SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 maj 2010 kl Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 12 maj under 14 dagars tid. Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från byggnadskontoret i Sund Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 29 april 2010 Kommuntekniker Rune Backman Byggnadsinspektör Erik Nordback BTN 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 BTN 39 PROTOKOLLJUSTERING... 3 BTN 40 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 BTN 41 BYGGLOV Eva-Charlotte Rusk, Hulta 4:9, Nybyggnad av gäststuga BTN 42 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Ändring av vägnamn... 5 BTN 43 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan. 6 BTN 44 RÄKENSKAPER Återbetalning av avgifter på elfakturor... 7 BTN 45 RÄKENSKAPER Betalning av ränta på återbetald del av elfakturor BTN 46 RÄKENSKAPER Kompensation för sveda och värk pga felaktiga elfakturor BTN 47 AVFALLSHANTERINGEN Bevis på betald avgift och villkor för komposteringsrabatt BTN 48 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen BTN 49 DELGIVNINGSÄRENDEN... BTN 50 RÄKENSKAPER Anhållan om ersättning BTN 51 UTLÅTANDE Strategi för uppsättande av vattenskyddsområden Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby Torsdagen den 6 maj kl. 19:00- Närvarande: (N) Johanna Wikström ordförande (N) Lars-Ove Blomqvist viceordförande (N) Agneta Göstas ledamot (N) Dan Mattsson ledamot (N) Mikael Wennström ledamot (N) Robert Andersson ersättare Gunilla Gustafsson ersättare Dorita Lindholm ersättare Anders Jansson ersättare Per-Ove Karlsson ersättare Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör (N) Rune Backman kommuntekniker (N) Christian Wiklund kommunstyrelsens representant Christer Mattsson kommunstyrelseordförande Marika Willstedt ekonomichef (N) Ärenden: Protokollet justerat: Johanna Wikström Erik Nordback Rune Backman Ordförande sekreterare BN sekreterare TN Lars-Ove Blomqvist Protokolljusterare Dan Mattsson Protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende:

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 BTN 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. BTN 39 PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 12 maj under 14 dagars tid. Till att justera protokollet utsågs Lars-Ove Blomqvist och Dan Mattsson. BTN 40 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslistan kompletterades med följande ärenden: Begäran om ersättning. Utlåtande, Strategi för upprättande av vattenskyddsområden.

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 BTN 41 BYGGLOV Eva-Charlotte Rusk, Hulta 4:9, Nybyggnad av gäststuga. Eva-Charlotte Rusk anhåller om bygglov för uppförande av en 14 m 2 stor gäststuga på lägenheten Österåker RNr 4:9 i Hulta. Tomtens storlek uppgår till m 2 och är sen tidigare bebyggd med ett torp på ca 70 m 2, lillstuga på ca 40 m 2 och ett uthus. Byggnadsrätten är inte begränsande. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det med beaktande av byggnadsåtgärden kan anses vara uppenbart onödigt. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-6 BESLUT: Nämnden beslöt enligt förslag.

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 BTN 42 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Ändring av vägnamn Kst 273 Egentliga Finlands lantmäteribyrå på Åland har den inkommit med ett brev angående vägnamnen i kommunen. Lantmäteribyrån konstaterar att det vid granskning av kommunernas adressuppgifter framkommit att vägnamnet Norrgårdsvägen förekommer både i Mångstekta och Hulta. För att det inte skall bli några förväxlingar, i samband med utryckningar av sjuktransporter, brand eller andra räddningsoperationer uppmanar lantmäteriverket kommunen att ändra något av vägnamnen så att det inte finns två vägar med samma namn i kommunen. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden, för förslag vilken väg som bör byta namn och vilket namn vägen bör få. BTN 125 Kst beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 11/ Norrgårdsvägen i Hulta fick sitt namn år 1997 i samband med att vägarna i kommunen namngavs då det nya adressystemet infördes. Vid vägen finns tre adresser 6, 8 och 10. Norrgårdsvägen i Mångstekta fick sitt namn år 2005 på en anhållan från de boende vid vägen. Denna sträcka var tidigare en del av Hultavägen men när sträckningen för Hultavägen ändrades erfordrades ett nytt namn för vägavsnittet. Vid vägen finns i dag fyra adresser 9, 10, 14 och 18. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden konstaterar att ett av vägnamnen måste ändras till ett namn som inte finns i kommunen sen tidigare. Nämnden besluter i enlighet med 28 i förvaltningslagen höra de berörda i frågan och samtidigt ge dem möjlighet att komma med nytt namnförslag på vägen som utgör deras adress. BTN 42 BESLUT: Nämnden beslöt ge Lindemansvägen som förslag till nytt vägnamn i stället för Norrgårdsvägen i Mångstekta. I övrigt omfattades byggnadsinspektörens förslag De boende längs Norrgårdsvägen i Mångstekta har inkommit med ett svar på utsänt brev om hörande (bilaga 1). Av svarsbrevet framgår att man inte är intresserad av namnbyte på vägen och att det inte är nödvändigt med något namnbyte då man kan ange Norrgårdsvägen Mångstekta till alarmcentralen. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden sänder en förfrågan om namnändring med förslag till de som har Norrgårdsvägen i Hulta som adress. BESLUT Nämnden beslöt höra de boende vid Norrgårdsvägen i Hulta.

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 BTN 43 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan. BTN 114 Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan BESLUT: Anhållan avslås BTN 43 Genom överenskommelse med bilägarens juridiska ombud ersätts halva skadan på bilen av kommunen. Kommunteknikerns förslag: Hela skadan beräknas till 675,50. Kommunen ersätter halva skadan eller 337,75. Förslaget godkänns och ersättning utbetalas för att ärendet inte skall föras vidare. BESLUT: Enligt förslag.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 BTN 44 RÄKENSKAPER Återbetalning av avgifter på elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Kommunteknikerns förslag: Fakturorna omräknas och godkänns av Sven-Erik Östergård varefter återbetalning till Sven-Erik sker. BESLUT: Enligt förslag.

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 BTN 45 RÄKENSKAPER Betalning av ränta på återbetald del av elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Sven-Erik Östergård begär även ränta på pengarna han genom att betala kommunens el, på detta sätt har lånat till kommunen. Sven-Erik anser dock att han inte frivilligt lånat pengar åt kommunen utan snarare varit tvungen att göra så för att få även egen el betald. Han anser sig då vara berättigad till en högre ränta än normal bankränta på lån. Kommunteknikerns förslag: Föreslår att Sven-Erik Östergård erhåller en ränta om 7 %. Bankränta på lån för den tid han bott i lägenheten är ca 3 %. BESLUT: Enligt förslag.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 BTN 46 RÄKENSKAPER Kompensation för sveda och värk pga felaktiga elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Då Sven-Erik Östergård under hela den tid han bott i lägenhet nr. 16 på Tallgården betalat även kommunens del av elfakturor, så begär han kompensation för sveda och värk. Kommunteknikerns förslag: Som kompensation för sveda och värk efterskänks Sven-Erik Östergård en månadshyra för lägenheten. BESLUT: Enligt förslag.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 BTN 47 BTN 37 AVFALLSHANTERINGEN Bevis på betald avgift och villkor för komposteringsrabatt För att inte avfallshanteringen i Sunds Kommun skall bli övermäktig att kontrollera och hantera med vem som har rätt att föra avfall till den bemannade återvinningsstationen, behöver någon form av bevismärke finnas. Det här märket fungerar samtidigt som bevis på att årsavgiften är betald. Märket delas således inte heller ut till fastigheterna förrän man kunnat konstatera att årsavgiften är betald. På bevismärket framkommer fastighetens registernummer samt fastighetens ägare. Bevismärket har storleken av t.ex. ett bankkort, så ryms det bra i plånboken. Det organiska hushållsavfallet komposteras vid fastigheten. Kommunen kommer även att tillhandahålla kärl för mottagning av organiskt hushållsavfall vid återvinningscentralen. Härifrån sköter sedan kommunen om att det biologiska avfallet förs till en godkänd kompostanläggning för slutbehandling. Den som samlar sitt biologiska avfall på sin fastighet ömbesörjer själv att det förs till återvinningscentralen. En godkänd kompost är en sluten behållare med lock gjord för ändamålet. Det här för att inte skadedjur så som råttor o.d. skall dras till komposten. En öppen komposthög eller att mata husdjur med kompost, är inte en godkänd kompost. Då man kan visa att man har en godkänd kompost så har man rätt till komposteringsrabatt. Kommunteknikerns förslag: Förslaget att ett bevismärke görs godkänns. Förslaget för vad en godkänd kompost för att åtnjuta komposteringsrabatt är godkänns. BESLUT Förslaget godkännes att bevismärken görs där fastighetens registernummer framkommer. Förslaget vad en godkänd kompost är godkänns med ändringen i texten eller att mata husdjur stryks så meningen lyder: En öppen komposthög är inte en godkänd kompost. BTN 47 ÄNDRING AV BESLUT I 37 GÄLLANDE BEVISMÄRKEN. Det har vid närmare kontroll och diskussion visat sig att om man använder fastigheternas registernummer så kommer det att finnas flera fastigheter på samma fastighetsnummer då det bl.a. finns stora outbrutna områden. Bättre är att använda fastighetens näradress för att fastställa vilken fastighet det gäller.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kommunteknikerns förslag: Föreslår att det tidigare beslutet i 37 gällande bevismärken för att man betalt årsavgift för avfallshanteringen ändras så att det på kortet står fastighetens näradress i stället för fastighetens registernummer. BESLUT: På bevismärket skall stå fastighetens näradress samt fastighetsägarens namn.

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 BTN 48 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen Förslag till värmeleveransavtal: 1. AVTALSPARTER Sunds Kommun (härmed kallad köpare) och Alandia Flis & Värme Ab FOnr: (härmed kallad säljare) har fölljande avtal slutits. Köparens kontaktperson: Kommuntekniker i Sunds Kommun tel Säljarens kontaktperson: Ove Nordström tel eller AVTALSOBJEKT Genom detta dokument avtalas om leverans av värmeenergi för uppvärmning till Sunds skola m.fl. byggnader. 3. AVTALSHANDLINGAR Anläggningen följer gällande lagstiftning. I offerten ingår mätutrustning för energin, även drift och underhåll under avtalstiden. Anläggningen byggs separat ifrån den nuvarande och är säljarens egendom även efter kontraktstidens utgång. Efter 10 år är kontraktstiden fortlöpande med 1 års uppsägningstid för vardera parten. Bränslet är åländskt producerad biomassa, skogsflis, återvunnet träemballage och restvirke. 4. PRODUKTION AV VÄRME Säljaren förbinder sig att leverera den värmeenergi som behövs för uppvärmning av köparens fastigheter vi Sunds skola m.fl. byggnader. 5. SÄLJARENS ÅTAGANDEN - säljaren bygger värmecentral på minst 350 kw, utför elanslutning, energimätare, flislager mm. - svarar för och bekostar anskaffning, installation, drift och underhåll av den utrustning som erfordras för att fullgöra sitt åtagande. - Äger samtliga av säljaren installerad utrustning inom säljarens ansvarsområde. - Svara för att erforderliga tillstånd införskaffas innan installation och igångkörning påbörjas. - Svara för att de vi installationstillfället gällande lagar och bestämmelser uppfylls vid installationstillfället. - Förbinder sig att tillhandahålla värmevatten i sådan mängd att fastigheternas, i dess omfattning vid avtalets ingående, behov av uppvärmning och tappvarmvattenberedning tillgodoses enligt överenskommelse. - Säljarens ansvar för arbetsledning och arbetarskydd för byggande och drift av värmecentralen.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 - Svarar för att säljarens anläggningar bortforslas efter avtalstidens utgång, om inte avtalsparterna överenskommer om fortsättning av avtalet eller inlösen av köparen. - Ansvarar för att omgivningen vid värmecentralen som är berörda av detta avtal hålls städad. 6. KÖPARENS ÅTAGANDE - svarar för drift och skötsel av all utrustning som är belägen utanför värmecentralen. - Lämnar säljaren tillgång till såväl mark som driftsutrymme för att säljaren skall kunna fullgöra sina åtaganden. Säljaren har härmed rätt att på fastigheten transportera bränsle. - Sökande av byggnadstillstånd, elmatning och elförbrukning lika som vattenkoppling (för brandsläckningsutrustning) inkl. förbrukning bekostas av beställaren. - Svara för reservvärme vid behov (befintliga oljepannor) - Vägunderhåll och plogning vid behov. 7. ANSVAR Brister avtalspart i fullgörandet av vad som åligger avtalspart enligt detta avtal ska denna skada ersättas. 8. AVTALSTID Detta avtal träder ikraft det datum det undertecknas av båda avtalsparter. Avtalstiden är 10 år och efter det med 1 års uppsägningstid av bägge parter. 9. ERSÄTTNINGAR Avgift för levererad värme till fastigheten anges i MWh, exkl. mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 10. FÖRÄNDRINGAR I UTFÖRANDE FÖR DRIFTEN Om förutsättningar för drift av värmeproduktionsanläggningen ändras på grund av myndighetsbeslut, som innebär tillkommande eller avgående skatter och/eller avgifter, ska detta belastas respektive gottskrivas köparen. 11. ERSÄTTNINGAR Kontraktet tecknas till fast pris. Priset är bundet enligt konsumentprisindex med prisjustering 1 gång per år. Vid kommunalborgen på 70% av = så är värmepriset 58 /MWh Köparen har värmecentralen som säkerhet för borgensumman, säljaren står för alla kostnader vid uppgörande av bankavtal. Priset utan kommunalborgen är 62 /MWh. 12. MÄTNING Förbrukad energimängd konstateras genom avläsning av den av säljaren installerade energimätaren. Mätningsanordningen skall motsvara till sin byggnad och noggrannhet allmänna normer. För eventuella kontrollkostnader av mätaren svarar den part som bett om kontrollmätningen ifall mätresultatet visar att mätutrustningen är i skick, i annat fall säljaren. Mätningen är korrekt om felet vid 25%, 50% och 75% av

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 flödet vid 25 graders temperaturskillnad är mindre än eller lika med 5%. Mätningsfelet beaktas i faktureringen från den tidpunkt mätningsfelet beräknas ha uppstått. Ingen ränta uppbärs för korrigeringsräknigen. 13. LEVERANSVILLKOR Säljaren förbinder sig att producera och köparen förbinder sig att köpa all den energi som årligen förbrukas mellan 1 september till 31 maj därpå följande år i fastighetens värmesystem. Sommar enligt överenskommelse. 14. AVBROTT Planerat avbrott skall ske i samråd mellan avtalsparterna, så att avbrottet vållar minsta möjliga störning för köparen eller säljaren. Vid avbrott i leveransen p.g.a. driftstörning i värmeproduktionen ska säljaren skyndsamt undanröja orsaken till störningen och omedelbart meddela köparen när felet upptäcks och dels när det samma är undanröjt. 15. BETALNINGSVILLKOR Faktureringen av energimängden sker en gång i månaden och ska baseras på villkoret för mätning enligt punkt 13 och faktureras i efterskott. Betalninge erläggs 14 dagar från fakturans datering. På försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 16. FÖRSÄKRING Avtalsparterna ansvarar för att respektive avtalsparts sida om leveransgränsen hålles lagstadgade försäkringar. 17. TVISTER Eventuella tvister om avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna och i andra hand i Ålands tingsrätt. 18. HÄVNING AV AVTALET Köparen har rätt att häva kontraktet med tre månaders uppsägningstid om säljaren inte kan leverera värme enligt avtalet och då denna situation sannolikt fortsätter i över tre månader Säljaren har rätt att häva avtalet med tre månaders uppsägningstid då värmeleveranserna blir omöjliga eller en orimlig belastning och detta inte beror på säljaren, samt att situationen sannolikt fortsätter i tre månader. Säljaren kan också häva avtalet ifall köparen försummat sina räkningar i tre månader. Säljaren är skyldig att meddela om väsentliga förändringar i värmeleveranserna en månad på förhand. 19. ÖVERFÖRING AV DETTA AVTAL TILL TREDJE PART. Detta avtal får inte överföras till tredje person utan köparens skriftliga godkännande. Vid överföring av avtalet gäller samma villkor för den tredje parten. 20. BILAGOR TILL DETTA AVTAL. Ritningar över värmecentralen.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kommunteknikerns förslag: Föreslår för styrelsen att förslaget till avtal godkännes på så sätt att enligt punkt 11, kommunen går inför kommunal borgen om 70% av och köper då värme till ett pris av 58 /MWh. BESLUT: Enligt förslag Kst 75 KD:s förslag. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till avtal och föreslå för kommunfullmäktige att kommunen beviljar borgen för flisvärmeverket om totalt euro. Kst beslut: Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet för att få en kostnadsjämförelse och en diskussion med företaget, om att borgen bör upphöra om avtalet hävs. Martin Nilsson förklarade jäv vid behandlingen av ärendet, vilket godkändes och avlägsnade sig under behandling. BTN 48 I avtalets punkt 11. görs tillägget i texten att om avtalet hävs så upphör även borgen samtidigt. I avtalets punkt 8. ändras avtalstiden från 10 år till 5 år. Förslag: BESLUT: I avtalets punkt 11 ändras texten så att om avtalet hävs så upphör även borgen. I avtalets punkt 8 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år I avtalets punkt 3 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år Riktlinjerna för EU:s upphandlingsdirektiv gällande fortlöpande avtal kontrolleras till styrelsens möte.

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 BTN 49 Delgivningsärenden Kommunstyrelsens beslut 16 av den 8 februari 2010 gällande anhållan om möjligheter att förbättra kanalen mellan västra och östra Kyrksundet. BESLUT Ärendet antecknades för kännedom. Nämnden gör ett besök på platsen inför att ärendet tas upp till behandling..

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Btn 50 RÄKENSKAPER Begäran om ersättning. Vid byggande av avlopp i kommunen har det i Tosarby vid Ros-Marie Lundberg, Kastelholms Gästhem, varit mest fördelaktigt att gå in på hennes mark och koppla in en grannes avloppsledning på befintlig avloppsledning som finns på Ros-Marie Lundbergs mark. Denna avloppsledning och brunn har Ros-Marie bekostat själv. Sträckningen över Ros-Maries mark är uppmätt till 92 meter. Grävningarna går dels över gården och dels över trädgården. Ros-Marie Lundberg har gett sitt tillstånd till att man får gräva på hennes mark. Ros-Marie Lundberg begär nu ersättning för hälften av grävningsarbetena eller 45 meter och en kostnad om 50 /meter. Totalt 2.250,00. Kommunteknikerns förslag. Föreslår att ersättningen beviljas då man gått över Ros-Marie Lundbergs mark och man nu kopplat in en annan fastighets avlopp på den avloppsledning som går från Ros- Maries fastighet. BESLUT: Enligt förslag. Ansvaret för ledningen från inkopplingspunkten vilar på kommunen.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 BTN 51 Utlåtande, Strategi för upprättande av vattenskyddsområden Under perioden januari 2010 har landskapsregeringen genomfört utskick av remissversioner gällande föreskrifter för vattenskyddsområden och haft informationsoch diskussionsmöten gällande dricksvattenskydd. Syftet är att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv ett flergenerationsperspektiv. Arbetet för att säkra dricksvattenskyddet måste nu gå in i en mer aktiv fas. I detta utskick presenteras ett förslag på hur det fortsatta arbetet kan genomföras. I bilaga 1 presenteras ett förslag till dricksvattenstrategi med fortsatt arbete. Förslaget går i korthet ut på att vatten-bolagen/-sammanslutningarna påbörjar arbetet genom att kontakta alla berörda inom sitt vattenområde/kommun för att påbörja förankringsarbetet. Inledande dialog och samråd är mycket viktiga (se punkt 1 i genomförandeplanen, bilaga 1). Under förutsättning att vatten-bolagen/sammanslutningar godkänner detta upplägg så kommer landskapsregeringen att anordna ett första avstämningsmöte i höst. Förhoppningen är att ni tills dess har påbörjat de inledande dialoger och samråd som behövs, eller åtminstone har en plan för detta. Landskapsregeringen kommer att finnas tillhands för diskussioner, rådgivning, informationsmöten och kan medverka till att ta fram underlag under hela processen. Landskapsregeringen önskar få in synpunkter från dricksvatten-bolagen/ - sammanslutningarna och andra berörda gällande dricksvattenstrategin i bilaga 1, inom maj månad. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden förordar inför kommunstyrelsen förslaget till strategi för skydd av dricksvattenområden med följande tillägg: Landskapsregeringen med sin specialkompetens inom området bör inta en aktiv och drivande roll i genomförandet av dricksvattenskyddet. Vattenbolagen frånsett Ålands vatten har inte de resurserna och det specialkunnande som erfordras för att själva kunna förverkliga ett långsiktigt dricksvattenskydd. Risken är i annat fall att vattenbolagen måste anlita dyra alternativt oseriösa konsulter som ej följer av landskapsregeringen uppgjorda riktlinjer. BESLUT Nämnden beslöt omfatta byggnadsinspektörens förslag.

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas.

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar, när anslutningen och överföringen avser näringsverksamhet eller annan likartad

Läs mer

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.00

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.00 Kraftvärme Styrelsesammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-15 1(6) Plats och tid Beslutande Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.00 Lars-Olof Sandberg, ordförande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer