Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar"

Transkript

1 Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson (rd) Bernt Söderman (c) Mona Axell (c), tjg ersättare Övriga närvarande Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Andersson Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-7 Stig Willman Organ Ordförande... Bengt Bergqvist Justerare... Jan-Olof Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Lena Haglund

2 Gemensam nämnd för Sammanträdet öppnas, övriga frågor Ordföranden hälsar de närvarande välkomna till den nya valperiodens första möte. Utöver de i dagordning upptagna ärendena, anmäls följande övriga frågor: Utvärdering av kvällsöppet för läkarmottagningen Fullmäktiges uppdrag till närvårdsnämnden att formulera en uppdragsbeskrivning till förvaltningen Statliga stimulansmedel Förslag om förändrad taxa för fotvårdsbehandlingar

3 Gemensam nämnd för Bokslut 2008 Närvårdschefen lämnar ut kompletterande handlingar, bilaga, som förklarar bokslutet. Sammantaget överskrider den samlade verksamheten fastställd budgetram med ca 2, 9 miljoner kronor. Ambulansverksamheten har under 2008 varit väsentligt mer kostsam än vad som antagits i budget. Orsaken är dyrbar vikarieersättning för föräldraledig egen personal och väsentligt mindre ersättning för externa uppdrag. Läkarbemanningen måste första halvåret lösas med personal från bemanningsföretag. Kunskapen om kostnadsutvecklingen relaterade till bokslutprognos baserad på utfall till och med augusti har kommit sent års resultat får ändå ses som en tillfällig negativ avvikelse. Närvårdschefen har goda förhoppningar om att detta inte behöver upprepas år Beslut Nämnden beklagar att den inte fått tidigare information om den ekonomiska utvecklingen. Närvårdschefens förklaringar till årets resultat godtas och nämnden godkänner därmed bokslutet för år 2008.

4 Information om bokslut Ledning och administration -147 kkr Läkemedelskostnader från dec 2007 rättelse 771 Uddebo kkr I huvudsak personalbesparingar, minskade livsmedelskostnader 778 Servicehus kkr I huvudsak ökade livsmedelskostnader, personalkostnader 781 Distrikt Forsgården -22 kkr Minskade intäkter 781 Nattpatrull kkr I huvudsak personalbesparingar 786 Fotvård + 23 kkr Ökade intäkter 782 Hemsjukvård kkr Personalkostnader och inkontinenshjm. kostnader

5 780 Hälsocentral - 2,6 mkr ambulanspersonalkostnader 971 Läkare Psykosocial verksamhet/ Läkar beredskap Minskade intäkter ambulans Fortbildning trauma ambulans - 70 Provtagning,inkontinenshjm,sjukvmtrl -134 Resor/ sjukresor LASS -117 kkr I huvudsak personalkostnader Resultat -2,9 Mkr

6 Gemensam nämnd för Ny byggnad för hälsocentral och sjukhemsboende Närvårdschefen informerar skriftligt och muntligt. Nu har planerna framskridit långt med såväl placering som lokalplanering. Avsikten är att uppföra en nybyggnad med hälsocentral och sjukhemsplatser på Kullen i anslutning till Forsgården. Fullmäktige har också avsatt medel för investeringen. Vad som ännu inte är helt klart är avtalet med nuvarande fastighetsägare om markköp. Förutsättningarna att finna en lösning som är godtagbar för parterna bedöms ändå som goda. Beslut Närvårdsnämnden tar med godkännande del av redovisningen. Ordföranden påpekar dock att det är angeläget att kommunstyrelsen omgående säkrar ett långsiktigt åtagande från landstinget vad avser volymer och funktioner i den nya hälsocentralen. Beslutsexp Kommunstyrelsen

7 Gemensam nämnd för Samarbete med Norge Närvårdschefen har upplysningar om möjligheter att få ortopedkonsultationer till Frostviken. Det kan i så fall medföra kostnadsbesparingar samt möjliga inkomster för verksamheten. Kontakter har då tagits med Lierne kommun om samverkan i denna fråga och ett särskilt möte har hållits, bilaga. Ordföranden är dock tveksam om denna fråga tillhör närvårdsnämndens ansvarsområde. Beslut Närvårdschefen får i uppdrag att utreda frågan inkluderande ekonomiska kalkyler och återkomma till nästkommande sammanträde.

8 LIERNE KOMMUNE RÅDMANNEN Referat fra møte om ny røntgen på Gäddede og andre muligheter for samarbeide i Midt-Skandinavisk regionprosjekt GIM Tidspunkt: Sted: Deltagere: Mandag 12. januar 2009 kl 12oo-133o Møterommet, Lierne legekontor Närvård Gäddede: Anders Heimdahl, närvårdschef Barbro Blom, enhetschef Hans Boberg, lege Gäddede Lierne kommune: Lovisa Risberg, kommunelege Tuija Langmo, fastlege Karl Audun Fagerli, rådmann Helse Nord Tr.lag: Arne Flaat, sykehusdirektør Møtet ble avholdt etter initiativ fra närvårdchefen på Gäddede i forbindelse med at de skal bygge ny helsesentral, og i den forbindelse bl.a. håper å få oppjustert røntgen og få bedre tjenester innen ortopedi. På norsk side har Helseminister Bjarne Håkon Hanssen nettopp lansert begrepet Helsekommune, med sikte på delegering av helseoppgaver til regioner med minst innbyggere. Stikkord fra møtet: Det er bevilget 45 mill kr til bygging av ny Helsesentral på Gäddede. Anders viste tegninger av bygningen, som skal påbegynnes i Det er røntgen på dagens helsesentral, men det er ønskelig med en ny digital røntgen i den nye helsesentralen, og da er Lierne og Røyrvik interessanne samarbeidspartnere, for å få opp volumet. Legen på Gäddede er i kontakt med en ortoped som kan komme til Gäddede, og ta bedømmninger og samtidig henvise direkte til operasjon. Dette vil spare pasienter for 1-2 turer til Østersund, før en operasjon. Det er nødvendig med oppgradering av dagens røntgen-personell, slik at de kan ta røntgen av hele kroppen, og sende dette til Østersund for bedømming. Arne Flaat spurte om mobilt røntgen er vurdert. Hans Boberg sa at mobile løsninger generelt hadde en dårlig oppfatning hos innbyggerne i Jämtland, da dette var avvist for en del år siden. Lovisa Risberg mente at en samarbeide mellom Gäddede og Lierne ved for eksempel henvisning av Lierne-pasienter til Gäddede for røntgen (ikke akutte saker) krevde et godt klima med ortopedene ved Sykehuset Namsos. Det ble avklart at det er ulike rutiner når det gjelder mammografi i Norge og Sverige. Delprosjekt Helse i det store Midt-skandinaviske regionprosjektet mellom Lierne, Frostviken, Røyrvik og Hotagen kommer i gang i 2009, og da er det viktig å få alle typer potensielle samarbeidsområder utredet.

9 Høgskolen i Nord Trøndelags eneste professor i helsefag pendler mellom Sundsvall og Namsos, og passerer gjennom vårt område hver mandag morgen og torsdag ettermiddag. Han er svært interessert i å bidra i vårt område. Oppsummering/veien videre: 1. Nyttig med en gjensidig utveksling av ressurser, behov og muligheter så langt. 2. Arne Flaat tar opp saken med ortopedene ved Sykehuset Namsos, for å informere om hva som er på gang, og hva som vil kreves av et mulig samarbeide. 3. Ideen fra Gäddede tas inn i Helse-delen av Midt-Skandinavisk regionprosjekt. Blir delprosjektet mot formodning mye forsinket, skal de partene som møttes i dag, møter for en statusgjennomgang senest i juni Det tenkes videre på om våre fire områder/3500 innbyggere kan bli en mini-pilot som skandinavisk Helse-kommune i helseminister Hanssens ide, koordinert med glesbygdsvikling av svensk helsevesen som et prøveprosjekt i en eller annen form. 5. Alternativt om Frostviken/Hotagen kan inngå i en helse-kommune Indre Namdal, for å klare kravet om innbygger. 6. Målet er å få ut spesialister til vårt område, både fra Østersund og Namsos (Levanger), slik at våre syke innbyggere kan spare seg mange turer til sykehus for kontroller, oppfølging m.m., og slik at alle parter sparer både tid og penger. Innspill til referatet meldes til undertegnede senest Når dette er innarbeidet blir referatet offentlig, og sendes også til Røyrvik kommune, Krokoms kommun/hotagen og styringsgruppa/prosjektleder for Midt-Skandinavisk regionprosjekt i uke 4. Nordli, den 12. januar 2009 Karl Audun Fagerli møteleder/referent

10 Gemensam nämnd för Förslag om förändrad taxa för fotvårdsbehandling Närvårdschefen har upprättat ett förslag till taxa. Eftersom frågan ankommer fullmäktige att besluta om, väljer nämnden att avgöra frågan i dag. Beslut 1 Närvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta en förändring av taxa för fotvårdsbehandlingar enligt upprättat förslag, bilaga. 2 Taxan får tillämpas först sedan fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Beslutsexp Kommunfullmäktige

11 Anders Heimdahl Närvårdschef Till kommunfullmäktige Förslag på höjning av fotvårdsavgifter Närvård Frostviken har haft samma fotvårdstaxa sedan Organisationen anhåller om att fotvårdsavgifterna höjs enligt följande exempel Nuvarande fotvårdsavgifter Helbehandling Delbehandling Ålderspensionärer 300 kr 150 kr Övriga 300 kr endast helbehandling Förslag på nya avgifter Ålderspensionärer 350 kr 200 kr Övriga 350 kr endast helbehandling

12 Gemensam nämnd för Informationsärenden Varsel, varning och avvikelserapportering har vidtagits i ett fall med brister i relationen personal/vårdtagare. Lierne kommun har höga kostnader för sjuksköterskor och har tagit kontakt med närvårdschefen om möjlighet till ett avtal om telefonjour. Frågan utreds vidare. Avtal har träffats med Strömsunds hälsocentral om läkarberedskap. Projektmedel kan sökas för att utveckla det sociala innehållet i vården. Ett projekt om kosthållning för äldre avseende näringsinnehåll, måltidstrivsel m.m. pågår. Upphandlingen för larmbevakning av trygghetslarm i hela kommunen är nu avslutad. Efter överprövning kvarstår nu företaget Tunstall, Örebro, som avtalspart. Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning högst två år.

13 Gemensam nämnd för Övriga frågor Jan-Olof Andersson efterlyser utvärdering av försöket med kvällsöppet vid läkarmottagningen. Närvårdschefen har ännu inte hunnit med att sammanställa denna utvärdering och ber att få återkomma till nästa sammanträde. Uppdragsbeskrivning till förvaltningen. Ordföranden har haft kontakt med nämndstödsgruppen. Jan-Olof Andersson föreslår att nämndstödsgruppen inbjuds till nästa möte. Ordföranden aviserar om behov av att sammanträdet i maj förläggs till annan dag än vad nu är planerat. Närvårdsnämnden kan enas om den 7 maj som en alternativ sammanträdesdag.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer