NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric Aldhagen (kd), Cecilia Ambjörn (v), Curt Andersson (c) (t o m 227), Eva Andersson (s) (t o m 230), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m) (fr o m 226), Redar Baskin (m), Fredrik Bergqvist (m), Anna Boholm (s), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp), Sven Brus (kd), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Göran Färm (s), Birgitta Giselgren (m) (t o m 229), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m) (fr o m 226), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m) (t o m 240), Karin Jonsson (c), Maj Kalwa (s), Peter Kennerfalk (s), Håkan Lager (s), Hans Lindberg (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Louise Malmström (s), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Ann-Marie Månsson (s), Bertil Nilsson (fp) (t o m 230), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), Niklas Rosén (s) (t o m 230), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström forts nästa sida Utses att justera Stefan Arrelid Göran Weber Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, fredagen den 30 december 2005 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Siv Lejefors Ordförande Justerande Iréne Lindén ( , ) Nils Ström ( 225).... Stefan Arrelid Göran Weber BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( 237) Datum för ( 237) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 (kd) (t o m 227), Lars Stjernkvist (s), Tommy Svensson (m), Charlotte Swärd (m), Claes Särevall (s), Elisabeth Törnquist (m), Sverker Wadstein (fp) (fr o m 224), Bo Wallstedt (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Stig Wennström (spi) (t o m 241), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s). Tjänstgörande ersättare Ersättare Kerstsin Kalered (v) (för Mats Bard), Rafael Alvarez Flores (v) (för Irja Berglund), Manige Z Beik Ahl (s) (för Morgan Eklund), Olof Johansson (s) (för Herlog Gustavsson), Jan Molander (s) (för Magnus Leijon), Mona Abrahamsson (s) (för Hans Lundin), Torbjörn Björlund (v) (för Lotta Heelge), Kjell Karlsson (c) (för Curt Andersson fr o m 228), ingen ersättare (s) (för Eva Andersson fr o m 231), Christer Rydin (m) (för Gunnar Axén t o m 225), Per Bönström (m) (för Stefan Hagfeldt t o m 225 och för Birgitta Giselgren fr o m 230), Åke Sjöberg (m) (för Päivi Johansson fr o m 241), Håka Liljeblad (s) (för Lars Karlsson), Nedim Demir (m) (för Jirina Klevstigh t o m 230), Åsa Gustafson (m) (för Jirina Klevstigh fr o m 231), Barbro Johansson (mp) (för Chanine Ekekrantz), Abbas Hamzad (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 231), Christoffer Karlsson (s) (för Niklas Rosén fr o m 231), Niclas Clarén (kd) (för Carin Stenström fr o m 228), Henric Sanderup (spi) (för Stig Wennström fr o m 242), Berndt Glänneskog (fp) (för Sverker Wadstein t o m 223) och Seydi Barkarmo (s) (för Håkan Johansson). Lena Jansson (s), Jens Lindell (mp), Kerstin Nordenberg (m) och Ann-Christine Nordqvist (s).

4 222 Fastställande av föredragningslistans innehåll Kommunfullmäktige fastställer den kungjorda föredragningslistan.

5 223 Rapport från kultur- och fritidsnämnden KS-1/ Margareta Borggren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och chefen för kultur- och fritidskontoret Monika Aune-Löfstedt rapporterar om kultur- och fritidsnämndens verksamhet genom att bland annat i stora drag redogöra för det fastställda kulturpolitiskarespektive fritidspolitiska programmet. Aune-Löfstedt visar statistik på antal besökare till kulturinstitutionerna respektive fritidsanläggningarna samt utgivna föreningsbidrag mm och drar slutsatsen att kultur- och fritidsnämndens verksamhet är av stor betydelse för norrköpingsborna. Aune-Löfstedt betonar att kultur- och fritidskontoret arbetar för att göra det redan rika och aktiva kultur- och fritidslivet i Norrköping ännu bättre och fokuserar på det uppdrag kontoret fått av nämnden. Uppdraget innefattar bland annat följande angelägenheter: - ungdomars fritid; demokrati, inflytande, delaktighet - spegla mångfald - barnkulturåret biblioteksplan - fri entré, fria skolvisningar på muséer - förstärkning av den pedagogiska kompetensen på muséerna - barnens behov styr kulturens utbud - estetik som pedagogik ska komma övriga skolan till del - filmpedagogiskt centrum - hur kulturpolitiken ska förverkligas genom folkbildningen - iordningsställa hällristningarna - implementera det fritidspolitiska programmet - se över avgifter samt stöd till föreningarna - folkhälsofrågor Borggren och Aune-Löfstedt svarar på frågor och kommentarer från Karin Jonsson (c), Redar Baskin (m), Kristin Lundberg (fp), Carin Stenström (kd), Jan Owe-Larsson (m), Stefan Arrelid (mp) och Ingmar Dahlqvist (s). Kommunfullmäktige noterar rapporten i dagens protokoll.

6 227 Bordlagd miljöredovisning 2004 KS-337/ Kommunalrådet Eva Andersson (s) har lagt fram miljöredovisning 2004 enligt bilaga 227. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson (c), Maud Ohlén (s), Göran Weber (fp), Päivi Johansson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Cecilia Ambjörn (v), Ingalill Pettersson (s), Nedim Demir (m), Stefan Arrelid (mp), Jörgen Rundgren (m), Charles Pylad (mp) och Fredrik Bergqvist (m). Kommunfullmäktige noterar miljöredovisningen i dagens protokoll. Sänt till: Eva Lindahl AnnaKarin Unger

7 231 Bordlagd motion av Isa Yalman (v) med flera om samverkansprojekt med en turkisk kommun KS-223/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet, utom Redan Baskin, och samtliga tjänstgörande från Centerpartiet till förmån för Stefan Hagfeldts och Karin Jonssons yrkande. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Miljöpartiet till förmån för Charles Pylads yrkande. Beskrivning av ärendet Isa Yalman (v) med flera har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om förutsättningar för samverkansprojekt med någon turkisk kommun. Se bilaga 231 a. Internationella gruppen har i yttrande, bilaga 231 b, föreslagit att motionen ska avslås, medan kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas. Yrkanden Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Karin Jonsson (c) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. Isa Yalman (v), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), David Ergul (fp), Rodi Ailert (v), Mattias Ottosson (s), Redan Basin (m), Maj Kalwa (s) och Georgette Melki (s), yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Charles Pylad (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen med det tillägget att kommunstyrelsen får utreda förutsättningarna för samverkansprojekt med kommuner i såväl Turkiet som Ukraina. Vidare yttrar sig Gunnar Bredin (m), Seydi Barkarmo (s), Fredrik Bergqvist (m) och Gunnar Axén (m). Ordföranden ställer först propositioner på bifall eller avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen.

8 Härefter ställer ordföranden propositioner på Isa Yalmans respektive Charles Pylads yrkanden avseende omfattningen av den utredning kommunstyrelsen ska göra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Isa Yalmans yrkande. Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända propositionsordning: Den som vill bifalla Isa Yalmans yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Charles Pylads yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 56 ja och 5 nej. 23 ledamöter avstår från att rösta och en är frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av Voteingslista nr 1, bilaga 231 c. Sänt till: Kommundirektören Internationella gruppen/johan Cöster

9 232 Beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning KS-963/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande 1. Den höjning av barnbidraget och flerbarnstillägget som enligt riksdagsbeslut trätt i kraft från den 1 oktober 2005 ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd som utbetalas till och med december Höjningen av barnbidraget och flerbarnstillägget ska inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd under et i denna del gäller så vida inte regeringen i den så kallade riksnormen för försörjningsstöd 2006 räknar upp ersättningsnivån för barnfamiljer motsvarande barnbidragshöjningen. 3. För att täcka arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från anvisas nämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oföutsedda behov. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Jörgen Rundgrens yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Försörjningsstödskontoret har i samråd med ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden lämnat förslag till kommunstyrelsen om beräkning av försörjningsstöd med anledning av barnbidragshöjning. Se bilaga 232. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt försörjningsstödskontorets förslag samt att därutöver anvisa arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för att täcka nämndens tillkommande kostnad under 2005 med anledning av beslutet att tillämpa den nya försörjningsstödsberäkningen från Kommunstyrelsens förslag har därefter den 15 innevarande månad behandlats av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, som ställer sig bakom förslaget.

10 Yrkanden Jörgen Rundgren (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Torbjörn Björlund (v) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla förslaget. Sänt till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Försörjningsstödskontoret/Lennart Carlsson Annette Ödalen

11 233 Nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-883/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar enligt bilaga 233 a ska gälla från och med den 1 januari Som övergångsregel ska gälla att det nya reglementet börjar tillämpas först då rutin för fakturaskanning införts inom nämnd och förvaltning. Fram till dess tillämpas nuvarande attest- och utanordningsreglemente (KF 19/12 96, 161). Se bilaga 233 b. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har inkommit med förslag enligt bilaga 233 till nytt attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar. Det noteras att i den bilaga som förelagts kommunfullmäktige förekommer ett fel av redaktionell art, nämligen under 4 där det ska stå förvaltningschef i stället för respektive nämnd. Sänt till: Kommunens nämnder Claes-Göran Magnell Ulla-Britt Swartz f k

12 242 Grafisk profilmanual för Norrköpings kommun KS-248/ Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar grafisk profilmanual för Norrköpings kommun enligt bilaga 242 att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillämpas fullt ut från och med den 1 juli Yrkanden Mattias Ottosson (s), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd) och Stefan Arrelid (mp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Jörgen Rundgren (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att medge enheter som är i behov av egen profilering och marknadsföring att även i fortsättningen använda egna framtagna logotyper tillsammans med den grafiska profilmanualen för Norrköpings kommun. En samprofilering med manualen ska ske med förnuft. Vidare yttrar sig Christina Brusén (m) och Christoffer Karlsson (s). Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet. Sänt till: Kommunstyrelsen Informationskontoret/Carl Selling Marknadsföringsbolaget

13 243 Försök med avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-261/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Personalutskottet

14 234 Överföring av tillståndsgivning för föreningslotterier från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden KS-952/ Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. Ansvaret för tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden. 2. Socialnämndens reglemente tillförs uppgiften tillståndsgivning rörande föreningslotterier och motsvarande text i kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har föreslagit att tillståndsgivning för föreningslotterier överförs från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden i enlighet med berörda nämnders önskemål. Se bilaga 234. Förslaget föranleder ändring i nämndernas reglementen. Sänt till: Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Hans Faxér Ulla-Britt Swartz f k

15 244 Motion av Göran Weber (fp) om vilka av kommunens fastigheter som kan vara lämpliga att förse med solenergi KS-513/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

16 245 Begäran om ansvarfrihet för Swartziska friskolans stipendiestiftelse. KS-811/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari 2006.

17 228 Medborgarförslag om ytterligare medel till vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2006 KS-474/ Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd med hänvisning till fastställd budget. Beskrivning av ärendet Per Hallgren, Lidaleden 53 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 228 a om att vård- och omsorgsnämnden beviljas ytterligare 22 miljoner kronor för Kommundirektören har i yttrande bilaga 228 b föreslagit att Per Hallgrens medborgarförslag inte föranleder någon åtgärd med hänvisning till pågående budgetarbete. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Rita Eklund (s), Per Hallgren och Göran Weber (fp). Sänt till: Per Hallgren

18 246 Medborgarförslag att kommunen inför krav på svenskt kollektivavtal vid sina upphandlingar KS-363/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Matti Kerkelä

19 247 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning till 30 km/tim i Norrköpings tätort KS-473/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Rune Lindén

20 248 Medborgarförslag om att stänga av del av G:a Rådstugugatan för privatbilism med undantag för boende KS-655/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Carl-Magnus Arvidsson

21 249 Medborgarförslag om utbyggnaden av spårvägen mot Ringdansen KS-479/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Liam Alfvén

22 229 Medborgarförslag om en mötesplats för kultur och debatt i Norrköping KS-418/ Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa mötesplatser för debatt och kultur i Norrköping. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Melinda Jacobsson, Guldringen 108 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag enligt bilaga 229 a, om att en mötesplats för kultur och debatt ska skapas i Norrköping där ungdomar bestämmer hur det ska vara. Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande bilaga 229 b föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna för att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Nämnden har vidare föreslagit att detta arbete kan involveras i utredningen om Ungdomens hus. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt kultur- och fritidsnämndnen att till sammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Yrkanden Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget samt uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med ungdomar och andra berörda nämnder diskutera möjligheterna att skapa en mötesplats för debatt och kultur i Norrköping. Margareta Borggren (s), med instämmande av Stefan Arrelid (mp), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Margaretha Ericsson (kd), med instämmande av Mattias Ottosson (s), yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att en mötesplats byts ut mot mötesplatser.

23 Vidare yttrar sig Li Teske (s), Melinda Jacobsson, Anna Boholm (s), och Jörgen Rundgren (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på medborgarförslaget och finner att detta har bifallits. Ordföranden ställer härefter propositioner på Margaretha Ericssons ändringsyrkande och Margareta Borggrens yrkande enligt kommunstyrelsens förslag och finner att Margaretha Ericssons ändringsyrkande har bifallits. Sänt till: Melinda Jacobsson Barn- och ungdomsnämnden

24 250 Medborgarförslag om ungdomsråd eller liknande i kommunen KS-405/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Marcela Niz

25 251 Medborgarförslag om ett register för föreningar som kan bistå kommunen i olika sammanhang KS-417/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Louise Peterson

26 252 Medborgarförslag om ett uppfinnarmuseum KS-670/ Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i januari Sänt till: Ann Dohse

27 230 Medborgarförslag om en utescen vid Färgargården KS-466/ Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen och en dansbana vid Färgargården. Mot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande från Moderata Samlingspartiet till förmån för Patrik Anderssons yrkande. Beskrivning av ärendet Ove Arfwedsson, Ånestadsgatan 177 i Norrköping, har inkommit med medborgarförslag om utescen vid Färgargården. Se bilaga 230. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, som fått medborgarförslaget på remiss, har båda genom sina respektive kontor svarat att frågan om utescen vid Färgargården ligger inom den andra nämndens verksamhetsområde. Svaren har föranlett kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget på det sättet att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att gemensamt utreda möjligheterna att uppföra en utescen vid Färgargården. Yrkanden Mattias Ottosson (s) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens förslag med det tillägget att utredningen ska inkludera även en dansbana. Patrik Andersson (m) yrkar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, men uttalar att kommunen ska ha ett positivt förhållningssätt till initiativ från föreningar och enskilda. Ordföranden ställer propositioner på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Mattias Ottossons förslag.

28 Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Sänt till: Ove Arfwedsson Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden

29 235 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun KS-835/ Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2007 har hållits: ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, personliga ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s),

30 ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till dess motsvarande stämma 2006 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlkvist (m). 5. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2006: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m). 6. i styrelsen för stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 7. i kommittén för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2006: ledamöter: Stina Sundberg (s), Lennart Molin (s), Gudrun Nilsson (c) och Åsa Gustafsson (m). 8. i kommittén för Lenningska pensionsfonden för : ledamot: Bo Karlsson (fp). 9. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för , ersättare för 2006 samt revisor tillsvidare: ledamot: Kjell Örtoft (fp), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp), revisor: Kjell Bidenäs. 10. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2006:

31 ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Håkan Johansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Ohlsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 11. i Axel Nicklassons stiftelse för 2006: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 12. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut, till ny ordförande i Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB för tiden intill 2007 års ordinarie bolagsstämma har hållits utse Claes Egnell (m). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 235. Sänt till: De valda Berörda organ Gunilla Olsson

32 236 Fyllnadsval KS-28/ Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sverker Wadstein (fp) från uppdraget som ledamot i Skärblacka fullmäktigeberedning och Kristin Lundberg (fp) (fr o m den 9 januari 2006), från uppdragen som oppositionsråd 0,75%, ledamot och 2:e vice ordförande i barnoch ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Regionförbundet Östsams fullmäktige samt personlig ersättare i Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB. Kommunfullmäktige beslutar vidare att för tiden fr o m den 9 januari 2006 intill nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde 2006, utse Mathias Sundin (fp), Bergslagsgatan 67, Norrköping, till oppositionsråd 0,75%. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, nuvarande ersättaren Karin Augustsson (fp) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utse fr o m den 9 januari 2006, för samma tid som ovan, Mathias Sundin (fp), till ny ersättare i kommunstyrelsen.. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med bilagt förslag, bilaga 236. Sänt till: De entledigade De valda Berörda organ Gunilla Olsson

33 225 Svar på interpellation av Patrik Andersson (m) om mäns våld mot kvinnor KS-908/ Beskrivning av ärendet Patrik Andersson (m) har interpellerat ordföranden i socialnämnden Iréne Lindén (s) enligt bilaga 225 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Iréne Lindén har besvarat interpellationen enligt bilaga 225 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Iréne Lindén, Patrik Andersson, Carin Stenström (kd), Päivi Johansson (m), Lars Stjernkvist (s), Anna Boholm (s), Håkan Liljeblad (s) och Redar Baskin (m).

34 226 Svar på interpellation av Charles Pylad (mp) om brist på offentliga toaletter KS-914/ Beskrivning av ärendet Charles Pyllad (mp) har interpellerat tekniska nämndens ordförande Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 226 a. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005 att interpellationen får ställas samt att den kommer att besvaras vid dagens sammanträde. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen enligt bilaga 226 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson, Charles Pylad, Karin Augustsson (fp) och Jan Owe-Larsson (m).

35 241 Interpellation av Kristin Lundberg (fp) om försköning av parkeringsplatser KS-968/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har interpellerat ordföranden i tekniska nämnden Ingalill Pettersson (s) enligt bilaga 241 a. Ingalill Pettersson har besvarat interpellationen skriftligen enligt bilaga 241 b. Vid behandlingen av ärendet yttrar sig Ingalill Pettersson och Kristin Lundberg.

36 224 Fråga från Jörgen Rundgren (m) om kommunens personaltidning gör fel när den i sitt senaste nummer tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda KS-3/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Beskrivning av ärendet Jörgen Rundgren ställer rubricerad fråga med anledning av personaltidningen Strömvirvelns rubrik på första sidan: Tystnaden breder ut sig Vad törs du säga på jobbet. På ledarplats uppmanar kommunens informationsdirektör personalen att höra av sig om missförhållanden. Detta menar Rundgren har uppenbarligen föranlett kommundirektören att ge en reprimand till informationsdirektören. Rundgren undrar vad den politiska ledningen anser. Mattias Ottosson (s) svarar muntligen att det inte är fel att Strömvirveln tar upp frågan om yttrandefriheten för de kommunanställda och understryker att det är viktigt att tidningen skapar debatt.

37 237 Avsägelse från Kristin Lundberg (fp) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-1004/ Kommunfullmäktige entledigar Kristin Lundberg. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Lundberg. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping fr o m den 9 januari Sänt till: Länsstyrelsen Kristin Lundberg Gunilla Olsson

38 238 Rapporter med mera Protokoll från beredningar KS-327/ , KS-45/ Protokoll från Kvillinge fullmäktigeberednings möte den 10 november 2005 och minnesanteckningar från Demokratiberedningens sammanträde den 23 november 2005 finns tillgängliga på administrativa kontoret. Plan för kommunfullmäktiges sammanträden 2006 Kommunfullmäktige noterar den av gruppledarna överenskomna planen för sammanträden under Se bilaga 238.

39 239 Inlämnade motioner KS-1030/ Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kristin Lundberg (fp) ger in motion enligt bilaga 239 med förslag att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att de individuella utvecklingsplanerna ska anses vara arbetsmaterial eller på annat sätt vara sekretessbelagda. Kristin Lundberg föredrar motionen.

40 240 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-110/ Kommunstyrelsen har överlämnat en förteckning över ärenden som kommit in under tiden den 19 november - 9 december 2005 och som ännu inte har överlämnats till kommunfullmäktiges prövning. Se bilaga 240.

41

42

43

44

45

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-22.15 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi

Läs mer

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20. Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.30

Läs mer

Norrköpings kommunala organisation

Norrköpings kommunala organisation Norrköpings kommunala organisation Maj 2014 En organisation för samhällsservice Med över 9 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Verksamheten spänner över ett brett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer