Rapport U2014:06 ISSN Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner"

Transkript

1 Rapport U2014:06 ISSN Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

2

3 Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt att tolka objektivt. Geosynteter av olika slag är vanligt förekommande i sluttäckningar och har blivit vanligare i fler av konstruktionens delar. Det finns därför ett behov av att klargöra vilka material som är lämpliga att använda och på vilket sätt. Allt för att sluttäckningens långsiktiga funktion inte ska äventyras. Valet av material påverkar inte minst sluttäckningskostnaden. En följdfråga är också vad som egentligen krävs för att uppnå deponeringsförordningens krav. För användningen av geosynteter i deponikonstruktioner är tidsperspektivet avgörande för möjligheten till användning. De mycket långa tidsperspektiven används inte i andra länder, vilket gör att ställningstaganden i Sverige blir unika och inte kan jämföras med hur man gör i andra länder. Syftet med projektet har varit dels att beskriva nuläget när det gäller användning av geosynteter i deponikonstruktioner, dels att klargöra kunskapsläget gällande geosynteters långtidsegenskaper och beständighet och hur de påverkar sluttäckningens långtidsfunktion i konstruktioner där geosynteter används. Allt för att underlätta framtida val av lämpliga material till sluttäckningskonstruktioner. Projektet har genomförts av Ulrika Thörnblad (ÅF Infrastructure AB), Weronica Andersson (Hifab), Yvonne Rogbeck (SGI), Peter Flyhammar (SGI), Pär Elander (Elander Miljöteknik AB) och Peter Nilsson (VA-teknik & Vattenvård AB). Malmö februari 2014 Per Erik Persson Tf. ordförande Avfall Sveriges Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD Avfall Sverige Författarna står själva för innehållet i rapporten. Om inget annat anges, representerar åsikter och slutsatser inte nödvändigtvis Avfall Sveriges ståndpunkter.

4

5 Sammanfattning Deponier ska utformas enligt de funktionskrav som anges i förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall med bl.a. bottentätning och dränering under deponins driftsfas och sluttäckning som begränsar infiltrationen då deponin avslutas. I deponikonstruktioner används ofta olika typer av geosynteter som tätskikt, dräneringslager och/eller materialskiljande lager. Diskussioner uppstår ofta kring materialens beständighet. Syftet med projektet var dels att beskriva nuläget när det gäller användning av geosynteter i deponikonstruktioner, dels att klargöra kunskapsläget gällande geosynteters långtidsegenskaper och beständighet och hur det påverkar den långsiktiga beständigheten hos deponikonstruktioner avseende stabilitet, täthet och dränering. En litteraturstudie genomfördes där sökning gjordes i SGI-line. Därtill skickades en förfrågan om nya studier kring geosynteters beständighet till medlemmarna i kommittén för Barrier systems inom International Geosynthetic Society (IGS). Geosynteter är samlingsnamnet för syntetiska material som används för separation, filtrering, förstärkning, dränering och som tätskikt i anläggningskonstruktioner. Till gruppen räknas geotextiler, geonät, geomembraner, geodräner (dränmattor) och geokompositer. De tillverkas av polymerer varav de vanligaste materialen i deponikonstruktioner är polyeten (PE) och polypropen (PP). Enligt den enkät som utfördes inom projektets ramar är geosynteter allmänt förekommande i deponikonstruktioner i Sverige. Geosynteterna används ofta av kostnadsskäl, då materialen ofta är enklare att hantera och går snabbare att installera, vilket sänker kostnaderna. Nedbrytning av geosynteter sker främst till följd av kemisk påverkan och oxidation. Polymerstruktur, typ och mängd av antioxidanter och andra additiv såsom kolpulver, stabilisatorer etc. har stor betydelse för hur beständig en geosyntet är. Geosynteter kan även påverkas mekaniskt av faktorer som rotpenetration, frost och installationsskador. Endast ett fåtal av studierna som framkom i litteraturstudien var utformade för att verkligen efterlikna förhållanden i en deponi. De flesta av de utförda testerna motsvarar extrema förhållanden. Studierna är utförda på HDPE när det gäller geomembran och på PP och PE när det gäller geotextiler. Generellt sett visar resultaten i genomgången litteratur att en geotextil av PP eller PE kan vara beständig i mer än 100 år och att beräknad livslängd för geomembran av HDPE uppgår till flera hundra år. Dessa resultat gäller för väl stabiliserade geosynteter, d.v.s. material med lämplig sammansättning antioxidanter och andra additiv, vid temperaturer kring 20 ºC. Ju högre temperatur desto sämre beständighet. Beständigheten påverkas även av faktorer som t.ex. tjocklek.

6 Beroende på vilket tidsperspektiv som är aktuellt avseende beständigheten hos en deponikonstruktion kan olika typer av geosynteter användas. I ett hundraårsperspektiv bedöms både geotextiler, dränmattor, bentonitmattor, plastgeomembraner och geonät kunna användas. I ett tidsperspektiv på flera hundra år bör däremot generellt inte geotextiler, dränmattor eller geonät användas, om det inte kan påvisas att de har en livslängd längre än ca hundra år. Plastgeomembran och även bentonitmattor bör kunna användas under vissa förutsättningar. En frågeställning som är viktig att klargöra i sammanhanget är vilket tidsperspektiv deponikonstruktionerna, framför allt sluttäckningarna, ska konstrueras för. I föreliggande rapport ges rekommendationer för hur olika syntetiska material bör användas i deponikonstruktioner. En sammanställning över vilka testmetoder som finns för att kontrollera beständigheten saknas dock i Sverige och det saknas rekommendationer av vilka tester som ska utföras och vilka jämförvärden som ska/bör användas för att materialens funktioner ska klara det tidsperspektiv konstruktionen ska klara.

7 Abstract Landfills should be designed in accordance with the functional requirements stated in the regulation (SFS 2001:512) regarding landfills, including bottom sealing and drainage during the operational phase and final cover which limits the infiltration when the landfill is completed. The use of different geosynthetics as sealing, drainage and/or material-separating layers is common in landfill constructions. Discussions often arise about the long term performance and durability of the materials. The purpose of this project was partly to describe the current situation when it comes to the use of geosynthetics in landfill constructions and also to clarify the state of knowledge regarding the long term capacity of geosynthetics and how it affects the long term performance in landfill constructions focusing on stability, permeability and drainage. A study of literature was performed in which searches were done in the SGI-line. Furthermore an inquiry was sent, regarding new studies of the permanence of geosynthetics, to the members of the Barrier systems committee within the International Geosynthetic Society (IGS). Geosynthetics is the generic term for synthetic materials that are used for separation, filtration, reinforcement, drainage and as a sealing layer in the construction of facilities. Geotextiles, - nets, -membranes, -drains and geocomposites are all included within the term geosynthetics. They are made from polymers which within landfill construction most commonly mean polythene (PE) and polypropylene (PP). According to the survey conducted within the project limits, geosynthetics are ubiquitous in landfill constructions in Sweden. The geosynthetics are often used for financial reasons, since the materials are often easier to handle and faster to install, which in the end lowers the cost. Degradation of geosynthetics primarily occurs due to chemical influence and oxidation. Polymer structure, type and amount of antioxidants and other additives such as carbon powder, stabilizers etc. have a significant impact on how permanent a geosynthetic is. Geosynthetics can also be affected mechanically by factors such as penetration of roots, frost and installation damages. Merely a few of the studies that emerged from the study of literature were designed to really emulate the condition within a landfill. The majority of the conducted tests reflect rather extreme conditions. The studies are performed on HDPE when it comes to geomembrane and on PP and PE in the cases of geotextiles. The results from analyzed literature reveal that a PP or PE geotextile can be durable for more than a hundred years and that a calculated life span for an HDPE geomembrane can amount to several hundred years. These results apply to well stabilized geosynthetics, namely materials with a suitable composition of antioxidants and other additives at temperatures around 20 ºC. The higher the temperature the lesser durability. The durability is also affected by factors such as e.g. thickness.

8 Depending on the time at issue regarding permanence in a landfill construction, different types of geosynthetics can be used. During a span of a hundred years both geotextiles, geodrains, bentonite mats, pastic geomembranes and geonets are all adequate options. However, during a span of several hundred years, geotextiles, geodrains and geonets should not be used unless proven that the life span extends for more than a hundred years. The usage of plastic geomembranes and even bentonite mats should be possible under certain conditions. An important issue in the midst of this discussion is which life span the landfills, especially the final coverages, should be designed to endure. In Sweden there is a lack of recommendations/guidelines as to how synthetic materials should be used in the construction of landfills and also which test methods and comparison values that should be used in order for the material to last the whole life span of the construction.

9

10 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte 2 2 Geosynteter, vad är det? Olika geosynteter och material Vad påverkar beständigheten hos geosynteter? 4 3 Metod Enkät Genomförande Avgränsningar Litteraturstudie Genomförande Avgränsningar 9 4 Användning av geosynteter idag - enkätresultat 10 5 Litteraturstudie, resultat Generellt Geomembran Geotextiler Dränmattor Bentonitmattor Synpunkter och erfarenheter internationellt 17 6 Diskussion och analys Allmänt Analys av tillämpbarhet Långtidsfunktion hos deponikonstruktioner med geosynteter Jämförelse sluttäckning med konventionella material 21 7 Slutsatser Allmänt Användning av geosynteter med beständighet i ett hundraårsperspektiv Användning av geosynteter med beständighet i ett flerhundraårsperspektiv Användning av geosynteter med beständighet i ett tusenårsperspektiv 24 8 Kvarstående frågeställningar 25 9 Referenser 26 Bilaga 1. Enkätfrågor

11 1 Inledning 1.1 Bakgrund Utformningen av deponier i Sverige är förknippad med funktionskrav reglerade i förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall som är en följd av EU-direktivet om deponering av avfall (1999/31/ EG). En deponiyta ska under deponins driftsfas (d.v.s. den tid då avfall tas emot fram till dess deponin är sluttäckt) förses med bottentätning och dränering. Därtill ska deponier vara försedda med en geologisk barriär och om de naturliga förutsättningarna för en sådan saknas, anläggs en konstgjord geologisk barriär. Då deponin inte tar emot avfall längre ska den avslutas och förses med tätskikt som begränsar infiltrationen till 5 eller 50 l/m 2 /år beroende på om det rör sig om en deponi för icke-farligt eller farligt avfall. Detta är ett funktionskrav och kan som sådant lösas på olika sätt. Några av de viktigaste tekniska funktionskraven som ställs på deponier redovisas i figur 1. Figur 1. Tekniska funktionskrav för deponi för farligt resp. icke-farligt avfall (SGI 2007). I handboken om deponering av avfall (Naturvårdsverket, 2004) anges, bl.a. i de allmänna råden till 31 om sluttäckning, att sluttäckningen ska vara beständig över lång tid och att den långsiktiga funktionen bör beaktas vid t.ex. materialval. Deponin ska också enligt handboken uppnå en sådan stabilitet så att täckningen blir beständig på sikt. Det framgår dock inte vad som menas med lång tid. Sedan tidigare har Naturvårdsverket uttryckt tusenårsperspektivet (Naturvårdsverket, 1995) som rimligt avseende beständigheten hos avfallsupplag. 1

12 På många anläggningar utförs sluttäckning med lergeomembran (bentonitmattor) eller plastgeomembran som tätskikt. På senare år har användandet av dränmattor istället för konventionella dräneringslager av krossmaterial ökat, inte minst av kostnadsskäl. Geotextiler används ofta som ett billigare alternativ till materialseparerande lager av naturmaterial. Diskussioner kring geosynteternas beständighet förs ofta, framför allt när dessa material avses användas som tätskikt och/eller dränlager i sluttäckningskonstruktioner. Internationellt sett räknar man ofta med en livslängd hos deponikonstruktioner motsvarandes andra infrastrukturkonstruktioner som vägar, va-system etc., vilket kan vara upp mot 100 år. I Tyskland t.ex. har man krav på att material som används i deponikonstruktioner ska hålla 100 år och de behöver vara testade och certifierade enligt BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung). Inom det europeiska standardiseringsarbetet CEN har länge funnits en europeisk standard för geotextiler för att verifiera hållbarheten i upp till 25 år. Från januari 2014 finns även en Svensk Europeisk standard för beständighet i 100 år, SS-EN 13257:2014, för geotextilier och geotextilliknande produkter avsedda för användningen deponering av fast avfall. Det går också att påvisa längre beständighet med andra accelererade testmetoder. För att säkerställa den långsiktiga funktionen och samtidigt välja den mest kostnadseffektiva konstruktionen krävs tillräcklig kännedom om olika materials egenskaper, både utförandemässigt och beständighetsmässigt. För syntetiska material (geotextiler, plastgeomembran av olika slag, bentonitmattor och dränmattor) har det hittills saknats samlad information avseende beständighet och rekommendationer för hur de bör användas i deponeringssammanhang. 1.2 Syfte Syftet med projektet har dels varit att beskriva nuläget när det gäller användning av geosynteter i deponikonstruktioner, dels att klargöra kunskapsläget när det gäller geosynteters långtidsegenskaper och beständighet och hur det påverkar den långsiktiga beständigheten hos deponikonstruktioner avseende stabilitet, täthet och dränering. En tanke med projektet är att kunskapssammanställningen och analysen ska kunna ligga till grund för framtagande av en vägledning för användande av geosynteter i deponikonstruktioner. 2

13 2 Geosynteter, vad är det? 2.1 Olika geosynteter och material Geosynteter är samlingsnamnet för olika syntetiska material som används i geotekniska och miljögeotekniska sammanhang. Geosynteter används för separation, filtrering, förstärkning, dränering och som tätskikt i anläggningskonstruktioner. Till gruppen räknas geotextiler, geonät, geomembraner, geodräner (dränmattor) och geokompositer. Geosynteter tillverkas av polymerer, där de vanligaste är: Polyeten (PE, finns som högdensitets PE, HDPE, och lågdensitets PE, LDPE), Polypropen (PP, och flexibel PP, fpp), Polyvinylklorid (PVC), Polyamid (PA), Polyester (PET). Geosynteter i form av geotextiler är vanligt förkommande i anläggningskonstruktioner inom infrastrukturområdet och används kanske främst som materialskiljande lager, men även för förstärkning och filtrering. I deponikonstruktioner används geotextiler vanligen som materialskiljande lager och geotextiler ingår som en del i dränmattor och bentonitmattor. Geotextiler används även som skyddsskikt över eller under plastgeomembran och dessa är då betydligt tjockare än geotextiler som används som materialskiljande lager. Dessa kallas ofta skyddsgeotextiler. Geotextiler kan vara vävda eller icke-vävda, där de icke-vävda i sin tur kan vara nålfiltade eller termiskt bundna. Vävda geotextiler används framför allt för förstärkning av jord. Geotextilerna är oftast tillverkade av PP, men kan även vara av PET eller PE. Geonät används för förstärkning av jord vid branta slänter eller lös undergrund. Geonäten är oftast tillverkade av PE eller PP, men även av PET. Hittills har inte geonät använts i någon större utsträckning i svenska deponikonstruktioner och berörs därför inte i någon större omfattning i föreliggande rapport. Geomembran används som tätskikt i främst deponier, lakvattendammar och grundvattenskydd. I lakvattendammar och för grundvattenskydd används främst plastgeomembran. I sluttäckningar används även lergeomembran, dels som separat tätskikt och dels i kombination med ett syntetiskt geomembran (s.k. komposittätskikt) beroende på framför allt deponiklass. De plastgeomembraner som hittills använts i Sverige är vanligtvis tillverkade av PE (HDPE och LDPE), men även geomembran av PP och PVC förekommer. Lergeomembran kallas också bentonitmatta och består av processad bentonitlera mellan två geotextiler. Det finns även geomembran av gummi, t.ex. butylgummi och EPDM. Geomembran är tunna, de syntetiska ca 1,5-2 mm och bentonitmattorna omkring 5-10 mm. En dränmatta är uppbyggd av en dräneringskärna med fast struktur av t.ex. HDPE eller PP och med geotextil på ena eller båda sidorna om kärnan, där geotextilerna fungerar som filter. Mattorna är från omkring 5 mm till några cm tjocka, beroende på typ av matta, och har mycket goda vattenavledande egenskaper. 3

14 I en geosyntet utgör polymeren grundstommen. För att förbättra egenskaperna hos materialet tillsätts olika additiv, som uv-ljusabsorbenter (kolpulver), antioxidanter, stabilisatorer, mjukgörare, flamskyddsmedel, smörjmedel etc. (Koerner, 1999). Polymeren utgör mellan vikt-% i material av PE, PP, PET och PA medan PVC består av mellan vikt-% polymer (Hsuan et al., 2008), se tabell 1. Kolpulverhalten uppgår mellan 1-3 % och övriga additiv mellan 0,25-1 %. PVC innehåller dessutom upp till 10 vikt-% filler och omkring 30 vikt-% mjukgörare. Tabell 1. Sammanställning av vanligt använda polymerer i geosynteter och deras ungefärliga sammansättning (från Hsuan et al., 2008). Sammansättning Polymertyp HDPE (högdensitets polyeten) LLDPE (linjär lågdensitets polyeten) Typ av geosyntet (huvudsaklig) Polymer MjuKgörare Filler Kolpulver Additiv Geomembran, geonät, geodrän ,25-1 Geomembran fpp (flexibel polypropen) Geomembran ,25-1 PP (polypropen) Geotextil, geonät, geodrän ,25-1 PVC (polyvinylklorid) Geomembran PET (polyester) Geotextil, geonät De kemiska och mekaniska egenskaperna hos en geosyntet är till stor del beroende av typen av polymer som används och typ av additiv, men även uppbyggnad och i vilken miljö materialen används har betydelse för egenskaperna. 2.2 Vad påverkar beständigheten hos geosynteter? Beständighet hos geosynteter brukar definieras som den tid det tar för materialets egenskaper att minska till 50 % av ursprungligt värde, ofta för parametern förlängning vid brott. En geosyntet åldras över tiden till följd av kemisk och mekanisk påverkan. Åldringsprocesserna leder till försämrad styrka i materialet och ökning av materialets krypning. I SGI (1994, 1997) redogörs för följande faktorer som påskyndar nedbrytningen av geosynteter: Kemisk påverkan Oxidation (PP, PE, PA) Hydrolys (PET) Väder Fotooxidation (UV-ljus) Radioaktiv strålning Svällning Delamination Mikrobiologisk nedbrytning Extraktion Frysning-tining (lergeomembran) Vätning-torkning (lergeomembran) 4

15 Det är framför allt de två första faktorerna, kemisk påverkan och oxidation, som kan medföra allvarliga konsekvenser för egenskaperna hos en geosyntet. Påverkan av väder kan minimeras genom täckning av geosynteten. Övriga faktorer inverkar endast i liten grad på de mekaniska egenskaperna eller så kan de förhindras genom enkla medel, för lergeomembran t. ex. genom att tillräcklig täckning påförs så att de inte utsätts för frost. Kemikaliers påverkan på nedbrytningen av geosynteter är troligtvis generellt en av de mest studerade nedbrytningsprocesserna avseende geosynteter. Kemisk påverkan är kanske främst aktuell i bottentätningar av deponier och i lakvattenbassänger och liknande konstruktioner. Syror, baser, oorganiska salter, oljor, organiska lösningsmedel, oxiderande ämnen och andra organiska ämnen kan påverka polymera material. Olika material är olika känsliga för kemikaliepåverkan. Även två likadana polymerer kan ha olika resistens mot kemikalier p.g.a. olika tillsatsämnen. Oxidation sker när fria radikaler i polymeren kommer i kontakt med syre och är den viktigaste orsaken till kemisk nedbrytning av polymera material av PE- och PP-material, vilket beskrivs av bl.a. Hsuan et al. (2008). För att förhindra åldring av materialen till följd av oxidation tillsätts antioxidanter till materialen. Antioxidanterna fungerar så att det syre som tillförs textilen i första hand förbrukas för oxidation av dessa, innan polymeren kan angripas. Oxidationen ökar med ökad temperatur. En geosyntet kan inte skyddas helt mot oxidation genom att täckas med jord, miljön måste vara helt syrefri och enbart täckningen med jord eller torrt oorganiskt avfall skapar inte en syrefri miljö. Även när det gäller nedbrytning till följd av oxidation kan två likadana polymerer ha olika nedbrytningshastighet p.g.a. olika additiv. Nedbrytning till följd av UV-ljus (fotooxidation) är ett välkänt fenomen och materialen tillsätts bl.a. kolpulver för att fördröja nedbrytningen. Påverkan av UV-strålning kan också förhindras genom övertäckning av geosynteten, där 15 cm jord ger ett fullgott skydd mot UV-strålning (SGI, 1994). Geosynteter som inte skyddas från UV-ljus kommer att ha en begränsad livslängd. Hanteras geosyntetprodukterna rätt och inte ligger exponerade för dagsljus under längre tid kan nedbrytning p.g.a. UV-strålning ofta förhindras. Nedbrytningsprocessen bedöms inte som väsentlig för funktionen i deponikonstruktioner, där geosynteter skyddas från exponering genom övertäckning. Svällning beror på att materialet tar upp vätska, och innebär ofta endast en temporär försämring av mekaniska egenskaper. Delaminering av material påverkar geomembraner som tillverkas i flera skikt, t.ex. armerade membran, och innebär att samverkan mellan olika skikt i geomembranet försvinner till följd av att vätska sugs in i ena änden av membranet på grund av kapillärkrafter. Detta förhindras dock genom att täta ändarna på geomembranet. Radioaktiv strålning måste beaktas t.ex. vid konstruktion av deponier för radioaktivt avfall, då det kan bryta ner polymeren i materialet. Detta är troligtvis inte något problem om avfallet är lågaktivt. Nedbrytning till följd av mikrobiologisk påverkan är mycket liten, eftersom materialen är högmolekylära och inte innehåller något som organismerna kan leva på. Extraktion, som framför allt påverkar PVC-material, innebär att mjukgörare och stabilisatorer lakas ut och materialet blir sprödare. Hur detta påverkar beständigheten på lång sikt är dock oklart. Därtill kan framför allt material av PET brytas ner till följd av hydrolys om ph-värdet i omgivande miljö ligger utanför intervallet 4-9 (Hsuan et al., 2008). 5

16 Mekanisk påverkan kan också bidra till att ett materials egenskaper och därmed dess funktion försämras. Skador på geosynteter kan uppstå under hela konstruktionens livslängd, men det är kanske framför allt under byggskedet som skador inträffar, t.ex. vid utfyllnad av jord på geosyntetmaterialet om fyllningsmaterialet är kantigt och har felaktig kornstorlek och om maskiner kör på oskyddad eller ej tillräckligt skyddad geosyntet. För att minimera risken för mekaniska skador är det av stor vikt att bl.a. rätt sorts material används som kringfyllning och att maskiner inte beträder ytor med oskyddade geosynteter. Geosynteter, framför allt bentonitmattor, kan även påverkas av frost och rotpenetration. Krypning och spänningssprickbildning är den mekaniska påverkan som framför allt påverkar geosynteter på lång sikt. Krypning innebär deformation som uppkommer till följd av konstant spänning under lång tid. Krypning uppkommer bl.a. i geosynteter som belastas i slänter och där sättningar uppkommer. Krypningen ökar med ökad temperatur. Olika material är olika känsliga för krypning. Spänningssprickbildning definieras som ett sprött brott i material, som annars är sega, vid spänningar under brottgränsen. Spänningssprickbildning uppstår oftast i svetsfogar, veck, ytor exponerade för väder och vind och i sättningskänsliga områden. Även här är olika material olika känsliga, även material av samma polymertyp kan variera (SGI, 1994). Geotextiler och dränmattor kan sättas igen vid transport av finkornigt material genom den materialskiljande geosynteten. Även utfällning av mineral kan bidra till igensättning. Igensättningen gör att geosyntetens funktion kraftigt försämras eller förhindras/upphör helt. Även om mikroorganismer inte påverkar nedbrytning av geosyntetmaterial, så kan geotextiler och dränmattor sättas igen genom biologisk tillväxt på materialen. Tillgång till näringsämnen, kol-kväveförhållandet, temperatur, fuktighet och oxidationsförhållanden påverkar den biologiska igensättningen (SGI, 1994). När det gäller sluttäckningskonstruktioner på deponier bedöms nedbrytningen av geosynteter främst bero på oxidation förutsatt att geosynteterna hanteras och installeras på ett korrekt sätt, men även krypning och spänningssprickbildning påverkar materialen. I bottenytor påverkas geosynteter även av lakvätskan från avfallet som läggs på deponin. Inom det europeiska standardiseringsarbetet, CEN, arbetar man med standarder för provning av geosynteters egenskaper i allmänhet, men även specificerat för olika användningsområden, t.ex. för fast eller flytande avfall. De europeiska standarderna fastställs även som svenska standarder. Det är SIS (Swedish Standards Institute) som samordnar det svenska deltagandet i CEN och det finns en svensk skuggkommitté, SIS/TK 187 Tätskikt och geosynteter. Det har länge funnits en europeisk standard för geotextiler för att verifiera hållbarheten i upp till 25 år. Från januari 2014 finns en svensk standard för beständighet i 100 år, SS-EN 13257:2014, för geotextilier och geotextilliknande produkter avsedda för användningen deponering av fast avfall. Det finns svenska och/eller europeiska standarder för provning av t.ex. draghållfasthet, krypning, friktion, skador under installation, men även standarder för undersökning av beständighet som t.ex. kemisk påverkan, oxidation och hydrolys. I SIS (1999) ges vägledning till vilka beständighetstester som bör utföras. 6

17 Det finns flera olika metoder för att uppskatta livslängden hos syntetiska material med hjälp av accelererade försök, där den vanligaste metoden enligt SGI (1994) är s.k. Arrhenius modellering, vilken fortfarande används. Modelleringen bygger på antagandet att ett materials egenskaper förändras snabbare vid förhöjd temperatur och resultatet används för bestämning av nedbrytningshastigheten vid en bestämd tid vid lägre temperatur. Arrheniusmodellering bygger vidare på antagandet att aktiveringsenergin är konstant över ett brett temperaturintervall, vilket gäller för geosynteter som inte har någon struktur, exempelvis geomembraner utan friktionsytor. För geotextiler och geonät med tydlig struktur stämmer detta antagande troligtvis mindre bra, då mekanismerna vid oxidation av dessa material ter sig något annorlunda, metoden används dock men med försiktighet vid utförande av försöken. De accelererade testerna som gjorts för att undersöka nedbrytningen av geosynteter är många gånger gjorda utan tryckbelastning. På senare år har dock försök utvecklats med tryckbelastning eftersom tryck- och dragspänningar påverkar de mekaniska egenskaperna hos en geosyntet negativt. 7

18 3 Metod 3.1 Enkät Genomförande En enkät har skickats ut med frågor om sluttäckningar och/eller nya deponiytor har utförts och i så fall vilket/vilka material som har använts, vad som var styrande för materialval, om diskussioner har förts med myndigheterna kring materialen etc., se bilaga 1. Utskicket riktades till medlemmar i Avfall Sverige och ombesörjdes av Per Nilzén på Avfall Sveriges kansli. Enkäten skickades till 75 kommunala anläggningsägare och avfallsbolag som har tillstånd att deponera avfall (medlemmar inom Avfall Sverige). En kommun eller ett avfallsbolag kan ha flera deponier inom sin verksamhet. Enkäten besvarar inte frågan om hur många deponier som olika material har använts på eller i, utan hur många anläggningsägare/avfallsbolag som använt vilka material Avgränsningar Utskicket begränsades till kommunala anläggningsägare och avfallsbolag (medlemmar i Avfall Sverige), vilket bedömdes ge en tillräckligt bra uppfattning om hur olika material används. Däremot ingick inte industrideponier. Det finns ett flertal industrier som också är deponiägare och som har utfört sluttäckningar och nya deponiytor. Dock har inte enkäten gått ut till dessa då det bedömdes som för tidskrävande att få fram vilka industrier som berörs och lämpliga kontaktpersoner i förhållande till nyttan för projektet. 3.2 Litteraturstudie Genomförande En litteraturstudie har genomförts där sökning av litteratur utfördes i SGI-line, som innehåller hänvisningar till internationell geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur, publicerad från 1976 och framåt. Sökningen begränsades till litteratur som publicerats från år 2000 och senare. Litteratursökningen utfördes med följande sökord: Svenska sökord: Geosynteter, geotextilier, geomembran, bentonitmattor, dränmattor, långtidsegenskaper, beständighet, stabilitet, täthet, dränering, resistens, livslängd, deponier, deponikonstruktioner, sluttäckning, bottentätning, geologisk barriär. Engelska sökord: Geosynthetic materials, geotextile, geomembrane, geosynthetic clay liners, drainage mat, long-term, properties, performance, durability, stability, tightness, drainage, resistance, service life, landfill, final, cover, bottom liner, geological barrier, construction. 8

19 En förfrågan om nya studier kring geosynteters beständighet skickades ut via e-post till medlemmarna i kommittén för Barrier systems inom International Geosynthetics Society (IGS) där Yvonne Rogbeck (SGI) är Sveriges representant Avgränsningar Sökning har inte utförts på internet, då det bedömdes som svårt att sortera ut trovärdig, relevant information och då litteratursökningen bedömdes ge tillräckligt med underlag. I litteraturstudien har fokuserats på relevanta data som är så tillämpbara som möjligt på svenska deponiförhållanden. 9

20 4 Användning av geosynteter idag - enkätresultat Av 75 anläggningsägare och avfallsbolag som enkäten skickades ut till svarade 36 st., d.v.s. en svarsfrekvens på 48 %. Inkomna svar ger en översiktlig bild av de vanligaste materialen i tätskikt, dräneringslager och materialskiljande lager vid sluttäckningar och anläggande av nya deponiytor. Av de som svarade på enkäten hade 20 st. av anläggningsägare/avfallsbolag utfört sluttäckningsarbeten på en eller flera deponier och 23 st. hade anlagt nya deponiytor. Det ska påminnas om att enkäten inte anger antalet deponier som olika material använts på utan endast hur många anläggningsägare som använt vilka material. En anläggningsägare/avfallsbolag kan ha flera deponier. Det vanligaste tätskiktsmaterialet i sluttäckningssammanhang i dagsläget, bedöms utifrån resultaten vara bentonitmatta, följt av plastgeomembran av HDPE och LLDPE. Av de som svarat anger 16 av de 20 anläggningsägare/avfallsbolag som utfört sluttäckningar att någon form av geosyntet har använts som tätskikt i en eller flera sluttäckningskonstruktioner. 4 av de 20 anläggningsägarna/avfallsbolagen anger att naturmaterial har använts, eller planeras att användas, som tätskikt i sluttäckningen på någon deponi eller deponietapp, och 4 av de 20 svarande som utfört sluttäckningar anger att andra material, som t.ex. flygaskstabiliserat avloppsslam och gjuterisand, har använts. Flera av anläggningsägarna/ avfallsbolagen anger att det har använt olika typer av tätskiktsmaterial på olika deponier och/eller deponietapper. I bottenytor är HDPE det mest använda tätskiktsmaterialet. 16 av de 23 anläggningsägare/avfallsbolag, som svarat att de utfört bottenytor, anger att HDPE använts som tätskikt. Andra tätskiktmaterial som använts är bentonitmatta och LLDPE. I några av de fall då konstgjord geologisk barriär har anlagts, har kompletterande lager av samma material som den konstgjorda geologiska barriären använts för tätskikt. Den geologiska barriären har i de flesta fall då utgjorts av bentonitblandad sand eller i något enstaka fall av lera. Enligt de som svarat på enkäten är syntetiska material vanligt förekommande i sluttäckningssammanhang inte bara som tätskikt utan även som dräneringslager, materialskiljande lager och som skyddsskikt (d.v.s. skydd för tätskikt). Nästan hälften av de som svarat att de utfört sluttäckning anger att dränmatta använts som dräneringslager medan resterande anger att naturmaterial eller kross har använts. Geotextiler har använts hos 14 av de 20 anläggningsägarna/avfallsbolagen som utfört sluttäckning, framför allt som materialskiljande lager men även som skyddsskikt. 10

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512)

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) rapport 5909 december 2008 Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor. Fiberduk för separation och dränering

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor. Fiberduk för separation och dränering SCANDINAVIAN TEC Barkduk Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor Fiberduk för separation och dränering FIBERDUK -Trädgård, rabatter, gångar etc. Med produkten

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Alexandra Krounis KTH/SWECO Handledare: Stefan Larsson KTH Fredrik Johansson KTH/SWECO Stockholm, 2014 Bakgrund I Sverige finns

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

Material och Livslängd

Material och Livslängd Material och Livslängd 1 2013 51003 2.0 Material och Livslängd Plast I dag används främst plast till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Uponors systemlösningar är baserade på tre plastkvaliteter:

Läs mer

RAPPORT U2011:09. Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning

RAPPORT U2011:09. Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning RAPPORT U2011:09 Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskstabiliserat avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och utlakning ISSN 1103-4092 Förord Flygaskstabiliserat avloppsslam

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Geomembran som fungerar

Geomembran som fungerar Geomembran som fungerar www.firestonebpe.com GEO13BR_SW.indd 1 Pålitlig prestanda i krävande miljöer Firestone EPDM Geomembran är en gummiduk som möjliggör en flexibel och hållbar lösning till en rad utmaningar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Sanering av Centrala Industriområdet

Sanering av Centrala Industriområdet Åtvidabergs kommun Sanering av Centrala Industriområdet TEKNISK BESKRIVNING Denna beskrivning utgör bilaga till Administrativa Föreskrifter daterade 2002-02-14. Datum: 2002-02-14 Upprättad av: Tom Lundgren

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Raka vägen med LLP-metoden I samhällets strävan mot snabbare och effektivare transporter

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22 SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 1 2013-03-22 Innehåll Cisternanvisningar I:2012 (CA I:2012) SS-EN 14015:2005 CFA:2012 Erfarenheter Eurokod (EKS 9) Notera: SS-EN 14015

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn Materialutveckling Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn 1 Mats Ericson vem? 51 Örbyhus Luleå Linköping Luleå Blekinge Lysmask år ung, bor i Karlshamn uppvuxen i Norra Uppland Civilingenjör Maskin/Material

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer