Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s) Per-Erik Thurén (s) Louise Wind (c) Ulla Johansson (s) Karin Olofsson (mp) Alexander Lagerholm (s) tjänstgörande ersättare Georgos Moschos (s) Marie Sjörén (s) Gill Bergh (m) vice ordf Johan Liljegrahn (m) Birgitta Andersson (fp) Ingela Johansson (c) Britt Norström (v) Övriga deltagande Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 Paragrafer Utses att justera Ulla Johansson (s) Justeringens plats och tid Utbildningskontoret Sekreterare Roger Lundvold Ordförande... Pereric Gustavsson Justerande... Ulla Johansson Protokollet är justerat och ANSLAG/BEVIS tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Utbildningskontoret Underskrift...

2 Utdragsbestyrkande Innehållsförteckning 115 Godkännande av föredragningslistan Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämnden Delegationsbeslut Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari Likabehandlingsplanen Interkommunal ersättning Läsårstider 2009/ Beslutsattestanter Budget Sammanträdestider för nämnd/arbetsutskott Skolplan År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/ Nya grundskolan Forsen Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Övrigt information från förvaltningen

3 Godkännande av föredragningslistan Nämndens beslut Nämnden godkänner föredragningslistan.

4 Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Handbok om barnkonventionen Svenska UNICEF har på regeringens uppdrag utarbetat och publicerat en handbok som sammanfattar hur FN:s kommitté för barnets rättigheter tolkar barnkonventionen. Några av nämndens ledamöter önskar en egen kopia. Förvaltningen undersöker om det ska beställas ett antal böcker eller om handboken kan laddas ner från UNICEF:s hemsida. Fyllnadsval av representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor 08/SK Sammanfattning från kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen beslutar att välja Curt B Gustavsson, till representant i Samverkansgruppen för utbildningsfrågor. Fyllnadsval av ordförande i barn- och utbildnings-nämnden efter Curt B Gustavsson (s) 08/SK Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde har inkommit, där kommunfullmäktige beslutar utse Pereric Gustavsson (s) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden t.o.m Utbildningar som är på gång 08/SK Från KompetensCentrum: Informationsblad om möjligheten att söka högskolekurser på distans via Internet: Förändringsledning, organisation och ledarskap, projektutbildning. Bättre HEL hälsa, ekonomi och ledarskap (samarbete med Västra Götalands högskolor). Fryshusandan Fryshusandan är ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i hela Sverige. Open Space erbjuds november i Falköping (lokal: Teater salongen). Forts

5 , forts Rapporter anmälda till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Protokoll Folkhälsorådet 08/SK Protokoll från den 22 september, Folkhälsorådet beslutar bl.a. att bevilja grundskolorna Kungsbro och Forsen kr, grundskolan Hökensås kr samt grundskolan Valstad kr i stimulansmedel till projekt inom hälsofrämjande skolutveckling. Rapport från elevråd 08/SK Rapport från elevrådet på Kungsbroskolan, där man genomfört en önskeröstning för vilken skola man vill gå i fr.o.m. år 6, Forsen eller Hökensås. Se bilaga. Ansökan om stadsbidrag 08/SK Ansökan har skickats in till Skolverket från Tidaholms kommun. Ansökan gäller kr. Se bilaga Stressad barn i dag, patient i morgon? Birgitta Andersson (fp) informerar om att Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid Göteborgs Universitet, föreläst i grundskolan Forsens aula, den 13 november, 2008, över temat Stressad barn i dag, patient i morgon. Resa med Kulturskolan Ulla Johansson (s) informerar från en resa med Kulturskolan, till Vänersborg, 27 oktober, 2008.

6 Delegationsbeslut Nr Ärende Datum Anmälare 08/155 Undervisning i mindre undervisningsgrupp för pojke född Gäller tiden Carina Pettersson 08/ Enligt 6 skollagen har förskoleplats tilldelats med anledning av särskildaskäl Helena Nylén 08/158 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning avser Eleven S.J. 08/159 Nekande av antagning till truckförarutbildning för sökande från Falköpings kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte för utbildningskostnaden Johan Lindell Johan Lindell 08/160 Ledighet för elev utöver vad rektor kan besluta Mary Liabäck 08/161 Avstängning av elev under perioden Daniel Larsson 08/162 Upphörande av utbildning, gymnasial vuxenutbildning. Matematikstuderande Johan Lindell 08/162 Nekande av antagning till yrkesförarutbildning för sökande Från Huddinge kommun. Orsak: Hemkommunen betalar inte utbildningskostnaden Johan Lindell 08/163 Avslag på ansökan till sökande om att läsa kurser i Falköping. Orsak: Den sökande tillhör ej prioriterad målgrupp (under 20 år) Johan Lindell

7 /SK Sändlista KF Barnomsorgstaxa och anvisningar från 1 januari 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Beloppen eller tillämpningen av Maxtaxan är inte ändrad från 2008 till Bestämmelser gäller för avgifter och barnomsorg inom förskola och fritidshem. Barn kan placeras i kommunal barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder t.o.m. 12 års ålder (ändring: från 9 månaders ålder till 1 år). Nämnden förutsätter att förvaltningen i övergången hanterar ändringen med flexibilitet. Sammanfattning: Anvisningar för taxa och förutsättningar för nyttjande av barnomsorg Anvisningarna gäller lika för gifta/sammanboende med eller utan gemensamma barn Avgiften grundas på gällande inkomst. Försummelse att uppge rätt uppgift för inkomst kan medföra krav på retroaktiv betalning. Avgiften är en abonnemangsavgift och debiteras 12 gånger per år. Nämndens beslut Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Anvisningar för barnomsorg och taxa från

8 /SK Likabehandlingsplanen Utredningssekreterare Ulla Brissman informerar. Likabehandlingsplanen avser att långsiktigt främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, vuxenutbildning och Kulturskolan. Kommunens likabehandlingsplan skall ses som ett stöd för alla verksamheter. Varje utbildningsområde ska ha en egen lokal likabehandlingsplan, som ska vara godkänd av nämnden och som ligger som en bilaga till den centrala likabehandlingsplanen. Ledningen förankrar tillsammans med barn, elever och föräldrar planen lokalt, så att det förebyggande arbetet, ordningsregler och planerade åtgärder beskrivs konkret och är anpassade till barnens och ungdomarnas ålder och behov. Innehållet i likabehandlingsplanen är (övergripande rubriker): * Lagens ändamål * Definitioner * Likabehandlingsplan * Rektors ansvar * Ansvar för anställda och uppdragstagare * Aktivt arbete för att främja barns och elevers lika värde * Anmälan * Skadestånd * Tillsyn Gill Berg (m) uppmärksammar det informationshäfte som grundskolan Kungsbro tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Gill Bergh (m) uppmärksammar det förväntansdokument som grundskolan Forsen tagit fram som ett gott exempel för de andra skolorna att ta efter. Brith Nordström (v) uppmärksammar motsägelsefulla skrivningar i Kungsbros likabehandlingsplan. Forts

9 , forts 08/SK Likabehandlingsplanen Anette Söderstedt (s) uppmärksammar skrivfel i grundskolan Forsens dokument. Karin Olofsson (mp) uppmärksammar bilden på första sidan i Kungsbros dokument, upplever den som störande som förstasidabild. Nämndens beslut beslutar anta den Centrala likabehandlingsplanen inklusive de likabehandlingsplaner som på utbildningsområdena har upprättats för de olika verksamheterna; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

10 /SK Interkommunal ersättning Utredningssekreterare Ulla Brissman har utarbetat ett förslag till beslut om interkommunal ersättning för läsåret 2008/2009 för förskoleklass och grundskola, enligt följande: Grupp: Förskoleklass Grundskola Terminsavgift: kronor kronor Nämndens beslut beslutar anta ovan nämnda förslag gällande interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskola läsåret 2008/2009.

11 /SK Läsårstider 2009/2010 Utbildningschef Lisbeth Göthberg presenterar förslag på läsårstider 2009/2010. Nämndens beslut beslutar anta förslaget på läsårstiderna, 2009/2010.

12 /SK Beslutsattestanter 2009 Ekonom Roger Lundvold presenterar förslaget om beslutsattestanter Nämndens beslut beslutar godkänna upprättat förslag på beslutsattestanter för år 2009, samt att bemyndiga utbildningschef Lisbeth Göthberg att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa löpande under året.

13 /SK Sändlista KF Budget 2009 Ekonom Roger Lundvold informerar. Budgetberedningens förslag på kommunbidrag till nämnden understiger nämndens behov vid oförändrad verksamhet. Avvikelsen är ca 4 miljoner kronor. Roger Lundvold informerar även från arbetsutskottets sammanträde med budgetberedningen den 6 november. Budgetberedningen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppdatera förvaltningens teoretiska beräkningsmodell för gymnasieskolan Rudbeck samt gymnasiestuderande tidaholmselever i andra kommuner. Förvaltningen räknar med att överlämna det uppdaterade underlaget onsdag den 12 november. Nämnden diskuterar avvikelsen och ett eventuellt motsvarande sparkrav. Nämnden uppsummerar med att Tidaholm i jämförelser har en billig/kostnadseffektiv skola samtidigt som antalet och andelen behöriga från grundskolan har visat en sjunkande tendens från 93 % 2006 till 86 % 2007 och 83 % Besparingar om 4 mkr resulterar i en verksamhet som nämnden inte vågar ta resultatansvar för. Eventuella besparingar vill nämnden att kommunfullmäktige anvisar utifrån de fyra områdena som nämnden tidigare utrett: Kulturskolan, CRT, en landsbygdsskola eller KompetensCentrum, utan inbördes ordning.

14 /SK Sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2009 BUN au Sammanträdesrum: Folkabo Mötesdag: tisdagar Mötesstart kl. 08:00 Vecka BUN nämnd Sammanträdesrum: Sessionssalen Mötesdag tisdagar Mötesstart kl. 09:00 Gruppmöten kl. 08:00 (2/ ) 22/1 OBS! Torsdag 4 2/2 OBS! Måndag 6 17/2 8 10/ / /3 OBS! Måndag 14 14/ / / /5 22 9/6 24 Vecka 18/8 34 1/ / /9, 40 ev. från kvällen den 28/9 13/ / / /12 50 Nämndens beslut beslutar anta ovanstående sammanträdestider för 2009.

15 /SK Sändlista KF KS Skolplan Ärendebeskrivning: I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall det särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som sattes upp för skolan. (Skollagen 2 kap 8 ). Kommunfullmäktige antog 31 januari, 2005, kommunens skolplan Nämnden har under ett drygt år, arbetat fram förslag till skolplanens inriktningsmål I arbetet med förslag till skolplanens inriktningsmål har nämnden bl.a. arbetat med fokusgrupper kring frågan: Vad är viktigt för en bra skola?. Fokusgrupper har genomförts bland elever, medarbetare, föräldrar och slutligen i nämnden. Nämnden har att ta ställning till förslagen till de fyra inriktningsmålen: KUNSKAPER Inriktningsmål 1 Främja lärandet och inhämtandet av kunskap, är skolans främsta uppgift, och skall vara ett stöd för det livslånga lärandet. Eleven i centrum vilket medför att arbetsformer och undervisningen skall anpassas efter vars och ens individuella behov och förutsättningar. Personalen är kompetent och engagerad. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för undervisningen. Barns och elevers utveckling ska stimuleras för att inhämta och utveckla nödvändiga kunskaper. Forts

16 , forts 08/SK Sändlista KF KS Skolplan NORMER OCH VÄRDEN Inriktningsmål 2 Elevernas utveckling är det centrala i verksamheten och de skall ges en positiv livssyn med en stark framtidstro, vilket gör att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande vuxna. Var och en som verkar inom skolan skall främja alla människors egenvärde och visa respekt för vår gemensamma miljö. Verksamheten skall bedrivas med hög grad av delaktighet och inflytande från elever, vårdnadshavare och personal med en helhets- och samsyn som främjar samverkan och förebyggande arbete. HÄLSA Inriktningsmål 3 Elever skall ges möjlighet att utveckla goda hälsovanor, ett gott välbefinnande och en god fysisk- och psykosocial hälsa. SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Inriktningsmål 4 Samverkan ska ske mellan de olika verksamheterna: förskola, förskoleklass, grundskola/skolbarnomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och universitet, samt arbetslivet och samhället i övrigt. Elever ska kunna inhämta tillräckliga kunskaper som ger erfarenhet och möjlighet till ett gott vuxenliv, liksom förmågan att kunna granska valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Forts

17 , forts 08/SK Sändlista Kommunfullmäktige KS Skolplan Nämnden beslut föreslår kommunfullmäktige anta nämndens förslag till inriktningsmål för skolplanen Nämnden arbetar vidare med effektmålen som senare går till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidsplan för arbetet med skolplanens effektmål. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag för skolplanens effektmål

18 /SK År 5 från grundskolan Kungsbro läsåren 2008/2009 och 2009/2010. Utbildningschef Lisbeth Göthberg och ekonom Roger Lundvold informerar. Det har inkommit konsekvensbeskrivningar från grundskolorna Forsen och Hökensås med anledning av nämndens beslut : Nämnden beslutar att modellen med en klass från grundskolan Kungsbro till Hökensås år 6 ska gälla även läsåren 2009/2010 och 2010/11. Nämnden beslutar att ändra planeringsförutsättningarna för Nya Forsen från 27 till 25 klasser vid den nya F-9 skolans planerade start höstterminen Grundskolan Forsen föreslår i sin skrivelse att barn- och utbildningsnämnden omprövar sitt beslut och låter båda 5:orna från Kungsbro vårterminen 2009 och 2010 få gå tillsammans på grundskolan Forsen. Grundskolan Hökensås argumenterar i sin skrivelse för barnoch utbildningsnämndens beslut och välkomnar ca 20 elever motsvarande en klass från Kungsbro till Hökensås i år 6 även 2009 och Elevrådet vid grundskolan Kungsbro har genomförd en önskeröstning från de 45 eleverna i år 5 som visar på flertalet av eleverna önskar gå på grundskolan Forsen. Nämndens beslut beslutar återremittera ärendet till förvaltningen.

19 /SK Nya grundskolan Forsen Ekonom Roger Lundvold informerar om kommunstyrelsens beslut den 4 november, Kommunstyrelsen beslutar att processen med Forsenskolan fortsätter och att 2008 års avsatta medel för projektering används för detta arbete. Nämnden diskuterar kommunstyrelsens beslut, bl.a. i ljuset av nämndens beslut 17 juni, 2008, om elevantal och den vikande konjunkturen.

20 /SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Ekonom Roger Lundvold informerar. Ärendebeskrivning: Social- och omvårdnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 september 2008 ( 90) att hos barn- och utbildningsnämnden begära att barnomsorgs- och fritidshemsavgiften för barn som familjehemplacerats av social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholm, fastställs lägsta avgift. Kommunens barnomsorgstaxa och anvisningar beslutas årligen av kommunfullmäktige. Barnomsorgstaxan är 1 3 % av avgiftsgrundande inkomst. 2.2 reglerar vilka inkomster/ersättningar som ingår i avgiftsgrundande inkomst. Social- och omvårdnadsnämnden begär lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen kan konstatera att lägsta avgift i praktiken är noll kronor (0 kr). Social- och omvårdnadsnämnden, såväl som denna nämnds förvaltning, har inte framfört några orsaker till att begära lägsta avgift för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har inga uppgifter om vilka barn som social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerat i familjer boende i Tidaholms kommun. Förvaltningen befarar att sådan informationshantering kommer medföra merarbete. Nämnden kan inte se några orsaker till att barnomsorgsavgifterna för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer, boende i Tidaholms kommun, ska fastställas på andra grunder än den som är fastställd i kommunfullmäktiges barnomsorgstaxa och -anvisningar. En annan fråga är om respektive nämnders förvaltningar kan komma fram till enklare rutiner i hanterandet av barnomsorgsavgifter för barn som av social- och omvårdnadsnämnden familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun. Forts

21 , forts 08/SK Sändlista Social- och omvårdnadsnämnden Barnomsorgsavgifter för familjehemplacerade barn Nämndens beslut beslutar avslå social- och omvårdnadsnämndens begäran, att barnomsorgsavgiften för barn som familjehemplacerats i familjer boende i Tidaholms kommun, fastställs till lägsta avgift.

22 /SK Sändlista Rektor Börje Hallin Grundskolan Hökensås vaktmästarbil Ekonom Roger Lundvold informerar Ärendebeskrivning Verksamhetsvaktmästaren vid grundskolan Hökensås disponerar en tjänstebil. Enligt överenskommelse står barn- och utbildningsnämnden för inköp av bil, och tekniska förvaltningen står för driftskostnaderna. Bilen är en Ford Express 1994 års modell, denna bil är numera i dåligt skick. En varudeklaration är upprättad och visar på ett antal brister. Rektor Börje Hallin föreslår inköp av en begagnad bil om cirka kronor. Framtida bilbyte av bil finns med i nämndens investeringsplan. Nämndens beslut beslutar att uppdra åt förvaltningen att köpa in en begagnad tjänstebil till grundskolan Hökensås. beslutar att finansiera inköpet ur nämndens ackumulerade överskott.

23 Övrigt Ernst Lundells minnesfond Avkastning från Ernst Lundells minnesfond 2007 var kronor. Gymnasieskolan Rudbeck informerar genom en skrivning om hur avkastningen disponeras. Nämndens julbord Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om planeringen av nämndens julbord den 2 december 2008 kl. 17:00. Förvaltningen återkommer med inbjudan. Behov av skolvärdinna Birgitta Andersson (fp) refererar till återkopplingen på kvalitetsredovisningen vid grundskolan Kungsbro och deras behov för skolvärdinna. Förslaget är att erbjuda elever från barnoch fritidsprogrammet ungdomspraktik vid Kungsbro. Hur används skolans datorer Karin Olofsson (mp) frågar om användandet av skolans datorer, speciellt hemsidor. Vilken kontroll har skolan på skolans datorer? Förekommer missbruk och besök på ex. rasistiska hemsidor? Förvaltningen tar reda på vilka filter som finns. Elever med diabetes Pereric Gustavsson (s) frågar om vilken hjälp elever med diabetes får på skoltid. Gill Bergh (m) berättar om sina positiva erfarenheter gällande den egna sonen som hade diabetes, under skolgången på grundskolan Hökensås.

24 information från förvaltningen Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om ett beslut i rektorsgruppen angående avgifter i skolan. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om en skrivelse från Skolverket Nationella minoriteter i skolan. Läraren Rolf Fläring informerar om elevens datavärld. Rektor Tommy Nilsson informerar om en elevenkät som genomförds under oktober bland elever år 3 till 6 på grundskolan Valstad. Bakgrunden för enkäten är resultaten från en elevenkät som genomfördes för elever år 5 våren 2008 där nämnden vid sitt sammanträde den 12 september ger förvaltningen i uppdrag att utreda resultaten från grundskolan Valstad. Nämnden ville även att förvaltningen skulle gå tillbaka i tid för att se resultat av tidigare enkäter. Elevenkäten år 3 till 6 från oktober anser Tommy Nilsson som ett normalresultat för en grupp elever. Nämnden önskar en uppföljning under vårterminen Ekonom Roger Lundvold informerar om att ekonomiföreståndare Irene Jonsson sagt upp sin tjänst 0,2 åa. Rekryteringen av ny kostplanerare är igång. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar att förvaltningen går ut ur Skolmåltidsakademin då kostnaden om 10 tkr inte står i förhållande till vad man bedöms få ut ur akademin. Nätverk inom Skaraborg fortsätter. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om Kulturskolans julkonsert den 16 december. Elevärende Ref. barn- och utbildningsnämnden 14 oktober Rektor Daniel Larsson rapporterar att eleven återkom till boendet till utbildningen

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-01 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2010-02-01 kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00.

Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-01 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2010-02-01 kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00. Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-01 1 (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2010-02-01 kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00. Paragrafer 1-20 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Vistesalen, Konserthuset Grästorp

Vistesalen, Konserthuset Grästorp Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-13 1 (15) Plats och tid Beslutande Vistesalen, Konserthuset Grästorp Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s), 09.30 13.20, 14.30 15.30, del av 31, 34-39

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd) DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2006-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Lisbeth Schgerholm (c) Kenneth Gustavsson (c) Stig Edman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2009-12-15 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 15.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordf Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Inga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer