Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Preliminär version

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

3 Innehåll 1. Generellt om indikatorerna Förteckning över indikatorerna Indikatorer för antipsykotisk läkemedelbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd... 6

4 Generellt om indikatorerna Generellt om indikatorerna Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer för Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Samtliga är i dag möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor som uppdateras kontinuerligt. Socialstyrelsen har fokuserat på ett begränsat antal indikatorer som avser att spegla rekommendationerna i riktlinjerna. Indikatorerna berör enbart läkemedelsbehandling. Rekommendationerna bör (i de flesta fall) kombineras med psykosociala insatser som beskrivs i Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd De indikatorer som togs fram till riktlinjerna för psykosociala insatser speglar olika aspekter av god vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, och kompletterar därmed indikatorerna i riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling. 4 INDIKATORER, BILAGA

5 Förteckning över indikatorerna Förteckning över indikatorerna Socialstyrelsen har tagit fram följande indikatorer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd: Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Indikator 9 Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Läkemedelsbehandling med aripiprazol, olanzapin eller risperidon bland nyinsjuknade med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Läkemedelsbehandling med klozapin bland nyinsjuknade med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Läkemedelsbehandling med olanzapin eller risperidon vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Läkemedelsbehandling med paliperidon, ziprasidon eller zuclopentixol vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Läkemedelsbehandling med sertindol vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom Läkemedelsbehandling med klozapin vid schizofreni med svårbehandlade symtom Läkemedelsbehandling med klozapin vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och suicidalt beteende Samtidig behandling med läkemedel mot extrapyramidala biverkningar vid behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd INDIKATORER, BILAGA 5

6 Indikatorer för antipsykotisk läkemedelbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 1. Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel personer med antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, procent. Att behandlas med antipsykotiskt läkemedel, oavsett om det är FGA eller SGA, har fått högsta prioritet i riktlinjernas rekommendationer (prioritet 1). Den samlade forskningen ger belägg för att kontinuerlig behandling har effekt på psykotiska symtom och minskar risken för för tidig död, jämfört med ingen behandling. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 1 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Hög andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som hämtat ut antipsykotiska läkemedel på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni F200 Hebefren schizofreni F201 Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 6 INDIKATORER, BILAGA

7 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum. Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Antipsykotiska läkemedel exklusive litium ATC-kod N05A exklusive N05AN01 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 7

8 2. Läkemedelsbehandling med aripiprazol, olanzapin eller risperidon bland nyinsjuknade med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel nyinsjuknande personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behandlats med aripiprazol, olanzapin eller risperidon, procent. Behandling med såväl aripiprazol som olanzapin och risperidon har fått hög prioritet i riktlinjernas rekommendationer (prioritet 2). Aripiprazol kan förväntas ha tillräcklig effekt för nyinsjuknade. Olanzapin och risperidon har något bättre effekt än de flesta andra antipsykotiska vid nyinsjuknande och de bedöms likvärdiga vid en sammanvägning av effekt och biverkningar. Aripiprazol har generellt något sämre antipsykotisk effekt, men förväntas ha tillräcklig effekt för nyinsjuknade. Den låga risken för viktuppgång, sedation och sexuella biverkningar har varit avgörande för att jämställa preparatet med risperidon och olanzapin. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 3 5 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Hög andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, som inte vårdats tidigare, och som hämtat ut a) aripiprazol b) olanzapin c) risperidon d) aripiprazol eller olanzapin eller risperidon (redovisas per grupp) på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod som i täljaren, och som inte vårdats tidigare. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 8 INDIKATORER, BILAGA

9 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Aripiprazol Olanzapin Risperidon ATC-kod N05AX12 N05AH03 N05AX08 För att mäta tidigare vård hämtas uppgifter om personen vårdats vid något tillfälle under de fem föregående åren i förhållande till mättillfället, inom sluten vård eller öppen specialiserad psykiatrisk vård med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som huvud- eller bidiagnos. Personen utesluts ur analysen om kriteriet för tidigare vård är uppfyllt. Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Personer kan felaktigt klassificeras som nyinsjuknade om de varit sjuka tidigare utan att uppsöka specialiserad psykiatrisk vård. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 9

10 3. Läkemedelsbehandling med klozapin bland nyinsjuknade med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel nyinsjuknande personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behandlats med klozapin, procent. Hälso- och sjukvården bör endast i undantagsfall erbjuda klozapin till personer som är nyinsjuknade i psykossjukdom (prioritet 9). Avgörande för den låga prioriteringen är en hög risk för allvarliga biverkningar och viktuppgång, vilket kan leda till metabola biverkningar. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 6 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Låg andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, men inte vårdats tidigare, och som efter utskrivning hämtat ut klozapin som första antipsykotiska läkemedel (under en 6-månadersperiod). Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod som i täljaren, men som inte vårdats tidigare. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag 10 INDIKATORER, BILAGA

11 under sex månader framåt. Läkemedel Klozapin ATC-kod N05AH02 För att mäta tidigare vård hämtas uppgifter om personen vårdats vid något tillfälle under de fem föregående åren i förhållande till mättillfället inom sluten vård eller öppen specialiserad vård med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som huvud- eller bidiagnos. Personen utesluts ur analysen om kriteriet för tidigare vård är uppfyllt. Personen får inte heller ha vårdats för självmordsförsök som bidiagnos (enligt tabell nedan) vid vårdtillfälle där schizofrenidiagnosen hämtas och inte heller ha ett vårdtillfälle med dessa diagnoskoder som huvudeller bidiagnos 6 månader innan. Huvuddiagnos eller bidiagnos ICD 10 Avsiktligt självdestruktiv handling som innefattar förgiftning eller annan självdestruktiv handling samt självmord eller självmordsförsök Skadehändelser med oklar avsikt, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit genom olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad X60 X84 Y10 Y34 Datakällor Felkällor Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Personer kan felaktigt klassificeras som nyinsjuknade om de varit sjuka tidigare utan att uppsöka specialiserad vård. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 11

12 4. Läkemedelsbehandling med olanzapin eller risperidon vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd vid långvarig sjukdom Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behandlats med olanzapin respektive risperidon, procent. Både olanzapin och risperidon har god effekt på symtom jämfört med andra antipsykotiska läkemedel och har fått hög prioritet i riktlinjerna (prioritet 2). Olanzapin har något bättre effekt än risperidon men ger större risk för viktuppgång. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 7 8 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Hög andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som hämtat ut a) olanzapin b) risperidon c) olanzapin eller risperidon (redovisas per grupp) på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsda- 12 INDIKATORER, BILAGA

13 tum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Olanzapin Risperidon ATC-kod N05AH03 N05AX08 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde För att mäta långvarig sjukdom hämtas uppgifter om personen vårdats vid något tillfälle minst tre år innan mättillfället (eller ännu tidigare) med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som huvud- eller bidiagnos. Alternativt att personen hämtat ut antipsykotiskt läkemedel minst tre år innan mättillfället, eller ännu tidigare. Personen inkluderas i analysen om något av kriterierna är uppfyllda, dvs. personen bedöms vara långvarigt sjuk. Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 13

14 5. Läkemedelsbehandling med paliperidon, ziprasidon eller zuclopentixol vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd vid långvarig sjukdom Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd vid långvarig sjukdom som läkemedelbehandlats med paliperidon, ziprasidon eller zuclopentixol, procent. Enligt riktlinjernas rekommendation bör hälso- och sjukvården endast i undantagsfall erbjuda paliperidon, ziprasidon eller zuclopentixol vid långvarig psykossjukdom (prioritet 8). Avgörande för den låga prioriteringen för paliperidon är att underlaget för att bedöma effekt och biverkningar är otillräckligt. Ziprasidon bedöms ha något sämre effekt än andra läkemedel och den dagliga behandlingen är mer komplicerad än vid andra antipsykotiska läkemedel. Zuclopentixol ger ofta biverkningar och det saknas underlag för att bedöma effekten av läkemedlet i förhållande till dosering. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 11 och i tillstånds- och åtgärdslistan.) Låg andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd sjukdom som hämtat ut antingen paliperidon, ziprasidon eller zuclopentixol vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni F200 Hebefren schizofreni F201 Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade 14 INDIKATORER, BILAGA

15 perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Paliperidon Zuclopentixol Ziprasidon ATC-kod N05AX13 N05AF05 N05AE04 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde För att mäta långvarig sjukdom hämtas uppgifter om personen vårdats vid något tillfälle minst tre år innan mättillfället (eller ännu tidigare) med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som huvud- eller bidiagnos. Alternativt att personen hämtat ut antipsykotiskt läkemedel minst tre år innan mättillfället, eller ännu tidigare. Personen inkluderas i analysen om något av kriterierna är uppfyllda, dvs. personen bedöms vara långvarigt sjuk. Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 15

16 6. Läkemedelsbehandling med sertindol vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd vid långvarig sjukdom Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel långvarigt sjuka personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behandlats med sertindol, procent. Enligt riktlinjernas rekommendation bör hälso- och sjukvården endast i undantagsfall erbjuda sertindol (prioritet 10). Avgörande för att sertindol har fått låg prioritet är att det finns andra åtgärder som har bättre effekt samt mindre allvarliga biverkningar. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 15 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Låg andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som hämtat ut recept på sertindol vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal långvarigt sjuka personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. 16 INDIKATORER, BILAGA

17 Läkemedel Sertindol ATC-kod N05AE03 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde För att mäta långvarig sjukdom hämtas uppgifter om personen vårdats vid något tillfälle minst tre år innan mättillfället (eller ännu tidigare) med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som huvud- eller bidiagnos. Alternativt att personen hämtat ut antipsykotiskt läkemedel minst tre år innan mättillfället, eller ännu tidigare. Personen inkluderas i analysen om något av kriterierna är uppfyllda, dvs. personen bedöms vara långvarigt sjuk. Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 17

18 7. Läkemedelsbehandling med klozapin vid schizofreni med svårbehandlade symtom Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel personer med diagnosen schizofreni med svårbehandlade symtom som behandlats med klozapin, procent. Enligt riktlinjernas rekommendation bör hälso- och sjukvården i första hand erbjuda klozapin vid otillräcklig effekt av andra antipsykotiska läkemedel (prioritet 1). Läkemedlet har bättre effekt på psykotiska symtom i jämförelse med andra antipsykotiska läkemedel. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 16 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Hög andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni med svårbehandlade symtom som hämtat ut klozapin på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni med svårbehandlade symtom under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad psykiatrisk vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Med svårbehandlade symtom menas att patienten under året innan mättillfället, vid olika tidpunkter, haft minst två andra antipsykotiska läkemedel än klozapin. Läkemedel Klozapin ATC-kod N05AH02 Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. 18 INDIKATORER, BILAGA

19 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad psykiatrisk vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Klassificeringen av svårbehandlade symtom kan vara bristfällig. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 19

20 8. Läkemedelsbehandling med klozapin vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och suicidalt beteende Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har ett suicidalt beteende och som behandlats med klozapin, procent. Självmordsrisken är kraftigt förhöjd vid schizofreni, speciellt bland dem som tidigare gjort ett självmordsförsök. Enligt riktlinjernas rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda klozapin vid suicidalt beteende (prioritet 1), eftersom läkemedlet minskar risken för självmord och självmordsförsök i högre grad än andra antipsykotiska läkemedel. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, rad 20 i tillstånds- och åtgärdslistan.) Hög andel önskvärd. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och som även vårdats för självmordsförsök och som har hämtat ut klozapin på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och som även vårdats för självmordsförsök under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni Hebefren schizofreni Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F200 F201 F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F252 F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum (mättillfället). Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för 20 INDIKATORER, BILAGA

21 besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Klozapin ATC-kod N05AH02 Med suicidalt beteende menas att patienten under något av de tre åren innan mättillfället, vid minst ett tillfälle vårdas i sluten eller öppen specialiserad psykiatrisk vård med någon av diagnoserna nedan, alternativt hade bidiagnosen självmordsförsök vid mättillfället. Huvuddiagnos eller bidiagnos ICD 10 Avsiktligt självdestruktiv handling som innefattar förgiftning eller annan självdestruktiv handling samt självmord eller självmordsförsök Skadehändelser med oklar avsikt, där tillgänglig information är otillräcklig för att avgöra om skadan uppkommit genom olyckshändelse, om den är självtillfogad eller av annan person avsiktligt tillfogad X60 X84 Y10 Y34 Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Klassificering av suicidalt beteende kan vara bristfällig. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 21

22 9. Samtidig behandling med läkemedel mot extrapyramidala biverkningar vid behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Mått Syfte Riktning Målnivå Typ av indikator Indikatorns status Teknisk beskrivning Andel personer med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behandlats med läkemedel med antikolinerg effekt mot extrapyramidala biverkningar samtidigt som de behandlas med antipsykotiska läkemedel, procent. Användande av antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala biverkningar. Med de läkemedel och behandlingsstrategier som finns inom modern antipsykotisk läkemedelsbehandling behöver inte patienten acceptera extrapyramidala biverkningar som en del av behandlingen. För att minska dessa biverkningar är det möjligt att dels sänka läkemedelsdosen, dels byta läkemedel om dossänkning inte går att genomföra på grund av risk för återinsjuknande. Ett sätt att synliggöra om patienter ändå får extrapyramidala biverkningar av antipsykotisk läkemedelsbehandling är att titta på förskrivningen av antikolinerga läkemedel. (Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.) Låg andel önskvärt. Nationell målnivå saknas. Processmått. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling. Täljare: Antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som hämtat ut antikolinerga läkemedel och antipsykotiska läkemedel (FGA eller SGA) på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning. Nämnare: Totalt antal personer 17 år och äldre som vårdats för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd under motsvarande tidsperiod och som hämtat ut antipsykotiska läkemedel (FGA eller SGA) på recept vid minst ett tillfälle inom 6 månader efter utskrivning under motsvarande tidsperiod som i täljaren. Med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd avses följande diagnoskoder: Huvuddiagnos ICD 10 Paranoid schizofreni F200 Hebefren schizofreni F201 Kataton schizofreni Odifferentierad schizofreni Schizofrent resttillstånd Schizofreni, simplexform Annan specificerad schizofreni Schizofreni, ospecificerad Vanföreställningssyndrom Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild Akut schizofreniliknande psykos Annan akut vanföreställningssyndrom Akut och övergående psykos, ospecificerad Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ Schizoaffektivt syndrom, blandad typ F202 F203 F205 F206 F208 F209 F220 F228 F229 F231 F232 F233 F239 F251 F INDIKATORER, BILAGA

23 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F258 F259 Diagnosuppgiften kommer antingen från ett vårdtillfälle i sluten vård eller i öppen specialiserad vård. Första vårdtillfället under den studerade perioden selekteras oavsett var det ägt rum. Utskrivningsdatum (om detta vårdtillfälle sker inom den slutna vården) eller datum för besök (om besöket sker i öppen specialiserad psykiatrisk vård) utgör startdatum för att hämta information om personens läkemedelsuttag under sex månader framåt. Läkemedel Antipsykotiska läkemedel exklusive litium Läkemedel med antikolinerg effekt mot extrapyramidala biverkningar vid behandling med antipsykosläkemedel ATC-kod N05A exklusive N05AN01 N04AA01 (trihexyfenidyl) N04AA02 (biperiden) Datakällor Felkällor Redovisningsnivå Redovisningsgrupper Kvalitetsområde Åldersstandardiserade värden. Den geografiska fördelningen avser personernas hemort. Uppgifter från flera kalenderår kan med fördel slås samman. Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Alla personer med schizofreni vårdas inte i sluten eller öppen specialiserad vård och de ingår inte i den studerade gruppen. Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel som ges när personen är inskriven i sluten vård, läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd, eller köpta utan recept. Alla personer hämtar inte ut förskrivna läkemedel och då finns uppgifterna inte i läkemedelsregistret. Riket, landsting, utbildningsnivå, födelseland. Kön, ålder. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. INDIKATORER, BILAGA 23

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Innehåll 1. Generellt om indikatorerna... 4 2. Förteckning över indikatorerna...

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar 2 Innehåll Innehåll 3 Indikatorbeskrivningar 5 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt

Läs mer

Nationella riktlinjer lägesbeskrivning 2016 Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer lägesbeskrivning 2016 Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer lägesbeskrivning 2016 Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Komplettering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande

Läs mer

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Åtta nya indikatorer baserade på registerdata Resultat för 8 nya registerbaserade indikatorer Presentationen avser indikatorer om läkemedelsuttag,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Indikatorer Bilaga Remissversion Innehåll Om indikatorerna... 4 Förteckning över indikatorerna... 5 Indikatorer för astma och KOL... 7 Övergripande indikatorer

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram 2 Innehåll Indikatorer 5 Depression och ångestsyndrom vårdens processer och resultat

Läs mer

Indikatorbeskrivningar

Indikatorbeskrivningar beskrivningar Öppna Jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar Jämförelser mellan landsting 1Fråga om patienten använder andra läkemedel Frågade läkaren eller någon annan ur personalen dig om andra läkemedel

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 4

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 4 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Bilaga 4 1 Innehållsförteckning Generella indikatorer... 4 Indikator 1.1: Självmord i befolkningen... 4 Indikator 1.2: Överdödlighet

Läs mer

Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02. Psykiatriska diagnos-/er enligt ICD10. Ange patientens aktuella psykosdiagnos*

Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02. Psykiatriska diagnos-/er enligt ICD10. Ange patientens aktuella psykosdiagnos* Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02 Ärendeansvarig Patientens personnr* Namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Indikatorer Bilaga Preliminär version Innehåll Om indikatorerna... 5 Förteckning över indikatorerna... 6 Indikatorer för god vård och omsorg vid missbruk

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013 Förskrivning av centralstimulantia vid adhd Utvecklingen från 2006 till 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

PsykosR. för bättre psykosvård. Årsrapport 2013. Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

PsykosR. för bättre psykosvård. Årsrapport 2013. Nationellt kvalitetsregister för psykosvård PsykosR för bättre psykosvård Årsrapport Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Årsrapport Nationellt kvalitetsregister för psykosvård, PsykosR www.psykiatriregister.se Registerhållare Inga-Marie

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Psykiatrisk vård. 91 Självmord i befolkningen

Psykiatrisk vård. 91 Självmord i befolkningen Förra årets redovisning hade fem års mätperiod och baserades därmed på flera fall. Fördelarna med att visa aktuella resultat överväger dock, särskilt som detta är en processindikator som bör vara påverkbar

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vårdprogram för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Vårdprogram för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vårdprogram för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Sammanställd av Specialistrådet i Psykiatri i Örebro Uppsala regionen 2014 12 04 Specialistrådets medlemmar;

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Giltighet 2013-08-16 2014-08-16 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

PsykosR. för bättre psykosvård. Årsrapport 2014. Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

PsykosR. för bättre psykosvård. Årsrapport 2014. Nationellt kvalitetsregister för psykosvård PsykosR för bättre psykosvård Årsrapport Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Årsrapport Nationellt kvalitetsregister för psykosvård, PsykosR www.psykiatriregister.se Registerhållare Ing-Marie Wieselgren

Läs mer

PsykosR Nyregistrering, version X.X

PsykosR Nyregistrering, version X.X Ärendeansvarig Patientens personnr Namn Patienten har informerats om och givit samtycke till deltagande i kvalitetsregistret PsykosR. Informationsdatum Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som

Läs mer

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter yngre än 18 år Uppföljning version 2.0

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter yngre än 18 år Uppföljning version 2.0 Kvalitetsreg för psykosvård Patienter yngre än 18 år Uppföljning version 2.0 Behandlare Patientens personnr Namn Går patienten fortfarande i skola? (Besvaras endast för patienter som är 16 år och äldre)

Läs mer

Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar. Bilaga 3 Indikatorer

Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar. Bilaga 3 Indikatorer er för rörelseorganens sjukdomar Bilaga 3 Indikatorer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

SCHIZOFRENI BIPOLÄR SJUKDOM. Andra psykosdiagnoser. Substansutlöst psykos. Psykos av somatisk sjukdom. Positiva symtom. Negativa symtom.

SCHIZOFRENI BIPOLÄR SJUKDOM. Andra psykosdiagnoser. Substansutlöst psykos. Psykos av somatisk sjukdom. Positiva symtom. Negativa symtom. Substansutlöst psykos Psykos av somatisk sjukdom Positiva symtom Negativa symtom BIPOLÄR SJUKDOM SCHIZO- AFFEKTIVT SYNDROM SCHIZOFRENI Övriga symtom Funktionsnedsättning Duration 1 månad (ICD 10) 6 mån

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Screening för bröstcancer

Screening för bröstcancer Screening för bröstcancer Indikatorer SCREENING FÖR BRÖSTCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv

Psykoser etiologi, diagnostik och behandling ur läkarperspektiv Michael Andresen överläkare, spec-läkare allmänpsykiatri övergripande studierektor psykiatri michael.andresen@orebroll.se Begreppet psykos används ofta felaktigt som synonym för schizofreni två stora grupper:

Läs mer

Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd

Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt.

Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Schizofreni Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation En systematisk litteraturöversikt November 2012 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de?

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Anders Hjern barnläkare, professor Att studera barns hälsa med hjälp av register De nordiska ländernas personnummer ger en unik möjligt att följa

Läs mer

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nationella kvalitetsregistret för psykossjukdomar (PsykosR) www.kcp.se Författare Rickard Färdig Leg psykolog, Fil.Dr, Utveckingsresurs Projektet Bättre

Läs mer

Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling

Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling Pernilla Fagerström Avdelningen för Statistik och Jämförelser 2014-02-25 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0 Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0 Behandlare Patientens personnr Namn Patienten är incidensregistrerad Patienten har informerats om och givit samtycke till

Läs mer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom stroke

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom stroke Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom stroke Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Att använda andra generationens antipsykotika. Evidens och praktiska aspekter

Att använda andra generationens antipsykotika. Evidens och praktiska aspekter Att använda andra generationens antipsykotika. Evidens och praktiska aspekter Mats Berglund och Lennart Lundin För SBU-gruppen Läkemedelsbehandling av schizofreni (ordförande Eva Lindström). Patientens

Läs mer

Uppföljning Neuroleptikabehandling

Uppföljning Neuroleptikabehandling RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2016 10 01 Ansvarig: Ansvarig för revidering: Beslutad av: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 HTA-enheten CAMTÖ Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiskalakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom Indikatorer Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE H. LUNDBECK AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Barn och läkemedel Avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige

Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige en underlagsrapport EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02. Psykiatriska diagnos-/er enligt ICD10. Ange patientens aktuella psykosdiagnos*

Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02. Psykiatriska diagnos-/er enligt ICD10. Ange patientens aktuella psykosdiagnos* Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02 Ärendeansvarig Patientens personnr* Namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska

Läs mer

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se

Levnadsvillkoren försf. rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se Levnadsvillkoren försf rsämras... Mårten Gerle Sakkunnig psykiatrisk hälso- och sjukvård marten.gerle@socialstyrelsen.se ... även efter dödend den Lise-Lotte Nilsson och Bengt Lögdberg konstaterar att

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Innehållsförteckning Indikatorer som är uppföljningsbara med dagens datakällor... 3 Indikator 1: Behandling med demensläkemedel...

Läs mer

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland Mål på regeringsnivå 2011-2014 3. God och säker läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsbehandling

Läs mer

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Socialstyrelsens register, hur kan de användas som komplement i kvalitetsregisterforskningen

Socialstyrelsens register, hur kan de användas som komplement i kvalitetsregisterforskningen Socialstyrelsens register, hur kan de användas som komplement i kvalitetsregisterforskningen Anna Dovärn 2016-11-29 Socialstyrelsens registerservice En servicefunktion som tar emot och expedierar databeställningar

Läs mer

Psykossjukdomar. Janet Cunningham ST-Läkare

Psykossjukdomar. Janet Cunningham ST-Läkare Psykossjukdomar Janet Cunningham ST-Läkare Psyko,ska,llstånd Schizofreni Schizoaffek,vt syndrom Schizofreniformt syndrom Kortvarig psykos Drogutlöst psykos Läkemedelsbe,ngad psykos Vid hjärnskador och

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Vårdprogram. psykossjukdomar

Vårdprogram. psykossjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Utredning, diagnostik och 1.0 Vårdprogram läkemedelsbehandling av schizofreni och andra psykossjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT

Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Resultatdata fö r patienter ur Kvalitetsregister ECT Från årsrapporten 2014 Innehåll 1. Antal ECT-behandlade och täckningsgrad... 2 2. Ålder och kön... 2 3. Behandlingstid och antal behandlingar... 3 4.

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Kodningskvalitet. Kvalitetsansvarig

Patientregistret. Anders Jacobsson. Kodningskvalitet. Kvalitetsansvarig Patientregistret Kodningskvalitet Anders Jacobsson Kvalitetsansvarig KODNINGSKVALITET I PATIENTREGISTRET Det blir bättre! b Skillnader mellan verksamheter Skillnader mellan landsting Vi kan bli

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Nationella indikatorer för f r God vårdv

Nationella indikatorer för f r God vårdv Nationella indikatorer för f r God vårdv Birgitta Lindelius Enheten för öppna jämförelser Avdelningen för statistik och utvärdering birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Nationella indikatorer för f r

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård Indikatorer Bilaga A Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer