REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: REDAKTIONSSEKR.: JOHAN NORDLING, Ditt lif är en sjungande bäfvan. i tystnaden rundt om din flykt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: REDAKTIONSSEKR.: JOHAN NORDLING, Ditt lif är en sjungande bäfvan. i tystnaden rundt om din flykt."

Transkript

1 N:R 57 (632). ONSDAGN DN 19 JUL :T ÅRG. PRNUMRATONSPRS PR ÅR: DUN - KR. 5: - DCNS MODTDN. MD PLAN SCHR OCH HANDARB. > 5: - DUNS MODTD. UTAN PL. > 3: - UTGFNNGSDAGAR: HVARJ ONSDAG OCH LÖRDAG. LÖSNUMMRPRS: 8 ÖR. RDAKTÖR OCH UTGFVAR: KOMMSSONARR BYRÅ OCH XPDTON: ANTAGAS ÖFVR HLA LANDT PÅ ALL FRTHOF HLLBRG KLARA S. KYRKOGATA 16, TR. DLS SÄRSKLDT FÖRMÅNL. VLLKOR. ÖPPN KL TRÄFFAS SÄKRAST KL. 23. STOCKHOLM, RDAKTONSSKR.: JOHAN NORDLNG, ALLM. TL RKS DUNS KUNGL. HOFBOKTRYCKR. DKTR AF SWNBURN. FRTT ÖFVRSATTA AF SGRD LM- BLAD. V. TLL N HAFSMÅS. M VNGAR JAG HAD, mn broder, O som dna de växte väl ut. Dtt lf för mn tanke tll hösten, dtt skr är den kallande rösten, som mnner om stelnade floder varslar, att sommarn är slut. Om vngar jag hade, mn broder, som dna de växte väl ut. Dtt lf är en sjungande bäfvan tystnaden rundt om dn flykt, en bäfvan stollhet tjusnng, aldrg än anad berusnng af mänskornas tvnande sträfvan, som ädgslas hoppas blott skyggt. Dtt lf är en sjungande bäfvan tystnaden rundt om dn flykt. Dtt skr emot hällarna klngar låter dem rodna af fröjd. Bland sjunkande böner om frälsnng, det är som en morgonens hälsnng, då hafvet svartnande rngar står upp emot svndlande höjd. Dtt skr emot hällarna klngar låter dem rodna af fröjd, V söner af blånande vågen, som äga vår glädje den, dt böljorna gå, är vårt rke, men dtt är en värld utan lke. Fr fågel är fr ut hågen, som aldrg v fraste män, v söner af blånande vågen, som äga vår glädje den. DN BLFVAND HUFVUDNGÅNGN TLL PARSUTSTÄLLNNGN ÅR 1900.

2 1DUN 18J9. Då stormen s o m b l o m m a n åt GODT LYNN. våren västanvndskåren, dtt l ö j e d e n m o d l ö s e hånar, s o m "rädes f ö r v å g e n s försåt. Då stormen d ö d s k l o c k a n dånar, d u l y s s s o m tll j u b l a n d e låt. Dock vågornas skumvngar slakna, o c h v å g o r n a s l f s p u l s b l r svag. ldelse uppåt de svalla, s o m är bruten, de L k t s l ä n d o r tll lfvet d e födas o c h d ö på en falla. vakna, dag, ty v å g o r n a s s k u m v n g a r slakna o c h v å g o r n a s lfspuls b l r s v a g. Men, b r o d e r, dg vngarna lust ö f v e r Dtt hjärta mörknande dn styrka har från kraft att begära f ö r g ä n g e l s e n s kraf, lust ö f v e r m ö r k n a n d e cj ä n g s l a n bära haf. oro, d u ställer l å n g t h ö g r e d n L å n g t h ö g r e än l ä n g t a n ä n stolthet brnner, försvnner, ty, b r o d e r, d g v n g a r n a Dg hnna bära haf. det klappar d å v å g e n lk b u b b l a n l å n g frst flykt. o c h stolthetens fruktan, tuktan. V a r m e, o m slka v v o r o, som nästen h ä r nere ha byggt. Dg hnna ej ä n g s l a n d u ställer långt h ö g r e dn längtan oro, v söka dg flykt. följa, du världsrymdens jublande barn. V å r t lf ä r b l o t t d r ö m m e n o m d ö d e n, bland snäcktröga krypande töcken, s o m dagarna v v n g l ö s a k a s t a d e längtan på låt, o c h l e r s o m åt s o l l j u s o m att dödsklockan dånar, d u l y s s s o m tll j u b l a n d e kraft, 2 öden, hölja, flarn. v söka dg följa, du världsrymdens jublande barn. Säg, l y s t e r d g s k e p n a d ej b y t a. Jag g e r dg, h v a d r k a s t j a g Tag sångernas m e n g f m g dtt lf a f e n d e vngar, hvars dn härdade fck. vldvuxna honung, krafter solstarka konung, ej tryta, blck. Säg, l y s t e r d g s k e p n a d ej b y t a? Jag g e r d g h v a d r k a s t j a g fck. O M V N O G A g j o r d e oss reda för, hvarf ö r s o m l g a m ä n n s k o r ä r o så a f h å l l n a, o c h hvarför d e l k s o m sprda ljus o c h v ä r m e o m k r n g s g, så att alla fnna g l ä d j e o c h t r e f n a d deras sällskap, skulle v helt säkert fnna orsaken tll s t o r d e l v a r a d e r a s j ä m n a o c h g o d a l y n n e. T y e t t v ä n l g t l e e n d e, ett u p p m u n t r a n d e o r d v e r k a r l k t solstrålar, o c h h v e m v l l d ä r f ö r e j k o m m a berörng m e d de männskor, hvlka lksom lfva o c h värma. deras sällskap t y c k a v oss nästan g l ö m m a ledsamheter o c h mssräknngar o c h fnna oss o m e d v e t e t väl. D e t t a glada snne, detta själens solljus kan lkaväl framkallas s o m n å g o t annat, o c h detta b o r d e m a n a l l v a r l g t b e f l t a s g o m att f ö r v ä r f v a ; t y f å ä r o s å l y c k l g a, a t t d e a l d r g erfart ledsamheter. D e t är s j ä l f v s k t att gå o c h rufva öfver e g n a sorger o c h h ä n g f v a sg åt m o d l ö s h e t o c h d å l g t l y n n e s a m t f ö r b t t r a lfv e t f ö r s n omgfndg. n sådan person omt a l a r så o f t a s n a p r ö f n n g a r o c h s v å r g h e t e r, att v tll slut t r ö t t n a p å h a n s j ä m m e r o c h n ä s t a n f å d e t n t r y c k e t, att s o r g e n o c k s å k a n vara en njutnng. N ä r allt k o m m e r o m k r n g, så är d e t g o d a l y n n e t blott ett b e v s på, huru tålgt o c h m o dgt m a n kan betrakta lfvet. Hemlgheten består därut, att m a n tappert o c h m e d j ä m n m o d bär de o u n d v k l g a bördor, s o m pålägg a s o s s, att m a n b e s t ä m d t f ö r e s ä t t e r s g a t t e j k n o t a e l l e r k l a g a f ö r att c k e g ö r a e n m ö r k värld än mörkare för vår o m g f n n g. M e n skulle sorgen s t u n d o m l k s o m öfverväld g a d g, så l ä t t a d t t h j ä r t a n f ö r e n delt a g a n d e v ä n eller g å n d n k a m m a r e o c h s l u t d ö r r e n tll, g r å t u t e n s a m h e t e n o c h b e d d e n b ä s t e v ä n n e n o m h j ä l p tll att b ä r a d n a b ö r d o r, o c h h e l t s ä k e r t skall d u s e d a n fnna d e m l ä t t a r e. F ö r s ö k d ä r p å att m e d f ö r t r ö s t a n o c h efter b ä s t a f ö r m å g a f y l l a d n a d a g l g a plkter o c h vara t r o g e n dtt kall s a m t v s a ett gladt o c h vänlgt anskte. T y det dålga l y n n e t är l k s o m ett m o l n d e t f ö r d u n k l a r e j e n d a s t d n e g e n stg, u t a n ä f v e n a n d r a s. n af mna barndomsvänner, hvlken var n o g l y c k l g att se l f v e t från d e s s l j u s a s t e s d a, s a d e e n g å n g tll f ö r k l a r n g ö f v e r d e n n a ovanlga företeelse:» D u v e t, att j a g e g e n t l g m e n n g e j h a r n å g o t så s ä r d e l e s att g l ä d j a m g ö f v e r ; m e n j a g har fattat ett fast beslut att e j f ö r m ö r k a e n a n n a n s s t g m e d m n a sorger. Jag har försökt att låta enhvar, s o m k o m m n n ä r h e t, g å från m g m e d e t t e l l e r a n n a t g l ä d j e n s o r d eller e n d e l t a g a n d e t a n k e ; o c h d å l y c k a s k a p a r l y c k a, s å är j a g s j ä l f l y c k l g a r e, än j a g s k u l l e h a f v a b l f v t p å n å g o t a n n a t s ä t t ; alla h ä n d e l s e r l y c k l g a r e ä n g e n o m att sätta m g n e d o c h begråta mtt eget öde.» Glädjen b ö r höra h e m m a hvarje hjärta, synnerhet hos kvnnan. H v a d det betyder f ö r e n m a n a t t o m a f t o n e n k o m m a h e m tll en g o d, vänlg hustru, det känner blott den, h v l k e n e n s a m försökt k ä m p a lfvets h å r d a strder. O m m a n h a r l y c k a m e d s g, är g l ä d j e n d u b b e l t s t o r ; m e n d r a b b a s m a n af o l y c k a, så är h u s t r u n s k ä r l e k s f u l l a d e l t a g a n d e s o m e n l y s a n d e stjärna m ö r k r e t. M e n o m h o n därem o t klagar o c h förebrår, så kan h o n utsläcka d e n ssta g n s t a n a f m o d o c h h o p p ett h å r d t pröfvadt hjärta, där h o n eljes skulle hafva k u n n a t n g j u t a f ö r h o p p n n g o c h n y t t lf s a m t l u s t att u p p t a g a k a m p e n å n y o. n m o d e r, s o m vll fylla sna plkter m o t s n a b a r n, b ö r a l d r g tllåta d e m a t t v ä x a u p p nyckfulla, msslynta, retlga o c h o v ä n l g a ; t y g ö r h o n d e t, h a r h o n g l ö m t d e n första ford r a n, s o m k a n s t ä l l a s på h e n n e. H o n h a r d å förhand beröfvat sna barn utskterna att segra lfvets k a p p l ö p n n g a r. tt g o d t l y n n e är s a n n n g d e t allra n ö d v ä n d g a s t e f ö r att vnna förnöjsamhet o c h framgång o c h förvärfva s a n n a v ä n n e r. M å v d ä r f ö r m e d a l l v a r beflta o s s o m att t l l k ä m p a o s s d e t! BN. LOVSA PTTRKVST UROPA. RSBRF F Ö R DUN. BRF V. UTMÄRKTA HRR RDAKTÖR! J A G har sett så förfärlgt m y c k e t vackert. O m jag bara vsste, h v a d jag skulle börja eller sluta Betänk, att j a g vart två tusen o c h några hundra meter högt u p p e luften på en A l p, R o c h e r s de Naye alldeles ensam, sällskap m e d några engelsmän, o c h tttat g e n o m en kkare för en francs ttten o c h sett en af Schwez' mest sebara v y e r. H e l a horsonten alldeles böljade af hvtskmrande alpspetsar, af hvlka de märkvärdgaste voro Wetterhorn o c h Fnsteraarhorn, o c h Gud vet nte allt för ena mera horn. Så sågo v också på af stånd»jungfrun», den stackars fattga Jungfrun, s o m håller på att fä sg en funkular krng halsen, h o n, o c h det fast hon reser sg 4,166 meter h ö g t öfver männskorna o c h bär en krona af evg s. Tll den kronan lär man ska k o m m a att lyftas m e d hss! Tänk, hvlken själsnjutnng att k o m m a upp tll det Guds undret på samma vs, s o m man k o m m e r u p p tll södra teatern! Männskorna äro outtröttlga sn vlja att få trampa på allt.»hssen» lär k o m m a att kosta to mlloner francs. To mlloner! Och ändå säger man, att Schwez är ett fattgt land? Det är naturlgtvs k o m m u n e n, som M e n jag måste lämna»jungfrun» åt stt ö d e, efter h o n bara hägrade långt borta s o m en sky af slfver. Men Wetterhornet o c h Fnsteraarhornet såg jag rktgt utmärkt bra. Den första är en glänsande bergsborg, 3,703 meter h ö g o c h m e d stappar tll vndbrygga, o c h den senare Men, hvem kan beskrfva slka naturens mäktga kraftprof? Å t m n s t o n e nte kan j a g! Tänk, en sådan tur v h a d e! Luften var alldeles klar o c h hmlen en lång stund utan m o l n. Hade jag nte först o c h främst köpt ett brefkort, skrfvt skckat af det tll Ruffen, hade jag fått se hela Alpkedjan utan slöja, något s o m är mycket sällsynt. M e n det hade väl vart skamlgt att låta h o n o m vänta, om också bara för några mnuter. V åkte dt upp på»järnväg», fast v hade lokomotvet fastsatt bak. Det var nte alls behaglgt att höra det där»puff, puff» ryggen. Jag tycker, att m a n har en vss rättghet att fordra, att lokomotv, vd olyckshändelser åtmnstone, först o c h främst skola döda sg själf va. Det här var ett lömskt sätt att k o m m a från saken. V klade g e n o m en tunnel, gräfd under ett hotell, o c h g e n o m en annan, gräfd g e n o m foten af ett berg. Fast egentlgen klade v nte, utan frustade o c h stångade oss framåt. Nej, jag tycker nte alls o m att så där bl skjuten ryggen uppför branter. Jag tycker nte o m det alls.. Tyst o c h mäktgt var det där u p p e O, så mäktgt! Jag kände m g mndre än det mnsta kryp, o c h när m o l n e n så k o m m o nedtagande stora flockar o c h lade sg nedanför fötterna på mg ja, då började jag att storgråta. Glad var jag, när j a g var nere Caux gen, där mn vän väntade mg. Det är nte alla männskor, s o m tåla v d att känna m o l n e n under fötterna på sg. Caux är härlgt. Hotellet lgger s o m ett slott på en kulle o c h är så g e n o m b a d d a d t af sol, att det gnstrar knutarna. Bers de Naye en af hufvudutskterna Caux, är ett af de märkvärdgaste berg, s o m fnnas Schwez, ty det har fått nte bara tänder, utan tvllngar:» L e s C h a m a u x». Tvllngarna lgga alldeles för sg själfva, en bt från mamman, o c h är en daglg bestgnngsort för de rktgt gångstarka gästerna Caux. Och hur backen tar sg ut här uppfrån, se'n! Härfrån sedd är d e n mnsann ngen tenntallrk längre, utan ett blått nnanhaf, åtmnstone bland, när m o l n, d m m a o c h luft mjuka upp alla konturer. bland är den också en bt blå sammet,» m o t hvlken Savoyer-alperna stöda sn konungslga fot». o

3 Och hvlken växlng se'nl A l d r g vet man ens tmm e n förut, hur utskten skall forma sg t m m e n efter. Det är, s o m o m evgt nya kulsser skötos fram ur molnen, kulsser af en så öfvermänsklg färgprakt o c h skönhet, att När v k o m m o, var det godt o m s n ö också»luschade» engelsmännen så m y c k e t de orkade.» T o l u s c h», betyder att åka kälke o c h lär k o m m a af det franska ordet»luger», säger mn vän. Hvar ordet k o m m e r från, rör mg nte en smul. Hufvudsaken var kälkåknngen själf, o c h den var verklgen stor-europeskl Tänk sg, herrskapet, en kälkbacke två klometer lång, jämnslutt, utan en enda knx, o c h alldeles full af små kälkar, lastade m e d rutga herrar m e d damask'ben o c h randga damer flor o c h muff. Styra k o m aldrg fråga, det gck på Guds försyn o c h det gck s o m vanlgt bra. Gamla o c h unga åkte. Ja, det får jag då lof att säga, att fråga o m att roa sg äro engelsmännen rktgt älskvärda. Jag vlle se, jag, våra gamla o c h unga herrar, o m man tll nöje b j ö d d e m att bestga berg o m morgnarna, åka kälke o m dagarna o c h leka lekar o m kvällarna o c h allt detta utan att få stcka emellan m e d vare sg ltet punschdrcknng eller ltet kortspel? Vsst är, att så snart jag k o m m e r h e m, så ska Ruffen o c h jag börja att åka kälke, o m det så är mdt rötmånaden. Det är mnsann nte skäl att ens en enda dag uppskjuta ett så utmärkt nöje nu, när jag vet, att det är ett utmärkt nöje, hvlket jag aldrg har v e tat förut. Grand Hotel Caux skötes m e d samma ordnng s o m en preusssk kasern. Tack tu, tack tu! Vete Gud, när männskorna arbeta. Aldrg märker man något, o c h det, trots att all mat tll bland 150 personer hämtas m e d vagnar från Montreux. Allt, h v a d m a n k o m m e r öfverens o m, får m a n där af bästa beskaffenhet; allt, h v a d man nte komm e r öfverens o m, m e d. Ja, alltng är af»bästa» beskaffenhet prserna. Värst var att behöfva betala 50 centmer extra o m dagen för att få drcka sn fattga kaffetår på säng o c h så att nödgas ge ut 50 centmer för hvarje gång m a n vlle låta väga sg. Och det skamlgaste var, att de togo lka mycket för m n vän, fast h o n vägde bara hälften. Jag sa d e m, att det var skamlgt, men det hjälpte nte en smul, utan måste h o n punga ut m e d sna slantar hon. Nå ja, alltd skall det vara något att knarra öfver; Caux är härlgt, trots det preussska regementet, o c h bra rolgt var det att så där k o m m a engelsm ä n n e n n på lfvet. Men att sklja på fruntmren, förr än efter klockan 7 på kvällarna, >när chevots-pupporna förvandlades tll skmrande sdenfjärlar», k u n d e jag aldrg lära mg. Det är ryslgt, när en hel naton tar sg före att kläda sg precs på samma vs, o c h är jag säker, att deras män o c h bröder ofta begå de mest upprörande msstag. H v a d däremot det där m o d e t att klä sg det bästa man har o m kvällarna, o c h s o m jag först tyckte var så fnoskgt, så är jag alldeles tokg det nu. Det är så poetskt o c h så är den tanken så fn. H e m m e t skall för den arbetströtta maken vara den sköna o a s e n ; hustrun hans vackraste dröms vackraste verklghet. Och så skall det vara b l o m m o r på bordet o c h fnt dukadt. O, o m jag efter detta bara kunde förmå Buffén att klä sg frack tll hvarje mddag o c h Nllä att passa u p p m e d bomullsvantar på fngrarna! M e n jag fruktar det blr omöjlgt. Ltet toalett kan jag j u göra själf (oförmärkt!) m e n Nå ja, jag får trösta mg m e d barnbarnen. Att de från o c h m e d mn h e m k o m s t hvarje dag skola k o m m a tll mddagsbordet m e d ombytta skodon, rena händer o c h dto kragar o c h borstadt hår, det lof var jag m g! fråga o m properté kunna v väl då åtmnstone uppfostra vår u n g d o m på ett poetskt vs. Få barn bara ovlja m o t det fula smått, så tänker jag, att de s o m stora ha lättare få ovlja e m o t det fula stort! ngentng är betydelselöst denna världen nte ens ett m o d, s o m, öfverdrfvet, blr en börda, rätt uppfattadt, blr ett behag. Medan jag skrfver o m Caux, vll jag nämna, fast det hvarken är vetenskaplgt eller uppfostrande, att jag där höll på att bl hjälslagen af ett skåp, o c h att flere af engelskorna då v o r o så rara o c h vänlga, att jag aldrg k o m m e r att g l ö m m a det. Hotellet däremot vsade sg v d det tllfället hvarken ledset eller på annat vs tllmötesgående, hvarför det nte är skäl att på något vs repetera denna m n akton, fall någon af herrskapet ämnar sg dt. Bredvd Caux, nere en dal, o c h m y c k e t skyddadt m o t vnd, lgger»les A v a n t s», ett gammalt, som det sägs, godt hotell, mest besökt af bröstsjuka, hvlka där lefva ett lugnt lf k la famlle. nte sköts hotellet fullt ut så»tack tu» som Caux m e n det lär, lkt en fågel Phoenx, k o m m a att uppstå ur sn egen aska ( fyrdubbel form) o c h då 3 DUN antar jag, att det alla afseenden k o m m e r att bl tllfredsställande. V ha också, på en dag, vart Leysn ett rktgt lungsotssanatorum, s o m lgger ofvanför Agle. V foro dt vagn. Det var en hjärtehopdragande känsla att se alla de unga männskorna, utsträckta hvlstolar på d e endast m o t söder ö p p n a»lggverandorna», alla nsvepta fltar o c h pälsverk. Men då o c h då k o m ett gladt ltet skratt, s o m verkade rktgt befrande, o c h när v m e d flt gngo så tätt förb verandorna v kunde, hörde v här o c h där unga flckor småkvttra på ett rktgt treflgt flckmaner. Leysn lgger 1,450 meter högt barrskog o c h är skyddadt m o t nordan af bergen, som b a k o m dess rygg vrda h o p sg tll ett par rktga k r u m h o r n : Framför byn, s o m lgger s o m ett stort dke nedanför sanatoret, drar luften öfver stora vdder o c h hämtar frskhet från den ena mera storartade alpkedjan än den andra. De franska läkarne föredraga Leysn framför Davos, därför att luften där lär vara torrare, dmman mndre ofta vsbel, o c h att solen tdgare där vsar sg. Äfven blåser där mndre, påstod sekreteraren. (Det andra är bevsadt m e d sffror). V drucko kaffe Sanatoret, det bästa kaffe jag druckt Schwez, o c h gngo sedan genom byggnngen från golf tll tak m e d sekreteraren tll cceron. H a n var rktgt en hygglg karl o c h gaf gärna alla möjlga upplysnngar fast n o g såg han ltet ohälsosam ut; hvlket också nte är att undra på, när han jämnt är nstängd m e d de sjuka. Caux hade v träffat en rumänsk dam, s o m var alldeles entusastsk för Leysn, därför att hennes bästa väns lfdömda son där blfvt så frsk, att han kunnat gfta sg. M e n för att ett så utsökt resultat s o m gftermål ska kunna uppnås, så gäller det att söka hot td o c h att ge sg td. Den unge botade mannen hade tllka m e d sn m o r bott Leysn tre år, han. td, tdl ngentng är vktgare än att söka b o t td.»sök hjälp td, o c h sffran af från lungsot botade skall stga en förvånande grad.» Det är nte jag, s o m säger de orden, utan en läkare här, s o m gfvt stt lf åt lungsotens bekämpande. td, tdl Den doktorn bad mn vän ropa ut de orden, så de hördes hela Sverges land. Men, s o m h o n nte återfått rösten ännu, så ropar jag hennes ställe: td, td! Att det kan fnnas männskor, s o m tro, att en lungsjuk blr lka lätt frsk hvar s o m helst, o m han eller h o n bara äter sköter sg, förstår jag nte. Den, s o m pröfvat alpernas sol-snö-luft o c h erfart, hur härlg den är, den förstår, hur lättande o c h uppfrskande o c h helande den måste vara för trötta eller sårga lungor. Leysn fnnas flere hotell äfven pensonat, fast jag n o g tror, att de stå under samma styrelse. själfva sanatoret kostar det 10, 12 ä 16 francs o m dagen. Sydrummen äro de dyraste. Å t norr hyres ngentng ut. För de pengarne får man rum, värme, ljus, betjänng, från o c h m e d år, äfven läkaretllsyn. Här behöfver man nte betala mer än 25 centm e r för att få drcka kaffet hos sg! Vll man också äta frukosten på stt rum, kostar det 75 centmer; för en hel mddag, serverad»apart», ta de 1 franc. Dessutom var det någon slags tdnngs- o c h bokskatt 2 francs veckan, tror jag. V n är nte nbegrpet måltderna. Alla sjuka ska' ha två fltar o c h pälsverk m e d sg. pensonen»chamossare» var prset från 6 tll 8 francs o m dagen. Läkarevården är där densamma, m e n o m den är nbegrpen pensonen, vet jag nte m e n antaglgen. Lggverandor fnnas där, alldeles s o m på Sanatoret det såg jag o c h lär skötseln sn helhet vara densamma. ngen kammare, äfven de femte vånngen, äro lägre än tre meter, o c h det faller af sg själft, att där fnns hss. Desnfektonen lär vara alldeles framstående, sa' sekreteraren. (System Geneste o c h Herscher.) När v foro tllbaka, mötte v en ung flcka, bäddad en vagn, o c h tydlgen så nära döden, att kusken sa':»åter en, s o m n o g föres ned gen o m några dagar, fast en annan vagn!» * td! td! O, o m jag bara kunde ropa ut de orden, så att de hördes hela Sverges land eller åtmnstone nom duns läsekrets Nej, nu måste jag gå ut o c h gå ltet alla barnbarnen ha j u så ovanlgt vacker hy Tänk om att de aldrg äro sjuka nu betyder ngentng alla ha väl vart frska någon gång jag ursäkta! Senare. Kan herrskapet gssa, hvad jag sett? Jo, 100 schwezska löjtnanter på en gång, hvlket * nga döda få begraf vas Leysn var h ö g grad ntressant, efter jag aldrg förut sett löjtnanter, s o m duga tll något. D e här sula skor o c h läsa lagboken o c h skräddra o c h hela männskor o c h djur o c h stå b o d hela året o m o c h leka krg några dagar o m året. nte skulle det duga hos oss, det är då säkert, ty de klampade s o m rktga björnar, o c h flertalet af d e m skulle ta sg lla ut n o g en balsal. Nå ja, alla löjtnanter kunna ju nte vara skapade tll balhjältar. D e här få nöja sg m e d att bl fosterlandshjältar vd behof. Så har jag hört en tysk blåsa trumpet vår salong, går kväll så söndag det var. Herrskapet skulle ha sett engelskorna! De tågade ut en lång rad, o c h deras präst k o m n o c h ställde sg o c h tttade, alldeles eldröd. Och när tysken salg glömska blåste Nacht am der h e n alldeles ansktet på gudsmannen Men är jag nu nte tvungen att sluta g e n! Jag är alltd tvungen att sluta gen. M e d vräe sympathe o c h toujour sympathe LOVSA P. S. Jagnau! hvad är gära, att kert så, är h o n! PTTRBRANCH. Det fnns bara en tvllng o c h den heter Mn vän säger,jag är alldeles ryslg! M e n det att bråka o m : Man kan väl nte bebergen ska' vara så korrekta heller. Vacatt det har fått en tvllng. Men sådan»kvnnlga ÄRSTODR». T A C K för de synnerlgen vackra verserna, A d. Ja, väl har n r ä t t därut, att»sång o c h dkt o c h gärnng mejsla bästa ärestod», att»bronsen ej kan locka sådan kärlek fram, som vårt hjärtas kärlek tmrar». V ä l har n rätt där, att»kvnnorna nordanskogen allra trognast tecknas s å» : sång o c h dkt o c h ädel gärnng. Men låt mg framställa en vänlg fråga tll A d! K a n s k e har A d en kär vän, s o m gått bort. H u r ofta stannar ej ögat v d ett ltet konterfej, s o m vännen en gång gett? V äro nu en gång så, v männskobarn, att v behöfva något för våra yttre snnen, o m själens strängar skola börja vbrera. A c k, hur b o r d e ej o m jag vördnadsfullt får taga detta e x e m p e l den store männskosonen, vår frälserman, vara n o g o c h kraftgt n o g tecknad sn stora, ädla gärnng, o c h hur har d o c k ej världens största konstnärer, målare o c h bldhuggare alla tder älskat att framställa det yttre hans gudarena bld för männskorna! H u r har ej hans rena, ädla m o d e r blfvt mejslad m a r m o r o c h af jordens största målare andaktsfullt tecknats på duken! N o g tror äfven jag, att Krstna Gyllensterna aldrg kan o c h aldrg skall d ö svensk häfd o c h svenska hjärtan. Och n o g är väl äfven detta fallet m e d andra stora o c h berömda svenska kvnnor. Äfven de skola lefva folkvetandet, välsgnas besjungas. Men, A d, det ena förskjuter cke det andra. Skönt o c h förädlande vore svenska kvnnors arbete för att resa t. ex. Sturens ädla maka en bldstod, o c h skön skulle förvsso den stunden vara, när Sverges vackra hufvudstad en bld af henne, s o m så manhaftgt försvarade staden, aftäcktes. Nog g ö m m a s väl där nne svenska kvnnohjärtan, nu som förr, brnnande fosterlandskärlek, n o g älska väl ännu Sverges kvnnor stt gamla, storvulna land, m e n säkert är, att n o g väckas känslor, vackra känslor, tll lf, när man står o c h blckar u p p tll dessa våra kära bronsblder. Huru mången gång har jag ej sett, hurusom tll Stockh o l m vallfärdande allmoge brukar stå o c h m e d tårade blckar o c h skåda u p p tll»guldkungen», tll tolfte Karl o c h tll Vasa! Alltså, enlgt mn åskt, äro Ads verser m y c k e t ensdga, ehuru de n o g uttrycka vackra tankar, o c h jag vll hoppas, att många af våra kära, älskvärda damer önska handlng uppoffrng, låt vara aldrg så rnga, vsa, att de älska sna o c h våra stora mnnen äfven g e n o m resandet af en kvnnlg ärestod. L S L L L. m L L V Å R Ä R A D L Ä S K R T S rkta v en vörd-"- sam u p p m a n n g att h å g k o m m a dun m e d nsändande af fotografer o c h tecknngar, s o m kunna vara af ntresse för vår llustratonsafdelnng. Alla hafda kostnader ersätta v naturlgtvs tacksammast.

4 DUN KATARNA. NOM ST N VANDRNG STOCKHOLMS STADSDL. 4 m ö t a v ännu ej n å g o n rktg Katarnaarktektur, m e n v d d e n g a t a n o c h v d L l l a G l a s b r u k s g a t a n b o alla d e t a l e n s k a p o s t v s p e larne o c h gpsförsäljarne artsten Carl Larsson har o c k s å sn ateler där trakten. G- PTTORSKA- AF ML LNDRS. MD FOTOGRAFR TAGNA AF FÖRF. M e n v g å v d a r e, u n d v k a n d e att k o m m a för nära d e» f ö r n ä m a r e» kvarteren krng kyrkan. N Ä R N P R O M N R A R Kungsträdgårders a l l é e r eller u t e p å S t r a n d v ä g e n s eller K a r l a v ä g e n s b o u l e v a r d e r o c h öfverallt ser p r a k t f u l l a b y g g n a d e r, n r a m a d e a f g r ö n t o c h v a t t e n, d å t y c k e r n s ä k e r t, att S t o c k - N u ä r o v h u n n a tll F j ä l l g a t a n o c h h ä r h a v d e t rätta K a t a r n a. Öfverallt se v s m å grå, gröna, r ö d a o c h hvta hus m e d fönsterluckor o c h m å n g a m e d rktga förstubroar. D e flesta h u s e n ä r o b e l ä g n a n n e t r ä d g å r d a r, o c h alla h a d e b l o m m o r f ö n s t r e n. Nedanför l g g e r S t a d s g å r d e n, från h v l k e n m a n k o m m e r ht u p p på de långa trapporna m e d de konstga n a m n e n, Ssta styfverns trappor o. d. V fortsätta vår v a n d r n g o c h k o m m a förb r s t a v a c k r a k a p e l l o c h få g ö r a b e k a n t s k a p KVASTMAKARBACKN. följer n m e d d e n p u s t a n d e ångspårvagnen u p p f ö r d e n fula S l u s s g a t a n. M e n tll K a t a r n a k o m m e r n säkert aldrg! O c h f r å g a r n er v ä n, s t o c k h o l m a r e n, s o m b o r p å Norr- eller Ö s t e r m a l m, o m d e t fnnes n å g o t att s e d ä r u p p e p å S ö d e r, så s k a l l h a n kanske r y c k a p å axlarna o c h föraktfullt m u m l a n å g o t o m kåkar o c h ruckel. ' H a n har själf ej v a r t d ä r u p p e så o f t a, o c h d å b l o t t s e t t m e d lkgltga ögon. Och branta många l k v ä l! L o f v a m g att e j k l a g a ö f v e r backar, dålg stenläggnng för t r a p p o r, så skall j a g f ö r s ö k a att v s a HÖRNT STORA ÅSÖ- OCH GÖTGATORNA. m e d en massa trappor, s o m utgöra en del af r s t a g a t a n, d ä r v h a g o d t tllfälle att s e o s s m ä t t a p å g a m l a r ö d a hus m e d b u k t g a tegeltak o c h låga kåkar m e d h ö g a skorstenar. GLASBRUKSGATAN. V g å så e n b t tll, m e n s e d a n ä r o v t v u n g n a att s t a n n a ett ö g o n b l c k f ö r att f r å n Kvastmakarebacken kasta en blck bortåt Djurgårdsstaden, s o m v se där n e r e d j u p e t n e d a n f ö r f a r t y g e t s m a s t e r. H v l k e n h ä n f ö r a n d e tafla o c h hvlken säregen r a m! D e t där g a m l a h u s e t tll v ä n s t e r b ä r v e r k l g e n e n g a t u s k y l t ; m a n s k u l l e a n n a r s t r o, att m a n e j v o r e storstaden Stockholm. h o l m är b r a v a c k e r t. M e n n tänker n o g ej p å, att M ä l a r d r o t t n n g e n o c k s å ä g e r f ä g r n g af helt a n n a t slag. Se d o c k bort öfver strömmen, dt bort, där S ö d e r reser sg s o m e n jättestor m u r! Däruppe på berget b o r t o m Sankta Katarnas kyrka, hvars spra g l m m a r solen, där har n en hel lten stad för sg, s o m p å sätt o c h v s k a n täfla f ä g r n g m é d d e n s t å t l g a storstaden nedanför. V ä n t a blott, så skall j a g d o c k v s a er ä n n u vackrare» g r ä n d e r»! V bege oss n på Å s ö gatan o c h g ö r a en brefbärare sällskap d e n långa»trappgatan» framåt, förb förfärlgt låga, röda hus m e d jättehöga skorstenar. Hvlka k u n n a b o d e där h u s e n? Fattgt folk, tänker j a g, eller å t m n s t o n e m ä n n s k o r, s o m h a det rätt smått o m slantarna. Ä r n främlng h u f v u d s t a d e n, ja, då n å v ä l k n a p p a s t ö f v e r s l u s s e n ; p å s n höjd. r n AF Se där ha v Nygatstvärgränd o c h där Trädg å r d s t v ä r g r ä n d! Ä r e j T r ä d g å r d s t v ä r g r ä n d ett y p p e r l g t n a m n p å d e n llla g a t a n, s o m tll h ä l f t e n s k y m m e s af l u m m g a t r ä d, o c h s o m är h ä l f t ö f v e r v ä x t a f g r ä s o c h k a r d b o r r s t å n d? ÅSÖGATAN. er d e fattgas, d e s m å s o c h d e g a m l a s stad däruppe p å b e r g e t! solga F å r n l u s t att t v s t a m e d m g, o m d e t eller d e t v e r k l g e n är så v a c k e r t, s o m j a g s ä g e r, så g l ö m e j, att j a g h a r k a m e r a n m e d m g, så a t t j a g k a n l å t a a n d r a d ö m a m e l l a n o s s! V g å ö f v e r s l u s s e n, o c h så v k a v a f tll v ä n s t e r, t y d e t är j u b l o t t d e n d e l a f S ö d e r m a l m, s o m kallas Katarna, s o m vårt b e s ö k skall gälla. D e n andra delen, den s o m lgger på andra s d a n a f d e n l å n g a G ö t g a t a n, d e n är e j s å ntressant för oss, s o m vlja se pttoreska, r ö d a kåkar o c h små ruckel m e d trädgårdstäppor. RSTAGATAN. V styra stegen m o t hssen, m e n den g å v förb o c h fortsätta uppåt, n p å e n m ö r k, t r å n g o c h b a c k g gata, Stora Glasbruksgatan. Där NYGATSTVÄRGRÄND.

5 5 DUN 189y. V v o r o alltså p å G ö t g a t a n! D å f o r t s ä t t a v d e n tll s l u s s e n. T r o t s e r t l ö f t e är n n u h e l t vsst trött b å d e p å backar o c h kåkar o c h mtt sällskap. n t e! N å, d å är j a g b e l å t e n o c h f å r f ö r m g, a t t n t y c k t e, att d e t v e r k lgen var bra vackert däruppe Katarna! MSSFÖRSTÅND. AF SKSS F Ö R DUN SRYLLA. V A R F Ö R ser d u s å b e k y m r a d ut, K a r l? D e t står v ä l n g e n t n g l e d s a m t bref- H HAMMARBY vet?» TRADGARDSTVARGRAND.» D e t beror på, hur det åtmnstone nte.» m a n tar det. SJO. G l a d t är kakelugnen. F r å n r u m m e t b r e d v d h ö r d e s ett barns joller, rasslet af e n l e k s a k s v a g n s a m t l j u d e t af s m å t r p p a n d e fötter. N k a n s k e å t e r s m å t t t v n a r p å, att n ä n n n befnner er en storstad, låt oss därför g å n e d å t d e n»rktga» staden. T y c k e r n e j, att N y t o r g e t s e r ut, s o m n f ö r e s t ä l l t e r e t t t o r g K a t a r n a? T r o d o c k f ö r all d e l e j, att K a t a r n a ej har gator m e d ordentlga trottoarer! Söderm a n n a g a t a n kan öfvertyga er o m motsatsen. A m é s t e g u p p, g c k tll k a k e l u g n e n, d ä r h o n t o g eldgaffeln o c h rättade m e d den några träd, s o m vlle skrda fram. l d s k e n e t föll v a r m t öfver hennes behaglga anskte, o c h de m j u k a l n e r n a a f h e n n e s fgur a f t e c k n a d e s mot den flammande bakgrunden. M e n äfven d e n n a v a r m a ' b e l y s n n g såg h o n b l e k ut, o c h b l c k e n h ä f t a d e s t a n k f u l l p å d e d a n s a n d e lågorna. M e n n u är n säkert trött p å b a c k a r o c h trappor, därför söka v u p p den j ä m n a V ä r m d ö g a t a n, s å k a n n p å s a m m a g å n g få s e, att Katarna har annat vatten än Stadsgårdens. Se där v d slutet af gatan lgger H a m m a r b y s j ö! Har d e n ej bra vackra stränder? Tll o c h m e d det g a m l a färgeret där nästan passar n taflan. Ändtlgen bröt hon»karl...!» H o n v ä n d e åter framför h o n o m. Så gå v V ä r m d ö g a t a n tllbaka o c h v d a r e ; v g å åter förb s m å hus o c h kåkar, å l d e r d o m l g a, s o m d e b y g g t s f ö r h u n d r a år s e d a n, o c h det ena huset ej lkt det andra. V se, hur berget har gfvt hela stadsdelen sn prägel; lkt f å g e l b o n k l ä n g a d e s m å h u s e n sg fast vd berget, o c h stundom väntar m a n nästan a t t f å s e e n k l p p a falla n e d o c h k r o s s a e n hel rad af s m å nästen. tystnaden. tll soffan stannade» J a g k a n e j s e, att v k u n n a h a n d l a m e r a ä n e t t s ä t t att e r b j u d a h e n n e h e m hos oss.» på ett» M e n d e t blr e n stor uppoffrng för d g,» s a d e h a n» o c h o c h så ä r o v j u så trångbodda.»» J a g n e k a r e j tll, att d e t e n u p p o f f r n g från m n s d a, m n rädsla för h e n n e endast v o r e f e g t att b e g a g n a s g af skäl.» V förundra oss öfver det g o d a u t r y m m e t h ä r u p p e, s o m n u b o s t a d s b r s t e n s t d e r tllåter sådana stora gårdar o c h vdsträckta trädgårdar nu kännes s o m m e n m å h ä n d a är nbllad, o c h det ett sådant svep- SODRM ANNAGATAN.» S e h ä r», tllade han sn hustru. sedan dn menng -»Stlen j u från o c h r ä c k t e b r e f v e t tll» T a g del af det själf o c h säg m g är därom.» mg bekant dn syster Barbro! någontng rktgt vktgt, ack, det är D å måtte det vara t y h o n skrfver ju e l j e s så s ä l l a n.» Fru Amé lutade under det hon ögnade genom Men sg då papperet, NYTORGT. räckte honom som han sg. brasan, sutto som de tgande också, Men nu ha fylld v hunnt arbetarne från slaktare. Äfven åtskllga Katarnahus, där gatan här bakom tll d e n l å n g a af arbeterskor, k o r g b ä r a n d e bryggererna Götfruar, långt uppe, o c h där kantas af r ö d a plank, hvlka m a n skymtar stora trädgårdar. ett sprakade» M e n det k n a p p a u t r y m m e t,» nföll Karl h a s t g t,» d u h a r f ö r u t b l a n d f u n n t, att v å n n g e n är n ä s t a n f ö r t r å n g r e d a n f ö r o s s själfva, o c h n u vll d u h y s a n ä n n u en person där.» A m é svarade ej drekt p å detta u t a n k o m stället m e d e n n y f r å g a : s o m n kan se, särskldt säga o c h strrade munter oxdrfvande G ö t g a t a n har, på suddga GÖTGATAN. båda en stund nytänd det u t a n att N p e k a r p å e t t ltet h v t t h u s m e d d e n blå Fenx, brandförsäkrngsmärket, öfver porten o c h frågar åter, h v e m s o m k a n b o ett sådant hus. K a n n se d e t g a m l a paret, s o m skymtar fram b a k o m de små rutorna? Där har n svaret! Här u p p e Katarna b o de gamla, s o m staden nedanför ej längre har bruk" för! gatan, brefvet. h o n slutat, r ä t a d e h o n hastgt o r d, l a d e från Så m e d långa l a n d o c h rader af v a c k r a p o p p l a r eller körsbärsträd. Träd, b l o m m o r o c h sol, d e t är h v a d K a t a r n a h a r g o d t o m! s a t t e s g soffan b r e d v d s n m a n sg ltet själfsvåldgt e m o t h o n o m, VÄRMD OGATAN. nkast,» T r o r du, att h o n skulle vlja b o barnkammaren? J a g v e t, a t t d e t e j a l l t d b l r ang e n ä m t f ö r h e n n e, m e n h o n är j u e g e n t l g e n ej b o r t s k ä m d m e d n å g o n b e k v ä m l g h e t, o c h j a g s k u l l e f ö r s ö k a att ställa d e t s å b r a s o m m ö j l g t för h e n n e där. Llle Kurt, s o m ännu är ltet orolg o m nätterna, k u n d e lgga h o s o s s s ä n g k a m m a r e n, o c h h v a d K a t y beträffar, så s o f v e r h o n s o m e n l t e n g r s. M a r e får n a t u r l g t v s f l y t t a u t k ö k e t, d ä r d e t j u fnnes g o d sängplats.»

6 DUN om»ja, m e n d u s j ä l f nätterna.» 6 k o m m e r d å att bl störd»ah, mg g ö rdet ngentng nu, sedan j a g blfvt starkare ä n förr! Jag hade ändå just gått o c h tänkt p å förändrng d e t afseendet. Men kanske att d u ej t y c k e r o m att få lllen härnne?»» J a g t r o r e j, a t t d e t skall g e n e r a m g,» s a d e Karl,» t y j a g h a r lycklgtvs s ö m n s o m e n jätte, o c h n ä r d u så beredvllgt går n på att ta' Barbro huset, så vore d e t b r a e g e n d o m lgt, o m j a g, s o m är h e n n e s bror, satte m g "på tvären.»»således skrfver välkommen?»»ller d u,» nföll ännu vänlgare ut.» d u o c hber henne Karl,»det vara ser kanske A m é l o g e t t ltet s k ä l m s k t l e e n d e.»ja, o c h d å s l p p e r d u f r å n b r e f s k r f n n g e n. N k a r l a r t y c k a v s s t, a t t s å d a n t ä r d e t v ä r s t a som fnns.» Karl s å g något slagen ut, m e n påmnde henne o m, att h o n e n skrfbordslåda hade e n s t o r p a c k e m e d b r e f, s o m h a n s k r f v t tll h e n n e s o m fästman, o c h d ä r m e d fck h o n låta sg n ö j a. N ä r K a r l l t e t s e n a r e g å t t tll stt ä m b e t s r u m o c h A m é e n stund lekt m e d barnen, slog h o n s g n e r v d s k r f b o r d e t f ö r a t t b ö r j a brefv e t tll s n s v ä g e r s k a. M e n h o n fann, att h o n ej ä n n u h a d e d e n j ä m n v k t s n n e t, s o m v a r n ö d g, f ö r a t t h o n skulle k u n n a g ö r a d e t s å hjärtlgt, s o m h o n ö n s k a d e, t y, trots d e n seger hon t d g a r e v u n n t ö f v e r s g själf, f a n n h o n d o c k n u, att d e t verklgen v a r e n uppoffrng hon gck att göra. ndast e n g å n g hade h o n sammanträffat s n s v ä g e r s k a o c h d å f u n n t h e n n e surm u l e n o c h o s y m p a t s k samt b ö j d f ö r att se hela världen m e d svarta glasögon. Men så h a d e h o n e j heller dansat p å rosor, stackars Barbro. Allt sedan faderns d ö d hade h o n v a r t a n s t ä l l d s o m» h j ä l p r e d a» flere o l k a famljer, enär d e n n å g o t vårdslösade uppfostr a n, h o n fått, e j g j o r d e h e n n e s k c k l g a t t åtaga s g någontng annat, n u v a r h o n å t e r l e d g, därtll k l e n o c h ö f v e r a n s t r ä n g d, samt behöfde hämta sg e n td, nnan hon h ö r d e s g o m efter e n n y p l a t s. Någon annan än brodern hade h o nej att h y l l a s g tll, n e j, n g e n a n n a n h e l a v ä r l d e n, hvad v a r d å naturlgare?» S t a c k a r s B a r b r o, s t a c k a r s llla B a r b r o,» u p p r e p a d e A m é f ö r s g s j ä l f e n allt m e d ldsammare ton, an hon ännu kände sg s å v e k t s t ä m d, s a t t e h o n p e n n a n p å p a p peret. * B a r b r o vlle k o m m a o c h b o b a r n k a m m a r e n.» H o n hade mnsann aldrg blfvt bortskämd att dsponera eget r u m d e t fnge e n f a t t g o c h b e r o e n d e flcka s o m h o n c k e r ä k n a på, utan vara g l a d, o m h o n bott fnge t a k öfver hufvudet.» Det g c k e n m ö r k t o n a f btterhet g e n o m h e l a d e t bref, s o m k o m tll s v a r p å A m é s vänlga nbjudnng, o c h ändå hade denna sökt att p å e t t s å g r a n n l a g a s ä t t s o m m ö j l g t erb j u d a h e n n e e n f r s t a d tlls v d a r e stt o c h Karls g e m e n s a m m a h e m samt lofvat att anse h e n n e s ö m e n kär syster. t t löfte, s o m det kanske skulle bl svårt att hålla. KAPTN DRYFUS MÖT MD SNA FÖRSVARAR A m é v a r därför e j den bästa snnesstämn n g, d å h o n g c k n e r tll s t a t o n e n f ö r a t t möta sn svägerska, hvlken k o m m e d ett tåg söderfrån, m e n försökte att under v ä g e n skaka af s g stt m s s m o d f ö r a t t k u n n a m ö t a h e n n e ett gladt anskte. Hon h a d e e m e l l e r t d m s s r ä k n a t s g p å tden' o c h k o m några mnuter f ö r sent, så att passagerarne r e d a n stgt u r v a g n a r n e, d å h o n kom n p å perrongen, o c h denna myllrande männskomassa hade h o n svårt att taga reda på Barbro. H o n fann dock henne ändtlgen, s t å e n d e n v d e n v ä g g, m e d alla s n a s a k e r omkrng sg o c h m e d e n hjälplös o c h olycklg mn stt buttra anskte. Då h o n fck se A m é, klarnade h o n emellertd u p p o c h b e s v a r a d e t ä m l g e n v ä n l g t dennas välkomsthälsnng.»jag trodde, att ngen var e m o t m g,» sade hon,» o c h k ä n d e m g s å ö f v e r g f v e n b l a n d alla dessa främmande männskor.» Hon s å g tarflg ut sn g a m m a l m o d g a ADVOKATRNA DMANG O C H LABOR. k a p p a o c h sltna s k n n m ö s s a, o c h d e t m ö r k a t u n g a håret l å g o r e d g a testar o m k r n g hennes anskte.»du s k ä m s k a n s k e a t t g å m e d m g?» frå g a d e h o n tvärt, n ä r h o n märkte d e n hastga, pröfvande blck, h v a r m e d A m é öfverfor hennes person.»du msskänner m g,» svarade A m é lugnt,»jag tänkte blott, att d u blfvt b r a mager, sedan j a g s å g d g f ö r e t t p a r år s e d a n.»» J a, M A D f a r e j v ä l a f d a g l g t slt o c h s l ä p andras tjänst.» H o n lade särskldt stark b e t o n n g p å ordet»tjänst> f ö r a t t d ä r m e d a n t y d a, hvlken hennes t y c k e förnedrande ställnng h o n ntog, under d e t hennes bror svägerska lefde jämförelsevs lysande förhållanden.» V k u n n a s ä g a, a t t v alla ä r o t j ä n a r e o c h skulle säkert fnna oss mssbelåtna, o m det e j funnes n å g o n, s o m vore b e r o e n d e a f v å r nsats a f a r b e t e, d e t m å n u v a r a a f s t ö r r e eller mndre värde. O c h k a n s k e n ä r allt k o m m e r H V T T o c h K U L Ö R T från 6 5 Ö R tll K R. 1 6 : 4 5 p r meter slät randg, rutg, fasonerad, damast m. m. (crka 240 olka kvaltéer o c h 2,000 olka färger, m ö n s t e r m. m. ). SVART, XKBRD-SDF - endast äkta, när det nförskrfves drekt från mna fabrker SDN-DAMAST - fr S D N B A S T T Y G R pr robe» S D N - F O U L A R D, tryckt,» pr mtr. 90 öre-16,45 BAL-SDN FR. 6 5 öre16,45 SDN-GRNADN...» 9 0 Ö R 8,65 S D N - B N G A L N...» kr. 1,758,35 kr. 1 2,3058, Ö R 3,85 SDN=ARMÖRS, MONOPOLS, CRSTALLQUS, MOR ANTQU, sden tll T Ä C K N o c h FLAGGOR m. m. P O R T O = O C H TULLFRTT TLL H M M T. Profver o c h katalog o m g å e n d e. Dubbelt porto tll Schwez. DUCHSS, PRNCSS, M O S C O V T, MARCLLNS, G. XXennebergs Sden-Fabrk, Surch., (K. & K. HOFLVRANTÖR.)

7 7 DUN o m k r n g, är t j ä n a r e n m e r a o b e r o e n d e ä n d e n herre, s o m ej k a n r e d a sg u t a n hans h j ä l p.» d e t k o m b e s ö k, så att A m é e j b e h ö f d e s k ä m m a s för sn smpla svägerska.» D e t var en orgnell uppfattnng,» sade B a r b r o,» m e n d u h a r k a n s k e e j så o r ä t t.» tt stadsbud anskaffades n u för sakerna, o c h A m é l e d s a g a d e sn g ä s t g e n o m d e halfmörka, d m m g a gatorna, där gaslågorna orolgt fladdrade för o k t o b e r v n d e n. Så m y c k e t a n g e n ä m a r e blef kontrasten mellan ute o c h nne, o c h när Barbro äfven på det varmaste s ä t t v ä l k o m n a d e s af b r o r K a r l, h v l k e n g e n o m g ö r o m å l v a r t f ö r h n d r a d att m ö t a v d statonen, samt af K a t y, s o m afton u n d a n t a g s v s fått v a r a l ä n g r e u p p e ä n v a n l g t o c h n u r ä c k t e f a s t e r B a r b r o stora f a m n e n, så t n a d e h o n så s m å n n g o m u p p, o c h e t t ltet g o d t l e e n d e f ö r s k ö n a d e ett ö g o n b l c k h e n n e s a n s k t e. Men n u brast A m é s t å l a m o d.» S m p e l h e t e n l g g e r ej k l ä d e r n a,» sade hon,»utan karaktären, o c h j a g hade hoppats, att d t t n a t u r l g a g o d a f ö r s t å n d s k u l l e v a r a d g tll h j ä l p v d att s m å n n g o m o m d a n a d e n s a m m a jag hade t ä n k t...» H o n är n t e alls så ful, s o m j a g f ö r e s t ä l l d e mg, t ä n k t e A m é, där h o n satt m d t e m o t henne vd tebordet. H e n n e s ö g o n ä r o tll o c h rktgt vackra o c h m u n n e n behaglg, då d e t s u r m u l n a uttrycket ej vanställer d e n. B a r b r o k u n d e e j u n d g å att m ä r k a, h u r u s o m både Karl A m é menade väl m e d henne g j o r d e allt h v a d p å d e m a n k o m, f ö r att hon skulle k ä n n a sg h e m m a h o s d e m. Men just d e n n a deras, s o m h o n tyckte, planlagda vänlghet gjorde henne msstrogen gent emot d e r a s v e r k l g a k ä n s l o r f ö r h e n n e, - h o n k ä n d e sg fortfarande s o m en endast tolererad gäst. H o n h a d e l a g t m ä r k e tll, a t t A m é v d ett a n n a t t l l f ä l l e, d å h o n s a t t h e n n e s tålam o d p å prof, h ä f t g t r o d n a t tll, s a m t att n å g ra häftga o r d dallrat p å h e n n e s läppar, m e n att h o n å t e r s l u t t m u n n e n l k a s o m f ö r att stänga d e m n n e, o c h h o n l ä n g t a d e n u efter att e n g å n g få h ö r a h e n n e r k t g t b r y t a u t förgå sg. D e t vore tusen gånger bättre, t y c k t e B a r b r o, ä n d e n n a m e d l d s a m m a själfb e h ä r s k n n g, s o m v a r r e n t af s å r a n d e. tt vänta s å d a n t tllfälle s k u l l e e j h e l l e r l å t a l ä n g e på sg. Barbros toalettartklar voro delvs g a n s k a bedröflgt skck, o c h A m é k ä n d e sn h u s m o d e r l g a ära k r ä n k t a f att s ä n d a d e m tll t v ä t terskan sådana de voro o c h föreslog därför en d a g, s å s o m a l l t d p å d e t m e s t g r a n n l a g a sätt, att t a g a h e m e n s ö m m e r s k a, h v l k e n d e l s s k u l l e upphjälpa det g a m l a o c h dels sy nytt. Men s t ä l l e t f ö r att t a c k s a m t b f a l l a tll d e n n a ano r d n n g blef Barbro stucken o c h förklarade, att h e n n e s l n n e v o r e g o d t n o g, s a m t att, o m h e n n e s k l ä d e r f ö r ö f r g t e j v o r e t l l r ä c k l g t storstadsmässga, k u n d e h o n hålla sg u n d a n, när» S j u n g ut för en g å n g!»» J a g h a d e t ä n k t, att d e n v ä n l g h e t, v v s a dg, så s m å n n g o m s k u l l e l o c k a f r a m b l o m m o r u r d e n k a r g a j o r d m å n e n, s a m t att v tll sst s k u l l e b l så o g e n e r a d e m e d h v a r a n d r a, att v öppet o c h utan omsvep kunde göra hvarandra u p p m ä r k s a m m a p å h v a d s o m brster oss b å d a m å n g a a f s e e n d e n, u t a n att t a g a h u m ö r eller m s s t ä n k a, att n å g r a m n d r e ä d l a b e v e k e l s e grunder läge nunder.» A m é h a d e blfvt alldeles blek af snnesrörelse, m e n d å h o n såg u p p, stod Barbro framför h e n n e m e d glänsande ö g o n o c h blossande knder.» R ä t t så, n u har j a g fått f r a m d e t,» r o p a d e hon.» D u har msstagt d g på m g, mssuppfattat m g. D u har hela tden gått o m k r n g m g s o m k a t t e n k r n g h e t g r ö t, r ä d d att b r ä n n a n o s e n, m e n p å s a m m a g å n g frg p å att få veta, hur den smakade. A h, j a g är så g l a d ö f v e r, att d u n u ä n d t l g e n s t u c k t f r a m t a s s e n från s a m m e t s h y e n d e t.»»barbro!»» D e t s k a l l b l b ä t t r e n u, s k a d u få se, O, j a g känner m g s o m befrad ur ett slkesn ä t, s o m httlls o m s l u t t m g m e d s n a fna m a s k o r, så att j a g e j k u n n a t k ä n n a m g fr. N u v e t j a g, att d u o c k s å är e n fattg, s y n d g männska lksom jag o c h cke den ängel du v e l a t g ö r a d g tll. H ä r är j a g n u! Banna mg, slå m g, m e n f ö r k r o s s a m g e j m e d d n godhet!» A m é l ä t h e n n e g r å t a ut, m e n d å k r s e n v a r över, s a d e h o n m l d t :» V h a d e slagt n p å orätt v ä g, K a r l o c h jag, v s å g o, att d u v a r n e r v ö s o c h ö f v e r a n strängd s a m t vlle skona d g så m y c k e t s o m möjlgt. A t t d e t s k u l l e såra d g, t ä n k t e v e j på, m e n j a g fattar n u, huru d u hela t d e n h a f t d e t n o m d g o c h l o f v a r d g att f ö r framt d e n v a r a e n r k t g l t e n a r g b g g a tll s v ä gerska.» (s ) P e r M. Svanfeldt. Neutrala Kärntvål tll ylletvätt tll lnnetvätt a nvändes lampllars Monténs Olentvål gast sålunda: 4 V * Jakobstorg V * STOCKHOLM*»V kg. tvål kokas 2 lter vatten; när tvålen är upplöst, tllsättes under omrörng 2 0 å 25 lter ljumt vatten; denna utspädda lösnng neddoppas plaggen. Vd ylletvätt böra såväl lösnngen som sköljvattnet hafva 36 å 38 grader.» Fnnas hos de flesta specerhandlare samt mna butker. S l f v e r m e d a l j Köpenhamn 1S88. Guldalj Stockholm = VOL, HYACNTH, HLOTROP, T H A - R O S - P A R F Y M prsbelönta vd 8gy SYRN M. M. FL. FL. års utställnng G U L D M D A L J : : Försäljes v&ra butker S A. z A. Kefrerngrsffatem " V e e t e r l å n g f ^ a t a x Q T. 64 6g. T = z samt hos alla fnare Parfymhandlande rtkeu \ Trttt VÅRA LLUSTRATONR. : T T T S T Ä L L N N G N P A R S blr nästa år n o g ^ något, s o m k o m m e r att tlldraga sg hela världens uppmärksamhet, o c h ntresset för densamma är redan nu stort. n hel kår af arbetare är rörelse på utställnngsplatsen från m o r g o n tll kväll, den ena utställnngsbyggnaden efter den andra börjar resa sg. Antaglgt är väl ock, att denna utställnng skall värdgt bdraga tll frandet af det nttonde seklets afslutnng o c h alla hänseenden öfverglänsa sna föregångare. Ur ett franskt verk öfver utställnngen, hvlket är under utgfvande, dela v dagens n u m m e r en afbldnng af Parsutställnngens mposanta hufvudentré. T Z A P T N D R Y F U S ' M Ö T fängelset R e n n e s sna försvarare, advokaterna Demange Labor kunde ej vara annat än grpande. hvlken stor tacksamhetsskuld han stod tll dessa bägge oförskräckte män hade han ännu på långt när ej reda på, ja, de hade httlls vart h o n o m så fullkomlgt obekanta, att han knappt hört deras namn. Öch nu k o m m o de för att sätta h o n o m n»affärernas» hela gång, för att låta h o n o m få del af en den otrolgaste roman, hvlken han själf var hjälten eller offret, m e n o m hvars vktgaste nnehåll han knappt hade en anng. K ONUNGN O C H D R O T T N N G N hafva afrest tll Norge, där den senare lksom föregående år några veckor k o m m e r att vstas vd Sknnarböl. K o n u n g e n stannar vd B y g d ö utanför Krstana tll den 24 dennes, då han m e d Drott afreser tll Marstrand för att där s o m vanlgt tllbrnga några veckor. Å Katrnelunds vårdanstalt emottages nerv- snnessjuka kvnnlga patenter, tll anstalten. l:sta klass. Ansöknngar ställas lse ennwall, Föreståndarnna. Va postlnjen SASSNTZTRLLBORG förlas den snabbaste förbndelsen tll kontnenten elst de stora, elegant be- kvämt nredda hjulångarne Svea Qermanla samt propellerångarne Bex mperator. OBS. 1 ndast en tullbehandlng! Vdare genom von ssen & Frck, Malmö, Kontnentkontoret, Trelleborg, Stockholms Sesebureau, Stockholm, genom hvlken senare bljetter för resor öfver hela världen tllhandahållas. -Svenska rundresebljetter utlämnas genast utan tllägg af provson. 19 Stora Nygatan. N:r 29 S:t Paulsgatan. Food. Herr Axel Lennstrand, Gefle. Härjämte sändes fotograf af mn llle )sse, Sven, 1 år 8 mån., som de senaste månaderna är det mg ett nöje ;t vtsorda detta födoämnes enär llle Sven, då han bör.de örtära»mellns Food», var ganska ag klen, men tllfrskat. Högaktnngsfullt MY HALLNGRN, född Söderström. HOFLVRANTÖR A. N:r Utlåtande om Mellns KONGL. U T S T Ä L L N N G S T V Å L A R : TTÄRLDNS F Ö R N Ä M S T A K V N N L G A SM» D e t kan d u ändå nte vara,» snyftade Barbro, ' M A R skall, enlgt en svensk-amerkansk td» t y t y d u h a r ä n d å l t e t a f ä n g l a n a t u r - nng, vara fru Maron Lljenstolpe, hvlken nylgen ut d g.» antagts tll nstruktrs smnng nom W o m a n s Athleto Club Chcago. Fru L. har graduerats vd k. smsällskapet Stockholm. utvdgade nynredda Restauratons- & Cafélokaler rekommenderas. Dner ä 2 3 kr. samt ä la carte. Vördsammast T. FABRKSAKTBOLAG = Hon kastade sg ner framför A m é o c h m e d h u f v u d e t h e n n e s k n ä b r a s t h o n u t e n ldelsefull gråt. HOTL CONTNNTALS Wjuvckrare. A H Y L N & COS 0U$TAF PM$ BRYGGR-M. ödts K ö p a l l t d r a d a t o r s m ö r! Stocfebolm 66 Götgataa 66 Stocftbolm Mellns Fut ooedsl»utande uppf ut m ärkt a \ < resommenberat: sm twvet&nn$at af: jenskaper, nu alldeles! Cager-dl, agerdrcka Tandläkare TOM von HALL. M o n o g r a m. j. Plsner-Öl, skällare-drcka Prof af M L L N S F O O D s ä n d e s p å sam såsom spuadht: egäraaxel n gratslennst rand, franko från Gef l e, eneraldepot för Sverge, Norge, Danmark Doktor Thora Wgard h l» s t e r - l > r c k «Rkstel 18. Fnland. frenumerera på *Jdun' Allm. telef Marstrand. (Nord. A. B. 8120) 15 Stureplan 15. Hvard. 102, 56. Helgd AHm. Telefon praktserar från den 20 jun Göteborg Bruksanvsnng följer hvarje burk. nsänd 1 kr. frmärken under adress»monogram», Kalmar p. r., så erhålles portofrtt ett anglosaxskt alfabet 3 storlekar. Nödvändgt hvarje hem. (75) Éj jj to TO to o

8 Husmödrar! Y A SVART, HVTT OCH K U L Ö R T, B A L -, S Ä L L S K A P S - OCH P R O M N A D T O A L T T R största urval. Sändas drekt tll tll prvatpersoner meter- styckevs från största urval. Sändas drekt tll prvatpersoner meter- styckevs från 50 öre tll Spara är lösen för hvarje husmoder en begränsad hushållspennng 1 Huru göra en verklgt stor besparng? Jo, använden dra hushåll Pellerns Margarn, Göteborg, som är *""". SPNNR &C:, S n o e n t ^ g e t (fornt J. Zfrrers Sdenfabrk), Zurch, Schwez. tll fabrfesprser franfeo ocb tullfrtt Zurchs äldsta Sden-etablssement, grundl Rekvrera prof ver l ^»»»****»- bäst, drygast Fru Orn's Ateler godtgör å sparkasseräknng B %. k hvarje bok kan lyftas ntll kr. 1,000 månaden utan särskld uppsägnng. (G ) Sydsvenska KRDT-AKT-BOLAGT, - 5 % Kaptalräknng fnnes tll salu Stockholm hos de flesta Herrar Sparkasseräknng Räntegodtgörelse 5 proc. landsorten boende torde hänvända sg drekt tll banken. Aktebolaget Stockholms Dskontobank Regerngsgatan. ALLA SJUKDOMAR SLM-AFSÖNDRNG, TT OUPPBUNNT VRKSAMT BOTMDL LUNGOR LNDRAR OCB. BRÖST, LNDRAR KATARRH, DN SMÄRTSAMMAST HOSTA M A N BSTÄLLA DRKT UNDR A D R S S : OCH BO- 8chutzengel-A.pothéke des A, Therry n Pregrada bed MohUsch-Sauerbrunn, ÖsterrecJ, Franko hvarje poststaton Skandnaven kosta 12 små eller 6 dubbelflaskor kr. 8:. Mndre sändas cke. Sändas mot efterkraf. Kraft verkan ÖRBRO KX af den äkta engelska under-salvan.,,,,... M D DNNA MBBgH Hll BNRÖTA SALVA BLF N FULLKOMLGT KRÄFTARTADT LDAND. LÄKT, 14 ÄR G - A M M A L NYLGN FFVN FÖR OBOTLG' A N S D D TT 2 2-ARGT SVART NGLSK UNDRSALVA MR TT VD D» V R A S T, ÄFVN GAMLA SKADOR M D DT BÄSTA RSULTAT ANVÄNDT MDL M D UTMÄRKT DRAGNNGS- Bäst! Bllgast! Säljes hos herrar Specer-, Delkatess Kaffehandlande. Högstedt & C:o 32 RGRNGSGATAN Bordeaux- & Bourgogne-vner BLLGA C. G. PRSR. Lagerström Stockholm Frej amagasnet Sybebttrs- Modeaffär. Specaltet: Garnerlngsartfelar tll KÄDNNGAR o. KRAFT. ngelsk undersalva fnner användnng vd: ondt bröst hos barnsängskvnnor, stocknng mjölkflödet, förhårdnader bröstet genom ros, vd allehanda gamla skador, öppna fötter eller ben, sår, eksem, svullna fötter, t. o. m. vd benröta, vd hugg-, stck-, skott-, sntt-, krossår; för feakrrtn utdragnng af alla främmande ämnen, såsom: glas, träflsor, sand, hagel, PKflMM, törne m. m.; vd alla bulnader, växter, karbunklar, nybldnngar, t. o. m. kräfta; mot fulslag, nagelbulnader, bläsor, onda fötter, ALLA SLAGS BRÄNNSÅR, förfrnsna lemmar, vd lggsår hos sjuka, svullnad halsen, mot spkbölder, mot örsprång, vd hndlöshet hos barn m. m. m. m. JU ÄLDR DN NGLSKA UNDRSALVAN BLFVR, DSTO BÄTTR RSULTAT hvarje famlj bör alltd fnnas ett förråd af DTTA NDA HJÄLPMDL. Mndre Ä N 2 dosor sändes ej; försändes endast mot förutnbetalnng af beloppet eller mot efterkraf. Kostar postporto, fraktsedel npacknng m. m. kr. 6 :. Talrka 3 2 Stockholm Specaltet: KAPPOR. attester tll förfogande. FnAa nl/nnccfolla- Schntzengel-Apothelxe des A. Therry l m TT FÖRSTÅ NKLT, respektabelt ungkarlshem, helst stad eller flg trakt, önskas af en flcka af anspråkslös men god famlj, kunng alla nom ett hus förekommande göromål. Van vd skrfgöromål, bträdt såväl på kontor som vd posten. Svar emotses tacksamt, adress»september 1899», Lycksele. (83j (74) NDRVSNNGSVAN LÄRARNNA erhåller tll hösten god plats på gods Södermanland. Norra nackorderngsbyrån Mäster Samuelsg. 62, Stockholm. (77) U P UNG FAMLJ, bestående af man, hustru ett årsgammalt barn samt 2 jungfrur fnnes j>lats för en bldad, bättre flcka som barnvardarnna. Hon bör vara omkrng 20 år, ordentlg, hurtg, rask gladlynt samt vllg att»gå frun tllhanda». Mycket fna rek. erfordras om möjlgt muntlga. Motsvaras förväntnngarna fästes vd lönen ntet afseende. Ansöknngar fotograf nsändas denna månad tll portvakten, Stureplan 6. (50) JOH. L U N D S T R Ö M & C:o. Stenkol, Cokes, l:ma masknkrossad A n t l u * a e t 9 bästa bränsle för L L N M N A T O N S K A M N X V Ä R M N C S S A R R. Allm. tel Kontor: # 2 Skeppsbron»». Rkstelefon «7 Alm. tel. e» 1 9. Försäljnng: S Strandvägen S. Rkstelefon 2 2 2» Allm. tel Flal: 1 Parmmättvregatan l. Rkstelefon N UNG TYSKA söker tll 1 aug. eller senare plats som sällskap hjälp, äfven att tllse barn. Goda rek. Närmare genom Fru. Kallstenus, Vlla Allero, Helsngborg. (82) N UNG, BLDAD TYSKA, af god famlj, önskar den 15 okt. eller 1 nov. anställnng fnare famlj Stockholm. Svar tll». N.», duns exp. N FLCKA AF GOD FAMLJ, van vd skrfgöromål, önskar skrfverbefatteller LÄRARNNTJÄNSTRNA vd en nng hos någon ämbets- eller affärsman, helst hem, där hon emellanåt kan få gå fast mndre folkskola en mellan två statoner flyttande småskola nom Svegs för- frun tllhanda blfva lem af famlsvar tll»h. Sgren», adr. Farnge. samlng Herjeådalen, sökes hos skolrådet, jen. adr. Sveg, före 15 nstundande august. Tllträde 1 oktober Läsetd 7 månader årlgen. Ärslön resp, kr. jämte bostad skolhus (utom å ena småskolestatonen) ved. 15 kr. resebdrag. 4 månaders uppsägnngstd. god skolunderbyggnad lust falsveg den 3 jul lenhet för skrf- kontorsgöromål, erhålskolrådt. (G ) ler förmånlg plats. Svar jämte fotograf adresseras tll Herrar Seelg & C:o, Sthlm f. v. b. (85) n u n g flcka, SLÖJDLÄRARNNPLATS. Slöjdlärarnneplatsen vd Skolhemmet för blnda döfstumma Venersborg är ledg, att tllträdas vd nästkommande hösttermns början. Lön 300 kr. för år allt frtt, utom tvätt. Ansöknngar ställda tll skolhemmets styrelse nsändas tll undertecknad, skolhemmets föreståndarnna före jul månads utgång. Venersborg d. 6 jul N FR. 7 KL. LMNTARL. mycket goda betyg utexamnerad flcka, önskar höst komma god famlj, där hon kan erhålla, undervsnng musk mot att hon undervsar mndre barn vanl. skolämnen o. språk. Lön begäres cke. Reflekterande vände sg tll kyrkoherden O. Martnsson, Brattfors & Flpstad. (61) lsabeth Anrep Nordn. F LCKA, som tagt s. k. studentexamen, erhåller elevplats å apoteket Högsby. Lön 300 kr. allt frtt. (72) Pregrada be Robtsch-Sauerbrann. D e p ö t e r å d e flesta a p o t e k. Centraldepdt för Skandnaven: Fabrken Farma, Campagnestraed34, Köpenhamn Ö. RÄSTDOTTR önskar tll hösten plats, att mot frtt vvre deltaga ut alla hushållsgöromål. Svar tll»19 år», Berg. (81) LÄRÅR (G ) Jag varnar mot nköp af värdelösa förfalsknngar ber att noga akttages att på hvarje degel måste ofvanstående skyddsmärke frma»schutzngl-apothsk DS A. THRRY N PRGRADA» vara nbrändt..muu K U U ä b l c U e. OBS.! Goda löneförmåner, MOT STLLAR TLL O O H M D G A M L A L D A N D N. 2) Verkar förträfflgt vd alla halssjukdomar m. m. 3 ) Fördrfver grundlgt hvarje feber, ) Helår öfverraskande alla sjukdomar lefvern, magen tarmarne, synnerhet magkramp, kolk värk underlfvet. 5) Borttager smärtorna botar hämorrhoder. 6) Verkar lndrgt afförande blodrenande, renar njuren, borttager hypokondr melankol stärker aptten matsmältnngen. 7) Tjänar förträfflgt vd tandvärk, hålga tänder, skörbjugg munnen vd alla tand- munsjukdomar borttager uppstqtnngar dålg lukt. 8) Är ett godt el mot mask, bnnkemask vd epleps. 9) Tjänar såsom ett underbart utvärtes boteel för alla sår, frska gamla ärr, ros, hettbleromor, fstlar, vårtor, BRÄNNSÅR, förfrusna lemmar, klåda, utslag, spruckna, sträfva händer m. m. förtager hufvudvärk, susnng, reumatsm, gkt, örvärk m. m. Detta el bör, såsom första hjälp, cke saknas någon famlj, synnerhet under nfluensa-,., kolera- eller andra epedemer. tt enda prof öfvertygar bättre än någon kungörelse. Akta är denna balsam endast, om hvarje flaska är tllsluten en slfverkapsel, som bär mn frmastämpel: A D O L F T H R R Y, - A P O T H K Z N M» S C H U T Z NGL N FRGRADA» är försedd ofvanstående gröna skyddsmärke. HVARST TORD LATS ÖNSKAR bldad, huslg flcka, kunng matlagnng, baknng, sömnad, väfnad m. m. Ordentlg, punktlg. Svar tll»gladlynt», duns exp. f. v. b. (79) (latnare el. realst) väl vtsordad fnnes 2:ne elevplatser å apoteket»kronan», Chrstanstad. Vdare delar Carl Arhén. TAR FNNS o För student eller studentska A p»röfra.cl o c l jo<teä.cl af sundletsltollesrlum.. DPÖT N PÅLTLG, bldad flcka, kunng hushållsgöromål, önskar plats för skolhushåll eller hos äldre fruntmmer Stockholm. Svar tll»a. V. A.», kerö p. r. (76) (s. T. A ) nda äkta engelska ] KCKLG LÄRARNNA söker^ plats. Undervsar svenska ämnen, språk, musk, handarbeten. Barnkär, godt lynne. Svar»Ntsk», duns exp. f. v. b. (78) Specerhandlande Landsorten. Denna balsam är: 1) Drottnnggatan 6. LDAD FLCKA, som 17 år haft plats samma famlj, men gen. dödsfall blfvt därfrån ledg, önskar tll hösten plats, helst på landet, prästgård eller annat bldadt hem, som värdnna, om så önskas, hafva tllsyn öfver barns uppfostran eller som sällskap, läs- skrfhträde samt hjälpreda åt äldre person. Goda ntyg fnnas. Svar tll»plkttrogen 62», adr. Frm. M. & H. Ahlstrand, Motala. (73) P Bankaktebolaget Hushållsräknng 5 %. Kassafack tll 15, 20, 25 kronor. B (Hushålls-Socker) 5 % StockholmÖfre Norrland, GÖTBORG, Västra Sverges största, fullständgaste mest renommerade handelsläroverk. Omfatfar alla tll hand elsbldnng hörande ämnen. 15:de arbetsåret. 9 specallärare. nträde när som helst, önsklgast vd termnernas början, 15 aug. 9 jan. Moderata afgfter. Plats anskaffas flesta fall. Holmqvsts skrfmetod är landets mest sprdda af staten antagen som normalmetod. Skrfkramp behandlas. Begär program. Tel Flp uolmqvst, Öfverlärare vd Teknska skolan Stockholm, lärare vd Chalmersska nsttutet. S _ 5 % & Afskrfnng H olmqvsts ANDLSNSTTUl TANTO 5 t l ( R O S S 5 % Sparkasseräknng Upp- tér-tyger. Rkhaltg profkotlekton af hemväfda mode-nyheter. BÄSTA SYLTSOKR. af AKTBOLAGT STOCKHOLMS HANDLSBANK 8 Arsenalsgatan 8. Deposton - Häft. ä 24 nya, moderna monster å Klädnngs Kostymtyger, Mattor, Möbel- Por- fe FÖRYARNGSFACK fnnes nstundande 1 nov. Närmare under adress Fru Jeanette Bager, Thorsberga, Hellberga. (G ) Meelalnden om MMt Försäljnng genom HUSQVARNA DP0TR samt genom de flesta större järnhandlare Skandnaven Fnland. Prsk.ua.nt grats ocb franko Gustaf Adolfs Torg n:r 14, k r 4, 3 1 5, ) ODST, skcklg, fortfärdg godt sätt, får förmånlg årsplats stor stad den l:ste nästk. sept. Svar tll»1876», duns exp. (84) V e l o c p e d e r. Bästa svenska materal. jé Omsorgsfullaste arbete. (Fonder M Plats Hushållerska Aktebolaget Stockholm, Fredsgatan 24, NKLT HM på landet sökes anspråkslös lärarnna, komp. underv. vanl. skolämnen, tyska musk. Svar portr. pret. tll»j.», Brännarp p. r. (80) HUSQVARNA rekommenderas benägen åtanke. Välkänd elegant sntt tll moderata prser. Fnaste rekommendatoner öfver hela landet. Förfrågnngar besvaras omgående. 2 UTHYRAS för Damtolletten, 19 Tunnel g. Stockholm, jfc KOKBKSKA, verklgt skcklg så väl enklare som fnare matlagnng, baknng m. m. erhåller förmånlg plats den 24 okt. mndre famlj på landet. Betyg äfvensom uppgft å rekommendatoner samt lönevlkor, torde nsändas under adress. Fru Helga Martn, Åkers Krutbruk, Åkers Styckebruk. (66) Husföreståndarnna erh. plats hos tjänsteman stad mellersta Sverge. Svar uppgft om löneanspråk jämte fotograf, som återsändes, ns. genast under adr. >L.», sklstuna p. r. ngen göre sg besvär som ej kan vll lämna en gosse om 4 år moderlg omvårdnad. N 24-ÅRG, bldad flcka, resv. o. kunng engelska ^språket, söker plats, ant. som sällskap åt någon äldre dam, eller en famlj, där barn fnnes att vårda. Närmare upplysn. hos fru va Wgström (Ave), Helsngborg. (63) N BÄTTR 19-årg flcka, som genomgått småskolesem. som nneh. plats, önskar höst dylk för att underv. mndre barn deltaga husl. göromål. Svar. tll»gerds»,»öhne p. r. (62) NKL BLDAD FLCKA söker plats, kunng matl., bak, syltnng, sömnad väfnad. Svar tll»karn», Gagnefs p. r. (61) UNG FLCKA af fn famlj önskar nackorderng på landet att lära hushållsgöromål. Svar tll»hemlf», duns exp., Stockholm. (85)

TORSDAG-EN D E N 27 J U L I 1905

TORSDAG-EN D E N 27 J U L I 1905 N:R 8:DE Å R G. TORSDAG-EN D E N 27 J U L I 905 3 0 (969) nat än demokratsk, som hela hennes hstora vsar, o c h t r o t s all g l a n s s o m omgaf h e n n e k ä n d e h o n sg l å n g t från l y c k l

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 16 APRIL 1908. tagit form. * * N

T O R S D A G E N D E N 16 APRIL 1908. tagit form. * * N N:R 16 (1111) T O R S D A G E N D E N 16 APRIL 1908. 21:STA ÅRG. HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: J O H A N NORDLING. B Änders Österlng 13 som lyrsk dktare. a B T IKSOM SKÅNE är en landsdel för sg vårt

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

N:R 26 (1225). SÖNDAGEN DEN 26 JUNI 1910. 23:DJE ARG.

N:R 26 (1225). SÖNDAGEN DEN 26 JUNI 1910. 23:DJE ARG. N:R 6 (5). SÖNDAGEN DEN 6 JUNI 90. 3:DJE ARG. HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. Foto för Idun af hoffotograf A. Bloberg:. 37 aflägga e n vst h o s den forne s t u d e n t k a r a t e

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

amanuensbefattning och 1902 utnämndes han till andra amanuens vid Historiska

amanuensbefattning och 1902 utnämndes han till andra amanuens vid Historiska NR 0 (949) TORSDAGEN DEN 9 MARS amanuensbefattnng 902 utnämndes han tll andra amanuens vd Hstorska museet, hvarest han alltjämt kvarstod, tlls han år 90 kallades tll ntendent vd Nordska museet. Under tden

Läs mer

Emily Crawford. N:r 37 (143) Fredagen den 12 september 1890. 3:dje årg.

Emily Crawford. N:r 37 (143) Fredagen den 12 september 1890. 3:dje årg. ed da n:r följer duns ode önstertdnng n:r 9 tll dem, som abonnerat å dsamma xrum, crtumd :r 7 (4) Fredag d september 890. :dje årg. mosprs: 85 öre pr prad (0 stvelser). För latssökande 'edga platser> 5

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

6ort sin dofter under gammatdags pomp oc fi ståt. Tri Q er re Cart ije eer~fift ßeufsfa gifter FOR- K.VI N NAN M OCH HEM M ET! IFRITHIOF-HELLBERG

6ort sin dofter under gammatdags pomp oc fi ståt. Tri Q er re Cart ije eer~fift ßeufsfa gifter FOR- K.VI N NAN M OCH HEM M ET! IFRITHIOF-HELLBERG N:R 6 (1517). 29:DE ÅRG. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. UPPLAGA A. I LCISTRcRADf^ TI DN NG FOR- K.VI N NAN M OCH HEM M ET! IFRITHIOF-HELLBERG SONDAGEN DEN 6 FEBRUARI 1916. HUFVUDRED AKT OR : ERNST HÖGMAN. RED.-SEKRETERARE:

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

N:R 32 (1023) TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 1906. 19:DE ARG.

N:R 32 (1023) TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 1906. 19:DE ARG. N:R 32 (023) TORSDAG D 9 AUGUSTI 906. 9:DE ARG. HUFVUDRED AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG. för dessa dagar ha stt gfna ntresse. Sveaborg, beläget half ml utanför Helsngfors, anlades år 749

Läs mer

FOR-KVIN NAN s OCH HEM MET! 1 FRITHIOF HEL LBERG

FOR-KVIN NAN s OCH HEM MET! 1 FRITHIOF HEL LBERG Det här verket har dgtalserats vd Göteborgs unverstetsbblotek. Alla tryckta texter är OCRtolkade tll masknläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopera texten från dokumentet. Vssa äldre dokument

Läs mer

I FONDEN UNDER KONUNGENS BYST DE UPPSTÄLLDA PRISEN OCH DÄR FRAMFÖR BORDET FÖR HONORATIORES MED PRINS CARL OCH PRINSESSAN INGEBORG.

I FONDEN UNDER KONUNGENS BYST DE UPPSTÄLLDA PRISEN OCH DÄR FRAMFÖR BORDET FÖR HONORATIORES MED PRINS CARL OCH PRINSESSAN INGEBORG. N:R 7 ( 9 4 6 ) NORDSKA SPELEN STOCKHOLM 905. TORSDAGEN D E N 6 F E B R U A R 905 AFSLUTNNGSBANKETTEN CENTRALBADETS TENNSHALL. 8:DE ÅRG- TECKNNG FÖR DUN AF C. OLAUSSON. FONDEN UNDER KONUNGENS BYST DE UPPSTÄLLDA

Läs mer

des af den framstående konstälskaren och samlaren grefve Gustaf Adolf Sparre till KullaGunnarstorp och hade länge sin plats på detta

des af den framstående konstälskaren och samlaren grefve Gustaf Adolf Sparre till KullaGunnarstorp och hade länge sin plats på detta LÖRDAGN D N 23 MAJ 1903 N:R 2 1 (856) våld hans hufvud föll för bödelsyxan Köpenhamn. K o m så Vanas genom köp tll en annan stormanssläkt, ätten Blle. Sten, son af Claus Blle tll Alnge, är ägare tll Vanas

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman 1 På sjukhuset Det är en solig dag i början av juni. Rolf Lindberg går in på sjukhuset. Han har en bukett blommor i handen. Det är blåklint och

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång Öbacka BRUS Mars 2015 EXTRA TUNT NUMMER 24 SIDOR Tps och fakta om sjukdomar Lättlästa böcker Japanska konstformer Baksdan: På gång Daglg verksamhets andra nya enhetschef INNEHÅLL 3 Turer med kärnkraft

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer