Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788"

Transkript

1 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

2 2(19) 1. INBJUDAN UPPHANDLINGSFORM AVTALSPERIOD ALLMÄN INFORMATION UPPDRAGET EKONOMISTYRNING INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN BUDGETPROCESSEN INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN MEDELSTILLDELNING BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING ADMINISTRATIVA VILLKOR VILLKOR FÖR ANBUDSLÄMNANDE - KVALIFICERINGSFAS SEKRETESS KOMPLETTERINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN TILLDELNINGSBESLUT KRAV PÅ LEVERANTÖREN KVALIFICERINGSFAS LAGENLIGA KRAV OCH EKONOMISK FÖRMÅGA REFERENSER KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA UNDERLEVERANTÖR KVALITETSSÄKRING UPPDRAG EFTERFRÅGAD TJÄNST UPPDRAGSBESKRIVNING GENOMFÖRANDE OCH TILLGÄNGLIGHET KRAV PÅ ERBJUDEN KONSULTKOMPETENS TYSTNADSPLIKT/SEKRETESS SAMT ANSVARSFRÅGOR UPPDRAGSGENOMGÅNGAR/KVALITETSUPPFÖLJNING ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING PRIS PRÖVNING AV ANBUDEN BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERINGSKRITERIER KONTAKTPERSON ARBETSFÖRMEDLINGEN KONTAKTPERSON ANBUDSGIVARE BILAGOR... 13

3 3(19) 1. INBJUDAN Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att inkomma med anbud till upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell. Arbetsförmedlingen avser att teckna avtal med en leverantör. 1.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling i enlighet med bestämmelserna i 15 kapitlet, lagen om offentlig upphandling (LOU), B-tjänster. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 1.2 Avtalsperiod Avtalsperioden är ett år med möjlighet för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med ytterligare ett år. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast två månader innan avtalstidens utgång om man avser att förlänga avtalet. 1.3 Allmän information Arbetsförmedlingen har cirka medarbetare på 350 arbetsplatser. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är uppdelad i tio marknadsområden fördelat på 69 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Runt om i landet finns det arbetsförmedlingar. Det är där största delen av våra medarbetare finns. Vårt uppdrag förutsätter samverkan med andra organisationer, statliga myndigheter, kommuner och företag. Formerna för samverkan ser olika ut men målet är alltid att bidra till effektivare insatser för kunderna. Privata aktörer kompletterar Arbetsförmedlingen och medverkar till att kunderna och allmänheten kan erbjudas utökad service. Läs vidare om arbetsförmedlingens roll: ctrl-klicka på länken: Kort om Arbetsförmedlingens roll 2. Uppdraget Arbetsförmedlingens styrelse har uppdragit åt Generaldirektören att göra en genomlysning av Arbetsförmedlinens ekonomistyrningsmodell i syfte att uppnå bättre möjligheter till uppföljningar och bättre ekonomistyrning i stort. 3. Ekonomistyrning inom Arbetsförmedlingen 3.1 Budgetprocessen inom Arbetsförmedlingen Ekonomistyrningen inom Arbetsförmedlingen omfattar i första hand medelsfördelning, budgetering, prognoser samt löpande styrning och uppföljning. Medelstilldelning och budget utgör ekonomiska ramar för det uppdrag som den budgetansvarige har för budgetåret. För att säkerställa att uppdraget hamnar på rätt nivå för varje budgetansvarig sker en dialog mellan budgetansvarig och uppdragsgivare innan tilldelningen fastställs.

4 4(19) 3.2 Medelstilldelning Arbetsförmedlingens ledning fördelar inför varje år anslagen inom myndigheten. Inom ramen för fördelade anslag kan ledningen också fördela särskilda poster i form av högst-/lägstbestämningar etc. för vissa särskilda ändamål. Anslagen för arbetsmarknadpolitiska program (transfereringar) fördelas i allt väsentligt till marknadsområdena. Fördelningen sker enligt gällande delegering och helt eller delvis med hjälp av särskilda fördelningsmodeller. Det förekommer även att fördelningen i vissa fall helt eller delvis grundas på dialog mellan den som tilldelar medel och den som tilldelas medel. För förvaltningsanslaget gäller att medel till lönekostnader samt resor och till vissa mindre kostnader (terminalglasögon, frukt etc) fördelas på marknadsområdena och till huvudkontorets avdelningar och vidare inom dessa. Medel för övriga driftskostnader ( myndighetsgemensamma kostnader ) som lokalhyror, IT-relaterade kostnader, telefoni etc. fördelas enbart till sakansvarig avdelning. Medel för utvecklingsprojekt tilldelas utvecklingsstaben för senare vidarefördelning till de projekt som ledningen beslutar att driva. Under löpande budgetår kan det förekomma förändringar av medelstilldelningen. I första hand sker det vid ett tillfälle under våren, men justeringar kan även ske vid andra tillfällen, exempelvis i samband med omorganisationer under året. 3.3 Budgetering och uppföljning De närmare formerna för budgetprocessen framgår av de budgetanvisningar som ledningen fastställer för varje år. Budgeten ska avspegla de aktuella uppdrag och den styrning som finns i myndighetens verksamhetsplan. Den som tilldelas medel den budgetansvarige ska normalt upprätta en budget för användningen av tilldelade medel. Budgeten visar dels den budgetansvariges plan för fördelning av tilldelade medel på olika ändamål, exempelvis programmix, dels hur verksamhet och utgifter planeras variera över tiden. Om/när medelstilldelningen ändras ska reviderad budget upprättas. Budgetprocessen bygger på en dialog mellan ledningen och de budgetansvariga för att fastställa den årliga grundbudgeten, där den budgetansvariga har ansvar för att anpassa planeringen till lokala förutsättningar. Uppföljning av utfallet mot planering sker kontinuerligt under året på alla nivåer, vilket leder till att verksamheten anpassas till aktuell budget. Budgetprocessens olika delar på alla nivåer inom Arbetsförmedlingen stöds av ett gemensamt system för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet (Presto). Arbetsförmedlingens ekonomisystem Raindance hanterar all ekonomisk redovisning i myndigheten (huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, anläggningsredovisning, anskaffningsportal, fakturaportal, etc. Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2009 Länkadress: rsredovisning2009.pdf

5 5(19) Allmänt om Arbetsförmedlingen styrning, resultatuppföljning och organisation: 4. ADMINISTRATIVA VILLKOR 4.1 Villkor för anbudslämnande - kvalificeringsfas Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av upphandlingsavdelningen. Anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Upphandlingsavdelningen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell Dnr Af- 2010/ Observera att anbud inte kan lämnas via fax eller e-post. Kopia kan med fördel lämnas i digital form på en CD-rom eller USB-minne. Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast under adress: Postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm. Besöksadress: Hälsingegatan 38. Receptionen är öppen: Måndag-fredag kl Vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4-pärm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Insändande av handlingar sker på Anbudsgivarens ansvar. Anbudsöppning kommer att ske kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnader för detta står anbudsgivaren för. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare Anbudet är bindande till och med Anbudsgivaren ska bekräfta detta i anbudet. Anbudsgivaren ska bekräfta i anbudet att anbudsgivaren godtar bifogade avtalsvillkor. Anbud lämnas på de villkor som framgår av anbudsinbjudan och bilagorna. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbudet ska innehålla uppgift om leverantörens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Ett anbud som inte bekräftar samtliga så kallade ska-krav kommer att förkastas. Leverantören uppmanas därför att noggrant läsa anbudsinbjudan.

6 6(19) 4.2 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats(se 31 kap 16 Offentlighets- och sekretesslagen). Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är samtliga handlingar i upphandlingen som huvudregel offentliga handlingar. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess, eftersom prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. 4.3 Kompletteringar och förtydliganden I de fall förfrågningsunderlaget, med anledning av skriftligt ställda frågor, behöver kompletteras eller förtydligas kommer detta att ske på Arbetsförmedlingens hemsida. Om frågor som rör upphandlingen uppstår ställs dessa skriftligt per brev, e-post eller fax (se nedan) till Arbetsförmedlingen. Frågor kan ställas till och med Efter detta datum besvaras inga frågor. Inkomna frågor och svar på dessa kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida, Arbetsförmedlingens hemsida. Länkadress: Efter det att anbud lämnats kan komplettering av anbudet ske i form av förtydligande för att underlätta jämförelse av anbud. Komplettering av anbud kan endast ske på begäran av Arbetsförmedlingen. Uppenbara felskrivningar eller felräkningar i inlämnat anbud kan däremot kompletteras av anbudsgivaren utan särskild begäran. Denna skickas av anbudsgivaren direkt till anbudsadressen med angivande av Dnr och vilken upphandling som avses. (LOU 15 kap. 12 ). Om komplettering eller förtydligande av anbud begärs av Arbetsförmedlingen kommer ett sista datum att anges för när sådan ska vara inlämnad. Det ankommer på anbudsgivaren att tillse att sådan komplettering eller förtydligande inkommer i rätt tid. Svar som inte inkommit inom den angivna tidpunkten kommer inte att beaktas och hela anbudet förkastas därmed.

7 7(19) 4.4 Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslutet som sänds ut efter utvärdering av inkomna anbud innebär endast att den upphandlande enheten har valt leverantör. Avtal sluts genom att ett särskilt upphandlingskontrakt undertecknas. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas med e-post till den kontaktperson som angivits i anbudet, om inget annat har angetts. 5. KRAV PÅ LEVERANTÖREN kvalificeringsfas 5.1 Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Anbud får inte antas om leverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handelseller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Till anbudet ska bifogas 1. Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter, fullständigt ifylld av skattemyndighet. Blanketten kan hämtas från c58f html Uppgifterna från Skatteverket får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 2. Den senaste årsredovisningen eller senaste årsbokslut. En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap 2 och 3 LOU. (Här avses bl a konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen) eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att ta kreditupplysningar på anbudsgivare samt vid behov även under den löpande avtalsperioden. 5.2 Referenser Leverantören ska ha erfarenhet av motsvarande uppdrag både när det gäller uppdragets art och uppdragets omfattning. Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av två (2) referensuppdrag med motsvarande inriktning (beskrivningen bör inte överstiga en A4-sida per uppdrag). Referensuppdraget får inte vara äldre än tre (3) år. Arbetsförmedlingen vill även ha namn, e-postadress och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren som kan kontaktas för referenstagning. Vid referenstagning kommer frågor att ställas om samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, tillgänglighet samt förmåga att hålla tidsplaner.

8 8(19) 6. KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet, exempel på två nuvarande kunder med utgångspunkt från det efterfrågade uppdraget och kapacitet för uppdraget. Av beskrivningen ska minst framgå omfattningen av nuvarande verksamhet, inriktning, lokalisering, antal anställda, kompetensprofil för de anställda samt bekräfta att uppdraget kan starta enligt Arbetsförmedlingens uppställda krav i förfrågningsunderlaget. 6.1 Underleverantör Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, ska det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Det gör anbudsgivaren genom till anbudet bifoga underleverantörsintyg (Bilaga 1) för att styrka att överenskommelse finns mellan parterna. Det innebär inga inskränkningar i leverantörens åtagande/ansvar för uppdraget. Underleverantör ska ha motsvarande kompetens och erfarenhet som anbudsgivaren och ska godkännas av Arbetsförmedlingen. 7. KVALITETSSÄKRING För att säkerställa en hög kvalitet i översynen av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av tjänstens genomförande. Rutinerna för kvalitetssäkring redovisas i anbudet. 8. UPPDRAG EFTERFRÅGAD TJÄNST 8.1 Uppdragsbeskrivning Uppdraget Översyn ekonomistyrningsmodellen ska bidra till en kostnadseffektiv styrning och uppföljning av Arbetsförmedlingens förvaltnings- och programmedel. Leverantören ska inom ramen för uppdraget leverera följande: Etapp 1 a. En beskrivning av den nuvarande ekonomistyrningsmodellen och budgetprocessen. b. Ett förslag till modell för fördelning av väsentliga förvaltningskostnader och tillhörande ansvarsfördelning som ska tillämpas i budgetarbetet, verksamhetsuppföljningen och ekonomistyrningen. c. Ett förslag till revideringar av den befintliga ekonomistyrningsmodellen och budgetprocessen omfattande förvaltnings- och programmedel. d. En genomförandeplan för att införa föreslagna åtgärder. Leverantören ska redovisa uppdragets slutsatser i en skriftlig rapport samt föredra dessa muntligt. e. Ett förslag till hur ett fortsatt arbete med översyn av ekonomistyrningsmodellen inklusive budgetmodellen och synkroniseringen med

9 9(19) Etapp 2 verksamhetsplaneringen ska genomföras med ett mer långsiktigt perspektiv (i Etapp 2). Leverantören ska redovisa förslaget till fortsatt arbete skriftligt där omfattning, tillvägagångssätt, etc. ska framgå tillsammans med uppskattad kostnad. Arbetsförmedlingen avropar det fortsatta arbetet i Etapp 2 som option till detta avtal. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören under tiden för Etapp 1 om Arbetsförmedlingen avser att avropa Etapp Genomförande och tillgänglighet Uppdraget rapporterar till en utsedd styrgrupp. Uppdragets Etapp 1 planeras och genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingens uppdragsansvarige. Följande beskrivning kan ses som ett möjligt tillvägagångssätt för att genomföra uppdragets Etapp 1, och där leverantören ansvarar för följande huvudaktiviteter: o Ta fram nulägesbeskrivning och problembild o Definiera önskade effektmål som ska uppnås o Genomföra behovs- och kravanalys av det framtida läget o Beskriva lösningsförslag/åtgärder och värdera deras nyttor, kostnader, risker, etc o Summera slutsatser och ge rekommendationer o Ta fram en genomförandeplan för införandet av lösningsförslag/åtgärder o Ta fram planering för ett fortsatt arbete i Etapp 2 Leverantörens insats består av eget arbete, intervjuer med cirka nyckelpersoner, cirka 5-7 workshops, arbetsmöten med Arbetsförmedlingen för planering, avrapportering, etc.

10 10(19) Följande milstolpar (MS) är definierade för uppdraget: Datum MS Beskrivning MS1 Uppdragsbeskrivning för Etapp 1 klar och godkänd av styrgruppen som ett tillräckligt bra underlag för att starta uppdraget MS2 Alla underlag till rapporten klara för slutlig sammanställning och förankring MS3 Rapport godkänd av styrgruppen MS4 Förslag till planering av fortsatt arbete i Etapp 2 klart. Anbudet ska innehålla en utförlig beskrivning av hur anbudsgivaren avser att lägga upp genomförandet av uppdraget samt vilka konsulter som kommer genomföra uppdragets olika delar. Beskrivningen av uppdragets genomförande kommer att utvärderas. 8.3 Krav på erbjuden konsultkompetens Anbudsgivaren ska erbjuda följande konsultkompetens för uppdragets genomförande. Ekonomer med adekvat utbildning och med god erfarenhet av motsvarande uppdrag (Minst examen från universitet eller högskola) Arbetsförmedlingen bedömer att konsulterna bör ha god erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning med motsvarande uppdrag/frågor/omfattning som efterfrågas i denna upphandling. Anbudet ska innehålla En utförligt beskrivning av den konsultkompetens som erbjuds för uppdraget. Av beskrivningen ska respektive konsults utbildning och erfarenhet tydligt framgå. En kortfattad beskrivning av (1-2) referensuppdrag per offererad konsult. Arbetsförmedlingen vill även ha namn, e-postadress och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren för respektive konsults angivna referensuppdrag som kan kontaktas för referenstagning. Vid referenstagning kommer frågor att ställas om samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, tillgänglighet samt förmåga att hålla tidsplaner.

11 11(19) Leverantören förbinder sig att genomföra uppdragen med den personal som presenteras i anbudet. Vill leverantören byta ut någon av dem(eller pga andra orsaker tex slutar eller blir indisponibel) ska detta godkännas av Arbetsförmedlingen. I de fall Arbetsförmedlingen vill byta ut konsulten sker en förhandling mellan leverantör och Arbetsförmedlingen innan konsulten byts ut. En förutsättning är att den nye har minst likvärdig kompetens som den han/hon efterträder. Leverantören ska skriftligen redovisa personalens kompetens och erfarenhet 8.4 Tystnadsplikt/sekretess samt ansvarsfrågor Arbetsgivaransvaret för egen personal ligger hos utföraren. Det förutsätts att utföraren noga känner till olika myndigheters krav, förekommande lagar, anvisningar och förordningar som gäller inom branschen. Leverantören ansvarar för att personal inom företaget tillämpar strikt tystnadsplikt. I händelse av brott mot tystnadsplikten äger Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och därmed lösas från samtliga ekonomiska förpliktelser. Utföraren ansvarar för samtliga skador som kan uppkomma på grund av dennes uppdrag. Utföraren har relevant försäkringsskydd för sak- och personskada inkluderat patientansvar. 9 Uppdragsgenomgångar/kvalitetsuppföljning När avtal upprättats kommer ett initialt uppstartsmöte att äga rum mellan Leverantören och Arbetsförmedlingen. Syftet är att klargöra att Arbetsförmedlingen och Leverantören har en samstämmig uppfattning om uppdraget och krav på Översynen av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell. För att ge lämpliga tillfällen att under avtalstiden säkerställa att parterna har en samstämmig uppfattning om avtalets syfte och resultat, kommer gemensamma genomgångar mellan avtalsparterna utsedda kontaktpersoner ske efter begäran av Arbetsförmedlingen två gånger per år eller vid behov. Då kommer rutiner, metoder, kvalitet på utförandet och avtalsuppfyllelser etc. att diskuteras. Vid behov görs justeringar. 10. Elektronisk fakturahantering Arbetsförmedlingen vill i första hand att all fakturahantering under avtalsperioden sker med hjälp av (svefaktura) och i andra hand med annan form av av elektronisk faktura för att underlätta fakturahanteringen i myndigheten. För mer information om svefaktura: I sista hand sänds pappersfaktura till: Arbetsförmedlingen Skanningscentralen KRISTINEHAMN

12 12(19) Samtliga fakturor ska märkas med: om inget annan övrenskommes med Arbetsförmedlingen. Anbudsgivaren lämnar uppgift i anbudet om anbudsgivaren kan hantera elektroniska fakturor. 11. PRIS Anbudet ska innehålla ett timpris. Priset anges i svenska kronor, exklusive moms. Priset ska inkludera samtliga kostnader för tjänstens genomförande. Anbudsgivaren ska i sitt anbudssvar också översiktligt redovisa en total kostnadskalkyl för tjänstens genomförande. I denna ska samtliga kostnader för tjänstens genomförande ingå. 12 Prövning av anbuden 1. Om anbudet uppfyller de lagenliga krav och ekonomisk förmåga samt skakrav som ställs i förfrågningsunderlaget och som framgår av förfrågningsunderlaget. 2. Utvärdering 12.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ska-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett femgradigt betygssystem där betyg fem är högsta betyget. Betyget multipliceras med viktningen. Fler än en anbudsgivare kan få högsta betyg. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta timpris per får betyget 5 multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng enligt följande formel: + Anbud med lägst timpris P 5vikt Anbudets pris Anbud som är mer än dubbelt så dyrt som anbud med lägsta pris kan komma att förkastas. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Ett anbud kan alltså få maximalt 500 poäng Utvärderingskriterier Kompetens (40 procent) Se punkt 8.3 Organisation/upplägg av uppdraget (40 procent)

13 13(19) - Hur leverantören organiserar, lägger upp och genomför uppdraget och säkerställer kvaliten i uppdragets genomförande. Se hela kaptitel 8. Pris (20 procent) - Timpris Det anbud som uppfyller ovanstående punkter och bedöms utifrån utvärderingskriterierna vara det mest ekonomiska anbudet kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med. 13 Kontaktperson Arbetsförmedlingen Ansvarig upphandlare är Ulf Sjölén som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Upphandlingssektionen Besöksadress: Hälsingegatan 38 Postadress: Stockholm 14 Kontaktperson Anbudsgivare Anbudsgivaren ombeds att i anbudet ange kontaktperson som kan nås per telefon och e-post under den tid som upphandlingen pågår. 15 Bilagor 1. Underleverantörsintyg 2. Avtal (mall) 3. Företagsuppgifter

14 14(19) Bilaga 1. Underleverantörsintyg Anbudsgivare:.. Organisationsnummer:... Underleverantör:. Organisationsnummer:.. Adress:. Kontaktperson:. Telefon: E-post:. Undertecknad firmatecknare godkänner att stå till förfogande som underleverantör till ovanstående anbudsgivare i samband med anbudsgivning vid upphandling av tjänster avseende personalstöd vid Arbetsförmedlingen.I händelse av att ovanstående anbudsgivare antas som leverantör accepterar undertecknad att som underleverantör, utföra uppdraget enligt uppställda krav och villkor i Avtalet och Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag. Undertecknad accepterar även att leverantören löpande under avtalsperioden kan inhämta uppgifter, för vidarebefordran till Arbetsförmedlingen, som styrker att ställda krav och villkor uppfylls. Ort Datum.. Underskrift av behörig firmatecknare (Underleverantör).. Namnförtydligande

15 15(19) Bilaga 2 Avtalsmall AVTAL 1 Avtalsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och xxxx (leverantören), organisationsnummer xxxxxx-xxxx, har följande avtal har slutits angående köp av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell. 2 Leverantörens åtagande Leverantören åtar sig att leverera avtalade tjänster i enlighet med villkoren i avtalet, kraven uppställda i förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor samt enligt Leverantörens anbud 3 Omfattning Se specifikationen i förfrågningsunderlaget 4 Detta avtal består av följande handlingar 1. Tillägg till avtal 2. Avtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. Villkoren i detta avtal gäller före de allmänna standardvillkor eller andra bifogade villkor/uppgifter som leverantören använder. 5 Avrop Avrop mot detta avtal görs av Ekomiavdelningen på Arbetsförmedlingen. 6 Avtalsperiod Avtalet avser prel., med möjlighet för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med ytterligare ett år. Vid en eventuell förlängning avser Arbetsförmedlingen avropa konsulttimmar vid behov. Arbetsförmedlingen meddelar senast två månader före utgången av avtalsperioden om avtalet kommer att förlängas. 7 Priser Priserna framgår av bilaga xx. Priserna är fasta för avtalsperioden, Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

16 16(19) 8 Reseersättning Eventuella kostnader för resor i samband med tjänstens genomförande bekostas av Leverantören och ersättning för detta ingår i timarvodet. 9 Betalningsvillkor Köpta tjänster faktureras månadsvis i efterskott. Varje faktura ska åtföljas av en kostnadsräkning där det ska framgå uppdrag, vidtagen åtgärd, tidsåtgång i timmar, samt namn på konsult/er som utfört tjänsten. Betalning erläggs senast 30 dagar efter mottagen faktura. Fakturerings- eller andra avgifter får inte debiteras. Vid betalning efter förfallodag får dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras samt lagstadgade påminnelse- och kravavgifter. Utlägg som ska ersättas av Arbetsförmedlingen ska styrkas med kvitton. Arbetsförmedlingen vill i första hand att all fakturahantering under avtalsperioden sker med hjälp av (svefaktura) för att underlätta för Arbetsförmedlingens hantering av fakturor. I andra hand med annan form av av elektronisk faktura För mer information om svefaktura: I sista hand sänds pappersfaktura till: Arbetsförmedlingen Skanningscentralen KRISTINEHAMN Samtliga fakturor ska märkas med: om inget annan övrenskommes med Arbetsförmedlingen. 10 Kompetens Leverantören förbinder sig att genomföra uppdragen med den personal som presenteras i anbudet. Vill leverantören byta ut någon av dem ska detta godkännas av Arbetsförmedlingen. En förutsättning är att den nye har minst likvärdig kompetens som den han/hon efterträder. Leverantören ska skriftligen redovisa personalens kompetens och erfarenhet. 11 Sekretess Leverantören får inte röja eller utanför uppdraget utnyttja sekretessbelagd uppgift. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. 12 Upphovsrätt Arbetsförmedlingen får upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat. 13 Ändring av avtalsvillkor Ändringar och tillägg i detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för båda parter.

17 17(19) 14 Överlåtelse av avtal Leverantören får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 15 Felaktig utövning/bristande kompetens Om Arbetsförmedlingen konstaterar fel eller brist i uppdragets utförande som inte är av ringa betydelse, ska Arbetsförmedlingen inte vara betalningsskyldig för uppdraget. 16 Reklamation Brister Leverantören vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen snarast skriftligen påtala detta för Leverantören (reklamation). Leverantören är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Arbetsförmedlingen rätt till prisavdrag med skäligt belopp. Reklamerar inte Arbetsförmedlingen inom föreskriven tid förlorar Arbetsförmedlingen rätten till skadestånd eller annan gottgörelse. Leverantören får inte lägga ut uppdrag på en person som gjort sig skyldig till brott i yrkesutövningen eller blivit föremål för disciplinåtgärd från Advokatsamfundet under de senaste tre åren från det uppdraget ska utföras. 17 Hävning av avtal Arbetsförmedlingen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören blir försatt i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden under avtalsperioden. 18 Uppsägning av avtal Vardera parten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina åligganden enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftlig erinran, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig. 19 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse utanför parternas kontroll (force majeure). Parterna har därvid rätt att häva avtalet utan skyldighet att därför utge skadestånd i någon form. Förbehållet för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden gäller, även om part vidtagit eller är föremål för sådan åtgärd eller därmed liknande omständighet.

18 18(19) 20 Tvist Eventuella tvister angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt. Stockholm den / 2010 den / Arbetsförmedlingen Leverantören

19 19(19) Bilaga 3 Företagsuppgifter Leverantörens namn Besöksadress Adm. adress Postnummer Ort Telefonväxel Telefax E-postadress Hemsida Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer... E-postadress för meddelande om tilldelningsbeslut Företagets huvudsakliga verksamhet

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051 1(21) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051 2(21) 1. INBJUDAN, ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 BAKGRUND... 3 1.3

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09 1 (16) 2010-03-09 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster avseende Omställning/Outplacement Arbetsförmedlingen Dnr Af 2010/048157 Bilaga 1 Underleverantörsintyg 2 (16) 2010-03-09 INNEHÅLL INNEHÅLL...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Dnr 07/03:055 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Förfrågningsunderlag Sista dag för anbudslämnande 2003-05-02 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Borlänge kommun, Inköpsenheten,

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer