Inledning. Revisionens arbete. Revisorernas redogörelse 2(14) NORRKÖPINGS KOMMUN Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Revisionens arbete. Revisorernas redogörelse 2(14) NORRKÖPINGS KOMMUN Revisionskontoret"

Transkript

1

2

3

4 Revisorernas redogörelse 2(14) Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras i en revisionsplan. Revisorernas samlade bedömning finns i revisionsberättelsen och i lekmannarevisorernas granskningsrapporter. Revisorernas mest väsentliga synpunkter finns sammanfattade i denna revisionsredogörelse. Granskningen av kommunen ska ske med en helhetssyn, vilket innebär att granskningen från lekmannarevisorerna i bolagen, stiftelserna och kommunalförbunden vägs in i den samlade bedömningen för kommunen. Genom att revisorer i bolagskoncernen, andra kommunala företag samt kommunalförbund är valda med personsamband underlättas revisionen och bedömningen av kommunen som helhet. Enligt kommunallagen kap 8:5 ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om det samlade resultatet är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella mål. Kommunfullmäktige i Norrköping har definierat God ekonomisk hushållning genom att ange finansiella mål samt övergripande mål och måluppfyllelse Revisionens arbete Kommunen har sju förtroendevalda revisorer som under året haft 12 sammanträden samt ett planeringsmöte. Utöver dessa har varje revisor haft tillkommande aktiviteter i granskningssyfte t.ex. revisionsdialoger med nämnderna, fullmäktigemöten och lekmannarevisorsuppdrag. Revisorerna träffar varje revisionsobjekt (nämnder, bolag, stiftelser, kommunalförbund m.fl.) minst två gånger per år i en revisionsdialog. Inför varje sådant möte sker ett planeringsmöte. Revisorerna har under året deltagit i STAREVs 1 erfarenhets- och årsmöteskonferenser samt vid den primärkommunala revisionskonferensen. En av revisorerna är invald styrelseledamot i STAREV. Revisorerna har även varit aktiva i planering av och deltagit vid Östrevs 2 utbildnings- och erfarenhetsdagar. Vidare har en förtroendevald revisor och stadsrevisorn medverkat i SKL:s utbildning inom lekmannarevision. Stadsrevisorn ingår också i SKYREVS kommitté för god revisors- och revisionssed. Vid revisionskontoret finns, förutom stadsrevisorn, tre anställda sakkunniga revisorer. Kommunrevisionen har ett ramavtal för revisionstjänster med revisionsföretaget EY. Budgeten för kommunrevisionen var under 2015 totalt tkr. 1 Ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor. 2 Ett nätverk för förtroendevalda revisorer i Östergötland

5 Revisorernas redogörelse 3(14) Revisionen av nämnderna 2015 Årets granskning har skett genom att revisionen tagit del av nämndens handlingar samt genomfört dialoger, basgranskningar och fördjupade granskningar. Dialogerna, som dokumenterats med anteckningar, har skett med nämndernas presidium alternativt hela nämnden och två förtroendevalda revisorer. har utfört basgranskningar av nämnderna och under året har fyra fördjupningsgranskningar genomförts. Iakttagelserna har sammanställts i rapporter och kommunicerats med nämnderna som besvarat de frågor som ställts i revisionsskrivelsen från revisorerna. Det har också genomförts granskning av delårsbokslut, årsredovisning och bokslut. Samtliga delar i årets granskning ingår i revisorernas underlag vid ansvarsprövningen. Den generella bilden från årets granskningar är att flertalet nämnder arbetat aktivt och bra med att förbättra och inarbeta den interna kontrollen som en naturlig del i styrningen. Revisorernas rapporter finns att läsa på hemsidan Fördjupningsgranskning Under året har två av de genomförda fördjupningsgranskningarna haft bäring på kommunen som helhet. Dessa granskningar har omfattat kompetensförsörjningen och ärendeberedningsprocessen. Utöver dessa har en kommunalrättslig bedömning av ansvaret för socialnämndens budgetunderskott genomförts. Här presenteras de mest väsentliga slutsatserna från dessa olika fördjupningar. Granskningen av kompetensförsörjningen visar att det finns en förbättringspotential genom att samordna och synliggöra nuvarande insatser. Idag sker inte någon samlad rapportering till kommunstyrelsen om kompetensförsörjningen och dess resultat. Av rapporten framgår att det är väsentligt att kommungemensamma strategier tillämpas i arbetet. I revisionsrapporten rekommenderas att det förs en dialog med nämnderna om kompetensförsörjningen. Den kommunalrättsliga utredning som gjorts visar att kommunens styrdokument bör förtydligas så att det klart framgår vad som är nämndens respektive kommunstyrelsens ansvar för ekonomin. Det innebär huvudsakligen att klargöra om och när ansvaret för ekonomin eventuellt övergår från nämnd till kommunstyrelse. Revisorerna anser att det är av största vikt att ett sådant arbete startar under De övriga två fördjupningsgranskningarna avser utbildningsnämnden, Granskning av stöd inom grundskolan, och vård- och omsorgsnämnden, Granskning av vård och omsorg om äldre. Iakttagelserna från dessa granskningar beaktas under respektive nämnd.

6 Revisorernas redogörelse 4(14) Revisionen av nämnderna i sammandrag I detta avsnitt presenteras granskningarnas mest väsentliga bedömningar i kort sammandrag. Det som redovisas för varje nämnd är gjort utifrån 2015 års riskbedömning och granskning. Det innebär att det i granskningen gjorts avgränsningar vilket kan innebära att slutsatser kan förändras i kommande års bedömningar. Det är slutsatserna från 2015 års granskning som ligger till grund för ansvarsprövningen och revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Kommunstyrelsen Utifrån vår samlade granskning av styrelsen gör vi bedömningen att verksamheten inte är helt ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Kommunstyrelsens nämndansvar, dvs. kommunstyrelsens kontor och serviceenheter Under 2014 beslutade personalutskottet om införande av sammanhållen arbetstid för den personal som arbetar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Detta har under innevarande år påverkat nämndens möjligheter att styra sin verksamhet. Styrningen av personalutskottet och ett antal övergripande riktlinjer är otydliga utifrån ett ansvarsperspektiv och behöver ses över. Sammantaget uppnår kommunstyrelsen målet om ekonomisk balans medan uppdragsplanens måluppfyllelse är svår att bedöma, då: o kommunstyrelsen uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o kommunstyrelsens uppdragsplan innehåller 12 uppdrag. Uppföljningen av dessa har skett genom redovisning av genomförda aktiviteter och inte i relation till de kriterier som uppdragsplanen anger, vilket revisorerna är kritiska till. Kommunstyrelsens uppsiktsansvar I kommunallagen kap 6:1 framgår innebörden i kommunstyrelsens uppsikt. Övergripande innebär detta att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen samt att ha uppsikt över den kommunala verksamheten. Utifrån uppdraget om att ha en ledande och samordnande roll för utveckling och ekonomisk ställning, ansvarar kommunstyrelsen för att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedömer revisorerna att kommunstyrelsen i huvudsak tagit uppsiktsansvaret. Inom ramen för god ekonomisk hushållning, bör styrelsens uppföljningar tydliggöra kopplingen mellan verksamhetsmål och finansiella mål.

7 Revisorernas redogörelse 5(14) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utifrån vår samlade granskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna noterar liksom tidigare år att nämnden behöver bättre och mer tillförlitliga prognosverktyg. Detta är ett arbete som nämnden påbörjat men som, enligt svar från nämnden, behöver utvecklas över tid. Nämnden uppvisar under året ett överskott i förhållande till budget. Överskottet beror enligt nämnden själva på att kostnaderna för försörjningsstöd minskat. Sammantaget uppnår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden målet om ekonomisk balans men inte fullt ut målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller fem mål. Av dessa är två mål uppfylla, ett delvis uppfyllt och två mål inte uppfyllda. Byggnads- och miljöskyddsnämnden Utifrån vår samlade granskning av byggnads- och miljöskyddsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna har noterat att den ökade mängden ärenden inte fullt ut kunnat mötas av nyanställningar. Effekter har bl.a. inneburit försenad fakturering av bygglov samt att tillsynsärenden kopplade till bygglov inte kunnat genomföras i den omfattning som kan förväntas. Revisorerna har i sin granskning noterat att uppföljning med stöd av nyckeltal och prognoser behöver förbättras. Sammantaget uppnår byggnads- och miljöskyddsnämnden målet om ekonomisk balans medan uppföljningen av målen i uppdragsplanen är svår att bedöma då mätbara kriterier saknas: o Nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o Nämndens uppdragsplan innehåller fem mål. Uppföljningen av dessa sker genom redovisning av genomförda aktiviteter. Revisorerna är kritiska till att mätbara kriterier saknas.

8 Revisorernas redogörelse 6(14) Kultur- och fritidsnämnden Utifrån vår samlade granskning av kultur- och fritidsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen inte är helt tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna noterar att nämnden behöver säkerställa att internkontroll, uppdragsplan, verksamhetsplaner och budget synkroniseras, för att på så vis öka förutsättningarna för en sammanhållen styrning. Nämnden har inte reglerat frekvens eller vad och hur internkontrollplanens kontroller ska genomföras. I kombination med att det inte genomförts någon samordnad riskbedömning mellan de olika verksamhetsnivåerna försvåras nämndens interna styrning. Sammantaget uppnår kultur- och fritidsnämnden målet om ekonomisk balans men har inte fullt ut nått målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på +5 tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 14 mål. Av dessa är sju mål uppfyllda, fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. Socialnämnden Utifrån vår samlade granskning av socialnämnden gör vi bedömningen att verksamheten inte är helt ändamålsenlig, den interna kontrollen inte är helt tillräcklig, verksamheten inte är helt ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisionen har noterat att 2015 års uppdragsplan inte har en tydlig koppling till nämndens risk- och väsentlighetsanalys samt internbudget. Detta försvårar kopplingen till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål. Revisorerna bedömer att nämndens arbete under 2015 med att samordna riskbedömning, uppdragsplan och internbudget behöver fortsätta. Vidare bör nämnden hålla sig informerad om de olika verksamheternas följsamhet till verksamhetsplaner och internbudget. För att säkerställa att nämndens intentioner i uppdragsplanen realiseras behöver uppdragsplanen bli en integrerad del i styrningen. Därför behöver internkontrollen kopplas ihop med nämndens styrning för att möta kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål. De beslut som nämnden, utifrån ett finansiellt perspektiv, tagit för att rymma verksamheten inom tilldelad budget har inte varit tillräckliga. De underlag som nämnden efterfrågat i de ekonomiska uppföljningarna, har inte heller redovisat effekter på uppdragsplanens måluppfyllelse. Därmed har nämnden inte erhållit den helhetsbild som är nödvändig för att styra verksamhet och ekonomi utifrån kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål.

9 Revisorernas redogörelse 7(14) Nämndens verksamhet har under 2015 påverkats av stora flyktingströmmar. Förvaltningens resurser har under året prioriterats så att dessa behov kunnat tillgodoses. Detta har försvårat nämndens styrning och möjligheter att rymma verksamheten inom tilldelad ram. Nämndens budget har förstärkts med tkr till följd av ökade kostnader för flyktingmottagande. Medlen är fördelade utifrån det extra statsbidrag kommunen erhöll i slutet av året. Revisorerna ser med stor oro på att nämnden även under 2015 inte har klarat av att anpassa sin verksamhet till fullmäktiges ekonomiska ramar trots ökat budgetutrymme. För 2012 uppvisade nämnden ett resultat på tkr, för 2013 var underskottet tkr och för 2014 hade underskottet ökat till tkr. Sammantaget uppnår socialnämnden inte målsättningarna i uppdragsplanen eller målet om ekonomisk balans, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller fem mål. Av dessa är ett mål uppfyllt, ett delvis uppfyllt och tre mål inte uppfyllda. Stadsplaneringsnämnden Utifrån vår samlade granskning av stadsplaneringsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Sammantaget uppnår stadsplaneringsnämnden målet om ekonomisk balans och huvuddelen av målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 14 mål och nio utvecklingsområden. Av dessa är 11 mål uppfyllda, två delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Tekniska nämnden Utifrån vår samlade granskning av tekniska nämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Sammantaget uppnår tekniska nämnden målet om ekonomisk balans och huvuddelen av målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 20 mål. Av dessa är 15 mål uppfyllda, tre delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda.

10 Revisorernas redogörelse 8(14) Utbildningsnämnden Utifrån vår samlade granskning av utbildningsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten inte är helt ändamålsenlig, den interna kontrollen inte är tillräcklig, verksamheten inte är helt ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ser allvarligt på nämndens passivitet i och med att den uppdragsplan som fastställts i juni 2015 är baserad på målen i uppdragsplanerna från de nu nedlagda nämnderna, barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden, dvs. kommunfullmäktiges mål från föregående mandatperiod. Uppdragsplanen har inte fått genomslag i styrningen då uppföljning varit mycket bristfällig. Nämnden har inte heller efterfrågat verksamhetsplan för 2015, vilket försvårat uppföljningen och därmed styrningen. Revisorerna noterar att nämnden under året, inte haft full bemanning på ledande positioner och att de under senare delen av 2015 skärpt styrningen. Nämndens uppföljning behöver bli bättre. Det råder idag en osäkerhet kring vilka resultat som ska återrapporteras till nämnden avseende måluppfyllelse och klassrumssituationen. Et kvalitetssystem som nämnden under 2015 beslutade skulle upphöra har inte ersatts med något nytt. Nämnden behöver även styra sina resurser då likartade behov idag hanteras med olika organisatoriska och ekonomiska förutsättningar inom kommunen. Revisorerna är kritiska till att det inte genomförts någon systematiserad uppföljning av resursfördelningsmodellen och dess koppling till skolresultaten. Revisionen visar att nämnden behöver bli mer aktiva i arbetet med internkontroll genom att öka nämndens delaktighet i styrning och uppföljning. Nämndens styrning och uppföljning av verksamheten har under året varit svag. Arbetet med uppdragsplan och systematisk kvalitetssäkring hänger samman med en god intern kontroll och behöver väsentligt förbättras. Nämndens verksamhet har under 2015 påverkats av stora flyktingströmmar. Till följd av ökade kostnader för flyktingmottagande har nämndens budget förstärkts med tkr. Medlen är fördelade utifrån det extra statsbidrag kommunen erhöll i slutet av året. Sammantaget uppnår utbildningsnämnden målet om ekonomisk balans men det är svårt att bedöma målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 15 prioriterade mål och 30 övriga mål. Uppföljningen av målen i uppdragsplanen är svår att bedöma då mätbara kriterier för mål saknas. Revisorerna är kritiska till detta.

11 Revisorernas redogörelse 9(14) Vård- och omsorgsnämnden Utifrån vår samlade granskning av vård- och omsorgsnämnden gör vi bedömningen att verksamheten inte är helt ändamålsenlig, den interna kontrollen inte är helt tillräcklig, verksamheten inte är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisionen har noterat att 2015 års uppdragsplan inte har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål. Nämndens verksamhet har under 2015 inte varit helt ändamålsenlig. Uppdragsplanens mål har endast till viss del uppfyllts. I och med att personalutskottet under 2014 beslutade att införa sammanhållen arbetstid från och med april månad 2015, har nämndens styrning och möjligheter att rymma verksamheten inom tilldelad ram påverkats. Nämnden har inte under verksamhetsåret återfört de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna till kommunfullmäktige, vilket revisorerna är kritiska till. Revisorerna är starkt kritiska till nämndens internkontroll och bedömer att den behöver stärkas. Styrning och uppföljning behöver tydliggöras från uppdragsplanens mål till verksamhetens processer. Nämndens styrning har under året varit svag och verksamhetens ambition i förhållande till det ekonomiska utrymmet har gått isär. De beslut som nämnden tagit för att rymma verksamheten inom tilldelad budget har, utifrån ett finansiellt perspektiv, inte varit tillräckliga. De underlag som nämnden efterfrågat i de ekonomiska uppföljningarna, har inte heller gett den helhetsbild som är nödvändig för att styra verksamhet och ekonomi utifrån kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella mål. Revisorerna noterar att nämndens prognosarbete uppvisar brister. Sammantaget uppnår vård- och omsorgsnämnden inte målsättningarna i uppdragsplanen eller målet om ekonomisk balans, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 13 mål. Av dessa är två mål uppfyllda, tre delvis uppfyllda och åtta mål inte uppfyllda.

12 Revisorernas redogörelse 10(14) Överförmyndarnämnden Utifrån vår samlade granskning av överförmyndarnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen inte är helt tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande. Revisionen har pekat på att överförmyndaren behöver skapa en sammanhållen styrning från uppdragsplan till en separat verksamhetsplan som knyts till det ekonomiska utrymmet och fullmäktiges preciseringar. Den nya nämnden arbetar aktivt för att förändra detta, men har under 2015 inte hunnit genomföra det. Sammantaget uppnår överförmyndarnämnden målet om ekonomisk balans men inte målsättningarna i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på +449 tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller 10 mål. Uppföljning av dessa sker genom redovisning av verksamhet och inte specifika mål. Måluppfyllelsen blir därför otydligt redovisad. Valnämnd Utifrån vår samlade granskning av valnämnden gör vi bedömningen att verksamheten är ändamålsenlig, den interna kontrollen är tillräcklig, verksamheten är ekonomiskt tillfredställande och räkenskaperna är rättvisande Revisorerna har i sin granskning påpekat att nämndens delaktighet i styrning och ledning, kontroll och uppföljning av verksamheten varit svag. Sammantaget uppnår valnämnden målet om ekonomisk balans och de uppdrag som anges i uppdragsplanen, då: o nämnden uppvisar ett resultat, i förhållande till budget, på +122 tkr. o nämndens uppdragsplan innehåller fyra uppdrag. Av dessa har samtliga aktiviteter enligt uppdragsplanen huvudsakligen genomförts.

13 Revisorernas redogörelse 11(14) Lekmannarevision I de kommunala bolagen har fullmäktige utsett lekmannarevisorer som tillsammans med den auktoriserade revisorn granskar bolagen utifrån olika perspektiv. Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om företagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen följer god sed i kommunal verksamhet och genomförs utifrån aktiebolagslagen kap 10 och kommunallagen kap 9. Till sin hjälp har lekmannarevisorerna sakkunniga. Varje lekmannarevisor har riskbedömt det bolag denna är satt att granska. I varje bolag har två revisionsdialoger skett med VD och styrelsens presidium. Därefter har en översiktlig granskning skett av bolaget. Revisionsfrågorna har varit om bolagets och VDs styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi varit ändamålsenlig och tillräcklig samt om den interna kontrollen varit god. Ett särskilt fokus i internkontrollen har varit på om bolaget tagit hänsyn till fullmäktiges mål och då särskilt miljömålen. En viktig del i granskningen är att stärka den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

14 Revisorernas redogörelse 12(14) Revisionens rapporter under Kommunstyrelsen Bokslutsgranskning 2015, KR-2015/0038 Delårsgranskning 2015, KR-2015/0033 Fördjupad granskning av kompetensförsörjning, KR-2014/ Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Byggnads- och miljöskyddsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Kultur- och fritidsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Socialnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Stadsplaneringsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Tekniska nämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Utbildningsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Fördjupning, stöd inom grundskolan 2015, KR-2015/ Valnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Vård- och omsorgsnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/ Fördjupning, vård och omsorg om äldre, KR-2014/ Överförmyndarnämnden Basgranskning 2015, KR-2015/0006-3

15 Revisorernas redogörelse 13(14) Revisionens granskningsrapporter och basgranskning över de kommunala företagen 2015 Rådhuskoncernen 12. Granskningsrapport Norrköping Rådhus AB 13. Granskningsrapport Hyresbostäder i Norrköping AB inklusive döttrar GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Norrköpings Hamn och stuveri AB inklusive dotter GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB inklusive döttrar 17. Granskningsrapport Näringslivs fastigheter i Norrköping AB 18. Granskningsrapport Norrköping Vatten AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Upplev Norrköping AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Norrköping Airport AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Norrköping Visualisering AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport Norrköping Spårvägar AB 23. Granskningsrapport Norrköping Symfoniorkestern AB GranskningsPM, KR-2015/ Granskningsrapport East Sweden Bryssel AB 25. Granskningsrapport Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 26. Granskningsrapport Parkering Norrköping AB

16 Revisorernas redogörelse 14(14) Delägda bolag 27. Granskningsrapport Intressebolaget Nya Norrköping AB Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund 28. Revisionsberättelsen och revisionsredogörelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Basgranskning, KR-2015/ Delårsgranskning, KR-2015/ Bokslutsgranskning, KR-2015/ Revisionsberättelse för 4:e Storstadsregionens kommunalförbund Delårsgranskning, KR-2015/ Bokslutsgranskning, KR-2015/ Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Samordningsförbundet Östra Östergötland saknas Basgranskning, KR-2015/ Delårsgranskning, KR-2015/ Bokslutsgranskning, KR-2015/

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia Lekmannarevision The Capital of Scandinavia Lekmannarevisor Lekmannarevisor är ett bolagsorgan, reglerat i Aktiebolagslagen 10 kap. Lekmannarevisorer är obligatoriska i helägda kommunala bolag enligt Kommunallagen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv.

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv. REVISIONSPLAN -02-13 Kommunens revisorer Revisionsplan Inledning I revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser för. Beslut om förändrad inriktning av granskningen kan bli aktuell om oförutsedda

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Lekmannarevision i Falkenbergs kommun med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016

Lekmannarevision i Falkenbergs kommun med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016 med revisionsplan för bolag år 2015 och 2016 Lekmannarevision Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor 2015 2018 Gösta Svensson Sakkunnigt biträde Fredrik Carlsson PwC Lekmannarevisionens uppdrag I ett helägt

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans!

Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Nu utvecklar vi den grundläggande granskningen tillsammans! Karin Tengdelius, Lotta Ricklander, Anna Eklöf Sveriges Kommuner och Landsting Nätverksträff Östrev 8 april 2016 Grundläggande granskning Grundläggande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning PM Sida 2005-06-13 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Agneta Peterz Till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner Revisorerna och god

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer