NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric Aldhagen (kd), Cecilia Ambjörn (v), Curt Andersson (c) (t o m 227), Eva Andersson (s) (t o m 230), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m) (fr o m 226), Redar Baskin (m), Fredrik Bergqvist (m), Anna Boholm (s), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp), Sven Brus (kd), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Göran Färm (s), Birgitta Giselgren (m) (t o m 229), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m) (fr o m 226), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m) (t o m 240), Karin Jonsson (c), Maj Kalwa (s), Peter Kennerfalk (s), Håkan Lager (s), Hans Lindberg (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Louise Malmström (s), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Ann-Marie Månsson (s), Bertil Nilsson (fp) (t o m 230), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), Niklas Rosén (s) (t o m 230), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström forts nästa sida Utses att justera Stefan Arrelid Göran Weber Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, fredagen den 30 december 2005 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Siv Lejefors Ordförande Justerande Iréne Lindén ( , ) Nils Ström ( 225).... Stefan Arrelid Göran Weber BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( 237) Datum för ( 237) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 (kd) (t o m 227), Lars Stjernkvist (s), Tommy Svensson (m), Charlotte Swärd (m), Claes Särevall (s), Elisabeth Törnquist (m), Sverker Wadstein (fp) (fr o m 224), Bo Wallstedt (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Stig Wennström (spi) (t o m 241), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s). Tjänstgörande ersättare Ersättare Kerstsin Kalered (v) (för Mats Bard), Rafael Alvarez Flores (v) (för Irja Berglund), Manige Z Beik Ahl (s) (för Morgan Eklund), Olof Johansson (s) (för Herlog Gustavsson), Jan Molander (s) (för Magnus Leijon), Mona Abrahamsson (s) (för Hans Lundin), Torbjörn Björlund (v) (för Lotta Heelge), Kjell Karlsson (c) (för Curt Andersson fr o m 228), ingen ersättare (s) (för Eva Andersson fr o m 231), Christer Rydin (m) (för Gunnar Axén t o m 225), Per Bönström (m) (för Stefan Hagfeldt t o m 225 och för Birgitta Giselgren fr o m 230), Åke Sjöberg (m) (för Päivi Johansson fr o m 241), Håka Liljeblad (s) (för Lars Karlsson), Nedim Demir (m) (för Jirina Klevstigh t o m 230), Åsa Gustafson (m) (för Jirina Klevstigh fr o m 231), Barbro Johansson (mp) (för Chanine Ekekrantz), Abbas Hamzad (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 231), Christoffer Karlsson (s) (för Niklas Rosén fr o m 231), Niclas Clarén (kd) (för Carin Stenström fr o m 228), Henric Sanderup (spi) (för Stig Wennström fr o m 242), Berndt Glänneskog (fp) (för Sverker Wadstein t o m 223) och Seydi Barkarmo (s) (för Håkan Johansson). Lena Jansson (s), Jens Lindell (mp), Kerstin Nordenberg (m) och Ann-Christine Nordqvist (s).

4 222 Fastställande av föredragningslistans innehåll Kommunfullmäktige fastställer den kungjorda föredragningslistan.

5 223 Rapport från kultur- och fritidsnämnden KS-1/ Margareta Borggren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och chefen för kultur- och fritidskontoret Monika Aune-Löfstedt rapporterar om kultur- och fritidsnämndens verksamhet genom att bland annat i stora drag redogöra för det fastställda kulturpolitiskarespektive fritidspolitiska programmet. Aune-Löfstedt visar statistik på antal besökare till kulturinstitutionerna respektive fritidsanläggningarna samt utgivna föreningsbidrag mm och drar slutsatsen att kultur- och fritidsnämndens verksamhet är av stor betydelse för norrköpingsborna. Aune-Löfstedt betonar att kultur- och fritidskontoret arbetar för att göra det redan rika och aktiva kultur- och fritidslivet i Norrköping ännu bättre och fokuserar på det uppdrag kontoret fått av nämnden. Uppdraget innefattar bland annat följande angelägenheter: - ungdomars fritid; demokrati, inflytande, delaktighet - spegla mångfald - barnkulturåret biblioteksplan - fri entré, fria skolvisningar på muséer - förstärkning av den pedagogiska kompetensen på muséerna - barnens behov styr kulturens utbud - estetik som pedagogik ska komma övriga skolan till del - filmpedagogiskt centrum - hur kulturpolitiken ska förverkligas genom folkbildningen - iordningsställa hällristningarna - implementera det fritidspolitiska programmet - se över avgifter samt stöd till föreningarna - folkhälsofrågor Borggren och Aune-Löfstedt svarar på frågor och kommentarer från Karin Jonsson (c), Redar Baskin (m), Kristin Lundberg (fp), Carin Stenström (kd), Jan Owe-Larsson (m), Stefan Arrelid (mp) och Ingmar Dahlqvist (s). Kommunfullmäktige noterar rapporten i dagens protokoll.

6 227 Bordlagd miljöredovisning 2004 KS-337/ Kommunalrådet Eva Andersson (s) har lagt fram miljöredovisning 2004 enligt bilaga 227. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson (c), Maud Ohlén (s), Göran Weber (fp), Päivi Johansson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Cecilia Ambjörn (v), Ingalill Pettersson (s), Nedim Demir (m), Stefan Arrelid (mp), Jörgen Rundgren (m), Charles Pylad (mp) och Fredrik Bergqvist (m). Kommunfullmäktige noterar miljöredovisningen i dagens protokoll. Sänt till: Eva Lindahl AnnaKarin Unger

7 231 Bordlagd motion av Isa Yalman (v) med flera om samverkansprojekt med en turkisk kommun KS-223/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet, utom Redan Baskin, och samtliga tjänstgörande från Centerpartiet till förmån för Stefan Hagfeldts och Karin Jonssons yrkande. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Miljöpartiet till förmån för Charles Pylads yrkande. Beskrivning av ärendet Isa Yalman (v) med flera har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om förutsättningar för samverkansprojekt med någon turkisk kommun. Se bilaga 231 a. Internationella gruppen har i yttrande, bilaga 231 b, föreslagit att motionen ska avslås, medan kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas. Yrkanden Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Karin Jonsson (c) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. Isa Yalman (v), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), David Ergul (fp), Rodi Ailert (v), Mattias Ottosson (s), Redan Basin (m), Maj Kalwa (s) och Georgette Melki (s), yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Charles Pylad (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen med det tillägget att kommunstyrelsen får utreda förutsättningarna för samverkansprojekt med kommuner i såväl Turkiet som Ukraina. Vidare yttrar sig Gunnar Bredin (m), Seydi Barkarmo (s), Fredrik Bergqvist (m) och Gunnar Axén (m). Ordföranden ställer först propositioner på bifall eller avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen.

8 Härefter ställer ordföranden propositioner på Isa Yalmans respektive Charles Pylads yrkanden avseende omfattningen av den utredning kommunstyrelsen ska göra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Isa Yalmans yrkande. Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända propositionsordning: Den som vill bifalla Isa Yalmans yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Charles Pylads yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 56 ja och 5 nej. 23 ledamöter avstår från att rösta och en är frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Voteingslista nr 1, bilaga 231 c. Sänt till: Kommundirektören Internationella gruppen/johan Cöster

9 232 Beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning KS-963/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande 1. Den höjning av barnbidraget och flerbarnstillägget som enligt riksdagsbeslut trätt i kraft från den 1 oktober 2005 ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd som utbetalas till och med december Höjningen av barnbidraget och flerbarnstillägget ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd under et i denna del gäller så vida inte regeringen i den så kallade riksnormen för försörjningsstöd 2006 räknar upp ersättningsnivån för barnfamiljer motsvarande barnbidragshöjningen. 3. För att täcka arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från anvisas nämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oföutsedda behov. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Jörgen Rundgrens yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Försörjningsstödskontoret har i samråd med ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden lämnat förslag till kommunstyrelsen om beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning. Se bilaga 232. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt försörjningsstödskontorets förslag samt att därutöver anvisa arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för att täcka nämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från Kommunstyrelsens förslag har därefter den 15 innevarande månad behandlats av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som ställer sig bakom förslaget.

10 Yrkanden Jörgen Rundgren (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Torbjörn Björlund (v) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla förslaget. Sänt till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Försörjningsstödskontoret/Lennart Carlsson Annette Ödalen

11 233 Nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-883/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar enligt bilaga 233 a ska gälla från och med den 1 januari Som övergångsregel ska gälla att det nya reglementet börjar tillämpas först då rutin för fakturaskanning införts inom nämnd och förvaltning. Fram till dess tillämpas nuvarande attest- och utanordningsreglemente (KF 19/12 96, 161). Se bilaga 233 b. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har inkommit med förslag enligt bilaga 233 till nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar. Det noteras att i den bilaga som förelagts kommunfullmäktige förekommer ett fel av redaktionell art, nämligen under 4 där det ska stå förvaltningschef i stället för respektive nämnd. Sänt till: Kommunens nämnder Claes-Göran Magnell Ulla-Britt Swartz f k

12 242 Grafisk profilmanual för Norrköpings kommun KS-248/ Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar grafisk profilmanual för Norrköpings kommun enligt bilaga 242 att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillämpas fullt ut från och med den 1 juli Yrkanden Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Jörgen Rundgren (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att medge enheter som är i behov av egen profilering och marknadsföring att även i fortsättningen använda egna framtagna logotyper tillsammans med den grafiska profilmanualen för Norrköpings kommun. En samprofilering med manualen ska ske med förnuft. Vidare yttrar sig Christina Brusén (m) och Christoffer Karlsson (s). Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet. Sänt till: Kommunstyrelsen Informationskontoret/Carl Selling Marknadsföringsbolaget

13 243 Försök med avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-261/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Personalutskottet

14 234 Överföring av tillståndsgivning för föreningslotterier från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden KS-952/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Ansvaret för tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden. 2. Socialnämndens reglemente tillförs uppgiften tillståndsgivning rörande föreningslotterier och motsvarande text i kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden i enlighet med berörda nämnders önskemål. Se bilaga 234. Förslaget föranleder ändring i nämndernas reglementen. Sänt till: Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Hans Faxér Ulla-Britt Swartz f k

15 244 Motion av Göran Weber (fp) om vilka av kommunens fastigheter som kan vara lämpliga att förse med solenergi KS-513/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

16 245 Begäran om ansvarfrihet för Swartziska friskolans stipendiestiftelse. KS-811/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

17 228 Medborgarförslag om ytterligare medel till vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2006 KS-474/ Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd med hänvisning till fastställd budget. Beskrivning av ärendet Per Hallgren, Lidaleden 53 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 228 a om att vård- och omsorgsnämnden beviljas ytterligare 22 miljoner kronor för Kommundirektören har i yttrande bilaga 228 b föreslagit att Per Hallgrens medborgarförslag inte föranleder någon åtgärd med hänvisning till pågående budgetarbete. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Rita Eklund (s), Per Hallgren och Göran Weber (fp). Sänt till: Per Hallgren

18 246 Medborgarförslag att kommunen inför krav på svenskt kollektivavtal vid sina upphandlingar KS-363/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Matti Kerkelä

19 247 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning till 30 km/tim i Norrköpings tätort KS-473/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Rune Lindén

20 248 Medborgarförslag om att stänga av del av G:a Rådstugugatan för privatbilism med undantag för boende KS-655/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Carl-Magnus Arvidsson

21 249 Medborgarförslag om utbyggnaden av spårvägen mot Ringdansen KS-479/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Liam Alfvén

22 229 Medborgarförslag om en mötesplats för kultur och debatt i Norrköping KS-418/ Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa mötesplatser för debatt och kultur i Norrköping. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Melinda Jacobsson, Guldringen 108 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 229 a, om att en mötesplats för kultur och debatt ska skapas i Norrköping där ungdomar bestämmer hur det ska vara. Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande bilaga 229 b föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna för att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Nämnden har vidare föreslagit att detta arbete kan involveras i utredningen om Ungdomens hus. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt kultur- och fritidsnämndnen att till sammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Yrkanden Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Margareta Borggren (s), med instämmande av Stefan Arrelid (mp), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Margaretha Ericsson (kd), med instämmande av Mattias Ottosson (s), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att en mötesplats byts ut mot mötesplatser.

23 Vidare yttrar sig Li Teske (s), Melinda Jacobsson, Anna Boholm (s), och Jörgen Rundgren (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på medborgarförslaget och finner att detta har bifallits. Ordföranden ställer härefter propositioner på Margaretha Ericssons ändringsyrkande och Margareta Borggrens yrkande enligt kommunstyrelsens förslag och finner att Margaretha Ericssons ändringsyrkande har bifallits. Sänt till: Melinda Jacobsson Barn- och ungdomsnämnden

24 250 Medborgarförslag om ungdomsråd eller liknande i kommunen KS-405/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Marcela Niz

25 251 Medborgarförslag om ett register för föreningar som kan bistå kommunen i olika sammanhang KS-417/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Louise Peterson

26 252 Medborgarförslag om ett uppfinnarmuseum KS-670/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Ann Dohse

27 230 Medborgarförslag om en utescen vid Färgargården KS-466/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen och en dansbana vid Färgargården. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Ove Arfwedsson, Ånestadsgatan 177 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag om utescen vid Färgargården. Se bilaga 230. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, som fått medborgarförslaget på remiss, har båda genom sina respektive kontor svarat att frågan om utescen vid Färgargården ligger inom den andra nämndens verksamhetsområde. Svaren har föranlett kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget på det sättet att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen vid Färgargården. Yrkanden Mattias Ottosson (s) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens förslag med det tillägget att utredningen ska inkludera även en dansbana. Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, men uttalar att kommunen ska ha ett positivt förhållningssätt till initiativ från föreningar och enskilda. Ordföranden ställer propositioner på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Mattias Ottossons förslag.

28 Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Sänt till: Ove Arfwedsson Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden

29 235 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun KS-835/ Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, personliga ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s),

30 ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2006 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 5. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2006: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m). 6. i styrelsen för stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 7. i kommittén för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2006: ledamöter: Stina Sundberg (s), Lennart Molin (s), Gudrun Nilsson (c) och Åsa Gustafsson (m). 8. i kommittén för Lenningska pensionsfonden för : ledamot: Bo Karlsson (fp). 9. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för , ersättare för 2006 samt revisor tillsvidare: ledamot: Kjell Örtoft (fp), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp), revisor: Kjell Bidenäs. 10. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2006:

31 ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Håkan Johansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Ohlsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 11. i Axel Nicklassons stiftelse för 2006: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 12. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut, till ny ordförande i Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB för tiden intill 2007 års ordinarie bolagsstämma har hållits utse Claes Egnell (m). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 235. Sänt till: De valda Berörda organ Gunilla Olsson

32 236 Fyllnadsval KS-28/ Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sverker Wadstein (fp) från uppdraget som ledamot i Skärblacka fullmäktigeberedning och Kristin Lundberg (fp) (fr o m den 9 januari 2006), från uppdragen som oppositionsråd 0,75%, ledamot och 2:e vice ordförande i barnoch ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Regionförbundet Östsams fullmäktige samt personlig ersättare i Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB. Kommunfullmäktige beslutar vidare att för tiden fr o m den 9 januari 2006 intill nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 2006, utse Mathias Sundin (fp), Bergslagsgatan 67, Norrköping, till oppositionsråd 0,75%. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, nuvarande ersättaren Karin Augustsson (fp) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, Mathias Sundin (fp), till ny ersättare i kommunstyrelsen.. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 236. Sänt till: De entledigade De valda Berörda organ Gunilla Olsson

33 225 Svar på interpellation av Patrik Andersson (m) om mäns våld mot kvinnor KS-908/ Beskrivning av ärendet Patrik Andersson (m) har interpellerat ordföranden i socialnämnden Iréne Lindén (s) enligt bilaga 225 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Iréne Lindén har besvarat interpellationen enligt bilaga 225 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Iréne Lindén, Patrik Andersson, Carin Stenström (kd), Päivi Johansson (m), Lars Stjernkvist (s), Anna Boholm (s), Håkan Liljeblad (s) och Redar Baskin (m).

34 226 Svar på interpellation av Charles Pylad (mp) om brist på offentliga toaletter KS-914/ Beskrivning av ärendet Charles Pyllad (mp) har interpellerat tekniska nämndens ordförande Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 226 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen enligt bilaga 226 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson, Charles Pylad, Karin Augustsson (fp) och Jan Owe-Larsson (m).

35 241 Interpellation av Kristin Lundberg (fp) om försköning av parkeringsplatser KS-968/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har interpellerat ordföranden i tekniska nämnden Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 241 a. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen skriftligen enligt bilaga 241 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson och Kristin Lundberg.

36 224 Fråga från Jörgen Rundgren (m) om kommunens personaltidning gör fel när den i sitt senaste nummer tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda KS-3/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Beskrivning av ärendet Jörgen Rundgren ställer rubricerad fråga med anledning av personaltidningen Strömvirvelns rubrik på första sidan: Tystnaden breder ut sig Vad törs du säga på jobbet. På ledarplats uppmanar kommunens informationsdirektör personalen att höra av sig om missförhållanden. Detta menar Rundgren har uppenbarligen föranlett kommundirektören att ge en reprimand till informationsdirektören. Rundgren undrar vad den politiska ledningen anser. Mattias Ottosson (s) svarar muntligen att det inte är fel att Strömvirveln tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda och understryker att det är viktigt att tidningen skapar debatt.

37 237 Avsägelse från Kristin Lundberg (fp) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-1004/ Kommunfullmäktige entledigar Kristin Lundberg. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Lundberg. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping fr o m den 9 januari Sänt till: Länsstyrelsen Kristin Lundberg Gunilla Olsson

38 238 Rapporter med mera Protokoll från beredningar KS-327/ , KS-45/ Protokoll från Kvillinge fullmäktigeberednings möte den 10 november 2005 och minnesanteckningar från Demokratiberedningens sammanträde den 23 november 2005 finns tillgängliga på administrativa kontoret. Plan för kommunfullmäktiges sammanträden 2006 Kommunfullmäktige noterar den av gruppledarna överenskomna planen för sammanträden under Se bilaga 238.

39 239 Inlämnade motioner KS-1030/ Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) ger in motion enligt bilaga 239 med förslag att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att de individuella utvecklingsplanerna ska anses vara arbetsmaterial eller på annat sätt vara sekretessbelagda. Kristin Lundberg föredrar motionen.

40 240 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-110/ Kommunstyrelsen har överlämnat en förteckning över ärenden som kommit in under tiden den 19 november - 9 december 2005 och som ännu inte har överlämnats till kommunfullmäktiges prövning. Se bilaga 240.

41

42

43

44

45

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-22.15 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-20.15 Ledamöter Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-25

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-25 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.30-18.25 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE och

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE och 2004-12-13 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00 22.00 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2000-03-30

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2000-03-30 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.00-19.15 Ledamöter Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva Agestam (mp) (t o m 54), Cecilia Ambjörn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Orrekullagården i Krokek, klockan 16.00-20.45 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s) ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Eva Agestam (mp), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.00-15.35 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Norrköping 2014-11-10 Valberedningen Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Matilda Johansson Tomas Idenås Håkan Pettersson Ljubov Rebenius Johannes

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-19.25 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 20.45 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Li Teske (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.00-21.40 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer