Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s) Per-Erik Thurén (s) Louise Wind (c) Ulla Johansson (s) Karin Olofsson (mp) Alexander Lagerholm (s) tjänstgörande ersättare Georgos Moschos (s) Marie Sjörén (s) Gill Bergh (m) vice ordf Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Britt Norström (v) Övriga deltagande Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 Paragrafer Utses att justera Ulla Johansson (s) Justeringens plats och tid Utbildningskontoret Sekreterare Roger Lundvold Ordförande... Pereric Gustavsson Justerande... Ulla Johansson Protokollet är justerat och ANSLAG/BEVIS tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Utbildningskontoret Underskrift...

2 Utdragsbestyrkande Innehållsförteckning 115 Godkännande av föredragningslistan Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämnden Delegationsbeslut Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari Likabehandlingsplanen Interkommunal ersättning Läsårstider 2009/ Beslutsattestanter Budget Sammanträdestider för nämnd/arbetsutskott Skolplan År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/ Nya grundskolan Forsen Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Övrigt information från förvaltningen

3 Godkännande av föredragningslistan Nämndens beslut Nämnden godkänner föredragningslistan.

4 Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Handbok om barnkonventionen Svenska UNICEF har på regeringens uppdrag utarbetat och publicerat en handbok som sammanfattar hur FN:s kommitté för barnets rättigheter tolkar barnkonventionen. Några av nämndens ledamöter önskar en egen kopia. Förvaltningen undersöker om det ska beställas ett antal böcker eller om handboken kan laddas ner från UNICEF:s hemsida. Fyllnadsval av representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor 08/SK Sammanfattning från kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen beslutar att välja Curt B Gustavsson, till representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor. Fyllnadsval av ordförande i barn- och utbildnings-nämnden efter Curt B Gustavsson (s) 08/SK Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde har inkommit, där kommunfullmäktige beslutar utse Pereric Gustavsson (s) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden t.o.m Utbildningar som är på gång 08/SK Från KompetensCentrum: Informationsblad om möjligheten att söka högskolekurser på distans via Internet: Förändringsledning, organisation och ledarskap, projektutbildning. Bättre HEL hälsa, ekonomi och ledarskap (samarbete med Västra Götalands högskolor). Fryshusandan Fryshusandan är ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i hela Sverige. Open Space erbjuds november i Falköping (lokal: Teater salongen). Forts

5 , forts Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Protokoll Folkhälsorådet 08/SK Protokoll från den 22 september, Folkhälsorådet beslutar bl.a. att bevilja grundskolorna Kungsbro och Forsen kr, grundskolan Hökensås kr samt grundskolan Valstad kr i stimulansmedel till projekt inom hälsofrämjande skolutveckling. Rapport från elevråd 08/SK Rapport från elevrådet på Kungsbroskolan, där man genomfört en önskeröstning för vilken skola man vill gå i fr.o.m. år 6, Forsen eller Hökensås. Se bilaga. Ansökan om stadsbidrag 08/SK Ansökan har skickats in till Skolverket från Tidaholms kommun. Ansökan gäller kr. Se bilaga Stressad barn i dag, patient i morgon? Birgitta Andersson (fp) informerar om att Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid Göteborgs Universitet, föreläst i grundskolan Forsens aula, den 13 november, 2008, över temat Stressad barn i dag, patient i morgon. Resa med Kulturskolan Ulla Johansson (s) informerar från en resa med Kulturskolan, till Vänersborg, 27 oktober, 2008.

6 Delegationsbeslut Nr Ärende Datum Anmälare 08/155 Undervisning i mindre undervisningsgrupp för pojke född Gäller tiden Carina Pettersson 08/ Enligt 6 skollagen har förskoleplats tilldelats med anledning av särskildaskäl Helena Nylén 08/158 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning avser Eleven S.J. 08/159 Nekande av antagning till truckförarutbildning för sökande från Falköpings kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte för utbildningskostnaden Johan Lindell Johan Lindell 08/160 Ledighet för elev utöver vad rektor kan besluta Mary Liabäck 08/161 Avstängning av elev under perioden Daniel Larsson 08/162 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning. Matematikstuderande Johan Lindell 08/162 Nekande av antagning till yrkesförarutbildning för sökande Från Huddinge kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte utbildningskostnaden Johan Lindell 08/163 Avslag på ansökan till sökande om att läsa kurser i Falköping. Orsak: Den sökande tillhör ej prioriterad målgrupp (under 20 år) Johan Lindell

7 /SK Sändlista KF Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Beloppen eller tillämpningen av Maxtaxan är inte ändrad från 2008 till Bestämmelser gäller för avgifter och barnomsorg inom förskola och fritidshem. Barn kan placeras i kommunal barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder t.o.m. 12 års ålder (ändring: från 9 månaders ålder till 1 år). Nämnden förutsätter att förvaltningen i övergången hanterar ändringen med flexibilitet. Sammanfattning: Anvisningar för taxa och förutsättningar för nyttjande av barnomsorg Anvisningarna gäller lika för gifta/sammanboende med eller utan gemensamma barn Avgiften grundas på gällande inkomst. Försummelse att uppge rätt uppgift för inkomst kan medföra krav på retroaktiv betalning. Avgiften är en abonnemangsavgift och debiteras 12 gånger per år. Nämndens beslut Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Anvisningar för barnomsorg och taxa från

8 /SK Likabehandlingsplanen Utredningssekreterare Ulla Brissman informerar. Likabehandlingsplanen avser att långsiktigt främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, vuxenutbildning och Kulturskolan. Kommunens likabehandlingsplan skall ses som ett stöd för alla verksamheter. Varje utbildningsområde ska ha en egen lokal likabehandlingsplan, som ska vara godkänd av nämnden och som ligger som en bilaga till den centrala likabehandlingsplanen. Ledningen förankrar tillsammans med barn, elever och föräldrar planen lokalt, så att det förebyggande arbetet, ordningsregler och planerade åtgärder beskrivs konkret och är anpassade till barnens och ungdomarnas ålder och behov. Innehållet i likabehandlingsplanen är (övergripande rubriker): * Lagens ändamål * Definitioner * Likabehandlingsplan * Rektors ansvar * Ansvar för anställda och uppdragstagare * Aktivt arbete för att främja barns och elevers lika värde * Anmälan * Skadestånd * Tillsyn Gill Berg (m) uppmärksammar det informationshäfte som grundskolan Kungsbro tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Gill Bergh (m) uppmärksammar det förväntansdokument som grundskolan Forsen tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Brith Nordström (v) uppmärksammar motsägelsefulla skrivningar i Kungsbros likabehandlingsplan. Forts

9 , forts 08/SK Likabehandlingsplanen Anette Söderstedt (s) uppmärksammar skrivfel i grundskolan Forsens dokument. Karin Olofsson (mp) uppmärksammar bilden på första sidan i Kungsbros dokument, upplever den som störande som förstasidabild. Nämndens beslut beslutar anta den Centrala likabehandlingsplanen inklusive de likabehandlingsplaner som på utbildningsområdena har upprättats för de olika verksamheterna; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

10 /SK Interkommunal ersättning Utredningssekreterare Ulla Brissman har utarbetat ett förslag till beslut om interkommunal ersättning för läsåret 2008/2009 för förskoleklass och grundskola, enligt följande: Grupp: Förskoleklass Grundskola Terminsavgift: kronor kronor Nämndens beslut beslutar anta ovan nämnda förslag gällande interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskola läsåret 2008/2009.

11 /SK Läsårstider 2009/2010 Utbildningschef Lisbeth Göthberg presenterar förslag på läsårstider 2009/2010. Nämndens beslut beslutar anta förslaget på läsårstiderna, 2009/2010.

12 /SK Beslutsattestanter 2009 Ekonom Roger Lundvold presenterar förslaget om beslutsattestanter Nämndens beslut beslutar godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter för år 2009, samt att bemyndiga utbildningschef Lisbeth Göthberg att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa löpande under året.

13 /SK Sändlista KF Budget 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Budgetberedningens förslag på kommunbidrag till nämnden understiger nämndens behov vid oförändrad verksamhet. Avvikelsen är ca 4 miljoner kronor. Roger Lundvold informerar även från arbetsutskottets sammanträde med budgetberedningen den 6 november. Budgetberedningen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppdatera förvaltningens teoretiska beräkningsmodell för gymnasieskolan Rudbeck samt gymnasiestuderande tidaholmselever i andra kommuner. Förvaltningen räknar med att överlämna det uppdaterade underlaget onsdag den 12 november. Nämnden diskuterar avvikelsen och ett eventuellt motsvarande sparkrav. Nämnden uppsummerar med att Tidaholm i jämförelser har en billig/kostnadseffektiv skola samtidigt som antalet och andelen behöriga från grundskolan har visat en sjunkande tendens från 93 % 2006 till 86 % 2007 och 83 % Besparingar om 4 mkr resulterar i en verksamhet som nämnden inte vågar ta resultatansvar för. Eventuella besparingar vill nämnden att kommunfullmäktige anvisar utifrån de fyra områdena som nämnden tidigare utrett: Kulturskolan, CRT, en landsbygdsskola eller KompetensCentrum, utan inbördes ordning.

14 /SK Sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2009 BUN au Sammanträdesrum: Folkabo Mötesdag: tisdagar Mötesstart kl. 08:00 Vecka BUN nämnd Sammanträdesrum: Sessionssalen Mötesdag tisdagar Mötesstart kl. 09:00 Gruppmöten kl. 08:00 (2/ ) 22/1 OBS! Torsdag 4 2/2 OBS! Måndag 6 17/2 8 10/ / /3 OBS! Måndag 14 14/ / / /5 22 9/6 24 Vecka 18/8 34 1/ / /9, 40 ev. från kvällen den 28/9 13/ / / /12 50 Nämndens beslut beslutar anta ovanstående sammanträdestider för 2009.

15 /SK Sändlista KF KS Skolplan Ärendebeskrivning: I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall det särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som sattes upp för skolan. (Skollagen 2 kap 8 ). Kommunfullmäktige antog 31 januari, 2005, kommunens skolplan Nämnden har under ett drygt år, arbetat fram förslag till skolplanens inriktningsmål I arbetet med förslag till skolplanens inriktningsmål har nämnden bl.a. arbetat med fokusgrupper kring frågan: Vad är viktigt för en bra skola?. Fokusgrupper har genomförts bland elever, medarbetare, föräldrar och slutligen i nämnden. Nämnden har att ta ställning till förslagen till de fyra inriktningsmålen: KUNSKAPER Inriktningsmål 1 Främja lärandet och inhämtandet av kunskap, är skolans främsta uppgift, och skall vara ett stöd för det livslånga lärandet. Eleven i centrum vilket medför att arbetsformer och undervisningen skall anpassas efter vars och ens individuella behov och förutsättningar. Personalen är kompetent och engagerad. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för undervisningen. Barns och elevers utveckling ska stimuleras för att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper. Forts

16 , forts 08/SK Sändlista KF KS Skolplan NORMER OCH VÄRDEN Inriktningsmål 2 Elevernas utveckling är det centrala i verksamheten och de skall ges en positiv livssyn med en stark framtidstro, vilket gör att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande vuxna. Var och en som verkar inom skolan skall främja alla människors egenvärde och visa respekt för vår gemensamma miljö. Verksamheten skall bedrivas med hög grad av delaktighet och inflytande från elever, vårdnadshavare och personal med en helhets- och samsyn som främjar samverkan och förebyggande arbete. HÄLSA Inriktningsmål 3 Elever skall ges möjlighet att utveckla goda hälsovanor, ett gott välbefinnande och en god fysisk- och psykosocial hälsa. SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Inriktningsmål 4 Samverkan ska ske mellan de olika verksamheterna: förskola, förskoleklass, grundskola/skolbarnomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och universitet, samt arbetslivet och samhället i övrigt. Elever ska kunna inhämta tillräckliga kunskaper som ger erfarenhet och möjlighet till ett gott vuxenliv, liksom förmågan att kunna granska valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Forts

17 , forts 08/SK Sändlista Kommunfullmäktige KS Skolplan Nämnden beslut föreslår kommunfullmäktige anta nämndens förslag till inriktningsmål för skolplanen Nämnden arbetar vidare med effektmålen som senare går till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidsplan för arbetet med skolplanens effektmål. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag för skolplanens effektmål

18 /SK År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/2010. Utbildningschef Lisbeth Göthberg och ekonom Roger Lundvold informerar. Det har inkommit konsekvensbeskrivningar från grundskolorna Forsen och Hökensås med anledning av nämndens beslut : Nämnden beslutar att modellen med en klass från grundskolan Kungsbro till Hökensås år 6 ska gälla även läsåren 2009/2010 och 2010/11. Nämnden beslutar att ändra planeringsförutsättningarna för Nya Forsen från 27 till 25 klasser vid den nya F-9 skolans planerade start höstterminen Grundskolan Forsen föreslår i sin skrivelse att barn- och utbildningsnämnden omprövar sitt beslut och låter båda 5:orna från Kungsbro vårterminen 2009 och 2010 få gå tillsammans på grundskolan Forsen. Grundskolan Hökensås argumenterar i sin skrivelse för barnoch utbildningsnämndens beslut och välkomnar ca 20 elever motsvarande en klass från Kungsbro till Hökensås i år 6 även 2009 och Elevrådet vid grundskolan Kungsbro har genomförd en önskeröstning från de 45 eleverna i år 5 som visar på flertalet av eleverna önskar gå på grundskolan Forsen. Nämndens beslut beslutar återremittera ärendet till förvaltningen.

19 /SK Nya grundskolan Forsen Ekonom Roger Lundvold informerar om kommunstyrelsens beslut den 4 november, Kommunstyrelsen beslutar att processen med Forsenskolan fortsätter och att 2008 års avsatta medel för projektering används för detta arbete. Nämnden diskuterar kommunstyrelsens beslut, bl.a. i ljuset av nämndens beslut 17 juni, 2008, om elevantal och den vikande konjunkturen.

20 /SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Ekonom Roger Lundvold informerar. Ärendebeskrivning: Social- och omvårdnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 september 2008 ( 90) att hos barn- och utbildningsnämnden begära att barnomsorgs- och fritidshemsavgiften för barn som familjehemplacerats av social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholm, fastställs lägsta avgift. Kommunens barnomsorgstaxa och anvisningar beslutas årligen av kommunfullmäktige. Barnomsorgstaxan är 1 3 % av avgiftsgrundande inkomst. 2.2 reglerar vilka inkomster/ersättningar som ingår i avgiftsgrundande inkomst. Social- och omvårdnadsnämnden begär lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen kan konstatera att lägsta avgift i praktiken är noll kronor (0 kr). Social- och omvårdnadsnämnden, såväl som denna nämnds förvaltning, har inte framfört några orsaker till att begära lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har inga uppgifter om vilka barn som social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerat i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen befarar att sådan informationshantering kommer medföra merarbete. Nämnden kan inte se några orsaker till att barnomsorgsavgifterna för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer, boende i Tidaholms kommun, ska fastställas på andra grunder än den som är fastställd i kommunfullmäktiges barnomsorgstaxa och -anvisningar. En annan fråga är om respektive nämnders förvaltningar kan komma fram till enklare rutiner i hanterandet av barnomsorgsavgifter för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Forts

21 , forts 08/SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Nämndens beslut beslutar avslå social- och omvårdnadsnämndens begäran, att barnomsorgsavgiften för barn som familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun, fastställs till lägsta avgift.

22 /SK Sändlista Rektor Börje Hallin Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Ekonom Roger Lundvold informerar Ärendebeskrivning Verksamhetsvaktmästaren vid grundskolan Hökensås disponerar en tjänstebil. Enligt överenskommelse står barn- och utbildningsnämnden för inköp av bil, och tekniska förvaltningen står för driftskostnaderna. Bilen är en Ford Express 1994 års modell, denna bil är numera i dåligt skick. En varudeklaration är upprättad och visar på ett antal brister. Rektor Börje Hallin föreslår inköp av en begagnad bil om cirka kronor. Framtida bilbyte av bil finns med i nämndens investeringsplan. Nämndens beslut beslutar att uppdra åt förvaltningen att köpa in en begagnad tjänstebil till grundskolan Hökensås. beslutar att finansiera inköpet ur nämndens ackumulerade överskott.

23 Övrigt Ernst Lundells minnesfond Avkastning från Ernst Lundells minnesfond 2007 var kronor. Gymnasieskolan Rudbeck informerar genom en skrivning om hur avkastningen disponeras. Nämndens julbord Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om planeringen av nämndens julbord den 2 december 2008 kl. 17:00. Förvaltningen återkommer med inbjudan. Behov av skolvärdinna Birgitta Andersson (fp) refererar till återkopplingen på kvalitetsredovisningen vid grundskolan Kungsbro och deras behov för skolvärdinna. Förslaget är att erbjuda elever från barnoch fritidsprogrammet ungdomspraktik vid Kungsbro. Hur används skolans datorer Karin Olofsson (mp) frågar om användandet av skolans datorer, speciellt hemsidor. Vilken kontroll har skolan på skolans datorer? Förekommer missbruk och besök på ex. rasistiska hemsidor? Förvaltningen tar reda på vilka filter som finns. Elever med diabetes Pereric Gustavsson (s) frågar om vilken hjälp elever med diabetes får på skoltid. Gill Bergh (m) berättar om sina positiva erfarenheter gällande den egna sonen som hade diabetes, under skolgången på grundskolan Hökensås.

24 information från förvaltningen Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om ett beslut i rektorsgruppen angående avgifter i skolan. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om en skrivelse från Skolverket Nationella minoriteter i skolan. Läraren Rolf Fläring informerar om elevens datavärld. Rektor Tommy Nilsson informerar om en elevenkät som genomförds under oktober bland elever år 3 till 6 på grundskolan Valstad. Bakgrunden för enkäten är resultaten från en elevenkät som genomfördes för elever år 5 våren 2008 där nämnden vid sitt sammanträde den 12 september ger förvaltningen i uppdrag att utreda resultaten från grundskolan Valstad. Nämnden ville även att förvaltningen skulle gå tillbaka i tid för att se resultat av tidigare enkäter. Elevenkäten år 3 till 6 från oktober anser Tommy Nilsson som ett normalresultat för en grupp elever. Nämnden önskar en uppföljning under vårterminen Ekonom Roger Lundvold informerar om att ekonomiföreståndare Irene Jonsson sagt upp sin tjänst 0,2 åa. Rekryteringen av ny kostplanerare är igång. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar att förvaltningen går ut ur Skolmåltidsakademin då kostnaden om 10 tkr inte står i förhållande till vad man bedöms få ut ur akademin. Nätverk inom Skaraborg fortsätter. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om Kulturskolans julkonsert den 16 december. Elevärende Ref. barn- och utbildningsnämnden 14 oktober Rektor Daniel Larsson rapporterar att eleven återkom till boendet till utbildningen

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Ola Johansson (mp) Lotta Andersson (s) Gill Bergh (m) Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Johansson (fp)

Ola Johansson (mp) Lotta Andersson (s) Gill Bergh (m) Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Johansson (fp) 2007-04-17 34 Plats och tid Stadshotellet kl 09.00 15.40 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) Pereric Gustavsson (s) Tetyana Zakrevska- Marie Frejd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Pereric Gustavsson (s)

Pereric Gustavsson (s) 2008-06-17 73 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 09:00-16:00 Ordinarie Ersättare: Beslutande Curt B Gustavsson (s) ordf Marie Frejd (s) Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) Pereric Gustavsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-22 1 (17) Pereric Gustavsson (s) ordf

Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-22 1 (17) Pereric Gustavsson (s) ordf 2009-01-22 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga ersättare Pereric Gustavsson (s) ordf Anette Söderstedt (s) Marie Sjörén (s)

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold 7-10 Rektor Helena Nylén 9 Tekniska chefen Kjell Jonsson 7

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold 7-10 Rektor Helena Nylén 9 Tekniska chefen Kjell Jonsson 7 Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-08 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 09.00-14.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s) ordf Georgos Moschos (s) Anette Söderstedt (s) Karin Olofsson (mp) Pereric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 10 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Bengt Andersson (s) Pereric Gustavsson (s) Marie Frejd (s) Per-Erik Thurén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Paragrafer 168-169 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10.

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-10 1 (16) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Tidaholm, 2012-12-10 kl. 8-15.10. Paragrafer 146-155. Lunch 12-13. Ajournering för gruppmöte 14.40-15. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (24) Pereric Gustavsson (S) ordf,

Barn- och utbildningsnämnden (24) Pereric Gustavsson (S) ordf, 2009-09-30 1 (24) Plats och tid Gamla Köpstad, kl 08:45 12:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Pereric Gustavsson (S) ordf, Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Lotta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-31 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2011-05-31 kl. 08:00 14:00 Paragrafer 92-105 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10

Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Barn- och utbildningsnämnden 2010-10-04 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 08:00 12.10 Paragrafer 113-124 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordf Anette Söderstedt (S) Per-Erik

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Beslutande Curt B Gustavsson, ordf (s) Marie Frejd (s) Bengt Andersson (s) tj ersättare Georgos Moschos (s)

Beslutande Curt B Gustavsson, ordf (s) Marie Frejd (s) Bengt Andersson (s) tj ersättare Georgos Moschos (s) 2008-09-23 128 Plats och tid Sessionssalen, kl 09:00 15:30 Beslutande Ersättare Beslutande Curt B Gustavsson, ordf (s) Marie Frejd (s) Bengt Andersson (s) tj ersättare Georgos Moschos (s) Pereric Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2014-06-16 kl. 08:00 13:45 77-90 Beslutande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande tjänstgör som ordförande under mötet Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/16 Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-11-21 kl. 08:00 11:15 119-131 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Elever från Rudbecksgymnasiet Rektor Johan Lindell. Utbildningskontoret

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Elever från Rudbecksgymnasiet Rektor Johan Lindell. Utbildningskontoret 2008-05-20 52 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 09:00-16:00 Beslutande Curt B Gustavsson (s) ordf Ersättare: Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik Thurén (s) Lennart Andersson (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) 2009-05-12 1 (20) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16.00 Beslutande Övriga ersättare Ledamöter Pereric Gustavsson (S) Marie Sjörén (S) Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie Hagenvind (S) Ulla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00

Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-04 1 (17) Plats och tid Gamla Köpstad, 2011-05-04 kl. 08:00 12:00 Paragrafer 82-91 BESLUTANDE Ledamöter Namn Pereric Gustafsson (S) ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00- Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S) Jenny

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-22 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.00 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-01 96 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet Marinteknik, kl 17.30-20.30 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Tuula Ojala s ledamot Bernt Ekström

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Georgos Moschos (s) ersätter vakant Gill Bergh (m) vice ordf Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Britt Norström (v)

Georgos Moschos (s) ersätter vakant Gill Bergh (m) vice ordf Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Britt Norström (v) 2008-10-14 144 Plats och tid Sessionssalen, kl 09:00 15:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Frejd (s) Anette Söderstedt (s) Marie Sjörén (s) Per-Erik Thurén (s) Tetyana

Läs mer

Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson (C)

Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson (C) BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-09-25 Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (10) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 09.00 17.00 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Tomas Johansson (s) Anneli Kousmanen (s)

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2008 Innehållsförteckning * Ekonomisk rapport, första kvartalet 2008 19... 2 * Budget 2008, 20... 3 * Budget 2009, plan 2010-2011 21... 4 * Prioriterade mål, 22...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05

Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-24 1 (23) -Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-01-24, kl. 8-16.05 Paragrafer 1 17 Ajournering för gruppmöte kl. 11.45-12. Lunch kl. 12-13. BESLUTANDE

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 124 Meddelanden 125 Anmälan om delegationsbeslut 126 Skrivelse från Idekulla Friskola angående skolskjuts 127 Ansökan om förlängd undervisning 128 Revidering av

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden 1/21 kl. 08.00 13.30 Sessionssalen (förmiddag), Folkabo (eftermiddag), Stadshuset, Tidaholm 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 104-118 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Johan Liljegrahn (M), vice ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

TIDAHOLMS KOMMUN. Gill Bergh (m) vice ordf Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) tom 77

TIDAHOLMS KOMMUN. Gill Bergh (m) vice ordf Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) tom 77 2008-09-12 97 Plats och tid Hjällö, kl 09:00 15:00 Beslutande Beslutande Ersättare Gill Bergh (m) vice ordf Anette Söderstedt (s) Georgos Moschos (s) tom 77 Pereric Gustavsson (s) Lennart Andersson (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-22 1 Innehållsförteckning Ärende 88 Besök av förskolan Äventyret... 3 89 Ekonomisk månadsrapport... 4 90 s sammanträdestider 2017... 5 91 Reviderad dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s) ) 2004-02-26 1 (16) Plats och tid: Furåsen, Färgelanda, torsdagen den 26 februari 2004, klockan 13.00-16.00. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Tommy Widekärr (fp)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 46 Plats och tid Personalrummet Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.15 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-12-10 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 08:00-13:15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael

Läs mer