EMPATI. Granskar hjärnan. Phrenicus har bytt namn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMPATI. Granskar hjärnan. Phrenicus har bytt namn"

Transkript

1 EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr Granskar hjärnan Christoffer Rahm har doktorerat på schizofreni EKONOMI: Gruppbostad ruin för Nandi forskning: Hjärnans kemi vid psykos RIKTLINJER: Läkemedel mot schizofreni

2 2 Medlemsbladet Utgivare Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Ansvarig utgivare Per G Torell, Förbundsordförande tel Adress Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G Stockholm tel fax Redaktör/redaktion Kristina Kleinert Redaktionsråd Sture Andreasson Ulla Elfving Ekström Per G Torell Layout Kristina Kleinert Omslag Foto: Kristina Kleinert Tryck Exaktaprinting AB Antal nummer Fyra nummer per år. Upplaga 4000 ex Prenumeration 250 kr per år Manusstopp Nr 1, 2014 Manusstopp 28 februari I brevlådan 26 mars Insändare Max 800 tecken. Villkor Gästskribenter står själva för sina åsikter. Redaktionen ansvarar inte för insänt material. Redaktören tar sig frihet att redigera. Annonser ISSN X Denna gång blir det ett tungt, vetenskapligt nummer. Vi behöver också sådan kunskap. Förbundet har under året engagerat sig mer och mer i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Vid årsmötet utsågs ett arbetsutskott för Valda blev Anki Sandberg (Attention), Sonny Wåhlstedt (SPES), Jan-Olof Forsén (RSMH) och undertecknad (Schizofreniförbundet). NSPH har tillsatt en arbetsgrupp för framtiden. Många har känt att nätverket har kommit in i en ny fas. Det är därför mycket angeläget att behandla frågor om hur samverkan kan stärkas, arbetsformer utvecklas och om hur arbetet bör organiseras. Initiativet kom från Schizofreniförbundet och RSMH. Tanken är att ha ett separat möte om framtiden i slutet av våren Ledamötena i gruppen är Anki Sandberg (Attention) som är sammankallande och Bo Ardström (RSMH), Göran Läck (Riksförbundet Balans), Katriina Hugosson (Ananke), Staffan Utas (RFHL), Sonny Wåhlstedt (SPES) och (Schizofreniförbundet) genom undertecknad. Arbetet i NSPH utförs i olika arbetsgrupper och vi från Schizofreniförbundet har representanter i de flesta av dem. Bland annat i gruppen som hanterar regeringens plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa (PRIO) och i den grupp som har arbetat fram ett projekt som går under arbetsnamnet Skälig levnadsnivå ett anhörigprojekt. Den ska identifiera de specifika svårigheter och behov av stöd som anhöriga till vuxna barn Per G Torell, Förbundsordförande med allvarlig psykisk ohälsa har. Förbundets samverkan fortsätter på olika sätt med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). När du läser detta nummer har våra arbetsutskott haft ytterligare en gemensam träff för att hitta former för gemensamt arbete. Till min stora glädje är jag inbjuden till RSMH:s förbundsråd den 23 november i Södertälje för att tala om de frågor vi menar är mest angelägna nu. Deras förbundsordförande Jimmie Trevett deltog i vår kongress i maj vilket vi uppskattade mycket. Socialstyrelsen har givit ut Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd den 20 oktober i år. Det är en komplettering av de tidigare utgivna riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni. Socialstyrelsen inbjöd till ett seminarium den 14 november. Förbundet har bildat en arbetsgrupp som bevakar läkemedelsfrågorna. Lars Göran Eriksson FPS Örebro och Sture Andréasson från Förbundsstyrelsen ingår i gruppen som kommer att utökas. Har ni några synpunkter i frågan? Hör av er till Lena på Kansliet innan den 20 december då SoS vill ha våra synpunkter, så sammanställer hon dessa till gruppen. Så närmar vi oss ljuset i Advent och Jul och Nyår och Trettondedagen. Det känns skönt. Det är lättare att känna hopp inför framtiden, när det går att uppleva romantik och nostalgi i alla möjliga sorters ljusa arrangemang under de stora helgerna som ligger framför oss. Många goda hälsningar till er alla och tack för detta år! Per G

3 Empati nr Pengaplan synad Myndigheten Vårdanalys har utvärderat regeringens plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa 2013 (PRIO). PRIO psykisk ohälsa är en plan om fördelning av statliga pengar som är avsatta för personer med långvarig, psykiatrisk sjukdom. Utvärderingen visar att PRIOsatsningen är motiverad men saknar mätbara mål. Utan tidssatta och mätbara mål är det svårt att avgöra om satsningen är framgångsrik eller inte. Vårdanalys påpekar att urvalsprocessen av insatser är otydlig. Dessutom är det oklart vilka mål som insatserna förväntas bidra till. Den totala avsaknaden av åtgärder för att behandla somatisk sjukdom hos personer med långvarig, psykiatrisk sjukdom får också anmärkning. Vidare bedömer Vårdanalys att det är för få initiativ som rör målgruppens samlade livssituation. Vårdananlys framhåller även att redovisningen av insatser är otydlig. Det finns ingen mall för hur de ska se ut. Läs vidare på hemsidan mer eller ring Riktlinjer för läkemedel mot schizofreni Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har gett ut nya riktlinjer för behandling med läkemedel mot schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Enligt riktlinjerna ska personer med schizofreni behandlas med antipsykotiskt läkemedel för att kunna återhämta sig. Har patienten kvar psykotiska symtom efter en tids behandling bör den behandlande läkaren byta till ett läkemedel med mer kraftfull effekt på symtomen. Personer med schizofreni bör vara delaktiga i valet av läkemedel. Därför ska man ge information om olika läkemedelseffekter och biverkningar. För dem som får läkemedelsbehandling men har kvar symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insater. De nya riktlinjerna för läkemedelsbehandling är ett komplement till de psykosociala riktlinjerna som Socialstyrelsen gav ut Riktlinjerna i korthet Val av neuroleptikum Nyinsjuknade bör få behandling med aripiprazol, olanzapin eller risperidon. Långvarigt sjuka rekommenderas risperidon eller olanzapin. Personer med kvarvarande symtom trots adekvat dos och behandlingstid ska erbjudas klozapin. Patienter med självmordsbeteende ska behandlas med klozapin. Personer med viktuppgång som behandlas med aripiprazolbör bör ha fortsatt behandling med aripiprazol. Personer med viktuppgång som behandlas med klozapin bör få fortsatt behandling med klozapin. Patienter som har krypningar i benen, skakningar eller muskelstelhet bör få olanzapin. Ladda ner de kompletta riktlinjerna på vår hemsida Läs mer eller ring Förbättra ditt liv genom studier Min återhämtningsplan är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill förändra ditt liv och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är meningen att du ska kunna fördjupa dig i ditt eget liv och dess grundläggande delar. Materialet ställer frågor om vad du är nöjd med och vad du vill förändra. Vad klarar du själv och vad behöver du hjälp med? Poängen är att nyansera kunskapen om dig själv. Du ska känna att du har makt och styrka att påverka ditt liv till det bättre. Genom studierna kan du även förbereda mötet med psykiatrin och kommunen. Studiematerialet är uppdelat i femton delar under rubriker som Socialt liv och relationer, Vad är viktigt i ditt liv och Mitt liv i framtiden. Min återhämtningsplan är framtaget av personer med egen erfarenhet av schizofreni. De tillhör alla den så kallade Erfarenhetsgruppen i lokala schizofreniföreningen IFS/Centrala Stockholm. Erfarenhetsgruppen har arbetat inom ramen för Positivprojektet, tillsammans med projektledare Bosse Söderlund. Du kan hämta studiematerialet Min återhämtningsplan på eller ringa Ulf Rödin Johan Wihlborg har gjort illustrationerna till materialet.

4 4 Medlemsbladet Ny metod kan bidra till att lösa gåtan schizofreni Åsa Konradsson Geuken framför målningen Paret II av Mats Konradsson som är konstnär och hennes storebror. Mats Konradsson fick diagnosen schizofreni 1988.

5 Empati nr Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Åsa Konradsson Geuken studerar hjärnans kemi med hjälp av en unik metod, mikroelektroden. Hon söker efter spåret till nya mediciner som kan komma att hjälpa mot kognitiva nedsättningar vid schizofreni. Det finns idag inga antipsykotiska läkemedel som lindrar det som anses vara mest förödande för personer med schizofreni, de kognitiva störningarna. Störningarna innebär att personen har svårt att fokusera, planera samtal och klara av ett ordnat tänkande. Personen får också besvär med olika minnesfunktioner, till exempel arbetsminnet, närminnet och händelseminnet (det episodiska). Detta leder ofta till att personen har svårt att vara med i ett socialt sammanhang. Många hamnar i utanförskap. Bra kognitiv förmåga är förknippad med snabb, elektrisk nervaktivitet i hjärnan som engagerar signalämnena glutamat och GABA. Signalämnen förmedlar nervsignaler. Forskning på både djur och människor pekar på att vissa kognitiva symtom vid schizofreni kan bero på att aktiviteten inte fungerar normalt hos signalämnena glutamat och GABA. Glutamathypotesen kom främst till med hjälp av observationer av friska försökspersoner som tog fencyklidin. Fencyklidin är ett hallucinogent, narkotikaklassat medel som kallas angel dust i missbrukssammanhang. Försökspersonerna drabbades av både positiva och negativa symtom samt en sorts tankestörning som är typisk vid schizofreni. När perso- ner som redan hade schizofreni tog fencyklidin, förvärrades deras symtom, både de positiva, negativa och kognitiva. Fencyklidin och glutamat binder till samma sinnesceller, de så kallade NMDA-receptorerna. Det tyder på att glutamat är inblandat vid schizofreni. Genetisk manipulering av NMDAreceptorer i djur gör att de uppvisar schizofreniliknande symptom. - Fram tills nu har det varit oerhört svårt att mäta glutamat för att förstå dess inblandning i sjukdomen, säger Åsa Konradsson Geuken och fortsätter: - Men jag har lärt mig att använda mikroelektroden, en ny metod från USA. Med hjälp av mikroelektroden kan man mäta glutamat med en enastående tidsupplösning. - Jag kan på så sätt mäta nivåerna av glutamat, och inom en snar framtid också GABA, i främre hjärnbarken på levande, vakna råttor. Prekliniska forskare kan på olika sätt framkalla schizofreni i försöksdjur. Preklinisk innebär att man inte testar på människor. Man kan framkalla schizofreni genetiskt eller farmakologiskt, till exempel med fencyklidin. Eller genom att efterlikna de hjärnstruktrer som är förändrade i en sjuk hjärna. Med hjälp av kognitiva beteendeförsök ska Åsa Konradsson Geuken studera exekutiva funktioner och kognitiv flexibilitet. Exekutiva funktioner är högre ordnade kognitiva funktioner som är ansvarar för kognitiv kontroll av tankar och handlingar. Hon ska kognitivt testa djuret samtidigt som hon mäter glutamatnivåerna sekund för sekund i främre hjärnbarken med den neurokemiska tekniken, mikroelektroden. Detta var tidigare inte möjligt. - På så sätt kan vi följa vilka celler och nätverk i hjärnan som är direkt involverade i de kognitiva processerna och även se hur en förändrad kognition påverkar djurens beteende. - Mina försök kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap om hur kognitiva processer skapas i främre hjärnbarken, i både en frisk och en sjuk hjärna. -Jag hoppas på att förstå neurokemins roll för högre kognitiva processer. Jag vill också kunna klarlägga hur antipsykotiska läkemedel påverkar kognitionsprocesserna. Åsa Konradsson Geukens studier kan komma att öka förståelsen av den neurobiologi som ligger bakom schizofreni och de kognitiva störningarna. Det kan underlätta utvecklingen av nya effektiva antipsykotiska läkemedel. Med hjälp av de unika metoderna och hennes gedigna samarbete med världsledande schizofreniforskare kan resultaten komma att utmärka sig och gynna svensk schizofreniforskning. Fotnot: Åsa Konradsson Geuken arbetar på Institutionen för fysiologi och farmakologi och på Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Text och foto: Kristina Kleinert

6 6 Medlemsbladet Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Olika typer av självkontroll engagerar olika system i hjärnan Christoffer Rahm upptäckte hur ovidkommande tankar och besvärliga känslor engagerar olika delar av hjärnan. Han kunde också visa hur serotonin spelar roll för hur man hanterar irriterande känslor. Nu har han doktorerat på kognitiva och negativa symtom vid schizofreni. Christoffer Rahm har doktorerat på schizofreni. Ett vanligt symtom vid schizofreni är bristande självkontroll. Det kan gälla såväl förmågan att hantera komplicerade tankar som att låta sig påverkas av jobbiga känslor. Personer med schizofreni kan exempelvis ha svårare att klara sig i nya miljöer än andra. Inte bara för att man ska förhålla sig till nya rutiner och nya intryck och klara att hålla isär tankarna på det, utan också för att miljön kanske väcker oro. Man kan få jobbiga känslor och då är det svårt att koncentrera sig. Den typen av besvär kan ställa till ganska stora problem. -Jag upptäckte att det finns olika kretsar i det nätverk av hjärnregioner som är inblandade i att kontrollera beteendet. Kretsarna påverkas olika beroende på om det man störs av är komplicerade tankar eller om det är jobbiga känslor, säger Christoffer Rahm. Christoffer Rahm såg också att förmågan att kunna fungera trots att man är uppfylld av jobbiga känslor är reglerat av serotonin. Serotonin är ett signalämne som finns i hjärnan. Det gör att man kan man tänka sig att läkemedel som påverkar serotoninnivåerna i hjärnan kan avhjälpa dessa typer av bevär vid schizofreni. I ett av hans experiment kunde han se att ett sådant läkemedel verkar kunna ha effekt redan inom några timmar. - Jag såg att escitalopram, ett vanligt antidepressivum, påverkade kretsen som gör att man kan styra sig trots känslomässiga svårigheter. Det öppnar för att kunna designa läkemedelsbehandling mot symtom som uppstår därför att man har svårt att hantera sitt beteende när man blir känslosam. - Jag tittade även närmare på de negativa symtomen vid schizofreni, de som handlar om känslomässig förflackning och stereotypt tänkande. Genom att analysera magnetkameraundersökningar av hjärnan av en grupp personer med schizofreni såg jag att storleken och funktionen i amygdala är nära sammankopplad till dessa symtom. Amygdala är en liten grupp kärnor i hjärnans tinninglob som har en central roll i uppkomsten av känslor som rädsla, skräck och förvåning. Jag tolkar det som att amygdala på något sätt är inblandad i uppkomsten av negativa symtom. Christoffer Rahm granskade även diagnoserna hos 175 personer med förstagångspsykos. De 175 patienterna deltog alla i Fallskärmsprojektet Av de 175 patienterna med förstagångspsykos fick 40 personer diagnosen schizofreni. Efter fem år hade 88 % av de som fick schizofrenidiagnos kvar samma diagnos, det vill säga 33 av de 40 personerna. Det betyder att schizofreni är en mycket säker diagnos även i tidigt skede av psykos. - Vissa diagnoser är väldigt säkra, andra vanskligare. Schizoaffektivt syndrom ändras ofta till exempel. Även vanföreställningssyndrom. Men studien visar också att ett psykosinsjuknande inte behöver innebära livslång sjukdom. - Jag tittade hur det hade gått diagnostiskt för patienter tre år efter första insjuknandet i psykos, och då hade mer än hälften inte längre någon diagnos inom psykosspektrat. - Det visar hur svårt det kan vara med diagnostiken i tidigt skede av psykos, säger Christoffer Rahm. Fotnot: Christoffer Rahm är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för medicin, Huddinge som båda hör till Karolinska Institutet i Stockholm. Christoffer Rahm är legitimerad läkare, ST-läkare inom allmänpsykiatri. Text och foto: Kristina Kleinert

7 Empati nr Utreder inflammation och kognition vid schizofreni Kan inflammation i hjärnan bidra till sjukdomen schizofreni? På Karolinska Institutet forskar man på nyinsjuknade psykospatienter för att kunna svara på frågan om det förhåller sig så eller ej. Om svaret är ja, kommer nya läkemedel att kunna prövas. Fortsättning nästa sida >>> Bilden: I förgrunden Helena Fatouros Bergman. Bakom henne syns Joachim Eckerström

8 8 Medlemsbladet Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Joachim Eckerström är forskningssjuksköterska. Han rekryterar patienter som för första gången insjuknat i psykos. De väljer alla att delta i ett projekt som heter Karolinska Schizophrenia Project (KaSP). Detta projekt är ett unikt nätverk av forskare från Karolinska Institutet med kompetens inom neurovetenskap, immunologi och klinisk psykiatri. KaSP ämnar försöka fastställa om det finns ett samband mellan schizofreni/ psykos och förekomst av inflammation i hjärnan. Bakgrunden till att man studerar detta är resultat ifrån tidigare studier, där forskare från Karolinska Institutet påvisat att halterna är förhöjda av kynurensyra (KYNA) och av cytokin IL-1b i hjärnan hos patienter med schizofreni. Detta kan vara ett tecken på inflammation i hjärnan. Läs om det i Phrenicus nummer 2, 2012 (f.d. Empati). Helena Fatouros Bergman är forskningspsykolog och ansvarig för kognitiva testningar inom projektet. Hon berättar att den sammansättning av metoder som ingår i detta projekt är värdsunik. Med en rad olika undersökningar framställer man komplexa data för varje patient. Joacim Eckerström forskar på patienter som för första gången insjuknat i psykos. Projektet använder tekniskt väldigt avancerade hjärnavbildningsmetoder såsom positronemissiontomografi (PET) och magnetkameraundersökning (MR), samt omfattande skattningar av symtom och kognition samt lumbalpunktion (ryggmärgsprov). Joachim Eckerström berättar att förhoppningen är att detta projekt skall möjliggöra nya behandlingsmetoder för patienter med psykos och schizofreni. Om forskningen skulle visa att inflammation i hjärnan är en av sjukdomsmekanismerna bakom psykos och schizofreni så skulle det i framtiden kunna bli möjligt att tilläggsbehandla patienterna med antiinflammatoriska läkemedel. Försök har redan gjorts på andra håll i världen, bland annat har man funnit vissa positiva effekter på symtom när man har testat ett antiinflammatorsikt preparat som heter Minocycline som tilläggsbehandling till antipsykotisk läkemedelsbehandling för patienter med schizofreni. Fynden är dock fortfarande väldigt preliminära och det behövs mer forskning för att kunna säga med säkerhet att detta är en effektiv väg att gå i behandlingen av psykos. Text och foto: Kristina Kleinert

9 Empati nr Gisela Grahm är numera pensionär efter ett yrkesliv som lärare. Hon har kämpat för sina döttrar i många år och har själv farit illa av den ständiga oron för deras sjukdom som stundtals kräver inläggning. LSS-boendet ledde till ekonomisk ruin Den ena bor i LSS-boende och är ekonomiskt utblottad med en hyra som är högre än inkomsten. Den andra bor i egen lägenhet och har en bekymmersfri ekonomi. De är systrar och de har båda schizofreni, men helt olika livsbetingelser. Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning i särskilda boenden kan variera kraftigt beroende på var i landet man bor, något som enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är helt oacceptabelt. Göteborg är en av de kommuner som utmärkt sig genom ett ofördelaktigt debiteringssystem för hyror och avgifter. Gisela Grahm är mamma till de båda kvinnorna Kaywana, 42, och Nandi, 40, i Göteborg. Hon har stridit i många år för döttrarnas rätt till ett fullvärdigt liv i enlighet med utfästelserna i LSS, lagen om insatser för särskilt stöd och särskild service. Kaywana och Nandi tillhör personkrets 3, som omfattar personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Familjen bodde i USA där Gisela var gift med en amerikansk man men hon och barnen flyttade hem i samband med skilsmässan i slutet på 1980-talet. Det var här i Sverige som båda döttrarna blev sjuka i schizofreni >>

10 10 Medlemsbladet och de har en lång historia av psykiatrisk vård, inläggningar i slutenvård och tung medicinering. Båda systrarna har gett mamma Gisela tillstånd att berätta om dem i Empati. Förra året kom beslutet att de tillhör LSS personkrets. Det var egentligen då de ekonomiska problemen började för yngsta dottern. - Fram till dess hade Nandi varit periodvis på hvb-boenden och korttidsboenden. Men när hon fick flytta till ett LSS-boende blev det andra beräkningsgrunder för avgifterna, säger Gisela Grahm. Förra året kom beslutet att de tillhör LSS personkrets. Det var egentligen då de ekonomiska problemen började för yngsta dottern. Gruppbostaden består av lägenheter för åtta kvinnor och all personal är kvinnlig. Hyran är kronor för Nandys cirka 45 kvadratmeter plus gemensamma utrymmen, som numera räknas in som hyresgrundande. Det går inte att laga mat i Nandys lägenhet trots att det finns pentry, detta beroende på ventilationsproblem. Varje månad går Nandi back och hennes mamma stöttar henne med kronor i månaden för att hon ska klara nödvändiga utgifter, pengar som Gisela tar från sina besparingar, berättar hon. Gisela Grahm visar pärmar med fakturor på hyra och matavgifter, som sammantaget överstiger Nandis aktivitetsersättning som är kronor efter skatt. Hyra för gruppboendet är kronor och matavgift i boendet tillkommer på kronor. Från detta har stadsdelsförvaltningen räknat bort ett förbehållsbelopp på kronor, pengar som ska täcka personliga utgifter. Budgeten för Nandi för perioden augusti-december 2013 visar svart på vitt att pengarna inte räcker med en nettoinkomst på kronor. - Men när matkostnaden är borträknad finns inte ett öre kvar för personliga utgifter, inte ens färdtjänst och medicin, säger Gisela Grahm. Hyra och matkostnad uppgår nämligen till kronor efter avdrag för förbehållsbeloppet, det är 34 kronor mer än Nandis inkomst. - Jag tänkte att då får Nandi statligt bostadstillägg, men det har hon fått avslag på. Det beror på att förmånsbeloppet räknas som hyresnedsättning och är hyran redan nedsatt på grund av otillräcklig inkomst kan man inte få bostadstillägg, säger Gisela Grahm. Detta bekräftas av Carina Arnesson, som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. - Dessa bestämmelser har funnits i många år och vi vet att Göteborg finns bland de kommuner där detta slagit hårt mot den enskilde. Detta är en politisk fråga, säger hon och berättar att det har förekommit överklaganden till förvaltningsdomstolarna men utan att de klagande har fått gehör. Det är som moment 22. Hade inte Göteborgs kommun tillämpat regler om hyresnedsättning som de kallar förbehållsbelopp hade Nandi sannolikt varit berättigad till fullt bostadstillägg med kronor i månaden. Så det paradoxala är att hon hade haft bättre ekonomi om inte kommunen hade varit hygglig och satt ner hennes hyra. Men systemet med det göteborgska förbehållssystemet tar en överraskande vändning. Det visar sig att kommunstyrelsen den 20 november, dagen efter intervjun med Gisela, har fattat beslut att skrota det göteborgska förbehållssystemet.

11 Empati nr Specifikationen av Nandis utgifter som hennes mamma Gisela Grahm känner sig nödsakad att stå för. - Det kommer från 1 januari 2014 att ersättas av ett kommunalt bostadstillägg enligt den modell som finns i Stockholm och som vi har tittat på, säger Lars Eriksson, som är planeringsledare på stadsledningskontoret i Göteborg och som gjort utredningen som utgör underlag för kommunstyrelsens beslut. Beloppet kommer att vara detsamma och beräknas på samma sätt, poängen är att med den ändrade konstruktionen kan Nandi och andra i hennes situation vara berättigade till statligt bostadsbidrag från Försäkringskassan. Det som nu Gisela Grahm kommer att reda ut är hur Nandis stadsdel Norra Hisingen har beräknat det hittillsvarande förbehållsbeloppet. För enligt Lars Eriksson ska det beräknas sedan BÅDE hyra och matkostnader har räknats bort, enligt Göteborgs regelverk. Han betonar dock att han inte kan uttala sig i Nandis personliga fall, utan att detta gäller generellt. Bengt-Åke Jonsson är enhetschef i stadsdelen Norra Hisingen. Inte heller han vill uttala sig om Nandi utan att ha tillgång till alla handlingar. Men tvärtemot vad Lars Eriksson säger menar han att det rent allmänt är rätt att beräkna förbehållsbeloppet genom att se efter vad som blir kvar när hyran är betald, utan hänsyn till matavgift. Det återstår nu för Nandi att få prövat den delen av stadsdelens bedömning. - Men hittills har jag inte fått något gehör för vårt ifrågasättande av debiteringen och vi har inte heller fått något formellt beslut så att vi kan överklaga i formell mening, säger Gisela Grahm. Hon och dottern har anlitat juristen Lena Wiström vid advokatbyrån Zeijersborger & Co som har ansökt om rättshjälp för Nandi och som inväntar beslut på den begäran innan hon sätter igång på allvar med ärendet. Också hon uttalar sig generellt kring problematiken. - Jag kan dock säga att det skulle vara värt att driva en process kring förbehållsbelopp upp i högsta instans eftersom det inte finns någon dom som slår fast vad som gäller, säger Lena Wiström. Det ska också tilläggas att Nandi hittills har avstått från den yttersta utvägen, att ansöka om försörjningsstöd, det som brukar kallas socialbidrag. - Jag menar att det står i lagen att funktionshindrade som omfattas av LSS har rätt till goda livsvillkor och det är detta jag vill ha prövat och jag kämpar för Nandis rätt till likvärdiga villkor. Det är en principiell fråga att hon inte ska behöva leva på socialbidrag, säger Gisela Grahm. Samtidigt, i en lägenhet ett stenkast från Giselas eget radhus, har äldsta dottern Kaywana sin lägenhet, en alldeles vanlig hyreslägenhet. - Hyran är cirka kronor i månaden och Kaywana får ett bostadstillägg på 90 procent av hyran. Hon får samma aktivitetsersättning som sin lillasyster, kronor efter skatt. Så hon klarar sig utmärkt, säger Gisela Grahm. Egentligen, skulle Kaywana också behöva bo i gruppbostad eftersom hon inte mår bra av ensamheten i lägenheten, så därför bor hon just nu hemma hos mamma Gisela. - Men när vi sett de ekonomiska konsekvenserna av att bo i gruppbostad avstår hon för att söka, säger Gisela Grahm. När matkostnaden är borträknad finns inte ett öre kvar för personliga utgifter. Empati kommer att rapportera i kommande nummer hur det går för Nandi och Kaywana. SKL gjorde i mars 2013 en kartläggning av hur kommunerna hanterar sin hyressättning i särskilda boenden, och på vilket sätt de agerar när de boende inte klarar hyran. 57 kommuner av 67 tillfrågade svarade och det visade sig att det är stora skillnader. En anledning till dagens höga hyror i LSS-boenden är att det enligt domstolsbeslut är tillåtet att räkna in gemensamhetsytorna. En annan är att byggkostnaderna för bostäder under 2000-talet har ökat med 50 procent och nybyggda boenden är därmed dyra att bo i. SKL konstaterar att det är mycket otillfredsställande att människor som behöver ett särskilt boende blir hänvisade att söka ekonomiskt bistånd till sitt uppehälle. Förslaget är att de övre gränserna för hyreskostnader som är underlag för bostadstillägg ska höjas. Text och foto: Marianne Hühne von Seth

12 Posttidning B AVSÄNDARE: Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G, Stockholm Vaknade upp stärkt Konsekvenser av att dö är författaren Rose Marie Bouws försök att skriva sig ur den kris som drabbade henne när hon blev mamma. Det är också hennes starka debut som författare. S venska Ann-Sofi möter banden som skulle förena mor och kärleken i Pascal och barn får aldrig chans att utvecklas. flyttar med honom till Upplevelserna under och efter hans hemland Nederländerna. Snart väntar de någon. Först flera år senare, när huslä- förlossningen kan hon inte dela med barn. Ann-Sofi oroar sig mycket för karen äntligen ser hennes ångest inför förlossningen och smärtan och försöker diskutera det med sin barnmorska en psykolog, får hon sätta ord på sin en ny graviditet och skickar henne till som bara viftar bort hennes farhågor: ångest. Det är samtalen med psykologen vi får ta del av i romanen. Psyko- Smärtlindring är inte bra för barnet. Språksvårigheter bidrar till att hennes logen uppmanar henne att skriva och rädsla inte tas på allvar. att avväpna ångesten genom att hälsa Förlossningen blir en traumatisk på den och säga Men hej Panikupplevelse som utlöser en förlossningspsykos, postpartumdepression, ångest! Är du här nu igen? posttraumatiskt stressyndrom och Text: Inger Gadh, Bibliotekarie panikångest. I sin förvirring tror Psykiatribiblioteket Lund Ann-Sofi att barnet inte är hennes, och Omslag: Jenny Bohl Julklappstips Du kan köpa Konsekvenser av att dö på Du får 10 % rabatt om du är medlem i Schizofreniförbundet. Pris med rabatt 168 kr. Ring oss så får du ett lösenord som du uppger vid beställning. 50 % Halva priset på Schizofreniförbundets egna böcker och filmer fram till jul.

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar SOPHIAHEMMETS HÖGSKOLA, STOCKHOLM 14 OKTOBER 2015 Stigma Att vara annorlunda Kroppsligt funktionsnedsättning Missbruk Att tillhöra en annan grupp är majoriteten

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr 1-2014 Åsas bror förändrade hennes liv BOENDE: Nu får Nandi sina pengar UTTALANDE: Läkemedel - men inte till varje pris GRANSKNING: Satsning når inte målgruppen 2 Medlemsbladet

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsdag 1 2010-03-16 Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv - och vad som avgör rätten

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Phrenicus Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet nr 3 2012 1 Medlemstidning nr 3-2012 Viktigt med goda möten Cecilia Brain Överläkare Sid 4-5 RAPPORT:

Läs mer

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni 2013. Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. . Några viktiga beslut av Sveriges Riksdag för allvarligt

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Komplettering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Briljanta förslag och bortglömda problem

Briljanta förslag och bortglömda problem Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Nätverket för brukar-, anhörig- och patientorganisationer inom psykiatriområdet inbjuder till ett öppet möte om förslagen från Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition. Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten

Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition. Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten Att vilja men inte kunna - om föräldraskap, alkohol och kognition Bo Blåvarg, enhetschef, leg psykolog, Ersta Vändpunkten 1 En tillräcklig förälder Skydd säkerhet Kunna förstå barnets behov Sätta sig in

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod:

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Kurs: Kod: Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 3,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjukv14B samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Utgångspunkter för ett bättre anhörigstöd

Utgångspunkter för ett bättre anhörigstöd Utgångspunkter för ett bättre anhörigstöd NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, ger här sin syn på hur stödet och kontakten med anhöriga kan utvecklas. Vi riktar oss till deltagare i brukarråd och

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Innehåll 1. Generellt om indikatorerna... 4 2. Förteckning över indikatorerna...

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson Definition av hälsa Tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv Michael Andresen överläkare, spec-läkare allmänpsykiatri övergripande studierektor psykiatri michael.andresen@orebroll.se Begreppet psykos används ofta felaktigt som synonym för schizofreni två stora grupper:

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

Uppföljning Neuroleptikabehandling

Uppföljning Neuroleptikabehandling RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2016 10 01 Ansvarig: Ansvarig för revidering: Beslutad av: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet

Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet Åsa Konradsson-Geuken Karolinska Institutet & Uppsala Universitet Människa i fokus Vätterbygdens folkhögskola Jönköping April 2016 oo Omgiven av mig as Mats Konradsson Mina upplevelser Allmänt om hjärnan

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan)

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan) TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:655-709 Planering- och utvecklingsenheten 2017-02-10 1/3 Handläggare Carin Berglund 0152-292 99 Socialnämnden Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer