SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 maj 2010 kl Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 12 maj under 14 dagars tid. Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från byggnadskontoret i Sund Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 29 april 2010 Kommuntekniker Rune Backman Byggnadsinspektör Erik Nordback BTN 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 BTN 39 PROTOKOLLJUSTERING... 3 BTN 40 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 BTN 41 BYGGLOV Eva-Charlotte Rusk, Hulta 4:9, Nybyggnad av gäststuga BTN 42 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Ändring av vägnamn... 5 BTN 43 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan. 6 BTN 44 RÄKENSKAPER Återbetalning av avgifter på elfakturor... 7 BTN 45 RÄKENSKAPER Betalning av ränta på återbetald del av elfakturor BTN 46 RÄKENSKAPER Kompensation för sveda och värk pga felaktiga elfakturor BTN 47 AVFALLSHANTERINGEN Bevis på betald avgift och villkor för komposteringsrabatt BTN 48 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen BTN 49 DELGIVNINGSÄRENDEN... BTN 50 RÄKENSKAPER Anhållan om ersättning BTN 51 UTLÅTANDE Strategi för uppsättande av vattenskyddsområden Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby Torsdagen den 6 maj kl. 19:00- Närvarande: (N) Johanna Wikström ordförande (N) Lars-Ove Blomqvist viceordförande (N) Agneta Göstas ledamot (N) Dan Mattsson ledamot (N) Mikael Wennström ledamot (N) Robert Andersson ersättare Gunilla Gustafsson ersättare Dorita Lindholm ersättare Anders Jansson ersättare Per-Ove Karlsson ersättare Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör (N) Rune Backman kommuntekniker (N) Christian Wiklund kommunstyrelsens representant Christer Mattsson kommunstyrelseordförande Marika Willstedt ekonomichef (N) Ärenden: Protokollet justerat: Johanna Wikström Erik Nordback Rune Backman Ordförande sekreterare BN sekreterare TN Lars-Ove Blomqvist Protokolljusterare Dan Mattsson Protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende:

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 BTN 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. BTN 39 PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 12 maj under 14 dagars tid. Till att justera protokollet utsågs Lars-Ove Blomqvist och Dan Mattsson. BTN 40 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslistan kompletterades med följande ärenden: Begäran om ersättning. Utlåtande, Strategi för upprättande av vattenskyddsområden.

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 BTN 41 BYGGLOV Eva-Charlotte Rusk, Hulta 4:9, Nybyggnad av gäststuga. Eva-Charlotte Rusk anhåller om bygglov för uppförande av en 14 m 2 stor gäststuga på lägenheten Österåker RNr 4:9 i Hulta. Tomtens storlek uppgår till m 2 och är sen tidigare bebyggd med ett torp på ca 70 m 2, lillstuga på ca 40 m 2 och ett uthus. Byggnadsrätten är inte begränsande. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det med beaktande av byggnadsåtgärden kan anses vara uppenbart onödigt. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-6 BESLUT: Nämnden beslöt enligt förslag.

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 BTN 42 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Ändring av vägnamn Kst 273 Egentliga Finlands lantmäteribyrå på Åland har den inkommit med ett brev angående vägnamnen i kommunen. Lantmäteribyrån konstaterar att det vid granskning av kommunernas adressuppgifter framkommit att vägnamnet Norrgårdsvägen förekommer både i Mångstekta och Hulta. För att det inte skall bli några förväxlingar, i samband med utryckningar av sjuktransporter, brand eller andra räddningsoperationer uppmanar lantmäteriverket kommunen att ändra något av vägnamnen så att det inte finns två vägar med samma namn i kommunen. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden, för förslag vilken väg som bör byta namn och vilket namn vägen bör få. BTN 125 Kst beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 11/ Norrgårdsvägen i Hulta fick sitt namn år 1997 i samband med att vägarna i kommunen namngavs då det nya adressystemet infördes. Vid vägen finns tre adresser 6, 8 och 10. Norrgårdsvägen i Mångstekta fick sitt namn år 2005 på en anhållan från de boende vid vägen. Denna sträcka var tidigare en del av Hultavägen men när sträckningen för Hultavägen ändrades erfordrades ett nytt namn för vägavsnittet. Vid vägen finns i dag fyra adresser 9, 10, 14 och 18. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden konstaterar att ett av vägnamnen måste ändras till ett namn som inte finns i kommunen sen tidigare. Nämnden besluter i enlighet med 28 i förvaltningslagen höra de berörda i frågan och samtidigt ge dem möjlighet att komma med nytt namnförslag på vägen som utgör deras adress. BTN 42 BESLUT: Nämnden beslöt ge Lindemansvägen som förslag till nytt vägnamn i stället för Norrgårdsvägen i Mångstekta. I övrigt omfattades byggnadsinspektörens förslag De boende längs Norrgårdsvägen i Mångstekta har inkommit med ett svar på utsänt brev om hörande (bilaga 1). Av svarsbrevet framgår att man inte är intresserad av namnbyte på vägen och att det inte är nödvändigt med något namnbyte då man kan ange Norrgårdsvägen Mångstekta till alarmcentralen. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden sänder en förfrågan om namnändring med förslag till de som har Norrgårdsvägen i Hulta som adress. BESLUT Nämnden beslöt höra de boende vid Norrgårdsvägen i Hulta.

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 BTN 43 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan. BTN 114 Anhållan om ersättning för skador i bilen på grund av grop i vägbanan BESLUT: Anhållan avslås BTN 43 Genom överenskommelse med bilägarens juridiska ombud ersätts halva skadan på bilen av kommunen. Kommunteknikerns förslag: Hela skadan beräknas till 675,50. Kommunen ersätter halva skadan eller 337,75. Förslaget godkänns och ersättning utbetalas för att ärendet inte skall föras vidare. BESLUT: Enligt förslag.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 BTN 44 RÄKENSKAPER Återbetalning av avgifter på elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Kommunteknikerns förslag: Fakturorna omräknas och godkänns av Sven-Erik Östergård varefter återbetalning till Sven-Erik sker. BESLUT: Enligt förslag.

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 BTN 45 RÄKENSKAPER Betalning av ränta på återbetald del av elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Sven-Erik Östergård begär även ränta på pengarna han genom att betala kommunens el, på detta sätt har lånat till kommunen. Sven-Erik anser dock att han inte frivilligt lånat pengar åt kommunen utan snarare varit tvungen att göra så för att få även egen el betald. Han anser sig då vara berättigad till en högre ränta än normal bankränta på lån. Kommunteknikerns förslag: Föreslår att Sven-Erik Östergård erhåller en ränta om 7 %. Bankränta på lån för den tid han bott i lägenheten är ca 3 %. BESLUT: Enligt förslag.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 BTN 46 RÄKENSKAPER Kompensation för sveda och värk pga felaktiga elfakturor. Sven-Erik Östergård flyttade den in i lägenhet nr.16 på Tallgården.Vid olika tillfällen har han reagerat på att elförbrukningen och elfakturorna är onormalt höga. I början av året 2010 tog han kontakt med kommunteknikern. Saken undersöktes och det konstaterades att en del av Tallgårdens utomhusel så som motorvärmaruttag samt vägbelysning är kopplad till lägenhet nr. 16:s elmätare. Den var omkoppling av elen gjord så att nu är endast lägenhetens egen el inkopplad på mätaren och den övriga utomhuselen på Tallgårdens fastighetsmätare. För den tid som Sven-Erik Östergård bott i lägenheten skall återbetalas den del av elfakturorna som hör till kommunen. Tillsammans med representant från Ålands Elandelslag har beräknats hur stor del som är Sven-Eriks egen förbrukning och hur stor del som är kommunens. Enligt detta omräknas fakturorna. Då Sven-Erik Östergård under hela den tid han bott i lägenhet nr. 16 på Tallgården betalat även kommunens del av elfakturor, så begär han kompensation för sveda och värk. Kommunteknikerns förslag: Som kompensation för sveda och värk efterskänks Sven-Erik Östergård en månadshyra för lägenheten. BESLUT: Enligt förslag.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 BTN 47 BTN 37 AVFALLSHANTERINGEN Bevis på betald avgift och villkor för komposteringsrabatt För att inte avfallshanteringen i Sunds Kommun skall bli övermäktig att kontrollera och hantera med vem som har rätt att föra avfall till den bemannade återvinningsstationen, behöver någon form av bevismärke finnas. Det här märket fungerar samtidigt som bevis på att årsavgiften är betald. Märket delas således inte heller ut till fastigheterna förrän man kunnat konstatera att årsavgiften är betald. På bevismärket framkommer fastighetens registernummer samt fastighetens ägare. Bevismärket har storleken av t.ex. ett bankkort, så ryms det bra i plånboken. Det organiska hushållsavfallet komposteras vid fastigheten. Kommunen kommer även att tillhandahålla kärl för mottagning av organiskt hushållsavfall vid återvinningscentralen. Härifrån sköter sedan kommunen om att det biologiska avfallet förs till en godkänd kompostanläggning för slutbehandling. Den som samlar sitt biologiska avfall på sin fastighet ömbesörjer själv att det förs till återvinningscentralen. En godkänd kompost är en sluten behållare med lock gjord för ändamålet. Det här för att inte skadedjur så som råttor o.d. skall dras till komposten. En öppen komposthög eller att mata husdjur med kompost, är inte en godkänd kompost. Då man kan visa att man har en godkänd kompost så har man rätt till komposteringsrabatt. Kommunteknikerns förslag: Förslaget att ett bevismärke görs godkänns. Förslaget för vad en godkänd kompost för att åtnjuta komposteringsrabatt är godkänns. BESLUT Förslaget godkännes att bevismärken görs där fastighetens registernummer framkommer. Förslaget vad en godkänd kompost är godkänns med ändringen i texten eller att mata husdjur stryks så meningen lyder: En öppen komposthög är inte en godkänd kompost. BTN 47 ÄNDRING AV BESLUT I 37 GÄLLANDE BEVISMÄRKEN. Det har vid närmare kontroll och diskussion visat sig att om man använder fastigheternas registernummer så kommer det att finnas flera fastigheter på samma fastighetsnummer då det bl.a. finns stora outbrutna områden. Bättre är att använda fastighetens näradress för att fastställa vilken fastighet det gäller.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kommunteknikerns förslag: Föreslår att det tidigare beslutet i 37 gällande bevismärken för att man betalt årsavgift för avfallshanteringen ändras så att det på kortet står fastighetens näradress i stället för fastighetens registernummer. BESLUT: På bevismärket skall stå fastighetens näradress samt fastighetsägarens namn.

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 BTN 48 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen Förslag till värmeleveransavtal: 1. AVTALSPARTER Sunds Kommun (härmed kallad köpare) och Alandia Flis & Värme Ab FOnr: (härmed kallad säljare) har fölljande avtal slutits. Köparens kontaktperson: Kommuntekniker i Sunds Kommun tel Säljarens kontaktperson: Ove Nordström tel eller AVTALSOBJEKT Genom detta dokument avtalas om leverans av värmeenergi för uppvärmning till Sunds skola m.fl. byggnader. 3. AVTALSHANDLINGAR Anläggningen följer gällande lagstiftning. I offerten ingår mätutrustning för energin, även drift och underhåll under avtalstiden. Anläggningen byggs separat ifrån den nuvarande och är säljarens egendom även efter kontraktstidens utgång. Efter 10 år är kontraktstiden fortlöpande med 1 års uppsägningstid för vardera parten. Bränslet är åländskt producerad biomassa, skogsflis, återvunnet träemballage och restvirke. 4. PRODUKTION AV VÄRME Säljaren förbinder sig att leverera den värmeenergi som behövs för uppvärmning av köparens fastigheter vi Sunds skola m.fl. byggnader. 5. SÄLJARENS ÅTAGANDEN - säljaren bygger värmecentral på minst 350 kw, utför elanslutning, energimätare, flislager mm. - svarar för och bekostar anskaffning, installation, drift och underhåll av den utrustning som erfordras för att fullgöra sitt åtagande. - Äger samtliga av säljaren installerad utrustning inom säljarens ansvarsområde. - Svara för att erforderliga tillstånd införskaffas innan installation och igångkörning påbörjas. - Svara för att de vi installationstillfället gällande lagar och bestämmelser uppfylls vid installationstillfället. - Förbinder sig att tillhandahålla värmevatten i sådan mängd att fastigheternas, i dess omfattning vid avtalets ingående, behov av uppvärmning och tappvarmvattenberedning tillgodoses enligt överenskommelse. - Säljarens ansvar för arbetsledning och arbetarskydd för byggande och drift av värmecentralen.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 - Svarar för att säljarens anläggningar bortforslas efter avtalstidens utgång, om inte avtalsparterna överenskommer om fortsättning av avtalet eller inlösen av köparen. - Ansvarar för att omgivningen vid värmecentralen som är berörda av detta avtal hålls städad. 6. KÖPARENS ÅTAGANDE - svarar för drift och skötsel av all utrustning som är belägen utanför värmecentralen. - Lämnar säljaren tillgång till såväl mark som driftsutrymme för att säljaren skall kunna fullgöra sina åtaganden. Säljaren har härmed rätt att på fastigheten transportera bränsle. - Sökande av byggnadstillstånd, elmatning och elförbrukning lika som vattenkoppling (för brandsläckningsutrustning) inkl. förbrukning bekostas av beställaren. - Svara för reservvärme vid behov (befintliga oljepannor) - Vägunderhåll och plogning vid behov. 7. ANSVAR Brister avtalspart i fullgörandet av vad som åligger avtalspart enligt detta avtal ska denna skada ersättas. 8. AVTALSTID Detta avtal träder ikraft det datum det undertecknas av båda avtalsparter. Avtalstiden är 10 år och efter det med 1 års uppsägningstid av bägge parter. 9. ERSÄTTNINGAR Avgift för levererad värme till fastigheten anges i MWh, exkl. mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 10. FÖRÄNDRINGAR I UTFÖRANDE FÖR DRIFTEN Om förutsättningar för drift av värmeproduktionsanläggningen ändras på grund av myndighetsbeslut, som innebär tillkommande eller avgående skatter och/eller avgifter, ska detta belastas respektive gottskrivas köparen. 11. ERSÄTTNINGAR Kontraktet tecknas till fast pris. Priset är bundet enligt konsumentprisindex med prisjustering 1 gång per år. Vid kommunalborgen på 70% av = så är värmepriset 58 /MWh Köparen har värmecentralen som säkerhet för borgensumman, säljaren står för alla kostnader vid uppgörande av bankavtal. Priset utan kommunalborgen är 62 /MWh. 12. MÄTNING Förbrukad energimängd konstateras genom avläsning av den av säljaren installerade energimätaren. Mätningsanordningen skall motsvara till sin byggnad och noggrannhet allmänna normer. För eventuella kontrollkostnader av mätaren svarar den part som bett om kontrollmätningen ifall mätresultatet visar att mätutrustningen är i skick, i annat fall säljaren. Mätningen är korrekt om felet vid 25%, 50% och 75% av

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 flödet vid 25 graders temperaturskillnad är mindre än eller lika med 5%. Mätningsfelet beaktas i faktureringen från den tidpunkt mätningsfelet beräknas ha uppstått. Ingen ränta uppbärs för korrigeringsräknigen. 13. LEVERANSVILLKOR Säljaren förbinder sig att producera och köparen förbinder sig att köpa all den energi som årligen förbrukas mellan 1 september till 31 maj därpå följande år i fastighetens värmesystem. Sommar enligt överenskommelse. 14. AVBROTT Planerat avbrott skall ske i samråd mellan avtalsparterna, så att avbrottet vållar minsta möjliga störning för köparen eller säljaren. Vid avbrott i leveransen p.g.a. driftstörning i värmeproduktionen ska säljaren skyndsamt undanröja orsaken till störningen och omedelbart meddela köparen när felet upptäcks och dels när det samma är undanröjt. 15. BETALNINGSVILLKOR Faktureringen av energimängden sker en gång i månaden och ska baseras på villkoret för mätning enligt punkt 13 och faktureras i efterskott. Betalninge erläggs 14 dagar från fakturans datering. På försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 16. FÖRSÄKRING Avtalsparterna ansvarar för att respektive avtalsparts sida om leveransgränsen hålles lagstadgade försäkringar. 17. TVISTER Eventuella tvister om avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna och i andra hand i Ålands tingsrätt. 18. HÄVNING AV AVTALET Köparen har rätt att häva kontraktet med tre månaders uppsägningstid om säljaren inte kan leverera värme enligt avtalet och då denna situation sannolikt fortsätter i över tre månader Säljaren har rätt att häva avtalet med tre månaders uppsägningstid då värmeleveranserna blir omöjliga eller en orimlig belastning och detta inte beror på säljaren, samt att situationen sannolikt fortsätter i tre månader. Säljaren kan också häva avtalet ifall köparen försummat sina räkningar i tre månader. Säljaren är skyldig att meddela om väsentliga förändringar i värmeleveranserna en månad på förhand. 19. ÖVERFÖRING AV DETTA AVTAL TILL TREDJE PART. Detta avtal får inte överföras till tredje person utan köparens skriftliga godkännande. Vid överföring av avtalet gäller samma villkor för den tredje parten. 20. BILAGOR TILL DETTA AVTAL. Ritningar över värmecentralen.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kommunteknikerns förslag: Föreslår för styrelsen att förslaget till avtal godkännes på så sätt att enligt punkt 11, kommunen går inför kommunal borgen om 70% av och köper då värme till ett pris av 58 /MWh. BESLUT: Enligt förslag Kst 75 KD:s förslag. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till avtal och föreslå för kommunfullmäktige att kommunen beviljar borgen för flisvärmeverket om totalt euro. Kst beslut: Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet för att få en kostnadsjämförelse och en diskussion med företaget, om att borgen bör upphöra om avtalet hävs. Martin Nilsson förklarade jäv vid behandlingen av ärendet, vilket godkändes och avlägsnade sig under behandling. BTN 48 I avtalets punkt 11. görs tillägget i texten att om avtalet hävs så upphör även borgen samtidigt. I avtalets punkt 8. ändras avtalstiden från 10 år till 5 år. Förslag: BESLUT: I avtalets punkt 11 ändras texten så att om avtalet hävs så upphör även borgen. I avtalets punkt 8 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år I avtalets punkt 3 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år Riktlinjerna för EU:s upphandlingsdirektiv gällande fortlöpande avtal kontrolleras till styrelsens möte.

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 BTN 49 Delgivningsärenden Kommunstyrelsens beslut 16 av den 8 februari 2010 gällande anhållan om möjligheter att förbättra kanalen mellan västra och östra Kyrksundet. BESLUT Ärendet antecknades för kännedom. Nämnden gör ett besök på platsen inför att ärendet tas upp till behandling..

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Btn 50 RÄKENSKAPER Begäran om ersättning. Vid byggande av avlopp i kommunen har det i Tosarby vid Ros-Marie Lundberg, Kastelholms Gästhem, varit mest fördelaktigt att gå in på hennes mark och koppla in en grannes avloppsledning på befintlig avloppsledning som finns på Ros-Marie Lundbergs mark. Denna avloppsledning och brunn har Ros-Marie bekostat själv. Sträckningen över Ros-Maries mark är uppmätt till 92 meter. Grävningarna går dels över gården och dels över trädgården. Ros-Marie Lundberg har gett sitt tillstånd till att man får gräva på hennes mark. Ros-Marie Lundberg begär nu ersättning för hälften av grävningsarbetena eller 45 meter och en kostnad om 50 /meter. Totalt 2.250,00. Kommunteknikerns förslag. Föreslår att ersättningen beviljas då man gått över Ros-Marie Lundbergs mark och man nu kopplat in en annan fastighets avlopp på den avloppsledning som går från Ros- Maries fastighet. BESLUT: Enligt förslag. Ansvaret för ledningen från inkopplingspunkten vilar på kommunen.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 BTN 51 Utlåtande, Strategi för upprättande av vattenskyddsområden Under perioden januari 2010 har landskapsregeringen genomfört utskick av remissversioner gällande föreskrifter för vattenskyddsområden och haft informationsoch diskussionsmöten gällande dricksvattenskydd. Syftet är att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv ett flergenerationsperspektiv. Arbetet för att säkra dricksvattenskyddet måste nu gå in i en mer aktiv fas. I detta utskick presenteras ett förslag på hur det fortsatta arbetet kan genomföras. I bilaga 1 presenteras ett förslag till dricksvattenstrategi med fortsatt arbete. Förslaget går i korthet ut på att vatten-bolagen/-sammanslutningarna påbörjar arbetet genom att kontakta alla berörda inom sitt vattenområde/kommun för att påbörja förankringsarbetet. Inledande dialog och samråd är mycket viktiga (se punkt 1 i genomförandeplanen, bilaga 1). Under förutsättning att vatten-bolagen/sammanslutningar godkänner detta upplägg så kommer landskapsregeringen att anordna ett första avstämningsmöte i höst. Förhoppningen är att ni tills dess har påbörjat de inledande dialoger och samråd som behövs, eller åtminstone har en plan för detta. Landskapsregeringen kommer att finnas tillhands för diskussioner, rådgivning, informationsmöten och kan medverka till att ta fram underlag under hela processen. Landskapsregeringen önskar få in synpunkter från dricksvatten-bolagen/ - sammanslutningarna och andra berörda gällande dricksvattenstrategin i bilaga 1, inom maj månad. Byggnadsinspektörens förslag: Nämnden förordar inför kommunstyrelsen förslaget till strategi för skydd av dricksvattenområden med följande tillägg: Landskapsregeringen med sin specialkompetens inom området bör inta en aktiv och drivande roll i genomförandet av dricksvattenskyddet. Vattenbolagen frånsett Ålands vatten har inte de resurserna och det specialkunnande som erfordras för att själva kunna förverkliga ett långsiktigt dricksvattenskydd. Risken är i annat fall att vattenbolagen måste anlita dyra alternativt oseriösa konsulter som ej följer av landskapsregeringen uppgjorda riktlinjer. BESLUT Nämnden beslöt omfatta byggnadsinspektörens förslag.

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 13/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 november 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 10/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 oktober 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 8/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 28.6.2010, kl.19.00-20.35 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10. Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10. Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10 Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Fredagen den kl. 19:00 21.00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 33 Kallelse och beslutförhet TN 34 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 6/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 1 september 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 9 oktober 2014 Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 169 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 15 oktober 2014

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 1 Kallelse och beslutförhet TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 5/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 19.4.2010, kl.19.00-22.10 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer