Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051"

Transkript

1 1(21) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051

2 2(21) 1. INBJUDAN, ALLMÄN INFORMATION INLEDNING BAKGRUND UPPHANDLINGSFORM UPPDRAGETS OMFATTNING AVTALSPERIOD ADMINISTRATIVA VILLKOR VILLKOR FÖR ANBUDSLÄMNANDE - KVALIFICERINGSFAS SEKRETESS KOMPLETTERINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN TILLDELNINGSBESLUT KRAV PÅ LEVERANTÖREN KVALIFICERINGSFAS LAGENLIGA KRAV OCH EKONOMISK FÖRMÅGA REFERENSER KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA UNDERLEVERANTÖR KVALITETSSÄKRING UPPDRAG EFTERFRÅGADE TJÄNSTER UPPDRAGSBESKRIVNING GENOMFÖRANDE OCH TILLGÄNGLIGHET KRAV PÅ TJÄNSTERNA KRAV PÅ TJÄNSTERNA GENOMFÖRANDE LOKALER TYSTNADSPLIKT/SEKRETESS SAMT ANSVARSFRÅGOR UPPDRAGSGENOMGÅNGAR/KVALITETSUPPFÖLJNING STATISTIK PRIS PRÖVNING AV ANBUDEN BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERINGSKRITERIER KONTAKTPERSON ARBETSFÖRMEDLINGEN KONTAKTPERSON ANBUDSGIVARE BILAGOR... 13

3 3(21) 1. INBJUDAN, allmän information 1.1 Inledning Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att inkomma med anbud på upphandling av personalsstödstjänster enligt specifikation i detta förfrågningsunderlag. Arbetsförmedlingen har cirka medarbetare på 350 arbetsplatser. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är uppdelad i tio marknadsområden fördelat på 69 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala arbetsförmedlingar. Runt om i landet finns det arbetsförmedlingar. Det är där största delen av våra medarbetare finns. 1.2 Bakgrund Arbetsförmedlingen bedriver ett aktivt arbete för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron hos de anställda. Utöver företagshälsovården erbjuder Arbetsförmedlingen samtliga anställda tillgång till ett personalstödsprogram, där den enskilde får stöd, rådgivning och vägledning, i frågor som rör hela livssituationen och som har en påverkan på arbetsförmågan. Konsultationen sker anonymt i förhållande till arbetsgivaren. Syftet med upphandlingen är att Arbetsförmedlingen vill även i fortsättningen erbjuda samtliga anställda ett neutralt, professionellt och lättillgängligt samtalsstöd. Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag och våra tjänster på Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling i enlighet med bestämmelserna i 15 kapitlet, lagen om offentlig upphandling (LOU), B-tjänster. Anbud kan lämnas på ett, flera eller alla de fyra efterfrågade geografiska områdena. Arbetsförmedlingen kommer att anta en (1) leverantörer per efterfrågat geografiskt område. 3(21)

4 4(21) Följande län ingår i varje geografiskt område: A. Nord: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg B. Syd: Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Öland C. Öst: Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Östergötland, Södermanland D. Väst: Västra Götaland, Halland, Örebro, Värmland, Dalarna Antal anställda fördelat per marknadsområde I bilaga 4. Redovisas översiktligt fördelningen av antal anställda per Marknadsområde. Anbud kan lämnas på del eller hela underlaget. Del av underlag är minst ett geografiskt område och hela underlaget är alla fyra geografiska Anbudet ska innehålla uppgift om geografiskt område som anbudet omfattar. Anbudet ska innehålla en förklaring att leverantören godtar bifogade avtalsvillkor. Ange tydligt vilka delar som anbudet omfattar. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 1.4 Uppdragets omfattning Arbetsförmedlingen uppskattar från historiska data att ca 10 % av Arbetsförmedlingens anställda efterfrågar tjänster från detta avtal. Volymen utgör inga garantier för omfattningen utan är en uppskattning av aktuella behov. 1.5 Avtalsperiod Avtalsperioden är två år med möjlighet för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med ytterligare ett + ett år. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast två månader innan avtalstidens utgång om man avser att förlänga avtalet.

5 5(21) 2. ADMINISTRATIVA VILLKOR 2.1 Villkor för anbudslämnande - kvalificeringsfas Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av upphandlingsavdelningen. Anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Upphandlingsavdelningen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Personalstödsprogram Dnr Af-2010/ Observera att anbud inte kan lämnas via fax eller e-post. Kopia kan med fördel lämnas i digital form på en CD-rom eller USB-minne. Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast under adress: Postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm. Besöksadress: Hälsingegatan 38. Receptionen är öppen: Måndag-fredag kl Vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4-pärm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Insändande av handlingar sker på Anbudsgivarens ansvar. Anbudsöppning kommer att ske kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare Anbudet är bindande till och med Anbudsgivaren ska bekräfta detta i anbudet. Anbudsgivaren ska bekräfta i anbudet att anbudsgivaren godtar bifogade avtalsvillkor. Anbud lämnas på de villkor som framgår av anbudsinbjudan och bilagorna. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbudet ska innehålla uppgift om leverantörens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer.

6 6(21) Ett anbud som inte bekräftar samtliga så kallade ska-krav kommer att förkastas. Leverantören uppmanas därför att noggrant läsa anbudsinbjudan. 2.2 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats(se 31 kap 16 Offentlighets- och sekretesslagen). Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är samtliga handlingar i upphandlingen som huvudregel offentliga handlingar. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess, eftersom prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. 2.3 Kompletteringar och förtydliganden I de fall förfrågningsunderlaget, med anledning av skriftligt ställda frågor, behöver kompletteras eller förtydligas kommer detta att ske på Arbetsförmedlingens hemsida. Efter det att anbud lämnats kan komplettering av anbudet ske i form av förtydligande för att underlätta jämförelse av anbud. Komplettering av anbud kan endast ske på begäran av Arbetsförmedlingen. Uppenbara felskrivningar eller felräkningar i inlämnat anbud kan däremot kompletteras av anbudsgivaren utan särskild begäran. Denna skickas av anbudsgivaren direkt till anbudsadressen med angivande av Dnr och vilken upphandling som avses. (LOU 15 kap. 12 ). Om komplettering eller förtydligande av anbud begärs av Arbetsförmedlingen kommer ett sista datum att anges för när sådan ska vara inlämnad. Det ankommer på anbudsgivaren att tillse att sådan komplettering eller förtydligande inkommer i rätt tid. Svar som inte inkommit inom den angivna tidpunkten kommer inte att beaktas och hela anbudet förkastas därmed.

7 7(21) 2.4 Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslutet som sänds ut efter utvärdering av inkomna anbud innebär endast att den upphandlande enheten har valt leverantör. Avtal sluts genom att ett särskilt upphandlingskontrakt undertecknas. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas med e-post till den kontaktperson som angivits i anbudet, om inget annat har angetts. 3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN kvalificeringsfas 3.1 Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Anbud får inte antas om leverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handelseller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Till anbudet ska bifogas 1. Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter, fullständigt ifylld av skattemyndighet. Blanketten kan hämtas från c58f html Uppgifterna från Skatteverket får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 2. Den senaste årsredovisningen eller senaste årsbokslut. En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap 2 och 3 LOU. (Här avses bl a konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen) eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att ta kreditupplysningar på anbudsgivare samt vid behov även under den löpande avtalsperioden. 3.2 Referenser Leverantören ska ha erfarenhet av liknande uppdrag både när det gäller uppdragets art och omfattning. Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av två (2) referensuppdrag med liknande inriktning (beskrivningen bör inte överstiga en A4-sida per uppdrag). Referensuppdraget får inte vara äldre än två (2) år. Arbetsförmedlingen vill även ha namn, e-postadress och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren som kan kontaktas för referenstagning. Observera ordet beskrivning. Det räcker således inte med att referera till eller att endast nämna ett referensuppdrag. Vid referenstagning kommer frågor att ställas om samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, tillgänglighet samt förmåga att hålla tidsplaner.

8 4. KAPACITET OCH LEVERANSFÖRMÅGA 8(21) Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet, exempel på två nuvarande kunder med utgångspunkt från det efterfrågade uppdraget och kapacitet för uppdraget. Av beskrivningen ska minst framgå omfattningen av nuvarande verksamhet, inriktning, lokalisering, antal anställda, kompetensprofil för de anställda. 4.1 Underleverantör Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, ska det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Det gör anbudsgivaren genom till anbudet bifoga underleverantörsintyg (Bilaga 1) för att styrka att överenskommelse finns mellan parterna. Det innebär inga inskränkningar i leverantörens åtagande/ansvar för uppdraget. Underleverantör ska ha motsvarande kompetens och erfarenhet som anbudsgivaren och ska godkännas av Arbetsförmedlingen. 5. KVALITETSSÄKRING För att säkerställa en hög kvalitet i personalstödstjänsten åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av tjänstens genomförande. Rutinerna för kvalitetssäkring redovisas i anbudet. Anbudet ska innehålla en kortfattad redogörelse för hur leverantören säkerställer att personalstödstjänsterna, som ställs till Arbetsförmedlingens förfogande tillgodoser vårt krav på efterfrågad kompetens och fortlöpande kommer att utföra sina uppdrag med hög och jämn kvalitet. 6. UPPDRAG EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 6.1 Uppdragsbeskrivning Arbetsförmedlingens intention är att erbjuda ett personalstöd som uppfattas positivt av den anställde och visar att arbetsgivaren har respekt och intresse för de anställdas välbefinnande och totala livssituation. De anställda tar, utan arbetsgivarens kännedom, kontakt då de själva upplever behov av professionell hjälp vid problem som upplevs påverka arbetsförmågan. I personalstödsprogrammet är det den anställde som tar initiativ till kontakt. Personalstödsprogrammet är skilt från företagshälsovården, vilket innebär att medicinsk vård eller hälsorådgivning i fysiska/medicinska frågor ej omfattas av denna upphandling. Programmet innehåller ett brett spektrum av rådgivning, vägledning och stöd vid arbetsrelaterade, psykologiska, familjerelaterade samt ekonomiska och juridiska problem. Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av de väglednings- och stödinsatser som kommer att bli aktuella. 6.2 Genomförande och tillgänglighet Tjänsterna inom personalstödsprogrammet levereras genom telefonkontakt och personligt besök vid behov.

9 9(21) Den anställde ska anonymt och kostnadsfritt kunna ringa ett telefonnummer och be om rådgivning( ) 16 timmar om dygnet årets alla dagar ett obegränsat antal gånger. Den person (samordnare) som tar emot telefonsamtalet gör en probleminventering och erbjuder en handlingsplan. Vid behov ska den anställde även ha möjlighet till maximalt fem (5) besök per frågeställning, hos specialist med kompetens inom aktuellt område. Den anställdes problem måste på något sätt bedömas att påverka prestationsförmågan på arbetet. Det förutsätts att leverantören har en god kännedom om samhällets och andra aktörers resurser som den anställde kan vara i behov av och som ligger utanför leverantörens uppdrag. Om den anställde har behov av ytterligare sådana resurser åligger det specialisten/samordnaren att föreslå och/eller rekommendera sådan kontakt. När den anställde och specialisten/samordnaren träffar en överenskommelse om personligt besök ska detta erbjudas inom 1-5 dagar. Vid akut kris ska den anställde erbjudas möjlighet till personligt besök inom 24 timmar. För att tillhandahålla god service måste leverantören ha kapacitet att leverera tjänster i sådan omfattning att Arbetsförmedlingens behov väl tillfredställs. Anbudsgivaren ska beskriva i anbudet hur anbudsivaren löser det personliga besöket i glesbygd som tex norrlands inland. Anbudsgivaren ska därför redovisa hur denne har tänkt organisera uppdraget sett till personaltillgång. Anbudsgivaren ska redovisa och beskriva i anbudet för hur samtliga ovanstående krav kommer att uppfyllas. 6.3 Krav på tjänsterna Anbudsgivaren ska minst erbjuda följande kompetenser. Legitimerad Psykolog Legitimerad Psykoterapeut Beteendevetare med minst 120 poäng från universitet eller högskola. Ekonomisk och juridisk rådgivning (examen från universitet eller högskola) Det åligger leverantören att bemanna telefontjänsten, som finns tillgänglig årets alla dagar, (samordnare) med antingen beteendevetare med minst 120 p. från universitet eller högskola, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. I anbudet anges vilka kompetenser som kommer att fungera som samordnare. I anbudet ska anbudsgivaren kortfattat beskriva den kompetens som erbjuds där kompetensernas utbildning och erfarenhet tydligt framgår. 6.4 Krav på tjänsterna genomförande Det ingår i leverantörens åtagande att producera och tillhandahålla informationsmaterial kring personalsstödsprogrammet i form av:

10 10(21) - Broschyrer(ca 500 st och år), samt skyltningsmaterial/informations för att anslå på arbetsplatserna i elektronisk form i pdf och word i både A3 och A4 format som kan skrivas ut lokalt på arbetsplatsen. - Visitkort med telefonnummer och kod med ev. beskrivande text kring personalstödsprogrammet. Till samtlig personal inom Arbetsförmedlingen. - Nyhetsbrev en gång per år för publicering på vår interna webbplats VIS, (Våra Interna Sidor) 6.5 Lokaler Leverantören ska ha tillgång till lokaler för personliga samtal. Verksamheten ska normalt förläggas i lokaler som leverantören förfogar över. Ingen ersättning utgår för dessa lokaler. Om leverantören inte förfogar över egna lokaler på den ort där tjänsten ska utföras överenskommes med Arbetsförmedlingen centralt(personalavdelningen)om lämpliga lokaler. För dessa kan ersättning utgå om de medför kostnader för leverantören. Arbetsförmedlingens egna lokaler bedöms inte som lämpliga lokaler. 6.6 Tystnadsplikt/sekretess samt ansvarsfrågor Arbetsgivaransvaret för egen personal ligger hos utföraren. Det förutsätts att utföraren noga känner till olika myndigheters krav, förekommande lagar, anvisningar och förordningar som gäller inom branschen. Leverantören ansvarar för att personal inom företaget tillämpar strikt tystnadsplikt. Endast medarbetaren själv kan bryta tystnadsplikten. I händelse av brott mot tystnadsplikten äger Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och därmed lösas från samtliga ekonomiska förpliktelser. Utföraren ansvarar för samtliga skador som kan uppkomma på grund av dennes uppdrag. Utföraren har relevant försäkringsskydd för sak- och personskada inkluderat patientansvar. 7 Uppdragsgenomgångar/kvalitetsuppföljning När avtal upprättats kommer ett initialt uppstartsmöte att äga rum mellan Leverantören och Arbetsförmedlingen. Syftet är att klargöra att Arbetsförmedlingen och Leverantören har en samstämmig uppfattning om uppdraget och krav på personalstödsprogrammets kompetens. För att ge lämpliga tillfällen att under avtalstiden säkerställa att parterna har en samstämmig uppfattning om avtalets syfte och resultat, kommer gemensamma genomgångar mellan avtalsparterna utsedda kontaktpersoner ske efter begäran av Arbetsförmedlingen två gånger per år eller vid behov. Då kommer rutiner, metoder, kvalitet på utförandet och avtalsuppfyllelser etc. att diskuteras. Vid behov görs justeringar.

11 11(21) 7.1 Statistik Anbudsgivaren för statistik på samtliga konsultationer som sammanställs och skickas kvartalsvis till Arbetsförmedlingen eller vid behov. Statistiken belyser på myndighets-, Marknadsområde-(MO-Nivå) och Arbetsmarknadsområde(MO-nivå)(se bilaga 4 för översiktlig information), könsfördelning, åldersfördelning och kategori dvs. Arbetsförmedlare, kvalificerad handläggare, handläggare, chef och frekvens samt redovisar om problemen är av arbetsrelaterad eller privat karaktär. Statistiken redovisar vidare vad de arbetsrelaterade besvären består i, till exempel arbetsbelastning, ledarskap, konflikt etc. På samma sätt belyses de privatrelaterade problemen, till exempel kris, missbruk, arbetsrätt, familjerätt,skuldsanering etc. I det material som skickas till Arbetsförmedlingen får inte den anställdes identitet röjas på något sätt. 8. PRIS Anbudet ska innehålla ett pris per tillsvidareanställd, ( årets alla dagar), och år (omfattning och fördelning av Arbetsförmedlingens anställda för ingående information se Bilaga 4. Fördelning per MO) anpassat till de delar som anbud lämnas på). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms. Priset ska inkludera samtliga kostnader för tjänstens genomförande. Anbudsgivaren ska i sitt anbudssvar också översiktlig redovisa en total kostnadskalkyl för tjänstens genomförande. I denna ska samtliga kostnader för tjänstens genomförande ingå. Arbetsförmedlingen efterfrågar även ett pris per tillsvidareanställd för tjänsten för 24 timmars rådgivning årets alla dagar i övrigt på samma villkor. Anbudet ska innehålla ett pris per tillsvidareanställd för 24 timmars rådgivning. Priset kommer att inte utvärderas. Priset kommer att användas som beslutsunderlag inför eventuellt beslut om tjänst på dygnsbasis. Varje år kommer antalet tillsvidareanställda att räknas om och priset justeras den 31/3 beroende på hur många anställda det finns i organisationen. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Fast pris gäller under första avtalsåret. Prisjustering enligt index, se avsnitt 8. Begäran om prisjustering ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 30 november 2011 respektive 30 november Prisjusteringen börjar gälla från 1 april varje år. 9 Prövning av anbuden 1. Om anbudet uppfyller de lagenliga krav och ekonomisk förmåga samt skakrav som ställs i förfrågningsunderlaget och som framgår av förfrågningsunderlaget. 2. Utvärdering

12 12(21) 9.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ska-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett femgradigt betygssystem där betyg fem är högsta betyget. Betyget multipliceras med viktningen. Fler än en anbudsgivare kan få högsta betyg. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris per kdv får betyget 5 multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng enligt följande formel: Anbud med lägsta pris P 5vikt Anbudets pris Anbud som är mer än dubbelt så dyrt som anbud med lägsta pris kan komma att förkastas. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Ett anbud kan alltså få maximalt 500 poäng. 9.2 Utvärderingskriterier Specialistkompetens (40 procent) varav a) Samordnarnas (personerna som bemannar telefontjänsten) utbildning och erfarenhet. (20 procent). b) Övrig specialistkompetens utbildning och erfarenhet (20 procent) Organisation/upplägg av uppdraget (30 procent) - Hur leverantören organiserar, lägger upp och genomför uppdraget samt säkerställer detta så att Arbetsförmedlingen erhåller efterfrågade tjänster med god tillgänglighet. Pris (30 procent) - Pris per tillsvidareanställd och år. Det anbud som uppfyller ovanstående punkter och bedöms utifrån utvärderingskriterierna vara det mest ekonomiska anbudet kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med.

13 13(21) 10 Kontaktperson Arbetsförmedlingen Ansvarig upphandlare är Ulf Sjölén som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Upphandlingssektionen Besöksadress: Hälsingegatan 38 Postadress: Stockholm 11 Kontaktperson Anbudsgivare Anbudsgivaren ombeds att i anbudet ange kontaktperson som kan nås per telefon och e-post under den tid som upphandlingen pågår. 12 Bilagor 1. Underleverantörsintyg 2. Avtal (mall) 3. Företagsuppgifter 4. Översiktlig fördelning av anställda per marknadsområde

14 14(21) Bilaga 1. Underleverantörsintyg Anbudsgivare:.. Organisationsnummer:... Underleverantör:. Organisationsnummer:.. Adress:. Kontaktperson:. Telefon: E-post:. Undertecknad firmatecknare godkänner att stå till förfogande som underleverantör till ovanstående anbudsgivare i samband med anbudsgivning vid upphandling av tjänster avseende personalstöd vid Arbetsförmedlingen.I händelse av att ovanstående anbudsgivare antas som leverantör accepterar undertecknad att som underleverantör, utföra uppdraget enligt uppställda krav och villkor i Avtalet och Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag. Undertecknad accepterar även att leverantören löpande under avtalsperioden kan inhämta uppgifter, för vidarebefordran till Arbetsförmedlingen, som styrker att ställda krav och villkor uppfylls. Ort Datum.. Underskrift av behörig firmatecknare (Underleverantör).. Namnförtydligande

15 15(21) Bilaga 2 Avtalsmall AVTAL 1 Avtalsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och xxxx (leverantören), organisationsnummer xxxxxx-xxxx, har följande avtal har slutits angående köp av Personalstödsprogram. 2 Omfattning 3 Detta avtal består av följande handlingar 1. Tillägg till avtal 2. Avtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. Villkoren i detta avtal gäller före de allmänna standardvillkor eller andra bifogade villkor/uppgifter som leverantören använder. 4 Avrop Avrop mot detta avtal görs av personalenheten på Arbetsförmedlingen. 5 Avtalsperiod Avtalet avser en tidsperiod på två år, 2010-xx-xx 2012-xx-xx med möjlighet för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med ytterligare ett + ett år. Arbetsförmedlingen meddelar senast två månader före utgången av avtalsperioden om avtalet kommer att förlängas. 6 Priser Priserna framgår av bilaga xx. Priserna är fasta för avtalsperioden, Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Väljer Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet ytterligare en period, förhandlas priset för denna period i särskild ordning. Denna förhandling om prisjustering ska aviseras senast i samband med att avtalet förlängs och vara avslutad innan den nya perioden påbörjas. I annat fall gäller det gamla priset.

16 16(21) 6 Reseersättning Eventuella kostnader för resor till och från personligt besök bekostas av Leverantören och ersättning för detta ingår i timarvodet. 7 Betalningsvillkor Köpta tjänster faktureras månadsvis i efterskott. Varje faktura ska åtföljas av en kostnadsräkning där det ska framgå uppdrag, vidtagen åtgärd, tidsåtgång i timmar, samt namn på jurist som utfört tjänsten. Betalning erläggs senast 30 dagar efter mottagen faktura. Faktureringseller andra avgifter får inte debiteras. Vid betalning efter förfallodag får dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras samt lagstadgade påminnelseoch kravavgifter. Utlägg som ska ersättas av Arbetsförmedlingen ska styrkas med kvitton. Fakturan sänds till: Arbetsförmedlingen Skanningscentralen KRISTINEHAMN Fakturan ska märkas enligt Arbetsförmedlingens direktiv. 8 Kompetens Leverantören förbinder sig att genomföra uppdragen med den personal som presenteras i anbudet. Vill leverantören byta ut någon av dem ska detta godkännas av Arbetsförmedlingen. En förutsättning är att den nye har minst likvärdig kompetens som den han/hon efterträder. Leverantören ska skriftligen redovisa personalens kompetens och erfarenhet. 9 Sekretess Leverantören får inte röja eller utanför uppdraget utnyttja sekretessbelagd uppgift. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. 10 Upphovsrätt Arbetsförmedlingen får upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat. 11 Ändring av avtalsvillkor Ändringar och tillägg i detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för båda parter. 12 Överlåtelse av avtal Leverantören får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

17 17(21) 13 Felaktig utövning/bristande kompetens Om Arbetsförmedlingen konstaterar fel eller brist i uppdragets utförande som inte är av ringa betydelse, ska Arbetsförmedlingen inte vara betalningsskyldig för uppdraget. 14 Reklamation Brister Leverantören vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen snarast skriftligen påtala detta för Leverantören (reklamation). Leverantören är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Arbetsförmedlingen rätt till prisavdrag med skäligt belopp. Reklamerar inte Arbetsförmedlingen inom föreskriven tid förlorar Arbetsförmedlingen rätten till skadestånd eller annan gottgörelse. Leverantören får inte lägga ut uppdrag på en person som gjort sig skyldig till brott i yrkesutövningen eller blivit föremål för disciplinåtgärd från Advokatsamfundet under de senaste tre åren från det uppdraget ska utföras. 15 Hävning av avtal Arbetsförmedlingen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören blir försatt i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden under avtalsperioden. 16 Uppsägning av avtal Vardera parten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina åligganden enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftlig erinran, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig. 17 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse utanför parternas kontroll (force majeure). Parterna har därvid rätt att häva avtalet utan skyldighet att därför utge skadestånd i någon form. Förbehållet för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden gäller, även om part vidtagit eller är föremål för sådan åtgärd eller därmed liknande omständighet. 18 Tvist Eventuella tvister angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

18 18(21) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt. Stockholm den / 2010 den / Arbetsförmedlingen Leverantören

19 19(21) Bilaga 3 Företagsuppgifter Leverantörens namn Besöksadress Adm. adress Postnummer Ort Telefonväxel Telefax E-postadress Hemsida Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer... E-postadress för meddelande om tilldelningsbeslut Företagets huvudsakliga verksamhet

20 20(21) Bilaga 4 Översiktlig fördelning av anställda per marknadsområde Marknadsområde Arbetsmarknadsområde Översiktligt antal anställda MARKNADSOMRÅDE Nord AMO ARVIDSJAUR 16 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO GÄLLIVARE 31 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO HAPARANDA 24 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO KALIX 30 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO KIRUNA 43 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO LULEÅ 161 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO LYCKSELE 31 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO SKELLEFTEÅ 96 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO UMEÅ 150 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO VILHELMINA 21 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO BOLLNÄS 73 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO GÄVLE 180 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO HUDIKSVALL 78 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO HÄRJEDALEN 15 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO KRAMFORS 25 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO SOLLEFTEÅ 26 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO SUNDSVALL 157 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO ÅNGE 21 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO ÖRNSKÖLDSVIK 61 MARKNADSOMRÅDE Nord AMO ÖSTERSUND 153 MARKNADSOMRÅDE Nord Totalt 1397 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO JÖNKÖPING 118 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO KALMAR 99 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO LJUNGBY 45 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO NÄSSJÖ 79 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO OSKARSHAMN 30 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO VÄRNAMO 52 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO VÄSTERVIK 66 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO VÄXJÖ 115 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO HELSINGBORG 317 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO KARLSHAMN 81 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO KARLSKRONA 99 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO KRISTIANSTAD 131 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO KULTUR MEDIA 120 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO LUND 190 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO MALMÖ 323 MARKNADSOMRÅDE Syd AMO TRELLEBORG 134

21 21(21) MARKNADSOMRÅDE Syd Totalt 2003 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO ARVIKA 40 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO AVESTA 35 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO FALUN 151 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO HAGFORS 29 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO KARLSKOGA 79 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO KARLSTAD 121 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO LINDESBERG 45 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO LUDVIKA 32 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO MORA 61 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO TORSBY 43 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO ÖREBRO 225 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO BORÅS 177 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO LIDKÖPING 68 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO SKÖVDE 144 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO SÄFFLE 55 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO TROLLHÄTTAN 235 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO GÖTEBORG 527 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO HALMSTAD 199 MARKNADSOMRÅDE Väst AMO MÖLNDAL 264 MARKNADSOMRÅDE Väst Totalt 2534 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO ESKILSTUNA 174 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO HUDDINGE 302 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO LINKÖPING 136 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO MOTALA 100 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO NORRKÖPING 163 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO NYKÖPING 51 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO SÖDERTÄLJE 145 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO FAGERSTA 26 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO KÖPING 45 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO SOLNA 295 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO UPPSALA 266 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO VÄSTERÅS 200 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO GOTLAND 48 MARKNADSOMRÅDE ÖSt AMO STOCKHOLM 612 MARKNADSOMRÅDE ÖSt Totalt 2569 HUVUDKONTORET Totalt 800 STÖD OCH SERVICE Totalt 272 KUNDTJÄNST/ARKIVDEPÅ Totalt 1400

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 1(22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 2(22) 1. INBJUDAN...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09 1 (16) 2010-03-09 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster avseende Omställning/Outplacement Arbetsförmedlingen Dnr Af 2010/048157 Bilaga 1 Underleverantörsintyg 2 (16) 2010-03-09 INNEHÅLL INNEHÅLL...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 1.1 Upphandlande organisation PÅ Limhamns Ekonomiska förening. Bakgrund På Limhamn är ett samarbete mellan Malmö

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer