Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa utgår från målet för kursen Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Avsikten är att underlätta bearbetningen av bokens kunskapsinnehåll samt att fördjupa kunskaperna inom området. Under rubriken Ta reda på mer efter varje kapitel finns adresser till aktuella hemsidor. Studieenheterna är: 1. Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättningar 2. Lagstiftning och rättigheter 3. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning 4. Andra funktionsnedsättningar 5. Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 6. Hjälp och stöd i boende och vardag 7. Arbete och sysselsättning 8. Anhörigas situation och att ha en gemenskap med andra I varje studieenhet behandlas: - Innehåll, som ger en läshandledning till kapitlen - Nyckelord - Studiearbete, som beskriver övningsuppgifter, och hur de kan lösas Mål för kursen Kursen skall ge fördjupad kunskap om social omsorg samt praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Kursen skall även ge kunskap om faktorer som påverkar livsvillkor och möjligheter till utveckling för människor. Efter avslutad kurs skall eleven: - ha kunskap om begreppet utvecklingsstörning - kunna förstå och kommunicera med människor som har utvecklingsstörning samt andra funktionshinder - kunna medverka i stöd och service av omsorg om människor med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder - kunna medverka i planering samt rapportering och dokumentation av omsorgsarbete - ha kunskap om såväl miljö som närstående och vårdare i samspel med den enskilda människan - ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom området. (SKOLFS 2000:99) Studiehandledningen får kopieras. 1

3 Studieenhet 1 Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning Mål Kunskap om vad som är viktigt att ge som stöd till personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 1 och 3. Innehåll Funktionsnedsättning är ett begrepp, funktionshinder ett annat. Vi verkar ha behov av att kategorisera människor, så också människor med funktionsnedsättningar. Läs om skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder och hur begreppen har förändrats, sid och Ett medvetet förhållningssätt och ett gott bemötande är viktigt i allt arbete med människor som är beroende av hjälp. Läs om betydelsen av erfarenhet, empati, kontinuitet, ett gott bemötande och ett socialpedagogiskt arbetssätt, sidorna Samhället ger olika insatser till människor med funktionsnedsättning. Läs om rehabilitering och habilitering, sid Synen på människor med funktionsnedsättning och deras behov har ändrats med mer kunskap och insikt. Läs om den historiska utvecklingen, sid Nyckelord Empati Erfarenhet Kontinuitet Förhållningssätt Socialpedagogik Habilitering Bemötande Normalisering Handikapp Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök att ge ett konkret exempel kring varje ord som ger en förklaring till ordet. 2

4 Studiearbete 1. Redogör för på vilket sätt olika livsåskådningar kan påverka sättet att arbeta. 2. Ge exempel på varför kontinuitet är viktigt och hur den kan bevaras/beaktas i en verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning, t.ex. en gruppbostad. 3. Diskutera vad det konkret kan innebära att arbeta socialpedagogiskt i en gruppbostad. 4. Ordna studiebesök på habiliteringsverksamheten i ditt landsting, ta reda på hur de arbetar. Lös även uppgift, 2 sid

5 Studieenhet 2 Lagstiftning och rättigheter Mål Kunskap om aktuell lagstiftning kring arbete med personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 2. Innehåll Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, sid Socialtjänstlagen, SoL, sid Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, sid Offentlighets- och sekretesslagen, sid. 30. Skyldighet att anmäla skador och missförhållanden, sid 31. Nyckelord Rättighet Goda levnadsvillkor Skälig levnadsnivå Delaktighet Tystnadsplikt Anmälningsskyldighet Diskriminering Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen. Studiearbete 1. Diskutera hur olika insatser enligt LSS 9 kan tillgodose full delaktighet och jämställdhet enligt LSS 5 och Vad ska en kommun t.ex. kunna erbjuda för att leva upp till Socialtjänstlagens 5 kap 7 och 8? Intervjua gärna någon företrädare för socialtjänsten i din kommun. 3. Diskutera i gruppen varför tystnadsplikt är så viktigt och om ni varit med om någon situation där det förekommit brott mot tystnadsplikten. 4. Diskutera om vad anmälningsskyldighet kan innebära i en personalgrupp respektive för den som får hjälp. Fundera i gruppen kring definiering av missförhållanden. 5. Vilken betydelse har ett lands handikappolitik och lagstiftning för den enskilda människan med en funktionsnedsättning? På vilket sätt har det betydelse? 6. Gör uppgift 2 och 4, sid

6 Studieenhet 3 Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning Mål Kunskap om orsaker till, och konsekvenser av, funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 4, 12 och 14. Innehåll Kunskap och insikt om konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning kunskap om utvecklingen av människans intellekt och psyke. Läs om teorier om människans psykiska utveckling, utvecklingsteorier, sid Det finns många orsaker till att funktionsnedsättningen utvecklingsstörning uppstår. Utvecklingsstörning är en livslång funktionsnedsättning men tillvaron för personen kan underlättas, funktionshindret göras mindre. Läs om orsaker och konsekvenser av utvecklingsstörning, sid Identitetsutveckling och frigörelse ska ske även för ungdomar med funktionsnedsättning. Läs om tonårstiden och att bli vuxen, sid Det är fortfarande svårt att diskutera frågor om sex och samlevnad för personer med funktionsnedsättningar bland personal. Ytterst är det ofta en fråga om våra egna attityder och synsätt. Läs om sex och samlevnad, sid Idag finns det ingen vuxen person i Sverige som är omyndig. Olika regler och lagar ska hjälpa personer med svåra funktionsnedsättningar att bestämma över sitt liv. Läs om att bli myndig och om god man, sid Rätten till en värdig ålderdom gäller även personer med utvecklingsstörning. Läs om utvecklingsstörning och åldrande, sid

7 Nyckelord Begåvning Sociala färdigheter Fosterdiagnostik Identitet Frigörelse Förebilder Ensamhet Åldrande Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, redogör för några av de olika aspekter man kan ha på orden. Studiearbete Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning 1. Diskutera i gruppen hur de fem kategorierna (sid. 56), om hur vi ordnar våra intryck, kan påverka kontakten med samhället för en person med måttlig utvecklingsstörning. - gör beskrivningar kring varje kategori med några konkreta exempel. 2. Reflektera över hur tillvaron kan gestalta sig för en person med grav utvecklingsstörning. Vilka situationer kan vara särskilt viktiga att tänka på som personal? - beskriv dessa situationer och förklara varför de är viktiga. 3. Personer med utvecklingsstörning medverkar idag allt mer i film och TV-program. Diskutera om det har betydelse för synen på funktionsnedsättningen och för samhällets attityder. Tonårstiden 1. Ge exempel på hur identitet och vuxenblivande kan underlättas genom stöd av insatser som tas upp i kap. 2. Motivera era förslag. 2. Diskutera i gruppen och försök beskriva hur man i en personalgrupp på en gruppbostad aktivt kan arbeta med frågor om sex och samlevnad. 3. Fundera för dig själv på vilket sätt du tror dig kunna hjälpa en person med funktionsnedsättning som uttrycker behov av närhet, ömhet och sex. Åldrande 1. Redogör för viktiga ålderstecken hos personer med utvecklingsstörning och vad som kan vara viktigt i verksamheter för att detta ska bli uppmärksammat. 2. Lös uppgift 2 sid

8 Studieenhet 4 Andra funktionsnedsättningar Mål Kunskap om andra funktionsnedsättningar och vilka behov av stöd och hjälp som kan finnas. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 5 och 6. Innehåll Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit alltmer uppmärksammade. Personer med dessa funktionsnedsättningar behöver hjälp på ett särskilt sätt. Läs om autism, Asperger m.fl. funktionsnedsättningar och ett pedagogiskt förhållningssätt, sid Förvärvad hjärnskada ger ofta upphov till livslånga funktionsnedsättningar som ibland är svåra att se och förstå för omgivningen. Läs om förvärvad hjärnskada och hur svårigheterna kan yttra sig sid Rörelsehinder har en rad olika orsaker och finns i olika omfattning. Rörelsehinder finns ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar. Läs om olika orsaker till rörelsehinder och andra svårigheter i samband därmed, sid Synskada är en funktionsnedsättning som för många innebär stora svårigheter i det dagliga livet. En bra synrehabilitering kan ge goda förutsättningar. Läs om synskador och synrehabilitering, sid Nyckelord Autism Pedagogik Stroke Uppmärksamhetsstörning Tydliggörande Koordination Kommunikation Perception Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök sätta in dem i sammanhang som ni tror är viktiga i ett arbete med personer med funktionsnedsättning. 7

9 Studiearbete Neuropsykiatri 1. Diskutera tillsammans vilka svårigheter en vuxen person med Asperger kan ställas inför i det vardagliga livet. - redogör för några olika situationer med exempel på vad som kan vara svårt. 2. Redogör för vad ett pedagogiskt förhållningssätt hos t.ex. hemtjänsten innebär och hur det kan förbättra situationen för den person ni tänkt på i fråga 1. Förvärvad hjärnskada 1. Diskutera i gruppen, och redogör för, vilka insatser d.v.s. vilket stöd och vilken hjälp en person som fått stroke kan behöva i vardagen. 2. Lös uppgift 1, sid. 85. Rörelsehinder 1. Vad kan vara viktiga insatser för personer med funktionsnedsättning beroende på CP-skada? Intervjua personal vid landstingets Vuxenhabilitering. Synskada 1. Ta reda på hur synrehabiliteringen fungerar där du bor genom att kontakta landstingets synrehabilitering och kommunens syninstruktör. 8

10 Studieenhet 5 Hjälpmedel för kommunikation och förståelse Mål Kunskap om hjälpmedel för kommunikation och förståelse samt att ha förståelse för betydelsen av sådana hjälpmedel. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning. Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 7. Innehåll Förmågan att kommunicera och samspela med andra människor är central för att människan ska utvecklas som individ. Idag finns en rad hjälpmedel för att kompensera de brister eller svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära. Läs sid Personer med utvecklingsstörning och andra med kognitiva svårigheter kan utveckla en mycket större självständighet med hjälp av hjälpmedel för kommunikation och förståelse. Med en större självständighet följer en bättre självkänsla, trygghet och god livskvalitet. Läs sid Nyckelord Utveckling Kommunikation Självständighet Delaktighet Hjälpmedel för kommunikation och förståelse Valfrihet Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen och försök sätt dem i sammanhang där hjälpmedel av olika slag kan vara användbara. 9

11 Studiearbete 1. Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 2. Fundera kring Den goda cirkeln sid. 89, försök att hitta exempel i ditt eget liv där du kan känna igen den goda cirkeln. 3. Diskutera i gruppen i vilka tillfällen/olika situationer ute i samhället som kommunikationsförmågan är viktig och på vilket sätt samhället skulle kunna underlätta för personer med kommunikationssvårigheter. 4. Fundera kring hur samhället utvecklas, underlättas kommunikation/information för personer med svårigheter att kommunicera? 5. Gör uppgifterna 2 och 3 sid Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 1. Försök att få möjlighet att besöka en utställning med hjälpmedel för kommunikation och förståelse som ofta finns på Vuxenhabiliteringar eller Hjälpmedelscentraler. 2. Gå igenom en vanlig dag i ditt eget liv och försök redogöra för i vilka situationer det är viktigt att förstå tid. 3. Beskriv tillgängligheten på er skola, både för personer med rörelsehinder och för personer med utvecklingsstörning. Titta på hur lokalerna är utformade och hur informationen ser ut. 10

12 Studieenhet 6 Hjälp och stöd i boende och vardag Mål Kunskap om olika stödinsatser och boendeformer och vilka aspekter som är viktiga i det vardagliga stödet. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 8 och 9. Innehåll Möjligheterna till trygghet i boende och vardaglig hjälp är centrala när det gäller stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Läs om kollektiva och andra boendeformer, sid Stödinsatser med god kontinuitet kräver struktur och dokumentation. Läs om individuell planering och individens behov, sid Det vardagliga livet är även för personen med funktionsnedsättning fyllt av många olika situationer och händelser. Läs om hjälp och stöd i vardagen, sid Som personal kommer man som gäst i någons hem för att ge stöd och hjälp. Det är viktigt att vara medveten om sitt eget beteende och inställning till arbetet. Läs om betydelsen av ett gott förhållningssätt och en professionell inställning sid Personlig assistans är en stödform som vuxit i mycket stor omfattning under de senaste 10 åren. Den innebär särskilda förutsättningar för såväl personen med funktionsnedsättning som för personalen. Läs om rätten till personlig assistans och arbetsvillkoren, sid Nyckelord Gemenskap Närhet Integritet Individuellt Genomförandeplan Uppföljning Behov Förhållningssätt Professionell Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök redogöra för hur olika definitioner kan ha betydelse för utformandet av stöd och hjälp i vardagen. 11

13 Studiearbete 1. Diskutera kollektiva boendeformer, som gruppbostad, utifrån exemplet sid Redogör för vilka fördelar och nackdelar ni kan se. 2. Diskutera vilka förutsättningar som är viktiga i ett gruppboende för att tillgodose och beakta den enskildes integritet och delaktighet. Redogör för några av de viktigaste samt motivera varför de är viktiga. 3. Reflektera över de frågor som ställs i berättelsen sid Diskutera med varandra om i vilka hjälpsituationer, t.ex. i ett boende, som frågor om makt och beroende kan vara särskilt aktuella. Vilka risker kan finnas? 4. Lös uppgift 1 sid Lös uppgift 2 sid

14 Studieenhet 7 Arbete och sysselsättning Mål Kunskap om behovet av och rätten till arbete och daglig sysselsättning samt hur sådana insatser kan utformas. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap 10 och 14 (sid. 200). Innehåll LSS ger vissa grupper rätt till daglig verksamhet och sysselsättning. Sådan verksamhet är särskilt utformad för att tillgodose många olika behov. Läs om rätten till arbete och daglig verksamhet, sid Precis som i det övriga vardagliga livet är det viktigt att stöd och insatser, när det gäller arbete och sysselsättning, anpassas utifrån den enskildes behov. Läs om arbetsanpassning och individuell planering, sid Personer med funktionsnedsättning måste respekteras på den öppna arbetsmarknaden. Det finns idag olika möjligheter att förändra och anpassa arbete till personer med funktionsnedsättning. Läs om andra former av arbete och sysselsättning, sid Äldre personer med utvecklingsstörning kan behöva sysselsättning på sina villkor. Läs om äldre och daglig verksamhet, sid Nyckelord Arbete Sysselsättning Trygghet Sinnesträning Bidrag Individuellt Arbetskamrat Handledare Diskriminering Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök redogöra för hur olika definitioner kan ha betydelse för att skapa meningsfull daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 13

15 Studiearbete 1. Diskutera vilka förutsättningar som är viktiga i utformandet av daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Redogör för några bra exempel på verksamheter eller sysselsättningar, antingen som ni känner till eller som ni hittar på själva. 2. Studera Lillie Nielsens pedagogik sid. 145 och försök omsätta den till konkreta exempel på hur sådana aktiviteter kan utformas. 3. Diskutera i gruppen om personer med svåra funktionsnedsättningar kan ha en plats i arbetslivet och i så fall hur. Redogör för vilka idéer gruppen får och motivera era förslag. 4. Ta reda på hur er kommun arbetar med att uppfylla SoL, kap 5 7 som gäller sysselsättning för alla personer med funktionsnedsättning. 5. Lös uppgift 1 sid

16 Studieenhet 8 Anhörigas situation och att ha en gemenskap med andra Mål Kunskap om anhörigas situation samt behovet av gemenskap för personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 11 och 13. Innehåll Föräldrar och syskon till vuxna personer med funktionsnedsättning har oftast inte fått mycket stöd i sin sorg och i den kris det innebar att få ett barn med en svår funktionsnedsättning. Krisen blir ofta livslång och gör sig påmind i olika faser i livet. Läs om föräldrars och syskons situation, sid Det innebär något mycket speciellt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Det handlar bl.a. om att få del av mammas och pappas tid och uppmärksamhet men också de olika motstridiga känslor som kan väckas kring syskonet. Läs om vad det kan innebära att få ett syskon med funktionsnedsättning, sid Kontakten med anhöriga är en viktig del i allt arbete med personer med funktionsnedsättning. Med rätt stöd kan kontakten bli ett värdefullt, positivt inslag i verksamheten. Läs om hur stöd till anhöriga kan bedrivas, sid Möjligheterna till ett rikt socialt liv för personer med funktionsnedsättning har ökat betydligt under de senaste 20 åren men mycket återstår att förbättra. Det handlar inte minst om att ge ett stöd som ger möjlighet att både få och behålla vänkontakter. Läs om betydelsen av ett socialt liv och hur stödet kan ges, sid Fritid och rekreation är viktiga inslag i alla människors liv, även om man har en funktionsnedsättning. Det handlar om aktiviteter men också om delaktighet, identitet och tillhörighet. Läs om rätten till en egen fri tid och förutsättningarna för det, sid

17 Nyckelord Sorg Kris Beroende Integritet Relation Fri tid Tillhörighet Gemenskap Vän Kontaktperson Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök med egna ord beskriva vad de olika orden kan betyda eller innebära för arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studiearbete Att vara förälder, syskon eller anhörig 1. Diskutera utifrån berättelsen sid hur ni tror denna familjs liv har sett ut och vilket stöd de kunde behövt när Ingela var liten. Gör en liten redogörelse över det ni kommer fram till, gärna kopplad till olika insatser enligt LSS, SoL och HSL (Kap 2). 2. Fundera på hur du skulle vilja bli bemött som syskon till någon med funktionsnedsättning som t.ex. bor i en gruppbostad. Diskutera vad som kan vara viktigt att tänka på som personal i kontakten med anhöriga, gärna utifrån egna erfarenheter. 3. Lös uppgift 2 sid Att ha gemenskap med andra 1. Diskutera i gruppen utifrån er själva vad som är viktiga förutsättningar för ett bra socialt liv. - kan dessa förutsättningar gälla även för personer med funktionsnedsättning och i så fall, behövs det något särskilt stöd i det avseendet? 2. Arbeta i gruppen med uppgift 1 sid ge exempel på vad "samhällets gemenskap" kan vara och vad som eventuellt kan behövas för att kunna tillgodose individers behov av gemenskap. - "att leva som andra" enligt SoL kan innebära mycket olika eftersom "andra" i samhället lever så olika. Resonera och redogör för hur det skulle kunna gå till att åstadkomma vad lagen menar. 16

18 3. Diskutera hur samhällets föreningar och liknande skulle kunna vara till mer nytta för personer med funktionsnedsättning. Undersök hur det ser ut i er kommun. Gör föreningar något för att nå personer med funktionsnedsättning? 4. Diskutera och redogör för varför det är viktigt att hålla isär rollen som personal respektive kontaktperson. 17

19 Det är inget onormalt att ha en funktionsnedsättning, det är en del av människans livsvillkor. Här beskrivs olika typer av funktionsnedsättningar såsom intellektuella och neuropsykiatriska samt förvärvade hjärnskador, rörelsehinder, perceptionstörningar m.fl. Författarens ambition är att öka förståelsen för och ge kunskap om hur villkoren kan vara för den som har en funktionsnedsättning. Det innebär utifrån individen själv, hans omgivning, samhällets stödinsatser och regelverk samt mötet med dig som i din yrkesprofession ger hjälp och stöd till människor med funktionsnedsättning. Nya avsnitt i boken beskriver människans utveckling ur ett psykologiskt perspektiv, demensutveckling i olika åldrar och socialpedagogiskt arbetssätt. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder/l-e Gotthard Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Best.nr För mer information kontakta: Gertrud Lanestrand Tel Anja Aronsson Tel Barbro Modin-Svensson Tel Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon Telefax

Studiehandledningen får kopieras.

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, andra upplagan 2007, Bonnier Utbildning Best.nr 622-8189-2 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning 2010. Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar

Läs mer

Bonnier Utbildning, Box 3159, Stockholm Tel Fax

Bonnier Utbildning, Box 3159, Stockholm Tel Fax Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, andra upplagan, Bonnier Utbildning 2007 Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar sex studieenheter

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning

Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning Studiehandledning till Demens omsorg och omvårdnad Britt-Louise Abrahamsson. Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar fem studieenheter med studieuppgifter till varje studieenhet. Studiehandledningen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning.

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning. Studiehandledning till Handledning i vård och omsorg Bonnier Utbildning Författare: Agneta Blohm, Monica Andersson, Jörgen Andersson, Best.nr. 622-8465-7 Studiehandledningen omfattar 10 studieenheter som

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv

Medicinskt- och utvecklingspsykologiskt perspektiv Utvecklingsstörning Medicinskt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som effekt av sjukdomar och skador Socialt perspektiv, utvecklingsstörning kan förstås som resultat av samhälleliga hinder och

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer