Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s) Per-Erik Thurén (s) Louise Wind (c) Ulla Johansson (s) Karin Olofsson (mp) Alexander Lagerholm (s) tjänstgörande ersättare Georgos Moschos (s) Marie Sjörén (s) Gill Bergh (m) vice ordf Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Britt Norström (v) Övriga deltagande Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 Paragrafer Utses att justera Ulla Johansson (s) Justeringens plats och tid Utbildningskontoret Sekreterare Roger Lundvold Ordförande... Pereric Gustavsson Justerande... Ulla Johansson Protokollet är justerat och ANSLAG/BEVIS tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Utbildningskontoret Underskrift...

2 Utdragsbestyrkande Innehållsförteckning 115 Godkännande av föredragningslistan Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämnden Delegationsbeslut Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari Likabehandlingsplanen Interkommunal ersättning Läsårstider 2009/ Beslutsattestanter Budget Sammanträdestider för nämnd/arbetsutskott Skolplan År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/ Nya grundskolan Forsen Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Övrigt information från förvaltningen

3 Godkännande av föredragningslistan Nämndens beslut Nämnden godkänner föredragningslistan.

4 Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Handbok om barnkonventionen Svenska UNICEF har på regeringens uppdrag utarbetat och publicerat en handbok som sammanfattar hur FN:s kommitté för barnets rättigheter tolkar barnkonventionen. Några av nämndens ledamöter önskar en egen kopia. Förvaltningen undersöker om det ska beställas ett antal böcker eller om handboken kan laddas ner från UNICEF:s hemsida. Fyllnadsval av representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor 08/SK Sammanfattning från kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen beslutar att välja Curt B Gustavsson, till representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor. Fyllnadsval av ordförande i barn- och utbildnings-nämnden efter Curt B Gustavsson (s) 08/SK Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde har inkommit, där kommunfullmäktige beslutar utse Pereric Gustavsson (s) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden t.o.m Utbildningar som är på gång 08/SK Från KompetensCentrum: Informationsblad om möjligheten att söka högskolekurser på distans via Internet: Förändringsledning, organisation och ledarskap, projektutbildning. Bättre HEL hälsa, ekonomi och ledarskap (samarbete med Västra Götalands högskolor). Fryshusandan Fryshusandan är ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i hela Sverige. Open Space erbjuds november i Falköping (lokal: Teater salongen). Forts

5 , forts Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Protokoll Folkhälsorådet 08/SK Protokoll från den 22 september, Folkhälsorådet beslutar bl.a. att bevilja grundskolorna Kungsbro och Forsen kr, grundskolan Hökensås kr samt grundskolan Valstad kr i stimulansmedel till projekt inom hälsofrämjande skolutveckling. Rapport från elevråd 08/SK Rapport från elevrådet på Kungsbroskolan, där man genomfört en önskeröstning för vilken skola man vill gå i fr.o.m. år 6, Forsen eller Hökensås. Se bilaga. Ansökan om stadsbidrag 08/SK Ansökan har skickats in till Skolverket från Tidaholms kommun. Ansökan gäller kr. Se bilaga Stressad barn i dag, patient i morgon? Birgitta Andersson (fp) informerar om att Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid Göteborgs Universitet, föreläst i grundskolan Forsens aula, den 13 november, 2008, över temat Stressad barn i dag, patient i morgon. Resa med Kulturskolan Ulla Johansson (s) informerar från en resa med Kulturskolan, till Vänersborg, 27 oktober, 2008.

6 Delegationsbeslut Nr Ärende Datum Anmälare 08/155 Undervisning i mindre undervisningsgrupp för pojke född Gäller tiden Carina Pettersson 08/ Enligt 6 skollagen har förskoleplats tilldelats med anledning av särskildaskäl Helena Nylén 08/158 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning avser Eleven S.J. 08/159 Nekande av antagning till truckförarutbildning för sökande från Falköpings kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte för utbildningskostnaden Johan Lindell Johan Lindell 08/160 Ledighet för elev utöver vad rektor kan besluta Mary Liabäck 08/161 Avstängning av elev under perioden Daniel Larsson 08/162 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning. Matematikstuderande Johan Lindell 08/162 Nekande av antagning till yrkesförarutbildning för sökande Från Huddinge kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte utbildningskostnaden Johan Lindell 08/163 Avslag på ansökan till sökande om att läsa kurser i Falköping. Orsak: Den sökande tillhör ej prioriterad målgrupp (under 20 år) Johan Lindell

7 /SK Sändlista KF Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Beloppen eller tillämpningen av Maxtaxan är inte ändrad från 2008 till Bestämmelser gäller för avgifter och barnomsorg inom förskola och fritidshem. Barn kan placeras i kommunal barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder t.o.m. 12 års ålder (ändring: från 9 månaders ålder till 1 år). Nämnden förutsätter att förvaltningen i övergången hanterar ändringen med flexibilitet. Sammanfattning: Anvisningar för taxa och förutsättningar för nyttjande av barnomsorg Anvisningarna gäller lika för gifta/sammanboende med eller utan gemensamma barn Avgiften grundas på gällande inkomst. Försummelse att uppge rätt uppgift för inkomst kan medföra krav på retroaktiv betalning. Avgiften är en abonnemangsavgift och debiteras 12 gånger per år. Nämndens beslut Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Anvisningar för barnomsorg och taxa från

8 /SK Likabehandlingsplanen Utredningssekreterare Ulla Brissman informerar. Likabehandlingsplanen avser att långsiktigt främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, vuxenutbildning och Kulturskolan. Kommunens likabehandlingsplan skall ses som ett stöd för alla verksamheter. Varje utbildningsområde ska ha en egen lokal likabehandlingsplan, som ska vara godkänd av nämnden och som ligger som en bilaga till den centrala likabehandlingsplanen. Ledningen förankrar tillsammans med barn, elever och föräldrar planen lokalt, så att det förebyggande arbetet, ordningsregler och planerade åtgärder beskrivs konkret och är anpassade till barnens och ungdomarnas ålder och behov. Innehållet i likabehandlingsplanen är (övergripande rubriker): * Lagens ändamål * Definitioner * Likabehandlingsplan * Rektors ansvar * Ansvar för anställda och uppdragstagare * Aktivt arbete för att främja barns och elevers lika värde * Anmälan * Skadestånd * Tillsyn Gill Berg (m) uppmärksammar det informationshäfte som grundskolan Kungsbro tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Gill Bergh (m) uppmärksammar det förväntansdokument som grundskolan Forsen tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Brith Nordström (v) uppmärksammar motsägelsefulla skrivningar i Kungsbros likabehandlingsplan. Forts

9 , forts 08/SK Likabehandlingsplanen Anette Söderstedt (s) uppmärksammar skrivfel i grundskolan Forsens dokument. Karin Olofsson (mp) uppmärksammar bilden på första sidan i Kungsbros dokument, upplever den som störande som förstasidabild. Nämndens beslut beslutar anta den Centrala likabehandlingsplanen inklusive de likabehandlingsplaner som på utbildningsområdena har upprättats för de olika verksamheterna; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

10 /SK Interkommunal ersättning Utredningssekreterare Ulla Brissman har utarbetat ett förslag till beslut om interkommunal ersättning för läsåret 2008/2009 för förskoleklass och grundskola, enligt följande: Grupp: Förskoleklass Grundskola Terminsavgift: kronor kronor Nämndens beslut beslutar anta ovan nämnda förslag gällande interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskola läsåret 2008/2009.

11 /SK Läsårstider 2009/2010 Utbildningschef Lisbeth Göthberg presenterar förslag på läsårstider 2009/2010. Nämndens beslut beslutar anta förslaget på läsårstiderna, 2009/2010.

12 /SK Beslutsattestanter 2009 Ekonom Roger Lundvold presenterar förslaget om beslutsattestanter Nämndens beslut beslutar godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter för år 2009, samt att bemyndiga utbildningschef Lisbeth Göthberg att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa löpande under året.

13 /SK Sändlista KF Budget 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Budgetberedningens förslag på kommunbidrag till nämnden understiger nämndens behov vid oförändrad verksamhet. Avvikelsen är ca 4 miljoner kronor. Roger Lundvold informerar även från arbetsutskottets sammanträde med budgetberedningen den 6 november. Budgetberedningen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppdatera förvaltningens teoretiska beräkningsmodell för gymnasieskolan Rudbeck samt gymnasiestuderande tidaholmselever i andra kommuner. Förvaltningen räknar med att överlämna det uppdaterade underlaget onsdag den 12 november. Nämnden diskuterar avvikelsen och ett eventuellt motsvarande sparkrav. Nämnden uppsummerar med att Tidaholm i jämförelser har en billig/kostnadseffektiv skola samtidigt som antalet och andelen behöriga från grundskolan har visat en sjunkande tendens från 93 % 2006 till 86 % 2007 och 83 % Besparingar om 4 mkr resulterar i en verksamhet som nämnden inte vågar ta resultatansvar för. Eventuella besparingar vill nämnden att kommunfullmäktige anvisar utifrån de fyra områdena som nämnden tidigare utrett: Kulturskolan, CRT, en landsbygdsskola eller KompetensCentrum, utan inbördes ordning.

14 /SK Sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2009 BUN au Sammanträdesrum: Folkabo Mötesdag: tisdagar Mötesstart kl. 08:00 Vecka BUN nämnd Sammanträdesrum: Sessionssalen Mötesdag tisdagar Mötesstart kl. 09:00 Gruppmöten kl. 08:00 (2/ ) 22/1 OBS! Torsdag 4 2/2 OBS! Måndag 6 17/2 8 10/ / /3 OBS! Måndag 14 14/ / / /5 22 9/6 24 Vecka 18/8 34 1/ / /9, 40 ev. från kvällen den 28/9 13/ / / /12 50 Nämndens beslut beslutar anta ovanstående sammanträdestider för 2009.

15 /SK Sändlista KF KS Skolplan Ärendebeskrivning: I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall det särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som sattes upp för skolan. (Skollagen 2 kap 8 ). Kommunfullmäktige antog 31 januari, 2005, kommunens skolplan Nämnden har under ett drygt år, arbetat fram förslag till skolplanens inriktningsmål I arbetet med förslag till skolplanens inriktningsmål har nämnden bl.a. arbetat med fokusgrupper kring frågan: Vad är viktigt för en bra skola?. Fokusgrupper har genomförts bland elever, medarbetare, föräldrar och slutligen i nämnden. Nämnden har att ta ställning till förslagen till de fyra inriktningsmålen: KUNSKAPER Inriktningsmål 1 Främja lärandet och inhämtandet av kunskap, är skolans främsta uppgift, och skall vara ett stöd för det livslånga lärandet. Eleven i centrum vilket medför att arbetsformer och undervisningen skall anpassas efter vars och ens individuella behov och förutsättningar. Personalen är kompetent och engagerad. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för undervisningen. Barns och elevers utveckling ska stimuleras för att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper. Forts

16 , forts 08/SK Sändlista KF KS Skolplan NORMER OCH VÄRDEN Inriktningsmål 2 Elevernas utveckling är det centrala i verksamheten och de skall ges en positiv livssyn med en stark framtidstro, vilket gör att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande vuxna. Var och en som verkar inom skolan skall främja alla människors egenvärde och visa respekt för vår gemensamma miljö. Verksamheten skall bedrivas med hög grad av delaktighet och inflytande från elever, vårdnadshavare och personal med en helhets- och samsyn som främjar samverkan och förebyggande arbete. HÄLSA Inriktningsmål 3 Elever skall ges möjlighet att utveckla goda hälsovanor, ett gott välbefinnande och en god fysisk- och psykosocial hälsa. SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Inriktningsmål 4 Samverkan ska ske mellan de olika verksamheterna: förskola, förskoleklass, grundskola/skolbarnomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och universitet, samt arbetslivet och samhället i övrigt. Elever ska kunna inhämta tillräckliga kunskaper som ger erfarenhet och möjlighet till ett gott vuxenliv, liksom förmågan att kunna granska valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Forts

17 , forts 08/SK Sändlista Kommunfullmäktige KS Skolplan Nämnden beslut föreslår kommunfullmäktige anta nämndens förslag till inriktningsmål för skolplanen Nämnden arbetar vidare med effektmålen som senare går till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidsplan för arbetet med skolplanens effektmål. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag för skolplanens effektmål

18 /SK År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/2010. Utbildningschef Lisbeth Göthberg och ekonom Roger Lundvold informerar. Det har inkommit konsekvensbeskrivningar från grundskolorna Forsen och Hökensås med anledning av nämndens beslut : Nämnden beslutar att modellen med en klass från grundskolan Kungsbro till Hökensås år 6 ska gälla även läsåren 2009/2010 och 2010/11. Nämnden beslutar att ändra planeringsförutsättningarna för Nya Forsen från 27 till 25 klasser vid den nya F-9 skolans planerade start höstterminen Grundskolan Forsen föreslår i sin skrivelse att barn- och utbildningsnämnden omprövar sitt beslut och låter båda 5:orna från Kungsbro vårterminen 2009 och 2010 få gå tillsammans på grundskolan Forsen. Grundskolan Hökensås argumenterar i sin skrivelse för barnoch utbildningsnämndens beslut och välkomnar ca 20 elever motsvarande en klass från Kungsbro till Hökensås i år 6 även 2009 och Elevrådet vid grundskolan Kungsbro har genomförd en önskeröstning från de 45 eleverna i år 5 som visar på flertalet av eleverna önskar gå på grundskolan Forsen. Nämndens beslut beslutar återremittera ärendet till förvaltningen.

19 /SK Nya grundskolan Forsen Ekonom Roger Lundvold informerar om kommunstyrelsens beslut den 4 november, Kommunstyrelsen beslutar att processen med Forsenskolan fortsätter och att 2008 års avsatta medel för projektering används för detta arbete. Nämnden diskuterar kommunstyrelsens beslut, bl.a. i ljuset av nämndens beslut 17 juni, 2008, om elevantal och den vikande konjunkturen.

20 /SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Ekonom Roger Lundvold informerar. Ärendebeskrivning: Social- och omvårdnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 september 2008 ( 90) att hos barn- och utbildningsnämnden begära att barnomsorgs- och fritidshemsavgiften för barn som familjehemplacerats av social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholm, fastställs lägsta avgift. Kommunens barnomsorgstaxa och anvisningar beslutas årligen av kommunfullmäktige. Barnomsorgstaxan är 1 3 % av avgiftsgrundande inkomst. 2.2 reglerar vilka inkomster/ersättningar som ingår i avgiftsgrundande inkomst. Social- och omvårdnadsnämnden begär lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen kan konstatera att lägsta avgift i praktiken är noll kronor (0 kr). Social- och omvårdnadsnämnden, såväl som denna nämnds förvaltning, har inte framfört några orsaker till att begära lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har inga uppgifter om vilka barn som social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerat i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen befarar att sådan informationshantering kommer medföra merarbete. Nämnden kan inte se några orsaker till att barnomsorgsavgifterna för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer, boende i Tidaholms kommun, ska fastställas på andra grunder än den som är fastställd i kommunfullmäktiges barnomsorgstaxa och -anvisningar. En annan fråga är om respektive nämnders förvaltningar kan komma fram till enklare rutiner i hanterandet av barnomsorgsavgifter för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Forts

21 , forts 08/SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Nämndens beslut beslutar avslå social- och omvårdnadsnämndens begäran, att barnomsorgsavgiften för barn som familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun, fastställs till lägsta avgift.

22 /SK Sändlista Rektor Börje Hallin Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Ekonom Roger Lundvold informerar Ärendebeskrivning Verksamhetsvaktmästaren vid grundskolan Hökensås disponerar en tjänstebil. Enligt överenskommelse står barn- och utbildningsnämnden för inköp av bil, och tekniska förvaltningen står för driftskostnaderna. Bilen är en Ford Express 1994 års modell, denna bil är numera i dåligt skick. En varudeklaration är upprättad och visar på ett antal brister. Rektor Börje Hallin föreslår inköp av en begagnad bil om cirka kronor. Framtida bilbyte av bil finns med i nämndens investeringsplan. Nämndens beslut beslutar att uppdra åt förvaltningen att köpa in en begagnad tjänstebil till grundskolan Hökensås. beslutar att finansiera inköpet ur nämndens ackumulerade överskott.

23 Övrigt Ernst Lundells minnesfond Avkastning från Ernst Lundells minnesfond 2007 var kronor. Gymnasieskolan Rudbeck informerar genom en skrivning om hur avkastningen disponeras. Nämndens julbord Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om planeringen av nämndens julbord den 2 december 2008 kl. 17:00. Förvaltningen återkommer med inbjudan. Behov av skolvärdinna Birgitta Andersson (fp) refererar till återkopplingen på kvalitetsredovisningen vid grundskolan Kungsbro och deras behov för skolvärdinna. Förslaget är att erbjuda elever från barnoch fritidsprogrammet ungdomspraktik vid Kungsbro. Hur används skolans datorer Karin Olofsson (mp) frågar om användandet av skolans datorer, speciellt hemsidor. Vilken kontroll har skolan på skolans datorer? Förekommer missbruk och besök på ex. rasistiska hemsidor? Förvaltningen tar reda på vilka filter som finns. Elever med diabetes Pereric Gustavsson (s) frågar om vilken hjälp elever med diabetes får på skoltid. Gill Bergh (m) berättar om sina positiva erfarenheter gällande den egna sonen som hade diabetes, under skolgången på grundskolan Hökensås.

24 information från förvaltningen Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om ett beslut i rektorsgruppen angående avgifter i skolan. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om en skrivelse från Skolverket Nationella minoriteter i skolan. Läraren Rolf Fläring informerar om elevens datavärld. Rektor Tommy Nilsson informerar om en elevenkät som genomförds under oktober bland elever år 3 till 6 på grundskolan Valstad. Bakgrunden för enkäten är resultaten från en elevenkät som genomfördes för elever år 5 våren 2008 där nämnden vid sitt sammanträde den 12 september ger förvaltningen i uppdrag att utreda resultaten från grundskolan Valstad. Nämnden ville även att förvaltningen skulle gå tillbaka i tid för att se resultat av tidigare enkäter. Elevenkäten år 3 till 6 från oktober anser Tommy Nilsson som ett normalresultat för en grupp elever. Nämnden önskar en uppföljning under vårterminen Ekonom Roger Lundvold informerar om att ekonomiföreståndare Irene Jonsson sagt upp sin tjänst 0,2 åa. Rekryteringen av ny kostplanerare är igång. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar att förvaltningen går ut ur Skolmåltidsakademin då kostnaden om 10 tkr inte står i förhållande till vad man bedöms få ut ur akademin. Nätverk inom Skaraborg fortsätter. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om Kulturskolans julkonsert den 16 december. Elevärende Ref. barn- och utbildningsnämnden 14 oktober Rektor Daniel Larsson rapporterar att eleven återkom till boendet till utbildningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer