Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Anders Andersson, kommunchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-09-23. Anders Andersson, kommunchef"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s) tjg ersättare Övriga Anders Andersson, kommunchef närvarande Majken Bergqvist, anhörigkonsulent, 26 Tommy Ottosson, Mittskandinaviska Regionprojektet, Stig Willman, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Andersson Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Stig Willman Organ Ordförande... Bengt Bergqvist Justerare... Jan-Olof Andersson Sammanträdesdatum Datum då anslag sätts upp Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för närvård Frostviken Kommunkansliet, Strömsund Datum då anslag tas ned Underskrift...

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 24 Förslag om samverkan med hälsocentraler inom Mittskandinaviska Regionprojektet Tommy Ottosson redovisar ett övergripande förslag om samverkan/fördelning av hälsocentraler inom regionen. Bilaga. Vad som nu sker är en remissomgång och inkomna synpunkter ska sedan underställas regionprojektets ledningsgrupp. Landstingets delaktighet i projektets utredning om hälsocentraler säkerställs genom ett nära samarbete med landstingets representant Ingela Jönsson. Beslut Nämnden finner förslagen intressanta och överlåter till projektledningen att utveckla frågan mer konkret. Beslutsexp Projektledningen Landstinget Justering (sign)

3 Till Närvårdsnämnden Frostviken Förslag till anpassad struktur för Samverkan inom Mittskandinaviska Regionprojektets geografiska område vad avser Hälsocentralsverksamhet Kort bakgrund Inom Mittskandinaviska Regionprojektet har gruppen för Hälso-/sjukvård/-omsorg följande uppgifter enligt Huvudprojektets beskrivning: 1. Utreda samarbete om läkarmottagning i Røyrvik, Lierne och Frostviken. 2. Utreda hur man kan utnyttja gemensam personal / samisk personal längs riksgränsen till hemtjänst och hemsjukvård. 3. Utreda möjligheterna för ett gemensamt utnyttjande av kapaciteten på sjukhemsplatser, särskilt boende, vårdbostäder, gemensamhetsboende och korttidsplatser i regionen. 4. Utreda möjligheterna för ett samarbete om sociala tjänster, som narkotika- och alkoholmissbruk, barnomsorg och psykiatritjänst. 5. Pröva ett system med gemensam tandläkarmottagning. Vidare sägs i anvisningarna Huvuduppgift Upprätthålla en fullgod-adekvat-service och tillräcklig kapacitet för invånarna i området vad avser Hälso-/vård o omsorg.ingen specifik uppdelning av det geografiska området har gjorts i måluppställningen. Uppgiften innefattar att kostnaderna för kommunerna/landsting inte ökar. För att kunna gå vidare med att utveckla samverkansprocesser är det grundläggande att se på resp.lands lagstiftning avseende SOL och HSL samt hur Dokumentation DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

4 genomföres.vidare en jämförelse av olika kompetenskrav för olika proffessioner.eftersom detta sannolikt är dom största stötestenarna för en samverkan. Förutom arbetslagarna. Det geografiska området är fastställt till att omfatta Röyrvik och Lierne kommuner i Norge samt Hotagenområdet i Krokoms kommun samt Frostvikenområdet i Strömsunds kommun. Delprojektet skall inriktas mot att kartlägga förutsättningar samt ta fram förslag på lösningar,regelförändringar,anpassning av Lagar och kompetenser för att möjliggöra förslagens genomförande. Delprojektgruppen Skall Inte Utföra ngra aktiviteter inom verksamheterna.detta är upp till resp.verksamhetsorganisation. Varje Utredningsmål måste behandlas på så vis att det konstateras VAD som utgör hinder för målets förverkligande. En viktig kritisk punkt i samtliga delmål är acceptans från Verksamhetsansvariga samt berörda politiker. Icke delaktighet hos Verksamhetsansvariga är troligt såvida inte information om pågående delmålsscenarior kommuniceras med Verksamhetens ansvariga samt medarbetare.. Det är viktigt att vi inte tappar fokus på vem som är vår kund-vilka vi skall jobba mot/med.det är befolkningen i området-och verksamheterna i dom 4 kommunerna och därför måste lösningarna ligga just där. Ytterligare en viktig faktor är att veta att uppgiften att manifestera samverkan åvilar ordinarie verksamheter och inte delprojektgruppen-vars uppgift är att ta fram förslag och peka på behov av förändringar av lagtexter-alternativt dispenser mm. Skälet till att tillskriva Närvårdsnämnden är att få synpunkter på föreliggande förslag Innan projektgruppen går vidare i arbetet på mer detaljerad nivå. Detta så att onödigt merarbete elimineras. Därför biläggs härmed delprojektgruppens förslag och vi emotser Närvårdsnämndens synpunkter på detsamma-gärna vid Närvårdsnämndens nästa sammanträde i september Tommy Ottosson Delprojektledare Hälso-/Sjukvård-/Omsorg Strömsund Bilaga-Förslag DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

5 Mittskandinaviska regionsprojektet Bilaga-1(2) Gemensam Primärvårdsverksamhet Lierne komune, Frostviken, Röyrvik Beskrivning av modell ( en modell för nära vård ) Hälsocentralen i Nordli är huvudhälsocentral med samtliga funktionerna inom primärvårdsverksamheten. I Gäddede och Röyrvik finns filialmottagningar där distriktssköterskemottagningen är öppen samtliga vardagar i veckan. Till respektive filialmottagning kommer doktor från Nordli 2 dagar per vecka och utefter behov bemannas filialerna med utgångspunkt från Nordli av sjukgymnast och psykosocial verksamhet, vid filalerna och huvudhc finns sjuksköterskor med kompetens inom diabetes, mvc och bvc. Dessa kompletterar verksamheterna oavsett område vid behov och är som doktorerna mobila. Förutom de sedvanliga primärvårdsuppgifterna så servar verksamheten företagare med företagshälsovård i hela området. Läkare och sjuksköterska servar skolhälsovården inom hela området. Dessa två områden är dessutom ett intäktskomplement till övrig verksamhet. Inom verksamheten finns redan ultraljudsutrustning som en av de anställda läkarna med gyn kompetens kan utföra medicinska bedömningar med. Vilket sparar befolkningen resor och länssjukvården tid. Fyra gånger per år kommer en tillfälligt anställd ortoped till området och utför ortopediska bedömningar vilket medför att väntetiderna till både Norge och Sveriges länssjukvård kan kortas. Dessutom är det för båda nationerna kostnadsfördelar när det gäller sjukresor då bedömningen görs på plats istället för resor till Namsos och Östersunds lasarett. Samtliga beskrivningar angående medicinska kompetenser och utrustning finns redan idag. Denna verksamhet skulle vara möjlig att skapa omedelbart men det kräver att man kan hitta gemensamma lösningar på repektive lands lagstiftningar DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

6 Nuvarande befolkningsunderlag ( Antal personer ) Nordli Gäddede Röyrvik Medborgarfördelar Behålla primärvårdsfunktionerna i glesbygd. Nära vård. Minskat resande till länssjukvård Säkrar närhet till doktor Läkarkontakt 5 dagar i veckan. Verksamhetsfördelar Större möjlighet till rekrytering med hänsyn till en bredare marknad. IT-överföring gemensam Ekonomiska fördelar Genom samverkan i och mellan yrkesproffessionerna utifrån vårt förslag till modell kommer sammanslagning att ha betydande ekonomiska fördelar. Betydande effektivisering av arbetskraften. Strukturella hinder När det gäller läkarjour som idag är centraliserad till Grong och Strömsund, utgår den med hänsyn till att verksamheten själv inte ur bemanningshänseende kan täcka samtliga jourtillfällen. Bedömda gränshinder Anställningsregler och avtal. Ersättningsmodeller främst när det gäller läkare. Avgiftsmodell, medborgare Medicinsk lagstiftning, vilka skiljelinjer finns? IT-överföring Beslutsvägar för att genomföra förslag Vidare till styrgrupp för riktning om beslutsväg. DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

7 Lierne Kommune,Gäddede,Röyrvik Skolhälsovård Ortopediska bedömningar Ultraljudsundersökningar Företagshälsovård Hälsofilial Röyrvik Läkarbemanning 2 dagar / vecka HuvudHälsocentral Nordli Läkarbemanning 5 dagar / vecka 2 heltidstjänster Läkarbemanning 2 dagar / vecka Hälsofilial Gäddede Innehåll : DSKmottagning Sjukgymnast, mvc, bvc, diabetessköterska, läkarsekreterare, labsköterska, psykosocial verksamhet Distriktssköterska Innehåll: DSK- Mottagning DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 25 Förslag om samverkan om korttidsplatser inom Mittskandinaviska Regionprojektet Tommy Ottosson redovisar ett förslag om behov och fördelning av korttidsplatser inom regionen. Bilaga. Efter genomförd remissomgång, där närvårdsnämnden är en viktig part, ska synpunkterna underställas regionprojektets ledningsgrupp. Närvårdsnämnden finner inte att det framtida behovet överensstämmer med nämndens egna beräkningar för Frostviken. Här framgår inte heller vilka nationella skillnader i standard och kvalitet som kan finnas avseende såväl myndighetsutövningen som tjänstens utformning. För övrigt förs inom Strömsunds kommun diskussioner om att samordna behovet av korttidsplatser till Strömsund. Beslut Närvårdsnämnden önskar att regionprojektet närmare utreder och förklarar de nationella skillnader som finns avseende korttidsplatser. Det är då också angeläget att finna lösningar för att eliminera de eventuella hinder som finns för att genomföra här föreslagen samverkan. Beslutsexp Projektledningen Landstinget Justering (sign)

9 Utredning sjukhemsplatser Korttidsboende 1 Dagens situation Antal platser i dag Sjukhemsplatser Demensplatser Kortidsplatser Trygghetsboende Røyrvik Lierne Hotagen/ Föllinge Frostviken Röyrvik kommun har i nuläget bra kapacitet att ta emot patienter. Det är 9 lediga platser på sjukhemsavdelningen. 2 av dessa 9 används i perioder som avlastningsplatser i stället för att använda lägenheter avsedda för korttidsboende. (p g a lokaliseringen av rummen). Behovet för hemtjänst har blivit desto större. Detta kan göra att situationen inne på sjukhemmet fort ändrar sig. Röyrvik kommun har i perioder tagit emot patienter på uppdrag av andra kommuner direkt från sjukhus eller från kommuner direkt. Lierne kommun har idag 1 person på överbelägg, medan behovet av hemtjänst är stabilt. Lierne har tidigare köpt patientplatser av Röyrvik p g a överbelägg. Frostviken har idag ett överbelägg med 2 patienter boende på korttidsplatser på sina 12 platser. 3 stycken står i kö och väntar på sjukhemsplats. Behovet av hemtjänst håller sig på stabil nivå. Hotagenområdet med Föllinge har 46 platser varav 1-5 är korttidsplatser utifrån behov. I nuläget innehas rätt antal platser både i förhållande till antal sjukhemsplatser som korttidsboende. Kooperativet Hotagsfjärden driver ett äldreboende där det nu finns två tomma lägenheter. DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 I dag tilldelas platser ibland till personer som egentligen inte har det stora vårdbehovet men som p g a det geografiska avstånden själva önskar att vara närmare hjälpen. Utifrån kapacitet och istället för att ha rum stående tomma har de fått plats på sjukhemmen. Därför kan några boende på sjukhemmen fått plats trots att de skulle ha klarat sig bra boende i ordinärt boende med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. 2 Framtida behov av sjukhemsplatser Demografiska beskrivningar visar att det är ett ökande antal av personer från 80 år och äldre i de närmaste åren. Dessa åldersgrupper har erfarenhetsmässigt ett stort behov av hjälp. Det har länge varit ett hälsopolitiskt mål och beräkningar att i Norge ska 25% av de över 80 år ska kunna få sjukhemsplats och i Sverige är det 20% av 80 år och äldre som ska kunna beredas sjukhemsplats. Utifrån dessa statistiska beräkningar blir det 2 platser för lite i Frostviken Lierne har 10 platser tillgängliga. Röyrvik har 2 platser och Hotagen/Föllinge kommer att ha 14 plaster tillgängliga. Framskrivning av antal sykehemsplatser Behov for antal platser Tilgängeliga platser Røyrvik Lierne Hotagen/ Fölling Frostviken Fördelar och nackdelar vid samarbete om sjukhemsplatser/korttidsboende. Invånarnas fördelar/nackdelar Fördelar med att samarbeta om sjukhemsplatser/korttidsplatser är att varje kommun kan öka kapaciteten till att ta emot flera patienter. Patienterna slipper väntetid och eventuellt ligga på sjukhuset i väntan på plats. Nackdelar för den enskilde är att man vid enstaka tillfällen och i någon period måste bo långt från sina anhöriga. Detta är något den enskilda/anhöriga själva måste ta beslut om. Vill man få plats där det är ledigt eller väljer man att stå kvar på väntelista. För en som bor i Gäddede betyder det kanske inte så mycket om man får en plats i Röyrvik ellr Lierne, men för den som bor i Hotagen och får plats i t ex Röyrvik kanske det kan bli motstånd p g a avståndet. DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

11 Verksamhetens fördelar/nackdelar Fördelar vid att samarbeta om sjukhemsplatser/korttidsboende över gränsen gör att man kan undvika överbelägg samt att ha kapacitet att kunna erbjuda alla som har behov av sjukhemsplats. Man står också bättre rustad till att möta det ökande antalet äldre som kommer i en period. Nackdelar för kommunerna är om der blir sjukhemsplatser stående tomma länge. Politikerna ser då att kommunerna inte har behov av platserna och ser den ekonomiska möjligheten att reducera platser och bemanning. Vid samarbete om platser kan man därför undgå att platserna står tomma för länge och kapaciteten utnyttjas. Ekonomi Den ideala situationen är om man funnit en modell som har betytt ett noll spel mellan kommunerna, att ingen av kommunerna tjänar eller förlorar på att samarbeta kring sjukhemsplatser/korttidsboende. Hade man kunnat se hela området som ett område så hade man sluppit tänka ekonomi, men tänkt på utnyttjande av platser och att på så sätt även bevara platserna i kommunerna. Om man skulle ha köp och sälj av platser blir frågan naturligtvis hur detta ska prissättas? Den kommun som säljer plats bör få driftsutgifter täckta men inte tjäna på affären. Om det blir för stora avgifter så letar den enskilda kommunen efter andra alternativ Strukturella hinder Strukturella hinder kan bli ekonomin om man inte finner en modell som gör att alla kommuner ser vinsten vid samarbete. Att betala för att hyra sjukhemsplatser i andra kommuner i tider då alla har strama budgetar gör att man letar andra lösningar. Gränshinder I Norge har de flesta kommuner intagsråd som avgör kriterierna och vem som har behov av sjukhemsplatser. I Sverige fördelar en central biståndsenhet sjukhemsplatser utifrån socialtjänstlagen och vårdbehov. Om man ska samarbeta om sjukhemsplatser måste det till en omorganisering så man får till ett gemensamt intagsråd/biståndsbedömmning. DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 Sammandrag Det finns goda möjligheter att samarbeta över gränsen och kommunerna om sjukhemsplatserna/korttidsboende. Hindren är ekonomi och olika organisering av biståndsbedömning. Hittar man en ekonomisk lösning där kommunerna varken vinner eller förlorar skulle det göra samarbetet mycket attraktivt. Kommunerna har idag en pressad ekonomi som gör att det inte bör bli extra kostnader. Därför vore det mest optimalt att finna en modell där man ser på hela området gemensamt och med gemensamma sjukhemsplatser och utifrån det ett gemensamt intagsråd/biståndsbedömnming som fördelar platserna. Länderna bör också beräkna efter lika hälsopolitiska mål om hur många % som ska få sjukhemsplatser. Förslag till samarbetsmodell. -Gemensamma sjukhemsplatser/korttidsboende -Gemensamt inntagsråd/biståndsbedömning -Gemensamt hälsopolitskt mål. DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

13 DELPROJEKT Hälsa-och Sjukvård Tommy Ottosson, projektledare E-post: Adress: Box 500, Strömsund Telefon: 0046 (0) Hemsida: En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 26 Anhörigstöd Majken Bergqvist, anhörigkonsulent i Strömsunds kommun, informerar om anhörigstöd. Hennes arbetsområde omfattar hela kommunen. Bilaga Ordföranden konstaterar att det specifika stöd som det här är frågan om i ren verkställighet inte ingår i uppdraget som nämnden nu har. Det är då viktigt att denna fråga beaktas i revideringen av reglementet för närvårdsnämnden och att detta också då påverkar anslagsnivån positivt. Beslut Denna fråga bör beaktas i revideringen av reglementet för närvårdsnämnden. Justering (sign)

15 Vård- och socialförvaltning Stöd till anhöriga Att ge eller få omsorg är en del av livet. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Statliga medel har betalats ut med: -150 miljoner år miljoner år Från och med år 2011 ingår pengarna i det kommunalekonomiska utjämningsbidraget. Under senaste tio år har kommunen arbetat med anhörigstöd i någon form. Då har man inriktat sig mest på gruppen äldre eftersom den är störst och för den gruppen har det också kommit andra riktade stimulansmedel. Men nu måste fokus även riktas på anhöriga till långvarit sjuka och anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Stöd till: - Anhöriga på distans. - Föräldrar till barn med funktionshinder. - Anhöriga till psykiskt funktionshindrade. - Anhöriga till äldre i särskilt boende - Äldres barn - Förvärvsarbetande anhöriga - Anhöriga till vuxna missbrukare - Stöd till barn som upplevt våld i nära relationer. - Anhöriga till vuxna barn med autism - Stöd till föräldrar till barn med andra särskilda behov - Anhöriga till yngre dementa - Anhöriga till personer som är döva. - Barn vars föräldrar under 65 år lider av demens med flera. Kategorisering av dem som hjälper. anhörigvårdare omsorgsgivare hjälpare.

16 Vård- och socialförvaltning Anhörigvårdare är i regel år. Lika vanligt bland kvinnor och män som tar hand om en närstående dagligen eller flera gånger i veckan i sitt eget hem. Omsorgsgivare är mellan år som dagligen eller flera gånger i veckan hjälper någon utanför sitt eget hem. I denna kategori finns fler kvinnor än män. Hjälpare är från 55 år och äldre. Hjälper någon 1 gång i veckan eller mer sällan utanför sitt hem. Anhörigvården är omfattande. Vården sker 24 timmar om dygnet. Enligt statistik (Undersökningar av Levnadsförhållanden, Statistiska centralbyrån) 2002/2003, är var 4:e person över 55 år anhörigvårdare. Anhörigvårdare är ofta inget medvetet val. Anhörigvårdare blir man! Anhörigvård är ett frivilligt åtagande avskaffades barns ansvar för gamla föräldrar. I äktenskapsbalken (6 kap. 1 ÄktB) finns ingen omvårdnadsplikt. Vad upplevs som stöd. Ett bra bemötande från olika myndigheter. Information och kunskap som skapar trygghet och kvalitet i vårdandet. Vila och egen tid, för att orka ställa upp för sin närstående. Direkt stöd som riktar sig till den anhörige: Värdefull information Deltagande i anhörig grupp Hjälpmedel Hemtjänst Indirekt stöd Avlösning i hemmet, på kortidsboende eller dagverksamhet. Riktat stöd till den vårdbehövande 1. Ansökan 2. Behovsbedömning 3. Bistånd och beslut enligt SOL. Dessutom finns det frivilliga organisationer och/eller intresse och stödföreningar som också kan ge ett värdefullt stöd. Svenska kyrkan och andre religiösa samfund är också viktiga i samarbetspartners för anhörigstödet. Varför söker inte anhörigvårdare stöd. Den vårdbehövande vill inte ha hjälp av någon utifrån. Lojalitet till den närstående, man ska hjälpa varandra. Anhörigvårdaren och den

17 Vård- och socialförvaltning vårdbehövande vill klara sig själva. Situationen kan vara så tung att man inte orkar söka hjälp eller informationen är bristande så att man inte vet vad eller var man kan söka hjälp. Det finns en blankett framtagen för kommunens personal, det gäller att ställa frågan, får jag lämna ditt namn till anhörigkonsulenten. Var söker man anhörigstöd: *anhörigkonsulent eller * biståndshandläggare Samverkan med landstinget Landstinget personal ska i mötet med anhöriga informera om att kommunen kan erbjuda stöd och påtala vikten av att den anhörige även tänker på sin egen situation. Ett gott anhörigstöd förebygger ohälsa. Rutin för tidig kontakt med anhöriga. Landstingets personal möter ofta anhöriga i ett tidigt skede. De kan förmedla kontakten med kommunens anhörigstöd. Det finns en blankett framtagen för Landstingspersonal. Det enda som behövs är att ställa frågan, får jag lämna ditt namn till anhörigkonsulenten. Majken Bergqvist Anhörigkonsulent

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 27 Uppdragsbeskrivning Närvård Frostviken Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs med motiveringen att en ny mandatperiod är förestående och att det finns en osäkerhet om närvårdsnämndens framtid. Beslut Ärendet bordläggs. Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 28 Privat hälsocentral i Hoting med filialer i Strömsund och Gäddede Företaget Nya Närvården med Hans Boberg och Anders Heimdahl i ledningen har nu fått landstingets godkännande att bedriva hälsocentral i Hoting med filialer i Gäddede och Strömsund. Verksamheterna beräknas komma i gång under december Landstingets och Strömsunds kommuns avtal om Gemensam nämnd för närvård i Frostviken sträcker sig t.o.m. den 31 december 2011och med 12 månaders uppsägningstid. Landstinget har aviserat om en uppsägning av avtalet, primärt för att omförhandla vissa avtalsvillkor. Befolkningen kan nu genom s.k. listning välja att få sin vård hos Nya Närvården eller att stanna kvar vid närvårdsnämdens hälsocentral. Byte av tillhörighet till viss hälsocentral kan i princip ske varje månad. Närvårdsnämnden behöver nu rekrytera läkare. Övrig personal kommer enligt förhandsbesked att stanna kvar hos kommunen. Nämnden behöver också gå ut med information till Frostviksborna. Yrkanden * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att nämndens hyresavtal för lokaler omgående bör sägas upp. * Ordförande Bengt Bergqvist (s) anser att närvårdsnämnden skall fortsätta bedriva sin verksamhet och yrkar avslag på Jan-Olof Anderssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Justering (sign)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 28 forts. Beslut 1 Kommunchefen får uppdraget att inom två veckor formulera och skicka ut information till innevånarna i Frostviken om att närvårdsnämnden avser att fortsätta sin verksamhet och kommer att rekrytera ny personal. 2 Ingen uppsägning av lokaler ska ske i nuläget. Reservationer Jan-Olof Andersson (m) och Bernt Söderman (c) reserverar sig till förmån för Anderssons yrkande. Beslutsexp Kommunchefen Justering (sign)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 29 Budgetuppföljning per augusti 2010 Den prognos som nu baseras på bokföring t.o.m. augusti indikerar ett underskott med ca kronor. Merparten av detta belopp kan hänföras till ambulansverksamheten. Kommunchefen meddelar att närvårdsnämnden erhåller ekonomisk kompensation för närvårdschefens lönekostnader med ca kronor. Beslut Med detta besked godkänns föreliggande bokslutsprognos. Bilaga Justering (sign)

22 Förvaltning/avdelning: Närvård Frostviken BUDGETUPPFÖLJNING 2010 Driftbudget (exkl kapitalkostnad) April Augusti Månad: Kostnader (belopp kkr) Intäkter (belopp kkr) Nettoavvikelse Budget (inkl Boksluts- Prognostiserat Budget (inkl Boksluts- Prognostiserat Boksluts- Nettoavvikelse tilläggsbudget prognos över-/underskott tilläggsbudget) prognos över-/underskott prognos föreg. prognos Förvaltnings-/avdelningschefens förslag till åtgärder 1. Åtgärdsplan Vakanser som uppstår under resterande del av året bemannas endast efter noga övervägande utifrån behov. 2. Är åtgärdsplanen ovan beaktad i prognosen, eller blir prognosen en annan efter genomförda åtgärder? Ingen åtgärdsplan är beaktad i prognosen. 3. Är åtgärderna avhängiga politiska beslut? Nej Ja, När? Kommentar Kommentarer till ev. avvikelse i förhållande till tidigare prognos Budget för vikarier är för lågt räknat i förhållande till de rättigheter till semester som anställda har, i arbetsgrupper som ambulans och hemvård minskar inte verksamheten under sommaren. LSS-verksamhet i form av anhöriganställning motsvarande 0 75 tjänst är inte budgeterad Ärende-/beslutsgång Nämnd: BKU SN KS MoB Närvårdsnämnden 1. Har information lämnats kring åtgärdsplan? 2. Har ärendet behandlats? Ja Ja Nej Nej När? 3. Om beslut togs, vad beslutades? 4. Krävs ytterligare beslut? KS KF Övriga kommentarer, tex förändringsarbete Framtiden är mycket oviss beroende på hur Kommun och Landsting ser på Närvård Frostviken när Hälsoval i vården slår igenom inom landstingets primärvård och hur det påverkar verksamheten inom Närvården. Uppdaterad:

23 UPPFÖLJNING AV DRIFTBUDGET 2010 Förvaltning/avd: Närvård Frostviken April Augusti Månad: Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Netto- Kommentarer Budget ( inkl Boksluts- Prognostiserat Budget ( inkl Boksluts- Prognostiserat avvikelser tilläggsbudget) prognos över/underskott tilläggsbudget) prognos över/underskott 008 Nämnd Ledning o adm Avsatta medel för ej beräknade kostnader 717 Personlig assistans Särskilt boende Personalreduceringar, kostnader livsmedel -40 kkr. 772 Utskrivningsklara Trygghetsboende Hälsocentral Ambulansverksamhet Hemvård Hemsjukvård Fotvård Beräknade intäkter når inte uppsatt mål. För lågt budgeterade vikariekostnader, semestrar. Lss-verksamhet ej budgeterad samt låg budget vikarier. Vikariekostnad Främst pga ökade intäkter Summa Uppdaterad:

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård Frostviken 30 Övriga frågor Byggnation av sjukhemsplatser, Levinsgården De tre avgivna anbuden har öppnats och utvärderats. Räddningstjänsten har dock ännu inte lämnat godkännande vad gäller brandsäkerheten. Nya krav har ställts. Justeringar utifrån dessa krav pågår. Kommunchefens bedömning är att justeringarna inte kommer att påverka tidsplanen för bygget. Justering (sign)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad 1 (7) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (7) 2009-09-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson, (m) Ardis Lindman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (6) 2010-01-22 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 ande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Gun-Marie Axelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Gemensam nämnd för 2009-11-19 närvård i Frostviken Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (11) Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof

Läs mer

Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson (rd) Gun-Marie Axelsson (s)

Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson (rd) Gun-Marie Axelsson (s) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-03-18 Blad 1 (11) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-04-04 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Bojan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Stig Willman, sekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum. Stig Willman, sekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för 2008-05-11 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, kl 18.00-18.30 ande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Tore Hansson (rd) Gunnar Geijer (c), tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-15 Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.45 ande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Mikael

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) 2009-10-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (18) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 08.00 15.10 ande Övriga deltagande Utses att justera Rita Poromaa (s),

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-02-17 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 12.00 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Inger Gidlöf (SRF) Inez Krånglin (DHR)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-03-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) )

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) ) - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2011-02-08 Blad 1 (10) ) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-11.15 Beslutande Roger Kristofersson (s) ordförande Ragnar Lif (c)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Allt effektstinnare - Honda civic 2015

Allt effektstinnare - Honda civic 2015 1 Allt effektstinnare - Honda civic 2015 2 Vill du stödja forskningen kring demens och Alzheimers sjukdom? Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras anhöriga. Sms:a demens200 till 72901 3 Utan

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 pensionärsrådet 2009-03-16 Plats och tid KS-rummet, Kommunhuset, Mora, kl 09.30-11.30 ande Bernt Persson (s) KS, ordförande Terje Andersson (c) KS Jaakko Mattila, (c) KS ers

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-21 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 maj 2013, klockan 13.30

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6) Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Lars Edin (fp) Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Ulla Ivarsson (PRO) Anna-Lisa Palmqvist

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) A Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S)

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Gunnar Geijer (c) Kerstin Sjöberg, (v), tjg ersättare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Gunnar Geijer (c) Kerstin Sjöberg, (v), tjg ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2012-12-04 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (11) 2013-05-24

Sammanträdesdatum Blad 1 (11) 2013-05-24 Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (11) 2013-05-24 Plats och tid Forsgården, Gäddede kl 10.00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Karin Näsmark

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-11-08, kl 0830-1230 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer