SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 8/ Sammanträdestid Måndagen den , kl Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika Björklund, viceordförande Ulla-Britt Dahl, medlem Martin Nilsson, medlem Christian Wiklund, medlem Frånvarande Åsa Mattsson, medlem Övriga närvarande Kommunfullmäktiges ordförande Jens Andersén och kommundirektör Christina Nukala-Pengel. Ärenden Underskrift Protokollet justerat Christer Mattsson Christina Nukala-Pengel ordförande sekreterare Tid och plats Måndagen den , på kommunkansliet i Björby Protokollet framlagt till påseende Ulla-Britt Dahl Tid och plats Torsdagen den , kl Intygar Ros-Mari Andersson Byråsekreterare Martin Nilsson

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 Kallelsedatum Kallelsenummer Kommunstyrelsen /2010 Sammanträdestid Måndagen den 28 juni 2010, kl Sammanträdesplats Kommunkansliet i Björby Protokollet framlagt till påseende Torsdagen den , kl på kommunkansliet i Björby Kallelsen utfärdad Sund den 22 juni 2010 Christer Mattsson kommunstyrelsens ordf. Ärendets -nummer Ärende sida Kst 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 Kst 139 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE... 3 Kst 140 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 Kst 141 PERSONALÄRENDEN Anställande av socialsekreterare... 4 Kst 142 TRAFIKFRÅGOR Beställningstrafik för RockOff veckan Kst 143 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen... 6 Kst 144 FASTIGHETER Pensionärsbostäder Kst 145 PLANER Anvisningar i avloppsplanen för Sunds kommun och dess konsekvenser Kst 146 PR-VERKSAMHET Anhållan om annons i programblad Kst 147 RÄTTELSEYRKANDE Beslut om hyreslägenhet Kst 148 FÖRVALTNINGSÄRENDE Nämndernas protokoll för verkställighet Kst 149 DELGIVNINGSÄRENDEN Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 Kst 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt Kommunens förvaltningsstadga 83 fastställer kommunstyrelsen årligen vid sitt första sammanträde tid och plats för ordinarie sammanträden. Enligt kommunstyrelsens beslut 17, , sammanträder kommunstyrelsen i regel med tre veckors mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kommunstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i regel på Kommungården i Björby kl Enligt KomL 23 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga 84 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar före sammanträdet. Kst 139 KD:s förslag: Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat och beslutfört. Förslaget godkändes. -- VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt kommunens förvaltningsstadga 95 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare. KD:s förslag: Kommunstyrelsen torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. Till protokolljusterare utsågs Ulla-Britt Dahl och Martin Nilsson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet. -- Kst 140 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGS- LISTA Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan utan kompletteringar. ---

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 Kst 141 PERSONALÄRENDEN Anställande av socialsekreterare Kst 121 Nina Andersson, som innehar socialsekreterartjänsten tillsvidare har sagt upp sin tjänst per den Tjänsten bör därför annonseras ut med det snaraste. Minimitid för utannonseringen är två veckor. Kommunstyrelsen besluter godkänna att tjänsten annonseras ut, ledig att sökas senast den 15 juni 2010 och samtidigt befullmäktiga kommundirektören, socialsekreteraren och socialnämndens ordförande att välja ut lämpliga kandidater att intervjua och genomföra intervjuerna, så att kommunstyrelsen har ett förslag till val av ny tjänsteman på posten den 28 juni Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige delegerar rätten att välja socialsekreterare till kommunstyrelsen, för att snabba upp beslutsprocessen. Förslaget godkändes Kst 141 Inom utsatt tid har fyra ansökningar inkommit om tjänsten. Kommundirektör en, socialnämndens ordförande och socialsekreteraren har gått igenom dessa och föreslår följande att tjänsten lediganslås på nytt och att diskussioner om samarbete med Saltviks kommun inleds, med motiveringen att ingen av de fyra sökande är formellt behörig för tjänsten och det är i detta fall fråga om en tillsvidare ledande tjänst. Kommunstyrelsen besluter annonsera ut tjänsten på nytt, ledig att sökas senast den 31 juli, men att de ansökningar som har inkommit kvarstår och att kommunstyrelsen besluter sammankomma till ett extra möte måndagen den 16 augusti, för att välja tjänsteinnehavare. Kommunstyrelsen besluter även inleda diskussioner med Saltviks eller annan kommun om ett samarbetsavtal. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 1/

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 Kst 142 TRAFIKFRÅGOR Beställningstrafik för RockOff veckan 2010 Kst 128 År 2009 samarbetade Sund, Saltvik och Vårdö kommuner om busstrafik för sträckan Mariehamn-Prästö Trafiken under evenemangsveckan utnyttjades flitigt. Avgiften fastställdes till 5 euro. Sunds kommun gör en förfrågan till de norråländska kommunerna om de vill samarbeta kring detta även år Kommundirektören ges i uppdrag att begära in offerter. Förslaget godkändes med tillägget att busstrafiken beställs att starta kl från parkeringen vid Stadshusbacken. Första stopp blir i Finströms kommun. Stannar bussen någon dag före Finströms kommun, så betalas ingen ersättning till bussbolaget för den dagen. Avgiften fastställs till 5 euro per person oberoende var man stiger av Kst bilaga nr 7/ Kst 142 Finströms, Saltvik och Vårdö kommuner har meddelat att de vill delta i samar betet kring beställningstrafik under RockOff veckan eller En riktad förfrågan om beställningstrafik har gjorts till Viking Line Buss Ab, Williams Buss Ab och Sunds Taxi och Buss Ab. Inom utsatt tid har alla bussbolag inlämnat en offert. Williams Buss Ab månd-lör 175 euro/tur Priserna inkl. moms Sönd-helg 200 euro/tur Viking Line Buss Ab vardagar 195 euro/tur Priserna inkl. moms Söndag 267 euro/tur Sunds Taxi och Buss Ab Priset exkl. moms 145 euro/tur Kommunstyrelsen besluter anlita Sunds Taxi och Buss Ab för beställningstrafiken , i och med att deras offert är den förmånligaste. Detta meddelas till de övriga samarbetskommunerna och information sätts ut i Sundsaktuellt och på kommunens hemsida. Förslaget godkändes. --- Kst bilaga nr 2/

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 Kst 143 AVTAL Avtal till värmeleverans till flisvärmeanläggningen BTN 36 Förslag till värmeleveransavtal: AVTALSPARTER Sunds Kommun (härmed kallad köpare) och Alandia Flis & Värme Ab FOnr: (härmed kallad säljare) har fölljande avtal slutits. Köparens kontaktperson: Kommuntekniker i Sunds Kommun tel Säljarens kontaktperson: Ove Nordström tel eller AVTALSOBJEKT Genom detta dokument avtalas om leverans av värmeenergi för uppvärmning till Sunds skola m.fl. byggnader. 3. AVTALSHANDLINGAR Anläggningen följer gällande lagstiftning. I offerten ingår mätutrustning för energin, även drift och underhåll under avtalstiden. Anläggningen byggs separat ifrån den nuvarande och är säljarens egendom även efter kontraktstidens utgång. Efter 10 år är kontraktstiden fortlöpande med 1 års uppsägningstid för vardera parten. Bränslet är åländskt producerad biomassa, skogsflis, återvunnet träemballage och restvirke. 4. PRODUKTION AV VÄRME Säljaren förbinder sig att leverera den värmeenergi som behövs för uppvärmning av köparens fastigheter vi Sunds skola m.fl. byggnader. 5. SÄLJARENS ÅTAGANDEN - säljaren bygger värmecentral på minst 350 kw, utför elanslutning, energimätare, flislager mm. - svarar för och bekostar anskaffning, installation, drift och underhåll av den utrustning som erfordras för att fullgöra sitt åtagande. - Äger samtliga av säljaren installerad utrustning inom säljarens ansvarsområde. - Svara för att erforderliga tillstånd införskaffas innan installation och igångkörning påbörjas. - Svara för att de vi installationstillfället gällande lagar och bestämmelser uppfylls vid installationstillfället. - Förbinder sig att tillhandahålla värmevatten i sådan mängd att fastigheternas, i dess omfattning vid avtalets ingående, behov av uppvärmning och tappvarmvattenberedning tillgodoses enligt överenskommelse. - Säljarens ansvar för arbetsledning och arbetarskydd för byggande och drift av värmecentralen. - Svarar för att säljarens anläggningar bortforslas efter avtalstidens utgång, om inte avtalsparterna överenskommer om fortsättning av avtalet eller inlösen av köparen.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 - Ansvarar för att omgivningen vid värmecentralen som är berörda av detta avtal hålls städad. 6. KÖPARENS ÅTAGANDE - svarar för drift och skötsel av all utrustning som är belägen utanför värmecentralen. - Lämnar säljaren tillgång till såväl mark som driftsutrymme för att säljaren skall kunna fullgöra sina åtaganden. Säljaren har härmed rätt att på fastigheten transportera bränsle. - Sökande av byggnadstillstånd, elmatning och elförbrukning lika som vattenkoppling (för brandsläckningsutrustning) inkl. förbrukning bekostas av beställaren. - Svara för reservvärme vid behov (befintliga oljepannor) - Vägunderhåll och plogning vid behov. 7. ANSVAR Brister avtalspart i fullgörandet av vad som åligger avtalspart enligt detta avtal ska denna skada ersättas. 8. AVTALSTID Detta avtal träder ikraft det datum det undertecknas av båda avtalsparter. Avtalstiden är 10 år och efter det med 1 års uppsägningstid av bägge parter. 9. ERSÄTTNINGAR Avgift för levererad värme till fastigheten anges i MWh, exkl. mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 10. FÖRÄNDRINGAR I UTFÖRANDE FÖR DRIFTEN Om förutsättningar för drift av värmeproduktionsanläggningen ändras på grund av myndighetsbeslut, som innebär tillkommande eller avgående skatter och/eller avgifter, ska detta belastas respektive gottskrivas köparen. 11. ERSÄTTNINGAR Kontraktet tecknas till fast pris. Priset är bundet enligt konsumentprisindex med prisjustering 1 gång per år. Vid kommunalborgen på 70% av = så är värmepriset 58 /MWh Köparen har värmecentralen som säkerhet för borgensumman, säljaren står för alla kostnader vid uppgörande av bankavtal. Priset utan kommunalborgen är 62 /MWh. 12. MÄTNING Förbrukad energimängd konstateras genom avläsning av den av säljaren installerade energimätaren. Mätningsanordningen skall motsvara till sin byggnad och noggrannhet allmänna normer. För eventuella kontrollkostnader av mätaren svarar den part som bett om kontrollmätningen ifall mätresultatet visar att mätutrustningen är i skick, i annat fall säljaren. Mätningen är korrekt om felet vid 25%, 50% och 75% av flödet vid 25 graders temperaturskillnad är mindre

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 än eller lika med 5%. Mätningsfelet beaktas i faktureringen från den tidpunkt mätningsfelet beräknas ha uppstått. Ingen ränta uppbärs för korrigeringsräknigen. 13. LEVERANSVILLKOR Säljaren förbinder sig att producera och köparen förbinder sig att köpa all den energi som årligen förbrukas mellan 1 september till 31 maj därpå följande år i fastighetens värmesystem. Sommar enligt överenskommelse. 14. AVBROTT Planerat avbrott skall ske i samråd mellan avtalsparterna, så att avbrottet vållar minsta möjliga störning för köparen eller säljaren. Vid avbrott i leveransen p.g.a. driftstörning i värmeproduktionen ska säljaren skyndsamt undanröja orsaken till störningen och omedelbart meddela köparen när felet upptäcks och dels när det samma är undanröjt. 15. BETALNINGSVILLKOR Faktureringen av energimängden sker en gång i månaden och ska baseras på villkoret för mätning enligt punkt 13 och faktureras i efterskott. Betalningen erläggs 14 dagar från fakturans datering. På försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 16. FÖRSÄKRING Avtalsparterna ansvarar för att respektive avtalsparts sida om leveransgränsen hålles lagstadgade försäkringar. 17. TVISTER Eventuella tvister om avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna och i andra hand i Ålands tingsrätt. 18. HÄVNING AV AVTALET Köparen har rätt att häva kontraktet med tre månaders uppsägningstid om säljaren inte kan leverera värme enligt avtalet och då denna situation sannolikt fortsätter i över tre månader Säljaren har rätt att häva avtalet med tre månaders uppsägningstid då värmeleveranserna blir omöjliga eller en orimlig belastning och detta inte beror på säljaren, samt att situationen sannolikt fortsätter i tre månader. Säljaren kan också häva avtalet ifall köparen försummat sina räkningar i tre månader. Säljaren är skyldig att meddela om väsentliga förändringar i värmeleveranserna en månad på förhand. 19. ÖVERFÖRING AV DETTA AVTAL TILL TREDJE PART. Detta avtal får inte överföras till tredje person utan köparens skriftliga godkännande. Vid överföring av avtalet gäller samma villkor för den tredje parten. 20. BILAGOR TILL DETTA AVTAL. Ritningar över värmecentralen.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 Kommunteknikerns förslag: Föreslår för styrelsen att förslaget till avtal godkännes på så sätt att enligt punkt 11, kommunen går inför kommunal borgen om 70 % av och köper då värme till ett pris av 58 /MWh. BESLUT: Enligt förslag. Kst Kommunstyrelsen besluter godkänna förslaget till avtal och föreslå för kommunfullmäktige att kommunen beviljar en kommunal borgen för flisvärmeverket om totalt euro. Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet för att få en kostnadsjämförelse och en diskussion med företaget, om att borgen bör upphöra om avtalet hävs. Martin Nilsson förklarade jäv vid behandlingen av ärendet, vilket godkändes och avlägsnade sig under behandlingen. BTN 48 I avtalets punkt 11. görs tillägget i texten att om avtalet hävs så upphör även borgen samtidigt. I avtalets punkt 8. ändras avtalstiden från 10 år till 5 år. Förslag: BESLUT: I avtalets punkt 11 ändras texten så att om avtalet hävs så upphör även borgen. I avtalets punkt 8 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år I avtalets punkt 3 ändras avtalstiden från 10 år till 5 år Riktlinjerna för EU:s upphandlingsdirektiv gällande fortlöpande avtal kontrolleras till styrelsens möte. Kst 94 Kommunteknikern har tagit fram en kostnadsjämförelse per år, mellan nuva rande värmeförbrukning med olja och värmeförbrukning med fliseldning. Enligt L om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster / punkt 2 beräknas det uppskattade värdet för en kontraktsperiod som det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, om kontraktet gäller tills vidare eller för obestämd tid. Enligt uträkning framtagen av kommunteknikern uppgår det uppskattade värdet på upphandlingen till ,60 beräknad enligt denna punkt. Enligt Finlands kommunförbunds hemsida är EU:s tröskelvärde för upphandling enligt 12 i försörjningslagen euro från och med Motsvarande gräns var år 2008.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 Kommunstyrelsen beslutar att byggnadstekniska nämndens förslag godkänns. Förslaget godkändes. - Kst bilaga nr 1/ Kfg 40 Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet till kommunstyrelsen. - Kfg bilaga nr 1/ Kst Kommunstyrelsen besluter återremittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för en ny upphandling. Förslaget godkändes, med tillägget att detaljerat förfrågningsunderlag bör uppgöras innan upphandlingen görs. Martin Nilsson förklarade jäv vid behandlingen av detta ärende och avlägsnade sig, vilket godkändes.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kst 144 FASTIGHETER Pensionärsbostäder ON 16 Eftersom det i media i återkommande repriser diskuteras privat byggda pensionärsbo städer, är det skäl att omsorgsnämnden även ser över möjligheterna till detta. Äldreomsorgsledarens förslag: Att omsorgsnämnden ser över möjligheterna till privat byggt boende för pensionärer i Sund Omsorgsnämndens beslut: att ärendet förs vidare till styrelsen som bör se på möjligheten att bygga privata pensionärsbostäder. - KST 160 Vid målsättningsseminariet på golfrestaurangen den 25 och 26 april diskuterades att kommundirektören skulle kontakta ägaren till den privata radhustomten i Smedsböle och diskutera med honom om möjligheten att bygga ett radhus för fast boende på tomten. I och med detta initiativ från omsorgsnämnden borde kommunstyrelsen ta en diskussion vad som borde byggas på denna tomt; ett radhus för nyinflyttade för att nå målet om en befolkning om invånare år 2012, eller för pensionärer för att få ett komplement till boendet vid Tallgården. Kommunstyrelsen besluter hur kommunen skall agera gällande initiativet angående den privata radhustomten i Smedsböle. Motiveringen till pensionärsbostäder är just närheten till servicehuset Tallgården och då kunde de boende dra nytta av den service som finns på Tallgården. Radhustomt kunde planeras in någon annanstans. Kommunstyrelsen beslöt ge kommundirektören i uppdrag att utreda vem som äger tomten och om denna ägare är villig att bygga radhus. - Kst 176 Kommundirektören hade rett ut att det är Ålandsbanken som äger radhustomten i Finby och att de fortfarande är intresserade av att sälja den. Göte Winé var ut till kommunstyrelsemötet och informerade om ett koncept för andelslägenheter. Kommunstyrelsen besluter köpa in radhustomten i Finby av Ålandsbanken, samt tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med konceptet för andelslägenheter. Kommunstyrelsen beslöt ge kommundirektören i uppdrag att reda ut vilka regler och möjligheter det finns för att få stöd eller billigt lån för att göra privata sociala satsningar i kommunen, t.ex. att bygga andelslägenheter för pensionärer och handikappade, samt att reda ut priset för tomten och storleken på den. Kst 107 Kommundirektören har tagit förnyad kontakt med Ålandsbanken som äger radhustom ten och Fastighetskonsult har meddelat att priset för tomten är för närvarande euro. Storleken på tomten är m2 och byggnadsrätten 600 m2. Kommundirektören har även varit i kontakt med Väståbolands kommun angående andelslägenheter och begärt att få skriftlig information om vad detta med andelslägenheter innebär och hur man genomfört det där. Harry Bondas vd för Pargas seniorhem har inkommit med en presentation. Enligt presentationen handlar det om bostadsrätter. Bostadsrätts rad-

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 huset leds av en stiftelse och stiftelsen bildades för att kunna bygga radhus och driva det hela enligt bostadsrätts principen. Enligt bostadsrättsprincipen satsar den enskilde % av byggnadskostnaden, när man köper en bostadsrätt i radhuset. PAF i Finland har stått för 20 % av finansieringen, självfinansieringen är 30 % och övrig finansiering 35 %. Bostadsrätten ger rätt till sådan besittning av bostaden som kan jämställas med att ha en ägarbostad. Byggstart för projektet var januari 2007 och inflyttning vintern Kommundirektören har även varit i kontakt med Ålands Landskapsregering och bostadslåneinspektören där. På Åland har medel beviljats för byggande av bostadsrättshus i Mariehamn. Stiftelsen som driver detta på Åland har beviljats stöd i någon form från landskapsregeringen. Kommunstyrelsen besluter köpa in radhustomten från Ålandsbanken, samt anhålla om tilläggsmedel från kommunfullmäktige för projektet. Intresset för att bilda en stiftelse för byggande av ett radhus med lägenheter som köps in som bostadsrätter utreds. Kommunstyrelsen beslöt ge ett motbud om euro för inköp av tomten. Kst bilaga nr 15/ Kst 20 Kommundirektören har varit i kontakt med Fastighetskonsult och meddelat motbudet Ålandsbanken är inte intresserad av att gå ner i pris utan vill ha euro för inköp av tomten. Kommunstyrelsen besluter köpa in radhustomten från Ålandsbanken, samt anhålla om tilläggsmedel från kommunfullmäktige för projektet. Intresset för att bilda en stiftelse för byggande av ett radhus med lägenheter som köps in som bostadsrätter utreds. Kommunstyrelsen beslöt att inte köpa in tomten i det här skedet, men att ge kommundirektören i uppdrag att bereda en undersökning av intresset för hyreslägenheter, alternativt bostadsrätter Kst bilaga nr 7/ Kst 85 Kommundirektören har gjort upp ett förslag till enkät riktad till alla hushåll i Sund. Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut en enkät till alla hushåll i Sund i enlighet med det enkätförslag som gjorts upp av kommundirektören. Kst 144 Förslaget godkändes Kst bilaga nr 8/ Inom utsatt tid har 11 personer besvarat enkäten, 8 av dessa önskar att ett rad-

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida hus byggs i Sund, en har inte valt varken Ja eller Nej och två vill inte ha ett nytt radhus. De flesta har behov av små lägenheter och då lägenheter för äldre och ungdomar. De flesta vill att radhuset placeras i Finby eller Kastelholm. Placeringsorten, hyran och miljön omkring lägenheten är av stor betydelse för dem som besvarat enkäten. Endast två av dem som besvarat enkäten är beredda att satsa sina pengar i en ägobostad. De flesta föredrar hyreslägenhet. Däremot är de inte beredda att flytta in direkt. En anser att ett radhus i Finby inte är något alternativ. Kommunstyrelsen besluter konstatera att behov av radhus med små hyreslägenheter finns, men att behovet inte är akut. Förslaget godkändes Kst bilaga nr 3/

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 Kst 145 PLANER Anvisningar i avloppsplanen för Sunds kommun och dess konsekvenser BTN 35 Kommunfullmäktige har godkänt en avloppsplan för Sunds kom mun. Enligt detta beslut hänvisas avloppsplanens verksamhetsområden i norra delarna av Sund samt Högbolstad en anslutning till våtkompostanläggningen i Bomarsund. Vidare nämns i samma beslut att en anslutning till våtkompostanläggningen görs om processen bevisligen fungerar. Ett antal fastighetsinnehavare inom de ovan nämnda områdena har anhållit och erhållit dispens enligt miljöskyddsförordningen (ÅFS 145/2007). I enlighet med nämnda förordning är dispenserna villkorade med en anslutning till kommunalt avlopp. Vid den tidpunkt anhållan om dispens för ombyggnad av avloppsanläggning inlämnades var alternativet en anslutning till kommunalt ledningsnät och minireningsverk eller eventuellt en samlingsledning som ansluter till huvudledningen. Behandlingsprocessen för antagande av en avloppsplan för Sunds kommun hade dragit ut på tiden och något slutligt antagande fanns inte vid den tidpunkt fastighetsinnehavarna måste lämna in sina dispensansökningar. De avloppsanläggningar som erhållit dispens skulle om dispens inte beviljats varit ombyggda före år 2009 och uppfyller inte kraven i dagens regelverk. Kommunen är sen 1 december 2008 tillsynsmyndighet över avloppsanläggningar upp till 25 pe. ( 27 ÅFS 124/2008). Enligt kap 8 30 i miljöskyddslagen gäller för tillsynsmyndigheten: Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller äventyr att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller äventyr att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort. Vid behov ska tillsynsmyndigheten även anmäla överträdelsen för eventuellt åtal. Beslut enligt 1 mom. kan i brådskande fall interimistiskt fattas av för tillsynen förordnad tjänsteman. Sådant ärende ska utan dröjsmål föras till en behörig beslutsfattare. Interimistiskt beslut är i kraft tills dess att en behörig beslutsfattare avgjort ärendet. Tillsyn enligt denna paragraf omfattar inte rådighetsfrågor som regleras i 2 kap. vattenlagen. Byggnadsinspektörens förslag: Byggnadstekniska nämnden för ärendet vidare till kommunstyrelsen och ber dem höra kommunfullmäktige i frågan.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Vidare bör tillsynsansvaret enligt 27 i miljöskyddslagen förtydligas inom kommunen dvs beslut tas om vilken instans som fattar beslut i enlighet med 30 i miljöskyddslagen. Nämnden påtalar vidare att kommunfullmäktiges beslut om att anslutning kan göras om processen fungerar i våtkompostanläggningen måste klargöras. Fastighetsinnehavare måste få veta vad som gäller innan de bygger om i sin fastighet för en anslutning till våtkompostanläggningen så att dyr ombyggnad inte görs förgäves. Byggnadstekniska nämndens beslut: Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag och för ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kst 74 Enligt 27 miljöskyddslagen mom.2 är kommunen tillsynsmyndighet för verk samhet som förutsätter kommunalt avloppstillstånd enligt 6 kap mom. vattenlagen. Enligt kommunens förvaltningsstadga hör det till byggnadstekniska nämndens uppgifter att bevilja avloppstillstånden i kommunen ( 115 Byggnadsinspektionen). Enligt punkterna 6-7 som handlar om byggnadsinspektörens beslutanderätt, så beviljar byggnadsinspektören tillstånd för omoch nybyggnad av enskild avloppsanläggning (avloppstillstånd), samt dispenser för avloppsombyggnad. Kommunstyrelsen besluter att den instans som handhar tillsynsansvaret enligt 27 i miljöskyddslagen och som har rätt att fatta beslut i enlighet med 30 i miljöskyddslagen är byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att kommunen tydliggör kommunfullmäktiges beslut av den , enligt vilken en förutsättning för att gå in för en ökning av mottagningskapaciteten vid våtkomposteringsanläggningen i Bomarsund, är att processen bevisligen fungerar. Kapacitetsökningen i Bomarsund, skulle ersätta framtida nybyggnader av byavisa ledningsnät, undantaget endast de fall, där det kan påvisas att dessa ledningsbyggnader på affärsmässiga grunder skulle vara mera fördelaktiga. Avloppsgruppen har gått ut med en skrivelse till de fastighetsägare i norra Sund, samt Högbolstad, som anhållit om och beviljats dispens för avloppsanläggningar, som borde ha varit åtgärdade senast den I skrivelsen har gruppen meddelat fastighetsägarna, att den lösning kommunen erbjuder, är en anslutning till kretsloppsavloppsanläggningen i Bomarsund och att fastighetsägarna bör meddela till avloppsgruppen om de fortfarande är intresserade av kommunalt avlopp nu, när de vet vilket alternativ kommunen erbjuder. Detta har lett till att de fastighetsägare, som beviljats dispens fram till år 2013, börjat fundera om. I äldre hus innebär en ombyggnad en mycket stor kostnad. Större än, att gå in för ett eget minireningsverk. När dessutom frågan om kommunen verkligen kommer att gå in för en kapacitetsökning vid våtkomposteringsanläggningen i Bomarsund är öppen, eftersom den punkten är godkänd enbart om processen verkligen fungerar, bör denna fråga diskuteras på nytt och

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 tydliggöras, så att fastighetsägarna kan få en slutlig information, om vilken kommunal lösning kommunen går in för. Byggnadsinspektören bör även få ett tydligare beslutsunderlag gällande hanteringen av de dispenser som beviljats. Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet och ge avloppsgruppen i uppdrag att tillsammans med byggnadsinspektören att utreda ärendet och komma med förslag till lösning. - Kst 145 Byggnadskommittén för kommunala avlopp har den be handlat ärendet och konstaterar att enligt den rapport som JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik lämnat in i februari 2003 konstateras att generellt har våtkomposteringen fungerat bra och utan större problem. De problem som funnits har i huvudsak berört uppsamlingen av slam ute i de enskilda fastigheterna. Byggnadskommittén konstaterar även att kommunen erbjudit vissa fastigheter att ansluta sig till kretsloppsavloppssystemet, eftersom detta för närvarande har outnyttjad kapacitet och därför för kommunen är det mest kostnadseffektiva alternativet. I de fall en fastighetsägare väljer att avstå från den avloppslösning som kommunen erbjuder, innebär detta att ev. beviljad dispens upphör att gälla. Byggnadskommittén rekommenderar att dessa fastighetsägare beviljas en tidsfrist för att åtgärda sitt avlopp som löper fram till och med den 30 september Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges beslut av den , ändras så, att villkoret om att anläggningen bevisligen skall fungera, tas bort, i och med att det finns en utredning från JTI, som visar att våtkomposteringsanläggningen generellt har fungerat bra. Kommunstyrelsen besluter vidare, att i och med att de fastighetsägare, som nu fått meddelande om att det kommunala avloppsalternativet för deras del är en anslutning till kretsloppsavloppssystemet, handlat i god tro, när de ansökte om kommunal avloppsanslutning och därmed dispens, så beviljas de en tidsfrist med att åtgärda sina avlopp till senast den 30 september Information om detta skickas ut skriftligt till alla som beviljats dispenser, men som nu meddelat att de inte längre är intresserade av ett kommunalt alternativ, om detta innebär anslutning till kretsloppsavloppssystemet. Byggnadsinspektören ges i uppdrag att verkställa detta. Förslaget godkändes, med tillägget att informationen bör ut i nästa Sundsaktuellt och på kommunens hemsida Kst bilaga nr 4/

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Kst 146 PR-VERKSAMHET Anhållan om annons i programblad Kst 146 Tindra Production Ab har den inkommit med en förfrågan om Sunds kommun kunde tänka sig att sponsorera Allsång på Jan Karlsgården med en summa om 250 euro för elen till arrangemanget. Kommunstyrelsen besluter sponsra elen till allsången med 250 euro. Medel tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel. Förslaget godkändes Kst bilaga nr 5/

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 Kst 147 RÄTTELSEYRKANDE Beslut om hyreslägenhet Kst 147 Socialkansliet i Jomala har den inkommit med ett rättelseyrkande gällande tjänstemannabeslut av den Tjänstemannabeslutet gäller uthyrning av hyreslägenhet i Sunds kommun. Socialkansliet i Jomala kommun har sökt lägenhet för klients räkning och i tjänstemannabeslutet konstateras att ansökan är ofullständigt ifylld och därför inte beaktas. Kommunstyrelsen besluter konstatera att kommunen inte har någon bostadskö, utan för varje bostad måste inlämnas en skild ansökan. För närvarande finns inga lediga lägenheter i kommunen. Socialkansliet i Jomala informeras om möjligheten att inkomma med en ny ansökan, när en ny lägenhet blir ledig i kommunen. Till ansökan bör inlämnas löneintyg och ämbetsbevis, vilket saknades i tidigare den inlämnade ansökan. Sunds kommun förbehåller sig dock rätten, att som hyresvärd välja lämpliga hyresgäster till kommunens lägenheter och i första hand välja sådana hyresgäster som inom kommunen vill byta boende, eller som flyttar in som nya kommuninvånare. Förslaget godkändes Kst bilaga nr 6/

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 Kst 148 FÖRVALTNINGSÄRENDE Nämndernas protokoll för verkställighet Kst 148 Följande nämnders protokoll har inkommit till kommunstyrelsen för beslut om verkställighet: 1. Byggnadstekniska nämndens protokoll från den och , 2. Skol- och bildningsnämndens protokoll från den , Kommunstyrelsen besluter att nämnden kan verkställa besluten i protokollet. Förslaget godkändes. - Kst bilaga nr 7/

20 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 Kst 149 DELGIVNINGSÄRENDEN Kst 149 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: Protokollen från byggnadskommitténs för kommunala avlopp möten och , 2. Protokollen från ledningsgruppens för delgeneralplanering av Kastelholmsområdet möten nr 1-4 år 2010, 3. Protokollet från byggnadskommitten för Tallgårdens om- och tillbyggnads möte den , 4. Protokollet från Norra Ålands Avloppsvatten Ab:s bolagsstämma , 5. Protokollet från Andelslaget Bocknäs Vattens ordinarie andelsstämma den , 6. Protokollet från polisdelegationen vid Ålands Polismyndighets möte den , 7. Protokollsutdrag har inkommit från Saltviks kommun den , angående deltagande i beställningstrafik under RockOff veckan, 8. Ålands Landskapsregering har den inkommit med en meddelande att man ordnar seminarier om äldreomsorg under hösten 2010, 9. Ledningsgruppen för delgeneralplanering av Kastelholmsområdet har den inkommit med en skrivelse där de önskar att markägare delger planläggaren pågående/kommande planer eller behov av markreserveringar på Kastelholmsområdet. Idéer och önskemål om områdets framtida utveckling är även välkomna, 10. Ålands Förvaltningsdomstol inbegärde per den kompletteringar angående Dorita Lindholms besvär över fullmäktiges beslut av den angående Prästö Vattens anslutning till kommunens vattenledning, 11. Högsta Förvaltningsdomstolen har den inkommit med beslut angående besvär över jordförvärvstillstånd. Bengt och Christa Odelfors, samt Lennart Isaksson och Gun Karlsson har besvärat sig över MT Casino AB:s ansökan om att med stöd av arrendeavtal få besitta ett ca 1 ha stort område av Kärrs samfällda vattenområde 876:5 i Kastelholm by i Sunds kommun. Högsta Förvaltningsdomstolen avvisar målet utan prövning, 12. Stefan Sundman har som ordförande i Västra Sunds Vatten den inkommit med en förfrågan om kommunen är intresserad av att överta Västra Sunds Vattens hela rörelse med vattendistribution och ledningsnät. Byggnadstekniska nämnden har ärendet under beredning, 13. Ålands Landskapsregering har den inkommit med ett meddelande om att Premont Ab beviljats rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland, samt att svenska medborgaren David Anders Björlin beviljas rätt att besitta Björkhaga RNr 4:23 och RNr 4:26 i Tranvik by i Sunds kommun, 14. Statens Ämbetsverk på Åland har den inkommit med ett beslut angående detaljhandelstillstånd för Sprängarn Åland Ab, Kommunstyrelsen besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.

21 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 21 Förslaget godkändes.

22 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 22 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på kan enligt Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslut. Paragrafer , , Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och postadress: Kommunstyrelsen i Sund Björby Kastelholm Paragrafer 142, 146 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB 31

23 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 147 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Landskapsstyrelse PB Mariehamn Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original, eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärs- handlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) Namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 1/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 31.01.2012, kl.19.00-19.50 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Andersson Robert Berglund Jan-Erik

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013. Tisdagen den 12 mars 2013 kl på kommunkansliet i Vårdö

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013. Tisdagen den 12 mars 2013 kl på kommunkansliet i Vårdö SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 20.38 på kommunkansliet i Vårdö Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 8/2011 1 Sammanträdestid Torsdagen den 29.12.2011, kl.18.30-20.00 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Andersén Jens, ordförande Johans

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 10/2014 1 Tid Måndagen den 18.8.2014, kl.19.00-20.35 Ärenden 133-144 Plats Närvarande Övriga närvarande Servicehuset Tallgården Ledamöter: Christer Mattsson

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla -

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. - Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 9/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 16.8.2010, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 16.3.2011 4/11 Sammanträdestid 16.3.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 26.6.2012 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 26.6.2012 kl 18:30 19:15 kommungården

Läs mer