SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 september 2013 kl Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 18 september under 14 dagars tid. Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från byggnadskontoret i Sund Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 5 september 2013 Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback BTN 79 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 BTN 80 PROTOKOLLJUSTERING... 3 BTN 81 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 BTN 82 BYGGLOV Christel Forsgård, Tranvik 5:24, Nybyggnad av fritidshus BTN 83 BYGGLOV Christel Forsgård, Tranvik 5:24, Nybyggnad av bastustuga BTN 84 BYGGLOV Jens och Barbro Andersén, Kulla 2:4, Nybyggnad av garage och stall BTN 85 RÄKENSKAPER Snöplogningsavgift för privata infarter vintern BTN 86 FASTIGHETER Komplettering och ombyggnad avloppsanläggningar vid kommungården och Stenbacka hyreshus BTN 87 FASTIGHETER Energiförbättrande åtgärder, värmepumpsinstallation i Stenbacka hyreshus BTN 88 VÄG- OCH TRAFIKÄRENDEN Ytbeläggning av Svensbölevägen BTN 89 VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR Fastigheter med dispens som ännu inte anslutit sig till det kommunala ledningsnätet där det är utbyggt BTN 90 FASTIGHETER Ny entreprenör för nuvarande värmeproduktionsavtal BTN 91 Vision och strategi för Sunds kommun BTN 92 BUDGET Byggnadstekniska nämndens budgetförslag för år BTN 93 VATTEN- OCH AVLOPPSÄRENDEN Anhållan om anslutning till kommunalt ledningsnät, Lappböleavloppssammanslutning BTN 94 DELGIVNINGSÄRENDEN BTN 95 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Avverkning av skog i Svensböle Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby. Torsdagen den 12 september kl Närvarande: (N) Mikael Wennström ordförande (N) Kjell Berglund ersättare Bengt Hagström viceordförande (N) Henrik Hagström ersättare Arlene Eriksson ledamot (N) Dorita Lindholm ersättare Eva-Len Mattsson ledamot (N) Ingegerd Johansson ersättare Tony Ek ledamot (N) Robert Andersson ersättare Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör (N) Jens Andersén kommundirektör Gunilla Karlsson kommunstyrelsens representant (N) Ärenden: Protokollet justerat: Mikael Wennström ordförande Erik Nordback sekreterare Eva-Len Mattsson protokolljusterare Tony Ek protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende:

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 BTN 79 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. BTN 80 PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justeras tisdagen den 17 september kl och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 18 september under 14 dagars tid. Till att justera protokollet utsågs Eva-Len Mattsson och Tony Ek. BTN 81 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslistan konpletterades med ärendet, Avverkning av skog i Svensböle varefter den godkändes.

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 BTN 82 BYGGLOV Christel Forsgård, Tranvik 5:24, Nybyggnad av fritidshus. Christel Forsgård anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 62 m 2 stort fritidshus på outbruten tomt från lägenheten Norrgård RNr 5:24 i Tranvik. Tomtens storlek uppgår till ca 2,71 ha och är sen tidigare inte bebyggd. Sökanden har själv hört de grannar som kan anses beröras av byggnadsprojektet. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av fritidshus beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det kan anses uppenbart onödigt när sökanden själv hört dessa. Byggnaden ska färgsättas i en dämpad färgsättning så den väl underordnar sig kringliggande miljö och smälter in i landskapsbilden. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. Tillstånd för utsläpp av avloppsvatten ska sökas hos kommunen innan rinnande vatten installeras i fritidshuset. L-25 BESLUT: Nämnden beslöt enligt förslag.

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 BTN 83 BYGGLOV Christel Forsgård, Tranvik 5:24, Nybyggnad av bastustuga. Christel Forsgård anhåller om bygglov för nybyggnad av en 25 m 2 stor bastustuga på outbruten tomt från lägenheten Norrgård RNr 5:24 i Tranvik. Tomtens storlek uppgår till ca 2,71 ha och är sen tidigare inte bebyggd. Sökanden har själv hört de grannar som kan anses beröras av byggnadsprojektet. Byggnadens avstånd till stranden är mer än 30 m. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av bastustuga beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det kan anses uppenbart onödigt när sökanden själv hört dessa. Byggnaden ska färgsättas i en dämpad färgsättning så den väl underordnar sig kringliggande miljö och smälter in i landskapsbilden. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-26 BESLUT: Enligt förslag.

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 BTN 84 BYGGLOV Jens och Barbro Andersén, Kulla 2:4, Nybyggnad av garage och stall. Jens och Barbro Andersén anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 116 m 2 stort stall med garage på lägenheten Stenkulla RNr 2:4 i Kulla. Tomtens storlek uppgår till m 2 och är sen tidigare bebyggd med ett bostadshus och en mindre ekonomibyggnad. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av garage beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i plan- och byggnadslagen då det med beaktande av projektets omfattning kan anses uppenbart onödigt. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-27 BESLUT Enligt förslag.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 BTN 85 RÄKENSKAPER Snöplogningsavgift för privata infarter vintern Avgifterna för snöröjning var föregående vinter: 110 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs före den euro inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den Förseningsavgiften gäller dock inte nyinflyttade efter 30 september Föreslår snöplogningsavgifter enligt: 130 euro inkl. moms per väg/infart då avgiften erläggs före den euro inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den BESLUT Nämnden beslöt omfatta förslaget och föra det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 BTN 86 FASTIGHETER Komplettering och ombyggnad avloppsanläggningar vid kommungården och Stenbacka hyreshus. Avloppsanläggningarna vid kommungården och Stenbacka hyreshus torde inte klara de krav som gäller för rening av avloppsvatten från och med årsskiftet. Vid kommungården finns i dag en trekammarbrunn med infiltration i åker från talet. För Stenbacka hyreshus finns en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Markbädden är överdimmensionerad med 33%. Anläggningen är från För kommungården anläggs en ny infiltration eller markbädd med fosforfälla ifall markstrukturen är sådan att infiltrering i mark inte är möjligt. För Stenbacka hyreshus görs en utredning om befintlig avloppsanläggning enbart behöver uppgraderas med en fosforfälla eller om ett minireningsverk måste installeras. Kommunteknikern begär in offerter på avloppsanläggningar när utredningen är klar och lämnar dessa priser till kommunstyrelsen med anhållan om omdisponering i investeringsanslagen. BESLUT: Enligt förslag.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 BTN 87 FASTIGHETER Energiförbättrande åtgärder, värmepumpsinstallation i Stenbacka hyreshus. Hyreshuset Stenbacka i Mångstekta har i dag oljeeldning. Uppvärmningskostnaderna för år 2012 uppgick till Vid hyreshuset finns en gammal borrbrunn som tagits ur bruk på grund av dåligt vatten. Föreslår att offerter begärs in för installation av värmepump via bergvärme. I offertförfrågan anges att den ur bruk tagna borrbrunnen kan användas för värmeutvinning. BESLUT Ledamot Bengt Hagström föreslog att en förvaltningsplan ska göras upp för hyreshuset Stenbacka innan värmepump installeras, dock kan offert inbegäras på värmepumpsinstallation. Förslaget fick understöd av Arlene Eriksson. Nämnden beslöt enligt Bengt Hagströms förslag.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 BTN 88 VÄG- OCH TRAFIKÄRENDEN Ytbeläggning av Svensbölevägen. I investeringsbudgeten för 2013 finns upptaget för kommunala vägar. Kommunfullmäktige fastställde Kriterier för insats vid vägförbättring. Utgående från dessa kriterier är Svensbölevägen den kommunalväg som med beaktande av skick och användning bör prioriteras. Vägen grundförbättrades år 2012 men saknar ytbeläggning. I investeringsplanen finns ytbeläggning av Svensbölevägen med år Utgående från offert (bilaga 1) kan vägen ytbeläggas för en kostnad om ca denna höst. Föreslår att Svensbölevägen ytbeläggs denna höst. BESLUT Nämnden beslöt att ytbelägga Svensbölevägen denna höst.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 BTN 89 VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR Fastigheter med dispens som ännu inte anslutit sig till det kommunala ledningsnätet där det är utbyggt. Alla fastighetsinnehavare som fått dispens för anslutning till kommunalt avloppsledningsnät i de områden där detta byggts ut är ännu inte inkopplade. Dispensen gick ut De som fått åldersdispens (födda 1935 och tidigare) har dispenser som gäller tills någon annan född efter 1935 flyttar in i bostaden. Förteckning över aktuella fastigheter gås igenom på mötet och beslut om lämpliga åtgärder diskuteras. BESLUT: Ärendet diskuterades, varefter nämnden beslöt att brev skickas till de berörda fastighetsinnehavarna med uppmaning om att de ska koppla in sig på avloppsledningsnätet.

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 BTN 90 FASTIGHETER Ny entreprenör för nuvarande värmeproduktionsavtal Kst Alandia flis & värme har den 19.8 inkommit med en skrivelse, där de önskar att kommunen godkänner en ny entreprenör för det befintliga värmeproduktionsavtalet. Ny entreprenör skulle bli RBS Värme Ab. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen diskuterar anhållan och inbegär utlåtande av byggnadstekniska nämnden. Beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 2/ Föreslår att en överföring av kontraktet förordas. Efter vintern görs en utvärdering om hur den nya entreprenören skött sina åtaganden. BESLUT Enligt förslag.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 BTN 91 Vision och strategi för Sunds kommun Den 11 maj hölls målsättningsseminarium på servicehuset Tallgården för KST-, FMGmedlemmar och nämndordförandena. Målsättningsseminariet utmynnade i följande förslag, se bilaga. Dessa förslag borde bearbetas för att åstadkomma ett dokument med vision och strategi för denna mandatperiod som kommunfullmäktige kan godkänna. Vilka områden som prioriteras fastställs för varje fullmäktigeperiod. Målen för kommundirektörens arbete bestäms utifrån prioriteringsområdena. Prioriteringsområdena och målen skrivs in i en bilaga till kommundirektörsavtalet. KD:s förslag: Förslaget sänds till nämnderna för utlåtande. Utlåtande skall vara styrelsen tillhanda senast den 14.9 i samband med att budgetförslagen inlämnas. Kst beslut: Återremiss Kst bilaga nr 2/ Kst Kommundirektören har i bilagan ett förslag på hur Sunds kommuns strategidokument, Vision och Strategi för Sunds kommun , kan vara uppbyggt. Nämnderna utgår från hur allmänförvaltning skrivit sin del. Till nämndernas hjälp finns från målsättningsseminariet listat det som berörde var och en av nämnderna. Varje grupp under målsättningsseminariet. 5:e kapitlet skriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då nämnderna gett sina utlåtanden. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att bidra med sina delar av dokumentet. Sista inlämningsdag för nämndernas förslag är BTN 91 Beslut: Förslaget godkändes med tillägget att sista inlämningsdag för nämndernas förslag är Kst bilaga nr 8/ Föreslår att nämnden tar ställning till strategi för sitt verksamhetsområde utgående från det som listats på målsättningsseminariet.

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 BESLUT Nämnden beslöt omfatta förslaget till visioner enligt bilaga 2.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 BTN 92 BUDGET Byggnadstekniska nämndens budgetförslag för år 2014 Tekniska förvaltningens driftsbudget ligger enligt förslaget över given kostnadsram, netto exklusive avskrivningar är beloppet Jämfört med bokslutet för år 2012 ökar kostnaderna med (ca 2,4%) och jämfört med bokslutet 2011 med ökar kostnaderna med Byggnadsinspektionens driftsbudget ligger 600 under given ram netto. Under investeringar föreslås enbart projekt som på sikt sänker driftskostnaderna. Fortsatt sanering av inläkaget i avloppsledningsnätet Energiförbättrande åtgärder vid fastigheterna Kommunteknikerns/byggnadsinspektörens förslag: Föreslår att förslaget till budget för 2014 förs vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. BESLUT Efter justering av budgettexten godkändes förslaget.

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 BTN 93 VATTEN- OCH AVLOPPSÄRENDEN Anhållan om anslutning till kommunalt ledningsnät, Lappböleavloppssammanslutning. Lappböle avloppssammanslutning anhåller om att få ansluta 5-6 hushåll till kommunens avloppledningsnät vid befintlig pumpstation i Sundby. Av ansökan framgår att 5 st ansluts nu och att ytterligare 4 st hus i Lappböle har möjlighet att ansluta sig utgående från planerad ledningssträckning. Ledningen sträcker sig genom detaljplaneområdet kring Sundby gård. Enligt detaljplanebestämmelserna ska de tomter som finns inom BE område anslutas till kommunalt avlopp när det byggs ut. För fritidshus anges att enbart torrklosett får installeras. Ärendet bordläggs och en inventering av avloppen längs med ledningssträckningen görs. BESLUT Enligt förslag.

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 BTN 94 DELGIVNINGSÄRENDEN Kommunteknikern informarade om arrangemangen kring fastighetsskötseln fram till mitten av januari BESLUT: Antecknades för kännedom.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 BTN 95 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Avverkning av skog i Svensböle. BTN 19 Ålands skogsvårdsförening r.f. har gjort en analys om vad som kan och bör göras i skogarna som ägs av Sunds kommun. De påtalade röjningsinsatserna genomfördes 2012 då plantskogsröjning utfördes i Hägnaden/Svensböle och röjning av två figurer i Vestergård/Björby. Inkomster från Hägnaden tillfaller danaarv. I Hägnaden finns 1,7 ha gallringsmogen och 7,3 ha avverkningsmogen skog. Där finns även 1,4 ha med överståndare som bör avverkas. Vestergård har 3,5 ha gallringsmogen skog fördelat på två skiften. Föreslår att delar av den avverkningsmogna skogen i Hägnaden bjuds ut för rotavverkning. BESLUT Avverkning av figurerna 6,7,9 och 20 samt avverkning av överståndare i figur 8 bjuds ut för rotavverkning BTN 75 Inom utsatt tid har två anbud på avverkningen inkommit (bilaga 1). Föreslår att förhandlingar inleds med Ålands Skogsägarförbund om den planerade avverkningen. BTN 95 BESLUT: Enligt förslag Kommunteknikern har fört diskussioner med Ålands Skogsägarförbund. Föreslår att kontrakt tecknas med Ålands Skogsägarförbund om den planerade avverkningen. Kommunteknikern untertecknar kontraktet för kommunens del. BESLUT Enligt förslag.

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 BESVÄRSUNDERVISNING Ändring i beslut vilka hänvisar till byggnadslagstiftningen kan sökas genom skriftliga besvär hos Ålands förvaltningsdomstol (Torggatan 16) PB 31,22101 Mariehamn. Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen då beslutet givits efter anslag. Besvärsanvisning Besvär skall anföras inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas (jfr 111, 2 mom. i kommunallagen). Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. Enligt 25 i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten. Anvisningar om rättelseyrkande Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslut tet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges. Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress: Sunds kommun, kommunkansliet i Björby, Norrasundsvägen Kastelholm eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet. Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet av beslut (KomL 112 ).

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 6/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 5/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-22.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer