Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ"

Transkript

1 Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Bruksanvisning och teknisk beskrivning Fästskruv Indikatorer för modulens mätstorheter 3 I > I I L1 I L I L3 I o IRF Förenklad reläsymbol Indikator för självövervakningssystemet (IRF) Teckenfönster, siffror / I > I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] Kvitterings-/ avläsningstryckknapp Reset/Step Indikatorer för inställningsvärden I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n Indikatorer för switchgrupperna SGF, SGB och SGR t o >> [] s SGF SGB SGR TRIP Programmeringstryckknapp Program Indikator för utlösning Fästskruv 879B SPCJ 4D9 Modulens typbeteckning

2 1MRS MUM SV Utgiven Upplaga A (ersätter 34 SPC 3 SV1) Granskad TK Godkänd TK Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Rätt till tekniska ändringar förbehålles Innehållsförteckning Tryckknappar... Teckenfönster... Huvudmeny... Undermenyer... 3 Programmeringsswitchgrupper SGF, SGB och SGR... 4 Inställningar... 5 Inställningsmode... 5 Exempel 1: Inställning av reläets funktionsvärden... 7 Exempel : Inställning av switchgrupperna... 9 Registrerad information Trip test -mode... 1 Exempel 3: Tvångsaktivering av utgångarna Funktionsindikatorer Felkoder Tryckknappar På relämodulens frontpanel sitter två tryckknappar. /-tryckknappen används för att kvittera funktionsindikatorerna och för att röra sig framåt eller bakåt i huvudmenyn eller undermenyerna i teckenfönstret. Tryckknappen används för förflyttning från en viss position i huvudmenyn till motsvarande undermeny, för att gå in i en inställningsmode för en given parameter och för att tillsammans med -tryckknappen verkställa och lagra en inställning. De olika funktionerna beskrivs i bruksanvisningen nedan. Teckenfönster Mät- och inställningsvärden samt registrerad information presenteras i teckenfönstret på den mätande relämodulen. Teckenfönstret består av fyra siffror. De tre gröna siffrorna till höger visar mätvärde, inställningsvärde eller registrerat värde och den röda siffran ytterst till vänster anger registrets kodnummer. Det mät- eller inställningsvärde som presenteras, indikeras av en närliggande, gul LED-indikator på frontpanelen. Då ett lagrat felvärde presenteras i teckenfönstret, anger den röda siffran numret för motsvarande register. Då teckenfönstret arbetar som en funktionsindikator, presenteras endast den röda siffran till vänster i fönstret. Då matningsspänningen påkopplas till en relämodul, testar modulen först teckenfönstret genom att tända alla siffersegment i teckenfönstret, inklusive decimalkomma, medsols i tur och ordning under ca 15 sekunder. Därefter tänds det mittersta segmentet av varje siffra i tur och ordning. Hela sekvensen genomgås två gånger. Testproceduren avslutas med att teckenfönstret slocknar. Testproceduren kan avbrytas genom att trycka in -tryckknappen. Modulens skyddsfunktioner fungerar under den tid testningen pågår. Huvudmeny Alla sådana uppgifter som behövs under normal drift finns tillgängliga i huvudmenyn, till exempel mätvärden i realtid, gällande inställningsvärden och lagrade felstorheter och värden. Informationen i huvudmenyn aktiveras för presentation med hjälp av - tryckknappen. Då -tryckknappen trycks ned ca ekund, stegar teckenfönstret ett steg framåt i menyn. Om tryckknappen hålls nedtryckt ca 0,5 sekunder, stegar teckenfönstret ett steg bakåt i menyn. Med ett mörkt teckenfönster som utgångsläge är det endast möjligt att stega framåt i menyn. Då -tryckknappen hålls i intryckt läge, stegar teckenfönstret kontinuerligt genom samtliga steg för att göra ett litet uppehåll i det mörka läget. Ifall man lämnar teckenfönstret lysande utan att stega fram till det mörka läget i menyn, slocknar fönstret automatiskt ca 5 minuter efter den senaste nedtryckningen av -tryckknappen.

3 Undermenyer I undermenyerna presenteras sådana storheter som inte är speciellt viktiga eller som sällan behöver inställas. Antalet undermenyer varierar för olika relämoduler. Undermenyerna presenteras i beskrivningen av de enskilda relämodulerna. Övergången från huvudmenyn till en undermeny sker genom att man håller tryckknappen nedtryckt ca ekund. Då tryckknappen släpps, börjar den röda siffran i teckenfönstret längst till vänster blinka och indikerar därigenom att man befinner sig i en undermeny. Övergången till en annan undermeny eller tillbaka till huvudmenyn sker på samma sätt som övergången från huvudmenyn till en undermeny; teckenfönstret stegar framåt då tryckknappen hålls nedtryckt ekund och bakåt, då den hålls nedtryckt 0,5 sekunder. Återgången till huvudmenyn indikeras av att den röda teckenrutan slocknar. Då man förflyttar sig från ett mät- eller inställningsvärde, som i huvudmenyn indikeras med en LED-indikator, till en undermeny, fortsätter LED-indikatorn att lysa och adressrutan i teckenfönstret börjar blinka. En blinkande röd adressruta i teckenfönstret, med alla LEDindikatorer för inställning på frontplåten släckta, visar att man kommit in i undermenyn till ett register. HUVUDMENU UNDERMENU INSTÄLLNINGSMODE BACK = 0,5 s FRAM = 0,5 s 5 s 5 s Normalläge, displayen släckt Första mätvärdet Sista mätvärdet Inställning 1, aktivt värde Inställning, aktivt värde 1 BACK = 0,5 s FRAM = Inställning 1, huvudinställning Inställning, sekundärinställning ÖKA SIFFERVÄRDET 0,5 s FLYTTA KURSORN ELLER DECIMALKOMMAT MED KNAPPEN UNDER 1 S Memorerade värden etc. LAGRA ETT INSTÄLLNINGSVÄRDE GENOM ATT TRYCKA IN BÅDA KNAPPARNA SAMTIDIGT I DEN POSITION DÄR HELA DISPLAYEN BLINKAR OBS! FÖR ATT FÅ MED ALLA UNDERMENYER, VISAS DESSA I DE FLESTA MENYKORT I MOTSATS TILL OVAN LÖPANDE I VÅGRÄT RIKTNING. FUNKTIONEN ÄR DOCK SOM OVAN. Fig. 1. Grundläggande principer för tillträde till olika menyer och moder. 3

4 Programmeringsswitchgrupper SGF, SGB och SGR En del av inställningarna och valet av reläets funktionskarakteristik i olika tillämpningar sker med hjälp av programmeringsomkopplarna i switchgrupperna SG_. Switchgrupperna är software-baserade och saknar fysisk existens i reläets hårdvara. LED-indikatorn för en switchgrupp lyser då checksumman för switchgruppen i fråga presenteras i teckenfönstret. Utgående från den presenterade checksumman och genom att gå in i inställningsmoden, kan omkopplarna ställas in en efter en på samma sätt som om de vore verkliga fysiska omkopplare. Då inställningen slutförts, presenteras en checksumma för hela switchgruppen. Checksumman kan användas för att kontrollera att omkopplarna ställts in på riktigt sätt. Figur visar ett exempel på hur checksumman kan beräknas manuellt. Då checksumman, beräknad enligt exemplet i figur, överensstämmer med den checksumma som presenteras i relämodulens teckenfönster, är omkopplarna i den berörda switchgruppen inställda på ett riktigt sätt. Funktionen för programmeringsomkopplarna i de olika relämodulerna beskrivs i detalj i handböckerna för de enskilda relämodulerna. Switch Nr Pos. Faktor Värde 1 1 x 1 = 1 0 x = x 4 = x 8 = x 16 = x 3 = x 64 = x 18 = 0 Checksum = 93 Fig.. Exempel på manuell beräkning av checksumman för en SG_- switchgrupp. 4

5 Inställningar Flertalet av funktionsvärdena och funktionstiderna inställs via teckenfönstret och tryckknapparna på relämodulens frontpanel. Varje inställning är försedd med en egen LED-indikator som lyser då ifrågavarande inställningsvärde presenteras i teckenfönstret. Förutom huvudinställningsvärdena är det möjligt att i modulerna av D-typ lagra en andra stack av inställningar i modulens minne. Hela reläet kan då kopplas över från huvudinställningarna till sekundärinställningarna eller vice versa med hjälp av ett separat kommando V150 över seriekommunikationsbussen för reläet. Parametervärdena för huvud- och sekundärinställningarna kan också ändras med hjälp av den externa blockerings- och styringången i reläet. Obehörig ändring av parametervärdena förhindras genom ett sekretessbelagt lösenord, som krävs för att en ändring skall vara möjlig. Inställningsmode Då ett stort antal inställningar skall ändras, t.ex. då ett reläsystem tas i drift, bör reläinställningen normalt göras via tangentbordet till en PC, som ansluts till reläets serieport. Tillvägagångssättet beskrivs i en särskild anvisning för reläsystemet. Om ingen dator eller den erforderliga programvaran står till förfogande, eller om man önskar ändra endast ett fåtal värden, används det tillvägagångssätt som beskrivs nedan. I huvud- och undermenyernas register finns alla inställbara parametrar. Inställningarna görs i inställningsmoden för reläet. Inställningsmoden blir åtkomlig från huvudmenyn eller en undermeny genom att man trycker in tryckknappen, tills hela teckenfönstret börjar blinka. Detta läge visar inställningens värde före ändringen. Då -tryckknappen ånyo trycks in, förflyttar man sig ett steg framåt i programmeringssekvensen. Först börjar siffran längst till höger i teckenfönstret blinka. Inställningen av den blinkande siffran sker med -tryckknappen. PRO- GRAM-tryckknappen används för att flytta den blinkande markören från siffra till siffra och i varje läge utförs inställningen med -tryckknappen. Då parametervärdena ställts in, sätts decimalkommat på plats. Slutligen blinkar hela teckenfönstret igen och informationen är klar för lagring. Ett inställt värde lagras i minnet genom att man samtidigt trycker på tryckknapparna och. En återgång från inställningsmoden inverkar inte på inställningen, utan det gamla värdet gäller tills det nya värdet har lagrats i minnet. Varje försök att göra en inställning som ligger utanför de tillåtna parametergränserna, leder till att det nya värdet lämnas obeaktat. Det tidigare värdet fortsätter att gälla. En återgång från inställningsmoden till huvudmenyn eller en undermeny sker med -tryckknappen, som hålls nedtryckt tills de gröna siffrorna i teckenfönstret slutar blinka. Innan en relämodul skjuts in i sitt hölje bör man försäkra sig om att modulen fått riktiga inställningsvärden, varvid obefogade utlösningar av brytarkretsarna kan förhindras. Inställningarna kan kontrolleras på förhand genom att relämodulen skjuts in i ett relähölje som inte anslutits till brytarkretsarna. Om detta inte låter sig göras kan reläet försättas i icke-utlösande tillstånd genom intryckning av -tryckknappen och samtidig spänningssättning av relämodulen då den skjuts in i relähöljet. I teckenfönstret syns då tre streck "- - -" som indikerar det icke-utlösande tillståndet. Efter detta kan erforderliga inställningar kontrolleras och korrigeras. Seriekommunikationen fungerar normalt och huvud- och undermenyerna är tillgängliga. Relämodulen återgår automatiskt till normalt driftläge ca 5 min efter senaste tryckknappsanvändning eller 10 s efter det att man i teckenfönstret stegat fram till "mörkt läge" i huvudmenyn. OBS! Under varje man-maskin-kommunikation via tryckknapparna och teckenfönstret på frontpanelen aktiveras en fem minuters tidsfunktion för reläet. Reläet återgår automatiskt till normalläge ifall inga tryckknappar använts under de senaste fem minuterna. Detta innebär att teckenfönstret slocknar, reläet återgår från sin presentationsmode, programmeringsrutin eller någon annan rutin under utförande, då reläet lämnas intakt. Denna möjlighet kan alltid utnyttjas för att undvika en besvärande situation, då användaren saknar kännedom om vad som bör åtgärdas. 5

6 HUVUDMENU UNDERMENU 0.5 s Normal tillstånd, displayen släckt Strömmen i fas L1 Strömmen i fas L Strömmen i fas L3 Strömmen i jordstömskretsen STEGNING BAKÅT 0.5 s STEGNING FRAMÅT UNDERMENYER Invalt startvärde I> 1 Huvudinställningsvärde för I> värde för I> Invald funktionstid t> eller multipel k för steg I> 1 Huvudinställningsvärde för t> eller k värde för t> eller k S T E G N I N G B A K Å T.5 s H U V U D M E N U S T E G N I N G F R A M Å T 1 s Invalt startvärde I>> 1 Huvudinställningsvärde för I>> Invald funktionstid t>> för steg I>> Invalt startvärde Io> 1 Huvudinställningsvärde för Io> Invalt funktionsvärde to> eller multipel k för steg Io Invalt startvärde Io>> 1 Huvudinställningsvärde för Io>> Invald funktionstid to>> 1 Huvudinställningsvärde för to>> Invald inställning för funktionsswitchgrupp SGF1 Invald inställning för blokeringsswitchgrupp SGB Invald inställning för reläswitchgrupp SGR Huvudinställningsvärde för t>> Huvudinställningsvärde för to> eller ko Huvudinställning för kontr.sum SGF1 1 Huvudinställning för kontr.sum SGB 1 Huvudinställning för kontr.sum SGR1 1 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L1 trömmen i fas L1 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L trömmen i fas L 3 Senast memorerad händelse Händelse (n-1), (n),strömmen i fas L3 trömmen i fas L3 värde för I>> värde för t>> värde för Io> värde för to> eller ko värde för Io>> värde för to>> för kontr.sum SGF för kontr.sum SGB för kontr.sum SGR Händelse (n-), strömmen i fas L1 Händelse (n-), strömmen i fas L Händelse (n-), strömmen i fas L minuters maximalströmvärde Fig. 3. Exempel på en del av huvud- och undermenyerna för inställningen av överströms- och jordströmsmodulen SPCJ 4D9. De inställningar som för närvarande är i användning, finns i huvudmenyn och presenteras med hjälp av -tryckknappen. Huvudmenyn innehåller även mätvärden samt registren 1...9, 0 och A. Huvud-och sekundärinställningsvärdena finns i undermenyerna för desamma och presenteras i teckenfönstret med hjälp av -tryckknappen. 6

7 Exempel 1 Åtgärder i inställningsmoden. Manuell inställning av huvudinställningen av startvärdet I> för relämodulens lågströmssteg. Huvudinställningen har ett ingångsvärde på 0,80 x I n och sekundärinställningen på 1,00 x I n. Den sökta huvudinställningen av startvärdet är 1.05 x I n. a) Tryck ned -tryckknappen upprepade gånger tills LED-indikatorn intill symbolen I> tänds och det gällande strömvärdet uppenbarar sig i teckenfönstret. 5 x b) Gå in i undermenyn för att erhålla huvudinställningsvärdet genom att trycka ned PRO- GRAM-tryckknappen. Håll den nedtryckt minst ekund innan den frisläpps. Nu visar den röda teckenrutan en blinkande etta (1), som indikerar den första positionen i undermenyn. De gröna siffrorna i teckenfönstret visar inställningsvärdet c) Gå in i inställningsmoden genom att trycka på -tryckknappen och hålla den nedtryckt 5 sekunder, tills teckenfönstret börjar blinka. 5 s d) Tryck ned -tryckknappen än en gång under ekund för att få den första siffran längst till höger att blinka e) Nu kan den blinkande siffran inställas på önskat värde med hjälp av - tryckknappen. 5 x f) Stega med hjälp av -tryckknappen fram till den mittersta gröna siffran, som börjar blinka g) Ställ in den mittersta siffran till önskat värde med hjälp av -tryckknappen. x h) Stega med hjälp av -tryckknappen fram till den gröna siffran längst till vänster, som börjar blinka

8 i) Ställ in den blinkande siffran till önskat värde med hjälp av -tryckknappen. 0 x j) Tryck ned -tryckknappen tills decimalkommat börjar blinka k) Flytta vid behov decimalkommat med hjälp av -tryckknappen. 0 x l) Tryck ned -tryckknappen tills hela teckenfönstret blinkar. Nu presenteras det nya värdet, som vid behov ännu kan ändras med hjälp av -tryckknappen, innan det lagras i minnet m) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt för att lagra det korrigerade värdet i relämodulens minne. I det ögonblick då informationen lagras i minnet blinkar de gröna strecken i teckenfönstret till en gång, dvs n) Då ett nytt värde lagras i minnet, sker en automatisk återgång från inställningsmodem till den normala undermenyn. Inställningsmoden kan när som helst lämnas utan minneslagring genom att trycka ned -tryckknappen under ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna i teckenfönstret upphör att blinka. 5 s o) Om en sekundär inställning skall ändras, går man in i undermenyn, läge, för inställning av I>, genom att trycka ned -tryckknappen ca ekund. Den blinkande lägesindikatorn 1 kommer då att ersättas av en blinkande tvåa (), som indikerar att inställningen som presenteras i teckenfönstret är den sekundära inställningen för I>. Gå in i inställningsmoden enligt punkt c) och följ anvisningarna. Lagra de erforderliga värdena i minnet och återgå till huvudmenyn genom 1.00 att trycka ned -tryckknappen tills den första siffran i teckenfönstret slocknar. LEDindikatorn på frontpanelen visar ännu att man befinner sig i läge I> och det nya inställningsvärdet, som för närvarande används i reläskyddet, presenteras i teckenfönstret. 8

9 Exempel Åtgärder i inställningsmoden. Manuell inställning av huvudinställningen för checksumman i switchgrupp SGF1 för en relämodul. Checksummans ingångsvärde är 000 och omkopplarna SGF1/1 och SGF1/3 skall ställas i läge 1. Detta innebär att 005 är den slutliga checksumman. a) Tryck ned -tryckknappen ett antal gånger, tills LED-indikatorn bredvid SGF symbolen tänds och checksumman visas i teckenfönstret. n x b) Gå in i huvudmenyn för att erhålla huvudchecksumman för SGF1 genom att trycka ned PRO- GRAM-tryckknappen minst ekund för att sedan frisläppa den. Den röda teckenrutan visar nu en blinkande etta (1), som indikerar position 1 i undermenyn och de gröna siffrorna visar checksumman c) Gå in i inställningsmoden genom att trycka ned -tryckknappen under 5 sekunder tills teckenfönstret börjar blinka. 5 s d) Tryck ned -tryckknappen än en gång för att nå den första omkopplaren. Den första gröna siffran till vänster i teckenfönstret visar nu omkopplarens nummer. Omkopplarens läge indikeras av siffran till höger. 1 x e) Omkopplarläget kan nu alterneras mellan 1 och 0 med hjälp av -tryckknappen. Omkopplaren lämnas i önskat läge 1. 1 x f) Då omkopplare nummer 1 är i önskat läge, övergår man till omkopplare nummer genom att trycka ned -tryckknappen under ekund. På samma sätt som i punkt e) kan omkopplarläget ändras med användning av -tryckknappen. Emedan den önskade inställningen för SGF1/ är 0, lämnas omkopplaren i detta läge. 1 0 g) Omkopplaren SGF1/3 nås genom nedtryckning av -tryckknappen under ekund på samma sätt som i punkt f)

10 h) Omkopplaren ställs i läge 1 genom att trycka ned -tryckknappen en gång. 1 x i) Omkopplarna SGF1/4...8 nås på samma sätt och lämnas som exemplet visar i läge 0. 5 x j) I det sista läget av inställningsmoden enligt punkt c), presenteras checksumman i förhållande till de inställda omkopplarna läge k) Om den erhållna checksumman är korrekt, lagras den i minnet genom att samtidigt trycka ned - och -tryckknapparna. I det ögonblick då informationen lagras i minnet, blinkar de gröna strecken i teckenfönstret till en gång, dvs Om checksumman är felaktig, upprepas inställningen av de enskilda omkopplarna med hjälp av - och tryckknapparna med början från punkt d) l) Då ett nytt värde lagras i minnet, sker en automatisk återgång från inställningsmoden till den normala menyn. Inställningsmoden kan när som helst lämnas utan minneslagring genom att trycka ned -tryckknappen under ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna i teckenfönstret upphör att blinka. 5 s m) Sedan de önskade värdena lagrats i minnet, återgår man till huvudmenyn genom att trycka ned -tryckknappen tills den första siffran i teckenfönstret slocknar. LED-indikatorn för SGF på frontpanelen visar ännu att man befinner sig i läge SGF och den nya checksumman för SGF1, som för närvarande används i reläskyddet, presenteras i teckenfönstret. n x

11 Registrerad information Parametervärdena, som uppmäts i det ögonblick ett fel uppstår eller utlösning av brytarkretsarna sker, lagras i registren. Den lagrade informationen, med undantag av vissa parametrar, inställs på värdet noll genom att man samtidigt trycker ned - och tryckknapparna. Informationen i normala register raderas ut om hjälpspänningen till reläet bryts. Endast inställningsvärden och övriga viktiga parametrar kvarstår i de icke-flyktiga registren vid avbrott i matningsspänningen. Antalet register varierar för olika moduler. Funktionen för registren belyses i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. Reläets systempanel innehåller en förenklad förteckning över data, som registreras av de olika relämodulerna som normalt ingår i reläskyddet. Alla relämoduler av D-typ är försedda med två allmänna register: Register 0 och Register A. Register 0 innehåller information i kodad form, t.ex. uppgifter om externa blockeringssignaler, lägesinformation och övriga signaler. Koderna förklaras i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. I register A ingår relämodulens adresskod, som krävs för seriekommunikationssystemet. Undermeny 1 i register A innehåller dataöverföringshastigheten uttryckt i baud, som krävs för seriekommunikationen. Undermeny i register A innehåller en kommunikationsövervakningsenhet för SPA-databussen i SPACOM systemet. Om skyddsreläet där relämodulen ingår är anslutet till ett system med en datainsamlings- och rapporteringsenhet SRIO 1000M eller motsvarande och dataöverföringen fungerar, visar kommunikationsövervakningsenheten värdet 0. I annat fall rullar siffrorna oavbrutet i övervakningsenheten. Undermeny 3 innehåller det lösenord som krävs för fjärrinställning av reläerna. Adresskod, dataöverföringshastighet för seriekommunikationen och lösenord kan inställas manuellt eller via databussen. För manuell inställning, se under exempel 1 på de föregående sidorna. Adresskoden har ingångsvärdet 001, överföringshastigheten ingångsvärdet 9,6 kilobaud (kbd) och lösenordet ingångsvärdet 001. För att säkra inställningsvärdena är dessa lagrade i två separata minnesutrymmen i ett icke-flyktigt minne. Båda minnesutrymmena är kompletta och inkluderar en kontroll av minnesinnehållet med hjälp av en kontrollsumma. Om innehållet i ett minnesutrymme av någon anledning störs, hämtas alla inställningsvärden från det andra minnesutrymmet och överförs till det första minnet, som på detta sätt självläks. Skyddet är härvidlag kontinuerligt i funktion. Endast i undantagsfall då båda minnesutrymmena innehåller defekt information kommer skyddet att ställas ur funktion av det inbyggda självövervakningssystemet. Härvid tänds IRF-lysdioden och självövervakningssystemets utgångsrelä samt serieport för datakommunikationen arbetar. 11

12 Trip test -mode Register 0 innehåller tillträde till en Trip testfunktion, som gör det möjligt att en efter en aktivera relämodulens utgångssignaler. Om skyddets hjälprelämodul är på plats, fungerar hjälpreläerna i tur och ordning under provningen. Då -tryckknappen hålls nedtryckt ca 5 sekunder börjar de gröna siffrorna till höger i teckenfönstret blinka och indikerar därigenom, att relämodulen befinner sig i testläge. LED-indikatorerna för de olika inställningsstorheterna indikerar genom att blinka, vilken utgångssignal som kan aktiveras. Den önskade utgångsfunktionen väljs med hjälp av PRO- GRAM-tryckknappen, som hålls nedtryckt ca 1 sekund. Den valda start- eller utlösningsfunktionen, aktiveras genom att samtidigt trycka ned - och -tryckknapparna. Utgångssignalen förblir aktiverad under den tid tryckknapparna hålls nedtryckta. Lägesinställningen av utgångsreläernas matrisomkopplare bestämmer utgångsreläernas funktion. Självövervakningsfunktionens IRF utgångsrelä aktiveras efter ca ekund då -tryckknappen trycks ned samtidigt som inte någon LEDindikator för de olika inställningarna blinkar. Reläet förblir i arbetsläge så länge som tryckknappen hålls nedtryckt. Utgångssignalerna väljs i den ordningsföljd som illustreras i fig. 4. Exemplet nedan presenterar överströmsrelämodul SPCJ 4D9, där LED-indikatorerna för de olika inställningsstorheterna hänför sig till följande utgångssignaler: Ingen indikering Inställning I> Inställning t> Inställning I>> Inställning t>> Inställning I 0 > Inställning t 0 > Inställning I 0 >> Inställning t 0 >> - Självövervakning IRF - START av I>-steget - UTLÖSNING av I>-steget - START av I>>-steget - UTLÖSNING av I>>-steget - START av I 0 >-steget - UTLÖSNING av I 0 >-steget - START av I 0 >>-steget - UTLÖSNING av I 0 >>-steget REGISTER 0 5 s IRF I> START I> TRIP I» START I» TRIP Io> START Io> TRIP Io»START Io» TRIP I> t> I» t» Io> to> Io» to» & & & & & & & & Fig. 4. Ordningsföljd för val av utgångssignaler i Trip test-moden. Om t.ex. LED-indikatorn för inställningsstorheten t> blinkar och - och tryckknapparna samtidigt trycks ned, aktiveras utlösningssignalen från överströmsmodulens lågströmssteg. Funktionen för utgångsreläerna beror då på, hur utgångsreläernas matrisomkopplare SGR programmerats. En återgång till huvudmenyn är möjlig under vilket skede som helst av Trip test-sekvensen, med hjälp av -tryckknappen, som hålls nedtryckt ca 5 sekunder. 1

13 Exempel 3 Trip test-funktion. Tvångsaktivering av utgångarna. a) Stega fram till register 0 i teckenrutan med hjälp av -tryckknappen. n x b) Tryck ned -tryckknappen ca 5 sekunder, tills de gröna siffrorna till höger i teckenfönstret börjar blinka. 5 s I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 c) Håll -tryckknappen nedtryckt. Efter ca 1 sekund tänds den röda LED-indikatorn för självövervakningsfunktionen IRF och IRF-utgången aktiveras. IRF-indikatorn slocknar och utgången återgår då -tryckknappen frisläpps. d) Tryck ned -tryckknappen ca ekund och LED-indikatorn för den översta inställningsstorheten börjar blinka. e) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt, om det första steget skall startas. Utgången för steget aktiveras och utgångsreläerna fungerar i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR 3 I > I TRIP B SPCJ 4D9 13

14 f) Gå vidare till nästa läge genom att trycka ned -tryckknappen ca ekund, tills LED-indikatorn för den andra inställningsstorheten börjar blinka. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 g) Tryck ned - och -tryckknapparna samtidigt för att aktivera utlösningen av steg 1 (t.ex. I>-steget för överströmsmodulen SPCJ 4D9). Utgångsreläerna kommer då att fungera i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. Om huvudutlösningsreläet fungerar, tänds relämodulens LED-indikator för utlösning märkt TRIP. I I I I L1 L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I SGB SGR 879B TRIP SPCJ 4D9 h) Start och utlösning av de övriga stegen aktiveras på samma sätt som det första steget ovan. LEDindikatorn för ifrågavarande steg börjar blinka för att indikera att steget kan aktiveras genom att man trycker ned - och -tryckknapparna samtidigt. Vid varje tvångsmanövrering av ett steg fungerar utgångsreläerna i enlighet med programmeringen av matrisomkopplarna SGR för reläutgångarna. Ifall man inte önskar att ett visst steg skall fungera, kan man när som helst utan att steget fungerar, gå vidare till följande läge genom att trycka ned -tryckknappen en gång till. i) Det är möjligt att lämna Trip test-moden, oavsett vilket läge av sekvensen man befinner sig i, genom att trycka ned -tryckknappen ca 5 sekunder tills de tre gröna siffrorna till höger i teckenfönstret upphör att blinka. 14

15 Funktions indikatorer En relämodul innehåller ett flertal funktionssteg, alla med en egen funktionsindikering som presenteras i teckenfönstret och en gemensan LED-indikator för utlösning märkt "TRIP" nedtill på relämodulens frontpanel. Då funktionssteget startar tänds en siffra i teckenfönstret som övergår till en annan siffra då utlösning av steget sker. Indikeringen kvarstår trots att funktionssteget återgår. Indikeringen kvitteras med hjälp av relämodulens tryckknapp. En okvitterad funktionsindikering inverkar inte på relämodulens funktion. I vissa fall kan funktionen för funktionsindikatorerna avvika från ovannämnda principer. Detta förklaras närmare i beskrivningarna av de enskilda relämodulerna. Felkoder Förutom de egentliga skyddsfunktionerna har relämodulen ett självövervakningssystem, som kontinuerligt övervakar mikroprocessorn med dess programfunktion samt de övriga elektronikkretsarna. Då självövervakningssystemet upptäcker ett bestående fel i modulen, tänds den röda LEDindikatorn märkt "IRF" på frontpanelen av relämodulen, ca en minut efter det att felet observerats. Samtidigt ges en styrsignal till självövervakningssystemets utgångsrelä i reläskyddet. I de flesta felsituationer tänds en felkod i modulens teckenfönster, som anger felets art. Felkoden består av en röd siffra "1" och ett 3-siffrigt grönt kodnummer, som inte ka avlägsnas ur teckenfönstret genom kvittering. Om ett fel uppstår i skyddet, skall felkoden antecknas och meddelas tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare, för att underlätta service och reparation. Under ett feltillstånd är alla normala relämenyer funktionsdugliga, dvs. samtliga inställnings- och mätvärden kan nås, trots att reläskyddet är satt ur funktion. Även seriekommunikationen fungerar normalt, varför reläinformationen kan erhållas via seriesnittet och fjärravläsning. Felkoden, som anger internt reläfel och som presenteras i teckenfönstret, förblir aktiverad tills felet eventuellt försvinner och kan också avläsas via seriesnittet under felkod V

16 ABB Oy Substation Automation PB 699 FIN VAASA Finland Tel (0)10 11 Fax.+358 (0) MRS MUM SV

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer