Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Trygg (V) Daniel Åkervall (MP) ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) ledamot Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Övriga deltagande Olle Emanuelsson kommunchef Jan Häggkvist ekonomichef Tove Svensk personalchef, 188 Jakob Klasander kollektivtrafikmyndigheten, Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 190 Gun Törnblad stadsarkitekt, 204 Maria Söderberg upphandlare, VMKF, 204 Kajsa Landström kommunsekreterare Justerare Ola Saaw Paragrafer Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Köping, Rådhuset,... Kajsa Landström... Elizabeth Salomonsson... Ola Saaw ANSLAGSBEVIS Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping Underskrift... Christine Frid-Åhlén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Ks au 188 Dnr 2015/ Anvisningar för pension och omställning En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän, under ledning av KPA Pension, har arbetat fram föreliggande förslag för hantering av pension och omställning för anställda och förtroendevalda i Köpings kommun. Löneväxling/arvodesväxling till pension innebär i korthet att en enskild individ avsätter en del av sin lön varje månad för att kunna lyfta pengarna den dag man går i pension. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande anvisningar för pension och omställning. Ks au 189 Dnr 2015/ Tätortstrafik, information Trafikplanerare vid Kollektivtrafikmyndigheten deltar vid sammanträdet och informerar om förslag till ny tätortstrafik i Köping. Förslaget innebär införande av flexlinje istället för linjetrafik, vilket medför att hela tätorten får kollektivtrafik; - Anropsstyrd lösning - Flexpunkter för på- och avstigning - Öppet helgfri måndag-fredag (samma som idag) - Lågentréfordon med biljettmaskin (handikappvänligare) - Beställningscentral hos Kollektivtrafikmyndigheten att notera informationen till protokollet Ks au 190 Dnr 2015/ Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län, yttrande Köpings kommun har getts möjlighet att yttra sig om kollektivtrafikmyndighetens reviderade Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanlands län. Programmet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i länet och är en revidering av 2012-års program. Stadskansliets förslag till yttrande föreligger.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Enligt stadskansliets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att anta justerat förslag till remissyttrande beträffande trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmalands län, med komplettering om införande av kvälls- och natturer mellan Köping och Västerås, direktbuss mellan Köping och Västerås (ej byte i Kolbäck) samt med mål om att år 2030 ska hela länet trafikeras till 100 % av fordon med fossilfria bränslen. Ks au 191 Dnr 2013/ Gör Köping till en Rättvisemärkt kommun/fairtrade city, kompletterande utredning Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion med förslag att kommun utreder möjligheten att bli en rättvisemärkt kommun och vad det innebär för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till stadskansliet att genomföra utredning enligt motionen intentioner. Stadskansliets utredning presentarades för arbetsutskottet som beslutade att uppdra till stadskansliet att komplettera utredningen med erfarenheter från andra kommuner samt ekonomiska fakta med bl a jämförelser i 2013-års budget om vissa varor köpts in Fairtrade. Stadskansliets kompletterande utredning föreligger. att Köpings kommun avstår från att bli en Fairtrade City, men att kommunen vid upphandlingar uppmärksammar etiska och sociala villkor i producentländer. Ks au 192 Dnr 2015/ Motion, underlätta för kommuninvånarna att samåka Daniel Åkervall (MP) och Malou Asplund (MP) har lämnat in en motion med förslaget; - att kommunen undersöker möjligheten att ta fram en samåkningsmodell för ett eller flera områden. Kommunfullmäktige beslutade att ta upp motionen till behandling samt att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till stadskansliet för yttrande. Stadskansliets yttrande föreligger.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad med hänvisning till föreliggande yttrande. Ks au 193 Dnr 2015/ Motion, digitala informationsskyltar, utredningsuppdrag Karl Ingström (FP) har lämnat in en motion med följande förslag: - att det utreds och presenteras förslag på hur besökare som anländer med bil, buss eller tåg kan välkomnas av tydliga digitala informationsskyltar - att informationsskylt förses med bild och text som visar kommunens kärnvärden samt marknadsför publika arrangemang - att det ges möjlighet för lokala näringsidkare att köpa marknadsföringsutrymme på informationsskylt. Kommunfullmäktige beslutade uppdra till kommunstyrelsen att utreda praktiska lösningar, investerings- och driftkostnader samt att redovisa exempel från andra kommuner som underlag för slutligt ställningstagande samt att med ovanstående förklara motionen besvarad. att uppdra till stadskansliet att utreda praktiska lösningar på digitala informationsskyltar, investerings- och driftkostnader samt att redovisa exempel från andra kommuner som underlag för slutligt ställningstagande. Ks au 194 Dnr 2014/ Medborgarförslag handikapptoalett på Hökartorget Taina Malmgren har lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att installera en handikappvänlig toalett med helautomatisk rengöring på Hökartorget. Kommunfullmäktige beslutade att ta upp medborgarförslaget till behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade att remittera medborgarförslaget till stadskansliet för yttrande. Stadskansliets yttrande föreligger. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till föreliggande yttrande.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Ks au / Medborgarförslag förbättringar vid motionsspåret i Nyckelbergsskogen Marianne Ordell Schiemann har lämnat in ett medborgarförslag med förslag på förbättringar i anslutning till och på motionsspåret i Nyckelbergsskogen. Kommunfullmäktige beslutade att ta upp medborgarförslaget till behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret för yttrande. Ks au 196 Dnr 2015/ Driftbudgetuppföljning efter juli månads utfall 2015 Drätselkontorets sammanställning av driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter juli månads utfall föreligger. Efter 7 månader beräknar styrelse och nämnder ett underskott mot budget vid årets slut på ca -10,2 Mkr. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera uppföljningen till protokollet Ks au 197 Dnr 2015/ Revisionsrapport; Uppföljning av intern kontroll Revisorerna har följt upp den granskning som genomfördes 2011 avseende kommunens arbete med den interna kontrollen. Syftet med granskningen har varit att följa upp granskningen från 2011 genom att granska om internkontrollarbetet är tillräckligt och ändamålsenligt utformat. Granskningsrapporten föreligger. Arbetsutskottet beslutade att remittera rapporten till drätselkontoret för samordnat yttrande. Drätselkontorets yttrande föreligger. att ställa sig bakom drätselkontorets yttrande.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Ks au 198 Dnr 2015/ Ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance (SBA), Samarbetet med SBA inleddes 2006 med ett antal kommuner som ville arbeta tillsammans inom viktiga områden för ökad tillväxt i regionen. Det nya avtalet innebär fortsatt fokusering på områdena: - investeringsfrämjande fokus på regionens styrkeområden - näringslivsservice servicemätning 1 gång per år - internationell marknadsföring Capital of Scandinavia Finansiering för varje medlemskommun är 4 kronor per invånare. Förslag på nytt avtal för perioden föreligger. Enligt stadskansliets förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande avtal med Stockholm Business Alliance Ks au 199 Dnr 2012/ Nybyggnation av förskola i kv Hjortronet 2 (Parkrinken), byggmötesprotokoll nr 3 och 4 Kommunstyrelsen beslutade , 7, att genomföra en utredning/projektering samt en påföljande entreprenadupphandling avseende byggnationen av en ny förskola omfattande 4 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt att anslå 2,7 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet. Arbetsutskottet beslutade att anta Stålbygg AB i Köping, som generalentreprenör för nybyggnation av förskola på del av fastigheten Skogsborg 1:1. Kommunstyrelsen beslutade att anvisa 33,5 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet. Byggmötesprotokoll nr 3 och 4 föreligger. att notera informationen till protokollet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Ks au 200 Dnr 2015/ Delegationsrapporter, tekniska kontoret Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret under tiden gällande transportdispens, dispens från lokal trafik och lokala trafikföreskrifter samt delegationsbeslut gällande personal föreligger. att notera rapporterna till protokollet. Ks au 201 Dnr 2015/ Delegationsrapport, stadsarkitektkontoret Förteckning över beslut som fattats i delegation inom stadsarkitektkontoret under maj och juni 2015 föreligger. att notera rapporterna till protokollet. Ks au 202 Dnr 2013/ Delegationsrapport, ordförandebeslut som fattats i delegation av ordföranden under sommaren 2015 föreligger. att notera rapporterna till protokollet. Ks au 203 Dnr 2015/ Kurs- och konferensinbjudningar - Politikerutbildning i folkhälsa / Landstinget Västmanland - Stadsodling Refarm Europé urban food / Miljöresurs Linné - Leder du din lokalförsörjning rätt? / Sveriges Kommuner och Landsting att notera inbjudningarna till protokollet.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Ks au 204 Dnr 2015/ Upphandling av konsult för projektledning i exploateringsprojekt Köpings kommun har upphandlat ramavtal av konsult för projektledning exploateringsprojekt samt fastighetsärenden med avtalstid från till och med med option för beställaren om förlängning i upp till 24 månader. Upphandling har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vid anbudstidens utgång den hade två (2) anbud inkommit. Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts. Enligt projektorganisationens förslag beslutar arbetsutskottet att, i rangordning anta, 1. Lantmäterikonsult i Mälardalen och 2. Tyréns AB som leverantörer av ramavtal Konsult för projektledning i exploateringsprojekt under avtalstiden med option i beställarens val om förlängning i upp till 24 månader. att uppdra till stadsarkitekten att teckna avtal med antagna leverantörer samt att förklara paragrafen för omedelbart justerad. Elizabeth Salomonsson ordförande Ola Saaw protokolljusterare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer