Norrköpings kommunala organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings kommunala organisation"

Transkript

1 Norrköpings kommunala organisation Maj 2014

2 En organisation för samhällsservice Med över anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett fält. Förskolor och skolor samt vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning hör till den grundläggande verksamheten. Bibliotek, fritidsverksamhet, stadsplanering och sociala frågor är några andra av kommunens ansvarsområden. Kommunen styrs politiskt Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker - förtroendevalda - företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Organisationen består dels av förtroendevalda i olika beslutande organ, dels av anställd personal inom kommunens olika verksamheter. Förtroendevalda fattar beslut De förtroendevaldas uppgift är att besluta om inriktning och kostnader för kommunens olika verksamheter. Politikerna i nio olika verksamhetsnämnder ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamhet inom de budgetramar som fastställts. Verksamhetsnämnderna kan även köpa verksamhet från privata entreprenörer om det bedöms fördelaktigt. Till de förtroendevaldas uppgifter hör även att följa upp och utvärdera verksamheten så att den uppfyller de krav som ställts. I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika förtroendeuppdrag. Anställda genomför uppdrag Kommunens anställda i förvaltningskontor och enheter ska genomföra de uppdrag som de förtroendevalda har fattat beslut om. I de anställdas uppgifter ingår också att arbeta fram underlag till de politiska besluten. Själva produktionen, det vill säga service till medborgarna, bedrivs i cirka 200 enheter: skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden, fritidsgårdar med flera verksamheter. De följande sidorna ger en översiktlig beskrivning av hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. 2 Norrköpings kommunala organisation

3 Kommunens politiska ledning Kommunrevisorer 7 Kommunfullmäktige 85 Fullmäktigeberedningar Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Eva Andersson (S) kommunfullmäktiges ordförande tfn: Den politiska ledningen Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Ledningens uppgift är att fatta beslut om målen för kommunens verksamhet, ta ställning i utvecklingsfrågor samt ansvara för kommunens ekonomi och finanser. Olle Vikmång (S) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande tfn: Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fastställer de mål som är riktlinjer för kommunens verksamhet och tar ställning i frågor som rör inriktningen på kommunens verksamhet. Till exempel så fattar kommunfullmäktige varje år beslut om kommunens budget och bestämmer då de ekonomiska ramarna för de olika nämndernas verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också ramarna för de kommunala bolagens verksamhet. Tillfälliga fullmäktigeberedningar Inför att kommunfullmäktige ska avgöra ett visst ärende eller en grupp av ärenden får de inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar som tar fram beslutsunderlag. Jirina Klevstigh (M) kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande tfn: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan - kommunens regering. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Den ansvarar också för att följa upp att målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott anställningsmyndighet för all kommunal personal, med undantag för revisionskontoret. Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering med mera. Kommunstyrelsens krisledningsutskott Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd fullgörs vid extraordinära händelser i fredstid av ett krisledningsutskott. Norrköpings kommunala organisation 3

4 Lars Stjernkvist (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande tfn: Eva Andersson (S) kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande tfn: Kommunalråd och oppositionsråd Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fyra kommunalråd med olika ansvarsområden. Fem oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Dessutom finns ett antal politiska sekreterare. Valnämnden Kommunens arbete i samband med de allmänna valen leds av valnämnden, som har tjänstemannastöd inom kommunstyrelsens kansli. Olle Johansson (S) kommunalråd, ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Bengt Cete (MP) kommunalråd, ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Överförmyndaren En förtroendevald överförmyndare granskar förmyndares och gode mäns förvaltning av deras huvudmäns tillgångar samt fattar beslut i frågor som rör huvudmännen. Kommunrevisionen Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Direkt under kommunens revisorer sorterar revisionskontoret med stadsrevisorn som chef. Mona Olsson V) kommunalråd, ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Fredrik Bergqvist (M) oppositionsråd, komunstyrelsens 2:e vice ordf tfn: Päivi Johansson (M) oppositionsråd tfn: Mathias Sundin (FP) oppositionsråd tfn: Karin Jonsson (C) oppositionsråd tfn: Eva-Britt Sjöberg (KD) oppositionsråd tfn: Inger Petersson (S) ordf i valnämnden tfn: Peter Åbrodd (M) kommunrevisionens ordf tfn: Caroline Nyman stadsrevisor tfn: Norrköpings kommunala organisation

5 Kommunstyrelsens kontor Den politiska ledningen har till sin hjälp tjänstemän i kommunstyrelsens kontor som leds av kommundirektören. Kommundirektör Stab Finansdirektör Säkerhetsskyddschef Kommunikationsdirektör Åsa Byman Falck kommundirektör tfn: Kommunikation Ekonomioch styrningskontoret Kommunstyrelsens kansli Personalkontoret Näringslivskontoret Kommunservice Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli ansvarar för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering. Det innebär ärendeberedning, protokoll, diarieföring, representation, sekreterarstöd med mera. Här finns även kompetens inom juridik och utredningsfrågor. I kommunstyrelsens kansli ingår även valnämndens kansli, stadsarkivet och överförmyndarens kansli. Kontoret arbetar även med regionala och internationella frågor. Ekonomi- och styrningskontoret Ekonomi- och styrningskontoret har kommungemensamma resurser för arbetet med ekonomi, kvalitetsfrågor, IT-frågor, strategiska miljöfrågor, strategiska frågor rörande välfärd och hållbar utveckling, statistik och omvärldsbevakning. Inom kontoret finns också internbanksfunktionen som är bank för hela koncernen Norrköpings kommun. Internbanken placerar kommunens tillgångar och tar vid behov upp lån. Personalkontoret Personalkontoret ansvarar under personalutskottet för personalfrågor inom hela den kommunala organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd med mera. Näringslivskontoret Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor. Kontorets uppgift är att underlätta för de företag som finns i Norrköping att vidareutvecklas och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Kontoret arbetar också med landsbygdsutveckling och Leader-frågor. Göran Lindgren finansdirektör tfn: Louise Flygt tf kommunikationsdirektör tfn: Claes-Göran Magnell ekonomidirektör tfn: Bertil Wildt-Persson säkerhetschef tfn: Pär Höglund kanslichef tfn: Per-Olov Strandberg personaldirektör tfn: Kommunservice I kommunservice ingår ett antal interna serviceenheter: IT-enheten, administrativ service (med konsument- och skuldsaneringsfrågor, inkasso och rådhusets cafeteria), kostenheten och familjerådgivningen. I kommunservice ingår också kommunövergripande projekt som Hälsans nya verktyg och olika EU-projekt. Därutöver utveckling för välfärd och hållbar utveckling inklusive miljöfrågor samt samverkan med universitetet. Anne Revland näringslivsdirektör tfn: Per Bäckström Förvaltningschef kommunservice tfn: Norrköpings kommunala organisation 5

6 Norrköpings kommunala organisation Förtroendevalda Anställda Kommunfullmäktige 85 Kommunrevisorer 7 Tillfälliga fullmäktigeberedningar Revisionskontor Kommunstyrelsens kontor Finans Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Kommunstyrelsens kontor Valnämnd Överförmyndare 7 1 Kommunstyrelsens kontor Överförmyndarenheten Utbildning Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnd Utbildningskontor Arbetsmarknadskontor Social omsorg Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgskontor Socialkontor Samhällsbyggnad Stadsplaneringsnämnd Teknisk nämnd Byggnads- och miljöskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Siffrorna anger antalet ledamöter Stadsbyggnadskontor Tekniskt kontor Bygg och miljökontor Kultur- och fritidskontor 6 Norrköpings kommunala organisation

7 Verksamhetsnämnder ger uppdrag Skissen på sidan bredvid visar hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. Nio verksamhetsnämnder har inför medborgarna det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av de olika förvaltningskontoren. Verksamhetsnämnderna har dock ingen arbetsgivarfunktion och inget personalansvar för kommunens enheter, eftersom det är kommunstyrelsen och dess personalutskott som är anställningsmyndighet. Politisk samordning Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden: finans, utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Därigenom har ett organiserat samordningsansvar skapats för ordförandena i de nämnder som ansvarar för närliggande verksamhetsområden. Ordförandena eller presidierna i de nämnder som samverkar träffas regelbundet under ledning av ett kommunalråd. Vid dessa möten diskuteras gemensamma frågor och man kan komma överens om hur dessa ska hanteras. Enheter producerar service Till den kommunalt finansierade samhällsservicen räknas bland annat barn- och äldreomsorg, handikappomsorg, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet. De politiska nämnderna, som ansvarar för dessa verksamheter, kan lämna uppdrag åt kommunala enheter eller köpa tjänsterna av privata företag. Den kommunala tjänsteproduktionen, samhällsservicen, bedrivs i cirka 200 enheter. Hit räknas skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek, museer, sjukhem, vårdboenden, hemtjänst med flera verksamheter. Enheterna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de uppdragsplaner och inom de ekonomiska ramar som verksamhetsnämnderna fastställer. Inom utbildning, äldreomsorg och handikappverksamhet är kommunens enheter organiserade i områden med områdeskontor, som fördelar uppdragen och utgör stöd för enheterna i bland annat ekonomi- och personalfrågor. Verksamhetsnämnder och verksamhetskontor Ger uppdrag och utvärderar. Kommunalt ägd utförarverksamhet Cirka 200 enheter med självständiga chefer sam ansvarar för personal, verksamhet och ekonomi. Privata entreprenörer Inom äldreomsorg och handikappverksamhet är enheterna organiserade i sju områden. Inom utbildningsverksamheten är enheterna organiserade i fyra områden. Norrköpings kommunala organisation 7

8 Kommunfullmäktige i Norrköping Eva Andersson (S) ordförande Olle Vikmång (S) 1:e vice ordf Jirina Klevstigh (M) 2:e vice ordf Håkan Pettersson (S) edu.norrkoping.se Inger Petersson (S) Irma Görtz (S) Inger Hasselgren (S) Thomas Idenås (S) Mårten Jansson (S) Olle Johansson (S) Lars Karlsson (S) Lars Stjernkvist (S) Claes Särevall (S) Mikael Winbladh (S) Matilda Johansson (S) Jan-Olov Öster (S) Lars Ahlm (M) Bengt Andersson (M) moderat.se Patrik Andersson (M) Nedim Demir (M) Cecilia Drott (M) Jenny Bergqvist (M) Stefan Hagfeldt (M) Päivi Johansson (M) Said Nison (M) Jörgen Olofsson (M) Jörgen Rundgren (M) Jens Lindell (MP) Eva Karlsson (MP) Maria Sköld (MP) Fredhrik Franzén (FP) Pia Gustafsson (FP) Anita Jernberger (FP) Gunnar Asserhed (FP) Alexander Nejdemo (FP) Isa Yalman (V) Lars-Olof Johansson (C) Karin Jonsson (C) Kerstin Sjöberg (C) Håkan Thornell Niclas Clarén (KD) Gunnar Nilsson (KD) Lars-Göran Arvidsson (KD) Norrköpings kommunala organisation

9 Uffe Helene Elvstrand (S) Jan Berglund (S) Orlando Cardenas (S) Teresa Carvalho (S) Magnus Cato (S) Margareta Borggren (S) Eva Edgren Vikmång (S) Fabian Öhlin (S) Georgette Kawmi Melki (S) Tibor Bibok (S) Håkan Liljeblad (S) Hans Lundin (S) Maud Ohlén (S) Clas Rydgren (S) Annette Sjöö (S) Åsa Sköldestig (S) Sylvia Nilsson (M) Fredrik Bergqvist (M) Criss Hagfeldt (M) Åke Bjerselius (M) Gunnar Bredin (M) Christina Brusén (M) Lisa Carlsson (M) moderat.se Helena-Ilona Andersson (M) Tommy Svensson (M) Danica Kurdija (M) Mattias Thuresson (M) moderat.se Christer Frey (M) Ahmed Mohammed Abdulkadir (MP) Bengt Cete (MP) Per Almgren (MP) Hildegard Jarskog (MP) Mathias Sundin (FP) Margaretha Ericsson (KD) Cecilia Ambjörn (V) Patrik Rubindal (SD) Ricardo Olivares (V) Cornelia Dahlberg Nicklas Lundström (V) Markus Wiechel (SD) Mona Olsson (V) Ingvar Våxmo (SD) Mandatfördelning Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Miljöpartiet de Gröna (MP)... 7 Folkpartiet (FP)... 6 Vänsterpartiet (V)... 5 Centerpartiet (C)... 4 Kristdemokraterna (KD)... 4 Sverigedemokraterna (SD)... 4 Totalt Norrköpings kommunala organisation 9

10 Olof Johansson (S) ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Tommy Fabricius chef för utbildningskontoret tfn: vakant Teresa Carvalho (S) ordf i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden tfn: Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all grundskoleverksamhet, även invandrarundervisning och grundsärskoleverksamhet. Ansvaret för skolskjutsar ligger dock inte här utan hos tekniska nämnden. Barn- och ungdomsnämnden har också ansvaret för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, elevomsorg och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden lämnar också tillstånd för privata förskolor och fritidshem samt har tillsyn över dessa. Utbildningskontoret Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delar av utbildningssystemet där barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för verksamheten. Kontoret leds av en utbildningschef och arbetar med administration för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleverksamhet, fritidshem, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställigheten av besluten och göra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Barn- och ungdomsverksamheterna är indelade i fyra geografiska områden. Barnoch ungdomschefen är chef för områdescheferna, som i sin tur är chefer för de enskilda verksamheternas chefer (rektorer, förskolechefer, fritidsgårdschefer). Gymnasiechefen är chef för rektorerna på de fyra kommunala gymnasieskolorna. Vuxenutbildningschefen är chef för rektor för komvux. Gymnasienämnden Gymnasienämnden ansvarar för verksamheten inom gymnasieskolorna och särskoleverksamheten inom denna skolform, samt för uppföljningen inom dessa områden. Utbildningskontoret ger gymnasienämnden nödvändigt tjänstemannastöd. Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd och leder och samordnar de kommunala arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärderna. Vidare är nämnden ansvarig för försörjningsstöd till familjer och enskilda. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hämtar sitt tjänstemannastöd från två olika förvaltningskontor: utbildningskontoret och arbetsmarknadskontoret. Yvonne Thilander chef för arbetsmarknadskontoret tfn: Norrköpings kommunala organisation

11 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för fritidsgårdar och skötsel av lekplatser. Till ansvarsområdena hör bibliotek och museer, fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier med mera. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret hjälper nämnden i arbetet med kultur- och fritidsfrågorna. Kontorets chef är chef för de olika kultur- och fritidsenheternas chefer. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Bland annat erbjuds stöd genom vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar, sysselsättning genom dagliga verksamheter, personlig assistans och hemtjänst. Nämnden har även ansvar för service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till detta hör särskilda insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade i sluten psykiatrisk vård. Vidare svarar nämnden för föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer med mera samt svarar för administrationen av kommunens pensionärsråd och handikappråd. Vård- och omsorgskontoret Vård- och omsorgskontoret är det tjänstemannaorgan som hjälper nämnden med förberedelser inför beslut, verkställighet av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Kontoret leds av en vård- och omsorgschef som till sin hjälp har funktionsansvariga för äldreomsorg och handikappomsorg. De olika enheterna inom äldreomsorgs- och handikappverksamheten är indelade i områden med områdeschefer. Vård- och omsorgschefen är chef för de olika områdescheferna, vilka i sin tur är chefer för de enskilda enheternas chefer. Socialnämnden Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård. Kikki Liljeblad (S) ordf i kultur- och fritidsnämnden Patrik Brisander chef för kultur- och fritidskontoret tfn: Mona Olsson (V) ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Magnus Johansson Vård- och omsorgsdirektör tfn: Socialkontoret Socialkontoret handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och gör uppföljningar. Karl Gudmundsson socialdirektör tfn: Roger Källs (S) ordf i socialnämnden tfn: Norrköpings kommunala organisation 11

12 Bengt Cete (MP) ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor, exempelvis detaljplaner, exploateringsfrågor, bostadsförsörjning, geografiska informationssystem och övergripande trafikplanering. Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av kommunens verksamhetsfastigheter, markreserv och övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret är stadsplaneringsnämndens beredande och verkställande tjänstemannakontor. Kontoret arbetar med planer, mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning för kommunens egna behov och geografiska informationssystem som stöd för samhällsplaneringen. Hans Revenhorn stadsbyggnadsdirektör tfn: Håkan Liljeblad (S) ordf i tekniska nämnden tfn: Tekniska nämnden Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens gator, vägar och parker, liksom för drift och underhåll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens naturvårdsåtgärder samt avfallshanteringen. Nämnden är dessutom trafiknämnd och ansvarig för parkeringsövervakning på allmän mark. Tekniska nämnden ansvarar också för all kollektivtrafik inom kommunen. Förutom buss- och spårvagnstrafik ansvarar nämnden för färdtjänst och skolskjutsar, samt utfärdar parkeringstillstånd för funktionshindrade. Tekniska kontoret Tekniska kontoret är det tjänstemannakontor som betjänar tekniska nämnden. Till kontoret hör enheterna natur och bygg och parkeringskontoret. Leif Lindberg chef för tekniska kontoret tel: Norrköpings kommunala organisation

13 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för byggnadsfrågor, bygglov med mera enligt plan- och bygglagen. Nämnden svarar också för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och har ansvaret för den kommunala lantmäteriverksamheten. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har stöd av bygg och miljökontoret som svarar för det löpande arbetet. Bygg- och miljökontoret Eva Karlsson (MP) ordf i byggnadsoch miljöskyddsnämnden tfn: Bygg- och miljökontoret är beredande och verkställande tjänstemannakontor åt byggnads- och miljöskyddsnämnden. Kontoret är indelat i fem verksamheter med gemensam administration: Bostadsanpassning Handlägger ärenden om bidrag till bostadsanpassning. Bygglov Handlägger ärenden om bygglov samt energi- och klimatrådgivning. Anna Amrén chef för bygg och miljökontoret tfn: Miljö- och hälsoskydd Handlägger ärenden som regleras av bland annat miljöbalken och smittskyddslagen. Livsmedel Handlägger ärenden som regleras av livsmedelslagen och dricksvattenkungörelsen. Lantmäteriet Lantmäteriet är fastighetsbildningsmyndighet för hela kommunen. Gemensam verksamhet med Linköpings kommun Norrköpings och Linköpings kommuner har tillsammans bildat två kommunal-förbund som på uppdrag av kommunerna svarar för viss verksamhet. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Förbundet svarar för räddningstjänsten med mera i de båda kommunerna. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Förbundet svarar genom Lönecenter och Upphandlingscenter för de båda kommunernas löneadministration och upphandlingsverksamhet. Norrköpings kommunala organisation 13

14 Åsa Byman Falck VD i Norrköping Rådhus AB tfn: Göran Lindgren vice VD i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköpings Spårvägar AB, ordf i Fastighets AB Butangia, ordf i Etablering Norrköping AB tfn: Koncernen Norrköpings kommun Till koncernen Norrköpings kommun hör, förutom den politiskt styrda verksamheten, även ett antal bolag och stiftelser som kommunen äger helt eller delvis och har ägaransvar för. Numera har man skapat en äkta koncern där Norrköping Rådhus AB är moderbolag. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Lars Stjernkvist (S) ordf i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköping Visualisering AB tfn: Mattias Ottosson (S) ordf i Hyresbostäder i Norrköping AB tfn: Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Eventfastigheter i Norrköping AB Hans Lundin (S) ordf i Norrköpings Hamn och Stuveri AB tfn: Irma Görtz (S) ordf i Eventfastigheter i Norrköping tfn: Etablering Norrköping AB Fastighets AB Händelö Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Fastighets AB Butangia Norrköping Vatten AB Norrköpings Hamn och Stuveri AB Europa Transport i Norrköping AB (45%) Jan-Olov Johnsson (S) ordf i Norrköping Vatten AB tfn: Maud Ohlén (S) ordf i Upplev Norrköping tfn: Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Rita Lundin Eklund (S) ordf i Norrköping Airport AB tfn: Norrköping Symfoniorkester AB 14 Norrköpings kommunala organisation

15 Norrköpings kommun tfn: fax Kommunstyrelsens kansli Rådhuset tfn: fax Ekonomi- och styrningskontoret Rådhuset tfn: fax Utbildningskontoret Rådhuset och Drottninggatan 24 tfn: , fax Arbetsmarknadskontoret Tegelängsgatan 19 A tfn: fax Kultur- och fritidskontoret Trädgårdsgatan 8 tfn: fax Adresser Revisionskontoret Dalsgatan Norrköping tfn: fax KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Personalkontoret Rådhuset tfn: fax Näringslivskontoret Laxholmstorget 3 tfn: fax ÖVRIGA NÄMNDERS KONTOR Vård- och omsorgskontoret Lindövägen 5A tfn: fax Socialkontoret Lindövägen 5A tfn: fax Stadsbyggnadskontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Kommunalrådsenheten Rådhuset tfn: fax Kommunservice Rådhuset tfn: fax Överförmyndarenheten Repslagaregatan 3 tfn: fax Tekniska kontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Bygg- och miljökontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Hyresbostäder i Norrköping AB Dalsgatan 14 Box Norrköping tfn: fax Norrköpins Hamn och Stuveri AB Stuvaregränd - Box Norrköping tfn: , fax Eventfastigheter i Norrköping AB Besökadress: Källvindsgatan 1 tfn: fax Etablering Norrköping AB Drottninggatan Norrköping tfn: Norrköping Vatten AB Box 85, Norrköping tfn: fax Upplev Norrköping AB Källvindsgatan 1, Värmekyrkan tfn: fax Norrköping Airport AB Norrköping flygplats Norrköping tfn: fax Norrköping Visualisering AB Kungsgatan Norrköping tfn: Norrköping Spårvägar AB Internbanken tfn: Räddningstjänsten Östra Götaland Albrektsvägen Norrköping tfn: fax Symfoniorkester Box Norrköping tfn: , fax Fjärde storstadsregionen Upphandlingscenter Bråddgatan 11, 2 tr tfn: fax Lönecenter Slottsgatan Norrköping tfn: fax Norrköpings kommunala organisation 15

16 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på NORRKÖPINGS KOMMUN Adress: Rådhuset, Tel: Fax: Norrköpings kommunala organisation

Norrköpings kommunala organisation November 2015

Norrköpings kommunala organisation November 2015 Norrköpings kommunala organisation November 2015 Innehåll EN ORGANISATION FÖR SAMHÄLLSSERVICE Kommunen styrs politiskt Kommunens anställda genomför verksamheten Den politiska ledningen Kommunfullmäktige

Läs mer

Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar kommunstyrelsen i Norrköpings kommun

Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar kommunstyrelsen i Norrköpings kommun Beskrivning Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar kommunstyrelsen i Norrköpings kommun 2014-09-10 KS 2014/0809 Enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en

Läs mer

Norrköpings kommuns organisation Januari 2017

Norrköpings kommuns organisation Januari 2017 Norrköpings kommuns organisation Januari 2017 Innehåll EN ORGANISATION FÖR SAMHÄLLSSERVICE Kommunen styrs politiskt Kommunens anställda genomför verksamheten Den politiska ledningen Kommunfullmäktige Majoritet

Läs mer

Enkätundersökning. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar:

Enkätundersökning. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar: Enkätundersökning 1. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar: - Thomas Idenås - Nicklas Lundström - Janne Berglund - Mattias Thuresson - Bengt Cete - Mia Sköld - Lars stjernkvist - Fredrik Bergqvist - Niclas

Läs mer

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Norrköping 2014-11-10 Valberedningen Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Matilda Johansson Tomas Idenås Håkan Pettersson Ljubov Rebenius Johannes

Läs mer

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun 2013-05-06. Diarienummer KS-22/2005

Delegationsordning. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun 2013-05-06. Diarienummer KS-22/2005 Delegationsordning 2013-05-06 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun Diarienummer KS-22/2005 Fastställd av kommunstyrelsen 2005-02-07. Ändring har härefter skett i kommunstyrelsen

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 20.45 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Li Teske (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Östergötlands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-29 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NORRKÖPING Plats: Länsstyrelsen Östergötland Dnr:

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Organisation och styrning i Göteborgs Stad Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret En hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad

Läs mer

Norrtälje kommuns politiska organisation

Norrtälje kommuns politiska organisation Norrtälje kommuns politiska organisation 2015-2018 Kommunrevision (5) Valberedning (9) Överförmyndare Kommunfullmäktige (61+34) Norrtälje kommunhus AB Campus Roslagen AB (7) Norrtälje Sportcentrum AB (7)

Läs mer

Linköpings kommuns organisation

Linköpings kommuns organisation Linköpings kommuns organisation Från och med 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-08-01 Linköpings kommun Revision Valnämnd Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Kommunstyrelse Planeringsutskott

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Linköpings kommuns organisation. Uppdaterad:

Linköpings kommuns organisation. Uppdaterad: Linköpings kommuns organisation Uppdaterad: 2016-04-01 Linköpings kommun Revision Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Valnämnd Verksamhet i förvaltningsform Kommunledningskontoret

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Kontaktperson: Malen Wallén,

Kontaktperson: Malen Wallén, Kontaktperson: Malen Wallén, malen.wallen@pts.se 1 Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen Lokal Granskningen kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Inledning. Revisionens arbete. Revisorernas redogörelse 2(14) NORRKÖPINGS KOMMUN Revisionskontoret

Inledning. Revisionens arbete. Revisorernas redogörelse 2(14) NORRKÖPINGS KOMMUN Revisionskontoret Revisorernas redogörelse 2(14) Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Kommunfullmäktige är Södertälje kommuns högsta beslutande instans, en lokal riksdag om man så vill. Kommunfullmäktiges 65 ledamöter

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har fattat följande beslut: 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Östergötlands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: NORRKÖPING Plats: Valhall Dnr: 201-9864-14 Rösträkningen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(7) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 7 december 2006 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Emma Mesán, tfn 046/35 59 49, e-post:emma.mesan@lund.se

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 22.20 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14. Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag 1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2012-03-14 Sammanträde med Enligt uppdrag Vuxennämnden Ordföranden Sammanträdesdatum OBS! Onsdagen den 21 mars, 2012 klockan 08.30 heldag Plats OBS! MunktellArenan, lokal

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-03 1 (7) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.55 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer