Norrköpings kommunala organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings kommunala organisation"

Transkript

1 Norrköpings kommunala organisation Maj 2014

2 En organisation för samhällsservice Med över anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett fält. Förskolor och skolor samt vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning hör till den grundläggande verksamheten. Bibliotek, fritidsverksamhet, stadsplanering och sociala frågor är några andra av kommunens ansvarsområden. Kommunen styrs politiskt Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker - förtroendevalda - företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Organisationen består dels av förtroendevalda i olika beslutande organ, dels av anställd personal inom kommunens olika verksamheter. Förtroendevalda fattar beslut De förtroendevaldas uppgift är att besluta om inriktning och kostnader för kommunens olika verksamheter. Politikerna i nio olika verksamhetsnämnder ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamhet inom de budgetramar som fastställts. Verksamhetsnämnderna kan även köpa verksamhet från privata entreprenörer om det bedöms fördelaktigt. Till de förtroendevaldas uppgifter hör även att följa upp och utvärdera verksamheten så att den uppfyller de krav som ställts. I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika förtroendeuppdrag. Anställda genomför uppdrag Kommunens anställda i förvaltningskontor och enheter ska genomföra de uppdrag som de förtroendevalda har fattat beslut om. I de anställdas uppgifter ingår också att arbeta fram underlag till de politiska besluten. Själva produktionen, det vill säga service till medborgarna, bedrivs i cirka 200 enheter: skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden, fritidsgårdar med flera verksamheter. De följande sidorna ger en översiktlig beskrivning av hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. 2 Norrköpings kommunala organisation

3 Kommunens politiska ledning Kommunrevisorer 7 Kommunfullmäktige 85 Fullmäktigeberedningar Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Eva Andersson (S) kommunfullmäktiges ordförande tfn: Den politiska ledningen Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Ledningens uppgift är att fatta beslut om målen för kommunens verksamhet, ta ställning i utvecklingsfrågor samt ansvara för kommunens ekonomi och finanser. Olle Vikmång (S) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande tfn: Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fastställer de mål som är riktlinjer för kommunens verksamhet och tar ställning i frågor som rör inriktningen på kommunens verksamhet. Till exempel så fattar kommunfullmäktige varje år beslut om kommunens budget och bestämmer då de ekonomiska ramarna för de olika nämndernas verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också ramarna för de kommunala bolagens verksamhet. Tillfälliga fullmäktigeberedningar Inför att kommunfullmäktige ska avgöra ett visst ärende eller en grupp av ärenden får de inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar som tar fram beslutsunderlag. Jirina Klevstigh (M) kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande tfn: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan - kommunens regering. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Den ansvarar också för att följa upp att målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott anställningsmyndighet för all kommunal personal, med undantag för revisionskontoret. Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering med mera. Kommunstyrelsens krisledningsutskott Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd fullgörs vid extraordinära händelser i fredstid av ett krisledningsutskott. Norrköpings kommunala organisation 3

4 Lars Stjernkvist (S) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande tfn: Eva Andersson (S) kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande tfn: Kommunalråd och oppositionsråd Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fyra kommunalråd med olika ansvarsområden. Fem oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Dessutom finns ett antal politiska sekreterare. Valnämnden Kommunens arbete i samband med de allmänna valen leds av valnämnden, som har tjänstemannastöd inom kommunstyrelsens kansli. Olle Johansson (S) kommunalråd, ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Bengt Cete (MP) kommunalråd, ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Överförmyndaren En förtroendevald överförmyndare granskar förmyndares och gode mäns förvaltning av deras huvudmäns tillgångar samt fattar beslut i frågor som rör huvudmännen. Kommunrevisionen Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. Direkt under kommunens revisorer sorterar revisionskontoret med stadsrevisorn som chef. Mona Olsson V) kommunalråd, ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Fredrik Bergqvist (M) oppositionsråd, komunstyrelsens 2:e vice ordf tfn: Päivi Johansson (M) oppositionsråd tfn: Mathias Sundin (FP) oppositionsråd tfn: Karin Jonsson (C) oppositionsråd tfn: Eva-Britt Sjöberg (KD) oppositionsråd tfn: Inger Petersson (S) ordf i valnämnden tfn: Peter Åbrodd (M) kommunrevisionens ordf tfn: Caroline Nyman stadsrevisor tfn: Norrköpings kommunala organisation

5 Kommunstyrelsens kontor Den politiska ledningen har till sin hjälp tjänstemän i kommunstyrelsens kontor som leds av kommundirektören. Kommundirektör Stab Finansdirektör Säkerhetsskyddschef Kommunikationsdirektör Åsa Byman Falck kommundirektör tfn: Kommunikation Ekonomioch styrningskontoret Kommunstyrelsens kansli Personalkontoret Näringslivskontoret Kommunservice Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli ansvarar för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering. Det innebär ärendeberedning, protokoll, diarieföring, representation, sekreterarstöd med mera. Här finns även kompetens inom juridik och utredningsfrågor. I kommunstyrelsens kansli ingår även valnämndens kansli, stadsarkivet och överförmyndarens kansli. Kontoret arbetar även med regionala och internationella frågor. Ekonomi- och styrningskontoret Ekonomi- och styrningskontoret har kommungemensamma resurser för arbetet med ekonomi, kvalitetsfrågor, IT-frågor, strategiska miljöfrågor, strategiska frågor rörande välfärd och hållbar utveckling, statistik och omvärldsbevakning. Inom kontoret finns också internbanksfunktionen som är bank för hela koncernen Norrköpings kommun. Internbanken placerar kommunens tillgångar och tar vid behov upp lån. Personalkontoret Personalkontoret ansvarar under personalutskottet för personalfrågor inom hela den kommunala organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd med mera. Näringslivskontoret Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor. Kontorets uppgift är att underlätta för de företag som finns i Norrköping att vidareutvecklas och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Kontoret arbetar också med landsbygdsutveckling och Leader-frågor. Göran Lindgren finansdirektör tfn: Louise Flygt tf kommunikationsdirektör tfn: Claes-Göran Magnell ekonomidirektör tfn: Bertil Wildt-Persson säkerhetschef tfn: Pär Höglund kanslichef tfn: Per-Olov Strandberg personaldirektör tfn: Kommunservice I kommunservice ingår ett antal interna serviceenheter: IT-enheten, administrativ service (med konsument- och skuldsaneringsfrågor, inkasso och rådhusets cafeteria), kostenheten och familjerådgivningen. I kommunservice ingår också kommunövergripande projekt som Hälsans nya verktyg och olika EU-projekt. Därutöver utveckling för välfärd och hållbar utveckling inklusive miljöfrågor samt samverkan med universitetet. Anne Revland näringslivsdirektör tfn: Per Bäckström Förvaltningschef kommunservice tfn: Norrköpings kommunala organisation 5

6 Norrköpings kommunala organisation Förtroendevalda Anställda Kommunfullmäktige 85 Kommunrevisorer 7 Tillfälliga fullmäktigeberedningar Revisionskontor Kommunstyrelsens kontor Finans Kommunstyrelse Personalutskott Krisledningsutskott Bredbandsutskott Kommunstyrelsens kontor Valnämnd Överförmyndare 7 1 Kommunstyrelsens kontor Överförmyndarenheten Utbildning Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnd Utbildningskontor Arbetsmarknadskontor Social omsorg Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgskontor Socialkontor Samhällsbyggnad Stadsplaneringsnämnd Teknisk nämnd Byggnads- och miljöskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Siffrorna anger antalet ledamöter Stadsbyggnadskontor Tekniskt kontor Bygg och miljökontor Kultur- och fritidskontor 6 Norrköpings kommunala organisation

7 Verksamhetsnämnder ger uppdrag Skissen på sidan bredvid visar hur den kommunala organisationen i Norrköping är uppbyggd. Nio verksamhetsnämnder har inför medborgarna det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av de olika förvaltningskontoren. Verksamhetsnämnderna har dock ingen arbetsgivarfunktion och inget personalansvar för kommunens enheter, eftersom det är kommunstyrelsen och dess personalutskott som är anställningsmyndighet. Politisk samordning Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden: finans, utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Därigenom har ett organiserat samordningsansvar skapats för ordförandena i de nämnder som ansvarar för närliggande verksamhetsområden. Ordförandena eller presidierna i de nämnder som samverkar träffas regelbundet under ledning av ett kommunalråd. Vid dessa möten diskuteras gemensamma frågor och man kan komma överens om hur dessa ska hanteras. Enheter producerar service Till den kommunalt finansierade samhällsservicen räknas bland annat barn- och äldreomsorg, handikappomsorg, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet. De politiska nämnderna, som ansvarar för dessa verksamheter, kan lämna uppdrag åt kommunala enheter eller köpa tjänsterna av privata företag. Den kommunala tjänsteproduktionen, samhällsservicen, bedrivs i cirka 200 enheter. Hit räknas skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek, museer, sjukhem, vårdboenden, hemtjänst med flera verksamheter. Enheterna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de uppdragsplaner och inom de ekonomiska ramar som verksamhetsnämnderna fastställer. Inom utbildning, äldreomsorg och handikappverksamhet är kommunens enheter organiserade i områden med områdeskontor, som fördelar uppdragen och utgör stöd för enheterna i bland annat ekonomi- och personalfrågor. Verksamhetsnämnder och verksamhetskontor Ger uppdrag och utvärderar. Kommunalt ägd utförarverksamhet Cirka 200 enheter med självständiga chefer sam ansvarar för personal, verksamhet och ekonomi. Privata entreprenörer Inom äldreomsorg och handikappverksamhet är enheterna organiserade i sju områden. Inom utbildningsverksamheten är enheterna organiserade i fyra områden. Norrköpings kommunala organisation 7

8 Kommunfullmäktige i Norrköping Eva Andersson (S) ordförande Olle Vikmång (S) 1:e vice ordf Jirina Klevstigh (M) 2:e vice ordf Håkan Pettersson (S) edu.norrkoping.se Inger Petersson (S) Irma Görtz (S) Inger Hasselgren (S) Thomas Idenås (S) Mårten Jansson (S) Olle Johansson (S) Lars Karlsson (S) Lars Stjernkvist (S) Claes Särevall (S) Mikael Winbladh (S) Matilda Johansson (S) Jan-Olov Öster (S) Lars Ahlm (M) Bengt Andersson (M) moderat.se Patrik Andersson (M) Nedim Demir (M) Cecilia Drott (M) Jenny Bergqvist (M) Stefan Hagfeldt (M) Päivi Johansson (M) Said Nison (M) Jörgen Olofsson (M) Jörgen Rundgren (M) Jens Lindell (MP) Eva Karlsson (MP) Maria Sköld (MP) Fredhrik Franzén (FP) Pia Gustafsson (FP) Anita Jernberger (FP) Gunnar Asserhed (FP) Alexander Nejdemo (FP) Isa Yalman (V) Lars-Olof Johansson (C) Karin Jonsson (C) Kerstin Sjöberg (C) Håkan Thornell Niclas Clarén (KD) Gunnar Nilsson (KD) Lars-Göran Arvidsson (KD) Norrköpings kommunala organisation

9 Uffe Helene Elvstrand (S) Jan Berglund (S) Orlando Cardenas (S) Teresa Carvalho (S) Magnus Cato (S) Margareta Borggren (S) Eva Edgren Vikmång (S) Fabian Öhlin (S) Georgette Kawmi Melki (S) Tibor Bibok (S) Håkan Liljeblad (S) Hans Lundin (S) Maud Ohlén (S) Clas Rydgren (S) Annette Sjöö (S) Åsa Sköldestig (S) Sylvia Nilsson (M) Fredrik Bergqvist (M) Criss Hagfeldt (M) Åke Bjerselius (M) Gunnar Bredin (M) Christina Brusén (M) Lisa Carlsson (M) moderat.se Helena-Ilona Andersson (M) Tommy Svensson (M) Danica Kurdija (M) Mattias Thuresson (M) moderat.se Christer Frey (M) Ahmed Mohammed Abdulkadir (MP) Bengt Cete (MP) Per Almgren (MP) Hildegard Jarskog (MP) Mathias Sundin (FP) Margaretha Ericsson (KD) Cecilia Ambjörn (V) Patrik Rubindal (SD) Ricardo Olivares (V) Cornelia Dahlberg Nicklas Lundström (V) Markus Wiechel (SD) Mona Olsson (V) Ingvar Våxmo (SD) Mandatfördelning Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Miljöpartiet de Gröna (MP)... 7 Folkpartiet (FP)... 6 Vänsterpartiet (V)... 5 Centerpartiet (C)... 4 Kristdemokraterna (KD)... 4 Sverigedemokraterna (SD)... 4 Totalt Norrköpings kommunala organisation 9

10 Olof Johansson (S) ordf i barn- och ungdomsnämnden tfn: Tommy Fabricius chef för utbildningskontoret tfn: vakant Teresa Carvalho (S) ordf i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden tfn: Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all grundskoleverksamhet, även invandrarundervisning och grundsärskoleverksamhet. Ansvaret för skolskjutsar ligger dock inte här utan hos tekniska nämnden. Barn- och ungdomsnämnden har också ansvaret för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, elevomsorg och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden lämnar också tillstånd för privata förskolor och fritidshem samt har tillsyn över dessa. Utbildningskontoret Utbildningskontoret är ett gemensamt förvaltningskontor för de olika delar av utbildningssystemet där barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för verksamheten. Kontoret leds av en utbildningschef och arbetar med administration för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskoleverksamhet, fritidshem, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kontorets uppgift är att förbereda beslutsärenden till nämnderna, svara för verkställigheten av besluten och göra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Barn- och ungdomsverksamheterna är indelade i fyra geografiska områden. Barnoch ungdomschefen är chef för områdescheferna, som i sin tur är chefer för de enskilda verksamheternas chefer (rektorer, förskolechefer, fritidsgårdschefer). Gymnasiechefen är chef för rektorerna på de fyra kommunala gymnasieskolorna. Vuxenutbildningschefen är chef för rektor för komvux. Gymnasienämnden Gymnasienämnden ansvarar för verksamheten inom gymnasieskolorna och särskoleverksamheten inom denna skolform, samt för uppföljningen inom dessa områden. Utbildningskontoret ger gymnasienämnden nödvändigt tjänstemannastöd. Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd och leder och samordnar de kommunala arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärderna. Vidare är nämnden ansvarig för försörjningsstöd till familjer och enskilda. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hämtar sitt tjänstemannastöd från två olika förvaltningskontor: utbildningskontoret och arbetsmarknadskontoret. Yvonne Thilander chef för arbetsmarknadskontoret tfn: Norrköpings kommunala organisation

11 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för fritidsgårdar och skötsel av lekplatser. Till ansvarsområdena hör bibliotek och museer, fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier med mera. Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidskontoret hjälper nämnden i arbetet med kultur- och fritidsfrågorna. Kontorets chef är chef för de olika kultur- och fritidsenheternas chefer. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Bland annat erbjuds stöd genom vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar, sysselsättning genom dagliga verksamheter, personlig assistans och hemtjänst. Nämnden har även ansvar för service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Till detta hör särskilda insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade i sluten psykiatrisk vård. Vidare svarar nämnden för föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer med mera samt svarar för administrationen av kommunens pensionärsråd och handikappråd. Vård- och omsorgskontoret Vård- och omsorgskontoret är det tjänstemannaorgan som hjälper nämnden med förberedelser inför beslut, verkställighet av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Kontoret leds av en vård- och omsorgschef som till sin hjälp har funktionsansvariga för äldreomsorg och handikappomsorg. De olika enheterna inom äldreomsorgs- och handikappverksamheten är indelade i områden med områdeschefer. Vård- och omsorgschefen är chef för de olika områdescheferna, vilka i sin tur är chefer för de enskilda enheternas chefer. Socialnämnden Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård. Kikki Liljeblad (S) ordf i kultur- och fritidsnämnden Patrik Brisander chef för kultur- och fritidskontoret tfn: Mona Olsson (V) ordf i vård- och omsorgsnämnden tfn: Magnus Johansson Vård- och omsorgsdirektör tfn: Socialkontoret Socialkontoret handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och gör uppföljningar. Karl Gudmundsson socialdirektör tfn: Roger Källs (S) ordf i socialnämnden tfn: Norrköpings kommunala organisation 11

12 Bengt Cete (MP) ordf i stadsplaneringsnämnden tfn: Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor, exempelvis detaljplaner, exploateringsfrågor, bostadsförsörjning, geografiska informationssystem och övergripande trafikplanering. Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av kommunens verksamhetsfastigheter, markreserv och övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret är stadsplaneringsnämndens beredande och verkställande tjänstemannakontor. Kontoret arbetar med planer, mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning för kommunens egna behov och geografiska informationssystem som stöd för samhällsplaneringen. Hans Revenhorn stadsbyggnadsdirektör tfn: Håkan Liljeblad (S) ordf i tekniska nämnden tfn: Tekniska nämnden Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens gator, vägar och parker, liksom för drift och underhåll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens naturvårdsåtgärder samt avfallshanteringen. Nämnden är dessutom trafiknämnd och ansvarig för parkeringsövervakning på allmän mark. Tekniska nämnden ansvarar också för all kollektivtrafik inom kommunen. Förutom buss- och spårvagnstrafik ansvarar nämnden för färdtjänst och skolskjutsar, samt utfärdar parkeringstillstånd för funktionshindrade. Tekniska kontoret Tekniska kontoret är det tjänstemannakontor som betjänar tekniska nämnden. Till kontoret hör enheterna natur och bygg och parkeringskontoret. Leif Lindberg chef för tekniska kontoret tel: Norrköpings kommunala organisation

13 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för byggnadsfrågor, bygglov med mera enligt plan- och bygglagen. Nämnden svarar också för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och har ansvaret för den kommunala lantmäteriverksamheten. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har stöd av bygg och miljökontoret som svarar för det löpande arbetet. Bygg- och miljökontoret Eva Karlsson (MP) ordf i byggnadsoch miljöskyddsnämnden tfn: Bygg- och miljökontoret är beredande och verkställande tjänstemannakontor åt byggnads- och miljöskyddsnämnden. Kontoret är indelat i fem verksamheter med gemensam administration: Bostadsanpassning Handlägger ärenden om bidrag till bostadsanpassning. Bygglov Handlägger ärenden om bygglov samt energi- och klimatrådgivning. Anna Amrén chef för bygg och miljökontoret tfn: Miljö- och hälsoskydd Handlägger ärenden som regleras av bland annat miljöbalken och smittskyddslagen. Livsmedel Handlägger ärenden som regleras av livsmedelslagen och dricksvattenkungörelsen. Lantmäteriet Lantmäteriet är fastighetsbildningsmyndighet för hela kommunen. Gemensam verksamhet med Linköpings kommun Norrköpings och Linköpings kommuner har tillsammans bildat två kommunal-förbund som på uppdrag av kommunerna svarar för viss verksamhet. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Förbundet svarar för räddningstjänsten med mera i de båda kommunerna. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Förbundet svarar genom Lönecenter och Upphandlingscenter för de båda kommunernas löneadministration och upphandlingsverksamhet. Norrköpings kommunala organisation 13

14 Åsa Byman Falck VD i Norrköping Rådhus AB tfn: Göran Lindgren vice VD i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköpings Spårvägar AB, ordf i Fastighets AB Butangia, ordf i Etablering Norrköping AB tfn: Koncernen Norrköpings kommun Till koncernen Norrköpings kommun hör, förutom den politiskt styrda verksamheten, även ett antal bolag och stiftelser som kommunen äger helt eller delvis och har ägaransvar för. Numera har man skapat en äkta koncern där Norrköping Rådhus AB är moderbolag. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Lars Stjernkvist (S) ordf i Norrköping Rådhus AB, ordf i Norrköping Visualisering AB tfn: Mattias Ottosson (S) ordf i Hyresbostäder i Norrköping AB tfn: Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Eventfastigheter i Norrköping AB Hans Lundin (S) ordf i Norrköpings Hamn och Stuveri AB tfn: Irma Görtz (S) ordf i Eventfastigheter i Norrköping tfn: Etablering Norrköping AB Fastighets AB Händelö Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Fastighets AB Butangia Norrköping Vatten AB Norrköpings Hamn och Stuveri AB Europa Transport i Norrköping AB (45%) Jan-Olov Johnsson (S) ordf i Norrköping Vatten AB tfn: Maud Ohlén (S) ordf i Upplev Norrköping tfn: Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Rita Lundin Eklund (S) ordf i Norrköping Airport AB tfn: Norrköping Symfoniorkester AB 14 Norrköpings kommunala organisation

15 Norrköpings kommun tfn: fax Kommunstyrelsens kansli Rådhuset tfn: fax Ekonomi- och styrningskontoret Rådhuset tfn: fax Utbildningskontoret Rådhuset och Drottninggatan 24 tfn: , fax Arbetsmarknadskontoret Tegelängsgatan 19 A tfn: fax Kultur- och fritidskontoret Trädgårdsgatan 8 tfn: fax Adresser Revisionskontoret Dalsgatan Norrköping tfn: fax KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Personalkontoret Rådhuset tfn: fax Näringslivskontoret Laxholmstorget 3 tfn: fax ÖVRIGA NÄMNDERS KONTOR Vård- och omsorgskontoret Lindövägen 5A tfn: fax Socialkontoret Lindövägen 5A tfn: fax Stadsbyggnadskontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Kommunalrådsenheten Rådhuset tfn: fax Kommunservice Rådhuset tfn: fax Överförmyndarenheten Repslagaregatan 3 tfn: fax Tekniska kontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax Bygg- och miljökontoret Förvaltningshuset Rosen tfn: fax KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Hyresbostäder i Norrköping AB Dalsgatan 14 Box Norrköping tfn: fax Norrköpins Hamn och Stuveri AB Stuvaregränd - Box Norrköping tfn: , fax Eventfastigheter i Norrköping AB Besökadress: Källvindsgatan 1 tfn: fax Etablering Norrköping AB Drottninggatan Norrköping tfn: Norrköping Vatten AB Box 85, Norrköping tfn: fax Upplev Norrköping AB Källvindsgatan 1, Värmekyrkan tfn: fax Norrköping Airport AB Norrköping flygplats Norrköping tfn: fax Norrköping Visualisering AB Kungsgatan Norrköping tfn: Norrköping Spårvägar AB Internbanken tfn: Räddningstjänsten Östra Götaland Albrektsvägen Norrköping tfn: fax Symfoniorkester Box Norrköping tfn: , fax Fjärde storstadsregionen Upphandlingscenter Bråddgatan 11, 2 tr tfn: fax Lönecenter Slottsgatan Norrköping tfn: fax Norrköpings kommunala organisation 15

16 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på NORRKÖPINGS KOMMUN Adress: Rådhuset, Tel: Fax: Norrköpings kommunala organisation

Enkätundersökning. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar:

Enkätundersökning. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar: Enkätundersökning 1. Vad heter du? Antal deltagare: 56 Svar: - Thomas Idenås - Nicklas Lundström - Janne Berglund - Mattias Thuresson - Bengt Cete - Mia Sköld - Lars stjernkvist - Fredrik Bergqvist - Niclas

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 20.45 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Li Teske (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Linköpings kommuns organisation

Linköpings kommuns organisation Linköpings kommuns organisation Från och med 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-08-01 Linköpings kommun Revision Valnämnd Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Kommunstyrelse Planeringsutskott

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 22.20 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till Norrköpings kommun!

Välkommen till Norrköpings kommun! Välkommen till Norrköpings kommun! En organisation för samhällsservice Med över 9 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten är bred. Förskolor och skolor

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-22.15 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(10) 2013-08-28 Dnr KR-X/2013 007 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer