Norrköpings kommunala organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings kommunala organisation"

Transkript

1 Norrköpings kommunala organisation Maj 2014

2 En organisation för samhällsservice Med över anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett fält. Förskolor och skolor samt vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning hör till den grundläggande verksamheten. Bibliotek, fritidsverksamhet, stadsplanering och sociala frågor är några andra av kommunens ansvarsområden. Kommunen styrs politiskt Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker - förtroendevalda - företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Organisationen består dels av förtroendevalda i olika beslutande organ, dels av anställd personal inom kommunens olika verksamheter. Förtroendevalda fattar beslut De förtroendevaldas uppgift är att besluta om inriktning och kostnader för kommunens olika verksamheter. Politikerna i nio olika verksamhetsnämnder ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamhet inom de budgetramar som fastställts. Verksamhetsnämnderna kan även köpa verksamhet från privata entreprenörer om det bedöms fördelaktigt. Till de förtroendevaldas uppgifter hör även att följa upp och utvärdera verksamheten så att den uppfyller de krav som ställts. I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika förtroendeuppdrag. Anställda genomför uppdrag Kommunens anställda i förvaltningskontor och enheter ska genomföra de uppdrag som de förtroendevalda har fattat beslut om. I de anställdas uppgifter ingår också att arbeta fram underlag till de politiska besluten. Själva produktionen, det vill säga service till medborgarna, bedrivs i cirka 200 enheter: skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden, fritidsgårdar med flera verksamheter. De följande sidorna ger en översiktlig beskrivning av hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. 2 Norrköpings kommunala organisation

3 Kommunens politiska ledning Kommunrevisorer 7 Kommunfullmäktige 85 Fullmäktigeberedningar Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Eva Andersson (S) kommunfullmäktiges ordförande tfn: Den politiska ledningen Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Ledningens uppgift är att fatta beslut om målen för kommunens verksamhet, ta ställning i utvecklingsfrågor samt ansvara för kommunens ekonomi och finanser. Olle Vikmång (S) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande tfn: Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fastställer de mål som är riktlinjer för kommunens verksamhet och tar ställning i frågor som rör inriktningen på kommunens verksamhet. Till exempel så fattar kommunfullmäktige varje år beslut om kommunens budget och bestämmer då de ekonomiska ramarna för de olika nämndernas verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också ramarna för de kommunala bolagens verksamhet. Tillfälliga fullmäktigeberedningar Inför att kommunfullmäktige ska avgöra ett visst ärende eller en grupp av ärenden får de inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar som tar fram beslutsunderlag. Jirina Klevstigh (M) kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande tfn: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan - kommunens regering. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Den ansvarar också för att följa upp att målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott anställningsmyndighet för all kommunal personal, med undantag för revisionskontoret. Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering med mera. Kommunstyrelsens krisledningsutskott Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd fullgörs vid extraordinära händelser i fredstid av ett krisledningsutskott. Norrköpings kommunala organisation 3

4 Lars Stjernkvist (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande tfn: Eva Andersson (S) kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande tfn: Kommunalråd och oppositionsråd Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fyra kommunalråd med olika ansvarsområden. Fem oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Dessutom finns ett antal politiska sekreterare. Valnämnden Kommunens arbete i samband med de allmänna valen leds av valnämnden, som har tjänstemannastöd inom kommunstyrelsens kansli. Olle Johansson (S) kommunalråd, ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Bengt Cete (MP) kommunalråd, ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Överförmyndaren En förtroendevald överförmyndare granskar förmyndares och gode mäns förvaltning av deras huvudmäns tillgångar samt fattar beslut i frågor som rör huvudmännen. Kommunrevisionen Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Direkt under kommunens revisorer sorterar revisionskontoret med stadsrevisorn som chef. Mona Olsson V) kommunalråd, ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Fredrik Bergqvist (M) oppositionsråd, komunstyrelsens 2:e vice ordf tfn: Päivi Johansson (M) oppositionsråd tfn: Mathias Sundin (FP) oppositionsråd tfn: Karin Jonsson (C) oppositionsråd tfn: Eva-Britt Sjöberg (KD) oppositionsråd tfn: Inger Petersson (S) ordf i valnämnden tfn: Peter Åbrodd (M) kommunrevisionens ordf tfn: Caroline Nyman stadsrevisor tfn: Norrköpings kommunala organisation

5 Kommunstyrelsens kontor Den politiska ledningen har till sin hjälp tjänstemän i kommunstyrelsens kontor som leds av kommundirektören. Kommundirektör Stab Finansdirektör Säkerhetsskyddschef Kommunikationsdirektör Åsa Byman Falck kommundirektör tfn: Kommunikation Ekonomioch styrningskontoret Kommunstyrelsens kansli Personalkontoret Näringslivskontoret Kommunservice Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli ansvarar för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering. Det innebär ärendeberedning, protokoll, diarieföring, representation, sekreterarstöd med mera. Här finns även kompetens inom juridik och utredningsfrågor. I kommunstyrelsens kansli ingår även valnämndens kansli, stadsarkivet och överförmyndarens kansli. Kontoret arbetar även med regionala och internationella frågor. Ekonomi- och styrningskontoret Ekonomi- och styrningskontoret har kommungemensamma resurser för arbetet med ekonomi, kvalitetsfrågor, IT-frågor, strategiska miljöfrågor, strategiska frågor rörande välfärd och hållbar utveckling, statistik och omvärldsbevakning. Inom kontoret finns också internbanksfunktionen som är bank för hela koncernen Norrköpings kommun. Internbanken placerar kommunens tillgångar och tar vid behov upp lån. Personalkontoret Personalkontoret ansvarar under personalutskottet för personalfrågor inom hela den kommunala organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd med mera. Näringslivskontoret Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor. Kontorets uppgift är att underlätta för de företag som finns i Norrköping att vidareutvecklas och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Kontoret arbetar också med landsbygdsutveckling och Leader-frågor. Göran Lindgren finansdirektör tfn: Louise Flygt tf kommunikationsdirektör tfn: Claes-Göran Magnell ekonomidirektör tfn: Bertil Wildt-Persson säkerhetschef tfn: Pär Höglund kanslichef tfn: Per-Olov Strandberg personaldirektör tfn: Kommunservice I kommunservice ingår ett antal interna serviceenheter: IT-enheten, administrativ service (med konsument- och skuldsaneringsfrågor, inkasso och rådhusets cafeteria), kostenheten och familjerådgivningen. I kommunservice ingår också kommunövergripande projekt som Hälsans nya verktyg och olika EU-projekt. Därutöver utveckling för välfärd och hållbar utveckling inklusive miljöfrågor samt samverkan med universitetet. Anne Revland näringslivsdirektör tfn: Per Bäckström Förvaltningschef kommunservice tfn: Norrköpings kommunala organisation 5

6 Norrköpings kommunala organisation Förtroendevalda Anställda Kommunfullmäktige 85 Kommunrevisorer 7 Tillfälliga fullmäktigeberedningar Revisionskontor Kommunstyrelsens kontor Finans Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Kommunstyrelsens kontor Valnämnd Överförmyndare 7 1 Kommunstyrelsens kontor Överförmyndarenheten Utbildning Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnd Utbildningskontor Arbetsmarknadskontor Social omsorg Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgskontor Socialkontor Samhällsbyggnad Stadsplaneringsnämnd Teknisk nämnd Byggnads- och miljöskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Siffrorna anger antalet ledamöter Stadsbyggnadskontor Tekniskt kontor Bygg och miljökontor Kultur- och fritidskontor 6 Norrköpings kommunala organisation

7 Verksamhetsnämnder ger uppdrag Skissen på sidan bredvid visar hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. Nio verksamhetsnämnder har inför medborgarna det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av de olika förvaltningskontoren. Verksamhetsnämnderna har dock ingen arbetsgivarfunktion och inget personalansvar för kommunens enheter, eftersom det är kommunstyrelsen och dess personalutskott som är anställningsmyndighet. Politisk samordning Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden: finans, utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Därigenom har ett organiserat samordningsansvar skapats för ordförandena i de nämnder som ansvarar för närliggande verksamhetsområden. Ordförandena eller presidierna i de nämnder som samverkar träffas regelbundet under ledning av ett kommunalråd. Vid dessa möten diskuteras gemensamma frågor och man kan komma överens om hur dessa ska hanteras. Enheter producerar service Till den kommunalt finansierade samhällsservicen räknas bland annat barn- och äldreomsorg, handikappomsorg, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet. De politiska nämnderna, som ansvarar för dessa verksamheter, kan lämna uppdrag åt kommunala enheter eller köpa tjänsterna av privata företag. Den kommunala tjänsteproduktionen, samhällsservicen, bedrivs i cirka 200 enheter. Hit räknas skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek, museer, sjukhem, vårdboenden, hemtjänst med flera verksamheter. Enheterna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de uppdragsplaner och inom de ekonomiska ramar som verksamhetsnämnderna fastställer. Inom utbildning, äldreomsorg och handikappverksamhet är kommunens enheter organiserade i områden med områdeskontor, som fördelar uppdragen och utgör stöd för enheterna i bland annat ekonomi- och personalfrågor. Verksamhetsnämnder och verksamhetskontor Ger uppdrag och utvärderar. Kommunalt ägd utförarverksamhet Cirka 200 enheter med självständiga chefer sam ansvarar för personal, verksamhet och ekonomi. Privata entreprenörer Inom äldreomsorg och handikappverksamhet är enheterna organiserade i sju områden. Inom utbildningsverksamheten är enheterna organiserade i fyra områden. Norrköpings kommunala organisation 7

8 Kommunfullmäktige i Norrköping Eva Andersson (S) ordförande Olle Vikmång (S) 1:e vice ordf Jirina Klevstigh (M) 2:e vice ordf Håkan Pettersson (S) edu.norrkoping.se Inger Petersson (S) Irma Görtz (S) Inger Hasselgren (S) Thomas Idenås (S) Mårten Jansson (S) Olle Johansson (S) Lars Karlsson (S) Lars Stjernkvist (S) Claes Särevall (S) Mikael Winbladh (S) Matilda Johansson (S) Jan-Olov Öster (S) Lars Ahlm (M) Bengt Andersson (M) moderat.se Patrik Andersson (M) Nedim Demir (M) Cecilia Drott (M) Jenny Bergqvist (M) Stefan Hagfeldt (M) Päivi Johansson (M) Said Nison (M) Jörgen Olofsson (M) Jörgen Rundgren (M) Jens Lindell (MP) Eva Karlsson (MP) Maria Sköld (MP) Fredhrik Franzén (FP) Pia Gustafsson (FP) Anita Jernberger (FP) Gunnar Asserhed (FP) Alexander Nejdemo (FP) Isa Yalman (V) Lars-Olof Johansson (C) Karin Jonsson (C) Kerstin Sjöberg (C) Håkan Thornell Niclas Clarén (KD) Gunnar Nilsson (KD) Lars-Göran Arvidsson (KD) Norrköpings kommunala organisation

9 Uffe Helene Elvstrand (S) Jan Berglund (S) Orlando Cardenas (S) Teresa Carvalho (S) Magnus Cato (S) Margareta Borggren (S) Eva Edgren Vikmång (S) Fabian Öhlin (S) Georgette Kawmi Melki (S) Tibor Bibok (S) Håkan Liljeblad (S) Hans Lundin (S) Maud Ohlén (S) Clas Rydgren (S) Annette Sjöö (S) Åsa Sköldestig (S) Sylvia Nilsson (M) Fredrik Bergqvist (M) Criss Hagfeldt (M) Åke Bjerselius (M) Gunnar Bredin (M) Christina Brusén (M) Lisa Carlsson (M) moderat.se Helena-Ilona Andersson (M) Tommy Svensson (M) Danica Kurdija (M) Mattias Thuresson (M) moderat.se Christer Frey (M) Ahmed Mohammed Abdulkadir (MP) Bengt Cete (MP) Per Almgren (MP) Hildegard Jarskog (MP) Mathias Sundin (FP) Margaretha Ericsson (KD) Cecilia Ambjörn (V) Patrik Rubindal (SD) Ricardo Olivares (V) Cornelia Dahlberg Nicklas Lundström (V) Markus Wiechel (SD) Mona Olsson (V) Ingvar Våxmo (SD) Mandatfördelning Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Miljöpartiet de Gröna (MP)... 7 Folkpartiet (FP)... 6 Vänsterpartiet (V)... 5 Centerpartiet (C)... 4 Kristdemokraterna (KD)... 4 Sverigedemokraterna (SD)... 4 Totalt Norrköpings kommunala organisation 9

10 Olof Johansson (S) ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Tommy Fabricius chef för utbildningskontoret tfn: vakant Teresa Carvalho (S) ordf i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden tfn: Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all grundskoleverksamhet, även invandrarundervisning och grundsärskoleverksamhet. Ansvaret för skolskjutsar ligger dock inte här utan hos tekniska nämnden. Barn- och ungdomsnämnden har också ansvaret för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, elevomsorg och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden lämnar också tillstånd för privata förskolor och fritidshem samt har tillsyn över dessa. Utbildningskontoret Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delar av utbildningssystemet där barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för verksamheten. Kontoret leds av en utbildningschef och arbetar med administration för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleverksamhet, fritidshem, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställigheten av besluten och göra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Barn- och ungdomsverksamheterna är indelade i fyra geografiska områden. Barnoch ungdomschefen är chef för områdescheferna, som i sin tur är chefer för de enskilda verksamheternas chefer (rektorer, förskolechefer, fritidsgårdschefer). Gymnasiechefen är chef för rektorerna på de fyra kommunala gymnasieskolorna. Vuxenutbildningschefen är chef för rektor för komvux. Gymnasienämnden Gymnasienämnden ansvarar för verksamheten inom gymnasieskolorna och särskoleverksamheten inom denna skolform, samt för uppföljningen inom dessa områden. Utbildningskontoret ger gymnasienämnden nödvändigt tjänstemannastöd. Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd och leder och samordnar de kommunala arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärderna. Vidare är nämnden ansvarig för försörjningsstöd till familjer och enskilda. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hämtar sitt tjänstemannastöd från två olika förvaltningskontor: utbildningskontoret och arbetsmarknadskontoret. Yvonne Thilander chef för arbetsmarknadskontoret tfn: Norrköpings kommunala organisation

11 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för fritidsgårdar och skötsel av lekplatser. Till ansvarsområdena hör bibliotek och museer, fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier med mera. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret hjälper nämnden i arbetet med kultur- och fritidsfrågorna. Kontorets chef är chef för de olika kultur- och fritidsenheternas chefer. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Bland annat erbjuds stöd genom vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar, sysselsättning genom dagliga verksamheter, personlig assistans och hemtjänst. Nämnden har även ansvar för service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till detta hör särskilda insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade i sluten psykiatrisk vård. Vidare svarar nämnden för föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer med mera samt svarar för administrationen av kommunens pensionärsråd och handikappråd. Vård- och omsorgskontoret Vård- och omsorgskontoret är det tjänstemannaorgan som hjälper nämnden med förberedelser inför beslut, verkställighet av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Kontoret leds av en vård- och omsorgschef som till sin hjälp har funktionsansvariga för äldreomsorg och handikappomsorg. De olika enheterna inom äldreomsorgs- och handikappverksamheten är indelade i områden med områdeschefer. Vård- och omsorgschefen är chef för de olika områdescheferna, vilka i sin tur är chefer för de enskilda enheternas chefer. Socialnämnden Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård. Kikki Liljeblad (S) ordf i kultur- och fritidsnämnden Patrik Brisander chef för kultur- och fritidskontoret tfn: Mona Olsson (V) ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Magnus Johansson Vård- och omsorgsdirektör tfn: Socialkontoret Socialkontoret handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och gör uppföljningar. Karl Gudmundsson socialdirektör tfn: Roger Källs (S) ordf i socialnämnden tfn: Norrköpings kommunala organisation 11

12 Bengt Cete (MP) ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor, exempelvis detaljplaner, exploateringsfrågor, bostadsförsörjning, geografiska informationssystem och övergripande trafikplanering. Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av kommunens verksamhetsfastigheter, markreserv och övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret är stadsplaneringsnämndens beredande och verkställande tjänstemannakontor. Kontoret arbetar med planer, mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning för kommunens egna behov och geografiska informationssystem som stöd för samhällsplaneringen. Hans Revenhorn stadsbyggnadsdirektör tfn: Håkan Liljeblad (S) ordf i tekniska nämnden tfn: Tekniska nämnden Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens gator, vägar och parker, liksom för drift och underhåll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens naturvårdsåtgärder samt avfallshanteringen. Nämnden är dessutom trafiknämnd och ansvarig för parkeringsövervakning på allmän mark. Tekniska nämnden ansvarar också för all kollektivtrafik inom kommunen. Förutom buss- och spårvagnstrafik ansvarar nämnden för färdtjänst och skolskjutsar, samt utfärdar parkeringstillstånd för funktionshindrade. Tekniska kontoret Tekniska kontoret är det tjänstemannakontor som betjänar tekniska nämnden. Till kontoret hör enheterna natur och bygg och parkeringskontoret. Leif Lindberg chef för tekniska kontoret tel: Norrköpings kommunala organisation

13 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för byggnadsfrågor, bygglov med mera enligt plan- och bygglagen. Nämnden svarar också för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och har ansvaret för den kommunala lantmäteriverksamheten. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har stöd av bygg och miljökontoret som svarar för det löpande arbetet. Bygg- och miljökontoret Eva Karlsson (MP) ordf i byggnadsoch miljöskyddsnämnden tfn: Bygg- och miljökontoret är beredande och verkställande tjänstemannakontor åt byggnads- och miljöskyddsnämnden. Kontoret är indelat i fem verksamheter med gemensam administration: Bostadsanpassning Handlägger ärenden om bidrag till bostadsanpassning. Bygglov Handlägger ärenden om bygglov samt energi- och klimatrådgivning. Anna Amrén chef för bygg och miljökontoret tfn: Miljö- och hälsoskydd Handlägger ärenden som regleras av bland annat miljöbalken och smittskyddslagen. Livsmedel Handlägger ärenden som regleras av livsmedelslagen och dricksvattenkungörelsen. Lantmäteriet Lantmäteriet är fastighetsbildningsmyndighet för hela kommunen. Gemensam verksamhet med Linköpings kommun Norrköpings och Linköpings kommuner har tillsammans bildat två kommunal-förbund som på uppdrag av kommunerna svarar för viss verksamhet. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Förbundet svarar för räddningstjänsten med mera i de båda kommunerna. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Förbundet svarar genom Lönecenter och Upphandlingscenter för de båda kommunernas löneadministration och upphandlingsverksamhet. Norrköpings kommunala organisation 13

14 Åsa Byman Falck VD i Norrköping Rådhus AB tfn: Göran Lindgren vice VD i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköpings Spårvägar AB, ordf i Fastighets AB Butangia, ordf i Etablering Norrköping AB tfn: Koncernen Norrköpings kommun Till koncernen Norrköpings kommun hör, förutom den politiskt styrda verksamheten, även ett antal bolag och stiftelser som kommunen äger helt eller delvis och har ägaransvar för. Numera har man skapat en äkta koncern där Norrköping Rådhus AB är moderbolag. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Lars Stjernkvist (S) ordf i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköping Visualisering AB tfn: Mattias Ottosson (S) ordf i Hyresbostäder i Norrköping AB tfn: Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Eventfastigheter i Norrköping AB Hans Lundin (S) ordf i Norrköpings Hamn och Stuveri AB tfn: Irma Görtz (S) ordf i Eventfastigheter i Norrköping tfn: Etablering Norrköping AB Fastighets AB Händelö Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Fastighets AB Butangia Norrköping Vatten AB Norrköpings Hamn och Stuveri AB Europa Transport i Norrköping AB (45%) Jan-Olov Johnsson (S) ordf i Norrköping Vatten AB tfn: Maud Ohlén (S) ordf i Upplev Norrköping tfn: Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Rita Lundin Eklund (S) ordf i Norrköping Airport AB tfn: Norrköping Symfoniorkester AB 14 Norrköpings kommunala organisation

15 Norrköpings kommun tfn: fax Kommunstyrelsens kansli Rådhuset tfn: fax Ekonomi- och styrningskontoret Rådhuset tfn: fax Utbildningskontoret Rådhuset och Drottninggatan 24 tfn: , fax Arbetsmarknadskontoret Tegelängsgatan 19 A tfn: fax Kultur- och fritidskontoret Trädgårdsgatan 8 tfn: fax Adresser Revisionskontoret Dalsgatan Norrköping tfn: fax KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Personalkontoret Rådhuset tfn: fax Näringslivskontoret Laxholmstorget 3 tfn: fax ÖVRIGA NÄMNDERS KONTOR Vård- och omsorgskontoret Lindövägen 5A tfn: fax Socialkontoret Lindövägen 5A tfn: fax Stadsbyggnadskontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Kommunalrådsenheten Rådhuset tfn: fax Kommunservice Rådhuset tfn: fax Överförmyndarenheten Repslagaregatan 3 tfn: fax Tekniska kontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Bygg- och miljökontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Hyresbostäder i Norrköping AB Dalsgatan 14 Box Norrköping tfn: fax Norrköpins Hamn och Stuveri AB Stuvaregränd - Box Norrköping tfn: , fax Eventfastigheter i Norrköping AB Besökadress: Källvindsgatan 1 tfn: fax Etablering Norrköping AB Drottninggatan Norrköping tfn: Norrköping Vatten AB Box 85, Norrköping tfn: fax Upplev Norrköping AB Källvindsgatan 1, Värmekyrkan tfn: fax Norrköping Airport AB Norrköping flygplats Norrköping tfn: fax Norrköping Visualisering AB Kungsgatan Norrköping tfn: Norrköping Spårvägar AB Internbanken tfn: Räddningstjänsten Östra Götaland Albrektsvägen Norrköping tfn: fax Symfoniorkester Box Norrköping tfn: , fax Fjärde storstadsregionen Upphandlingscenter Bråddgatan 11, 2 tr tfn: fax Lönecenter Slottsgatan Norrköping tfn: fax Norrköpings kommunala organisation 15

16 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på NORRKÖPINGS KOMMUN Adress: Rådhuset, Tel: Fax: Norrköpings kommunala organisation

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer