Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa utgår från målet för kursen Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Avsikten är att underlätta bearbetningen av bokens kunskapsinnehåll samt att fördjupa kunskaperna inom området. Under rubriken Ta reda på mer efter varje kapitel finns adresser till aktuella hemsidor. Studieenheterna är: 1. Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättningar 2. Lagstiftning och rättigheter 3. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning 4. Andra funktionsnedsättningar 5. Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 6. Hjälp och stöd i boende och vardag 7. Arbete och sysselsättning 8. Anhörigas situation och att ha en gemenskap med andra I varje studieenhet behandlas: - Innehåll, som ger en läshandledning till kapitlen - Nyckelord - Studiearbete, som beskriver övningsuppgifter, och hur de kan lösas Mål för kursen Kursen skall ge fördjupad kunskap om social omsorg samt praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Kursen skall även ge kunskap om faktorer som påverkar livsvillkor och möjligheter till utveckling för människor. Efter avslutad kurs skall eleven: - ha kunskap om begreppet utvecklingsstörning - kunna förstå och kommunicera med människor som har utvecklingsstörning samt andra funktionshinder - kunna medverka i stöd och service av omsorg om människor med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder - kunna medverka i planering samt rapportering och dokumentation av omsorgsarbete - ha kunskap om såväl miljö som närstående och vårdare i samspel med den enskilda människan - ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom området. (SKOLFS 2000:99) Studiehandledningen får kopieras. 1

3 Studieenhet 1 Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning Mål Kunskap om vad som är viktigt att ge som stöd till personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 1 och 3. Innehåll Funktionsnedsättning är ett begrepp, funktionshinder ett annat. Vi verkar ha behov av att kategorisera människor, så också människor med funktionsnedsättningar. Läs om skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder och hur begreppen har förändrats, sid och Ett medvetet förhållningssätt och ett gott bemötande är viktigt i allt arbete med människor som är beroende av hjälp. Läs om betydelsen av erfarenhet, empati, kontinuitet, ett gott bemötande och ett socialpedagogiskt arbetssätt, sidorna Samhället ger olika insatser till människor med funktionsnedsättning. Läs om rehabilitering och habilitering, sid Synen på människor med funktionsnedsättning och deras behov har ändrats med mer kunskap och insikt. Läs om den historiska utvecklingen, sid Nyckelord Empati Erfarenhet Kontinuitet Förhållningssätt Socialpedagogik Habilitering Bemötande Normalisering Handikapp Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök att ge ett konkret exempel kring varje ord som ger en förklaring till ordet. 2

4 Studiearbete 1. Redogör för på vilket sätt olika livsåskådningar kan påverka sättet att arbeta. 2. Ge exempel på varför kontinuitet är viktigt och hur den kan bevaras/beaktas i en verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning, t.ex. en gruppbostad. 3. Diskutera vad det konkret kan innebära att arbeta socialpedagogiskt i en gruppbostad. 4. Ordna studiebesök på habiliteringsverksamheten i ditt landsting, ta reda på hur de arbetar. Lös även uppgift, 2 sid

5 Studieenhet 2 Lagstiftning och rättigheter Mål Kunskap om aktuell lagstiftning kring arbete med personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 2. Innehåll Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, sid Socialtjänstlagen, SoL, sid Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, sid Offentlighets- och sekretesslagen, sid. 30. Skyldighet att anmäla skador och missförhållanden, sid 31. Nyckelord Rättighet Goda levnadsvillkor Skälig levnadsnivå Delaktighet Tystnadsplikt Anmälningsskyldighet Diskriminering Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen. Studiearbete 1. Diskutera hur olika insatser enligt LSS 9 kan tillgodose full delaktighet och jämställdhet enligt LSS 5 och Vad ska en kommun t.ex. kunna erbjuda för att leva upp till Socialtjänstlagens 5 kap 7 och 8? Intervjua gärna någon företrädare för socialtjänsten i din kommun. 3. Diskutera i gruppen varför tystnadsplikt är så viktigt och om ni varit med om någon situation där det förekommit brott mot tystnadsplikten. 4. Diskutera om vad anmälningsskyldighet kan innebära i en personalgrupp respektive för den som får hjälp. Fundera i gruppen kring definiering av missförhållanden. 5. Vilken betydelse har ett lands handikappolitik och lagstiftning för den enskilda människan med en funktionsnedsättning? På vilket sätt har det betydelse? 6. Gör uppgift 2 och 4, sid

6 Studieenhet 3 Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning Mål Kunskap om orsaker till, och konsekvenser av, funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 4, 12 och 14. Innehåll Kunskap och insikt om konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning kunskap om utvecklingen av människans intellekt och psyke. Läs om teorier om människans psykiska utveckling, utvecklingsteorier, sid Det finns många orsaker till att funktionsnedsättningen utvecklingsstörning uppstår. Utvecklingsstörning är en livslång funktionsnedsättning men tillvaron för personen kan underlättas, funktionshindret göras mindre. Läs om orsaker och konsekvenser av utvecklingsstörning, sid Identitetsutveckling och frigörelse ska ske även för ungdomar med funktionsnedsättning. Läs om tonårstiden och att bli vuxen, sid Det är fortfarande svårt att diskutera frågor om sex och samlevnad för personer med funktionsnedsättningar bland personal. Ytterst är det ofta en fråga om våra egna attityder och synsätt. Läs om sex och samlevnad, sid Idag finns det ingen vuxen person i Sverige som är omyndig. Olika regler och lagar ska hjälpa personer med svåra funktionsnedsättningar att bestämma över sitt liv. Läs om att bli myndig och om god man, sid Rätten till en värdig ålderdom gäller även personer med utvecklingsstörning. Läs om utvecklingsstörning och åldrande, sid

7 Nyckelord Begåvning Sociala färdigheter Fosterdiagnostik Identitet Frigörelse Förebilder Ensamhet Åldrande Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, redogör för några av de olika aspekter man kan ha på orden. Studiearbete Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning 1. Diskutera i gruppen hur de fem kategorierna (sid. 56), om hur vi ordnar våra intryck, kan påverka kontakten med samhället för en person med måttlig utvecklingsstörning. - gör beskrivningar kring varje kategori med några konkreta exempel. 2. Reflektera över hur tillvaron kan gestalta sig för en person med grav utvecklingsstörning. Vilka situationer kan vara särskilt viktiga att tänka på som personal? - beskriv dessa situationer och förklara varför de är viktiga. 3. Personer med utvecklingsstörning medverkar idag allt mer i film och TV-program. Diskutera om det har betydelse för synen på funktionsnedsättningen och för samhällets attityder. Tonårstiden 1. Ge exempel på hur identitet och vuxenblivande kan underlättas genom stöd av insatser som tas upp i kap. 2. Motivera era förslag. 2. Diskutera i gruppen och försök beskriva hur man i en personalgrupp på en gruppbostad aktivt kan arbeta med frågor om sex och samlevnad. 3. Fundera för dig själv på vilket sätt du tror dig kunna hjälpa en person med funktionsnedsättning som uttrycker behov av närhet, ömhet och sex. Åldrande 1. Redogör för viktiga ålderstecken hos personer med utvecklingsstörning och vad som kan vara viktigt i verksamheter för att detta ska bli uppmärksammat. 2. Lös uppgift 2 sid

8 Studieenhet 4 Andra funktionsnedsättningar Mål Kunskap om andra funktionsnedsättningar och vilka behov av stöd och hjälp som kan finnas. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 5 och 6. Innehåll Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit alltmer uppmärksammade. Personer med dessa funktionsnedsättningar behöver hjälp på ett särskilt sätt. Läs om autism, Asperger m.fl. funktionsnedsättningar och ett pedagogiskt förhållningssätt, sid Förvärvad hjärnskada ger ofta upphov till livslånga funktionsnedsättningar som ibland är svåra att se och förstå för omgivningen. Läs om förvärvad hjärnskada och hur svårigheterna kan yttra sig sid Rörelsehinder har en rad olika orsaker och finns i olika omfattning. Rörelsehinder finns ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar. Läs om olika orsaker till rörelsehinder och andra svårigheter i samband därmed, sid Synskada är en funktionsnedsättning som för många innebär stora svårigheter i det dagliga livet. En bra synrehabilitering kan ge goda förutsättningar. Läs om synskador och synrehabilitering, sid Nyckelord Autism Pedagogik Stroke Uppmärksamhetsstörning Tydliggörande Koordination Kommunikation Perception Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök sätta in dem i sammanhang som ni tror är viktiga i ett arbete med personer med funktionsnedsättning. 7

9 Studiearbete Neuropsykiatri 1. Diskutera tillsammans vilka svårigheter en vuxen person med Asperger kan ställas inför i det vardagliga livet. - redogör för några olika situationer med exempel på vad som kan vara svårt. 2. Redogör för vad ett pedagogiskt förhållningssätt hos t.ex. hemtjänsten innebär och hur det kan förbättra situationen för den person ni tänkt på i fråga 1. Förvärvad hjärnskada 1. Diskutera i gruppen, och redogör för, vilka insatser d.v.s. vilket stöd och vilken hjälp en person som fått stroke kan behöva i vardagen. 2. Lös uppgift 1, sid. 85. Rörelsehinder 1. Vad kan vara viktiga insatser för personer med funktionsnedsättning beroende på CP-skada? Intervjua personal vid landstingets Vuxenhabilitering. Synskada 1. Ta reda på hur synrehabiliteringen fungerar där du bor genom att kontakta landstingets synrehabilitering och kommunens syninstruktör. 8

10 Studieenhet 5 Hjälpmedel för kommunikation och förståelse Mål Kunskap om hjälpmedel för kommunikation och förståelse samt att ha förståelse för betydelsen av sådana hjälpmedel. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning. Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 7. Innehåll Förmågan att kommunicera och samspela med andra människor är central för att människan ska utvecklas som individ. Idag finns en rad hjälpmedel för att kompensera de brister eller svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära. Läs sid Personer med utvecklingsstörning och andra med kognitiva svårigheter kan utveckla en mycket större självständighet med hjälp av hjälpmedel för kommunikation och förståelse. Med en större självständighet följer en bättre självkänsla, trygghet och god livskvalitet. Läs sid Nyckelord Utveckling Kommunikation Självständighet Delaktighet Hjälpmedel för kommunikation och förståelse Valfrihet Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen och försök sätt dem i sammanhang där hjälpmedel av olika slag kan vara användbara. 9

11 Studiearbete 1. Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 2. Fundera kring Den goda cirkeln sid. 89, försök att hitta exempel i ditt eget liv där du kan känna igen den goda cirkeln. 3. Diskutera i gruppen i vilka tillfällen/olika situationer ute i samhället som kommunikationsförmågan är viktig och på vilket sätt samhället skulle kunna underlätta för personer med kommunikationssvårigheter. 4. Fundera kring hur samhället utvecklas, underlättas kommunikation/information för personer med svårigheter att kommunicera? 5. Gör uppgifterna 2 och 3 sid Hjälpmedel för kommunikation och förståelse 1. Försök att få möjlighet att besöka en utställning med hjälpmedel för kommunikation och förståelse som ofta finns på Vuxenhabiliteringar eller Hjälpmedelscentraler. 2. Gå igenom en vanlig dag i ditt eget liv och försök redogöra för i vilka situationer det är viktigt att förstå tid. 3. Beskriv tillgängligheten på er skola, både för personer med rörelsehinder och för personer med utvecklingsstörning. Titta på hur lokalerna är utformade och hur informationen ser ut. 10

12 Studieenhet 6 Hjälp och stöd i boende och vardag Mål Kunskap om olika stödinsatser och boendeformer och vilka aspekter som är viktiga i det vardagliga stödet. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 8 och 9. Innehåll Möjligheterna till trygghet i boende och vardaglig hjälp är centrala när det gäller stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Läs om kollektiva och andra boendeformer, sid Stödinsatser med god kontinuitet kräver struktur och dokumentation. Läs om individuell planering och individens behov, sid Det vardagliga livet är även för personen med funktionsnedsättning fyllt av många olika situationer och händelser. Läs om hjälp och stöd i vardagen, sid Som personal kommer man som gäst i någons hem för att ge stöd och hjälp. Det är viktigt att vara medveten om sitt eget beteende och inställning till arbetet. Läs om betydelsen av ett gott förhållningssätt och en professionell inställning sid Personlig assistans är en stödform som vuxit i mycket stor omfattning under de senaste 10 åren. Den innebär särskilda förutsättningar för såväl personen med funktionsnedsättning som för personalen. Läs om rätten till personlig assistans och arbetsvillkoren, sid Nyckelord Gemenskap Närhet Integritet Individuellt Genomförandeplan Uppföljning Behov Förhållningssätt Professionell Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök redogöra för hur olika definitioner kan ha betydelse för utformandet av stöd och hjälp i vardagen. 11

13 Studiearbete 1. Diskutera kollektiva boendeformer, som gruppbostad, utifrån exemplet sid Redogör för vilka fördelar och nackdelar ni kan se. 2. Diskutera vilka förutsättningar som är viktiga i ett gruppboende för att tillgodose och beakta den enskildes integritet och delaktighet. Redogör för några av de viktigaste samt motivera varför de är viktiga. 3. Reflektera över de frågor som ställs i berättelsen sid Diskutera med varandra om i vilka hjälpsituationer, t.ex. i ett boende, som frågor om makt och beroende kan vara särskilt aktuella. Vilka risker kan finnas? 4. Lös uppgift 1 sid Lös uppgift 2 sid

14 Studieenhet 7 Arbete och sysselsättning Mål Kunskap om behovet av och rätten till arbete och daglig sysselsättning samt hur sådana insatser kan utformas. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap 10 och 14 (sid. 200). Innehåll LSS ger vissa grupper rätt till daglig verksamhet och sysselsättning. Sådan verksamhet är särskilt utformad för att tillgodose många olika behov. Läs om rätten till arbete och daglig verksamhet, sid Precis som i det övriga vardagliga livet är det viktigt att stöd och insatser, när det gäller arbete och sysselsättning, anpassas utifrån den enskildes behov. Läs om arbetsanpassning och individuell planering, sid Personer med funktionsnedsättning måste respekteras på den öppna arbetsmarknaden. Det finns idag olika möjligheter att förändra och anpassa arbete till personer med funktionsnedsättning. Läs om andra former av arbete och sysselsättning, sid Äldre personer med utvecklingsstörning kan behöva sysselsättning på sina villkor. Läs om äldre och daglig verksamhet, sid Nyckelord Arbete Sysselsättning Trygghet Sinnesträning Bidrag Individuellt Arbetskamrat Handledare Diskriminering Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök redogöra för hur olika definitioner kan ha betydelse för att skapa meningsfull daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 13

15 Studiearbete 1. Diskutera vilka förutsättningar som är viktiga i utformandet av daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Redogör för några bra exempel på verksamheter eller sysselsättningar, antingen som ni känner till eller som ni hittar på själva. 2. Studera Lillie Nielsens pedagogik sid. 145 och försök omsätta den till konkreta exempel på hur sådana aktiviteter kan utformas. 3. Diskutera i gruppen om personer med svåra funktionsnedsättningar kan ha en plats i arbetslivet och i så fall hur. Redogör för vilka idéer gruppen får och motivera era förslag. 4. Ta reda på hur er kommun arbetar med att uppfylla SoL, kap 5 7 som gäller sysselsättning för alla personer med funktionsnedsättning. 5. Lös uppgift 1 sid

16 Studieenhet 8 Anhörigas situation och att ha en gemenskap med andra Mål Kunskap om anhörigas situation samt behovet av gemenskap för personer med funktionsnedsättning. Litteratur Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, Bonnier Utbildning, Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Kap. 11 och 13. Innehåll Föräldrar och syskon till vuxna personer med funktionsnedsättning har oftast inte fått mycket stöd i sin sorg och i den kris det innebar att få ett barn med en svår funktionsnedsättning. Krisen blir ofta livslång och gör sig påmind i olika faser i livet. Läs om föräldrars och syskons situation, sid Det innebär något mycket speciellt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Det handlar bl.a. om att få del av mammas och pappas tid och uppmärksamhet men också de olika motstridiga känslor som kan väckas kring syskonet. Läs om vad det kan innebära att få ett syskon med funktionsnedsättning, sid Kontakten med anhöriga är en viktig del i allt arbete med personer med funktionsnedsättning. Med rätt stöd kan kontakten bli ett värdefullt, positivt inslag i verksamheten. Läs om hur stöd till anhöriga kan bedrivas, sid Möjligheterna till ett rikt socialt liv för personer med funktionsnedsättning har ökat betydligt under de senaste 20 åren men mycket återstår att förbättra. Det handlar inte minst om att ge ett stöd som ger möjlighet att både få och behålla vänkontakter. Läs om betydelsen av ett socialt liv och hur stödet kan ges, sid Fritid och rekreation är viktiga inslag i alla människors liv, även om man har en funktionsnedsättning. Det handlar om aktiviteter men också om delaktighet, identitet och tillhörighet. Läs om rätten till en egen fri tid och förutsättningarna för det, sid

17 Nyckelord Sorg Kris Beroende Integritet Relation Fri tid Tillhörighet Gemenskap Vän Kontaktperson Definiera nyckelorden tillsammans i gruppen, försök med egna ord beskriva vad de olika orden kan betyda eller innebära för arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studiearbete Att vara förälder, syskon eller anhörig 1. Diskutera utifrån berättelsen sid hur ni tror denna familjs liv har sett ut och vilket stöd de kunde behövt när Ingela var liten. Gör en liten redogörelse över det ni kommer fram till, gärna kopplad till olika insatser enligt LSS, SoL och HSL (Kap 2). 2. Fundera på hur du skulle vilja bli bemött som syskon till någon med funktionsnedsättning som t.ex. bor i en gruppbostad. Diskutera vad som kan vara viktigt att tänka på som personal i kontakten med anhöriga, gärna utifrån egna erfarenheter. 3. Lös uppgift 2 sid Att ha gemenskap med andra 1. Diskutera i gruppen utifrån er själva vad som är viktiga förutsättningar för ett bra socialt liv. - kan dessa förutsättningar gälla även för personer med funktionsnedsättning och i så fall, behövs det något särskilt stöd i det avseendet? 2. Arbeta i gruppen med uppgift 1 sid ge exempel på vad "samhällets gemenskap" kan vara och vad som eventuellt kan behövas för att kunna tillgodose individers behov av gemenskap. - "att leva som andra" enligt SoL kan innebära mycket olika eftersom "andra" i samhället lever så olika. Resonera och redogör för hur det skulle kunna gå till att åstadkomma vad lagen menar. 16

18 3. Diskutera hur samhällets föreningar och liknande skulle kunna vara till mer nytta för personer med funktionsnedsättning. Undersök hur det ser ut i er kommun. Gör föreningar något för att nå personer med funktionsnedsättning? 4. Diskutera och redogör för varför det är viktigt att hålla isär rollen som personal respektive kontaktperson. 17

19 Det är inget onormalt att ha en funktionsnedsättning, det är en del av människans livsvillkor. Här beskrivs olika typer av funktionsnedsättningar såsom intellektuella och neuropsykiatriska samt förvärvade hjärnskador, rörelsehinder, perceptionstörningar m.fl. Författarens ambition är att öka förståelsen för och ge kunskap om hur villkoren kan vara för den som har en funktionsnedsättning. Det innebär utifrån individen själv, hans omgivning, samhällets stödinsatser och regelverk samt mötet med dig som i din yrkesprofession ger hjälp och stöd till människor med funktionsnedsättning. Nya avsnitt i boken beskriver människans utveckling ur ett psykologiskt perspektiv, demensutveckling i olika åldrar och socialpedagogiskt arbetssätt. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder/l-e Gotthard Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Best.nr För mer information kontakta: Gertrud Lanestrand Tel Anja Aronsson Tel Barbro Modin-Svensson Tel Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon Telefax

Börja först med att få en översikt över de kapitel som ingår i varje studieenhet. Till exempel förekommer kapitel 2 och 3 i flera studieenheter.

Börja först med att få en översikt över de kapitel som ingår i varje studieenhet. Till exempel förekommer kapitel 2 och 3 i flera studieenheter. Studiehandledning till Social Omsorg Andra upplagan Författare: Anita Kangas Fyhr Bonnier Utbildning 2009. Studiehandledningen omfattar tio studieenheter. De utgår från målet för kursen Social Omsorg 150

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Magisterprogrammet för Handikappvetenskap 40 p Magisteruppsats 20 p Vårterminen 2007 Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar sju studieenheter. Dessa utgår från målet för kursen Folkhälsokunskap. Avsikten är att underlätta

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52)

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52) Stockholm 2013-05-22 Vår referens: Ingela Stade 08-508 866 44 Dnr: Ju2007/6836/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Jenny Wulker Roos 103 33 Stockholm Yttrande Beslutanderätt

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare -

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Annika Lindstrand April 2005 Innehåll 1.Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och mål 2 Rapportens

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer