MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering"

Transkript

1 LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan att godkänna den utsända föredragningslistan.

2 2 LANDSTINGSFULLMÄKTIGEÄRENDEN 3 Budgetuppföljningsrapport 2/ Landstingets kansli har framlagt budgetuppföljningsrapport 2/2001. Rapporten har framtagits med hjälp av underlag som inhämtats från nämnder och styrelser. Utsändes senare. 4 Hjälpmedelsnämnden Halland - arvodering Bil 15 Arvodeskommittén har framlagt förslag till arvoden och ersättningar för ordföranden och landstingets ledamöter i Hjälpmedelsnämnden Halland. att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att med giltighet fr o m 1 november 2001 fastställa arvoden och ersättningar för ordföranden och landstingets ledamöter i Hjälpmedelsnämnden Halland enligt arvodeskommitténs förslag, Bil A. 5 Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond revisionsberättelse för Bil 9 Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat förvaltnings- och revisionsberättelse för år Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

3 3 att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret LANDSTINGSSTYRELSEÄRENDEN 6 Länssjukvårdsnämnden åtgärdsplan för ekonomisk balans Landstingsstyrelsen beslöt , i anslutning till behandling av budgetuppföljningsrapport 1/2001, att uppdra åt nämnder, vars prognoser visar ett ekonomisk underskott, att till landstingsstyrelsen senast 1 augusti 2001 redovisa vilka åtgärder nämnden har vidtagit/kommer att vidta för att få balans i ekonomin senast På därom gjord framställning beslöt landstingsstyrelsen 109/01 medge länssjukvårdsnämnden uppskov med åtgärdsredovisningen till 1 september. Redovisning från nämnden har härefter inkommit. Utsändes senare. 7 Sjukhuset i Varberg överlåtelse av pannor m m till Varberg Energi AB Bil 5 Landstinget Halland har tidigare träffat överenskommelse med Varberg Energi AB gällande anslutning av sjukhuset i Varberg till det fjärrvärmenät som är under byggnad. Produktionen av fjärrvärme kommer att utgöras av spillvärme från Värö bruk. Leverans av värme via fjärrvärmenätet planeras kunna ske med start i november månad i år.

4 4 Som en följd av ovan nämnda överenskommelse har diskussion förts mellan parterna om en eventuell överlåtelse av pannor med tillhörande kringutrustning i befintlig panncentral vid sjukhuset i Varberg. Syftet med en dylik överlåtelse är att denna anläggning skulle tjäna som en reservproduktionsanläggning för fjärrvärmenätet då sjukhuset ansluts till detsamma. att godkänna upprättat förslag till avtal med Varberg Energi AB innebärande överlåtelse av pannor med tillhörande kringutrustning i befintlig panncentral vid sjukhuset i Varberg till en köpeskilling om kronor exklusive lagstadgad mervärdeskatt. 8 Laholmsnämnden ansökan om medel för samordnad rehabiliteringsorganisation i Laholm Laholmsnämnden har ansökt om kr för start av samordnad rehabiliteringsorganisation i Laholm. Målsättningen med organisationen är att möta behovet av rehabiliteringsåtgärder med ett gemensamt förhållningssätt inom landstinget, kommunen och försäkringskassan. Kostnaderna avser introduktion av nya befattningshavare, förankring av arbetssätt, avsatt arbetstid, litteratur samt resor och studiebesök. Utsändes senare. 9 Socialdepartementet avge yttrande Bil 7 (Betänkandet tidigare utdelat) Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att avge yttrande över betänkandet Döden angår oss alla värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6). att avge yttrande enligt upprättat förslag.

5 5 10 Justitiedepartementet avge yttrande Bil 12 (Betänkandet tidigare utsänt) Justitiedepartementet har berett landstinget tillfälle avge yttrande över Kommundemokratikommitténs betänkande Att vara med på riktigt demokratiutveckling i kommuner och landsting (SOU 2001:48). att avge yttrande enligt upprättat förslag. 11 Justitiedepartementet avge yttrande Bil 2 Justitiedepartementet har berett landstinget tillfälle avge yttrande över utredningen Ökade möjligheter till brukarinflytande (DS 2001:34). att avge yttrande enligt upprättat förslag. 12 IS/IT-policy för Landstinget Halland Bil antogs en ADB-strategi för Landstinget Halland. Strategin har reviderats och utformats som en IS/IT-policy. Policyn slår fast på vilket sätt informationssystem (IS), informationsteknik (IT), kommunikation, säkerhet och sekretess ska utvecklas och drivas inom Landstinget Halland. att godkänna upprättat förslag till IS/IT-policy för Landstinget Halland.

6 6 13 Säkerhetspolicy för Landstinget Halland Bil 10 Förslag till säkerhetspolicy för Landstinget Halland har utarbetats. Policyn fastlägger hur säkerhetsarbetet i Landstinget Hallands samtliga verksamheter skall bedrivas. att godkänna upprättat förslag till säkerhetspolicy för Landstinget Halland. 14 Kuggavik, ideell förening anhållan om anslag till upprustning av Solvik Bil 3 Kuggavik, ideell förening av IOGT-NTO har anhållit om ekonomiskt stöd till upprustning av kolonin Solvik, Kuggavik i Åsa. Föreningen anhåller om ränte- och amorteringsfritt lån på kronor från vardera Kungsbacka kommun, Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland. Såväl Västra Götalandsregionen som Kungsbacka kommun har avslagit föreningens anhållan om ränte- och amorteringsfritt lån. att avslå ansökan från Kuggavik ideella förening om ränte- och amorteringsfritt lån på kronor för upprustning av Solvikskolonin Kuggavik, Åsa. 15 Landstingets Utvecklingsstipendium - utdelning Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i september 2000 att ersätta landstingets Uppfinnarstipendium med ett Utvecklingsstipendium.

7 7 Stipendiets syfte är att stimulera företagande i länet. Prioriterade områden är hälso- och sjukvård och miljö med huvudinriktning på tjänsteföretagande. Stipendiet skall användas till att uppmuntra idéer kring entreprenörskap, innovationer och företagande företrädesvis hos yngre personer. Stipendium delas ut en gång per år. Ansökningarna bedöms av representanter från Högskolan i Halmstad, ALMI Företagspartner och landstinget. 15 ansökningar har kommit in. Förslag vid sammanträdet. 16 Skogsegendom - försäljningsplan Bil 6 Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i september 1999 uppdra åt skogegendomsdelegationen att till landstingsstyrelsen redovisa en försäljningsplan enligt tidigare erhållet uppdrag varvid skall beaktas dels lämplig försäljningstidpunkt och dels att köpare kan tillgodose önskemål om god skogsvård. Mot bakgrund av fullmäktiges beslut har skogsegendomsdelegationen framtagit en plan som utgjort underlag för försäljning av skogsegendomar motsvarande ett värde av drygt 21 miljoner kronor. att lägga försäljningsplanen till handlingarna. 17 Revisionsberättelser för landstingsstyrelsens stiftelser Bil 8 I januari 1996 trädde en ny stiftelselag (SFS 1994:1220) i kraft. Landstingets donationsfonder berörs av denna lagstiftning. Detta innebär att ett område som tidigare i princip saknat lagstiftning nu erhåller civilrättsliga regler om tillsyn och registrering.

8 8 Komrev har utifrån gällande lagstiftning granskat landstingets donationsfonder/stiftelser. Revisorerna har lämnat revisionsberättelse enligt stiftelselagen. att revisorernas kommentarer anses besvarade med vad som anförts i ekonomiavdelningens skrivelse samt att revisionsberättelser för 2000 för följande av landstingsstyrelsen förvaltade stiftelser, nämligen dels Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond, dels Stiftelsen Apelvikens sjukhus samfond för sjuka barn och dels Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond, Stiftelsen J S Almers stipendiefond samt Stiftelsen Anna och Albert Johanssons fond därmed läggs till handlingarna. 18 Landstingets kansli angående tjänsten som kanslidirektör Bil 11 Göran Wiebe har framfört önskemål om att få avgå med särskild ålderspension i anslutning till år Undertecknad har tillstyrkt Wiebes begäran. Personalnämndens beredning beslutade , 9, att medge särskild ålderspension för Göran Wiebe fr o m Med anledning härav har en översyn gjorts av resurser och uppgifter avseende kanslidirektörstjänsten. att fr om utse Kerstin Bengtson, Laholm, som kanslidirektör/- landstingsjurist vid landstingets kansli. Anställningen skall gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader i enlighet med landstingets policy för organisations- och chefsutveckling. 19 Anmälan av delegationsbeslut Bil 4 Anmäldes beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 29/99 angående personalärenden daterad 22 augusti att lägga anmälan till handlingarna.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 april 2001 kl 14.45-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Jöran Hägglund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer