EMPATI. Granskar hjärnan. Phrenicus har bytt namn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMPATI. Granskar hjärnan. Phrenicus har bytt namn"

Transkript

1 EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr Granskar hjärnan Christoffer Rahm har doktorerat på schizofreni EKONOMI: Gruppbostad ruin för Nandi forskning: Hjärnans kemi vid psykos RIKTLINJER: Läkemedel mot schizofreni

2 2 Medlemsbladet Utgivare Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Ansvarig utgivare Per G Torell, Förbundsordförande tel Adress Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G Stockholm tel fax Redaktör/redaktion Kristina Kleinert Redaktionsråd Sture Andreasson Ulla Elfving Ekström Per G Torell Layout Kristina Kleinert Omslag Foto: Kristina Kleinert Tryck Exaktaprinting AB Antal nummer Fyra nummer per år. Upplaga 4000 ex Prenumeration 250 kr per år Manusstopp Nr 1, 2014 Manusstopp 28 februari I brevlådan 26 mars Insändare Max 800 tecken. Villkor Gästskribenter står själva för sina åsikter. Redaktionen ansvarar inte för insänt material. Redaktören tar sig frihet att redigera. Annonser ISSN X Denna gång blir det ett tungt, vetenskapligt nummer. Vi behöver också sådan kunskap. Förbundet har under året engagerat sig mer och mer i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Vid årsmötet utsågs ett arbetsutskott för Valda blev Anki Sandberg (Attention), Sonny Wåhlstedt (SPES), Jan-Olof Forsén (RSMH) och undertecknad (Schizofreniförbundet). NSPH har tillsatt en arbetsgrupp för framtiden. Många har känt att nätverket har kommit in i en ny fas. Det är därför mycket angeläget att behandla frågor om hur samverkan kan stärkas, arbetsformer utvecklas och om hur arbetet bör organiseras. Initiativet kom från Schizofreniförbundet och RSMH. Tanken är att ha ett separat möte om framtiden i slutet av våren Ledamötena i gruppen är Anki Sandberg (Attention) som är sammankallande och Bo Ardström (RSMH), Göran Läck (Riksförbundet Balans), Katriina Hugosson (Ananke), Staffan Utas (RFHL), Sonny Wåhlstedt (SPES) och (Schizofreniförbundet) genom undertecknad. Arbetet i NSPH utförs i olika arbetsgrupper och vi från Schizofreniförbundet har representanter i de flesta av dem. Bland annat i gruppen som hanterar regeringens plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa (PRIO) och i den grupp som har arbetat fram ett projekt som går under arbetsnamnet Skälig levnadsnivå ett anhörigprojekt. Den ska identifiera de specifika svårigheter och behov av stöd som anhöriga till vuxna barn Per G Torell, Förbundsordförande med allvarlig psykisk ohälsa har. Förbundets samverkan fortsätter på olika sätt med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). När du läser detta nummer har våra arbetsutskott haft ytterligare en gemensam träff för att hitta former för gemensamt arbete. Till min stora glädje är jag inbjuden till RSMH:s förbundsråd den 23 november i Södertälje för att tala om de frågor vi menar är mest angelägna nu. Deras förbundsordförande Jimmie Trevett deltog i vår kongress i maj vilket vi uppskattade mycket. Socialstyrelsen har givit ut Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd den 20 oktober i år. Det är en komplettering av de tidigare utgivna riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni. Socialstyrelsen inbjöd till ett seminarium den 14 november. Förbundet har bildat en arbetsgrupp som bevakar läkemedelsfrågorna. Lars Göran Eriksson FPS Örebro och Sture Andréasson från Förbundsstyrelsen ingår i gruppen som kommer att utökas. Har ni några synpunkter i frågan? Hör av er till Lena på Kansliet innan den 20 december då SoS vill ha våra synpunkter, så sammanställer hon dessa till gruppen. Så närmar vi oss ljuset i Advent och Jul och Nyår och Trettondedagen. Det känns skönt. Det är lättare att känna hopp inför framtiden, när det går att uppleva romantik och nostalgi i alla möjliga sorters ljusa arrangemang under de stora helgerna som ligger framför oss. Många goda hälsningar till er alla och tack för detta år! Per G

3 Empati nr Pengaplan synad Myndigheten Vårdanalys har utvärderat regeringens plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa 2013 (PRIO). PRIO psykisk ohälsa är en plan om fördelning av statliga pengar som är avsatta för personer med långvarig, psykiatrisk sjukdom. Utvärderingen visar att PRIOsatsningen är motiverad men saknar mätbara mål. Utan tidssatta och mätbara mål är det svårt att avgöra om satsningen är framgångsrik eller inte. Vårdanalys påpekar att urvalsprocessen av insatser är otydlig. Dessutom är det oklart vilka mål som insatserna förväntas bidra till. Den totala avsaknaden av åtgärder för att behandla somatisk sjukdom hos personer med långvarig, psykiatrisk sjukdom får också anmärkning. Vidare bedömer Vårdanalys att det är för få initiativ som rör målgruppens samlade livssituation. Vårdananlys framhåller även att redovisningen av insatser är otydlig. Det finns ingen mall för hur de ska se ut. Läs vidare på hemsidan mer eller ring Riktlinjer för läkemedel mot schizofreni Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har gett ut nya riktlinjer för behandling med läkemedel mot schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Enligt riktlinjerna ska personer med schizofreni behandlas med antipsykotiskt läkemedel för att kunna återhämta sig. Har patienten kvar psykotiska symtom efter en tids behandling bör den behandlande läkaren byta till ett läkemedel med mer kraftfull effekt på symtomen. Personer med schizofreni bör vara delaktiga i valet av läkemedel. Därför ska man ge information om olika läkemedelseffekter och biverkningar. För dem som får läkemedelsbehandling men har kvar symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insater. De nya riktlinjerna för läkemedelsbehandling är ett komplement till de psykosociala riktlinjerna som Socialstyrelsen gav ut Riktlinjerna i korthet Val av neuroleptikum Nyinsjuknade bör få behandling med aripiprazol, olanzapin eller risperidon. Långvarigt sjuka rekommenderas risperidon eller olanzapin. Personer med kvarvarande symtom trots adekvat dos och behandlingstid ska erbjudas klozapin. Patienter med självmordsbeteende ska behandlas med klozapin. Personer med viktuppgång som behandlas med aripiprazolbör bör ha fortsatt behandling med aripiprazol. Personer med viktuppgång som behandlas med klozapin bör få fortsatt behandling med klozapin. Patienter som har krypningar i benen, skakningar eller muskelstelhet bör få olanzapin. Ladda ner de kompletta riktlinjerna på vår hemsida Läs mer eller ring Förbättra ditt liv genom studier Min återhämtningsplan är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill förändra ditt liv och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är meningen att du ska kunna fördjupa dig i ditt eget liv och dess grundläggande delar. Materialet ställer frågor om vad du är nöjd med och vad du vill förändra. Vad klarar du själv och vad behöver du hjälp med? Poängen är att nyansera kunskapen om dig själv. Du ska känna att du har makt och styrka att påverka ditt liv till det bättre. Genom studierna kan du även förbereda mötet med psykiatrin och kommunen. Studiematerialet är uppdelat i femton delar under rubriker som Socialt liv och relationer, Vad är viktigt i ditt liv och Mitt liv i framtiden. Min återhämtningsplan är framtaget av personer med egen erfarenhet av schizofreni. De tillhör alla den så kallade Erfarenhetsgruppen i lokala schizofreniföreningen IFS/Centrala Stockholm. Erfarenhetsgruppen har arbetat inom ramen för Positivprojektet, tillsammans med projektledare Bosse Söderlund. Du kan hämta studiematerialet Min återhämtningsplan på eller ringa Ulf Rödin Johan Wihlborg har gjort illustrationerna till materialet.

4 4 Medlemsbladet Ny metod kan bidra till att lösa gåtan schizofreni Åsa Konradsson Geuken framför målningen Paret II av Mats Konradsson som är konstnär och hennes storebror. Mats Konradsson fick diagnosen schizofreni 1988.

5 Empati nr Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Åsa Konradsson Geuken studerar hjärnans kemi med hjälp av en unik metod, mikroelektroden. Hon söker efter spåret till nya mediciner som kan komma att hjälpa mot kognitiva nedsättningar vid schizofreni. Det finns idag inga antipsykotiska läkemedel som lindrar det som anses vara mest förödande för personer med schizofreni, de kognitiva störningarna. Störningarna innebär att personen har svårt att fokusera, planera samtal och klara av ett ordnat tänkande. Personen får också besvär med olika minnesfunktioner, till exempel arbetsminnet, närminnet och händelseminnet (det episodiska). Detta leder ofta till att personen har svårt att vara med i ett socialt sammanhang. Många hamnar i utanförskap. Bra kognitiv förmåga är förknippad med snabb, elektrisk nervaktivitet i hjärnan som engagerar signalämnena glutamat och GABA. Signalämnen förmedlar nervsignaler. Forskning på både djur och människor pekar på att vissa kognitiva symtom vid schizofreni kan bero på att aktiviteten inte fungerar normalt hos signalämnena glutamat och GABA. Glutamathypotesen kom främst till med hjälp av observationer av friska försökspersoner som tog fencyklidin. Fencyklidin är ett hallucinogent, narkotikaklassat medel som kallas angel dust i missbrukssammanhang. Försökspersonerna drabbades av både positiva och negativa symtom samt en sorts tankestörning som är typisk vid schizofreni. När perso- ner som redan hade schizofreni tog fencyklidin, förvärrades deras symtom, både de positiva, negativa och kognitiva. Fencyklidin och glutamat binder till samma sinnesceller, de så kallade NMDA-receptorerna. Det tyder på att glutamat är inblandat vid schizofreni. Genetisk manipulering av NMDAreceptorer i djur gör att de uppvisar schizofreniliknande symptom. - Fram tills nu har det varit oerhört svårt att mäta glutamat för att förstå dess inblandning i sjukdomen, säger Åsa Konradsson Geuken och fortsätter: - Men jag har lärt mig att använda mikroelektroden, en ny metod från USA. Med hjälp av mikroelektroden kan man mäta glutamat med en enastående tidsupplösning. - Jag kan på så sätt mäta nivåerna av glutamat, och inom en snar framtid också GABA, i främre hjärnbarken på levande, vakna råttor. Prekliniska forskare kan på olika sätt framkalla schizofreni i försöksdjur. Preklinisk innebär att man inte testar på människor. Man kan framkalla schizofreni genetiskt eller farmakologiskt, till exempel med fencyklidin. Eller genom att efterlikna de hjärnstruktrer som är förändrade i en sjuk hjärna. Med hjälp av kognitiva beteendeförsök ska Åsa Konradsson Geuken studera exekutiva funktioner och kognitiv flexibilitet. Exekutiva funktioner är högre ordnade kognitiva funktioner som är ansvarar för kognitiv kontroll av tankar och handlingar. Hon ska kognitivt testa djuret samtidigt som hon mäter glutamatnivåerna sekund för sekund i främre hjärnbarken med den neurokemiska tekniken, mikroelektroden. Detta var tidigare inte möjligt. - På så sätt kan vi följa vilka celler och nätverk i hjärnan som är direkt involverade i de kognitiva processerna och även se hur en förändrad kognition påverkar djurens beteende. - Mina försök kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap om hur kognitiva processer skapas i främre hjärnbarken, i både en frisk och en sjuk hjärna. -Jag hoppas på att förstå neurokemins roll för högre kognitiva processer. Jag vill också kunna klarlägga hur antipsykotiska läkemedel påverkar kognitionsprocesserna. Åsa Konradsson Geukens studier kan komma att öka förståelsen av den neurobiologi som ligger bakom schizofreni och de kognitiva störningarna. Det kan underlätta utvecklingen av nya effektiva antipsykotiska läkemedel. Med hjälp av de unika metoderna och hennes gedigna samarbete med världsledande schizofreniforskare kan resultaten komma att utmärka sig och gynna svensk schizofreniforskning. Fotnot: Åsa Konradsson Geuken arbetar på Institutionen för fysiologi och farmakologi och på Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Text och foto: Kristina Kleinert

6 6 Medlemsbladet Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Olika typer av självkontroll engagerar olika system i hjärnan Christoffer Rahm upptäckte hur ovidkommande tankar och besvärliga känslor engagerar olika delar av hjärnan. Han kunde också visa hur serotonin spelar roll för hur man hanterar irriterande känslor. Nu har han doktorerat på kognitiva och negativa symtom vid schizofreni. Christoffer Rahm har doktorerat på schizofreni. Ett vanligt symtom vid schizofreni är bristande självkontroll. Det kan gälla såväl förmågan att hantera komplicerade tankar som att låta sig påverkas av jobbiga känslor. Personer med schizofreni kan exempelvis ha svårare att klara sig i nya miljöer än andra. Inte bara för att man ska förhålla sig till nya rutiner och nya intryck och klara att hålla isär tankarna på det, utan också för att miljön kanske väcker oro. Man kan få jobbiga känslor och då är det svårt att koncentrera sig. Den typen av besvär kan ställa till ganska stora problem. -Jag upptäckte att det finns olika kretsar i det nätverk av hjärnregioner som är inblandade i att kontrollera beteendet. Kretsarna påverkas olika beroende på om det man störs av är komplicerade tankar eller om det är jobbiga känslor, säger Christoffer Rahm. Christoffer Rahm såg också att förmågan att kunna fungera trots att man är uppfylld av jobbiga känslor är reglerat av serotonin. Serotonin är ett signalämne som finns i hjärnan. Det gör att man kan man tänka sig att läkemedel som påverkar serotoninnivåerna i hjärnan kan avhjälpa dessa typer av bevär vid schizofreni. I ett av hans experiment kunde han se att ett sådant läkemedel verkar kunna ha effekt redan inom några timmar. - Jag såg att escitalopram, ett vanligt antidepressivum, påverkade kretsen som gör att man kan styra sig trots känslomässiga svårigheter. Det öppnar för att kunna designa läkemedelsbehandling mot symtom som uppstår därför att man har svårt att hantera sitt beteende när man blir känslosam. - Jag tittade även närmare på de negativa symtomen vid schizofreni, de som handlar om känslomässig förflackning och stereotypt tänkande. Genom att analysera magnetkameraundersökningar av hjärnan av en grupp personer med schizofreni såg jag att storleken och funktionen i amygdala är nära sammankopplad till dessa symtom. Amygdala är en liten grupp kärnor i hjärnans tinninglob som har en central roll i uppkomsten av känslor som rädsla, skräck och förvåning. Jag tolkar det som att amygdala på något sätt är inblandad i uppkomsten av negativa symtom. Christoffer Rahm granskade även diagnoserna hos 175 personer med förstagångspsykos. De 175 patienterna deltog alla i Fallskärmsprojektet Av de 175 patienterna med förstagångspsykos fick 40 personer diagnosen schizofreni. Efter fem år hade 88 % av de som fick schizofrenidiagnos kvar samma diagnos, det vill säga 33 av de 40 personerna. Det betyder att schizofreni är en mycket säker diagnos även i tidigt skede av psykos. - Vissa diagnoser är väldigt säkra, andra vanskligare. Schizoaffektivt syndrom ändras ofta till exempel. Även vanföreställningssyndrom. Men studien visar också att ett psykosinsjuknande inte behöver innebära livslång sjukdom. - Jag tittade hur det hade gått diagnostiskt för patienter tre år efter första insjuknandet i psykos, och då hade mer än hälften inte längre någon diagnos inom psykosspektrat. - Det visar hur svårt det kan vara med diagnostiken i tidigt skede av psykos, säger Christoffer Rahm. Fotnot: Christoffer Rahm är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för medicin, Huddinge som båda hör till Karolinska Institutet i Stockholm. Christoffer Rahm är legitimerad läkare, ST-läkare inom allmänpsykiatri. Text och foto: Kristina Kleinert

7 Empati nr Utreder inflammation och kognition vid schizofreni Kan inflammation i hjärnan bidra till sjukdomen schizofreni? På Karolinska Institutet forskar man på nyinsjuknade psykospatienter för att kunna svara på frågan om det förhåller sig så eller ej. Om svaret är ja, kommer nya läkemedel att kunna prövas. Fortsättning nästa sida >>> Bilden: I förgrunden Helena Fatouros Bergman. Bakom henne syns Joachim Eckerström

8 8 Medlemsbladet Forskning pågår Forskning pågår Forskning pågår Forskning Joachim Eckerström är forskningssjuksköterska. Han rekryterar patienter som för första gången insjuknat i psykos. De väljer alla att delta i ett projekt som heter Karolinska Schizophrenia Project (KaSP). Detta projekt är ett unikt nätverk av forskare från Karolinska Institutet med kompetens inom neurovetenskap, immunologi och klinisk psykiatri. KaSP ämnar försöka fastställa om det finns ett samband mellan schizofreni/ psykos och förekomst av inflammation i hjärnan. Bakgrunden till att man studerar detta är resultat ifrån tidigare studier, där forskare från Karolinska Institutet påvisat att halterna är förhöjda av kynurensyra (KYNA) och av cytokin IL-1b i hjärnan hos patienter med schizofreni. Detta kan vara ett tecken på inflammation i hjärnan. Läs om det i Phrenicus nummer 2, 2012 (f.d. Empati). Helena Fatouros Bergman är forskningspsykolog och ansvarig för kognitiva testningar inom projektet. Hon berättar att den sammansättning av metoder som ingår i detta projekt är värdsunik. Med en rad olika undersökningar framställer man komplexa data för varje patient. Joacim Eckerström forskar på patienter som för första gången insjuknat i psykos. Projektet använder tekniskt väldigt avancerade hjärnavbildningsmetoder såsom positronemissiontomografi (PET) och magnetkameraundersökning (MR), samt omfattande skattningar av symtom och kognition samt lumbalpunktion (ryggmärgsprov). Joachim Eckerström berättar att förhoppningen är att detta projekt skall möjliggöra nya behandlingsmetoder för patienter med psykos och schizofreni. Om forskningen skulle visa att inflammation i hjärnan är en av sjukdomsmekanismerna bakom psykos och schizofreni så skulle det i framtiden kunna bli möjligt att tilläggsbehandla patienterna med antiinflammatoriska läkemedel. Försök har redan gjorts på andra håll i världen, bland annat har man funnit vissa positiva effekter på symtom när man har testat ett antiinflammatorsikt preparat som heter Minocycline som tilläggsbehandling till antipsykotisk läkemedelsbehandling för patienter med schizofreni. Fynden är dock fortfarande väldigt preliminära och det behövs mer forskning för att kunna säga med säkerhet att detta är en effektiv väg att gå i behandlingen av psykos. Text och foto: Kristina Kleinert

9 Empati nr Gisela Grahm är numera pensionär efter ett yrkesliv som lärare. Hon har kämpat för sina döttrar i många år och har själv farit illa av den ständiga oron för deras sjukdom som stundtals kräver inläggning. LSS-boendet ledde till ekonomisk ruin Den ena bor i LSS-boende och är ekonomiskt utblottad med en hyra som är högre än inkomsten. Den andra bor i egen lägenhet och har en bekymmersfri ekonomi. De är systrar och de har båda schizofreni, men helt olika livsbetingelser. Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning i särskilda boenden kan variera kraftigt beroende på var i landet man bor, något som enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är helt oacceptabelt. Göteborg är en av de kommuner som utmärkt sig genom ett ofördelaktigt debiteringssystem för hyror och avgifter. Gisela Grahm är mamma till de båda kvinnorna Kaywana, 42, och Nandi, 40, i Göteborg. Hon har stridit i många år för döttrarnas rätt till ett fullvärdigt liv i enlighet med utfästelserna i LSS, lagen om insatser för särskilt stöd och särskild service. Kaywana och Nandi tillhör personkrets 3, som omfattar personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Familjen bodde i USA där Gisela var gift med en amerikansk man men hon och barnen flyttade hem i samband med skilsmässan i slutet på 1980-talet. Det var här i Sverige som båda döttrarna blev sjuka i schizofreni >>

10 10 Medlemsbladet och de har en lång historia av psykiatrisk vård, inläggningar i slutenvård och tung medicinering. Båda systrarna har gett mamma Gisela tillstånd att berätta om dem i Empati. Förra året kom beslutet att de tillhör LSS personkrets. Det var egentligen då de ekonomiska problemen började för yngsta dottern. - Fram till dess hade Nandi varit periodvis på hvb-boenden och korttidsboenden. Men när hon fick flytta till ett LSS-boende blev det andra beräkningsgrunder för avgifterna, säger Gisela Grahm. Förra året kom beslutet att de tillhör LSS personkrets. Det var egentligen då de ekonomiska problemen började för yngsta dottern. Gruppbostaden består av lägenheter för åtta kvinnor och all personal är kvinnlig. Hyran är kronor för Nandys cirka 45 kvadratmeter plus gemensamma utrymmen, som numera räknas in som hyresgrundande. Det går inte att laga mat i Nandys lägenhet trots att det finns pentry, detta beroende på ventilationsproblem. Varje månad går Nandi back och hennes mamma stöttar henne med kronor i månaden för att hon ska klara nödvändiga utgifter, pengar som Gisela tar från sina besparingar, berättar hon. Gisela Grahm visar pärmar med fakturor på hyra och matavgifter, som sammantaget överstiger Nandis aktivitetsersättning som är kronor efter skatt. Hyra för gruppboendet är kronor och matavgift i boendet tillkommer på kronor. Från detta har stadsdelsförvaltningen räknat bort ett förbehållsbelopp på kronor, pengar som ska täcka personliga utgifter. Budgeten för Nandi för perioden augusti-december 2013 visar svart på vitt att pengarna inte räcker med en nettoinkomst på kronor. - Men när matkostnaden är borträknad finns inte ett öre kvar för personliga utgifter, inte ens färdtjänst och medicin, säger Gisela Grahm. Hyra och matkostnad uppgår nämligen till kronor efter avdrag för förbehållsbeloppet, det är 34 kronor mer än Nandis inkomst. - Jag tänkte att då får Nandi statligt bostadstillägg, men det har hon fått avslag på. Det beror på att förmånsbeloppet räknas som hyresnedsättning och är hyran redan nedsatt på grund av otillräcklig inkomst kan man inte få bostadstillägg, säger Gisela Grahm. Detta bekräftas av Carina Arnesson, som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. - Dessa bestämmelser har funnits i många år och vi vet att Göteborg finns bland de kommuner där detta slagit hårt mot den enskilde. Detta är en politisk fråga, säger hon och berättar att det har förekommit överklaganden till förvaltningsdomstolarna men utan att de klagande har fått gehör. Det är som moment 22. Hade inte Göteborgs kommun tillämpat regler om hyresnedsättning som de kallar förbehållsbelopp hade Nandi sannolikt varit berättigad till fullt bostadstillägg med kronor i månaden. Så det paradoxala är att hon hade haft bättre ekonomi om inte kommunen hade varit hygglig och satt ner hennes hyra. Men systemet med det göteborgska förbehållssystemet tar en överraskande vändning. Det visar sig att kommunstyrelsen den 20 november, dagen efter intervjun med Gisela, har fattat beslut att skrota det göteborgska förbehållssystemet.

11 Empati nr Specifikationen av Nandis utgifter som hennes mamma Gisela Grahm känner sig nödsakad att stå för. - Det kommer från 1 januari 2014 att ersättas av ett kommunalt bostadstillägg enligt den modell som finns i Stockholm och som vi har tittat på, säger Lars Eriksson, som är planeringsledare på stadsledningskontoret i Göteborg och som gjort utredningen som utgör underlag för kommunstyrelsens beslut. Beloppet kommer att vara detsamma och beräknas på samma sätt, poängen är att med den ändrade konstruktionen kan Nandi och andra i hennes situation vara berättigade till statligt bostadsbidrag från Försäkringskassan. Det som nu Gisela Grahm kommer att reda ut är hur Nandis stadsdel Norra Hisingen har beräknat det hittillsvarande förbehållsbeloppet. För enligt Lars Eriksson ska det beräknas sedan BÅDE hyra och matkostnader har räknats bort, enligt Göteborgs regelverk. Han betonar dock att han inte kan uttala sig i Nandis personliga fall, utan att detta gäller generellt. Bengt-Åke Jonsson är enhetschef i stadsdelen Norra Hisingen. Inte heller han vill uttala sig om Nandi utan att ha tillgång till alla handlingar. Men tvärtemot vad Lars Eriksson säger menar han att det rent allmänt är rätt att beräkna förbehållsbeloppet genom att se efter vad som blir kvar när hyran är betald, utan hänsyn till matavgift. Det återstår nu för Nandi att få prövat den delen av stadsdelens bedömning. - Men hittills har jag inte fått något gehör för vårt ifrågasättande av debiteringen och vi har inte heller fått något formellt beslut så att vi kan överklaga i formell mening, säger Gisela Grahm. Hon och dottern har anlitat juristen Lena Wiström vid advokatbyrån Zeijersborger & Co som har ansökt om rättshjälp för Nandi och som inväntar beslut på den begäran innan hon sätter igång på allvar med ärendet. Också hon uttalar sig generellt kring problematiken. - Jag kan dock säga att det skulle vara värt att driva en process kring förbehållsbelopp upp i högsta instans eftersom det inte finns någon dom som slår fast vad som gäller, säger Lena Wiström. Det ska också tilläggas att Nandi hittills har avstått från den yttersta utvägen, att ansöka om försörjningsstöd, det som brukar kallas socialbidrag. - Jag menar att det står i lagen att funktionshindrade som omfattas av LSS har rätt till goda livsvillkor och det är detta jag vill ha prövat och jag kämpar för Nandis rätt till likvärdiga villkor. Det är en principiell fråga att hon inte ska behöva leva på socialbidrag, säger Gisela Grahm. Samtidigt, i en lägenhet ett stenkast från Giselas eget radhus, har äldsta dottern Kaywana sin lägenhet, en alldeles vanlig hyreslägenhet. - Hyran är cirka kronor i månaden och Kaywana får ett bostadstillägg på 90 procent av hyran. Hon får samma aktivitetsersättning som sin lillasyster, kronor efter skatt. Så hon klarar sig utmärkt, säger Gisela Grahm. Egentligen, skulle Kaywana också behöva bo i gruppbostad eftersom hon inte mår bra av ensamheten i lägenheten, så därför bor hon just nu hemma hos mamma Gisela. - Men när vi sett de ekonomiska konsekvenserna av att bo i gruppbostad avstår hon för att söka, säger Gisela Grahm. När matkostnaden är borträknad finns inte ett öre kvar för personliga utgifter. Empati kommer att rapportera i kommande nummer hur det går för Nandi och Kaywana. SKL gjorde i mars 2013 en kartläggning av hur kommunerna hanterar sin hyressättning i särskilda boenden, och på vilket sätt de agerar när de boende inte klarar hyran. 57 kommuner av 67 tillfrågade svarade och det visade sig att det är stora skillnader. En anledning till dagens höga hyror i LSS-boenden är att det enligt domstolsbeslut är tillåtet att räkna in gemensamhetsytorna. En annan är att byggkostnaderna för bostäder under 2000-talet har ökat med 50 procent och nybyggda boenden är därmed dyra att bo i. SKL konstaterar att det är mycket otillfredsställande att människor som behöver ett särskilt boende blir hänvisade att söka ekonomiskt bistånd till sitt uppehälle. Förslaget är att de övre gränserna för hyreskostnader som är underlag för bostadstillägg ska höjas. Text och foto: Marianne Hühne von Seth

12 Posttidning B AVSÄNDARE: Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G, Stockholm Vaknade upp stärkt Konsekvenser av att dö är författaren Rose Marie Bouws försök att skriva sig ur den kris som drabbade henne när hon blev mamma. Det är också hennes starka debut som författare. S venska Ann-Sofi möter banden som skulle förena mor och kärleken i Pascal och barn får aldrig chans att utvecklas. flyttar med honom till Upplevelserna under och efter hans hemland Nederländerna. Snart väntar de någon. Först flera år senare, när huslä- förlossningen kan hon inte dela med barn. Ann-Sofi oroar sig mycket för karen äntligen ser hennes ångest inför förlossningen och smärtan och försöker diskutera det med sin barnmorska en psykolog, får hon sätta ord på sin en ny graviditet och skickar henne till som bara viftar bort hennes farhågor: ångest. Det är samtalen med psykologen vi får ta del av i romanen. Psyko- Smärtlindring är inte bra för barnet. Språksvårigheter bidrar till att hennes logen uppmanar henne att skriva och rädsla inte tas på allvar. att avväpna ångesten genom att hälsa Förlossningen blir en traumatisk på den och säga Men hej Panikupplevelse som utlöser en förlossningspsykos, postpartumdepression, ångest! Är du här nu igen? posttraumatiskt stressyndrom och Text: Inger Gadh, Bibliotekarie panikångest. I sin förvirring tror Psykiatribiblioteket Lund Ann-Sofi att barnet inte är hennes, och Omslag: Jenny Bohl Julklappstips Du kan köpa Konsekvenser av att dö på Du får 10 % rabatt om du är medlem i Schizofreniförbundet. Pris med rabatt 168 kr. Ring oss så får du ett lösenord som du uppger vid beställning. 50 % Halva priset på Schizofreniförbundets egna böcker och filmer fram till jul.

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr 1-2014 Åsas bror förändrade hennes liv BOENDE: Nu får Nandi sina pengar UTTALANDE: Läkemedel - men inte till varje pris GRANSKNING: Satsning når inte målgruppen 2 Medlemsbladet

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel 1 2012-04-24 Handläggare: Hans Kihlström Åke Nilsson Regeringen Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete

Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete Stockholm 2014-09-26 Till Samordnaren mot våld i nära relationer Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Phrenicus Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 4-2012 Hemsk syn! Harald Wilhelmsson Brister i boenden, sidan 4-6 PSYKIATRILAGSUTREDNINGEN:

Läs mer

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå Att vara professionell i gränslandet mellan livets svårigheter och psykisk sjukdom- vilken kunskap krävs för det? Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM)

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr. W482/02 2003-01-26 Ärende Schering Nordiska AB./. Biogen AB angående marknadsföring av Avonex i patientskrift. Avonex är ett interferon beta-1a preparat för behandling av

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar

Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Stockholm 2009-06-11 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag Phrenicus nr 4-2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 1-2012 Fråga mig om schizofreni Åsa Höij sidan 8 ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk Vårdrutin 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef 2010-01-31 2011-01-31 Utarbetad av: Irene Westlund, Per-Nicklas Olofsson, Joakim Hedbrant, Gunilla Bertilsson Revisionsansvarig:

Läs mer

Empati. i höst. STATLIGA PENGAR: Misstro mot fördelning GOD MAN: Bli medveten om fallgroparna BOENDE: Gruppbostad kan bli dyrt

Empati. i höst. STATLIGA PENGAR: Misstro mot fördelning GOD MAN: Bli medveten om fallgroparna BOENDE: Gruppbostad kan bli dyrt Phrenicus Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Empati Medlemstidning nr 2-2013 i höst STATLIGA PENGAR: Misstro mot fördelning GOD MAN: Bli medveten

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010.

BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010. BasUt föreläsning Mikael Nilsson 6 tillfällen under mars och april 2010. Avdelningschef vid avdelning 23 i Varberg. Har arbetat inom psykiatrin i många år. Kom in i psykiatrin genom en kamrat i ungdomen

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

EMPATI. Suzanne Osten. om psykos

EMPATI. Suzanne Osten. om psykos EMPATI Nr 3-2015 Suzanne Osten om psykos FORSKNING: Nytt fokus på de svårast sjuka PSYKIATRI: Svåra missförhållanden i Skåne EKONOMI: Förslag till ny lagstiftning om god man 2 Medlemsbladet Utgivare Intresseförbundet

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) Implementering av psykiatriska riktlinjer och evidensbaserad

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

9 12 november 2015. En vecka om. psykisk hälsa. Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Fri entré till alla aktiviteter under veckan

9 12 november 2015. En vecka om. psykisk hälsa. Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Fri entré till alla aktiviteter under veckan 9 12 november 2015 En vecka om psykisk hälsa Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik Fri entré till alla aktiviteter under veckan Välkommen! Välkommen till Psykiatriska veckan 2015! Psykiatriska

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer