Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02"

Transkript

1 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten. Olle Andersson, enhetschef. Laila Nilsson, planingenjör

2 ÅMÅLS KOMMUN 2(18) Detaljplan för Nötön, Åmål HUR UTSTÄLLNINGEN HAR SKETT Utställning av planförslaget har skett under tiden 15 oktober 12 november Handlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista och berörda inom planområdet enligt fastighetsförteckning. Kungörelse har skett i Provinstidningen och Nya Wermlandstidningen den 13 oktober Utställningshandlingarna har varit tillgängliga på Kulturhuset, Norrtulls förvaltningsbyggnad samt på kommunens hemsida. Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag, 2010:900 som ersatte lag 1987:10. Enligt den nya plan- och bygglagen ersätts utställningsskedet med ett skriftligt granskningsskede. Enligt övergångsbestämmelser ska en detaljplan, för vilken uppdraget getts före 2 maj 2011, slutföras enligt den gamla PBL 1987:10. Av den anledningen har ett utställningsutlåtande upprättats för rubricerad plan. Inkomna yttranden: 1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, inkom , synpunkter 2. Statens geotekniska institut, inkom , synpunkter 3. Vattenfall Eldistribution AB, inkom Skanova inkom , synpunkter 5. Trafikverket, inkom Barn och utbildningsnämnden, inkom , ingen erinran 7. Bygg- och miljönämnden, inkom , ingen erinran 8. Sveriges Fastighetsägare, inkom , ingen erinran 9. Fastighetsägare, inkom , , Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Kommuninnevånare, , muntliga synpunkter 14. Fastighetsägare, , muntliga synpunkter 15. Fastighetsägare, inkom , frågor, svar lämnat Fastighetsägare, meddelande om ägarbyte 17. Fastighetsägare, ingen erinran Nedan redovisas inkomna yttranden och kommunens kommentarer. 1. LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas, under förutsättning att frågan om översvämningsrisken för förbindelsevägen kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Motivet för länsstyrelsens bedömning är att riksintresse enligt Miljöbalken inte påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormerna enligt Miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken, upphävs i strid med gällande bestämmelser.

3 ÅMÅLS KOMMUN 3(18) Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till de boendes och övriga hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion behöver dock klarläggas ytterligare innan antagande av planen. De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats. Det kan dock därutöver påpekas, att den valda höjdnivån för förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet på m.ö.h inte har motiverats på ett tydligt sätt. Länsstyrelsen bedömer att m inte är en tillräcklig höjd med tanke på att ön riskerar att bli isolerad vid extrema vattenstånd i Vänern. Planen behöver säkerställa att vägen höjs till minst + 46,5 m innan bygglov beviljas för de nya byggrätterna som medges i planen. De geotekniska förutsättningarna för angiven nivå på vägen behöver också vara klarlagda. Länsstyrelsen bedömer att angivna bestämmelser för redan befintliga hus har beaktat översvämningsrisken så långt det är rimligt och tydliggjort ansvarsfrågan för skydd av befintliga byggnader. När det gäller anpassning av planen till strandskyddets syften anser Länsstyrelsen att den nu har fått en sådan utformning att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Kommunen behöver inkomma med en hemställan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd. Detta bör göras innan ett antagande av planen sker. Det är positivt att länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planläggningen inte skadar riksintressena och att miljökvalitetsnormerna inte har överskridits. Innan antagande revideras plankarta och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till i RH 00 och de geotekniska förutsättningarna klarläggs ytterligare. Länsstyrelsen bedömer vidare att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmarken. Efter att ansökan om upphävande av strandskyddet inlämnats har Länsstyrelsen fattat beslut med stöd av 7 kap 15 andra stycket i Miljöbalken, att kvartersmarken för bostadsändamål inte längre ska omfattas av strandskydd. Villkoret är att antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. 2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Jordlagerföljden beskrivs mycket generellt som huvudsakligen områden med fastmark och myrmarksliknande partier men att vid förbindelsevägen finns lös lera. Det synes som att det är fastmark på stora delar av området men SGI har utifrån den grova redovisningen svårt att bedöma om det kan förekomma områden med finjord inom t ex lågt liggande kvartersmark eller vägar markerade på plankartan. Detta gäller även för befintlig bebyggelse då dessa ingår i planen. Vi önskar en tydligare redovisning t ex genom kartunderlag som visar fastmarksgräns etc. Den geotekniska undersökningen omfattar endast en undersökningspunkt utförd vid förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet. Stabiliteten för vägen är inte tillfredställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga och ett förslag med tryckbank har redovisats. I PM:et hänvisas till krav enligt Skredkommissions rapporten 3:95 för F c >1,5-1,7. Idag gäller att IEG rapport 4:2010 (totalsäkerhetsmetod) eller IEG 6:2008 rev B (partialsäkerhetsmetod) ska användas. För totalsäkerhetsmetod rekommenderas för detaljplaneläggning och detaljerad

4 ÅMÅLS KOMMUN 4(18) utredningsnivå, en säkerhetsfaktor för en odränerad analys. F c,> 1,5-1,7 och i kombinerad analys, F komb i>1,4-1,5. Observera att båda typer av analyser ska redovisas vilket saknas i det geotekniska PM:et. I det angivna spannet ska vald säkerhetsfaktor väljas utifrån de ogynnsamma/gynnsamma förutsättningar som gäller för aktuell utredning. Vi anser inte att man med hänsyn till den begränsade undersökningen mm ska ligga i det nedre intervallet av spannet vilket redovisad förstärkningsåtgärd gör. Detaljplanen omfattar hela Nötön, dvs även befintlig bebyggelse. Vi anser att det ska vara klarlagt markens lämplighet med hänsyn till skred, ras och erosion för hela detaljplanen. I det geotekniska PM:et omnämns för erosion enbart planerad bebyggelse och att denna inte ligger vid strandlinje. Enligt plankarta finns kvartersmark vid strandlinje. Det är oklart om ställningstagandet avseende totalstabilitet även gäller redan bebyggda delar som till viss del synes ligga inom lägre delar. Vi kan inte utifrån redovisat material se om det är fastmark inom alla områden. I planen anges att åtgärder mht översvämning kan vara nödvändiga inom redan bebyggda områden. Om inte de angivna områdena utgörs av fastmark behövs en geoteknik stabilitetsbedömning av om det finns eventuella begränsningar för översvämningsåtgärder om dessa t ex utgörs av uppfyllningar etc. Krävs restriktioner ska dessa i så fall säkerställas på ett plantekniskt lämpligt sätt. Vi kan inte ta ställning till gjord bedömning av bergras och blocknedfall då det saknas dokumenterad bergteknisk redovisning t ex foton, karta etc. Även här gäller att kvartersmark där befintlig bebyggelse ingår ska finnas med i bedömningen. Det krävs stabilitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa tillfredställande stabilitet för förbindelsevägen. Vi saknar säkerställande av detta på plankartan. Tryckbankar är föreslagna inom vattenområde vilket kan innebära att tillåtighet för utförande kan krävas. Notera att åtgärderna för tillfredsställande stabilitet kan vara nödvändiga redan för dagens förhållande varför vi avser det ska säkerställas när åtgärderna genomförs och att detta bör ske innan utbyggnader på ön påbörjas. SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. På uppdrag av Åmåls kommun har Sweco Infrastructure AB i Karlstad upprättat kompletterande PM avseende stabilitet och erosion, dat som bifogas. Enligt PM:et bedömer Sweco att totalstabiliteten i planområdet är tillfredsställande. Enligt utförd stabilitetsberäkning erfordras förstärkningsåtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för den nya nivån på förbindelsevägen. Förslagsvis utföres detta med tryckbankar av krossmaterial med utformning enligt bilaga 1 i Swecos PM. Området närmast strandlinjen utgörs huvudsakligen av partier med berg i dagen. Risk för omfattande erosion bedöms inte föreligga. Blivande tryckbankar vid förbindelseväg mellan Nötön och fastlandet ska skyddas mot erosion. Kompletterande geoteknisk undersökning i läget utmed förbindelsevägen bör utföras i detaljprojekteringsskedet för att optimera dimensionering av förstärkningsåtgärd (tryckbankar). Swecos kompletterande PM översändes till SGI för godkännande innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

5 ÅMÅLS KOMMUN 5(18) Åmåls kommun har sammanställt flygfoton över Nötön från 2006 och en landskapsinventering från 1996 som underlag till bedömningen av markbeskaffenheten. Materialet översändes till SGI. Foto- och filmdokumentation över bergspartierna för att bedöma risken för bergras och blocknedfall har inlämnats till Länsstyrelsen meddelas att Länsstyrelsen tagit del av dokumentationen i form av bilder och videoinspelningar om de förhållanden som råder på Nötön med avseende på risken för bergras och blocknedfall. Vidare har Länsstyrelsen besökt platsen vid tidigare tillfällen i planprocessen. Länsstyrelsens bedömning är att risken för bergras och blocknedfall har utretts på ett acceptabelt sätt och att någon ytterligare åtgärd inte är motiverad i detta avseende. Plankartan och planbeskrivning kompletteras med planbestämmelse om förstärkningsåtgärd för förbindelsevägen. 3. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Enligt gällande starkströmsföreskrifter får en luftledning för lågspänning (0,4 kv) vara framdragen över eller invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. Vattenfall har 20 kv-kablar, 0,4kV kablar och 0,4 kv luftledningar. Återgetts fel i samrådsredogörelsen. I övrigt har inte Vattenfall inte något att erinra då hänsyn tagits till tidigare synpunkter. Utdraget ur gällande starkströmsföreskrifter skrivs in i planbeskrivningen under rubriken, El. 4. SKANOVA Skanova har flera teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt ingen erinra. Ev undanflyttningsåtgärder bekostas av exploatörerna eftersom planeringen sker på privatägd mark. 5. TRAFIKVERKET I tidigare samrådsyttrande har Vägverket framfört synpunkter på att planen bör omfatta en beskrivning om hur tillgängligheten för funktionshindrade ska tillgodoses. Vidare påpekade Vägverket att kommunen har ett särskilt ansvar för barns skolvägar och skolskjuts i området. Trafikverket noterar att synpunkterna delvis har beaktats. I planbeskrivningen står det att allmänhetens tillgång till området kartläggs genom planläggning, men i handlingen saknas redogörelse för barns skolvägar. Barn, äldre och funktionshindrade ska vara dimensionerade för trafiksystemet, det skapar goda förutsättningar för samtliga trafikantgrupper. Trafikverket anser att barnens skolvägar

6 ÅMÅLS KOMMUN 6(18) bör redovisas i detaljplaner för nya bostäder. Trafikverket kan hjälpa till och stötta kommunen med att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt, genom bland annat att ge råd om utformning av parkeringsplatser, korsningar, gator mm. Trafikverket ser gärna att planbeskrivningen kompletteras med information om barns skolvägar. Därutöver har Trafikverket inget att erinra i ärendet. Enligt kommunens Skolskjutsreglemente, antaget av kommunfullmäktige , regleras rätten till skolskjuts huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Vårdnadshavaren ansvarar för elevens säkerhet på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. För skolelever på Nötön ligger påstigningsplatsen på fastlandsidan i anslutning till överfarten till ön. Vägföreningen Lövås-Nötön ansvarar för vägnätet på Nötön. Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med ovanstående text under rubriken, Gator och trafik. 9. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19 Vedlagt følger våre synpunkter og motförslag på detaljplanen. Vedlagt følger både kart og foto med våre kommentarer på plasseringen av felles grillplass og felles brygge. I tillegg har vi stilt et spørsmål vedrørende den ene grensen på vår tomt mot friområde, hvor vi håper det kan gjøres en mindre justering. Felles grillplass og felles brygge Vi er positive til at dette er tegnet inn, og tror det vil bli til stor glede for alle som ikke har brygge/tomt ned til vannet. Samtidig vet vi at per idag kommer bade- og solbesøkende som søker og gleder seg over å kunne bade og sole seg usjenert i den vakre naturen man finner på Nötön. Området her er en motsats til de store felles badeplasser hvor man skjelden finner en plass helt for seg selv. Derfor tror vi at området som pr idag benyttes av de besøkende er best egnet til å bli definert som felles grillplass, og for også kunne få en felles brygge. Området vi viser til er naturlig stort og flatt, plass til f.eks å bygge opp en grillplass, plass til bord/benk og ligger svært usjenert til både fra vei og bebyggelse. Det er pr idag to stier som går ned til denne plassen, og terrenget er forholdsvis enkelt å gå gjennom. For å kunne tilpasse adkomsten for handicapede trengs det å lages en gangvei. En adkomst for handicapede er uansett umulig ifht detaljplanens forslag om plassering. I vedlagte foto, kart og skisser har vi forsøkt å vise de allerede oppgåtte stier, området vi mener er best for en felle grillplass og terrenget for tilgang til vannet i vårt motforslag vs slik det er tegnet inn i detaljplanenens forslag. Adkomsten til detaljplanenens forslag til felles grillplass/brygge vil være unaturlig nært vår hytte og vårt hjemmeområde fordi terrenget vil gjøre valget om å gå via vår terrasse/tett inntil vår terrasse som et naturlig valg. Dette, sammen med at grillplassen ikke vil være usjenert siden den ligger tett inntil vår hytte, mener vi også er et argument til å justere plasseringen.. Fortsatt vil adkomsten langs vannet og tilgangen til vannet være like åpent, felles og uhindret for alle. Man kan som idag, gå, bade, fiske og solbade langs vannet på hele området som er tegnet inn som natur, også på området rett nedenfor vår hytte.

7 ÅMÅLS KOMMUN 7(18) Pga vind og bølger vil det være vanskelig å lage fast båtplasser ifm bryggen, når det blåser kraftig mot land er vår erfaring (og de naboene vi har rundt oss) at man ikke kan ha båter liggende her. Men en badebrygge/brygge for å gå inn/ut av båter/være der med båten vil være til glede for alle. Toalett og søppel Er det tenkt at det skal bli toalett og søppelkontainere ifm grillplassen (til bl.a. engangsgriller osv)? Dette finnes på Sandøn og Svegøn hvor det derfor er lite søppel som ligger rundt omkring. Blir det en grillplass hvor det blir satt opp bord/benker og laget bålplass slik at man kan ha bål hele året? Egen tomt/område rundt dagens hytte Vedlagt finner dere også en kopi av kartet som viser tomten med vår hytte. På nordsiden av tomten er det skraverte feltet satt helt inn til dagens bebyggelse. Vi har ønsker om å forlenge hytta vår 4 meter i denne retningen, men noe trukket inn ifht vannet (vi planlegger å trekke tilbygget ca 2 meter tilbake ifht dagens fasade mot sjøen/vannet). Vi vil med andre ord ikke søke om å få bygge noe som er nærmere vannet. Fra plankart ser vi at mange andre hytter har mye smalere skravert område rundt sine hytter. Pga terrenget og den naturlige adkomsten til vannet på denne siden av tomten mener vi dette ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel da vårt forslag kke vil gjøre adkomsten smalere, men kun følge den inntegnede bredden forbi dagens hytte. Tomtegrensen, det skraverte området ber vi derfor om at justerer litt mot denne siden for å gi oss denne muligheten. Her foreslår vi at den nye grillplassen blir. En felles brygge kan settes opp i sammenheng med denne plassen. Type og Adkomsten til vannet via plasseringen av brygge måman se påifht hvor dette lar seg praktisk løse i sammenheng denne siden av tomten kan tydeliggjøres med ved grillplassen. å ta vekk noen mindre trær slik at det er naturlig for alle at her er det tillatt å gå. Her ser man tydelig det flate område som passer for fellesområde/grillplass. Plassen vil være usjenert og det er allerede oppgått sti/adkomst i terrenget.

8 ÅMÅLS KOMMUN 8(18) Motforslag til plassering av felles brygge og felles grillplass. WB1 g Grillpl Vi har tegnet inn slik dagens sti/adkomst til vannet går. Som du ser er dagens adkomst i forholdsvis enkelt terreng med mulighet för tilpassing for handicap/utbedret gangvei. Dette er ikke mulig mht etaljplanens forslag. Dagens stier er markert med linjer. Motforslag brygge og grillplass er tegnet inn. Legg merke til terrengets naturlige flate område ved vannet der vi foreslår felles grillplass. Förutsättningarna avseende vattendjup, grundförhållanden och vindpåverkan har vägts in i placeringen av den gemensamma brygga. Avsikten har inte varit att bryggan och grillplatsen på östra sidan av Nötön utformas med optimal tillgänglighet för funktionshindrade. Däremot ska den nya bryggan på fastlandssidan så långt det är möjligt kunna nyttjas av funktionshindrade. Avsikten har heller inte varit att iordningställa grillplatsen med bänkar och bord utan istället ge intryck av en plats i naturen och utsikten är då en del av upplevelsen. Området mellan arrendetomten och den gemensamma bryggan/grillplatsen ska

9 ÅMÅLS KOMMUN 9(18) nyttjas med ömsesidig respekt. Oavsett om grillplatsen är utmärkt på plankartan eller ej så är det tillåtet för allmänheten att vistas, grilla, sola och bada mm inom Natur-områdena i planen. Platsen längre söderut är oavsett placeringen av bryggan allmänt tillgänglig. Enligt MB kap 7, 13 är syftet med strandskyddet bl a att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområdena. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden får inte uppföras inom område som omfattas av strandskydd. Det är exploatörerna/markägarna som ansvarar för iordningställande av allmän plats inom planområdet. Sophantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19, ytterligare synpunkter inkom Et lite spørsmål, vet det kommer etter fristen for detaljplanen Nøtøn, men tror i grunnen ikke at det har noen betydning for detaljplanen. Foran vår hytte er det oppført en vindmølle (väderkvarn). Den ble av det vi er fortalt oppført da hytta ble bygget i Vindmøllen er et flott arbeide, er en kopi av en vindmølle på Ekenes. Jeg er litt usikker på om tomtegrensen som er tegnet inn rundt vår hytte omfatter vindmøllen, noe vi mener at den skal. Da den ble bygget var det ikke laget noen grenser, og det var jo heller ikke de samme reglene ifht strandlinjene. Har du noen mulighet for å se dette på kartene dere har? Eller kan du gi meg eksakt antall meter fra min hyttevegg til grensen ned mot vannet så kan jeg måle opp selv? Uansett så var vindmøllen en del av det vi kjøpte i 2006, så den bør jo være vår. Evnt justering for å få den med vil være av marginal betydning ifht almen ferdsel ved vannet. Gränsen som ligger i detaljplanen är ingen fastighetsrättslig tomt- eller fastighetsgräns. I detaljplanen är det en användningsgräns som medger att området får användas för bostadsändamål. Naturområdet utmed vattnet bör skäligen ha den bredd som är redovisad i planförslaget för att det inte ska upplevas som privat. Det är därför olämpligt att utöka användningsgränsen. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19,, ytterligare synpunkter inkom Sender deg bilde bare for informasjon, litt lettere å se hva jeg mener når man har et bilde. Fortsatt mener vi at en grense som omfatter også vindmøllen, vil gi like bra tilgang/adgang til vannet som detaljeplanens forslag.

10 ÅMÅLS KOMMUN 10(18) Fant et bilde til som jeg bare måtte sende til deg, her er det tydelig hvordan plasseringen på vindmøllen er ifht hytta. Är vindmøllan placerad utanför användningsgränsen är det lämpligast att arrendatorn med markägarens medgivande flyttar møllan närmare byggnaderna. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden eller att marken upplevs som privat är inte tillåtet inom område som omfattas av strandskydd. 10. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:22 1.Vatten och avlopp En allmän fundering är om man i den övergripande kommunala planeringen har valt den mest ekologiska och ekonomiska lösningen när det gäller vatten och avloppsfrågan. Det känns som om den förslagna lösningen tar hänsyn till miljön genom att utsläppen till sjön minskas vilket är bra men samtidigt känns det som om det borde finnas andra lösningar som t ex markinfiltration och lösningar som innefattar dammar i våtmarksområdet väster om ön skulle kunna fungera väl så bra. Investeringskostnaderna för vatten och avlopp enligt detaljplanen kommer att vara stora och dessutom antar vi att driftskostnaderna kan vara betydande för såväl pumpning som uppvärmning av ledningsnätet under den kalla årstiden. Det skulle vara intressant att få reda på kostnaden för det förslagna systemet. Vissa av de befintliga fastighetsägarna använder bara sin stuga under ett fåtal veckor på sommaren och då kan det vara nödvändigt att redan i detta skede få en uppfattning om hur kostnaderna ser ut för att kunna fatta privatekonomiska beslut. 2. Placering av pumpstation P6 Enligt planförslaget är pumpstation P6 placerad vid korsningen Orgelvägen Pianovägen. Den skall dimensioneras för att ta hand om avlopp från många fastigheter förutom Nötön, vilket tyder på att anläggningen kan bli relativt stor. Vi ser följande motiv till att hitta en bättre placering. Mycket nära vår fastighet, med risk för ljudstörning. Försämrar sikten i korsningen med risk för trafikfara. Ligger i stort sett ovanpå Vattenfalls inkommande el-distributionsledning till ön. Ligger i område med översvämningsrisk och bör kanske placeras något högre. Vi tror att pumpstationen med fördel kan placera ca 100 m in på Pianovägen istället för i korsningen, se nedanstående karta.

11 ÅMÅLS KOMMUN 11(18) 3. Översvämningsrisk Vi ser i planen att vägen utanför vår fastighet Knyttkärr 1:22 har planbestämmelsen m2, vilket medför att nivån kan höjas till nivån m. Likaså ser vi att nivån för nybyggnation är satt till m. Stora delar av vår tomt ligger på nivån m. För att underlätta för en eventuell nybyggnation önskar vi att den del av vår tomt som ligger mellan vägen och fram till och med minst 3 meter norr om huset får planbestämmelsen m2. Detta skulle innebära att vi på denna yta har rätt att om vi så önskar höja marknivå till 46.0 m. I samband med översvämningen 2001 blev bland annat uthuset norr om vår huvudbyggnad svårt vattenskadat. Efteråt lämnade vi in och fick godkänt på en bygganmälan, angående återställande, utbyggnad till 10m2 och höjning av detta uthus till en nivå på drygt 46.0 m. Av olika skäl genomförde vi aldrig denna åtgärd. Huset står nu inom prickat område. Vi vill att gränsen för det prickade området flyttas så att vi får möjlighet att återställa och höja uthuset till en nivå där det inte lika lätt kan skadas av översvämning igen. 4. Vattenområde för befintliga bryggor, WB2 I planen anges ett vattenområde WB2 för befintliga bryggor. Vi anser att detaljplanen här bör göras mer flexibel så att även en fastighetsägares framtida behov inom rimliga gränser kan tillgodoses utan att göra om hela planen. En sådan förändring kan t ex vara att en fastighetsägare skaffar en båt eller avyttrar fastigheten till någon med andra behov. Vi kan också se att samtliga befintliga bryggor ej är medtagna. Detta gäller även andra fastighetsägare, speciellt de som är äldre. Det borde vara rimligt att de fastighetsägare som

12 ÅMÅLS KOMMUN 12(18) i dagsläget inte har en brygga kan få ha det vid t.ex ett ägarbyte även om de i detta planarbete inte haft förmåga att ta tillvara sina rättigheter genom att lämna in sina synpunkter. Vi kan exemplifiera detta med en bild från vår fastighet. 5. Placering av gemensamhetsbrygga WB1

13 ÅMÅLS KOMMUN 13(18) Vi vill anföra följande skäl till att detta område tas bort ur planen eller flyttas till en mer lämpad plats. WB1 ligger i det område som vi behöver passera igenom för att nå öppet vatten (se bifogad karta). Ett grund gör att man vid lågvatten måste passera igenom bryggområdet. Bryggans läge med tillhörande båttrafik skulle försvåra möjligheten att bada säkert från vår fastighet. Det område som vi använder för bad är längst ut på udden mot grundet. Övrigt vatten som kan nås från vår tomt är mindre lämpligt för bad då det normalt är för grunt eller med väldigt dyig botten där man lätt kan fastna. Om det blir båttrafik vill vi att den delen som vi använder för bad märks ut med bojar som hindrar båttrafik. Vi har idag en fantastisk utsikt från vårt hus och tomt över Vänern och Trollholmarna. Det fridfulla läget tillsammans med utsikten var avgörande för att vi bestämde oss för att köpa fastigheten Vi ser dock bara Vänern i en smal vinkel från vårt hus. Bryggområdet ligger precis i denna vinkel och skulle väsentligt förändra utsikten från vår fastighet. Bryggområdet ligger bara 20m från den udde som vi använder för bad och solbad och skulle väsentligt förändra insynen mot vår fastighet från sjösidan. Med placering enligt plan behöver betydande mängder vass röjas. WB1 ligger i ett område som är rikt på småfisk, fiskgjuse som jagar sommartid nästan dagligen i viken och sjöfågel häckar i vassen.

14 ÅMÅLS KOMMUN 14(18) En fråga angående beteckningen WB3. Är det tänkt att muddring är tillåten inom detta område? Kommer det att tillåtas att berg under vatten sprängs bort inom WB1 och WB3 för att förändra vattendjupet? Vi tror att nedanstående placering av en gemensamhetsbrygga skulle kunna vara mer lämplig. Här finns mer plats. viss vassklippning kan behövas utföras i nära anslutning till bryggan. De fastigheter som ligger i närheten klipper redan vass i viken för att komma in med båt vilket tydligt framgår av satellitbilden. kompletteras bryggan med en stig/gångväg över ön så kommer man enkelt kunna promenera till bryggan från de nya tomterna.

15 ÅMÅLS KOMMUN 15(18) Teknik- och fritidsförvaltningen har anlitat Sweco för utredningen om vatten- och avloppslösningen med utgångspunkt från att kompetens finns. Som redovisats i utställningshandlingen finns ett Eu-direktiv för skydd av vårt vatten och riksdagens miljömål och skyddsbestämmelser för allmänna enskilda ytvattentäkter. Enligt skyddsföreskrifterna får avloppsvatten som kan förorena yt- och grundvatten inte släppas ut. Resultatet från miljökontorets inventering 2010 visar att en del av avloppsanläggningarna på Nötön inte uppfyller kraven för rening. Målet är att alla anläggningar skall vara godkända senast Vänern är recipient för avloppsvattnet från Nötön och uppnår såväl god ekologisk status som god kemisk status. Vassutbredningen i viken på västra sidan av Nötön tyder dock på en viss belastning av näringsämnen och då framförallt fosfor. Det är därför viktigt att planen medför att den totala belastningen avseende näringsämnen från det aktuella området minskar i förhållande till dagens situation. Kommunen anser att lämpligast är en anslutning av Nötöns fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I yttrandet framförs vidare synpunkter om andra lösningar t ex markinfiltration som Sweco kommenterar enligt följande: Att anlägga en markinfiltration för så många fastigheter tar mycket stor plats och reningseffekten mattas av med tiden och påverkas negativet av t ex regn och varierande belastning (fritidsbostäder). Investeringskostnaderna blir naturligtvis relativt

16 ÅMÅLS KOMMUN 16(18) stora vilken lösning man än väljer, men är samtidigt en förutsättning för detaljplanen. Fastighetsägarna drabbas inte mer ekonomisk än den anläggningsavgift som kommunen tar ut i sin taxa oavsett metodval. I den va-utredning som Sweco gjort för Nötön föreslås att en pumpstation placeras vid korsningen Pianovägen-Orgelvägen. I normalfallet ska anläggningen inte förorsaka olägenhet betr lukt och buller. Sweco har på uppdrag av kommunen gjort en bedömning av synpunkten att placera pumpstationen P6 längre från korsningen Orgelvägen-Pianovägen än i planförslaget. I yttrande daterat skriver Sweco följande: I detta planskede reserveras mark för Va-anläggningarna. Pumpstationens exakta placering avgörs vid en detaljprojektering. Vid det tillfället kontrolleras även faktorer som buller, lukt, översvämningsrisker och konflikter med andra ledningar. En pumpstation placeras heller inte medvetet trafikfarligt. Att flytta pumpstationen i enlighet med synpunkterna ca 100 m in på Pianovägen får troligen den konsekvensen att flera fastigheter inte kan anslutas med självfall utan får villapumpstationer inom fastigheten för att kunna nå självfallsledning mot P6. För att lösa avloppet med självfall om P6 flyttas och villapumpstationer inte installeras måste ändå en pumpstation anläggas på de ursprungliga platsen för P6. Uppfyllnad inom befintlig tomt beviljas genom marklov efter särskilt prövning av förutsättningarna för avrinning, markbeskaffenhet och stabilitet. Om uppdraget att upprätta en detaljplan getts före 1 juli 2009 är det Länsstyrelsen som upphäver strandskyddet eller lämnar dispens. Har uppdraget getts efter den nya strandskyddslagens ikraftträdande 1 juli 2009 är det istället kommunen som genom planbestämmelse i detaljplanen upphäver skyddet eller ger dispens. Länsstyrelsen upphäver således strandskyddet på Nötön. På grundkarta, daterad , som ligger till grund för utställningshandlingen, är de befintliga bryggorna redovisade och en fotodokumentation finns som ytterligare underlag. Dokumentationen visar att det finns en befintlig brygga på norra sidan av fastigheten Knyttkärr 1:22 som överensstämmer med läget i utställningshandlingen. Att redovisa fyra vattenområden för bryggor på en och samma fastighet är inte förenligt med strandskyddets syften. I planförslaget redovisas två områden med beteckningen, WB 1 g, som medger båtbrygga för gemensamt nyttjande i första hand för de nya fastigheterna på Nötön. Planförslaget medger 17 nya fastigheter som inte har möjlighet till egen brygga. Rätt till båtplats ges genom en lantmäteriförrättning. En brygga för ca 10 mindre båtar kan knappast jämföras med en småbåtshamn. De två gemensamma bryggorna placeras inom det angivna användningsområdet där det bedöms lämpligast. Avsikten är inte att bryggan ska uppta hela WB 1 - området. AnvändningsområdetWB 1 kan jämföras med område för bostadsändamål där byggnaden naturligtvis inte kan uppta hela tomten. Inom WB 1 och WB 3 får som redovisats i utställningshandlingen vassröjning ske. 11. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:14 Angående bryggområde vid fastigheten Knyttkärr 2:14.

17 ÅMÅLS KOMMUN 17(18) På plankartan finns inget bryggområde vid stranden för fastigheten Knyttkärr 2:14. För närvarande har vi en gjuten kaj/brygga som byggdes på 50-talet. Vi vill ha området inritat som brygga i plankartan och vi vill även att den kan ersättas med en annan konstruktion t.ex en flytbrygga om behovet av båtplats förändras. Planförslaget kompletteras med ett WB2-område. 12. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:28 Med hänsyn till konflikt mellan hemfridzon och allemansrätt enligt samrådsredogörelse dat pkt 14, och 18 önskas förslag till mindre ändring av detaljplanens utförande innan antagning med avseende på angiven gemensamhetsbrygga och grillplats öster om arrendet Knyttkärr 1:19. För ökad tillgänglighet för allmänheten och minskad inskränkning av hemfridzon (-"vill ej vara närgången och kännas störande för de boende") önskas föreslagen allmän grillplats samt gemensam brygga förläggas ca 30-50m söderut från föreslaget läge. Där kan man med enkla medel skapa tillgänglighet genom ev. en försiktigt röjd och markerad stig via angivet naturområde, ge förutsättningar för en mycket fin och naturlig grill- /badplats med placering på udden enl bifogat fotografi. För anläggande av brygga och tillgänglighet till denna med avseende på fritt djup och väderskydd för båtar, är denna plats likvärdig med föreskriven placering i utställningshandlingen och bör inte utgöra hinder för mindre förändring. Bryggan bör med fördel inte ligga direkt på udden men väl i närhet/anslutning till denna. Placeringen sker enligt utställningshandlingen.

18 ÅMÅLS KOMMUN 18(18) 13. Kommuninnevånare Sjösättningsramp saknas i området NATUR Bjäkebol 1:14 (norr om 1:42). Flytta området för den gemensamma bryggan till viken vid Knyttkärr 2:27. Planförslaget avses inte revideras. 14. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:33 Fastigheten saknar idag vatten och avlopp. Med den nyttjandegrad som gäller idag så vill inte ägaren bli tvångsansluten till framtida kommunal vatten och avlopp. Ägaren är även allmänt frågande till om redovisad va-lösning verkligen blir frostfri. Inom verksamhetsområdet har kommunen gjort bedömningen att samtliga fastigheter har behov av en kommunal va-anläggning. Om en fastighetsägare inte vill ansluta sig måste denne ansöka om det hos kommunens miljöenhet. Va-lösningar med grund förläggning av ledningarna är idag en väl utvecklad teknik och möter inga hinder vad gäller frysrisker. 15. Fastighetsägare, inkom , frågor Om man har sommarstuga innan Nötön, kommer vi då att kunna ansluta till en ev kommunal vattenledning? Och finns det någon beräkning på kostnad för detta. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för samtliga fastigheter. SAMMANFATTNING * Innan antagande sker revideras plankartan och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till möh i RH 00. * Geotekniska förutsättningar kompletteras. * Planbeskrivningen kompletteras under rubriken El. * Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med text ang skolväg under rubriken, Gator och trafik. * Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. * Läge för pumpstation kompletteras. * Planförslaget kompletteras med ytterligare WB 2 -områden. FÖRSLAG TILL BESLUT Plan- infrastruktur och näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner utställningsutlåtandet dat , rev och att antagandehandlingen reviderats enligt utställningsutlåtandet samt överlämna handlingen till kommunfullmäktige för antagande. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten Laila Nilsson, planingenjör

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08 Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten. Olle Andersson,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med Detaljplan för Del av Strömstad 4:16 m fl (Hålkedalskilens småbåtshamn) Strömstads Kommun SÄRSKILT UTLÅTANDE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2008-05-22 164. att genomföra ett

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med Detaljplan för Del av Bastekärr 1:18 m fl Vättlands verksamhetsområde Strömstads Kommun UTLÅTANDE HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-06-18 150. att genomföra en utställning.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden.

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden. Granskningsutlåtande 2015-04-08 P 2014/000004 Byggnadsnämnd GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Klockaren 1 och 2, Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Rubricerat planförslag har enligt 5 kap

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06

Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06 Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06 Syftet med den nya planen är att bevara och utveckla fastigheten så att dess ursprungliga karaktär

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Förslag till ny detaljplan för del av Hamnholmen (Ytterbyn 86:1 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län

Förslag till ny detaljplan för del av Hamnholmen (Ytterbyn 86:1 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län 1 Förslag till ny detaljplan för del av Hamnholmen (Ytterbyn 86:1 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslagets syfte Planområdet är beläget på Hamnholmen som är en halvö med förbindelse

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län 1 Dnr 0499/08 Samrådshandling 2014-11-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2011SBN1437 1 (6) Samhällsbyggnadsnämnden PLANBESKRIVNING GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110 i Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 19 januari 2012 Reviderad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Falevi 5:1, Falköping stad, Falköpings kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Falevi 5:1, Falköping stad, Falköpings kommun Datum 2014-10-22 Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Falevi 5:1, Falköping stad, Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Rubricerat planförslag har enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen

Läs mer

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

Nedanstående yttranden återges i sin helhet om ej annat anges. SYNPUNKTER GRANSKNING 30 JANUARI 13 FEBRUARI 2015

Nedanstående yttranden återges i sin helhet om ej annat anges. SYNPUNKTER GRANSKNING 30 JANUARI 13 FEBRUARI 2015 Antagandehandling Februari 2015 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Solsten 1:114 m.fl. KONSTRUKTIONSVÄGEN, i Mölnlycke, Härryda kommun Särskilt utlåtande Förslag till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Detaljplan för Björnhovda 3:15

Detaljplan för Björnhovda 3:15 Samrådsredogörelse 1(5) Emelie Bertholdson, 0485-478 46 emelie.bertholdson@morbylanga.se Detaljplan för Björnhovda 3:15 Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd Rubricerade detaljplan handläggs enligt

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 64:1 M FL VID VASSARATRÄSKET INOM GÄLLIVARE KOMMUN, AKT 25-P82/20 Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

OMHOLMEN 1:1 m fl. Smögen GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av Miljö och Byggnämnden Sotenäs kommun, 2010-10-21, 177 Laga kraft, 2010-11-18

OMHOLMEN 1:1 m fl. Smögen GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av Miljö och Byggnämnden Sotenäs kommun, 2010-10-21, 177 Laga kraft, 2010-11-18 Antagen av Miljö och Byggnämnden, 2010-10-21, 177 Laga kraft, 2010-11-18 Detaljplan för OMHOLMEN 1:1 m fl. Smögen Avloppsreningsverk Dnr 2010-000183 Daterad 2010-08-04.. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077.

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077. SAMRÅDSFÖRSLAG 2011-09-01, rev. 2011-12-12 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077.214 Ks

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län -normalt planförfarande

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län -normalt planförfarande UTLÅTANDE 2010-12-20 1(1) DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län -normalt planförfarande UTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING Datum 2016-04-12 Dnr 2013/348 Detaljplan för Skönabäck 1:424 Hällevik, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer