Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ"

Transkript

1 Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Bruksanvisning och teknisk beskrivning Fästskruv Indikatorer för modulens mätstorheter 3 I > I I L1 I L I L3 I o IRF Förenklad reläsymbol Indikator för självövervakningssystemet (IRF) Teckenfönster, siffror / I > I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] Kvitterings-/ avläsningstryckknapp Reset/Step Indikatorer för inställningsvärden I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n Indikatorer för switchgrupperna SGF, SGB och SGR t o >> [] s SGF SGB SGR TRIP Programmeringstryckknapp Program Indikator för utlösning Fästskruv 879B SPCJ 4D9 Modulens typbeteckning

2 1MRS MUM SV Utgiven Upplaga A (ersätter 34 SPC 3 SV1) Granskad TK Godkänd TK Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Rätt till tekniska ändringar förbehålles Innehållsförteckning Tryckknappar... Teckenfönster... Huvudmeny... Undermenyer... 3 Programmeringsswitchgrupper SGF, SGB och SGR... 4 Inställningar... 5 Inställningsmode... 5 Exempel 1: Inställning av reläets funktionsvärden... 7 Exempel : Inställning av switchgrupperna... 9 Registrerad information Trip test -mode... 1 Exempel 3: Tvångsaktivering av utgångarna Funktionsindikatorer Felkoder Tryckknappar På relämodulens frontpanel sitter två tryckknappar. /-tryckknappen används för att kvittera funktionsindikatorerna och för att röra sig framåt eller bakåt i huvudmenyn eller undermenyerna i teckenfönstret. Tryckknappen används för förflyttning från en viss position i huvudmenyn till motsvarande undermeny, för att gå in i en inställningsmode för en given parameter och för att tillsammans med -tryckknappen verkställa och lagra en inställning. De olika funktionerna beskrivs i bruksanvisningen nedan. Teckenfönster Mät- och inställningsvärden samt registrerad information presenteras i teckenfönstret på den mätande relämodulen. Teckenfönstret består av fyra siffror. De tre gröna siffrorna till höger visar mätvärde, inställningsvärde eller registrerat värde och den röda siffran ytterst till vänster anger registrets kodnummer. Det mät- eller inställningsvärde som presenteras, indikeras av en närliggande, gul LED-indikator på frontpanelen. Då ett lagrat felvärde presenteras i teckenfönstret, anger den röda siffran numret för motsvarande register. Då teckenfönstret arbetar som en funktionsindikator, presenteras endast den röda siffran till vänster i fönstret. Då matningsspänningen påkopplas till en relämodul, testar modulen först teckenfönstret genom att tända alla siffersegment i teckenfönstret, inklusive decimalkomma, medsols i tur och ordning under ca 15 sekunder. Därefter tänds det mittersta segmentet av varje siffra i tur och ordning. Hela sekvensen genomgås två gånger. Testproceduren avslutas med att teckenfönstret slocknar. Testproceduren kan avbrytas genom att trycka in -tryckknappen. Modulens skyddsfunktioner fungerar under den tid testningen pågår. Huvudmeny Alla sådana uppgifter som behövs under normal drift finns tillgängliga i huvudmenyn, till exempel mätvärden i realtid, gällande inställningsvärden och lagrade felstorheter och värden. Informationen i huvudmenyn aktiveras för presentation med hjälp av - tryckknappen. Då -tryckknappen trycks ned ca ekund, stegar teckenfönstret ett steg framåt i menyn. Om tryckknappen hålls nedtryckt ca 0,5 sekunder, stegar teckenfönstret ett steg bakåt i menyn. Med ett mörkt teckenfönster som utgångsläge är det endast möjligt att stega framåt i menyn. Då -tryckknappen hålls i intryckt läge, stegar teckenfönstret kontinuerligt genom samtliga steg för att göra ett litet uppehåll i det mörka läget. Ifall man lämnar teckenfönstret lysande utan att stega fram till det mörka läget i menyn, slocknar fönstret automatiskt ca 5 minuter efter den senaste nedtryckningen av -tryckknappen.

3 Undermenyer I undermenyerna presenteras sådana storheter som inte är speciellt viktiga eller som sällan behöver inställas. Antalet undermenyer varierar för olika relämoduler. Undermenyerna presenteras i beskrivningen av de enskilda relämodulerna. Övergången från huvudmenyn till en undermeny sker genom att man håller tryckknappen nedtryckt ca ekund. Då tryckknappen släpps, börjar den röda siffran i teckenfönstret längst till vänster blinka och indikerar därigenom att man befinner sig i en undermeny. Övergången till en annan undermeny eller tillbaka till huvudmenyn sker på samma sätt som övergången från huvudmenyn till en undermeny; teckenfönstret stegar framåt då tryckknappen hålls nedtryckt ekund och bakåt, då den hålls nedtryckt 0,5 sekunder. Återgången till huvudmenyn indikeras av att den röda teckenrutan slocknar. Då man förflyttar sig från ett mät- eller inställningsvärde, som i huvudmenyn indikeras med en LED-indikator, till en undermeny, fortsätter LED-indikatorn att lysa och adressrutan i teckenfönstret börjar blinka. En blinkande röd adressruta i teckenfönstret, med alla LEDindikatorer för inställning på frontplåten släckta, visar att man kommit in i undermenyn till ett register. HUVUDMENU UNDERMENU INSTÄLLNINGSMODE BACK = 0,5 s FRAM = 0,5 s 5 s 5 s Normalläge, displayen släckt Första mätvärdet Sista mätvärdet Inställning 1, aktivt värde Inställning, aktivt värde 1 BACK = 0,5 s FRAM = Inställning 1, huvudinställning Inställning, sekundärinställning ÖKA SIFFERVÄRDET 0,5 s FLYTTA KURSORN ELLER DECIMALKOMMAT MED KNAPPEN UNDER 1 S Memorerade värden etc. LAGRA ETT INSTÄLLNINGSVÄRDE GENOM ATT TRYCKA IN BÅDA KNAPPARNA SAMTIDIGT I DEN POSITION DÄR HELA DISPLAYEN BLINKAR OBS! FÖR ATT FÅ MED ALLA UNDERMENYER, VISAS DESSA I DE FLESTA MENYKORT I MOTSATS TILL OVAN LÖPANDE I VÅGRÄT RIKTNING. FUNKTIONEN ÄR DOCK SOM OVAN. Fig. 1. Grundläggande principer för tillträde till olika menyer och moder. 3

4 Programmeringsswitchgrupper SGF, SGB och SGR En del av inställningarna och valet av reläets funktionskarakteristik i olika tillämpningar sker med hjälp av programmeringsomkopplarna i switchgrupperna SG_. Switchgrupperna är software-baserade och saknar fysisk existens i reläets hårdvara. LED-indikatorn för en switchgrupp lyser då checksumman för switchgruppen i fråga presenteras i teckenfönstret. Utgående från den presenterade checksumman och genom att gå in i inställningsmoden, kan omkopplarna ställas in en efter en på samma sätt som om de vore verkliga fysiska omkopplare. Då inställningen slutförts, presenteras en checksumma för hela switchgruppen. Checksumman kan användas för att kontrollera att omkopplarna ställts in på riktigt sätt. Figur visar ett exempel på hur checksumman kan beräknas manuellt. Då checksumman, beräknad enligt exemplet i figur, överensstämmer med den checksumma som presenteras i relämodulens teckenfönster, är omkopplarna i den berörda switchgruppen inställda på ett riktigt sätt. Funktionen för programmeringsomkopplarna i de olika relämodulerna beskrivs i detalj i handböckerna för de enskilda relämodulerna. Switch Nr Pos. Faktor Värde 1 1 x 1 = 1 0 x = x 4 = x 8 = x 16 = x 3 = x 64 = x 18 = 0 Checksum = 93 Fig.. Exempel på manuell beräkning av checksumman för en SG_- switchgrupp. 4

5 Inställningar Flertalet av funktionsvärdena och funktionstiderna inställs via teckenfönstret och tryckknapparna på relämodulens frontpanel. Varje inställning är försedd med en egen LED-indikator som lyser då ifrågavarande inställningsvärde presenteras i teckenfönstret. Förutom huvudinställningsvärdena är det möjligt att i modulerna av D-typ lagra en andra stack av inställningar i modulens minne. Hela reläet kan då kopplas över från huvudinställningarna till sekundärinställningarna eller vice versa med hjälp av ett separat kommando V150 över seriekommunikationsbussen för reläet. Parametervärdena för huvud- och sekundärinställningarna kan också ändras med hjälp av den externa blockerings- och styringången i reläet. Obehörig ändring av parametervärdena förhindras genom ett sekretessbelagt lösenord, som krävs för att en ändring skall vara möjlig. Inställningsmode Då ett stort antal inställningar skall ändras, t.ex. då ett reläsystem tas i drift, bör reläinställningen normalt göras via tangentbordet till en PC, som ansluts till reläets serieport. Tillvägagångssättet beskrivs i en särskild anvisning för reläsystemet. Om ingen dator eller den erforderliga programvaran står till förfogande, eller om man önskar ändra endast ett fåtal värden, används det tillvägagångssätt som beskrivs nedan. I huvud- och undermenyernas register finns alla inställbara parametrar. Inställningarna görs i inställningsmoden för reläet. Inställningsmoden blir åtkomlig från huvudmenyn eller en undermeny genom att man trycker in tryckknappen, tills hela teckenfönstret börjar blinka. Detta läge visar inställningens värde före ändringen. Då -tryckknappen ånyo trycks in, förflyttar man sig ett steg framåt i programmeringssekvensen. Först börjar siffran längst till höger i teckenfönstret blinka. Inställningen av den blinkande siffran sker med -tryckknappen. PRO- GRAM-tryckknappen används för att flytta den blinkande markören från siffra till siffra och i varje läge utförs inställningen med -tryckknappen. Då parametervärdena ställts in, sätts decimalkommat på plats. Slutligen blinkar hela teckenfönstret igen och informationen är klar för lagring. Ett inställt värde lagras i minnet genom att man samtidigt trycker på tryckknapparna och. En återgång från inställningsmoden inverkar inte på inställningen, utan det gamla värdet gäller tills det nya värdet har lagrats i minnet. Varje försök att göra en inställning som ligger utanför de tillåtna parametergränserna, leder till att det nya värdet lämnas obeaktat. Det tidigare värdet fortsätter att gälla. En återgång från inställningsmoden till huvudmenyn eller en undermeny sker med -tryckknappen, som hålls nedtryckt tills de gröna siffrorna i teckenfönstret slutar blinka. Innan en relämodul skjuts in i sitt hölje bör man försäkra sig om att modulen fått riktiga inställningsvärden, varvid obefogade utlösningar av brytarkretsarna kan förhindras. Inställningarna kan kontrolleras på förhand genom att relämodulen skjuts in i ett relähölje som inte anslutits till brytarkretsarna. Om detta inte låter sig göras kan reläet försättas i icke-utlösande tillstånd genom intryckning av -tryckknappen och samtidig spänningssättning av relämodulen då den skjuts in i relähöljet. I teckenfönstret syns då tre streck "- - -" som indikerar det icke-utlösande tillståndet. Efter detta kan erforderliga inställningar kontrolleras och korrigeras. Seriekommunikationen fungerar normalt och huvud- och undermenyerna är tillgängliga. Relämodulen återgår automatiskt till normalt driftläge ca 5 min efter senaste tryckknappsanvändning eller 10 s efter det att man i teckenfönstret stegat fram till "mörkt läge" i huvudmenyn. OBS! Under varje man-maskin-kommunikation via tryckknapparna och teckenfönstret på frontpanelen aktiveras en fem minuters tidsfunktion för reläet. Reläet återgår automatiskt till normalläge ifall inga tryckknappar använts under de senaste fem minuterna. Detta innebär att teckenfönstret slocknar, reläet återgår från sin presentationsmode, programmeringsrutin eller någon annan rutin under utförande, då reläet lämnas intakt. Denna möjlighet kan alltid utnyttjas för att undvika en besvärande situation, då användaren saknar kännedom om vad som bör åtgärdas. 5

6 HUVUDMENU UNDERMENU 0.5 s Normal tillstånd, displayen släckt Strömmen i fas L1 Strömmen i fas L Strömmen i fas L3 Strömmen i jordstömskretsen STEGNING BAKÅT 0.5 s STEGNING FRAMÅT UNDERMENYER Invalt startvärde I> 1 Huvudinställningsvärde för I> värde för I> Invald funktionstid t> eller multipel k för steg I> 1 Huvudinställningsvärde för t> eller k värde för t> eller k S T E G N I N G B A K Å T.5 s H U V U D M E N U S T E G N I N G F R A M Å T 1 s Invalt startvärde I>> 1 Huvudinställningsvärde för I>> Invald funktionstid t>> för steg I>> Invalt startvärde Io> 1 Huvudinställningsvärde för Io> Invalt funktionsvärde to> eller multipel k för steg Io Invalt startvärde Io>> 1 Huvudinställningsvärde för Io>> Invald funktionstid to>> 1 Huvudinställningsvärde för to>> Invald inställning för funktionsswitchgrupp SGF1 Invald inställning för blokeringsswitchgrupp SGB Invald inställning för reläswitchgrupp SGR Huvudinställningsvärde för t>> Huvudinställningsvärde för to> eller ko Huvudinställning för kontr.sum SGF1 1 Huvudinställning för kontr.sum SGB 1 Huvudinställning för kontr.sum SGR1 1 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L1 trömmen i fas L1 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L trömmen i fas L 3 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L3 trömmen i fas L3 värde för I>> värde för t>> värde för Io> värde för to> eller ko värde för Io>> värde för to>> för kontr.sum SGF för kontr.sum SGB för kontr.sum SGR Händelse (n-), strömmen i fas L1 Händelse (n-), strömmen i fas L Händelse (n-), strömmen i fas L minuters maximalströmvärde Fig. 3. Exempel på en del av huvud- och undermenyerna för inställningen av överströms- och jordströmsmodulen SPCJ 4D9. De inställningar som för närvarande är i användning, finns i huvudmenyn och presenteras med hjälp av -tryckknappen. Huvudmenyn innehåller även mätvärden samt registren 1...9, 0 och A. Huvud-och sekundärinställningsvärdena finns i undermenyerna för desamma och presenteras i teckenfönstret med hjälp av -tryckknappen. 6

7 Exempel 1 Åtgärder i inställningsmoden. Manuell inställning av huvudinställningen av startvärdet I> för relämodulens lågströmssteg. Huvudinställningen har ett ingångsvärde på 0,80 x I n och sekundärinställningen på 1,00 x I n. Den sökta huvudinställningen av startvärdet är 1.05 x I n. a) Tryck ned -tryckknappen upprepade gånger tills LED-indikatorn intill symbolen I> tänds och det gällande strömvärdet uppenbarar sig i teckenfönstret. 5 x b) Gå in i undermenyn för att erhålla huvudinställningsvärdet genom att trycka ned PRO- GRAM-tryckknappen. Håll den nedtryckt minst ekund innan den frisläpps. Nu visar den röda teckenrutan en blinkande etta (1), som indikerar den första positionen i undermenyn. De gröna siffrorna i teckenfönstret visar inställningsvärdet c) Gå in i inställningsmoden genom att trycka på -tryckknappen och hålla den nedtryckt 5 sekunder, tills teckenfönstret börjar blinka. 5 s d) Tryck ned -tryckknappen än en gång under ekund för att få den första siffran längst till höger att blinka e) Nu kan den blinkande siffran inställas på önskat värde med hjälp av - tryckknappen. 5 x f) Stega med hjälp av -tryckknappen fram till den mittersta gröna siffran, som börjar blinka g) Ställ in den mittersta siffran till önskat värde med hjälp av -tryckknappen. x h) Stega med hjälp av -tryckknappen fram till den gröna siffran längst till vänster, som börjar blinka

8 i) Ställ in den blinkande siffran till önskat värde med hjälp av -tryckknappen. 0 x j) Tryck ned -tryckknappen tills decimalkommat börjar blinka k) Flytta vid behov decimalkommat med hjälp av -tryckknappen. 0 x l) Tryck ned -tryckknappen tills hela teckenfönstret blinkar. Nu presenteras det nya värdet, som vid behov ännu kan ändras med hjälp av -tryckknappen, innan det lagras i minnet m) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt för att lagra det korrigerade värdet i relämodulens minne. I det ögonblick då informationen lagras i minnet blinkar de gröna strecken i teckenfönstret till en gång, dvs n) Då ett nytt värde lagras i minnet, sker en automatisk återgång från inställningsmodem till den normala undermenyn. Inställningsmoden kan när som helst lämnas utan minneslagring genom att trycka ned -tryckknappen under ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna i teckenfönstret upphör att blinka. 5 s o) Om en sekundär inställning skall ändras, går man in i undermenyn, läge, för inställning av I>, genom att trycka ned -tryckknappen ca ekund. Den blinkande lägesindikatorn 1 kommer då att ersättas av en blinkande tvåa (), som indikerar att inställningen som presenteras i teckenfönstret är den sekundära inställningen för I>. Gå in i inställningsmoden enligt punkt c) och följ anvisningarna. Lagra de erforderliga värdena i minnet och återgå till huvudmenyn genom 1.00 att trycka ned -tryckknappen tills den första siffran i teckenfönstret slocknar. LEDindikatorn på frontpanelen visar ännu att man befinner sig i läge I> och det nya inställningsvärdet, som för närvarande används i reläskyddet, presenteras i teckenfönstret. 8

9 Exempel Åtgärder i inställningsmoden. Manuell inställning av huvudinställningen för checksumman i switchgrupp SGF1 för en relämodul. Checksummans ingångsvärde är 000 och omkopplarna SGF1/1 och SGF1/3 skall ställas i läge 1. Detta innebär att 005 är den slutliga checksumman. a) Tryck ned -tryckknappen ett antal gånger, tills LED-indikatorn bredvid SGF symbolen tänds och checksumman visas i teckenfönstret. n x b) Gå in i huvudmenyn för att erhålla huvudchecksumman för SGF1 genom att trycka ned PRO- GRAM-tryckknappen minst ekund för att sedan frisläppa den. Den röda teckenrutan visar nu en blinkande etta (1), som indikerar position 1 i undermenyn och de gröna siffrorna visar checksumman c) Gå in i inställningsmoden genom att trycka ned -tryckknappen under 5 sekunder tills teckenfönstret börjar blinka. 5 s d) Tryck ned -tryckknappen än en gång för att nå den första omkopplaren. Den första gröna siffran till vänster i teckenfönstret visar nu omkopplarens nummer. Omkopplarens läge indikeras av siffran till höger. 1 x e) Omkopplarläget kan nu alterneras mellan 1 och 0 med hjälp av -tryckknappen. Omkopplaren lämnas i önskat läge 1. 1 x f) Då omkopplare nummer 1 är i önskat läge, övergår man till omkopplare nummer genom att trycka ned -tryckknappen under ekund. På samma sätt som i punkt e) kan omkopplarläget ändras med användning av -tryckknappen. Emedan den önskade inställningen för SGF1/ är 0, lämnas omkopplaren i detta läge. 1 0 g) Omkopplaren SGF1/3 nås genom nedtryckning av -tryckknappen under ekund på samma sätt som i punkt f)

10 h) Omkopplaren ställs i läge 1 genom att trycka ned -tryckknappen en gång. 1 x i) Omkopplarna SGF1/4...8 nås på samma sätt och lämnas som exemplet visar i läge 0. 5 x j) I det sista läget av inställningsmoden enligt punkt c), presenteras checksumman i förhållande till de inställda omkopplarna läge k) Om den erhållna checksumman är korrekt, lagras den i minnet genom att samtidigt trycka ned - och -tryckknapparna. I det ögonblick då informationen lagras i minnet, blinkar de gröna strecken i teckenfönstret till en gång, dvs Om checksumman är felaktig, upprepas inställningen av de enskilda omkopplarna med hjälp av - och tryckknapparna med början från punkt d) l) Då ett nytt värde lagras i minnet, sker en automatisk återgång från inställningsmoden till den normala menyn. Inställningsmoden kan när som helst lämnas utan minneslagring genom att trycka ned -tryckknappen under ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna i teckenfönstret upphör att blinka. 5 s m) Sedan de önskade värdena lagrats i minnet, återgår man till huvudmenyn genom att trycka ned -tryckknappen tills den första siffran i teckenfönstret slocknar. LED-indikatorn för SGF på frontpanelen visar ännu att man befinner sig i läge SGF och den nya checksumman för SGF1, som för närvarande används i reläskyddet, presenteras i teckenfönstret. n x

11 Registrerad information Parametervärdena, som uppmäts i det ögonblick ett fel uppstår eller utlösning av brytarkretsarna sker, lagras i registren. Den lagrade informationen, med undantag av vissa parametrar, inställs på värdet noll genom att man samtidigt trycker ned - och tryckknapparna. Informationen i normala register raderas ut om hjälpspänningen till reläet bryts. Endast inställningsvärden och övriga viktiga parametrar kvarstår i de icke-flyktiga registren vid avbrott i matningsspänningen. Antalet register varierar för olika moduler. Funktionen för registren belyses i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. Reläets systempanel innehåller en förenklad förteckning över data, som registreras av de olika relämodulerna som normalt ingår i reläskyddet. Alla relämoduler av D-typ är försedda med två allmänna register: Register 0 och Register A. Register 0 innehåller information i kodad form, t.ex. uppgifter om externa blockeringssignaler, lägesinformation och övriga signaler. Koderna förklaras i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. I register A ingår relämodulens adresskod, som krävs för seriekommunikationssystemet. Undermeny 1 i register A innehåller dataöverföringshastigheten uttryckt i baud, som krävs för seriekommunikationen. Undermeny i register A innehåller en kommunikationsövervakningsenhet för SPA-databussen i SPACOM systemet. Om skyddsreläet där relämodulen ingår är anslutet till ett system med en datainsamlings- och rapporteringsenhet SRIO 1000M eller motsvarande och dataöverföringen fungerar, visar kommunikationsövervakningsenheten värdet 0. I annat fall rullar siffrorna oavbrutet i övervakningsenheten. Undermeny 3 innehåller det lösenord som krävs för fjärrinställning av reläerna. Adresskod, dataöverföringshastighet för seriekommunikationen och lösenord kan inställas manuellt eller via databussen. För manuell inställning, se under exempel 1 på de föregående sidorna. Adresskoden har ingångsvärdet 001, överföringshastigheten ingångsvärdet 9,6 kilobaud (kbd) och lösenordet ingångsvärdet 001. För att säkra inställningsvärdena är dessa lagrade i två separata minnesutrymmen i ett icke-flyktigt minne. Båda minnesutrymmena är kompletta och inkluderar en kontroll av minnesinnehållet med hjälp av en kontrollsumma. Om innehållet i ett minnesutrymme av någon anledning störs, hämtas alla inställningsvärden från det andra minnesutrymmet och överförs till det första minnet, som på detta sätt självläks. Skyddet är härvidlag kontinuerligt i funktion. Endast i undantagsfall då båda minnesutrymmena innehåller defekt information kommer skyddet att ställas ur funktion av det inbyggda självövervakningssystemet. Härvid tänds IRF-lysdioden och självövervakningssystemets utgångsrelä samt serieport för datakommunikationen arbetar. 11

12 Trip test -mode Register 0 innehåller tillträde till en Trip testfunktion, som gör det möjligt att en efter en aktivera relämodulens utgångssignaler. Om skyddets hjälprelämodul är på plats, fungerar hjälpreläerna i tur och ordning under provningen. Då -tryckknappen hålls nedtryckt ca 5 sekunder börjar de gröna siffrorna till höger i teckenfönstret blinka och indikerar därigenom, att relämodulen befinner sig i testläge. LED-indikatorerna för de olika inställningsstorheterna indikerar genom att blinka, vilken utgångssignal som kan aktiveras. Den önskade utgångsfunktionen väljs med hjälp av PRO- GRAM-tryckknappen, som hålls nedtryckt ca 1 sekund. Den valda start- eller utlösningsfunktionen, aktiveras genom att samtidigt trycka ned - och -tryckknapparna. Utgångssignalen förblir aktiverad under den tid tryckknapparna hålls nedtryckta. Lägesinställningen av utgångsreläernas matrisomkopplare bestämmer utgångsreläernas funktion. Självövervakningsfunktionens IRF utgångsrelä aktiveras efter ca ekund då -tryckknappen trycks ned samtidigt som inte någon LEDindikator för de olika inställningarna blinkar. Reläet förblir i arbetsläge så länge som tryckknappen hålls nedtryckt. Utgångssignalerna väljs i den ordningsföljd som illustreras i fig. 4. Exemplet nedan presenterar överströmsrelämodul SPCJ 4D9, där LED-indikatorerna för de olika inställningsstorheterna hänför sig till följande utgångssignaler: Ingen indikering Inställning I> Inställning t> Inställning I>> Inställning t>> Inställning I 0 > Inställning t 0 > Inställning I 0 >> Inställning t 0 >> - Självövervakning IRF - START av I>-steget - UTLÖSNING av I>-steget - START av I>>-steget - UTLÖSNING av I>>-steget - START av I 0 >-steget - UTLÖSNING av I 0 >-steget - START av I 0 >>-steget - UTLÖSNING av I 0 >>-steget REGISTER 0 5 s IRF I> START I> TRIP I» START I» TRIP Io> START Io> TRIP Io»START Io» TRIP I> t> I» t» Io> to> Io» to» & & & & & & & & Fig. 4. Ordningsföljd för val av utgångssignaler i Trip test-moden. Om t.ex. LED-indikatorn för inställningsstorheten t> blinkar och - och tryckknapparna samtidigt trycks ned, aktiveras utlösningssignalen från överströmsmodulens lågströmssteg. Funktionen för utgångsreläerna beror då på, hur utgångsreläernas matrisomkopplare SGR programmerats. En återgång till huvudmenyn är möjlig under vilket skede som helst av Trip test-sekvensen, med hjälp av -tryckknappen, som hålls nedtryckt ca 5 sekunder. 1

13 Exempel 3 Trip test-funktion. Tvångsaktivering av utgångarna. a) Stega fram till register 0 i teckenrutan med hjälp av -tryckknappen. n x b) Tryck ned -tryckknappen ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna till höger i teckenfönstret börjar blinka. 5 s I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 c) Håll -tryckknappen nedtryckt. Efter ca 1 sekund tänds den röda LED-indikatorn för självövervakningsfunktionen IRF och IRF-utgången aktiveras. IRF-indikatorn slocknar och utgången återgår då -tryckknappen frisläpps. d) Tryck ned -tryckknappen ca ekund och LED-indikatorn för den översta inställningsstorheten börjar blinka. e) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt, om det första steget skall startas. Utgången för steget aktiveras och utgångsreläerna fungerar i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR 3 I > I TRIP B SPCJ 4D9 13

14 f) Gå vidare till nästa läge genom att trycka ned -tryckknappen ca ekund, tills LED-indikatorn för den andra inställningsstorheten börjar blinka. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 g) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt för att aktivera utlösningen av steg 1 (t.ex. I>-steget för överströmsmodulen SPCJ 4D9). Utgångsreläerna kommer då att fungera i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. Om huvudutlösningsreläet fungerar, tänds relämodulens LED-indikator för utlösning märkt TRIP. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR 879B TRIP SPCJ 4D9 h) Start och utlösning av de övriga stegen aktiveras på samma sätt som det första steget ovan. LEDindikatorn för ifrågavarande steg börjar blinka för att indikera att steget kan aktiveras genom att man trycker ned - och -tryckknapparna samtidigt. Vid varje tvångsmanövrering av ett steg fungerar utgångsreläerna i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. Ifall man inte önskar att ett visst steg skall fungera, kan man när som helst utan att steget fungerar, gå vidare till följande läge genom att trycka ned -tryckknappen en gång till. i) Det är möjligt att lämna Trip test-moden, oavsett vilket läge av sekvensen man befinner sig i, genom att trycka ned -tryckknappen ca 5 sekunder tills de tre gröna siffrorna till höger i teckenfönstret upphör att blinka. 14

15 Funktions indikatorer En relämodul innehåller ett flertal funktionssteg, alla med en egen funktionsindikering som presenteras i teckenfönstret och en gemensan LED-indikator för utlösning märkt "TRIP" nedtill på relämodulens frontpanel. Då funktionssteget startar tänds en siffra i teckenfönstret som övergår till en annan siffra då utlösning av steget sker. Indikeringen kvarstår trots att funktionssteget återgår. Indikeringen kvitteras med hjälp av relämodulens tryckknapp. En okvitterad funktionsindikering inverkar inte på relämodulens funktion. I vissa fall kan funktionen för funktionsindikatorerna avvika från ovannämnda principer. Detta förklaras närmare i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. Felkoder Förutom de egentliga skyddsfunktionerna har relämodulen ett självövervakningssystem, som kontinuerligt övervakar mikroprocessorn med dess programfunktion samt de övriga elektronikkretsarna. Då självövervakningssystemet upptäcker ett bestående fel i modulen, tänds den röda LEDindikatorn märkt "IRF" på frontpanelen av relämodulen, ca en minut efter det att felet observerats. Samtidigt ges en styrsignal till självövervakningssystemets utgångsrelä i reläskyddet. I de flesta felsituationer tänds en felkod i modulens teckenfönster, som anger felets art. Felkoden består av en röd siffra "1" och ett 3-siffrigt grönt kodnummer, som inte ka avlägsnas ur teckenfönstret genom kvittering. Om ett fel uppstår i skyddet, skall felkoden antecknas och meddelas tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare, för att underlätta service och reparation. Under ett feltillstånd är alla normala relämenyer funktionsdugliga, dvs. samtliga inställnings- och mätvärden kan nås, trots att reläskyddet är satt ur funktion. Även seriekommunikationen fungerar normalt, varför reläinformationen kan erhållas via seriesnittet och fjärravläsning. Felkoden, som anger internt reläfel och som presenteras i teckenfönstret, förblir aktiverad tills felet eventuellt försvinner och kan också avläsas via seriesnittet under felkod V

16 ABB Oy Substation Automation PB 699 FIN VAASA Finland Tel (0)10 11 Fax.+358 (0) MRS MUM SV

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM

GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM. ALLMÄNT: Systemet behöver INGEN dator för att programmeras. Istället aktiveras ett programmeringsläge genom att en magnet placeras på företagslogotypen på någon

Läs mer

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL) Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, 141 05 Huddinge Tel: 08-464 90 30 Fax: 08-464 91 30 Hemsida: http://www.vodak.se (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab Iqan-MD3 Produkt registrering För att produktgarantin skall gälla från rätt datum behöver ni göra en leveransregistrering på vår hemsida. www.ljphb.se Välj sida Maskinservice och där efter Produktregistrering

Läs mer