SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 12 april under 14 dagars tid. Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från byggnadskontoret i Sund Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 31 mars 2011 Kommuntekniker Lars-Ove Blomqvist Byggnadsinspektör Erik Nordback BTN 30 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 BTN 31 PROTOKOLLJUSTERING... 3 BTN 32 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 BTN 33 BYGGLOV Greger och Ingegerd Johansson, Sundby 1:54, Nybyggnad av verkstad/maskinhall.4 BTN 34 BYGGLOV Utlåtande, Henrik Karlsson Bomarsund 6:20, Tillbyggnad av fritidshus BTN 35 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Policy för beviljande av bidrag/förlustgaranti till Sund kultur... 6 BTN 36 RÄKENSKAPER Verksamhetsberättelse 2010 för Tekniska sektorn BTN 37 RÄKENSKAPER Anhållan om tilläggsanslag för utträde ur Ålands Miljöservice (MISE)... 9 BTN 38 RÄKENSKAPER Renhållningsavgift för boende i hyresfastigheter BTN 39 DELGIVNINGAR Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 Sammanträdes plats och tid: Kommunkansliet i Björby. Torsdagen den 7 april kl. 19:00- Närvarande: (N) Johanna Wikström ordförande (N) Dan Mattsson viceordförande (N) Agneta Göstas ledamot (N) Desireé Zetterman ledamot (N) Mikael Wennström ledamot (N) Robert Andersson ersättare Ulf Mattsson ersättare Dorita Lindholm ersättare Gunilla Gustafsson ersättare Per-Ove Karlsson ersättare Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör (N) Lars-Ove Blomqvist kommuntekniker (N) Christian Wiklund kommunstyrelsens representant Christer Mattsson kommunstyrelseordförande Ärenden: 30 - Protokollet justerat: Johanna Wikström Erik Nordback Lars-Ove Blomqvist ordförande sekreterare BN sekreterare TN Dan Mattsson protokolljusterare Mikael Wennström protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende:

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 BTN 30 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. BTN 31 PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 12 april under 14 dagars tid. Till att justera protokollet utsågs Dan Mattsson och Mikael Wennström. BTN 32 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslistan kompletterades med ärendet, Renhållningsavgift för boende i hyresfastigheter.

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 BTN 33 BYGGLOV Greger och Ingegerd Johansson, Sundby 1:54, Nybyggnad av verkstad/maskinhall. Greger och Ingegerd Johansson anhåller om bygglov för nybyggnad av en 220 m 2 stor verkstad/manskihall på lägenheten Västergård RNr 1:54 i Sundby. Byggnadsplatsens areal uppgår 3,38 ha och är sen tidigare bebyggd med en 57 m 2 stor garagebyggnad samt en 12 m 2 stor bastu. Sökandens tomt med bostadshus och garage gränsar till byggnadsplatsen. Byggnaden kommer att färgsättas i en nyans liknande de övriga gårdsbyggnaderna. Sökanden har själv hört de rågrannar som kan anses beröras av projektet. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår med stöd av 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av verkstad/maskinhall beviljas. Grannarna hörs inte enligt 73 i byggnadslagen då det kan anses vara uppenbart onödigt när sökanden själv hört de grannar som kan anses beröras av projekete. Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. L-7 BESLUT Nämnden beslöt enligt förslag.

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 BTN 34 BYGGLOV Utlåtande, Henrik Karlsson Bomarsund 6:20, Tillbyggnad av fritidshus. Henrik Karlsson önskar få ett förhandsutlåtande gällande en tillbyggnad av befintligt fritidshus beläget på en outbruten ca m 2 stor tomt från lägenheten Furulund RNr 6:20 i Bomarsund. Fritidshuset är uppfört på 1960-talet och dess minsta avstånd till stranden understiger 30 m. Byggnadsinspektörens förslag: Bordlägges för byggnadsplatssyn vid nästa möte. BESLUT: Enligt förslag.

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 BTN 35 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Policy för beviljande av bidrag/förlustgaranti till Sund kultur. Skbn. 88 Bilaga 7 Anhållan En anhållan om bidrag från Sund Kultur r.f. har inkommit till kulturkommittén för Sunds bibliotek och medlemmarna beslöt att förorda anhållan och föra den vidare till skol- och bildningsnämnden. Bibliotekarie Sonja Berglund anmälde jäv då ärendet behandlades. De evenemang som Sund Kultur r.f. ordnar är Midsommarfirandet på Jan Karlsgården, Bomarsunds marknaden, Öppna gårdar på Jan Karlsgården och Lilla jul- marknaden. Evenemangen lockar många besökare till Sund. Det är stora evenemang med höga kostnader och trots att styrelsen försöker minska på alla kostnader är det svårt att få evenemangen att bli lönsamma. Innevarande år gick Bomarsundsdagarna med ca 2000 förlust. Sund Kultur anhåller härmed vördsamt om ett bidrag på 1000 för verksamheten Sd:s Förslag : Skol- och bildningsnämnden godkänner anhållan och besluter utbetala ett bidrag på 1000 till Sund Kultur r.f. Beslut : Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. Nämnden föreslår vidare att kommunstyrelsen utreder kommunens policy då det gäller bidrag/förlustgaranti till evenemang som Sunds Kultur r.f anordnar. _ Kst 245 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med bibliotekarien som kulturansvarig och fritidsledaren som ansvarig för fritidssektorn att utarbeta ett förslag till policy för bidrag överlag. Kst beslut: Förslaget godkändes Kst 52 Arbetsgruppen har sammankommit till ett möte där arbetsgruppen tagit del av andra kommuners regler för beviljande av bidrag och arbetsgruppen har därefter på basen av dessa utarbetat regler för Sunds kommun. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter remittera förslagen till regler till skol- och bildningsnämnden och byggnadstekniska nämnden för deras utlåtande. Kst beslut: Förslaget godkändes Kst bilaga nr 1/ forts.

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 Byggnadsinspektörens förslag: Förslaget omfattas med tillägg om att mindre renoveringar så som tex utbyte av en dörr eller ett fönster bör föreningen få utföra utan att blanda in byggnadstekniska nämnden. Förslagsvis fastställer kommunstyrelsen en takkostnad om innan byggnadstekniska nämnden måste medverka i renoveringen. BESLUT: Byggnadstekniska nämnden beslöt omfatta byggnadsinspektörens förslag med tillägg om att en procentsats samt ett max-tak bör anges för hur stor del av renoveringskostnaderna som föreningen kan erhålla i understöd vid renoveringar. Byggnadstekniska nämnden beslöt vidare uppmärksamgöra kommunstyrelsen på följande: 1. Register över medlemmar är inte någon offentlig handling torde inte kunna lämnas till kommunen. 2. Understöd bör kunna sökas av alla föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet. Stödet beviljas enbart för de ungdomar som kommer från Sund. 3. Rubriken bör omformuleras så den lyder: UNDERSTÖD FÖR IDROTTS- OCH/ELLER UNGDOMSVERKSAMHET 4. Femte stycket bör omformuleras så det lyder: Vid fastställande av understödet beaktas föreningens ekonomiska ställning och stöd som kan erhållas från annat håll, föreningens medlemsantal, antalet verksamhetspunkter och mångsidigheten i verksamheten samt verksamhetens allmännyttighet. Vid bedömningen av verksamhetens allmännyttighet tas hänsyn till bl.a. hur omfattande verksamheten är beträffande befolkningsgrupper (barn, ungdomar, vuxna). Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras med tanke på verksamhetens hälsofrämjande, uppfostrande och sociala möjligheter.

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 BTN 36 RÄKENSKAPER Verksamhetsberättelse 2010 för Tekniska sektorn. BTN 24 Verksamhetsberättelsen presenteras som Bilaga Kommunteknikerns förslag: Ärendet bordläggs då sifferunderlaget inte är komplett. BESLUT: Ärendet bordläggs på grund av att sifferdelen ej är införd i verksamhetsberättelsen BTN 36 Verksamhetsberättelsen presenteras som Bilaga 1. Verksamhetsberättelsen har uppdaterats och innehåller även sifferdelen. Kommunteknikerns förslag: Att byggnadstekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2010 och för den vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. BESLUT: Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med tillägget att kontroll och rättelse av siffrorna i bokslutet skall göras innan verksamhetsberättelsen skickas till kommunstyrelsen för vidarebehandling.

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 BTN 37 RÄKENSKAPER Anhållan om tilläggsanslag för utträde ur Ålands Miljöservice (MISE). Ålands Miljöservice MISE har fakturerat Sunds kommun för kapitaltillskott för verksamhetsåren Fakturans belopp är ,28 Euro. Enligt MISEs höststämmobeslut år 2008 och Kommunfullmäktiges beslut 13 den skall medlemskommunerna för underskottet för verksamhetsåren ge ett kapitaltillskott i form av ett lån till MISE. Skulden skall enligt skuldsedeln regleras vid Sunds kommuns utträde ur MISE. Sunds kommuns andel av kapitaltillskottet för åren är ,62 Euro och för den summan finns en skuldsedel mellan Sunds kommun och MISE. Mellanskillnaden blir således ,66 Euro mellan fakturerat belopp ,28 Euro och den skuldsedel som tecknats mellan Sunds kommun och MISE på ,62 Euro. Sunds kommun skall betala ,66 Euro i kapitaltillskott för verksamhetsåren och detta är Sunds kommuns netto utträdesavgift. I bokslutet för 2009 finns reserverat ett belopp om ,95 Euro för detta ändamål, således saknas 7 616,71 Euro i årets budget för att betala netto utträdesavgiften. Bilagor presenteras på mötet. Kommunteknikerns förslag: Att byggnadstekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 7 616,71 i tilläggsanslag för utträde ur Ålands Miljöservice MISE. BESLUT: Enligt förslag.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 BTN 38 RÄKENSKAPER Renhållningsavgift för boende i hyresfastigheter Boende i Sunds kommuns hyresfastigheter betalar för närvarande en renhållningsavgift på 10 per lägenhet och månad. Detta belopp täcker ej kostnaderna. Arbetsgruppen för avfallshantering har den 7 april 2011 beslutat att för byggnadstekniska nämnden föreslå att boende i privata hyresfastigheter och Sunds kommuns hyresfastigheter skall betala enligt antal boende per lägenhet enligt samma princip som boende i egnahemshus (enligt av kommunen fastställd taxa) från och med år Kommunteknikerns förslag: Att nämnden beslutar enligt Arbetsgruppens förslag och att avgiften om 10 kvarstår som ersättning för fastighetsnära sophämtning. BESLUT: Att nämnden beslutar enligt Arbetsgruppens förslag. Avgiften om 10 per lägenhet och månad kvarstår som ersättning för fastighetsnära sophämtning i Sunds kommuns hyresfastigheter.

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 BTN 39 DELGIVNINGAR 1. Beslutet från kommunstyrelsen i Vårdö 50/2011 om att få köpa byggnadsinspektionstjänster undre tiden 9 maj till 31 augusti BESLUT Delgivningen antecknades för kännedom.

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 BESVÄRSUNDERVISNING Ändring i beslut vilka hänvisar till byggnadslagstiftningen kan sökas genom skriftliga besvär hos Ålands förvaltningsdomstol (Torggatan 16) PB 31,22101 Mariehamn. Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen då beslutet givits efter anslag. Besvärsanvisning Besvär skall anföras inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas (jfr 111, 2 mom. i kommunallagen). Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. Enligt 25 i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten. Anvisningar om rättelseyrkande Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslut tet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges. Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress: Sunds kommun, kommunkansliet i Björby, Norrasundsvägen Kastelholm eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet. Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet av beslut (KomL 112 ).

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer