NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric Aldhagen (kd), Cecilia Ambjörn (v), Curt Andersson (c) (t o m 227), Eva Andersson (s) (t o m 230), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m) (fr o m 226), Redar Baskin (m), Fredrik Bergqvist (m), Anna Boholm (s), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp), Sven Brus (kd), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Göran Färm (s), Birgitta Giselgren (m) (t o m 229), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m) (fr o m 226), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m) (t o m 240), Karin Jonsson (c), Maj Kalwa (s), Peter Kennerfalk (s), Håkan Lager (s), Hans Lindberg (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Louise Malmström (s), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Ann-Marie Månsson (s), Bertil Nilsson (fp) (t o m 230), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), Niklas Rosén (s) (t o m 230), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström forts nästa sida Utses att justera Stefan Arrelid Göran Weber Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, fredagen den 30 december 2005 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Siv Lejefors Ordförande Justerande Iréne Lindén ( , ) Nils Ström ( 225).... Stefan Arrelid Göran Weber BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( 237) Datum för ( 237) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 (kd) (t o m 227), Lars Stjernkvist (s), Tommy Svensson (m), Charlotte Swärd (m), Claes Särevall (s), Elisabeth Törnquist (m), Sverker Wadstein (fp) (fr o m 224), Bo Wallstedt (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Stig Wennström (spi) (t o m 241), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s). Tjänstgörande ersättare Ersättare Kerstsin Kalered (v) (för Mats Bard), Rafael Alvarez Flores (v) (för Irja Berglund), Manige Z Beik Ahl (s) (för Morgan Eklund), Olof Johansson (s) (för Herlog Gustavsson), Jan Molander (s) (för Magnus Leijon), Mona Abrahamsson (s) (för Hans Lundin), Torbjörn Björlund (v) (för Lotta Heelge), Kjell Karlsson (c) (för Curt Andersson fr o m 228), ingen ersättare (s) (för Eva Andersson fr o m 231), Christer Rydin (m) (för Gunnar Axén t o m 225), Per Bönström (m) (för Stefan Hagfeldt t o m 225 och för Birgitta Giselgren fr o m 230), Åke Sjöberg (m) (för Päivi Johansson fr o m 241), Håka Liljeblad (s) (för Lars Karlsson), Nedim Demir (m) (för Jirina Klevstigh t o m 230), Åsa Gustafson (m) (för Jirina Klevstigh fr o m 231), Barbro Johansson (mp) (för Chanine Ekekrantz), Abbas Hamzad (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 231), Christoffer Karlsson (s) (för Niklas Rosén fr o m 231), Niclas Clarén (kd) (för Carin Stenström fr o m 228), Henric Sanderup (spi) (för Stig Wennström fr o m 242), Berndt Glänneskog (fp) (för Sverker Wadstein t o m 223) och Seydi Barkarmo (s) (för Håkan Johansson). Lena Jansson (s), Jens Lindell (mp), Kerstin Nordenberg (m) och Ann-Christine Nordqvist (s).

4 222 Fastställande av föredragningslistans innehåll Kommunfullmäktige fastställer den kungjorda föredragningslistan.

5 223 Rapport från kultur- och fritidsnämnden KS-1/ Margareta Borggren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och chefen för kultur- och fritidskontoret Monika Aune-Löfstedt rapporterar om kultur- och fritidsnämndens verksamhet genom att bland annat i stora drag redogöra för det fastställda kulturpolitiskarespektive fritidspolitiska programmet. Aune-Löfstedt visar statistik på antal besökare till kulturinstitutionerna respektive fritidsanläggningarna samt utgivna föreningsbidrag mm och drar slutsatsen att kultur- och fritidsnämndens verksamhet är av stor betydelse för norrköpingsborna. Aune-Löfstedt betonar att kultur- och fritidskontoret arbetar för att göra det redan rika och aktiva kultur- och fritidslivet i Norrköping ännu bättre och fokuserar på det uppdrag kontoret fått av nämnden. Uppdraget innefattar bland annat följande angelägenheter: - ungdomars fritid; demokrati, inflytande, delaktighet - spegla mångfald - barnkulturåret biblioteksplan - fri entré, fria skolvisningar på muséer - förstärkning av den pedagogiska kompetensen på muséerna - barnens behov styr kulturens utbud - estetik som pedagogik ska komma övriga skolan till del - filmpedagogiskt centrum - hur kulturpolitiken ska förverkligas genom folkbildningen - iordningsställa hällristningarna - implementera det fritidspolitiska programmet - se över avgifter samt stöd till föreningarna - folkhälsofrågor Borggren och Aune-Löfstedt svarar på frågor och kommentarer från Karin Jonsson (c), Redar Baskin (m), Kristin Lundberg (fp), Carin Stenström (kd), Jan Owe-Larsson (m), Stefan Arrelid (mp) och Ingmar Dahlqvist (s). Kommunfullmäktige noterar rapporten i dagens protokoll.

6 227 Bordlagd miljöredovisning 2004 KS-337/ Kommunalrådet Eva Andersson (s) har lagt fram miljöredovisning 2004 enligt bilaga 227. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson (c), Maud Ohlén (s), Göran Weber (fp), Päivi Johansson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Cecilia Ambjörn (v), Ingalill Pettersson (s), Nedim Demir (m), Stefan Arrelid (mp), Jörgen Rundgren (m), Charles Pylad (mp) och Fredrik Bergqvist (m). Kommunfullmäktige noterar miljöredovisningen i dagens protokoll. Sänt till: Eva Lindahl AnnaKarin Unger

7 231 Bordlagd motion av Isa Yalman (v) med flera om samverkansprojekt med en turkisk kommun KS-223/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet, utom Redan Baskin, och samtliga tjänstgörande från Centerpartiet till förmån för Stefan Hagfeldts och Karin Jonssons yrkande. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Miljöpartiet till förmån för Charles Pylads yrkande. Beskrivning av ärendet Isa Yalman (v) med flera har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om förutsättningar för samverkansprojekt med någon turkisk kommun. Se bilaga 231 a. Internationella gruppen har i yttrande, bilaga 231 b, föreslagit att motionen ska avslås, medan kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas. Yrkanden Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Karin Jonsson (c) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. Isa Yalman (v), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), David Ergul (fp), Rodi Ailert (v), Mattias Ottosson (s), Redan Basin (m), Maj Kalwa (s) och Georgette Melki (s), yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Charles Pylad (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen med det tillägget att kommunstyrelsen får utreda förutsättningarna för samverkansprojekt med kommuner i såväl Turkiet som Ukraina. Vidare yttrar sig Gunnar Bredin (m), Seydi Barkarmo (s), Fredrik Bergqvist (m) och Gunnar Axén (m). Ordföranden ställer först propositioner på bifall eller avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen.

8 Härefter ställer ordföranden propositioner på Isa Yalmans respektive Charles Pylads yrkanden avseende omfattningen av den utredning kommunstyrelsen ska göra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Isa Yalmans yrkande. Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända propositionsordning: Den som vill bifalla Isa Yalmans yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Charles Pylads yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 56 ja och 5 nej. 23 ledamöter avstår från att rösta och en är frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Voteingslista nr 1, bilaga 231 c. Sänt till: Kommundirektören Internationella gruppen/johan Cöster

9 232 Beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning KS-963/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande 1. Den höjning av barnbidraget och flerbarnstillägget som enligt riksdagsbeslut trätt i kraft från den 1 oktober 2005 ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd som utbetalas till och med december Höjningen av barnbidraget och flerbarnstillägget ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd under et i denna del gäller så vida inte regeringen i den så kallade riksnormen för försörjningsstöd 2006 räknar upp ersättningsnivån för barnfamiljer motsvarande barnbidragshöjningen. 3. För att täcka arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från anvisas nämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oföutsedda behov. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Jörgen Rundgrens yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Försörjningsstödskontoret har i samråd med ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden lämnat förslag till kommunstyrelsen om beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning. Se bilaga 232. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt försörjningsstödskontorets förslag samt att därutöver anvisa arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för att täcka nämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från Kommunstyrelsens förslag har därefter den 15 innevarande månad behandlats av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som ställer sig bakom förslaget.

10 Yrkanden Jörgen Rundgren (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Torbjörn Björlund (v) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla förslaget. Sänt till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Försörjningsstödskontoret/Lennart Carlsson Annette Ödalen

11 233 Nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-883/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar enligt bilaga 233 a ska gälla från och med den 1 januari Som övergångsregel ska gälla att det nya reglementet börjar tillämpas först då rutin för fakturaskanning införts inom nämnd och förvaltning. Fram till dess tillämpas nuvarande attest- och utanordningsreglemente (KF 19/12 96, 161). Se bilaga 233 b. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har inkommit med förslag enligt bilaga 233 till nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar. Det noteras att i den bilaga som förelagts kommunfullmäktige förekommer ett fel av redaktionell art, nämligen under 4 där det ska stå förvaltningschef i stället för respektive nämnd. Sänt till: Kommunens nämnder Claes-Göran Magnell Ulla-Britt Swartz f k

12 242 Grafisk profilmanual för Norrköpings kommun KS-248/ Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar grafisk profilmanual för Norrköpings kommun enligt bilaga 242 att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillämpas fullt ut från och med den 1 juli Yrkanden Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Jörgen Rundgren (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att medge enheter som är i behov av egen profilering och marknadsföring att även i fortsättningen använda egna framtagna logotyper tillsammans med den grafiska profilmanualen för Norrköpings kommun. En samprofilering med manualen ska ske med förnuft. Vidare yttrar sig Christina Brusén (m) och Christoffer Karlsson (s). Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet. Sänt till: Kommunstyrelsen Informationskontoret/Carl Selling Marknadsföringsbolaget

13 243 Försök med avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-261/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Personalutskottet

14 234 Överföring av tillståndsgivning för föreningslotterier från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden KS-952/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Ansvaret för tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden. 2. Socialnämndens reglemente tillförs uppgiften tillståndsgivning rörande föreningslotterier och motsvarande text i kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden i enlighet med berörda nämnders önskemål. Se bilaga 234. Förslaget föranleder ändring i nämndernas reglementen. Sänt till: Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Hans Faxér Ulla-Britt Swartz f k

15 244 Motion av Göran Weber (fp) om vilka av kommunens fastigheter som kan vara lämpliga att förse med solenergi KS-513/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

16 245 Begäran om ansvarfrihet för Swartziska friskolans stipendiestiftelse. KS-811/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

17 228 Medborgarförslag om ytterligare medel till vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2006 KS-474/ Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd med hänvisning till fastställd budget. Beskrivning av ärendet Per Hallgren, Lidaleden 53 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 228 a om att vård- och omsorgsnämnden beviljas ytterligare 22 miljoner kronor för Kommundirektören har i yttrande bilaga 228 b föreslagit att Per Hallgrens medborgarförslag inte föranleder någon åtgärd med hänvisning till pågående budgetarbete. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Rita Eklund (s), Per Hallgren och Göran Weber (fp). Sänt till: Per Hallgren

18 246 Medborgarförslag att kommunen inför krav på svenskt kollektivavtal vid sina upphandlingar KS-363/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Matti Kerkelä

19 247 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning till 30 km/tim i Norrköpings tätort KS-473/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Rune Lindén

20 248 Medborgarförslag om att stänga av del av G:a Rådstugugatan för privatbilism med undantag för boende KS-655/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Carl-Magnus Arvidsson

21 249 Medborgarförslag om utbyggnaden av spårvägen mot Ringdansen KS-479/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Liam Alfvén

22 229 Medborgarförslag om en mötesplats för kultur och debatt i Norrköping KS-418/ Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa mötesplatser för debatt och kultur i Norrköping. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Melinda Jacobsson, Guldringen 108 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 229 a, om att en mötesplats för kultur och debatt ska skapas i Norrköping där ungdomar bestämmer hur det ska vara. Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande bilaga 229 b föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna för att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Nämnden har vidare föreslagit att detta arbete kan involveras i utredningen om Ungdomens hus. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt kultur- och fritidsnämndnen att till sammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Yrkanden Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Margareta Borggren (s), med instämmande av Stefan Arrelid (mp), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Margaretha Ericsson (kd), med instämmande av Mattias Ottosson (s), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att en mötesplats byts ut mot mötesplatser.

23 Vidare yttrar sig Li Teske (s), Melinda Jacobsson, Anna Boholm (s), och Jörgen Rundgren (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på medborgarförslaget och finner att detta har bifallits. Ordföranden ställer härefter propositioner på Margaretha Ericssons ändringsyrkande och Margareta Borggrens yrkande enligt kommunstyrelsens förslag och finner att Margaretha Ericssons ändringsyrkande har bifallits. Sänt till: Melinda Jacobsson Barn- och ungdomsnämnden

24 250 Medborgarförslag om ungdomsråd eller liknande i kommunen KS-405/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Marcela Niz

25 251 Medborgarförslag om ett register för föreningar som kan bistå kommunen i olika sammanhang KS-417/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Louise Peterson

26 252 Medborgarförslag om ett uppfinnarmuseum KS-670/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Ann Dohse

27 230 Medborgarförslag om en utescen vid Färgargården KS-466/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen och en dansbana vid Färgargården. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Ove Arfwedsson, Ånestadsgatan 177 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag om utescen vid Färgargården. Se bilaga 230. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, som fått medborgarförslaget på remiss, har båda genom sina respektive kontor svarat att frågan om utescen vid Färgargården ligger inom den andra nämndens verksamhetsområde. Svaren har föranlett kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget på det sättet att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen vid Färgargården. Yrkanden Mattias Ottosson (s) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens förslag med det tillägget att utredningen ska inkludera även en dansbana. Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, men uttalar att kommunen ska ha ett positivt förhållningssätt till initiativ från föreningar och enskilda. Ordföranden ställer propositioner på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Mattias Ottossons förslag.

28 Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Sänt till: Ove Arfwedsson Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden

29 235 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun KS-835/ Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, personliga ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s),

30 ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2006 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 5. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2006: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m). 6. i styrelsen för stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 7. i kommittén för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2006: ledamöter: Stina Sundberg (s), Lennart Molin (s), Gudrun Nilsson (c) och Åsa Gustafsson (m). 8. i kommittén för Lenningska pensionsfonden för : ledamot: Bo Karlsson (fp). 9. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för , ersättare för 2006 samt revisor tillsvidare: ledamot: Kjell Örtoft (fp), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp), revisor: Kjell Bidenäs. 10. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2006:

31 ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Håkan Johansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Ohlsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 11. i Axel Nicklassons stiftelse för 2006: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 12. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut, till ny ordförande i Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB för tiden intill 2007 års ordinarie bolagsstämma har hållits utse Claes Egnell (m). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 235. Sänt till: De valda Berörda organ Gunilla Olsson

32 236 Fyllnadsval KS-28/ Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sverker Wadstein (fp) från uppdraget som ledamot i Skärblacka fullmäktigeberedning och Kristin Lundberg (fp) (fr o m den 9 januari 2006), från uppdragen som oppositionsråd 0,75%, ledamot och 2:e vice ordförande i barnoch ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Regionförbundet Östsams fullmäktige samt personlig ersättare i Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB. Kommunfullmäktige beslutar vidare att för tiden fr o m den 9 januari 2006 intill nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 2006, utse Mathias Sundin (fp), Bergslagsgatan 67, Norrköping, till oppositionsråd 0,75%. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, nuvarande ersättaren Karin Augustsson (fp) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, Mathias Sundin (fp), till ny ersättare i kommunstyrelsen.. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 236. Sänt till: De entledigade De valda Berörda organ Gunilla Olsson

33 225 Svar på interpellation av Patrik Andersson (m) om mäns våld mot kvinnor KS-908/ Beskrivning av ärendet Patrik Andersson (m) har interpellerat ordföranden i socialnämnden Iréne Lindén (s) enligt bilaga 225 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Iréne Lindén har besvarat interpellationen enligt bilaga 225 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Iréne Lindén, Patrik Andersson, Carin Stenström (kd), Päivi Johansson (m), Lars Stjernkvist (s), Anna Boholm (s), Håkan Liljeblad (s) och Redar Baskin (m).

34 226 Svar på interpellation av Charles Pylad (mp) om brist på offentliga toaletter KS-914/ Beskrivning av ärendet Charles Pyllad (mp) har interpellerat tekniska nämndens ordförande Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 226 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen enligt bilaga 226 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson, Charles Pylad, Karin Augustsson (fp) och Jan Owe-Larsson (m).

35 241 Interpellation av Kristin Lundberg (fp) om försköning av parkeringsplatser KS-968/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har interpellerat ordföranden i tekniska nämnden Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 241 a. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen skriftligen enligt bilaga 241 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson och Kristin Lundberg.

36 224 Fråga från Jörgen Rundgren (m) om kommunens personaltidning gör fel när den i sitt senaste nummer tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda KS-3/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Beskrivning av ärendet Jörgen Rundgren ställer rubricerad fråga med anledning av personaltidningen Strömvirvelns rubrik på första sidan: Tystnaden breder ut sig Vad törs du säga på jobbet. På ledarplats uppmanar kommunens informationsdirektör personalen att höra av sig om missförhållanden. Detta menar Rundgren har uppenbarligen föranlett kommundirektören att ge en reprimand till informationsdirektören. Rundgren undrar vad den politiska ledningen anser. Mattias Ottosson (s) svarar muntligen att det inte är fel att Strömvirveln tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda och understryker att det är viktigt att tidningen skapar debatt.

37 237 Avsägelse från Kristin Lundberg (fp) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-1004/ Kommunfullmäktige entledigar Kristin Lundberg. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Lundberg. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping fr o m den 9 januari Sänt till: Länsstyrelsen Kristin Lundberg Gunilla Olsson

38 238 Rapporter med mera Protokoll från beredningar KS-327/ , KS-45/ Protokoll från Kvillinge fullmäktigeberednings möte den 10 november 2005 och minnesanteckningar från Demokratiberedningens sammanträde den 23 november 2005 finns tillgängliga på administrativa kontoret. Plan för kommunfullmäktiges sammanträden 2006 Kommunfullmäktige noterar den av gruppledarna överenskomna planen för sammanträden under Se bilaga 238.

39 239 Inlämnade motioner KS-1030/ Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) ger in motion enligt bilaga 239 med förslag att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att de individuella utvecklingsplanerna ska anses vara arbetsmaterial eller på annat sätt vara sekretessbelagda. Kristin Lundberg föredrar motionen.

40 240 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-110/ Kommunstyrelsen har överlämnat en förteckning över ärenden som kommit in under tiden den 19 november - 9 december 2005 och som ännu inte har överlämnats till kommunfullmäktiges prövning. Se bilaga 240.

41

42

43

44

45

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-22.15 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer