Sammanträdesdatum Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Ingrid Nilsson (s), tjg ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2006-08-29. Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Ingrid Nilsson (s), tjg ersättare"

Transkript

1 Gemensam nämnd för närvård i Frostviken SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 (8) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Ingrid Nilsson (s), tjg ersättare Övriga Anders Heimdahl, närvårdschef närvarande Birgitta Persson, arbetsledare, 28 Stig Willman, sekreterare Utses att justera Gunnar Geijer Justeringens Folkets Hus, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Stig Willman Organ Ordförande... Ardis Lindman Justerare... Gunnar Geijer Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund för protokollet Underskrift... Lena Haglund

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 25 Dnr Läkarrekrytering Närvårdschefen har nu kontakter med en ny läkare som synes vara intresserad av att arbeta i Gäddede. Det blir ett möte den 31 augusti 2006 i vilket också närvårdsnämndens medicinskt ledningsansvarige läkare deltar. En anställning kan bli aktuell från januari Under hösten tillgodoses läkarbehovet av personer med kortare tjänstgöringsperioder. Läkarmottagningen i Gäddede har under sommaren haft en hög arbetsbelastning. Då många av patienterna tillhörde andra landsting blev också den ekonomiska ersättningen för dessa betydelsefull. Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 26 Dnr Förslag till ombyggnad av Forsgården Närvårdschefen redovisar det senaste planförslaget. Kostnaderna för vårdenheterna hälsocentral, apotek, personalutrymmen m.m. kalkyleras till 21 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader, ca 7 miljoner kronor för underhållsarbeten som bland annat inkluderar ett sadeltak. Närvårdsnämnden diskuterar funktioner och planlösningar. Beslut Närvårdschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde lämna ett färdigt förslag med kostnadsredovisning. Fullständig redovisning skall finnas med i kallelsen. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 27 Dnr Budgetuppföljning 2006 Närvårdschefen lämnar en prognos baserad på bokförda kostnader och intäkter per juli Den officiella bokslutsprognosen skall också inkludera augusti och lämnas till kommunstyrelsen den 8 september Prognosen pekar nu på ett underskott med 1,25 miljoner kronor. Häri ingår en överkostnad för LASS med 0,75 miljoner kronor. Närvårdschefen har lämnat förslag till åtgärder. Bilaga Närvårdsnämnden diskuterar alternativa möjligheter att minska kostnaderna för läkarbemanning resterande del av år Hur det kan bli möjligt avgörs till viss grad av fortsatta förhandlingar med bemanningsföretaget. Beslut Närvårdschefen får fortsätta förhandlingarna med bemanningsföretaget och till nästa sammanträde redovisa alternativa möjligheter att minska kostnaderna för läkarbemanning. Justering (sign)

5 Delårsrapport budget tom iuli -06 förväntat utfall Ledning o administration: Uddebo : i balans kkr Ökade livsmedelskostnader*,kostnader för korttidssjukfrånvaro Minskade intäkter. Forsgården: i balans Hemvård i balans Fotvård: i balans Hälsocentral : kkr Ökade kostnader för sjukresor, ambulansbilen, provtagningar, introduktion av ambulanspersonal, läkarjourköp ( ej inräknat i budget). Ökade ambulansintäkter och intäkter for öppenvårdsbesök. Hemsiukvård : kkr Ökade personalkostnader för övertid. LSS -750 kkr Personalkostnader utöver försäkringskassans återbetalning. Summa kostnader och intäkter exkl LSSI LASS : kkr

6 Summa kostnader och intäkter ink1 LSS / LASS : kkr Atgärder för att åstadkomma en budpet i balans Aterhållsamhet i vikarietillsättning, minskad tillsättning av vakanta tjänster. Minskad läkarbemanning till 4- dagarsvecka. Minskat intag av mottagningssköterska, där ambulanssköterska och enhetschef med backup av dsk bemannar mottagningen. Ambulanssjukvårdare täcker upp toppar i boendena. ökade livsmedelskostiiader med 253 kkr

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 28 Information från verksamheten Birgitta Persson informerar. Alla särskilda bostäder i Uddebo är uthyrda till personer med stora vårdbehov. Personalen där svarar också för hemtjänst till några personer i eget boende. Forsgårdens 15 lägenheter är också samtliga uthyrda. Förutom vård och omsorg till dessa personer har personalen ansvar för insatser till 21 vårdtagare i eget boende. Vårdtyngden är generellt hög och bemanningen upplevs överlag vara i lägsta laget. När extra ohälsa drabbar behövs därför extra personal anställas. Ambulanspersonalen kan förstärka i boendena under kvällar och nätter, men får de larm måste de omedelbart övergå till sin primära uppgift. I huvudsak lyckas arbetsledningen lösa behovet av vikarier. Om inte annat önskas får personalen fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Från den 1 september 2006 införs flexibelt arbetstidsschema. Förberedelserna för detta har tagit lång tid och förändringen har medfört viss ökning av grundbemanningen. Närvårdens fotvårdsspecialist har varit sjuk en längre tid och fotvården har därför i många fall blivit eftersatt. Ett nytt låssystem på Uddebo har medfört extra kostnader. Beslut Närvårdsnämnden tar med godkännande del av informationen. Justering (sign)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Verksamhetsplan Närvårdschefen har utarbetat en verksamhetsplan, bilaga. Bakgrunden till denna plan kan sökas i ett önskemål från närvårdsnämndens båda huvudmän. Planen har tagits fram under kort tid och personalen har inte givits möjlighet att medverka. Närvårdsnämnden tar del av verksamhetsplanen. Justering (sign)

9 Bilaga till 29/2006 VERKSAMHETSPLAN Ansvarig : Anders Heimdahl

10 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING 3 2. TILLBAKABLICK 3 3. VAD ÄR VÅRA VERKSAMHETSRESURSER 3 4. VEM ÄR VI TILL FÖR FOLKHÄLSOARBETE 4 5. NUVARANDE SITUATION VILKA STARKA SIDOR HAR VI? VILKA SVAGA SIDOR HAR VI? 6 6. FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 6 7. VISION 7 8. MÅL 7 9. ER KOMPETENS ORGANISATION ARBETSMILJÖ FÖREBYGGANDE VERKSAMHET FOKUSOMRÅDEN 11

11 10.1 MEDBORGARPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET FRAMTIDA UTVECKLING EKONOMI KOMPETENS RELATIONER FRAMTID 12

12 Anders Heimdahl Närvårdschef 1. SAMMANFATTNING I enlighet med samverkansavtalet för Närvård Frostviken skall vi som arbetar inom organisationen verka för en kostnadseffektiv, nära vård till innevånarna i Frostviken. Med de nya förutsättningarna som samarbetsförsöket innebär skall vi tillvarata möjligheterna till innovation för att sammanföra resurserna så att innevånarna tillhandahåller en nära vård utifrån ett medvetet budgetarbete som skapar en gynnsam kostnadsutveckling. 2. TILLBAKABLICK Den 1.a januari 2005 startade projektet Närvård Frostviken och i mars var en ny organisationsmodell klar att starta. Reducering från 3 arbetsledare till 2,med en enhetschef för hälsocentralen och HSL frågor och en enhetschef ansvarig för de 2 boendena och frågor som innefattar SOL. Distriktsköterskebemanningen reduceras från 3,5 tjänst till 1,5 och hemsjukvården samordnas med sjuksköterskor på ambulans. Stationeringen för distriktsköterskor flyttas till hälsocentralen som också kan förstärka mottagningen där. Samordningsgrupp bildas med företrädare från samtliga arbetsplatser vars uppgift blir att hitta lösningar kring personalvinster mellan arbetsplatserna. Ambulanssjukvårdarna förstärker personalbehovet på boendena. Personalförstärkningar mellan boendena påbörjas. Arbetsterapeut och sjukgymnast samordnar sitt arbete för vårdtagare och patienter ute i Frostviken och inne på hälsocentralen. En ny personlig assistentgrupp bildas i april. I februari slutar den läkare som är anställd under utbildning från Frostviken. Rekrytering som resulterar i kostsamma stafettläkare påbörjas. Fotvården behålls i organisationen som genererar besparingar i form av sjukresor till fotvård i Strömsund. Arbetsmiljöverket ställer krav på ändamålsenliga lokaler vid Uddebo. Utvecklings grupp med representanter från samtliga yrkeskategorier och arbetsplatser startas för att se på möjligheterna att samla all verksamhet i en byggnad. De nya strukturerna har inte varit självklara i verksamheten och behöver vidare implementering för en god förankring i verksamhetens mål. 3. VAD ÄR VÅRA VERKSAMHETSRESURSER Verksamheter: - Hälsocentral - Forsgården hemtjänst - Ambulans - LSS ( pers.ass.grupp ) - Uddebo ( säbo ) - Fotvård - Forsgårdens servicehus -Hemsjukvård

13 4 Personalkategorier : - Närvårdschef - Ambulanssjukvårdare - Enhetschefer - Läkarsekreterare - Personalassistent - Läkare - Distriktsköterskor - Personliga assistenter - Ambulanssjuksköterskor - Nattpatrull ( USK ) - Undersköterskor/ Vårdbitr. - Barnmorska - Sjukgymnast - Arbetsterapeut - Psykolog / Kurator - Fotvårdsterapeut ( Två yrkesgrenar kan vara integrerade i en och samma tjänst. Ambulanssjuksköterska och disstriktsköterska arbetar också som barnmorska. Ambulanssjukvårdare arbetar också som läkarsekreterare. Enhetschef är också distriktsköterska. ) 4. VEM ÄR VI TILL FÖR I åtagandet gäller att följa socialtjänstlagen, lag om stöd och service till funktionshindrade, samt de förordningar som styr hälso- och sjukvårdslagen. Efter biståndsprövning kan omvårdnad och serviceinsatser tillhandahållas i hemmet, stödets omfattning begränsas till de som är bosatta i Frostviken. Två tillfälliga korttidsplatser finns att tillgå för avlastning vid anhörigvård eller vid tillfälligt sviktande hälsotillstånd. Platserna kan vid tillfälliga fall nyttjas som övergång till hemmet från länssjukvården efter prövning och i mån av tillgång. Vid Uddebo finns 15 platser i särskilt boende. Forsgårdens servicehus har 15 lägenheter. Platserna tillsätts efter biståndsprövning till personer med omfattande vårdbehov. Hemsjukvårds- och rehabiliteringsinsatser tillhandahålles för de som har behov av sjukvårdsinsatser i hemmet och som har svårt att ta sig till hälsocentralen. Fotvårdsinsatser finns att tillgå för samtliga bosatta i Frostviken. Hälsocentralens uppdrag avser första linjens sjukvård för alla som vistas i området, tex boende, turister studerande och listade vid hälsocentralen samt de samhällsaktörer som verkar i området. Befolkningen erbjuds en fast primärvårdskontakt vid hälsocentralen. Målet med ett vårdteamarbete vid hälsocentralen är att skapa kontinuitet och trygghet hos befolkningen och minska fokus på specifika yrkesgrupper. Hälsocentralen erbjuder företagarna i Frostviken helhetstäckande företagshälsovård. Två gånger per år går vår organisation ut med ett informationsblad till samtliga hushåll i Frostviken, för att innevånarna skall vara informerade om eventuella förändringar och vad som sker med organisationen. 4.1 FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsa är en övergripande samhällsfråga som planeras långsiktigt och skall innefatta hälsobefrämjande åtgärder som verkar förebyggande.

14 5 Mödrahälsovårdens mål är en god reproduktiv hälsa för befolkningen vilket innebär att vi skall arbeta för att förebygga sexuellt överförbara infektioner och andra sjukdomar som kan leda till infertilitet. Vi skall tillhandahålla rådgivning och information om preventivmedel och abort samt förebygga oönskade graviditeter. Genom god graviditetsövervakning minimeras hälsorisker och skador för mor och barn samt ge stöd vid amning. Genom information, utbildning och rådgivning skall vi medverka till en positiv syn på sexualitet och ett planerat och ansvarsfullt föräldraskap. Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet genom att vi stödjer föräldrar i ett aktivt föräldraskap, verkar för att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn och att vi uppmärksammar och förebygger risker för barn i närmiljö och samhälle. Folkhälsoarbetet skall utgå från en helhetssyn på människan samt stödja egenvård genom information och undervisning. Vid hälsocentralen skall vi ge möjlighet till rådgivning i livsstilsfrågor, som tex alkohol, tobak, motion, vikt stress och sex- och samlevnad. Genom upplysning i egenvårdens, motion och friskvårdens positiva påverkan på hjärt- kärlsjukdomar, fetma, diabetes etc kan vi förebygga ohälsa. Gruppövningar i kroppskännedom ombesörjes av sjukgymnast Som ett led i att förebygga folkohälsa har vi återkommande föreläsningar varje år för befolkningen, som tar upp egenvård och livsstilsfrågor. Hemokromatos eller Frostvikssjukan som den kallas i folkmun, är en förhöjd järnhalt med en hög frekvens av röda blodkroppar i blodet som förekommer hos en del av befolkningen i Frostviken. Sjukdomsbilden är kartlagd i området och vi följer en fastställd behandlingsplan. 5. NUVARANDE SITUATION Det är viktigt att verksamhetsområdena samverkar för en nära vård. Närvårdschef och enhetscheferna har en nära samverkan och skall ha ett tydligt ledarskap som bygger på rak kommunikation och verkar för god arbetsmiljö. Samverkansgruppen verkar för samordning i särskilt boende och hemtjänst i hemmiljön. Samtliga sjuksköterskor och distriktsköterskor har kontinuerliga planeringsträffar där man skall åstadkomma samarbetsvinster inom hälso- och sjukvårdsuppgifter. Införande av flexibelt arbetstidsschema hösten 2006 för samtliga anställda i organisationen skall underlätta förändringar i planeringen. Rehabiliteringssamordning från sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med övrig hälso- och sjukvårds- och omvårdnadspersonal skall skapa hälsovinster inte minst i det förebyggande folkhälsoarbetet. 5:1 VILKA STARKA SIDOR HAR VI? Omfattningen på organisationen storlek är överskådlig. Samtlig personal känner till varandras uppgifter i organisationen. Frostviken är en förhållandevis liten ort där de flesta är kända redan innan kontakt med vår organisation. Personalen är välutbildad inom alla yrkeskategorier och har lång yrkeserfarenhet. Många av vår personal har sidokompetenser som är gynnsamt för verksamheten.

15 6 Vi får en bra helhetssyn och kan samordna många olika kompetenser genom sammanslagningen av samtlig omvårdnad, hälso- och sjukvård i Frostviken. 5:2 VILKA SVAGA SIDOR HAR VI? Idag bemannas läkartjänsten vid hälsocentralen i stor omfattning av köp från bemanningsföretag vilket är förenat med höga kostnader. Avsaknaden av fast läkare gör att vi inte får den kontinuitet och uppföljning för befolkningen eller i vår verksamhet, på våra boenden som är önskvärd. Rekryteringssvårigheterna till vissa funktioner och de stora avstånden till centralorten och Östersund gör att vi får fördyrande kostnader för exempelvis psykolog, läkarjour, och sjukresor. Frostvikens 42 kvadratmil stora område innebär i många fall långa resor för att ge omvårdnads och hemsjukvårdsinsatser och är förenat med höga kostnader. 6. FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN - Samordning av arbetsuppgifter inom hela organisationen genom dialog, rak kommunikation. - Fortsatt arbete med gruppdynamiska verktyg för att stärka team-bildning och skapa en enhetlig kultur där en öppen dialog ger medarbetaren möjligheter att känna vi känsla utifrån ett själständigt perspektiv. - Tillse en god arbetsmiljö i ändamålsenliga lokaler. - Utveckla samarbetet med andra aktörer och då främst Norge och Lierne kommun som ligger geografiskt nära Frostviken och har liknande omfattning av verksamhet. - Se över möjligheten till närmre och stabilare bemanning av psykosociala enheten. - Utöka samarbetet mellan arbetsplatserna och yrkeskategorierna, undersköterskor och ambulanspersonal. - Utveckla förebyggande hälsovård och rehabilitering - Förbättra målorientering och förankra i hela organisationen genom strukturerad målinriktning i vardagsarbetet, vid arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. - Förbättra utvecklingssamtalets inriktning att fokusera mot verksamhetens mål. - Att genom en fast anställd läkare ha en stabil läkarbemanning för att åstadkomma kontinuitet och för att utveckla det geriatriska området framförallt i våra boenden. Genom rekryteringsplan som innefattar annonsering i strategiska media, annonsering i verksamheter och i läkarföreningar, kommunikation med yrkeskåren, åstadkomma fast läkare.

16 7 7. VISION Närvård Frostviken skall vara det naturliga valet för befolkningen och erbjuda den bästa omvårdnad, hälso- och sjukvård så att man har god hälsa och positiv livsmiljö och kan känna trygghet. 8. MÅL Innevånarna i Frostviken erhåller en nära, god och kostnadseffektiv omvårdnad, hälsooch sjukvård genom samverkan. Verksamheten är samlad i en byggnad för att tillvarata samtliga resurser i största möjliga utsträckning. 9. ER 9:1 KOMPETENS För att bibehålla en hög kvalitet och utveckla vår verksamhet i takt med regelverk, och samhällets förändringar skall vi vara uppdaterad inom samtliga kunskapsområden i vår verksamhet. För att ha beredskap inför mer omfattande incidenter och för att bibehålla kunskap i organisationen skall det genomföras katastrofövningar. Katastrofövningarna bör genomföras tillsammans med andra verksamhetsgrenar som är involverade i katastrofplanen. Samövning med Lierne kommun i Norge. Ansvarig : Anders Heimdahl Start : Samövning med Norge genomfördes Nästa övning skall genomföras under Uppföljning : Efter genomförd övning Internutbildning Kunskapsutbyte från de som deltagit i externa utbildningar till de berörda i organisationen. Start : 2006, kontinuerligt. Ansvarig : Enhetschefer Uppföljning : Årligen

17 8 Kunskap i handhavande av medicinskteknisk utrustning.( Spirometri, ekg, röntgenscanner, etc.. ) För att säkerställa att berörd personal som handhar utrustningen bidrar med hög kvalitet i omhändertagandet och att utrustningens handhavande sker på ett säkert sätt. Start: 2006 Ansvarig : MLA, Barbro Blom Uppföljning : Årligen Utbildning i flexibelt arbetstidsschema. Samtlig personal inom organisation skall genomgå utbildning i flexibelt årsarbetstidsschema för att underlätta samordning i verksamheten. Start : Våren 2006, Samtlig personal börjar arbeta i schemasystemet 1 september Ansvarig : Enhetschefer Uppföljning : Hösten :2 ORGANISATION Den totala verksamhetsbilden behöver samordnas så att den skapar kostnadsfördelar och samtidigt utvecklar verksamheten så att vi kan hålla en hög kvalitet. Se över möjligheterna att sammanföra hela verksamheten i en gemensam byggnad För att använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt och för att höja kvaliteten med att samla yrkesprofessionerna så de får större närhet och bättre möjligheter att samverka för att ge en god omvårdnad, hälso- och sjukvård, behöver vi se över ett samanförande av hela organisationen i en byggnad. Start: Startade hösten 2005 Ansvarig : Utvecklingsgruppen. Uppföljning : Augusti 2006

18 9 Samordna omvårdnadsarbetet mellan arbetsplatserna För att åstadkomma en jämn bemanningsfrekvens på arbetsplatserna som är kostnadseffektiv, och för att säkra att det biståndsprövade behovet blir tillgodosett behöver arbetsplatserna samverka sina personalresurser. Ansvarig : Samordningsgrupp Start : Januari Uppföljning : Januari 2007 Samordna hälso- och sjukvårdsarbetet i hemsjukvård och på hälsocentralen. För att säkerställa en jämn resursfördelning och för att få en kostnadseffektiv vård behöver distriktsköterskor och ambulanssjuksköterskor samordna sina arbetsuppgifter i hemsjukvård och på hälsocentralen. Ansvarig : Barbro Blom Start: januari Uppföljning : januari Läkarbemanning Vi är i stort behov av en fast läkarbemanning på hälsocentralen för att få kontinuitet och uppföljning i bedömningar och för att säkerställa en hög kvalitet. Ansvarig : Anders Heimdahl Start: Snarast Uppföljning : Hösten :3 ARBETSMILJÖ För att en organisation skall hålla en varaktig hög kvalitet så skall de som arbetar i organisationen känna tillfredställelse på sin arbetsplats och känna att deras uppgift i organisationen uppskattas och är betydelsefull.

19 10 Önskad sysselsättningsgrad Samtliga anställda inom kommunals avtalsområde skall erbjudas önskad sysselsättningsgrad för åstadkomma valfrihet och möjlighet till meningsfull fritid. Ansvarig : Enhetschefer Start : 1 :a september Uppföljning : September 2007 Verka för en god såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö där man känner ansvar och respekterar varandras olikheter. Genomföra en arbetsmiljöplan som innefattar konflikthantering, utvecklingssamtal, gruppoch individuella samtal. Ansvarig : Enhetschefer Start : Uppföljning : Kontinuerligt, årligen. 9:4 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Med ett förebyggande folkhälsoarbete kan vi underlätta initiativ till egenvård hos befolkningen. Egenvård för en bättre hälsa Öka medvetenheten hos befolkningen om betydelsen av egenvård genom motion och upplysning om kost, alkohol och tobak. Genomföra föreläsningar 2 gånger / år. Ansvarig : Anders Heimdahl Start : Genomförde en föreläsning Våren och hösten Uppföljning : Årligen

20 11 Kroppskännedom Genom kroppskännedom öka medvetenheten om rörelseapparaten. Övningar I grupp. Ansvarig : Sjukgymnast, Jessica Liljefjäll. Start : Uppföljning : våren FOKUS-OMRÅDEN 10:1 Medborgarperspektivet - Professionellt bemötta vårdtagare / patienter - Trygghet i kontakten med organisationen - Hög tillgänglighet, förebyggande verksamhet, kontinuitet, bra bemötande och kompetent personal. - Kontinuitet i läkarförsörjningen, ambition med fast läkare i organisationen. - Egenvård och prevention är viktiga komplement till den hälso- och sjukvård som ges och en förutsättning för att komma till rätta med många av våra folkhälsoproblem ( tobak övervikt etc.) - Rutiner och uppföljning för god patientsäkerhet 10:2 Medarbetarperspektivet - Medarbetare upplever arbetsglädje - Hög tillgänglighet så att vårdtagare och patienter känner trygghet. - Medvetet ledarskap och styrning mot uppsatta mål. - Goda kunskaper av mål och verksamhetsutveckling. - Känna delaktighet och ha eget ansvar - Kompetensutveckling - Konflikthantering - Kontinuerliga utvecklingssamtal 10:3 Framtida utveckling - Samverkan med andra aktörer bör utvecklas så att vi kan ge bra lösningar med hög kvalitet till en låg kostnad - Integrering av organisationens resurser för att möta framtidens förändringar - Ledarskap i utveckling - Ta tillvara vår kompetens inom organisationen och kommunen för att utveckla information, utbildning och handledning.

21 12 10:4 Ekonomi - Budgetmedvetande hos samtliga personal i det dagliga arbetet - Tydliga målbegrepp. - Tydlig kommunikation. - Medvetet ledarskap 11. KOMPETENS Vi behöver rätt kompetens för att säkerställa att vi kan genomföra alla aktiviteter. Systematisk kompetensutveckling är varje medarbetares eget ansvar tillsammans med närmaste chef. En kompetensutvecklingsplan är av avgörande betydelse för att följa utvecklingen och skall årligen uppdateras. Förutom den kompetens som krävs i det dagliga arbetet är det av stor vikt att vi kan känna hopp och tro på framtiden, genom förändringskompetens skall vi stärka individen. I det stora förändringsarbete som sker i organisationen är det lätt att man känner oro och rädsla för framtiden. Med rätt kunskap och kontinuerlig kommunikation skall vi arbeta för att skapa trygghet i arbetsrollen. 12. RELATIONER Närvård Frostviken skall samarbeta med de aktörer där samarbete ger mervärde för befolkningen. Samarbetet skall vara väl utvalt för optimalt mervärde. I våra processer finns redan avdelningar inom Kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jämtlands Läns Landsting, PRO i Frostviken. Även samarbete med externa aktörer kan ge mervärde för befolkningen. 13. FRAMTID Under 2006/ 2008 kommer organisationen i huvudsak att fortsätta utvecklingen av de planerade åtgärder som 2005 togs fram och startades upp för att samordna verksamheterna och de olika yrkeskategorierna. Utvecklingen till en nära vård för medborgarna utifrån samordning av hemsjukvården med utgångspunkt från hälsocentralen är en viktig del. Rekrytering av fast läkare till hälsocentralen skulle generera en utveckling på det geriatriska området inte minst i våra boenden. En fast läkare skulle också skapa förutsättningar till ett samarbete med Lierne kommun när det gäller läkarjour men även skapa förutsättningar för en kombinerad anställning mellan våra kommuner. År 2006 skall vi fokusera på att hela verksamheten är målorienterad i ett aktivt förändringsarbete. Idag är verksamheten spridd i 3 byggnader och det finns en begränsning för hur mycket vi kan samordna verksamheterna. I en fortsatt utveckling av närvård i Frostviken skall vi under arbeta för att samla all verksamhet i en byggnad för att maximera möjligheterna till samordning.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 30 Dnr , Lex Maria-ärenden Närvårdschefen informerar om två Lex Maria-ärenden. Det ena fallet avsåg medicinförväxling, det andra var en fallolycka. Inget av fallen medförde någon större skada. Justering (sign)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 31 Dnr Nästa sammanträde Närvårdsnämndens nästa sammanträde framflyttas till tisdagen den 17 oktober Mötet förläggs till Uddebo med början klockan Justering (sign)

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-15 Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.45 ande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Mikael

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid SÄS Skene, sjukvårdskansliet klockan 08:30-11:10 Beslutande S Hanne Jensen ersätter Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-04-04 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Bojan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Plats och tid Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Närvarande ledamöter och ersättare Christer Falk Göran Lindholm Jan Berglund Marianne Östberg Matts Brusén Lars Algotsson Kerstin

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v)

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v) Omsorgsnämnden 2008-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, 2008-01-30 kl. 13.00 16.25 Beslutande Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

april 2012 kl 10:00-11:55 Ulla Baugner (SPF) Maj-Britt Ejderholm (Väntjänsten) Birgitta Blomqvist (Väntjänsten) Kommunkontoret, Ödeshög...

april 2012 kl 10:00-11:55 Ulla Baugner (SPF) Maj-Britt Ejderholm (Väntjänsten) Birgitta Blomqvist (Väntjänsten) Kommunkontoret, Ödeshög... 2012-04-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 april 2012 kl 10:00-11:55 Närvarande Anmält förhinder Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Maria Gustafsson (S),

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde 1(6) Jönköpings sjukvårdsområde Personalenheten Agneta Björck 036-32 12 80 agneta.bjorck@lj.se Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde Bakgrund En god arbetsmiljö och ett

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-09 Diarienummer Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling Driftnämnden Hallands sjukhus ansökte i början på 2013 hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(10) Plats och tid B-salen Folkets Hus, Charlottenberg kl 13.00 17.00 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Elisabet

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-20 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 13.00 15.00, C-salen i Folkets Hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Lennart Johansson (S) Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors Bengt Fägerås, PRO

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 1 (15) Datum Tid Kl. 08.30 14.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-08-30 p 14 Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om öka användningen av hälsoekonomiska

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (6) 2010-01-22 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 ande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Gun-Marie Axelsson

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2015-06-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2015-06-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 9 juni 2015 kl 08.00-12.15 Beslutande Mikael Jonnerby (C), ordförande Per Gröön (C), ledamot Carl-Axel Blom (S), v ordförande

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vällingklockan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 21.15 Beslutande Övriga deltagande Henrik Bokor Nilsson, s, ordf. Ewy Svensson, m Sonja Johnsson Leif Karlsson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11)

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-15.50 Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer