SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE"
  • Maj Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 13/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 november 2010 kl Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 10 november under 14 dagars tid. Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålles från byggnadskontoret i Sund. Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 28 oktober 2010 Byggnadsinspektör Erik Nordback Kommuntekniker Lars-Ove Blomqvist BTN 125 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 BTN 126 PROTOKOLLJUSTERING... 3 BTN 127 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 BTN 128 BYGGLOV Christer Lindqvist, Brändbolstad 3:13, Tillbyggnad av bostadshus BTN 129 BYGGLOV Ålandskomposten Ab, Gunnarsby 1:2, Bygglovsändring L-26/ BTN 130 BYGGLOV Dan Johansson, Hulta 7:1, Ändring av användning från fritidshus till bostadshus BTN 131 VATTENFRÅGOR Anhållan om möjligheter att förbättra kanalen mellan västra och östra Kyrksundet BTN 132 BUDGET Byggnadsinspektionens budgetförslag för år BTN 133 PUBLIK EGENDOM Avgifter för avloppsvatten inom kretsloppsavloppssystemet.10 BTN 134 AFFÄRSVERKSAMHET Anslutningar till kretsloppsavloppsanläggningen BTN 135 RÄKENSKAPER Budget för år 2011 och ekonomiplan för åren BTN 136 DELGIVNINGSÄRENDEN Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby. Torsdagen den 4 november kl. 19:00- Närvarande: (N) Johanna Wikström ordförande (N) Dan Mattsson viceordförande (N) Agneta Göstas ledamot (N) Desireé Zetterman ledamot (N) Mikael Wennström ledamot (N) Robert Andersson ersättare Gunilla Gustafsson ersättare Dorita Lindholm ersättare (N) Ulf Mattsson ersättare Per-Ove Karlsson ersättare Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör (N) Lars-Ove Blomqvist kommuntekniker (N) Christian Wiklund kommunstyrelsens representant (N) Christer Mattsson kommunstyrelseordförande Ärenden: Protokollet justerat: Johanna Wikström Erik Nordback Lars-Ove Blomqvist ordförande sekreterare BN sekreterare TN Dan Mattsson Protokolljusterare Mikael Wennström Protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende:

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 BTN 125 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. BTN 126 PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 10 november under 14 dagars tid. Till att justera protokollet utsågs Dan Mattsson och Mikael Wennström BTN 127 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 BTN 128 BYGGLOV Christer Lindqvist, Brändbolstad 3:13, Tillbyggnad av bostadshus. Christer Lindqvist anhåller om bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus på lägenheten Hemtorpet RNr 1:13 i Brändbolstad. Byggnaden är i dag 90 m 2 och byggs till med ytterligare 17 m 2. Tomtens storlek uppgår till ca m 2 och där finns förutom bostadshuset även ett garage samt del av en gammal ladugård. Föreslår med stöd av 72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det med beaktande av projektets omfattning kan anses uppenbart onödigt. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-24 Enligt förslag.

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 BTN 129 BYGGLOV Ålandskomposten Ab, Gunnarsby 1:2, Bygglovsändring L-26/2004 BTN 93 Ålandskomposten Ab anhåller om byggnadslov för uppförandet av en behandlingsbyggnad för komposteringsmaterial om 296 m 2 och ett öppet skyddstak för kompost om 1206 m 2, På arrenderat område från lägenheten Gunnarsby RNr 1:2 i Gunnarsby. Det arrenderade området ligger i anslutning till Bengt Karlssons kompostfält. Enligt 7 i byggnadslagen anses tätbebyggelse alltid föreligga, då frågan är om uppförande eller utvidgande av större byggnadsprojekt, så som industrianläggning. Föreslår att nämnden besluter bordlägga ärendet för hörande av kommunstyrelsen om huruvida byggnadsplanering av området bör ske innan det exploateras ytterligare. L-26 BESLUT L-27 Nämnden beslöt bevilja Ålandskomposten AB byggnadslov för behandlingsbyggnad och skyddstak. Nämnden beslöt vidare att byggnadsplan för området skall uppgöras. Förslag till byggnadsplan skall lämnas till Sunds kommun senast den 15 september BTN 129 Nya ritningar har lämnats in på en lägre behandlingsbyggnad om 300 m 2. Föreslår att bygglovsändringen godkäns. Enligt förslag.

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 BTN 130 BYGGLOV Dan Johansson, Hulta 7:1, Ändring av användning från fritidshus till bostadshus. Dan Johansson anhåller om ändrad användning av befintligt fritidshus (L-1/1995) till bostadshus på del av lägenheten Sunddal RNr 7:1 på Hultaholmen i Hulta. Föreslår att ändrad användning av fritidshus till bostadshus beviljas. Byggnaden kompletteras så den uppfyller standard för bostadshus. Reviderad planritning inlämnas till byggnadsinspektionen. Anhållan om tillstånd för byggande av enskild avloppsanläggning inlämnas före 17 januari Förslaget godkändes.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 BTN 131 VATTENFRÅGOR Anhållan om möjligheter att förbättra kanalen mellan västra och östra Kyrksundet. Kst 16 Västra Kyrksundets fiskelag har genom Bert Hellman den inkom mit med en anhållan om att kommunen skulle se över möjligheterna att förbättra kanalen mellan det västra och östra Kyrksundet. Fiskelaget framför att kanalen i dagsläget inte är i ett sådant skick att man kan använda den för dess ursprungliga syfte, eller att den med andra ord inte är framkomlig med småbåtar. Fiskelaget konstaterar att även kanalen mellan Kastelholms slott och västra Kyrksundet är igenslammad och att även den borde åtgärdas och då kanske samtidigt. Fiskelaget är berett att investera ett par tusen euro i projektet. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för närmare beredning; bl.a. för att ta fram kostnaderna för projektet och åtgärdernas eventuella inverkan på vattenmiljön, samt ge nämnden i uppdrag att kalla till ett möte för fiskelagen i östra Kyrksundet och västra Kyrksundet, enskilda vattenägare, samt församlingen för att efterhöra intresset hos alla berörda parter för att förbättra kanalen. Kst beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 3/ BTN 84 Byggnadstekniska nämnden gjorde ett besök till kanalen (Bromansströmmen) 3 juni Kunde konstateras att kanalkanterna var relativt tätt bevuxna med i huvudsak al samt hägg och att det kan vara svårt att komma åt att rensa från land utan en del avverkning utmed kanalkanten. Landskapsregeringen har på förfrågan av Sund-Vårdö församling givit ett utlåtande i mars 2002 (S40/01/5/95 bilaga 1) där man förordar en försiktig rensning av kanalen. En rensning av kanalen torde fordra miljötillstånd enligt miljöskyddsförordningens bilaga 1 punkt 15. Villkoren i ett miljötillstånd kan påverka kostnaderna för rensning av kanalen. Ärendet bordläggs för utredande av eventuella kostnadsförhöjande specialvillkor som kan innefattas i ett tillståndsbeslut samt för framtagande av en kostnadskalkyl för rensningsarbetet. Enligt förslag Vid kontakter med Ålands hälso- och miljömyndighet (ÅMHM) har det framkommit att en rensning av Bromansströmmen fordrar miljötillstånd då åtgärden klassas som muddring.

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 Kostnaderna för projektet uppskattas till För att kunna beräkna kostnaderna mera exakt måste en projektering utföras. Innan fiskelagen kallas till möte om rensning av Bromansströmmen hör nämnden kommunstyrelsen gällande kommunens vilja till att delta i kostnaderna för rensningsarbetet. Kommunstyrelsen bör även höra landskapsregeringen om de kan understöda projektet ekonomiskt. Nämnden beslöt enligt förslag.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 BTN 132 BUDGET Byggnadsinspektionens budgetförslag för år BTN 100 Kommunfullmäktiges budgetram är att anslagen hålls på samma nivå som i 2010 års budget, med en procents ökning för löneökningar enligt avtal. Byggnadsnämndens budgetförslag (bilaga 1) överskrider inte denna ram. Föreslår att nämnden godkänner uppgjort förslag till budget och för det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Enligt förslag Kommunstyrelsen återremitterade budgetförslaget / 199 med önskemål om minskning i budgeten då bruttokostnaderna enligt hela kommunförvaltningens budgetförslag ökar med 11,85%. Föreslår att inkomstsanslaget utökas med 2.150,- då ombyggnadstillstånden för de enskilda avloppen kan förväntas öka i och med att dispenserna gått ut för fastigheterna inom avloppsplanens verksamhetsområden. Arbetet med ombyggnadstillstånden kommer att erfordra en del mertidsarbete och anslag för detta finns under moment 0606 (miljöinspektören). Förslaget godkändes.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 BTN 133 PUBLIK EGENDOM Avgifter för avloppsvatten inom kretsloppsavloppssystemet. Kst 247 En skrivelse undertecknad av 11 hushåll inom kretsloppsavloppssystemet i Bomarsund och Prästö har inlämnats till kommunkansliet den I skrivelsen framför dom att det nyinförda systemet för avloppsavgifter av dom betecknas som mycket orättvist, eftersom det grundar sig på mängden inkommande vatten. De levererar idag enbart svartvatten och äger själva sina gråvatten markbäddar. I gråvattenbäddarna måste snart gruset bytas ut och för vissa måste även sänkpumparna bytas ut med det snaraste. I skrivelsen ställs frågan om kommunen står för alla kostnader för omhändertagandet av gråvattnet och gråvattenanläggningarna. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för närmare utredningar. Kst beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 12/ I Anslutningsavtalets leveransvillkor punkt 7.2 klart framgår att avloppsanläggningen övergår i abonnentens ägo när anläggningen besiktigas och godkänts för ibruktagning. Toalettstol och svartvattentank övergår i abonnentens ägo tre år efter ibruktagning. Alla i skrivelsen nämnda abonnenter har varit anslutna över tre år. Den 11/ beslöt i fullmäktige att ändra avgiften för de abonnenter som är anslutna till våtkompostanläggningen att beräkning av bruksavgiften ändras från att grundas på levererad svartvattenmängd till total inkommande vattenmängd. Mot detta beslut har besvär inlämnats och behandlats av Ålands Förvaltningsdomstol som avslog besväret utan prövning. Kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. Kommunteknikerns förslag: Att kommunen inte står för några kostnader för abonnenternas avloppsanläggningar eftersom detta är abonnenternas privata egendom. Vad gäller avgifterna så har dom fastställts av kommunfullmäktige 11/ och har vunnit laga kraft och kan inte åtgärdas. Enligt förslag. Desiree Zetterman anmälde jäv och deltog ej i behandlingen av ärendet.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 BTN 134 AFFÄRSVERKSAMHET Anslutningar till kretsloppsavloppsanläggningen i Bomarsund. Kst 204 Byggnadskommittén för kommunala avlopp har vid sitt möte den punkt behandlat den outnyttjade kapaciteten vid kretsloppsavloppsanläggningen i Bomarsund. Kommittén föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen aktivt erbjuder anslutning till kretsloppsavloppsanläggningen till alla fastigheter inom kommunen, även utom verksamhetsområdena. Motiveringen till detta är att det befintliga kretsloppet förutom de miljömässiga fördelarna även ger ökade intäkter som skulle ge en möjlighet att sänka avloppsverkets avgiftsnivå och samtidigt skulle det eliminera dagens system med ojämlik skattefinansiering. Alla kommunens fastigheter skulle ges möjlighet att på samma ekonomiska villkor ansluta sig till kommunalt avlopp. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för att få en utredning av avloppsutbyggnaden för år Kst beslut: Förslaget godkändes Efter att detta ärende har behandlats i Kommunstyrelsen har en kostnadsutredning av Våtkompostanläggningen gjorts ( se bilaga 1 ) som visar att de inte är lönsamt att bedriva denna verksamhet. Kostnaden i dagsläget är och inkomsterna är 6 300, netto utgift för kommunen är Kostnaden att köra och lämna avloppsvattnet direkt till Lotsbroverket är 35 /m3, årlig kostnad för detta är med nuvarande abonnentantal och 160m3 årlig mängd Detta är en årlig besparing på Kommunteknikerns förslag: Att man för år 2011 lägger ner verksamheten vid Våtkomposten och transporterar avloppsvattnet direkt från de nuvarande abonnenterna till Lotsbroverket med slamsugningsbil. Att man i detta skede inte erbjuder flera abonnenter anslutning till våtkomposten i Bomarsund. Att ärendet remiteras till Avloppsgruppen för vidare utredning hur man skall gå vidare med en avloppsplan för hela kommunens verksamhetsområden. Enligt förslag

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 BTN 135 RÄKENSKAPER Budget för år 2011 och ekonomiplan för åren Kst 199 Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna till 0 % ökning utgående från års budget, förutom 1 % höjning för de avtalsenliga löneförhöjningarna. Budgeterna inbegärdes per den 17 september 2010 från nämnderna. Vid sammanställningen av nämndernas förslag uppvisar budgeten för driftshushållningen år 2011 en ökning netto jämfört med budgeten för år 2010 om sammanlagt euro eller 12 %. Bruttokostnaderna ökar med 11,85 % jämfört med budgeten år 2010 och bruttointäkterna 112 % jämfört med budgeten år I anslaget för bruttointäkterna ingår 30 nya anslutningar till avloppsledningsnätet. Årsbidraget, när budgeten är uppgjord enligt nämndernas förslag, är euro Kommunstyrelsens anslag för kostnaderna ökar totalt med euro netto jämfört med budgeten år 2010 eller 5 % netto. Kommunstyrelsens kostnader ökar med euro netto eller 4 %, kommunkansliets kostnader minskar med euro netto eller -3 %. Kostnaderna för kommunalbeskattningen ökar 825 euro eller 3 %. Kostnaderna för övrig allmän förvaltning ökar med euro netto eller 33 %. Kostnaderna för främjande av näringslivet ökar med eller 35 %. Kostnaderna för samhällsplanering ökar med 350 euro netto eller 3 %. Social- och omsorgsnämndens nettobudget ökar med euro eller 33 % jämfört med budgetsiffrorna år Anslaget för administration ökar med euro eller 5 %. Anslaget för annan barn- och familjevård ökar med euro eller 64 % netto. Anslaget för hemservicen ökar med eller 27 % netto. Anslaget för anstaltsvård ökar med euro eller 12 % netto. Annan service för åldringar ökar med euro eller 120 % netto. Anslaget för utkomstskydd ökar med euro eller 14 % netto. Missbrukarvården ökar med euro eller 71 %. Skol- och bildningsnämndens nettoanslag ökar med euro eller 2 % netto. Anslaget för lågstadieverksamheten ökar med euro eller 5 % netto. Anslaget för Norra Ålands Högstadiedistrikt minskar med euro eller -13 %. Anslaget för barnomsorgen ökar med euro eller 16 % netto. Anslaget för biblioteks- och kulturverksamheten ökar med euro eller 12 % netto. Anslaget för fritidsverksamheten ökar med euro eller 7 % netto. Anslaget för byggnadsinspektionen ökar med euro eller 11 % netto. Anslaget för tekniska sektorn minskar totalt netto med euro eller -34 %. Anslaget för trafikleder och allmänna områden ökar netto med euro eller 31 % i övrigt minskar nettot på alla resultatområden. Anslaget för räddningsnämndens budget ökar med euro eller 10 % och anslaget för lantbruksnämnden ökar med 700 euro eller 4,9 % netto. Allt jämfört med budgeten år KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter återremittera budgetförslagen till respektive nämnd för ny behandling, eftersom budgetförslagen i alltför stor grad överskrider den av kommunfullmäktige fastslagna ramen. Budgetförslagen borde minskas totalt med euro. Social- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att minska , skol- och bildningsnämnden euro och resterande tas från övrigt. Nämnderna ges tid att lämna in reviderade förslag till den Kst beslut: Förslaget godkändes, med tillägget att en utredning bör företes över personalökningar de senaste åren jämfört med andra kommuners motsvarande kostnader och hur stor

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 procentandel som övriga kostnader utgör totalt och per nämnd. En utredning över kostnaden för antalet deltidsanställda i förhållande till heltidsanställda bör även företes, samt närvaroprocent inom barnomsorgen och personal/barn, samt barn med speciella behov, i förhållande till andra kommuners tre avdelnings daghem. Kostnad per elev/barn/åldring jämfört med andra kommuner bör även tas fram Kst bilaga nr 4/ Kommunteknikerns förslag: Att man minskar driftskostnaderna för Våtkomposteringsanläggningen med från till för år Inkomsterna ändras från till Att ett investerings anslag tas upp på för färdigställande av värmekulvert och inkoppling av Skolan mfl byggnader och Tallgården till fjärrvärmenätet. Att öka hyresinkomsterna med för Tallgårdens hyresgäster på grund av att elförbrukningen och grundavgifter kommer att ingå i hyran från och med år lägenheter x 30 /månad x 12 = Att minska inkomsterna för plogning av enskilda vägar med från till i enlighet med den föreslagna plogningstaxan om 90 per abonnent. Enligt förslag.

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 BTN 136 DELGIVNINGSÄRENDEN 1. Nämnden delges Landskapets avfallsplan per e-post. 2. Ett nytt avloppsanslutningsavtal har framtagits. Skall godkännas av Kommunfullmäktige.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 maj 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Måndagen den 1.9.2014 kl. 17.00-19.45. Kommungården i Nääs

Måndagen den 1.9.2014 kl. 17.00-19.45. Kommungården i Nääs Nr 15/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 17.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 5/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-22.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 6/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2009 6/09 Sammanträdestid Torsdag 10.12.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande x Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer