BRÖDRAFÖRENINGEN FÖRENINGSBANDET 70 ÅR Och lite till.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRÖDRAFÖRENINGEN FÖRENINGSBANDET 70 ÅR 1944-2014. Och lite till."

Transkript

1 BRÖDRAFÖRENINGEN FÖRENINGSBANDET 70 ÅR Och lite till.

2

3 REGISTER - FÖRENINGSBANDET 70 ÅR Inledning 1. Utvecklingen av frimureriet i Karlskoga 2. Tidigt Frimureri i Karlskoga 3. Föreningen Karlskoga FriMurarBröder FMB 4. Brödraföreningen Föreningsbandet 1. Bildande 2. Invigning 3. Vapensköld 4. Medlemsantal 5. Arbetsordning 6. Deputationsloge 7. Verksamhet 8. Notiser från installationer 5. S:t Johanneslogen Hammaren 6. Frimurarlokaler 7. Vänföreningen Bilagor 1. Ordföranden a. Karlskoga Frimurarbröder - FMB b. Föreningsbandet 2. Ämbetsmän a. Karlskoga Frimurarbröder - FMB b. Föreningsbandet 3. Bröder som recipierat före bildandet av Karlskoga Frimurarbröder - FMB 4. Medlemmar i Karlskoga Frimurarbröder - FMB 5. Alla frimurare i Karlskogatrakten 6. Biografier över avlidna bröder a. Tidiga frimurare i Karlskogatrakten b. Karlskoga Frimurarbröder - FMB

4

5 INLEDNING Föreningsbandet firar i år 2014 sitt 70-årsjubileum. För att förstå dess historia och utveckling har jag tecknat ner händelser både före och efter dess bildande. Under 1800-talet fanns det ett fåtal aktiva frimurare boendes i Karlskoga. De var först hänvisade till Karlstad, där den första Johanneslogen grundades år Efter grundandet av logerna i Örebro, S:t Johanneslogen Engelbrecht år 1873 och S:t Andreaslogen Eugen 1884, valde de allra flesta i Karlskogatrakten att utöva sin frimureriska bana i Örebro. Men det dröjde ända till år 1910 innan frimureriet blev aktivt i Karlskoga, d.v.s. för mer än 100 år sedan. Det första informella mötet hölls 8 januari 1910 hos disponent Oscar Andersson i hans disponentbostad i Öfalla. Tillstånd för mötet hade givits av Ordförande mästaren i S:t Johanneslogen Engelbrecht, generalmajor John Lilliehök. Detta möte följdes av fler liknade möten och gav sedan upphov till att Föreningen Karlskoga FriMurarBröder (FMB) bildades Verksamheten var inte stadfäst hos logedirektoriet utan bedrevs informellt. Verksamheten blev periodvis sporadisk med ibland långa uppehåll, bl.a. beroende på centrala instruktioner om begränsningar i frimurareklubbars verksamhet. Sedan mitten av 1800-talet har det funnits Brödraföreningar med fast organisation, som arbetat efter en särskild ritual. Tanken uppstod att ombilda FMB till en Brödraförening. En kommitté tillsattes med uppdrag åt regementspastorn John Karlén, som var Ordförandemästare i S:t Johanneslogen Engelbrekt, att föra förhandlingar med PM, överste Reinhold Geijer. Den 18 mars 1944 skickades en ansökan in till OSM, som undertecknades av föreningens 59 medlemmar. Förslag till stadgar, ekonomisk kalkyl och en ritning till den föreslagna logesalen, festsalen i Stadshotellet, bifogades. Den 15 juni 1944 fastställdes stadgarna för Brödraföreningen Föreningsbandet och rektor Thure Götharson utnämndes till Ordförande. Installation och invigningssammanträde hölls den 30 september I december beslöts att FMB skulle upphöra och tillgångarna överföras till Föreningsbandet. De första åren arbetades det enbart i Johannesgraderna. Men från och med 1946 arbetade Föreningsbandet även i Andreasgraderna. Sedan Föreningsbandet bildades har det funnits en kontinuerlig frimurarverksamhet i Karlskoga. Från 2001 fick Föreningsbandet även rätt att verka som deputationsloge i grad I och II. Den första recipienten antogs den 13 februari Med tillträde den 1 juli 2007 inköptes en egen fastighet, den före detta bruksmässen vid Bofors. Detta gav möjlighet att även bilda en Johannesloge, Hammaren, som invigdes den 26 mars Föreningsbandet ombildades samtidigt så att den numera endast verkar i Andreas-graderna. En Frimurasamfällighet bildades för att sköta den gemensamma skötseln av fastighet och ekonomi Jan Krey Ordförande Föreningsbandet En tanke är att efter vissa korrigeringar och kompletteringar låta trycka boken via on demand publishing. Synpunkter på innehållet mottages därför tacksamt. Ett stort tack till Larz Lundberg för synpunkter och korrekturläsning. Som källor har använts egna noteringar och arkiv, Föreningsbandets arkiv, Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv, Frimurarordens medlemssystem, frimureriska jubileumsböcker och arkivet i Värmländska Provinsiallogen.

6

7 Kapitel 1 1. UTVECKLINGEN AV FRIMURERIET I KARLSKOGA 1.1 Inledning De tidigaste frimurarna i Karlskoga hade recipierats i Karlstad. Efter hand som logerna bildades i Örebro sökte sig de flesta dit för att antantagas till frimurare. Några bröder hade recipierat på annan ort och senare flyttat till Karlskoga. När Föreningsbandet bildade deputationsloge och S:t Johanneslogen Hammaren bildades så har i princip alla receptioner i Johannesskedet skett på hemmaplan. På talet märks en stor uppgång av antalet recipienter i Karlstad. Detta kan troligtvis förklaras med att Theofil Ekelund som var ordförande i Karlskoga kom från Karlstad, och även var ordförande i Carl August S:t C Eng För depl Ham Övriga Summa Antal recipierade aktiva i Karlskoga-trakten i 10-års intervaller På talet skedde en stor ökning av antalet recipienter, vilket troligtvis förklaras med bildandet av Föreningsbandet. De flesta recipierades då hos Engelbrekt i Örebro talet var det åter färre recipienter totalt, kanske ett resultat av 1968 års oroligheter. Därefter har antalet succesivt ökat. På 2000-talet har ökningen skett i Karlskoga med de möjligheter till reception som uppstod med deputationsloge och loge, på bekostnad av receptioner i Örebro 1.2 Receptioner i Karlstad Under början av 1800-talet fanns ett fåtal aktiva frimurare boende i Karlskoga med omnejd. De var hänvisade till Karlstad, där den första Johanneslogen, S:t Carolus, grundades år Men dess två första sammankomster hölls i Kristinehamn! En hölls under Fastingsmarknaden och en måltidsloge två dagar senare. Den första sammankomsten i Karlstad hölls den 11 juli Man hyrde då en lokal i Assambléhuset, som logen senare köpte in år Köpeskillingen var riksdaler, vilket var en mycket stor summa på den tiden. Assambléhuset 1864, Nuvarande logehus, före ombyggnaden 1912, invigt 1869

8 Kapitel 1 Den frimureriska verksamheten i Karlstad var livlig. Men för att erhålla Andreasgraderna behövde man resa till Stockholm eller Göteborg. Att resa med dåtidens kommunikationer var mycket tidsödande med häst och vagn. Det var först på 1860/70-talet efter järnvägarnas tillkomst som resorna blev enklare Därför bildades i Karlstad år 1811 S:t Andreaslogen August, år 1934 namnändrad till Carl August. Det aktiva frimureriet i Karlstad ledde åter till att en loge för högre grader behövdes. År 1820 inrättades därför landets första Stuartsloge i Karlstad; Wermländska Stuartslogen. Den ombildades år 1874 till Värmländska Provinsiallogen. Den stora branden i Karlstad den 2 juli 1865 lade Assembléhuset i aska. I januari 1866 började man planera för ett nytt logehus på samma plats. Till dess att det första sammanträdet i det nya logehuset hölls den 15 februari 1869 bedrevs ingen verksamhet. År 1912 gjordes en del förändringar i byggnaden, bl.a. höjdes taket så att lokalerna på översta våningen kunde göras mer ändamålsenliga. Under åren gjordes en omfattande ombyggnader, bl.a. ny fasad och en helt ny Johannessal. 1.3 Receptioner i Örebro Under Hindersmässan i januari 1873 kom man överens om att söka få bilda en Johannesloge i Örebro. Av länets 36 frimurare var 21 bröder närvarande. Ansökan behandlades välvilligt och redan på hösten samma år invigdes logen den 28 nov. Det ledde till ett ökat antal recipierade Karlskogabor då restiden var kortare till Örebro än till Karlstad. Engelbrecht arbetade först i en förhyrd lokal i det s.k. Kullska huset, där Margaretas festvåning nu ligger. Lokalen blev snabbt otillräcklig och man började planera för byggandet av ett nytt eget logehus. Ett aktiebolag bildades, Byggnadsaktiebolaget Engelbrekt, och höll sin konstituerande bolagsstämma år Samma år inköptes av Örebro stad den s.k. Sahlenfeltska holmen, eller Blekholmen för ett uppseendeväckande lågt pris; kr. Byggnaden grundlades 1883 och blev färdigställd året därpå. Huset invigdes den 20 september 1884 och direkt därefter samma dag invigdes S:t Andreaslogen Eugen. År 1934 gjordes en del till och ombyggnader av huset. Logehuset på Blekholmen, ca sekelskiftet 1900

9 Kapitel 2 2. TIDIGT FRIMURERI I KARLSKOGA 2.1 Tidiga frimurare De flesta av de tidigaste frimurarna i Karlskoga hade recipierats i Karlstad. Efter hand som logerna bildades i Örebro sökte sig de flesta dit för att antantagas till frimurare. Några bröder hade recipierat på annan ort och senare flyttat till Karlskoga. De fyra frimurare med anknytning till Karlskoga som tidigast har anträffats i min forskning är: 1. Anders Fjellman ( ). Pastorats-adjunkt, valdes 1835 till komminister i Karlskoga och Bjurtjärn, ogift. Han recipierade 1817 i S:t Carolus och sedan år 1823 som nr 151 i August (sedermera Carl August). Tillhörde senare Stuartslogen år Bergsmannen och handlanden Olof Jonsson Spik ( ). Han bodde i Bregården i Karlskoga, var gift och hade 11 barn. Olof recipierade 1826 i S:t Carolus. 3. Eric Gustaf Werling ( ). Han var bruksförvaltare på Alkvettern och recipierade 1836 i S:t Carolus och 1842 i August (sedermera Carl August). Tillhörde senare Stuartslogen. 4. Kyrkoherden Eric Tullius Hammargren ( ). Han recipierade år 1863 i S:t Carolus men tog aldrig någon högre grad. Han kvarstod dock i VPL s matrikel till sin död. Han är mest känd för att ha varit konfirmationspräst åt Selma Lagerlöf Eric bodde i Karlskoga prostgård och var gift med Ottilia Lagerlöf, och var morbror åt Selma. Totalt har 67 bröder identifierats, som varit verksamma i trakten av Karlskoga och recipierat före bildandet av FMB. Av dessa levde 51 bröder och 16 hade avlidit när FMB bildades. EFTERNAMN FÖRNAMN YRKE/TITEL Ort FÖDD AVLIDEN Gr I Andersson Albin Fotograf Karlskoga S:t C * Andersson Nils Handlande Immetorp Eng * Bäärnhielm Georg Wendel Civilingenjör Rockesholm Eng Bernhardt Helmer Civilingenjör Rockesholm Eng Carlander Algot v Häradshövding Sà3S * Fjellman Anders Komminister Bjurkärn S:t C * Fries John Disponent Björneborg Eng Charleville Reinhold Bergsingenjör Björneborg Eng Hammargren Eric Tullius Kyrkoherde Karlskoga S:t C * Haques Victor Kronolänsman Bofors Eng * Jansson Carl Godsägare Degerfors Eng Klingberg Richard Ingenjör Degerfors S:t C * Källberg Anders Wilhelm Ingenjör ? 1910 Pol * Lidén Nils Christian Philip Bruksförvaltare Rockesholm Eng * Nilsson Carl Magnus Handlande Degerfors Eng * Ljunggren Carl Herman Trafikchef Eng Nordenfeldt Olof Bergsingenjör Björneborg Eng * Nyberg Per August Handlande Immetorp S:t C Regnell Erik Albert Direktör Björneborg Eng * Spik Olof Jonsson Bergsman, handlande Bregården S:t C * Strokirk Oscar Fredrik Kapten Degernäs Eng Wahlberg Gustaf Kapten/Artilleridirektör Bofors Eng * Werling Erik Gustaf Bruksförvaltare Alkvettern S:t C * Wredling Janne Carlsson Bruksförvaltare Degerfors Eng * Bröder i Karlskogatrakten som avlidit eller flyttat före bildandet av FMB. * = broder avlidit före bildandet av FMB För biografier över dessa frimurare som avled eller flyttat innan FMB bildades, se Bilaga 6 A: Biografier, Tidiga Frimurare i Karlskoga.

10 Kapitel Första organiserade sammankomsten i Karlskoga De 8 januari 1910 företogs den första organiserade sammankomsten i Karlskoga. Av Ordförande Mästaren i S:t Johanneslogen Engelbrecht, generalmajor John (Johan Fredrik) Lilliehöök, hade man erhållit tillstånd att ordna en instruktionsloge i grad I. Lilliehöök levde och var ordförande mästare i Engelbrecht Sammankomsten skedde hos disponent Oscar Andersson i hans disponentbostad i Öfalla. Oscar blev frimurare 1909 och var sedan 1905 disponent för Heroults Elektriska Stål i Öfalla. Ur ett samtida referat: Generalmajor John Lilliehöök, Den 23 januari 1910 föredrogs i S:t Johannes Logen Engelbrecht vid Lärlingeloge följande: Ordförande Mästaren, generalmajor John Lilliehöök hade från frimurarebröder Inom Karlskoga Bergslag på initiativ av den arbetsamme lärlingebrodern, disponent Oscar Andersson, Kortfors bruk och den nitiske medbrodern, kapten Gustaf Wahlberg, Bofors hos honom begärt att logens Förste Sekreterare, den Upplyste brodern banktjänsteman Hugo Hedberg skulle erhålla tillstånd att den 8 januari 1910 i Kortfors bruk för samtliga traktens frimurarebröder hålla ett lämpligt föredrag eller Instruktionsloge om vad som berör Ordens första grad och som man hade sig bekant att frimurareljuset icke får spridas eller dess ord och läror förkunnas på annan ort än där varest lagligen konstituerad loge finnes så upplystes samtidigt för Ordförande Mästaren att särskilda försiktighetsåtgärder skulle vidtagas för det att ingen obehörig måtte få del av Instruktionslo gen i fråga, vadan sålunda Ordförande Mästaren gärna hade lämnat sitt bifall till framställningen ifråga och gladde det honom särskilt att bröderna i orten kände ett livligt behov av en närmare förklaring å de många uråldriga och allvarliga ceremonier som möta den främmande sökanden redan i Ordens första grad. Klockan 7 em samlades sålunda bröderna från Karlskoga kyrkby, Bofors, Degernäs, Granbergsdal och Kortfors å sistnämnda bruk. Några av bröderna tillhörde logerna i Karlstad. Samlingen skedde i disponent Oscar Anderssons vackra och gästfria hem där en synnerligen riklig och välsmakande måltid bestående av julmat och juldryck inmundigades, På borden tindrade de traditionella trearmade julljusen, påminnande bland annat om den trefaldiga frimureriska symboliken 3 x 3. Före detta disponentbostaden i Öfalla i nutid. Heroults Elektriska Stål i Öfalla. Brukskontoret är byggnaden bakom de dubbla björkarna i mitten. Foto taget ca

11 Kapitel 2 Efter måltiden gick man till brukskontoret där själva föredraget hölls. Därvid framfördes först av allt en broderlig hälsning från logen Engelbrecht. Föredraget var ett av Filosofie Doktor Svenssons, som beledsagades med åtskilliga tillägg dels ur Talmansritualen dels ur Ordens allmänna lagar. Bland annat berördes Frimurarebarnhuset, Ordens Brödragåvor samt Ordens stora praktiska betydelse för en var sann frimurarebroder. Den Högt Upplyste brodern, kommissarie Gustaf Insulander framförde de närvarande brödernas tack till föredragshållaren. Kapten Gustaf Wahlberg framförde de samlade brödernas tack till Ordförande Mästaren, generalmajor John Lilliehöök för det lämnade tillståndet till detta frimuraremöte. Därefter skedde insamling till de nödlidande som skulle överlämnas till logen Engelbrechts fattigkassa. Insamlingen uppgick till kronor 10:50. Ett synnerligen angenämt och broderligt samkväm vidtog därefter med både roliga och allvarliga anföranden samt solooch kvartettsång. Till sist avtackades värden disponent Andersson. Snart förkunnade bjällerklang att hästar och slädar var framkörda och att det var tid till uppbrott. I den stilla stjärnklara vinternatten for så samtliga bröder nöjda och belåtna med både sin andliga och lekamliga spis hemåt. Sent skall denna mycket lyckade "Broders- och Kamratfest" långt inne i djupa Bergslagen förblekna. Dylika sammankomster som denna har det goda med sig att många sanna frimurarebröder som har svårt att infinna sig i Örebro vid de tillfällen då Instruktionsloge hålls blir i tillfälle att få en flik lyftad av den mystiska slöja som för honom döljer vad frimureriet är, vad därmed menas, dess ändamål m.m. Givetvis sporras han genom sådana värdefulla upplysningar till att fortsätta vandringen på den inslagna vägen som leder till Sanning och Ljus. Nämnda deltagare i referatet: - Disponent Oscar Andersson, grad I - Kapten Gustaf Wahlberg, grad II - Kommissarie Gustaf Insulander, grad X - FS i Engelbrecht, Banktjänstemannen Hugo Hedberg, grad IX Det nämndes en broder bosatt i Degernäs, och detta torde vara godsägaren Johan Jansson (IV/V) eller bruksägarfen Carl Valentin Jansson (III). Det är oklart vilka övriga bröder som deltog. Och om det skedde fler liknande sammankomster.

12 Kapitel 3 3. Föreningen Karlskoga FriMurarBröder - FMB År 19l4 Den 4 december bildades en "Frimurareklubb" i Karlskoga. Den fick namnet Föreningen Karlskoga Frimurarbröder, förkortat FMB. Sammankallande var prosten, Teol. Dr. Fil. lic. Teofil Ekelund, och som en följd av år senare var klubbens ordförande. Syftet med klubbens verksamhet var att befrämja broderligt umgänge och förkovran i den Konungsliga Konsten. Samt att behov förelåg att Bröderna i Karlskoga med omnejd oftare kunde träffas än vid logemötena i Karlstad och Örebro. Vid denna tid var det fortfarande med dåvarande kommunikationer en kostsam och tidsödande resa att komma till en loge. Sammankomsterna avsåg ej någon särskild grad, utan även de som bara hade grad I fick alltid närvara. Sammankomsten hölls i Wermlandsbankens lokaler vid Centralplan. Vid denna första sammankomst närvarade 10 bröder: Prosten Teofil Ekelund Bryggmästare Petrus Nilsson Källarmästare John Liedberg Grosshandlare Gustav Pettersson (Sven Petersons fader) Ingenjör Carl Reuterman Överingenjör Knut Andersson Ingenjör Gösta Strömbäck Ingenjör Erik Starck Köpman Gustaf Th(eodor) Andersson (Åke Anderssons fader) Överingenjör Olof Westerberg, Degerfors Theofil Ekelund, FMB s förste ordförande Wermlandsbanken, foto från 1910-tal. Här skedde sammankomsterna År 1915 Den 29 december hölls nästa sammankomst med närvaro av 15 bröder. Föredrag hölls både i grad I och i grad IV/V. Till ordförande valdes Th. Ekelund och till klubbmästare valdes Gustaf Pettersson. Vidare beslöts att fyra sammankomster om året skulle hållas, fördelade på en sammankomst i varje kvartal. Det blev emellertid inte alltid så. I fortsättningen blev det endast en, två och i enstaka fall tre per år. Under vissa år blev det ingen sammankomst alls. Brödramåltiderna intogs under åren i dåvarande Centralhotellet, som frimurarbrodern John Liedberg drev då verksamheten i Karlskoga startade. Centralhotellet, foto ca Här intogs måltiderna År 1916 Detta år hölls det fyra sammankomster. I början av de förda protokollen var angivet att Sedan det kostaterats, att inga obehöriga voro i tillfälle att taga del av förhandlingarna, hälsades Br välkomna". Det beslöts att upptaga en medlemsavgift av en 1 krona för bestridande av gemensamma utgifter. Gustaf Pettersson valdes till sekreterare och Hilding Lenander till sekreterare. Ett kassafack hyrdes hos Wermlandsbanken till förvaring av hemliga handlingar. Åren 1917 och 1918 Det hölls två sammankomster vartdera året. Intresset hade nu börjat stiga.

13 Kapitel 3 År 1919 Tre sammankomster hölls. Medlemsantalet hade nu stigit till det dubbla, 30 medlemmar var närvarade vid sammankomsterna. Årsavgiften som från början var l krona höjdes till 3 kr per medlem. Deltagande bröder vid ett av mötena år Deltagare från vänster: Stående övre raden: Gust. Th. Andersson, Torsten Wennerström, Herbert Sjöholm, Johan Åberg, Gustaf Persson, Jacob Holmberg, Karl Amadeus Rydström, Frans Oskar Waller, Sven Peterson, Rudolf Holmberg, Alarik Cöster. Stående mellersta raden: Johan Jansson, Pontus Andersson, gäst, Carl Söderquist, Emil Otterdahl, Uno Björkgren, Petrus Nilsson, Gustaf Insulander, Axel Modig, Axel Carlberg Carl Reuterman. Sittande: Alexander von Strussenfelt, Olof Westerberg, Hilding Lenander, Theodor Ekelund, Gustaf Pettersson, Pehr Aspelin, Karl Jansson. Åren 1920, 1921, 1922 och 1923 Det hölls två sammankomster vartdera året. År 1922 erhölls en hälsning från Kristinehamns Frimurareklubb (konstituerad 1921) varvid tanken framfördes om ömsesidiga besök klubbarna emellan. Om något utbyte mellan klubbarna blev av nämner inte protokollen, men troligen skedde detta aldrig. Fem år senare än Karlskoga, år 1949, ombildades Kristinehamns Frimurareklubb till en "laglig" brödraförening. År 1924 Endast en sammankomst hölls. År 1925 Det hölls tre sammankomster. År 1926 Detta år hölls ingen sammankomst. Detta berodde troligen på att ordföranden, Prosten Theofil Ekelund flyttade till Fryksände år 1925, där han fått en kyrkoherdetjänst. Han kvarstod dock även år 1926 såsom ordförande. Theofil innehade samtidigt även en tjänst i logen i Karlstad, han var där OM i S:t Andreas Logen Carl August åren samt

14 Kapitel 3 År 1927 Detta år hölls bara en sammankomst, den sista som skedde Wermlandsbankens hus. Vid denna sammankomst avsade sig Prosten Theofil Ekelund ordförandeuppdraget, och klubben utnämnde honom till Hedersordförande. Han hade då varit ordförande i klubben åren 1914 t.o.m Vid denna sammankomst utsågs Rektor Hilding Lenander till ordförande i klubben. Åren 1928, 1929, 1930 och 1931 Inga sammankomster skedde. Det framgår ej av protokollen varför inga sammankomster hölls. Hilding Lenander, ordförande Åren 1932, 1933, 1934, 1935 och 1936 En sammankomst hölls varje år i december månad. Rektor Lenander som nu var ordförande fr.o.m. år 1927 avsade sig ordförandeskapet År 1933 utnämndes Kamrer Pehr Aspelin till ordförande, ett uppdrag som han innehade t.o.m. år Sammankomsterna hölls åren i nya Sparbankshuset. Nu hade antalet deltagande medlemmar stigit till 45 Bröder. År 1937 Hölls en sammankomst och då i Karlskoga Praktiska Läroverk. Pehr Aspelin, ordförande Åren 1938 och 1939 Det hölls inga sammankomster. Sparbankshuset, här skedde sammankomsterna Karlskoga praktiska läroverk, här skedde sammankomsten 1937

15 Kapitel 3 År 1940 Det hölls en sammankomst, i det nybyggda Stadshotellets festsal. Vid denna sammankomst avsade sig Kamrer Aspelin återval som ordförande, och Borgmästare Eric Ericson utnämndes till efterträdare. Det nybyggda Stadshotellet, här skedde sammankomsterna Eric Ericsson, ordförande Åren 1941 och 1942 En sammankomst hölls varje år under dessa krigsår. År 1943 Två sammanträden hölls, ett i oktober och ett i december. Vid sammankomsten den 5 oktober avsade sig Borgmästare Ericson ordförandeuppdraget. Vid den slutna omröstningen fick apotekare Stenbom 9 röster och rektor Götharsson 27 röster. Till ny ordförande utsågs alltså Rektor Thure Götharsson. Vid sammankomsten i oktober talade Regementspastor John Karlén. Saxat ur protokollet: Talaren erinrade sedan om föreningens bildande under Dr Theofil Ekelunds Karlskoga-tid. Arbetet bedrevs säkerligen med vederbörandes goda minne. Under senare år har emellertid den åsikten kommit att råda att klubbar av det slag som denna förening utgör ej borde existera. På en del håll har därför bildats Thure Götharsson, ordförande Brödraföreningar, som hade en fast organisation och arbetade efter särskilt utfärdad ritual. Om bröderna så önskade vill talaren hos Provinvialmästaren efterhöra, hur vederbörande i Karlstad ställde sig till försalget att bilda en Brödraförening i Karlskoga. Det tillsattes en kommitté under ledning av Regementspastor John Karlén att föra diskussioner med Provinsialmästaren och vederbörande i Stockholm om inställningen till denna fråga. Vid styrelsemötet den 30 oktober redogjorde Karlén för dessa diskussioner som utfallit positivt. Det beslöts då att starta det arbete som behövdes för att göra en ansökan. I protokollet angavs som förslag att Brödraföreningen skulle heta Carl IX. Vid sammanträdet den 9 december beslöts att en ansökan skulle inlämnas för bildandet av en Brödraförening. Den l december 1944 Det sista sammanträdet hölls i Föreningen Karlskoga Frimurarbröder, 7 bröder deltog. Det beslöts att förfeningen skulle upplösas då Brödraföreningen Föreningsbandet bildats och invigningssammanträde redan hållits den 30 september Klubbens samtliga tillgångar och behållning på postgirot överlämnades till Brödraföreningen. Därmed hade den ur frimurerisk synpunkt "olagliga" frimurarklubben upphört.

16 Kapitel 4 4. FÖRENINGSBANDET 4.1 Bildande Den 18 mars 1944 tillställdes Konungen VSM en skrivelse med anhållan om bildande av en Brödraförening. Skrivelsen med bilagor översändes till Provinsialmästaren i VPL, Överste Reinhold Geijer för vidare befordran till Hans Maj:t Konungen VSM. Brödraföreningen skulle förslagsvis kallas FÖRENINGSBANDET och vara lydande under Värmländska Provinsiallogen och arbeta inom graderna I-VI. Regementspastor John Karlén, som var utsedd ordförande i den tillsatta interimskommittén, avslutade följebrevet till Provinsialmästaren med: "Anhålles vördsamt att Ni Högst Upplyste Broder måtte med förord översända ansökningen till VSM." Överste Reinhold Geijer I skrivelsen bifogades: 1. Förslag till stadgar 2. Ekonomisk kalkyl, minst kr. stod till förfogande 3. Ritning över tilltänkta lokaler 4. Skriftlig förbindelse enligt 15 kap. 3 av Ordens Allmänna Lagar sägs (enl. äldre upplaga). Förbindelsen var undertecknad av Thure Götharson, Sven Peterson och Ernst Arneman. Teckningslistan till grundfonden upptog kr. 46 bröder bidrog med mellan 25 och 200 kronor. Beloppen motsvarar i dag att grundfonden var kr, att brödernas bidrag var kr. Regementspastor John Karlén

17 Kapitel 4 Den 15 juni 1944 erhölls från VPL genom nådigt beslut av VSM att ansökan till alla delar godkänts för bildandet av en Brödraförening. Vid invigningssammanträdet den 30 sept "uppmanade Provinsialmästaren sekreteraren i VPL uppläsa att tillstånd beviljats för Frimurarebröder i Karlskoga med omnejd att bilda en Frimurare Brödraförening benämnd FÖRENINGSBANDET, samt Hans Maj:t Konungens VSM fullmakt för den Upplyste Brodern Thure Götharson att vara dess ordförande." Beslut att bilda loge, översta delena av beslutet Beslut om Ordförande Thure Götharsson 4.2 Invigningen den 30 september 1944 Invigningen skedde lördagen den 30 september 1944 i Stadshotellets festvåning. Måltidspriset var 14 kronor inklusive vin, kronor utan. Totalt deltog 62 bröder, varav 15 var gäster. Invigningssammanträdet präglades av högtidsstämning. Sedan de särskilt inbjudna nio högre ämbetsmän m.fl. från VPL tagit plats i arbetsrummet, införde ceremonimästaren den av VSM utnämnde ordföranden Thure Götharson. Därpå införde, under orkestermusik, ceremonimästarna och Stora Vakten Provinsialmästaren i Värmländska Provinsiallogen RoKmRk Överste Reinhold Geijer samt Deputerade Provinsialmästaren i VPL RoKmRk Landshövding Abraham Unger. Provinsialmästaren höll invigningstalet och Deputerade Provinsialmästaren höll ett föredrag om Frimureriets hemlighet. Den första uppsättningen ämbetsmän i Brödraföreningen Föreningsbandet var: Ordförande: Rektor Thure Götharson FCM: Exp.chef Oscar Flodin Vice Ordf. Bankkassör Sven Peterson ACM: Köpman Enar Carlsson FFBB: Apotekare William Stenbom FS: Kamrer Ernst Arneman AFBB: Länsveterinär Nils Carlström AS: Häradsskrivare Anders Persson FABB: Fotograf Eric Venström FSkM: Hovurmakare Harry Andersson AABB: Jägmästare Herbert Blomquist ASkM: Målarmästare Ture Andersson FT: Kontraktsprost Karl Fredell FA: Sven Petersson AT: Kyrkoadjunkt Karl Björklund För Föreningsbandets alla ämbetsmän, se Bilaga 2 B.

18 Kapitel 4 Ämbetsmännen utgjorde även brödraföreningens styrelse och som sålunda hade detta utseende vid Föreningsbandets första sammanträde. Från VSM, kung Gustav V, erhölls ett lyckönskningstelegram som upplästes under invigningen. Det levererades med företrädesrätt. 4.3 Vapenskölden Till skölden fanns många idéer till utformning. För att utformningen av skölden skulle bli heraldiskt riktig anlitades våren 1947 kapten H.J.S. Kleberg som var sekreterare i Riksheraldikerämbetet. Några olika förslag på sköldens utformning Karlskogas stadsvapen Den slutliga utformningen av skölden baserades på Karlskogas stadsvapen. Det hade antagits bara några år tidigare då Karlskoga blev stad år Förslaget översändes på hösten 1947 till logedirektoriet som fastställde skölden den 10 oktober Sedan blev ärendet liggande där och först i april 1948 erhölls besked från VPL att förslaget var godkänt. För tillverkning av skölden anlitades dekorationsmålaren L.H. Larsson i Stockholm. Han levererade skölden den 26 augusti till en kostnad av 150 kr. Skissen Originalskölden

19 Kapitel Medlemsantal Medlemsantalet vid invigningssammanträdet år 1944 var 59 verkande och 1 tjänande Broder. Det var sedan ständigt stigande till ca 1970, för att sedan minska. Se även diagrammet i kapitel 1.1, som visar antalet recipienter. På senare tid har antalet medlemmar i Föreningsbandet ökat. Då Johanneslogen Hammaren bildades 2008 överfördes 20 stycken Johannesbröder dit Medlemsutvecklingen för återfunna medlemsantal, inklusive tjänande bröder. 4.5 Arbetsordning Arbetsordningen lades upp så att alla bröder skulle ha möjlighet att närvara varje gång. D.v.s. att det fanns en sammankomst i grad I varje gång det var en sammankomst september Invigning i grad I 4 december II och I 1 februari I 15 mars III och I september Högtidsdag i grad I 6 december II och I 24 januari I 14 mars III och I 25 april I Arbetsordningens upplägg under olika år September Oktober November Februari Mars April September Oktober November December Januari Februari Mars April Högtidsdag i grad I IV/V och I II och I III och I VI och I I Högtidsdag i grad I VI och I II och I I III och I I ekonomi VI och I I val 4.6 Deputationsloge från år 2001 till och med 2008 Från den 1 oktober 2001 erhöll Föreningsbandet efter ansökan av Ordföranden Erik Olson tillstånd att bli deputationsloge. Man fick verka i grad I och II under S:t Johanneslogen Engelbrecht. När S:t Johanneslogen Hammaren startade sin verksamhet den 26 mars 2008, omvandlades Föreningsbandet att verka som en Brödraförening i Andreasgraderna. Därmed upphörde tillståndet att verka som deputationsloge. Den första broder som recipierades var Torsten Hjersing den 13 februari Torsten Hjersing, Föreningsbandets första recipient

20 Kapitel 4 Totalt recipierades 26 bröder i grad I och 8 bröder i grad II under tiden som Föreningsbandet var deputationsloge. Grad I Recipienter i deputationslogen 4.7 Verksamhet Föredrag och instruktioner dominerar en brödraföreningars arbete. Dessa ha hållits av dels egna ämbetsmän och medlemmar, dels av ämbetsmän från Loger och andra brödraföreningar, samt vid några tillfällen av högre ämbetsmän i Stora Landslagen. 10-års jubileum 1954 Grad II Nr Datum Namn Datum Namn Torsten Hjersing Mats Andersson Jörgen Bergmark Patricio Cifuentes Rivera Hauke Hellwig Alf Larsson Martii Siipo Peter Bergström Eklöf Bengt Schön Tommy Rassmir Tomas Mathiesen Ola Berger Rickard Ericsson Lennart Magnusson Hans Larsson Örjan Karlsson Krister Davidsson David Wolke Mats Andersson Patricio Cifuentes Alf Larsson Bengt Schön Tomas Mathiesen Maciej Grosz Hans Larsson Krister Davidsson Mikael Römmelman Rickard Ericsson Olof Frisk Ingemar Eriksson Stefan Gustafsson Christer Lasson Ingemar Rörqvist Lars-Erik Larsson Vid Högtidsdagen den 30 september 1954 firades 10-års jubileum. Inbjudna var OSK, Kabinettskammarherre Rolf von Heidenstam samt 21 högre frimurare. OSK var dock på grund av utlandsresa förhindrad komma. Bland de inbjudna som kom var Provinsialmästaren Reinhold Geijer samt deputerade Provinsialmästaren Gustaf Malmros samt ett flertal bröder från Karlstad, Örebro, Lindesberg och Uddeholm. En nyskriven frimurarkantat framfördes. Den var författad av Ernst Arneman och Hilding Magnusson. Lyckönskningstelegram från Gustaf Adolf Logerna i Örebro skänkte en frimurarflagga. Den pengagåva som Ordförande Thure Götharsson fick motta vid sin 60-årsdag under sommaren skänkte han till föreningen, med önskan om att nya ljusstakar skulle inköpas.

21 Kapitel Notiser från installationer Installation av Olle Holmén 1980 Civilingenjör Olle Holmén installerades som Ordförande den 27 februari Installation av Ingemar Vistéus 1984 Direktör Ingemar Vistéus installerades som Ordförande den 28 mars Från vänster: Nisser, Sigurd Bergström, Olle Holmén, Sven Nygren och Bertil Myrin Installation av Kurt Walter 1991 Direktör Kurt Walter installerades som Ordförande den 25 september Från vänster: Ingemar Vistéus, PM Bo Åkerrén, Kurt Walter och Sven Nygren. Till h.: Vår serveringshjälp Rut Kiefernagel.

22 Kapitel Installation av Erik Olson 1999 Adjunkt Erik Olson installerades som Ordförande den 17 mars1999. Från vänster: Ingemar Vistéus, Kurt Walter, Erik Frisell, Åke Andersson, Gunnar Kempe, Arnold Eriksson och Erik Olson Installation av Nils Eklund 2005 Rektor Nils Eklund installerades som Ordförande den 26 september Från vänster: Gunnar Jakobsson, Nils Eklund, Bertil Ragne och Erik Olson.

23 Kapitel Installation av Jan Krey 2008 Civilingenjör Jan Krey installerades som Ordförande den 24 september Föreningsbandets ämbetsmän, från vänster: Bertil Svensson, Bengt Sjölander, Mats Lindquist, Jan Krey, Carl Johansson, Paul Henriksson och Göran Magnusson. Från vänster: Stig Dahllöf, Bengt Holmgren, PM Åke Lindell, Erik Olson, fpm Bertil Ragne, Ingemar Vistéus, Jan Krey, Hilding Karnéus, Nils Eklund, Per-Uno Unosson, Gunnar Jakobsson, Per Zetterberg och Lars Mansfeld.

24 Kapitel 5 5. S:t Johanneslogen HAMMAREN I samband med att fastigheten Boforsmässen inköptes fanns det egna lokaler för att kunna bilda en Johannesloge. Föreningsbandets dåvarande ordförande Nils Eklund förde diskussioner med dåvarande Provinsialmästaren Bertil Ragne, som var mycket positiv till detta. Under Bertils tid hade det dessutom tillskapats två nya loger i Karlstad. En ansökan med 85 grundläggande bröder skickades till Ordens Stormästare hösten I februari 2008 beslutade Stormästaren att instifta St Johanneslogen Hammaren. Den nya logen invigdes den 26 mars 2008 mars av dåvarande Stormästaren Anders Fahlman och den nytillträdde Provinsialmästaren Åke Lindell. Detta var exakt ett halvår efter att de nya ordenslokalerna invigdes. Som logens förste OM utsågs och installerades rektor Nils Eklund. Jan Lindman, fpm Bertil Ragne, Stormästaren Anders Fahlman, OM Nils Eklund, PM Åke Lindell och Lars Miliander. Logens namn syftar på den stångjärnshammare som anlades 1646 i älven bredvid logehuset. Stångjärnshammaren lade grunden till företaget Bofors och den starka utvecklingen av orten Karlskoga. I vapenskölden återfinns symboler för denna verksamhet, en hammare ett vattenhjul. Som logens valspråk antogs: Manu ett mente (Med hand och sinne). Hammarens första ämbetsmannakedja: Från vänster: Carl Johansson IB, Tomas Söderqvist FABB, Olavi Hevlér CM, Göran Magnusson FFBB, Nils Eklund OM, Jan Krey A, Per Aspeli ADM, Johnny Jansson FSkM, Jonas Bergman Wallin FT och Torsten Hjersing FS.

25 Kapitel 6 6. FRIMURARLOKALER Januari 1910, Brukskontoret och disponentbostaden i Öfalla Före detta disponentbostaden i Öfalla i nutid. Heroults Elektriska Stål i Öfalla. Brukskontoret är byggnaden bakom de dubbla björkarna i mitten. Foto taget ca Sammankomsterna de första 20 åren skedde i Wermlandsbankens resp. Sparbankens lokaler, då många av de mer framstående och aktiva bröderna arbetade där. Wermlandsbanken Wermlandsbanken, foto från 1910-tal. Här skedde sammankomsterna Nya Sparbankshuset, Sparbankshuset, här skedde sammankomsterna

26 Kapitel 6 Karlskoga Praktiska Läroverk, 1937 Karlskoga praktiska läroverk, här skedde sammankomsten , Stadshotellet Sammankomsterna hölls i det nybyggda Stadshotellets festsal. När Föreningsbandet bildades skickades det in ritningar över lokalerna som sedan godkändes i Stockholm. Det nybyggda Stadshotellet, ca Här skedde sammankomsterna , Sparbankshuset, Centralplan Lokaler hyrdes av Odd Fellow från den 1 juli Hyran var kr per år var hyran kr och 1979 var hyran uppe i kr. Vi fick då disponera lokalen upp till 16 gånger per år. Sparbankshuset / Blå huset vid Centralplan år 2001

27 Kapitel 6 Logerummet i Centralplan Sökande efter nya lokaler I flera år under början av 1980-talet fördes sonderingar att hitta nya lokaler. Logelokalerna i Sparbankshuset hyrdes av Odd Fellow, men utnyttjades även av Frimurarna och Bifrost. Bland de många idéer som fanns var att 1984 förvärva den före detta Saga-biografen som nyss lagts ner. I fastigheten fanns även några bostadslägenheter och en affärslokal. Avsikten var att bygga om biosalongen till en föreningslokal och skaffa intäkter genom förhyrningar. Från Frimurarnas sida sköttes diskussionerna av Ordföranden Ingemar Vistéus. Tillsammans hade de tre logerna vid denna tid tillsammans cirka 410 medlemmar: Bifrost 180 medlemmar Odd Fellow 150 medlemmar Frimurana 80 medlemmar Tanken var att bilda ett aktiebolag som skulle sköta hela verksamheten inklusive uthyrningar. Varje loge skulle äga 1/3-del av aktierna vardera. Finaseringen var tänkt att ske genom att ta medel ur respektive loges byggnadsfond och att medlemmarna skulle kunna satsa kapital genom att köpa aktier. Den totala kostnaden beräknades till 1,5 miljoner kr. Av detta belopp var inköpspriset kr. Ombyggnadskostnaderna beräknades till 1 miljon. Det planerades för en logelokal för personer, matsal, kök och cafeteria. Lånemöjligheter för logernas medlemmar hade preliminärt träffats med Handelsbanken och dåvarande Wermlandsbanken. Intresseanmälan skulle skickas in senast Ritningarna godkändes av logedirektoriet. Det blev en god uppslutning bland frimurarna och Odd Fellow. Bland bröderna hos Bifrost blev uppslutningen dålig, men de kunde tänka sig att hyra lokalerna. Den ekonomiska basen blev därför dålig, så projektet fick läggas ner. Dessutom var det inte realistiskt att räkna med en stor mängd frivilligt arbete från bröderna för att sänka kostnaderna. Det var kanske tur att projektet inte blev av, då fastigheten och ett intilliggande hus brann ner i september år 2003.

28 Kapitel , Kanalvägen 9 Odd Fellow blev uppsagda från lokalen i Sparbankshuset och alla logerna blev därmed hemlösa. Kanalvägen 9, år 2002 Diskussionerna fortsatte med de övriga logerna. Bofors hade vid denna tid ett stort antal tjänstebostäder som successivt såldes ut. Tillsammans med Odd Fellow, Bifrost och Hantverksföreningen inköptes en före detta direktörsvilla på Kanalvägen 9 av Bofors. Dåvarande ordföranden Ingemar Vistéus hade mycket goda kontakter inom bolagets ledning som möjliggjorde detta köp. I detta hus hade det tidigare bott många legendariska högre tjänstemän vid Bofors. I huset fanns i bottenplanet en hall, ett logerum, en stor matsal och kök. En trappa upp fanns sällskapsrum och ett kontorsrum till varje loge. I källaren fanns förvaringsutrymmen. Några interiörbilder från högtidsdagen 2003.

29 Kapitel 6 Från 2007, Hyttåsvägen 17, fd Boforsmässen Med tillträde den 1 juli 2007 inköptes en egen fastighet, den före detta bruks/tjänstemannamässen vid Bofors. Vår andel av logehuset på Kanalvägen såldes till Rebecca-logen för att finansiera fastighetsköpet. Under sommaren bedrevs en intensiv upprustningsverksamhet för att kunna iordningställa lokaler för logeverksamhet mm. Den 26 september 2007 kunde lokalerna invigas vid Föreningsbandets högtidsdag. I huset finns även en restaurangverksamhet med lunch, catering och beställningsverksamhet. Övriga hyresgäster är Rädda Barnen, fackförbundet Ledarna, uppfinnarföreningen i Karlskoga och Wikers AB Huset byggdes år 1906 som hotell för bolaget Bofors gäster och kunder. Huset ritades av Folke Zettervall ( ). Han ritade även Bofors nya stationshus som byggdes samtidigt. Vykort, postat 1906 Vykort, postat 1940-tal Huset ersatte det tidigare hotellet som låg vid Bofors station. Det uppfördes på 1870-talet och hade tidigare tjänat som rådhus i Nora. Den då nybyggda järnvägen till Nora gjorde det möjligt att frakta ner huset. När Bofors nya hotell invigdes 1930 blev huset restaurang för tjänstemännen vid Bofors. Det kallades i folkmun "Boforsmässen", och hotellrummen på övervåningarna blev ungkarlsbostäder och sedermera kontor. Huset byggdes till flera gånger. Första gången var 1928 med en länga mot Timsälven, eftersom det behövdes en större matsal. Den matsalen är idag vårt stora logerum. Åt söder tillkom en veranda, åt norr byggdes sedan ytterligare en matsal. År 1984 gjordes en stor tillbyggnad mot E18, som nu är den stora matsalen för restaurang Mässen. Arkitekten var Bertil Jansson. Vid ombyggnaderna har den ursprungliga stilen bibehållits.

30 Kapitel 6 Några interiörbilder Stora logesalen, för grad I, II och IV/V Frimurarmatsalen Lilla matsalen i resturangen Stora matsalen i resturangen Kansliet OM/O ämbetsrum Studierum Avlidna bröders sköldar Baren Salongen

31 Kapitel 7 7. VÄNFÖRENINGEN FÖRENINGEN FRIMURARNAS I KARLSKOGA VÄNNER Bildande Ett konstituerande sammanträde höll den 2 februari 1959 där man beslöt att föreningen skulle bildas. Samma dag hölls ett konstituerande möte. Den första styrelsen bestod av: Ordförande Vixce ordförande Sekreterare Kassaförvaltare Ordinarie ledamot Suppleanter Bankkassör Sven Peterson Tillsynslärare Paul Rammer Kontorsföreståndare Lars Sennerfeldt Kamrerarassistent Hilding Karnéus Tandläkare Sven Nygren Ingenjör Sven Englund Jägmästare Herbert Blomqvist Redan några dagar senare hölls nästa sammanträde. Då beslöts att beställa tryckning av hyllningsadresser och kondoleansbrev, i 300 resp. 200 exemplar. En skrivelse ingavs till VSM den 16 februari med anhållan att få bilda vänföreningen. Den var undertecknad av Föreningsbandets ordförande Thure Götharsson och dess vice ordförande Sven Englund samt av Vänföreningens ordförande i interimsstyrelsen, Sven Peterson. Den första medlemsavgiften bestämdes till 5 kronor per kvartal. Under det första verksamhetsåret 1959 anslöt sig ett fyrtiotal frimurare. Vid det första verksamhetsårets slut kunde Vänföreningen överlämna aktier i Skandinaviska Banken till ett värde av kronor till Föreningsbandets byggnadsfond. Stadgar Stadgarna fastställdes av VSM den 1 december Ändamålet i de första stadgarna var att stärka Föreningsbandets kassa för lokalhyra och inventarier samt att samla medel till Föreningsbandets byggnadsfond. Vänföreningens första stadgar

32 Kapitel 7 Vid årsmötet i februari 1960 avsade sig Sven Peterson uppdraget som ordförande och Paul Rammer valdes om ny ordförande. Det beslöts vidare att årsavgiften skulle vara 20 kronor och att antaga de av VSM godkända stadgarna. Under 1960 var antalet betalande medlemmar 33. Medlemsavgifter och gåvor uppgick till 745 kr och försäljning av hyllningskort och kondoleanser uppgick 368 kr. Årets resultat blev kr som kunde överlämnas till Föreningsbandet i form av fyra aktier i Skandinaviska Banken samt en check. Under 1961 inköptes 10 psalmböcker som överlämnades till Föreningsbandet. Det började upprättas födelsedagslistor som distribuerades till bröderna, med uppmaning till bröderna att köpa hyllningar. Medlemsavgifter och gåvor uppgick till 743 kr och försålda hyllningar och kondoleanser till kr. Årets resultat blev kr. De kommande årens verksamhet präglades av insamling av medel för hyllningar och kondoleanser till bröder. Även inköp och försäljning av utensilier som handskar och psalmböcker var en viktig del. Överskottet överfördes till Brödraföreningen. I årsberättelsen 1967 konstaterades det att under åren hade överlämnats totalt ca kr. Nya stadgar 1996 År 1996 ändrades stadgarna, bl.a. ändamålet och vem som kan bli medlem: 2 Vänföreningen skall ha till ändamål att: - vara brödraföreningen Föreningsbandets organ för caritasverksamhet. Caritasverksamheten kan bestå av uppvaktning av jubilarer inom Vänföreningen, uppmuntran och stöd av enskild medlem, ekonomiskt stöd till nödlidande eller till utomstående organisation med detta syfte. - ekonomiskt stödja brödraföreningen Föreningsbandets frimureriska arbete. 3 Medlemskap Medlemskap i Vänföreningen kan vinnas av envar som sympatiserar med föreningens ändamål. Nya stadgar 2008 I juni 2008 beslöts om nya stadgar med en ny inriktning på ändamålet, då man från centralt håll ville att Caritasverksamheten ska skötas av logerna/brödraföreningarna: 2 Ändamål Vänföreningen skall ha till ändamål att: - Samla in medel till frimurarverksamheten i Karlskoga. - Vara en social resurs för frimurarsamhället i Karlskoga. Tonvikten har därmed de senaste åren varit på den sociala biten. Föreningen ordnar bl.a julgransplundring, musikaftnar, lunchföredrag mm. I maj månad ordnas regelbundet en Vårutfärd med damer tillsammans med frimurare från brödraföreningarna i Filipstad, Kristinehamn, Lindesberg och Sunne. Föreningarna turas om att arrangera dessa utflykter. Vårutflykten till Gelleråsens motorstadion i Karlskoga 2013

33 Bilaga 1 A Bilaga 1 A - ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN KARLSKOGA FMB Ytterligare information kan finnas i Bilaga 4 B, Biografier över avlidna bröder i FMB. Theofil Ekelund Ordförande Yrke: Prost Övr. namn: Carl Theofil Född: Död: Rec.: 1909 S:t C Högsta grad: X 1920 Övrigt:: OM i två omgångar i Carl August ( samt ), talman i VPL. Initiativtagare till och förste ordförande i FMB, Föreningen Karlskoga FriMurarBröder. Theofil föddes i Karlstad som son till kronofogden Lars Johan Ekelund. I Stockholm studerade han i Katarina Allmänna Läroverk och avlade sedan studentexamen vid Högre Latinläroverket Därefter studerade Theofil i Uppsala och avlade teologisk filosofisk examen 1885, teoretisk teologie examen 1888, praktisk teologie examen 1889 och folkskollärarexamen Theofil prästvigdes 1890 och hans första tjänst var som pastorsadjunkt i Sillerud. Efter olika tjänster i Värmland tillträdde Theofil som kyrkoherde i Karlskoga år Denna tjänst innehade han till 1923, då han blev kyrkoherde i Fryksände. Han kvarstod dock som ordförande till Theofil hade en enastående arbetsförmåga. Samtidigt som han var kyrkoherde i Karlskoga avlade han en licentiatexamen och skrev en prästmötesavhandling. Theofil promoverades till teol. dr 1917 och blev fil. lic. i konsthistoria Förutom sina akademiska studier författade han och deltog i ett stort antal skrifter och böcker. Theofil hade många kommunala uppdrag i Karlskoga; han var bl.a. inspektor för Karlskoga kommuns mellanskola Theofil var mycket intresserad av arbetet för folkbildning och nykterhet. Hans arbete i nykterhetsrörelsen var landsomfattande, dels genom nykterhetsmöten runt om i landet och dels genom folkskriften Nytt Korståg. Theofil var mångårig medlem i Allmänna svenska prästföreningens styrelse, där han var ordförande Som eremitus 1939 flyttade han till Uppsala. Theofil blev mycket gripen av de nya vindar som vid seklets början gav upphov till en förnyelse av kyrkolivet. Han blev bl.a. initiativtagare till inrättandet av ett stiftsråd och ett stiftsmöte. Han var även intresserad av den gamla allmogekulturen och hembygdsverksamheten samt av arbete inom Röda Korset.

34 Bilaga 1 A Hilding Lenander Ordförande Yrke: Rektor Född: Död: Rec.: 1915 S:t C Högsta grad: X 1955 VPL Hilding tog studenten i Strängnäs 1897, avlade folkskollärarexamen i Linköping 1898, en fil. kand 1902 och en fil. lic vid Uppsala universitet. Hilding kom till Karlskoga 1909 som föreståndare för den nystartade privata realskolan, en tjänst som han innehade till sin pensionering Då skolan 1910 blev kommunal mellanskola erhöll han rektorstjänsten. Skolan blev sedermera en statlig samrealskola. Elevantalet steg under hans tid från 40 till ca. 200, vilket gjorde att den ursprungliga skolan blev för trång invigdes den nya skolbyggnaden (sedermera Praktiska realskolan, Katrinedalsskolan, riven 2011). Hilding var medlem av municipalfullmäktige samt ledamot av kyrko- och skolråd. Han var förste kurator i Södermanland-Närkes nation , ordförande i Östra brödsädesregleringsnämnden och landstormsområdesbefälhavare för Svartå Hilding var bl.a. medlem i sångsällskapet Orphei Drängar sedan 1902, ledamot i Karlskoga idrottsförening, sekreterare i Värmlands Idrottsförbund , hedersledamot i Bofors Gymnastikförening (instruktör där ), vice ordförande i Karlskoga Simsällskap Hilding var även hedersledamot i Karlskoga landstormsförening (var ordförande där ) och hedersledamot i Karlskoga Schackklubb (som ordförande ). Pehr Aspelin Ordförande Yrke: Kamrer Född: Död: Rec.: 1915 S:t C Högsta grad: VIII 1926 VPL Övrigt: f. Andersson Pehr var född i Gårdstånga. Han tog värvning vid Vendes artilleriregemente och avlade där 1897 underofficersexamen. Pehr fick sedan anställning vid AB Bofors-Gullspång, där han avancerade till förste man på försäljningskontoret. Pehr hade under många år flera förtroendeuppdrag i Karlskoga municipalsamhälle, blev invald i det nybildade fullmäktige 1919 och tillhörde det till 1939, de sista åren som dess vice ordförande. Pehr var under flera år ledamot av kommunal-nämnden, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. År 1919 tillträdde han den nyinrättade tjänsten som municipalkamrer, vilken plats han innehade tills municipalsamhället upphörde i samband med att Karlskoga blev stad år 1940 År var Pehr ordförande för Karlskoga Samrealskola, från 1924 inspektor vid Karlskoga Praktiska Läroverk samt ordförande i lokalstyrelsen för Wermlands Enskilda bank. Han tillhörde redaktionskommittén för bokverket Karlskoga Historia , där Lars Dalgren var utgivare. Pehr var en av dem som stödde rektor Lindholm när han 1922 tog initiativet till bildandet av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 5 Prosten, Bryggaren, Västervik 28 maj 2015, klockan 15.00 17.00 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm den 13 april 2012, kl 11.00. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

PROTOKOLL BOX 2062 VÄSTMANLANDS-DALA NATIONS STYRELSE 3 750 02 UPPSALA TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER 2011 1 (7)

PROTOKOLL BOX 2062 VÄSTMANLANDS-DALA NATIONS STYRELSE 3 750 02 UPPSALA TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER 2011 1 (7) 1 (7) Referensbiblioteket, Västmanlands-Dala nation PLATS 19.00 TID Inspektor Johan Sundström (ordf.), Proinspektor Mats Olsmats, Skattmästare Rolf Kroon, Ställföreträdande skattmästare Helene Erbing Backström,

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Årsmöte protokoll nr 39

Årsmöte protokoll nr 39 Hans Svensson Sid 1 (6) Årsmöte protokoll nr 39 Tid: 2005-07-02 Plats: Tånga Hed, Vårgårda Närvarande: Ca:240 medlemmar 1. Årsmötets öppnande Mötet öppnades av Lasse Lähnn och deltagarna hälsades välkomna

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Electrolux Röstlängd, bilaga 1. 1. Val av ordförande vid stämman från årsstämma i AB Electrolux den 27 mars 2012 i Stockholm.

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt

Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Domsagohistorik Kristinehamns tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Kristinehamns tingsrätt

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 24 mars 2011 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga närvarande: Enligt

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter Som hjälp för den som tänker bilda en bygdegårdsförening har följande handledning sammanställts. Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Ett av villkoren för erhållande av bidrag från staten till en

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer