveckling där ABF Skåne bistod med kursledare från sitt utbildningslag, Stärka folkrörelserna. Bolivianska Riksförbundet arrangerade Riksträffen i Malmö under juli månad. För utom boliviansk karneval erbjöds medlemmarna semi narier och kulturaktiviteter. ABF och Europeiska socialfonden Fonden Europeiska Socialfonden gick in i en ny programperiod 214. I samband med det utlystes möjligheten att söka förstudier regionalt. Fem ABF-avdelningar (Malmö, Syd-Halland, Göteborg, Sydvästra Götaland och Södra Småland) ansökte om förstudier och sex ansökningar beviljades medel (Malmö fick två ansökningar beviljade). I region Småland och öarna blev ytterligare en ansökan beviljad som IF Metall driver i nära samarbete med ABF och Ädelfors folkhögskola, Folkbildning för hållbart arbete. Förutom förstudierna har sex ESF-projekt avslutats under året, ett nationellt och fem regionala som gen omfördes av tre ABF-avdelningar (Malmö, Syd-Halland, Sydvästra Götaland).

24 Valinsatser 214 Inför riksdagsvalet beslutades att göra en kampanj ute i bostadsområden med lågt valdeltagande. Utgångspunkten var att söka lokala samarbeten med nya och gamla folkrörelser, mobilisera kring aktivism och erbjuda konserter med artister. Turnén besökte Borlänge, Örebro, Husby, Rågsved, Linköping, Oskarshamn, Kalmar och Malmö. Totalt genomfördes åtta konserter med några av landets främsta hiphopakter som Labyrinth, Dani M, Muhammed Ali, Linda Pira och Stor. Konserterna lockade sammantaget över 1 besökare. Vid varje nedslag erbjöds ett antal workshops på akti visttema som; lär dig göra podcast, aktivistiskt film och maktskola. Sju polit iska debatter genomfördes på scenen med deltagare från de lokala politiska partierna och civilsamhället på orten. 214 tog ABF steget att utveckla det digitala arbetet med nya nationella kampanjmetoder. Utöver den direkta kampanjaktiviteten har så kallade röstskolor genomförts lokalt för att utbilda om valprocessen och hur väljare kan informera sig inför valen. ABF har under 214 arrangerat flera lokala debatter och samtal om politik genom föreläsningar och sam arbeten med våra medlemsorganisationer. Tillsammans med länsbildningsförbundet i Östergötland översatte ABFs förbundsexpedition valmaterial på flera minoritets språk för att komplettera valmyndigheten och tillsammans med ABF Småland publicerades en medborgarhandbok som kunde användas i arbetet att mobilsera för högre valdeltagande. Under valturnén genomfördes åtta konserter med några av landets främsta hiphopakter. Konserterna lockade sammantaget över 1 besökare. centrala händelser 23

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Thor Rutgersson - CV

Thor Rutgersson - CV Thor Rutgersson - CV (dokumentet är sex sidor långt) Hej Mitt namn är Thor Rutgersson och jag brinner för folkbildning, folkrörelser, skrivande, musik och kulturfrågor. Jag har erfarenhet av projektledning

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Verksamhets konferensen

Verksamhets konferensen Program för Verksamhets konferensen 27-29 maj 2013 Måndagen den 27 maj Tisdagen den 28 maj 08.30-09.00 Samling Samling för medlems- och samarbetsorganisationer och välkomsthälsning av Helen Pettersson,

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Thor Rutgersson - CV

Thor Rutgersson - CV Thor Rutgersson - CV (dokumentet är sju sidor långt) Hej! Mitt namn är Thor Rutgersson och jag brinner för folkbildning, folkrörelser, skrivande, musik och kulturfrågor. Jag har erfarenhet av projektledning

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer