Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02"

Transkript

1 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten. Olle Andersson, enhetschef. Laila Nilsson, planingenjör

2 ÅMÅLS KOMMUN 2(18) Detaljplan för Nötön, Åmål HUR UTSTÄLLNINGEN HAR SKETT Utställning av planförslaget har skett under tiden 15 oktober 12 november Handlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista och berörda inom planområdet enligt fastighetsförteckning. Kungörelse har skett i Provinstidningen och Nya Wermlandstidningen den 13 oktober Utställningshandlingarna har varit tillgängliga på Kulturhuset, Norrtulls förvaltningsbyggnad samt på kommunens hemsida. Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag, 2010:900 som ersatte lag 1987:10. Enligt den nya plan- och bygglagen ersätts utställningsskedet med ett skriftligt granskningsskede. Enligt övergångsbestämmelser ska en detaljplan, för vilken uppdraget getts före 2 maj 2011, slutföras enligt den gamla PBL 1987:10. Av den anledningen har ett utställningsutlåtande upprättats för rubricerad plan. Inkomna yttranden: 1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, inkom , synpunkter 2. Statens geotekniska institut, inkom , synpunkter 3. Vattenfall Eldistribution AB, inkom Skanova inkom , synpunkter 5. Trafikverket, inkom Barn och utbildningsnämnden, inkom , ingen erinran 7. Bygg- och miljönämnden, inkom , ingen erinran 8. Sveriges Fastighetsägare, inkom , ingen erinran 9. Fastighetsägare, inkom , , Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Kommuninnevånare, , muntliga synpunkter 14. Fastighetsägare, , muntliga synpunkter 15. Fastighetsägare, inkom , frågor, svar lämnat Fastighetsägare, meddelande om ägarbyte 17. Fastighetsägare, ingen erinran Nedan redovisas inkomna yttranden och kommunens kommentarer. 1. LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas, under förutsättning att frågan om översvämningsrisken för förbindelsevägen kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Motivet för länsstyrelsens bedömning är att riksintresse enligt Miljöbalken inte påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormerna enligt Miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken, upphävs i strid med gällande bestämmelser.

3 ÅMÅLS KOMMUN 3(18) Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till de boendes och övriga hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion behöver dock klarläggas ytterligare innan antagande av planen. De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats. Det kan dock därutöver påpekas, att den valda höjdnivån för förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet på m.ö.h inte har motiverats på ett tydligt sätt. Länsstyrelsen bedömer att m inte är en tillräcklig höjd med tanke på att ön riskerar att bli isolerad vid extrema vattenstånd i Vänern. Planen behöver säkerställa att vägen höjs till minst + 46,5 m innan bygglov beviljas för de nya byggrätterna som medges i planen. De geotekniska förutsättningarna för angiven nivå på vägen behöver också vara klarlagda. Länsstyrelsen bedömer att angivna bestämmelser för redan befintliga hus har beaktat översvämningsrisken så långt det är rimligt och tydliggjort ansvarsfrågan för skydd av befintliga byggnader. När det gäller anpassning av planen till strandskyddets syften anser Länsstyrelsen att den nu har fått en sådan utformning att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Kommunen behöver inkomma med en hemställan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd. Detta bör göras innan ett antagande av planen sker. Det är positivt att länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planläggningen inte skadar riksintressena och att miljökvalitetsnormerna inte har överskridits. Innan antagande revideras plankarta och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till i RH 00 och de geotekniska förutsättningarna klarläggs ytterligare. Länsstyrelsen bedömer vidare att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmarken. Efter att ansökan om upphävande av strandskyddet inlämnats har Länsstyrelsen fattat beslut med stöd av 7 kap 15 andra stycket i Miljöbalken, att kvartersmarken för bostadsändamål inte längre ska omfattas av strandskydd. Villkoret är att antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. 2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Jordlagerföljden beskrivs mycket generellt som huvudsakligen områden med fastmark och myrmarksliknande partier men att vid förbindelsevägen finns lös lera. Det synes som att det är fastmark på stora delar av området men SGI har utifrån den grova redovisningen svårt att bedöma om det kan förekomma områden med finjord inom t ex lågt liggande kvartersmark eller vägar markerade på plankartan. Detta gäller även för befintlig bebyggelse då dessa ingår i planen. Vi önskar en tydligare redovisning t ex genom kartunderlag som visar fastmarksgräns etc. Den geotekniska undersökningen omfattar endast en undersökningspunkt utförd vid förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet. Stabiliteten för vägen är inte tillfredställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga och ett förslag med tryckbank har redovisats. I PM:et hänvisas till krav enligt Skredkommissions rapporten 3:95 för F c >1,5-1,7. Idag gäller att IEG rapport 4:2010 (totalsäkerhetsmetod) eller IEG 6:2008 rev B (partialsäkerhetsmetod) ska användas. För totalsäkerhetsmetod rekommenderas för detaljplaneläggning och detaljerad

4 ÅMÅLS KOMMUN 4(18) utredningsnivå, en säkerhetsfaktor för en odränerad analys. F c,> 1,5-1,7 och i kombinerad analys, F komb i>1,4-1,5. Observera att båda typer av analyser ska redovisas vilket saknas i det geotekniska PM:et. I det angivna spannet ska vald säkerhetsfaktor väljas utifrån de ogynnsamma/gynnsamma förutsättningar som gäller för aktuell utredning. Vi anser inte att man med hänsyn till den begränsade undersökningen mm ska ligga i det nedre intervallet av spannet vilket redovisad förstärkningsåtgärd gör. Detaljplanen omfattar hela Nötön, dvs även befintlig bebyggelse. Vi anser att det ska vara klarlagt markens lämplighet med hänsyn till skred, ras och erosion för hela detaljplanen. I det geotekniska PM:et omnämns för erosion enbart planerad bebyggelse och att denna inte ligger vid strandlinje. Enligt plankarta finns kvartersmark vid strandlinje. Det är oklart om ställningstagandet avseende totalstabilitet även gäller redan bebyggda delar som till viss del synes ligga inom lägre delar. Vi kan inte utifrån redovisat material se om det är fastmark inom alla områden. I planen anges att åtgärder mht översvämning kan vara nödvändiga inom redan bebyggda områden. Om inte de angivna områdena utgörs av fastmark behövs en geoteknik stabilitetsbedömning av om det finns eventuella begränsningar för översvämningsåtgärder om dessa t ex utgörs av uppfyllningar etc. Krävs restriktioner ska dessa i så fall säkerställas på ett plantekniskt lämpligt sätt. Vi kan inte ta ställning till gjord bedömning av bergras och blocknedfall då det saknas dokumenterad bergteknisk redovisning t ex foton, karta etc. Även här gäller att kvartersmark där befintlig bebyggelse ingår ska finnas med i bedömningen. Det krävs stabilitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa tillfredställande stabilitet för förbindelsevägen. Vi saknar säkerställande av detta på plankartan. Tryckbankar är föreslagna inom vattenområde vilket kan innebära att tillåtighet för utförande kan krävas. Notera att åtgärderna för tillfredsställande stabilitet kan vara nödvändiga redan för dagens förhållande varför vi avser det ska säkerställas när åtgärderna genomförs och att detta bör ske innan utbyggnader på ön påbörjas. SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. På uppdrag av Åmåls kommun har Sweco Infrastructure AB i Karlstad upprättat kompletterande PM avseende stabilitet och erosion, dat som bifogas. Enligt PM:et bedömer Sweco att totalstabiliteten i planområdet är tillfredsställande. Enligt utförd stabilitetsberäkning erfordras förstärkningsåtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för den nya nivån på förbindelsevägen. Förslagsvis utföres detta med tryckbankar av krossmaterial med utformning enligt bilaga 1 i Swecos PM. Området närmast strandlinjen utgörs huvudsakligen av partier med berg i dagen. Risk för omfattande erosion bedöms inte föreligga. Blivande tryckbankar vid förbindelseväg mellan Nötön och fastlandet ska skyddas mot erosion. Kompletterande geoteknisk undersökning i läget utmed förbindelsevägen bör utföras i detaljprojekteringsskedet för att optimera dimensionering av förstärkningsåtgärd (tryckbankar). Swecos kompletterande PM översändes till SGI för godkännande innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

5 ÅMÅLS KOMMUN 5(18) Åmåls kommun har sammanställt flygfoton över Nötön från 2006 och en landskapsinventering från 1996 som underlag till bedömningen av markbeskaffenheten. Materialet översändes till SGI. Foto- och filmdokumentation över bergspartierna för att bedöma risken för bergras och blocknedfall har inlämnats till Länsstyrelsen meddelas att Länsstyrelsen tagit del av dokumentationen i form av bilder och videoinspelningar om de förhållanden som råder på Nötön med avseende på risken för bergras och blocknedfall. Vidare har Länsstyrelsen besökt platsen vid tidigare tillfällen i planprocessen. Länsstyrelsens bedömning är att risken för bergras och blocknedfall har utretts på ett acceptabelt sätt och att någon ytterligare åtgärd inte är motiverad i detta avseende. Plankartan och planbeskrivning kompletteras med planbestämmelse om förstärkningsåtgärd för förbindelsevägen. 3. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Enligt gällande starkströmsföreskrifter får en luftledning för lågspänning (0,4 kv) vara framdragen över eller invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. Vattenfall har 20 kv-kablar, 0,4kV kablar och 0,4 kv luftledningar. Återgetts fel i samrådsredogörelsen. I övrigt har inte Vattenfall inte något att erinra då hänsyn tagits till tidigare synpunkter. Utdraget ur gällande starkströmsföreskrifter skrivs in i planbeskrivningen under rubriken, El. 4. SKANOVA Skanova har flera teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt ingen erinra. Ev undanflyttningsåtgärder bekostas av exploatörerna eftersom planeringen sker på privatägd mark. 5. TRAFIKVERKET I tidigare samrådsyttrande har Vägverket framfört synpunkter på att planen bör omfatta en beskrivning om hur tillgängligheten för funktionshindrade ska tillgodoses. Vidare påpekade Vägverket att kommunen har ett särskilt ansvar för barns skolvägar och skolskjuts i området. Trafikverket noterar att synpunkterna delvis har beaktats. I planbeskrivningen står det att allmänhetens tillgång till området kartläggs genom planläggning, men i handlingen saknas redogörelse för barns skolvägar. Barn, äldre och funktionshindrade ska vara dimensionerade för trafiksystemet, det skapar goda förutsättningar för samtliga trafikantgrupper. Trafikverket anser att barnens skolvägar

6 ÅMÅLS KOMMUN 6(18) bör redovisas i detaljplaner för nya bostäder. Trafikverket kan hjälpa till och stötta kommunen med att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt, genom bland annat att ge råd om utformning av parkeringsplatser, korsningar, gator mm. Trafikverket ser gärna att planbeskrivningen kompletteras med information om barns skolvägar. Därutöver har Trafikverket inget att erinra i ärendet. Enligt kommunens Skolskjutsreglemente, antaget av kommunfullmäktige , regleras rätten till skolskjuts huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Vårdnadshavaren ansvarar för elevens säkerhet på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. För skolelever på Nötön ligger påstigningsplatsen på fastlandsidan i anslutning till överfarten till ön. Vägföreningen Lövås-Nötön ansvarar för vägnätet på Nötön. Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med ovanstående text under rubriken, Gator och trafik. 9. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19 Vedlagt følger våre synpunkter og motförslag på detaljplanen. Vedlagt følger både kart og foto med våre kommentarer på plasseringen av felles grillplass og felles brygge. I tillegg har vi stilt et spørsmål vedrørende den ene grensen på vår tomt mot friområde, hvor vi håper det kan gjøres en mindre justering. Felles grillplass og felles brygge Vi er positive til at dette er tegnet inn, og tror det vil bli til stor glede for alle som ikke har brygge/tomt ned til vannet. Samtidig vet vi at per idag kommer bade- og solbesøkende som søker og gleder seg over å kunne bade og sole seg usjenert i den vakre naturen man finner på Nötön. Området her er en motsats til de store felles badeplasser hvor man skjelden finner en plass helt for seg selv. Derfor tror vi at området som pr idag benyttes av de besøkende er best egnet til å bli definert som felles grillplass, og for også kunne få en felles brygge. Området vi viser til er naturlig stort og flatt, plass til f.eks å bygge opp en grillplass, plass til bord/benk og ligger svært usjenert til både fra vei og bebyggelse. Det er pr idag to stier som går ned til denne plassen, og terrenget er forholdsvis enkelt å gå gjennom. For å kunne tilpasse adkomsten for handicapede trengs det å lages en gangvei. En adkomst for handicapede er uansett umulig ifht detaljplanens forslag om plassering. I vedlagte foto, kart og skisser har vi forsøkt å vise de allerede oppgåtte stier, området vi mener er best for en felle grillplass og terrenget for tilgang til vannet i vårt motforslag vs slik det er tegnet inn i detaljplanenens forslag. Adkomsten til detaljplanenens forslag til felles grillplass/brygge vil være unaturlig nært vår hytte og vårt hjemmeområde fordi terrenget vil gjøre valget om å gå via vår terrasse/tett inntil vår terrasse som et naturlig valg. Dette, sammen med at grillplassen ikke vil være usjenert siden den ligger tett inntil vår hytte, mener vi også er et argument til å justere plasseringen.. Fortsatt vil adkomsten langs vannet og tilgangen til vannet være like åpent, felles og uhindret for alle. Man kan som idag, gå, bade, fiske og solbade langs vannet på hele området som er tegnet inn som natur, også på området rett nedenfor vår hytte.

7 ÅMÅLS KOMMUN 7(18) Pga vind og bølger vil det være vanskelig å lage fast båtplasser ifm bryggen, når det blåser kraftig mot land er vår erfaring (og de naboene vi har rundt oss) at man ikke kan ha båter liggende her. Men en badebrygge/brygge for å gå inn/ut av båter/være der med båten vil være til glede for alle. Toalett og søppel Er det tenkt at det skal bli toalett og søppelkontainere ifm grillplassen (til bl.a. engangsgriller osv)? Dette finnes på Sandøn og Svegøn hvor det derfor er lite søppel som ligger rundt omkring. Blir det en grillplass hvor det blir satt opp bord/benker og laget bålplass slik at man kan ha bål hele året? Egen tomt/område rundt dagens hytte Vedlagt finner dere også en kopi av kartet som viser tomten med vår hytte. På nordsiden av tomten er det skraverte feltet satt helt inn til dagens bebyggelse. Vi har ønsker om å forlenge hytta vår 4 meter i denne retningen, men noe trukket inn ifht vannet (vi planlegger å trekke tilbygget ca 2 meter tilbake ifht dagens fasade mot sjøen/vannet). Vi vil med andre ord ikke søke om å få bygge noe som er nærmere vannet. Fra plankart ser vi at mange andre hytter har mye smalere skravert område rundt sine hytter. Pga terrenget og den naturlige adkomsten til vannet på denne siden av tomten mener vi dette ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel da vårt forslag kke vil gjøre adkomsten smalere, men kun følge den inntegnede bredden forbi dagens hytte. Tomtegrensen, det skraverte området ber vi derfor om at justerer litt mot denne siden for å gi oss denne muligheten. Her foreslår vi at den nye grillplassen blir. En felles brygge kan settes opp i sammenheng med denne plassen. Type og Adkomsten til vannet via plasseringen av brygge måman se påifht hvor dette lar seg praktisk løse i sammenheng denne siden av tomten kan tydeliggjøres med ved grillplassen. å ta vekk noen mindre trær slik at det er naturlig for alle at her er det tillatt å gå. Her ser man tydelig det flate område som passer for fellesområde/grillplass. Plassen vil være usjenert og det er allerede oppgått sti/adkomst i terrenget.

8 ÅMÅLS KOMMUN 8(18) Motforslag til plassering av felles brygge og felles grillplass. WB1 g Grillpl Vi har tegnet inn slik dagens sti/adkomst til vannet går. Som du ser er dagens adkomst i forholdsvis enkelt terreng med mulighet för tilpassing for handicap/utbedret gangvei. Dette er ikke mulig mht etaljplanens forslag. Dagens stier er markert med linjer. Motforslag brygge og grillplass er tegnet inn. Legg merke til terrengets naturlige flate område ved vannet der vi foreslår felles grillplass. Förutsättningarna avseende vattendjup, grundförhållanden och vindpåverkan har vägts in i placeringen av den gemensamma brygga. Avsikten har inte varit att bryggan och grillplatsen på östra sidan av Nötön utformas med optimal tillgänglighet för funktionshindrade. Däremot ska den nya bryggan på fastlandssidan så långt det är möjligt kunna nyttjas av funktionshindrade. Avsikten har heller inte varit att iordningställa grillplatsen med bänkar och bord utan istället ge intryck av en plats i naturen och utsikten är då en del av upplevelsen. Området mellan arrendetomten och den gemensamma bryggan/grillplatsen ska

9 ÅMÅLS KOMMUN 9(18) nyttjas med ömsesidig respekt. Oavsett om grillplatsen är utmärkt på plankartan eller ej så är det tillåtet för allmänheten att vistas, grilla, sola och bada mm inom Natur-områdena i planen. Platsen längre söderut är oavsett placeringen av bryggan allmänt tillgänglig. Enligt MB kap 7, 13 är syftet med strandskyddet bl a att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområdena. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden får inte uppföras inom område som omfattas av strandskydd. Det är exploatörerna/markägarna som ansvarar för iordningställande av allmän plats inom planområdet. Sophantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19, ytterligare synpunkter inkom Et lite spørsmål, vet det kommer etter fristen for detaljplanen Nøtøn, men tror i grunnen ikke at det har noen betydning for detaljplanen. Foran vår hytte er det oppført en vindmølle (väderkvarn). Den ble av det vi er fortalt oppført da hytta ble bygget i Vindmøllen er et flott arbeide, er en kopi av en vindmølle på Ekenes. Jeg er litt usikker på om tomtegrensen som er tegnet inn rundt vår hytte omfatter vindmøllen, noe vi mener at den skal. Da den ble bygget var det ikke laget noen grenser, og det var jo heller ikke de samme reglene ifht strandlinjene. Har du noen mulighet for å se dette på kartene dere har? Eller kan du gi meg eksakt antall meter fra min hyttevegg til grensen ned mot vannet så kan jeg måle opp selv? Uansett så var vindmøllen en del av det vi kjøpte i 2006, så den bør jo være vår. Evnt justering for å få den med vil være av marginal betydning ifht almen ferdsel ved vannet. Gränsen som ligger i detaljplanen är ingen fastighetsrättslig tomt- eller fastighetsgräns. I detaljplanen är det en användningsgräns som medger att området får användas för bostadsändamål. Naturområdet utmed vattnet bör skäligen ha den bredd som är redovisad i planförslaget för att det inte ska upplevas som privat. Det är därför olämpligt att utöka användningsgränsen. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19,, ytterligare synpunkter inkom Sender deg bilde bare for informasjon, litt lettere å se hva jeg mener når man har et bilde. Fortsatt mener vi at en grense som omfatter også vindmøllen, vil gi like bra tilgang/adgang til vannet som detaljeplanens forslag.

10 ÅMÅLS KOMMUN 10(18) Fant et bilde til som jeg bare måtte sende til deg, her er det tydelig hvordan plasseringen på vindmøllen er ifht hytta. Är vindmøllan placerad utanför användningsgränsen är det lämpligast att arrendatorn med markägarens medgivande flyttar møllan närmare byggnaderna. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden eller att marken upplevs som privat är inte tillåtet inom område som omfattas av strandskydd. 10. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:22 1.Vatten och avlopp En allmän fundering är om man i den övergripande kommunala planeringen har valt den mest ekologiska och ekonomiska lösningen när det gäller vatten och avloppsfrågan. Det känns som om den förslagna lösningen tar hänsyn till miljön genom att utsläppen till sjön minskas vilket är bra men samtidigt känns det som om det borde finnas andra lösningar som t ex markinfiltration och lösningar som innefattar dammar i våtmarksområdet väster om ön skulle kunna fungera väl så bra. Investeringskostnaderna för vatten och avlopp enligt detaljplanen kommer att vara stora och dessutom antar vi att driftskostnaderna kan vara betydande för såväl pumpning som uppvärmning av ledningsnätet under den kalla årstiden. Det skulle vara intressant att få reda på kostnaden för det förslagna systemet. Vissa av de befintliga fastighetsägarna använder bara sin stuga under ett fåtal veckor på sommaren och då kan det vara nödvändigt att redan i detta skede få en uppfattning om hur kostnaderna ser ut för att kunna fatta privatekonomiska beslut. 2. Placering av pumpstation P6 Enligt planförslaget är pumpstation P6 placerad vid korsningen Orgelvägen Pianovägen. Den skall dimensioneras för att ta hand om avlopp från många fastigheter förutom Nötön, vilket tyder på att anläggningen kan bli relativt stor. Vi ser följande motiv till att hitta en bättre placering. Mycket nära vår fastighet, med risk för ljudstörning. Försämrar sikten i korsningen med risk för trafikfara. Ligger i stort sett ovanpå Vattenfalls inkommande el-distributionsledning till ön. Ligger i område med översvämningsrisk och bör kanske placeras något högre. Vi tror att pumpstationen med fördel kan placera ca 100 m in på Pianovägen istället för i korsningen, se nedanstående karta.

11 ÅMÅLS KOMMUN 11(18) 3. Översvämningsrisk Vi ser i planen att vägen utanför vår fastighet Knyttkärr 1:22 har planbestämmelsen m2, vilket medför att nivån kan höjas till nivån m. Likaså ser vi att nivån för nybyggnation är satt till m. Stora delar av vår tomt ligger på nivån m. För att underlätta för en eventuell nybyggnation önskar vi att den del av vår tomt som ligger mellan vägen och fram till och med minst 3 meter norr om huset får planbestämmelsen m2. Detta skulle innebära att vi på denna yta har rätt att om vi så önskar höja marknivå till 46.0 m. I samband med översvämningen 2001 blev bland annat uthuset norr om vår huvudbyggnad svårt vattenskadat. Efteråt lämnade vi in och fick godkänt på en bygganmälan, angående återställande, utbyggnad till 10m2 och höjning av detta uthus till en nivå på drygt 46.0 m. Av olika skäl genomförde vi aldrig denna åtgärd. Huset står nu inom prickat område. Vi vill att gränsen för det prickade området flyttas så att vi får möjlighet att återställa och höja uthuset till en nivå där det inte lika lätt kan skadas av översvämning igen. 4. Vattenområde för befintliga bryggor, WB2 I planen anges ett vattenområde WB2 för befintliga bryggor. Vi anser att detaljplanen här bör göras mer flexibel så att även en fastighetsägares framtida behov inom rimliga gränser kan tillgodoses utan att göra om hela planen. En sådan förändring kan t ex vara att en fastighetsägare skaffar en båt eller avyttrar fastigheten till någon med andra behov. Vi kan också se att samtliga befintliga bryggor ej är medtagna. Detta gäller även andra fastighetsägare, speciellt de som är äldre. Det borde vara rimligt att de fastighetsägare som

12 ÅMÅLS KOMMUN 12(18) i dagsläget inte har en brygga kan få ha det vid t.ex ett ägarbyte även om de i detta planarbete inte haft förmåga att ta tillvara sina rättigheter genom att lämna in sina synpunkter. Vi kan exemplifiera detta med en bild från vår fastighet. 5. Placering av gemensamhetsbrygga WB1

13 ÅMÅLS KOMMUN 13(18) Vi vill anföra följande skäl till att detta område tas bort ur planen eller flyttas till en mer lämpad plats. WB1 ligger i det område som vi behöver passera igenom för att nå öppet vatten (se bifogad karta). Ett grund gör att man vid lågvatten måste passera igenom bryggområdet. Bryggans läge med tillhörande båttrafik skulle försvåra möjligheten att bada säkert från vår fastighet. Det område som vi använder för bad är längst ut på udden mot grundet. Övrigt vatten som kan nås från vår tomt är mindre lämpligt för bad då det normalt är för grunt eller med väldigt dyig botten där man lätt kan fastna. Om det blir båttrafik vill vi att den delen som vi använder för bad märks ut med bojar som hindrar båttrafik. Vi har idag en fantastisk utsikt från vårt hus och tomt över Vänern och Trollholmarna. Det fridfulla läget tillsammans med utsikten var avgörande för att vi bestämde oss för att köpa fastigheten Vi ser dock bara Vänern i en smal vinkel från vårt hus. Bryggområdet ligger precis i denna vinkel och skulle väsentligt förändra utsikten från vår fastighet. Bryggområdet ligger bara 20m från den udde som vi använder för bad och solbad och skulle väsentligt förändra insynen mot vår fastighet från sjösidan. Med placering enligt plan behöver betydande mängder vass röjas. WB1 ligger i ett område som är rikt på småfisk, fiskgjuse som jagar sommartid nästan dagligen i viken och sjöfågel häckar i vassen.

14 ÅMÅLS KOMMUN 14(18) En fråga angående beteckningen WB3. Är det tänkt att muddring är tillåten inom detta område? Kommer det att tillåtas att berg under vatten sprängs bort inom WB1 och WB3 för att förändra vattendjupet? Vi tror att nedanstående placering av en gemensamhetsbrygga skulle kunna vara mer lämplig. Här finns mer plats. viss vassklippning kan behövas utföras i nära anslutning till bryggan. De fastigheter som ligger i närheten klipper redan vass i viken för att komma in med båt vilket tydligt framgår av satellitbilden. kompletteras bryggan med en stig/gångväg över ön så kommer man enkelt kunna promenera till bryggan från de nya tomterna.

15 ÅMÅLS KOMMUN 15(18) Teknik- och fritidsförvaltningen har anlitat Sweco för utredningen om vatten- och avloppslösningen med utgångspunkt från att kompetens finns. Som redovisats i utställningshandlingen finns ett Eu-direktiv för skydd av vårt vatten och riksdagens miljömål och skyddsbestämmelser för allmänna enskilda ytvattentäkter. Enligt skyddsföreskrifterna får avloppsvatten som kan förorena yt- och grundvatten inte släppas ut. Resultatet från miljökontorets inventering 2010 visar att en del av avloppsanläggningarna på Nötön inte uppfyller kraven för rening. Målet är att alla anläggningar skall vara godkända senast Vänern är recipient för avloppsvattnet från Nötön och uppnår såväl god ekologisk status som god kemisk status. Vassutbredningen i viken på västra sidan av Nötön tyder dock på en viss belastning av näringsämnen och då framförallt fosfor. Det är därför viktigt att planen medför att den totala belastningen avseende näringsämnen från det aktuella området minskar i förhållande till dagens situation. Kommunen anser att lämpligast är en anslutning av Nötöns fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I yttrandet framförs vidare synpunkter om andra lösningar t ex markinfiltration som Sweco kommenterar enligt följande: Att anlägga en markinfiltration för så många fastigheter tar mycket stor plats och reningseffekten mattas av med tiden och påverkas negativet av t ex regn och varierande belastning (fritidsbostäder). Investeringskostnaderna blir naturligtvis relativt

16 ÅMÅLS KOMMUN 16(18) stora vilken lösning man än väljer, men är samtidigt en förutsättning för detaljplanen. Fastighetsägarna drabbas inte mer ekonomisk än den anläggningsavgift som kommunen tar ut i sin taxa oavsett metodval. I den va-utredning som Sweco gjort för Nötön föreslås att en pumpstation placeras vid korsningen Pianovägen-Orgelvägen. I normalfallet ska anläggningen inte förorsaka olägenhet betr lukt och buller. Sweco har på uppdrag av kommunen gjort en bedömning av synpunkten att placera pumpstationen P6 längre från korsningen Orgelvägen-Pianovägen än i planförslaget. I yttrande daterat skriver Sweco följande: I detta planskede reserveras mark för Va-anläggningarna. Pumpstationens exakta placering avgörs vid en detaljprojektering. Vid det tillfället kontrolleras även faktorer som buller, lukt, översvämningsrisker och konflikter med andra ledningar. En pumpstation placeras heller inte medvetet trafikfarligt. Att flytta pumpstationen i enlighet med synpunkterna ca 100 m in på Pianovägen får troligen den konsekvensen att flera fastigheter inte kan anslutas med självfall utan får villapumpstationer inom fastigheten för att kunna nå självfallsledning mot P6. För att lösa avloppet med självfall om P6 flyttas och villapumpstationer inte installeras måste ändå en pumpstation anläggas på de ursprungliga platsen för P6. Uppfyllnad inom befintlig tomt beviljas genom marklov efter särskilt prövning av förutsättningarna för avrinning, markbeskaffenhet och stabilitet. Om uppdraget att upprätta en detaljplan getts före 1 juli 2009 är det Länsstyrelsen som upphäver strandskyddet eller lämnar dispens. Har uppdraget getts efter den nya strandskyddslagens ikraftträdande 1 juli 2009 är det istället kommunen som genom planbestämmelse i detaljplanen upphäver skyddet eller ger dispens. Länsstyrelsen upphäver således strandskyddet på Nötön. På grundkarta, daterad , som ligger till grund för utställningshandlingen, är de befintliga bryggorna redovisade och en fotodokumentation finns som ytterligare underlag. Dokumentationen visar att det finns en befintlig brygga på norra sidan av fastigheten Knyttkärr 1:22 som överensstämmer med läget i utställningshandlingen. Att redovisa fyra vattenområden för bryggor på en och samma fastighet är inte förenligt med strandskyddets syften. I planförslaget redovisas två områden med beteckningen, WB 1 g, som medger båtbrygga för gemensamt nyttjande i första hand för de nya fastigheterna på Nötön. Planförslaget medger 17 nya fastigheter som inte har möjlighet till egen brygga. Rätt till båtplats ges genom en lantmäteriförrättning. En brygga för ca 10 mindre båtar kan knappast jämföras med en småbåtshamn. De två gemensamma bryggorna placeras inom det angivna användningsområdet där det bedöms lämpligast. Avsikten är inte att bryggan ska uppta hela WB 1 - området. AnvändningsområdetWB 1 kan jämföras med område för bostadsändamål där byggnaden naturligtvis inte kan uppta hela tomten. Inom WB 1 och WB 3 får som redovisats i utställningshandlingen vassröjning ske. 11. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:14 Angående bryggområde vid fastigheten Knyttkärr 2:14.

17 ÅMÅLS KOMMUN 17(18) På plankartan finns inget bryggområde vid stranden för fastigheten Knyttkärr 2:14. För närvarande har vi en gjuten kaj/brygga som byggdes på 50-talet. Vi vill ha området inritat som brygga i plankartan och vi vill även att den kan ersättas med en annan konstruktion t.ex en flytbrygga om behovet av båtplats förändras. Planförslaget kompletteras med ett WB2-område. 12. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:28 Med hänsyn till konflikt mellan hemfridzon och allemansrätt enligt samrådsredogörelse dat pkt 14, och 18 önskas förslag till mindre ändring av detaljplanens utförande innan antagning med avseende på angiven gemensamhetsbrygga och grillplats öster om arrendet Knyttkärr 1:19. För ökad tillgänglighet för allmänheten och minskad inskränkning av hemfridzon (-"vill ej vara närgången och kännas störande för de boende") önskas föreslagen allmän grillplats samt gemensam brygga förläggas ca 30-50m söderut från föreslaget läge. Där kan man med enkla medel skapa tillgänglighet genom ev. en försiktigt röjd och markerad stig via angivet naturområde, ge förutsättningar för en mycket fin och naturlig grill- /badplats med placering på udden enl bifogat fotografi. För anläggande av brygga och tillgänglighet till denna med avseende på fritt djup och väderskydd för båtar, är denna plats likvärdig med föreskriven placering i utställningshandlingen och bör inte utgöra hinder för mindre förändring. Bryggan bör med fördel inte ligga direkt på udden men väl i närhet/anslutning till denna. Placeringen sker enligt utställningshandlingen.

18 ÅMÅLS KOMMUN 18(18) 13. Kommuninnevånare Sjösättningsramp saknas i området NATUR Bjäkebol 1:14 (norr om 1:42). Flytta området för den gemensamma bryggan till viken vid Knyttkärr 2:27. Planförslaget avses inte revideras. 14. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:33 Fastigheten saknar idag vatten och avlopp. Med den nyttjandegrad som gäller idag så vill inte ägaren bli tvångsansluten till framtida kommunal vatten och avlopp. Ägaren är även allmänt frågande till om redovisad va-lösning verkligen blir frostfri. Inom verksamhetsområdet har kommunen gjort bedömningen att samtliga fastigheter har behov av en kommunal va-anläggning. Om en fastighetsägare inte vill ansluta sig måste denne ansöka om det hos kommunens miljöenhet. Va-lösningar med grund förläggning av ledningarna är idag en väl utvecklad teknik och möter inga hinder vad gäller frysrisker. 15. Fastighetsägare, inkom , frågor Om man har sommarstuga innan Nötön, kommer vi då att kunna ansluta till en ev kommunal vattenledning? Och finns det någon beräkning på kostnad för detta. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för samtliga fastigheter. SAMMANFATTNING * Innan antagande sker revideras plankartan och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till möh i RH 00. * Geotekniska förutsättningar kompletteras. * Planbeskrivningen kompletteras under rubriken El. * Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med text ang skolväg under rubriken, Gator och trafik. * Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. * Läge för pumpstation kompletteras. * Planförslaget kompletteras med ytterligare WB 2 -områden. FÖRSLAG TILL BESLUT Plan- infrastruktur och näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner utställningsutlåtandet dat , rev och att antagandehandlingen reviderats enligt utställningsutlåtandet samt överlämna handlingen till kommunfullmäktige för antagande. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten Laila Nilsson, planingenjör

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer