Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02"

Transkript

1 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , rev Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten. Olle Andersson, enhetschef. Laila Nilsson, planingenjör

2 ÅMÅLS KOMMUN 2(18) Detaljplan för Nötön, Åmål HUR UTSTÄLLNINGEN HAR SKETT Utställning av planförslaget har skett under tiden 15 oktober 12 november Handlingarna har sänts till remissinstanser enligt sändlista och berörda inom planområdet enligt fastighetsförteckning. Kungörelse har skett i Provinstidningen och Nya Wermlandstidningen den 13 oktober Utställningshandlingarna har varit tillgängliga på Kulturhuset, Norrtulls förvaltningsbyggnad samt på kommunens hemsida. Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag, 2010:900 som ersatte lag 1987:10. Enligt den nya plan- och bygglagen ersätts utställningsskedet med ett skriftligt granskningsskede. Enligt övergångsbestämmelser ska en detaljplan, för vilken uppdraget getts före 2 maj 2011, slutföras enligt den gamla PBL 1987:10. Av den anledningen har ett utställningsutlåtande upprättats för rubricerad plan. Inkomna yttranden: 1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, inkom , synpunkter 2. Statens geotekniska institut, inkom , synpunkter 3. Vattenfall Eldistribution AB, inkom Skanova inkom , synpunkter 5. Trafikverket, inkom Barn och utbildningsnämnden, inkom , ingen erinran 7. Bygg- och miljönämnden, inkom , ingen erinran 8. Sveriges Fastighetsägare, inkom , ingen erinran 9. Fastighetsägare, inkom , , Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Fastighetsägare, inkom Kommuninnevånare, , muntliga synpunkter 14. Fastighetsägare, , muntliga synpunkter 15. Fastighetsägare, inkom , frågor, svar lämnat Fastighetsägare, meddelande om ägarbyte 17. Fastighetsägare, ingen erinran Nedan redovisas inkomna yttranden och kommunens kommentarer. 1. LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas, under förutsättning att frågan om översvämningsrisken för förbindelsevägen kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Motivet för länsstyrelsens bedömning är att riksintresse enligt Miljöbalken inte påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormerna enligt Miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken, upphävs i strid med gällande bestämmelser.

3 ÅMÅLS KOMMUN 3(18) Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till de boendes och övriga hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion behöver dock klarläggas ytterligare innan antagande av planen. De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats. Det kan dock därutöver påpekas, att den valda höjdnivån för förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet på m.ö.h inte har motiverats på ett tydligt sätt. Länsstyrelsen bedömer att m inte är en tillräcklig höjd med tanke på att ön riskerar att bli isolerad vid extrema vattenstånd i Vänern. Planen behöver säkerställa att vägen höjs till minst + 46,5 m innan bygglov beviljas för de nya byggrätterna som medges i planen. De geotekniska förutsättningarna för angiven nivå på vägen behöver också vara klarlagda. Länsstyrelsen bedömer att angivna bestämmelser för redan befintliga hus har beaktat översvämningsrisken så långt det är rimligt och tydliggjort ansvarsfrågan för skydd av befintliga byggnader. När det gäller anpassning av planen till strandskyddets syften anser Länsstyrelsen att den nu har fått en sådan utformning att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Kommunen behöver inkomma med en hemställan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd. Detta bör göras innan ett antagande av planen sker. Det är positivt att länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planläggningen inte skadar riksintressena och att miljökvalitetsnormerna inte har överskridits. Innan antagande revideras plankarta och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till i RH 00 och de geotekniska förutsättningarna klarläggs ytterligare. Länsstyrelsen bedömer vidare att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmarken. Efter att ansökan om upphävande av strandskyddet inlämnats har Länsstyrelsen fattat beslut med stöd av 7 kap 15 andra stycket i Miljöbalken, att kvartersmarken för bostadsändamål inte längre ska omfattas av strandskydd. Villkoret är att antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. 2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Jordlagerföljden beskrivs mycket generellt som huvudsakligen områden med fastmark och myrmarksliknande partier men att vid förbindelsevägen finns lös lera. Det synes som att det är fastmark på stora delar av området men SGI har utifrån den grova redovisningen svårt att bedöma om det kan förekomma områden med finjord inom t ex lågt liggande kvartersmark eller vägar markerade på plankartan. Detta gäller även för befintlig bebyggelse då dessa ingår i planen. Vi önskar en tydligare redovisning t ex genom kartunderlag som visar fastmarksgräns etc. Den geotekniska undersökningen omfattar endast en undersökningspunkt utförd vid förbindelsevägen mellan Nötön och fastlandet. Stabiliteten för vägen är inte tillfredställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga och ett förslag med tryckbank har redovisats. I PM:et hänvisas till krav enligt Skredkommissions rapporten 3:95 för F c >1,5-1,7. Idag gäller att IEG rapport 4:2010 (totalsäkerhetsmetod) eller IEG 6:2008 rev B (partialsäkerhetsmetod) ska användas. För totalsäkerhetsmetod rekommenderas för detaljplaneläggning och detaljerad

4 ÅMÅLS KOMMUN 4(18) utredningsnivå, en säkerhetsfaktor för en odränerad analys. F c,> 1,5-1,7 och i kombinerad analys, F komb i>1,4-1,5. Observera att båda typer av analyser ska redovisas vilket saknas i det geotekniska PM:et. I det angivna spannet ska vald säkerhetsfaktor väljas utifrån de ogynnsamma/gynnsamma förutsättningar som gäller för aktuell utredning. Vi anser inte att man med hänsyn till den begränsade undersökningen mm ska ligga i det nedre intervallet av spannet vilket redovisad förstärkningsåtgärd gör. Detaljplanen omfattar hela Nötön, dvs även befintlig bebyggelse. Vi anser att det ska vara klarlagt markens lämplighet med hänsyn till skred, ras och erosion för hela detaljplanen. I det geotekniska PM:et omnämns för erosion enbart planerad bebyggelse och att denna inte ligger vid strandlinje. Enligt plankarta finns kvartersmark vid strandlinje. Det är oklart om ställningstagandet avseende totalstabilitet även gäller redan bebyggda delar som till viss del synes ligga inom lägre delar. Vi kan inte utifrån redovisat material se om det är fastmark inom alla områden. I planen anges att åtgärder mht översvämning kan vara nödvändiga inom redan bebyggda områden. Om inte de angivna områdena utgörs av fastmark behövs en geoteknik stabilitetsbedömning av om det finns eventuella begränsningar för översvämningsåtgärder om dessa t ex utgörs av uppfyllningar etc. Krävs restriktioner ska dessa i så fall säkerställas på ett plantekniskt lämpligt sätt. Vi kan inte ta ställning till gjord bedömning av bergras och blocknedfall då det saknas dokumenterad bergteknisk redovisning t ex foton, karta etc. Även här gäller att kvartersmark där befintlig bebyggelse ingår ska finnas med i bedömningen. Det krävs stabilitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa tillfredställande stabilitet för förbindelsevägen. Vi saknar säkerställande av detta på plankartan. Tryckbankar är föreslagna inom vattenområde vilket kan innebära att tillåtighet för utförande kan krävas. Notera att åtgärderna för tillfredsställande stabilitet kan vara nödvändiga redan för dagens förhållande varför vi avser det ska säkerställas när åtgärderna genomförs och att detta bör ske innan utbyggnader på ön påbörjas. SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. På uppdrag av Åmåls kommun har Sweco Infrastructure AB i Karlstad upprättat kompletterande PM avseende stabilitet och erosion, dat som bifogas. Enligt PM:et bedömer Sweco att totalstabiliteten i planområdet är tillfredsställande. Enligt utförd stabilitetsberäkning erfordras förstärkningsåtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för den nya nivån på förbindelsevägen. Förslagsvis utföres detta med tryckbankar av krossmaterial med utformning enligt bilaga 1 i Swecos PM. Området närmast strandlinjen utgörs huvudsakligen av partier med berg i dagen. Risk för omfattande erosion bedöms inte föreligga. Blivande tryckbankar vid förbindelseväg mellan Nötön och fastlandet ska skyddas mot erosion. Kompletterande geoteknisk undersökning i läget utmed förbindelsevägen bör utföras i detaljprojekteringsskedet för att optimera dimensionering av förstärkningsåtgärd (tryckbankar). Swecos kompletterande PM översändes till SGI för godkännande innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

5 ÅMÅLS KOMMUN 5(18) Åmåls kommun har sammanställt flygfoton över Nötön från 2006 och en landskapsinventering från 1996 som underlag till bedömningen av markbeskaffenheten. Materialet översändes till SGI. Foto- och filmdokumentation över bergspartierna för att bedöma risken för bergras och blocknedfall har inlämnats till Länsstyrelsen meddelas att Länsstyrelsen tagit del av dokumentationen i form av bilder och videoinspelningar om de förhållanden som råder på Nötön med avseende på risken för bergras och blocknedfall. Vidare har Länsstyrelsen besökt platsen vid tidigare tillfällen i planprocessen. Länsstyrelsens bedömning är att risken för bergras och blocknedfall har utretts på ett acceptabelt sätt och att någon ytterligare åtgärd inte är motiverad i detta avseende. Plankartan och planbeskrivning kompletteras med planbestämmelse om förstärkningsåtgärd för förbindelsevägen. 3. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Enligt gällande starkströmsföreskrifter får en luftledning för lågspänning (0,4 kv) vara framdragen över eller invid en byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. Vattenfall har 20 kv-kablar, 0,4kV kablar och 0,4 kv luftledningar. Återgetts fel i samrådsredogörelsen. I övrigt har inte Vattenfall inte något att erinra då hänsyn tagits till tidigare synpunkter. Utdraget ur gällande starkströmsföreskrifter skrivs in i planbeskrivningen under rubriken, El. 4. SKANOVA Skanova har flera teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt ingen erinra. Ev undanflyttningsåtgärder bekostas av exploatörerna eftersom planeringen sker på privatägd mark. 5. TRAFIKVERKET I tidigare samrådsyttrande har Vägverket framfört synpunkter på att planen bör omfatta en beskrivning om hur tillgängligheten för funktionshindrade ska tillgodoses. Vidare påpekade Vägverket att kommunen har ett särskilt ansvar för barns skolvägar och skolskjuts i området. Trafikverket noterar att synpunkterna delvis har beaktats. I planbeskrivningen står det att allmänhetens tillgång till området kartläggs genom planläggning, men i handlingen saknas redogörelse för barns skolvägar. Barn, äldre och funktionshindrade ska vara dimensionerade för trafiksystemet, det skapar goda förutsättningar för samtliga trafikantgrupper. Trafikverket anser att barnens skolvägar

6 ÅMÅLS KOMMUN 6(18) bör redovisas i detaljplaner för nya bostäder. Trafikverket kan hjälpa till och stötta kommunen med att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt, genom bland annat att ge råd om utformning av parkeringsplatser, korsningar, gator mm. Trafikverket ser gärna att planbeskrivningen kompletteras med information om barns skolvägar. Därutöver har Trafikverket inget att erinra i ärendet. Enligt kommunens Skolskjutsreglemente, antaget av kommunfullmäktige , regleras rätten till skolskjuts huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Vårdnadshavaren ansvarar för elevens säkerhet på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. För skolelever på Nötön ligger påstigningsplatsen på fastlandsidan i anslutning till överfarten till ön. Vägföreningen Lövås-Nötön ansvarar för vägnätet på Nötön. Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med ovanstående text under rubriken, Gator och trafik. 9. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19 Vedlagt følger våre synpunkter og motförslag på detaljplanen. Vedlagt følger både kart og foto med våre kommentarer på plasseringen av felles grillplass og felles brygge. I tillegg har vi stilt et spørsmål vedrørende den ene grensen på vår tomt mot friområde, hvor vi håper det kan gjøres en mindre justering. Felles grillplass og felles brygge Vi er positive til at dette er tegnet inn, og tror det vil bli til stor glede for alle som ikke har brygge/tomt ned til vannet. Samtidig vet vi at per idag kommer bade- og solbesøkende som søker og gleder seg over å kunne bade og sole seg usjenert i den vakre naturen man finner på Nötön. Området her er en motsats til de store felles badeplasser hvor man skjelden finner en plass helt for seg selv. Derfor tror vi at området som pr idag benyttes av de besøkende er best egnet til å bli definert som felles grillplass, og for også kunne få en felles brygge. Området vi viser til er naturlig stort og flatt, plass til f.eks å bygge opp en grillplass, plass til bord/benk og ligger svært usjenert til både fra vei og bebyggelse. Det er pr idag to stier som går ned til denne plassen, og terrenget er forholdsvis enkelt å gå gjennom. For å kunne tilpasse adkomsten for handicapede trengs det å lages en gangvei. En adkomst for handicapede er uansett umulig ifht detaljplanens forslag om plassering. I vedlagte foto, kart og skisser har vi forsøkt å vise de allerede oppgåtte stier, området vi mener er best for en felle grillplass og terrenget for tilgang til vannet i vårt motforslag vs slik det er tegnet inn i detaljplanenens forslag. Adkomsten til detaljplanenens forslag til felles grillplass/brygge vil være unaturlig nært vår hytte og vårt hjemmeområde fordi terrenget vil gjøre valget om å gå via vår terrasse/tett inntil vår terrasse som et naturlig valg. Dette, sammen med at grillplassen ikke vil være usjenert siden den ligger tett inntil vår hytte, mener vi også er et argument til å justere plasseringen.. Fortsatt vil adkomsten langs vannet og tilgangen til vannet være like åpent, felles og uhindret for alle. Man kan som idag, gå, bade, fiske og solbade langs vannet på hele området som er tegnet inn som natur, også på området rett nedenfor vår hytte.

7 ÅMÅLS KOMMUN 7(18) Pga vind og bølger vil det være vanskelig å lage fast båtplasser ifm bryggen, når det blåser kraftig mot land er vår erfaring (og de naboene vi har rundt oss) at man ikke kan ha båter liggende her. Men en badebrygge/brygge for å gå inn/ut av båter/være der med båten vil være til glede for alle. Toalett og søppel Er det tenkt at det skal bli toalett og søppelkontainere ifm grillplassen (til bl.a. engangsgriller osv)? Dette finnes på Sandøn og Svegøn hvor det derfor er lite søppel som ligger rundt omkring. Blir det en grillplass hvor det blir satt opp bord/benker og laget bålplass slik at man kan ha bål hele året? Egen tomt/område rundt dagens hytte Vedlagt finner dere også en kopi av kartet som viser tomten med vår hytte. På nordsiden av tomten er det skraverte feltet satt helt inn til dagens bebyggelse. Vi har ønsker om å forlenge hytta vår 4 meter i denne retningen, men noe trukket inn ifht vannet (vi planlegger å trekke tilbygget ca 2 meter tilbake ifht dagens fasade mot sjøen/vannet). Vi vil med andre ord ikke søke om å få bygge noe som er nærmere vannet. Fra plankart ser vi at mange andre hytter har mye smalere skravert område rundt sine hytter. Pga terrenget og den naturlige adkomsten til vannet på denne siden av tomten mener vi dette ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel da vårt forslag kke vil gjøre adkomsten smalere, men kun følge den inntegnede bredden forbi dagens hytte. Tomtegrensen, det skraverte området ber vi derfor om at justerer litt mot denne siden for å gi oss denne muligheten. Her foreslår vi at den nye grillplassen blir. En felles brygge kan settes opp i sammenheng med denne plassen. Type og Adkomsten til vannet via plasseringen av brygge måman se påifht hvor dette lar seg praktisk løse i sammenheng denne siden av tomten kan tydeliggjøres med ved grillplassen. å ta vekk noen mindre trær slik at det er naturlig for alle at her er det tillatt å gå. Her ser man tydelig det flate område som passer for fellesområde/grillplass. Plassen vil være usjenert og det er allerede oppgått sti/adkomst i terrenget.

8 ÅMÅLS KOMMUN 8(18) Motforslag til plassering av felles brygge og felles grillplass. WB1 g Grillpl Vi har tegnet inn slik dagens sti/adkomst til vannet går. Som du ser er dagens adkomst i forholdsvis enkelt terreng med mulighet för tilpassing for handicap/utbedret gangvei. Dette er ikke mulig mht etaljplanens forslag. Dagens stier er markert med linjer. Motforslag brygge og grillplass er tegnet inn. Legg merke til terrengets naturlige flate område ved vannet der vi foreslår felles grillplass. Förutsättningarna avseende vattendjup, grundförhållanden och vindpåverkan har vägts in i placeringen av den gemensamma brygga. Avsikten har inte varit att bryggan och grillplatsen på östra sidan av Nötön utformas med optimal tillgänglighet för funktionshindrade. Däremot ska den nya bryggan på fastlandssidan så långt det är möjligt kunna nyttjas av funktionshindrade. Avsikten har heller inte varit att iordningställa grillplatsen med bänkar och bord utan istället ge intryck av en plats i naturen och utsikten är då en del av upplevelsen. Området mellan arrendetomten och den gemensamma bryggan/grillplatsen ska

9 ÅMÅLS KOMMUN 9(18) nyttjas med ömsesidig respekt. Oavsett om grillplatsen är utmärkt på plankartan eller ej så är det tillåtet för allmänheten att vistas, grilla, sola och bada mm inom Natur-områdena i planen. Platsen längre söderut är oavsett placeringen av bryggan allmänt tillgänglig. Enligt MB kap 7, 13 är syftet med strandskyddet bl a att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområdena. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden får inte uppföras inom område som omfattas av strandskydd. Det är exploatörerna/markägarna som ansvarar för iordningställande av allmän plats inom planområdet. Sophantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19, ytterligare synpunkter inkom Et lite spørsmål, vet det kommer etter fristen for detaljplanen Nøtøn, men tror i grunnen ikke at det har noen betydning for detaljplanen. Foran vår hytte er det oppført en vindmølle (väderkvarn). Den ble av det vi er fortalt oppført da hytta ble bygget i Vindmøllen er et flott arbeide, er en kopi av en vindmølle på Ekenes. Jeg er litt usikker på om tomtegrensen som er tegnet inn rundt vår hytte omfatter vindmøllen, noe vi mener at den skal. Da den ble bygget var det ikke laget noen grenser, og det var jo heller ikke de samme reglene ifht strandlinjene. Har du noen mulighet for å se dette på kartene dere har? Eller kan du gi meg eksakt antall meter fra min hyttevegg til grensen ned mot vannet så kan jeg måle opp selv? Uansett så var vindmøllen en del av det vi kjøpte i 2006, så den bør jo være vår. Evnt justering for å få den med vil være av marginal betydning ifht almen ferdsel ved vannet. Gränsen som ligger i detaljplanen är ingen fastighetsrättslig tomt- eller fastighetsgräns. I detaljplanen är det en användningsgräns som medger att området får användas för bostadsändamål. Naturområdet utmed vattnet bör skäligen ha den bredd som är redovisad i planförslaget för att det inte ska upplevas som privat. Det är därför olämpligt att utöka användningsgränsen. Fastighetsägare, arrendetomt å Knyttkärr 1:19,, ytterligare synpunkter inkom Sender deg bilde bare for informasjon, litt lettere å se hva jeg mener når man har et bilde. Fortsatt mener vi at en grense som omfatter også vindmøllen, vil gi like bra tilgang/adgang til vannet som detaljeplanens forslag.

10 ÅMÅLS KOMMUN 10(18) Fant et bilde til som jeg bare måtte sende til deg, her er det tydelig hvordan plasseringen på vindmøllen er ifht hytta. Är vindmøllan placerad utanför användningsgränsen är det lämpligast att arrendatorn med markägarens medgivande flyttar møllan närmare byggnaderna. Anordningar som avhåller allmänheten från att nå stranden eller att marken upplevs som privat är inte tillåtet inom område som omfattas av strandskydd. 10. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:22 1.Vatten och avlopp En allmän fundering är om man i den övergripande kommunala planeringen har valt den mest ekologiska och ekonomiska lösningen när det gäller vatten och avloppsfrågan. Det känns som om den förslagna lösningen tar hänsyn till miljön genom att utsläppen till sjön minskas vilket är bra men samtidigt känns det som om det borde finnas andra lösningar som t ex markinfiltration och lösningar som innefattar dammar i våtmarksområdet väster om ön skulle kunna fungera väl så bra. Investeringskostnaderna för vatten och avlopp enligt detaljplanen kommer att vara stora och dessutom antar vi att driftskostnaderna kan vara betydande för såväl pumpning som uppvärmning av ledningsnätet under den kalla årstiden. Det skulle vara intressant att få reda på kostnaden för det förslagna systemet. Vissa av de befintliga fastighetsägarna använder bara sin stuga under ett fåtal veckor på sommaren och då kan det vara nödvändigt att redan i detta skede få en uppfattning om hur kostnaderna ser ut för att kunna fatta privatekonomiska beslut. 2. Placering av pumpstation P6 Enligt planförslaget är pumpstation P6 placerad vid korsningen Orgelvägen Pianovägen. Den skall dimensioneras för att ta hand om avlopp från många fastigheter förutom Nötön, vilket tyder på att anläggningen kan bli relativt stor. Vi ser följande motiv till att hitta en bättre placering. Mycket nära vår fastighet, med risk för ljudstörning. Försämrar sikten i korsningen med risk för trafikfara. Ligger i stort sett ovanpå Vattenfalls inkommande el-distributionsledning till ön. Ligger i område med översvämningsrisk och bör kanske placeras något högre. Vi tror att pumpstationen med fördel kan placera ca 100 m in på Pianovägen istället för i korsningen, se nedanstående karta.

11 ÅMÅLS KOMMUN 11(18) 3. Översvämningsrisk Vi ser i planen att vägen utanför vår fastighet Knyttkärr 1:22 har planbestämmelsen m2, vilket medför att nivån kan höjas till nivån m. Likaså ser vi att nivån för nybyggnation är satt till m. Stora delar av vår tomt ligger på nivån m. För att underlätta för en eventuell nybyggnation önskar vi att den del av vår tomt som ligger mellan vägen och fram till och med minst 3 meter norr om huset får planbestämmelsen m2. Detta skulle innebära att vi på denna yta har rätt att om vi så önskar höja marknivå till 46.0 m. I samband med översvämningen 2001 blev bland annat uthuset norr om vår huvudbyggnad svårt vattenskadat. Efteråt lämnade vi in och fick godkänt på en bygganmälan, angående återställande, utbyggnad till 10m2 och höjning av detta uthus till en nivå på drygt 46.0 m. Av olika skäl genomförde vi aldrig denna åtgärd. Huset står nu inom prickat område. Vi vill att gränsen för det prickade området flyttas så att vi får möjlighet att återställa och höja uthuset till en nivå där det inte lika lätt kan skadas av översvämning igen. 4. Vattenområde för befintliga bryggor, WB2 I planen anges ett vattenområde WB2 för befintliga bryggor. Vi anser att detaljplanen här bör göras mer flexibel så att även en fastighetsägares framtida behov inom rimliga gränser kan tillgodoses utan att göra om hela planen. En sådan förändring kan t ex vara att en fastighetsägare skaffar en båt eller avyttrar fastigheten till någon med andra behov. Vi kan också se att samtliga befintliga bryggor ej är medtagna. Detta gäller även andra fastighetsägare, speciellt de som är äldre. Det borde vara rimligt att de fastighetsägare som

12 ÅMÅLS KOMMUN 12(18) i dagsläget inte har en brygga kan få ha det vid t.ex ett ägarbyte även om de i detta planarbete inte haft förmåga att ta tillvara sina rättigheter genom att lämna in sina synpunkter. Vi kan exemplifiera detta med en bild från vår fastighet. 5. Placering av gemensamhetsbrygga WB1

13 ÅMÅLS KOMMUN 13(18) Vi vill anföra följande skäl till att detta område tas bort ur planen eller flyttas till en mer lämpad plats. WB1 ligger i det område som vi behöver passera igenom för att nå öppet vatten (se bifogad karta). Ett grund gör att man vid lågvatten måste passera igenom bryggområdet. Bryggans läge med tillhörande båttrafik skulle försvåra möjligheten att bada säkert från vår fastighet. Det område som vi använder för bad är längst ut på udden mot grundet. Övrigt vatten som kan nås från vår tomt är mindre lämpligt för bad då det normalt är för grunt eller med väldigt dyig botten där man lätt kan fastna. Om det blir båttrafik vill vi att den delen som vi använder för bad märks ut med bojar som hindrar båttrafik. Vi har idag en fantastisk utsikt från vårt hus och tomt över Vänern och Trollholmarna. Det fridfulla läget tillsammans med utsikten var avgörande för att vi bestämde oss för att köpa fastigheten Vi ser dock bara Vänern i en smal vinkel från vårt hus. Bryggområdet ligger precis i denna vinkel och skulle väsentligt förändra utsikten från vår fastighet. Bryggområdet ligger bara 20m från den udde som vi använder för bad och solbad och skulle väsentligt förändra insynen mot vår fastighet från sjösidan. Med placering enligt plan behöver betydande mängder vass röjas. WB1 ligger i ett område som är rikt på småfisk, fiskgjuse som jagar sommartid nästan dagligen i viken och sjöfågel häckar i vassen.

14 ÅMÅLS KOMMUN 14(18) En fråga angående beteckningen WB3. Är det tänkt att muddring är tillåten inom detta område? Kommer det att tillåtas att berg under vatten sprängs bort inom WB1 och WB3 för att förändra vattendjupet? Vi tror att nedanstående placering av en gemensamhetsbrygga skulle kunna vara mer lämplig. Här finns mer plats. viss vassklippning kan behövas utföras i nära anslutning till bryggan. De fastigheter som ligger i närheten klipper redan vass i viken för att komma in med båt vilket tydligt framgår av satellitbilden. kompletteras bryggan med en stig/gångväg över ön så kommer man enkelt kunna promenera till bryggan från de nya tomterna.

15 ÅMÅLS KOMMUN 15(18) Teknik- och fritidsförvaltningen har anlitat Sweco för utredningen om vatten- och avloppslösningen med utgångspunkt från att kompetens finns. Som redovisats i utställningshandlingen finns ett Eu-direktiv för skydd av vårt vatten och riksdagens miljömål och skyddsbestämmelser för allmänna enskilda ytvattentäkter. Enligt skyddsföreskrifterna får avloppsvatten som kan förorena yt- och grundvatten inte släppas ut. Resultatet från miljökontorets inventering 2010 visar att en del av avloppsanläggningarna på Nötön inte uppfyller kraven för rening. Målet är att alla anläggningar skall vara godkända senast Vänern är recipient för avloppsvattnet från Nötön och uppnår såväl god ekologisk status som god kemisk status. Vassutbredningen i viken på västra sidan av Nötön tyder dock på en viss belastning av näringsämnen och då framförallt fosfor. Det är därför viktigt att planen medför att den totala belastningen avseende näringsämnen från det aktuella området minskar i förhållande till dagens situation. Kommunen anser att lämpligast är en anslutning av Nötöns fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I yttrandet framförs vidare synpunkter om andra lösningar t ex markinfiltration som Sweco kommenterar enligt följande: Att anlägga en markinfiltration för så många fastigheter tar mycket stor plats och reningseffekten mattas av med tiden och påverkas negativet av t ex regn och varierande belastning (fritidsbostäder). Investeringskostnaderna blir naturligtvis relativt

16 ÅMÅLS KOMMUN 16(18) stora vilken lösning man än väljer, men är samtidigt en förutsättning för detaljplanen. Fastighetsägarna drabbas inte mer ekonomisk än den anläggningsavgift som kommunen tar ut i sin taxa oavsett metodval. I den va-utredning som Sweco gjort för Nötön föreslås att en pumpstation placeras vid korsningen Pianovägen-Orgelvägen. I normalfallet ska anläggningen inte förorsaka olägenhet betr lukt och buller. Sweco har på uppdrag av kommunen gjort en bedömning av synpunkten att placera pumpstationen P6 längre från korsningen Orgelvägen-Pianovägen än i planförslaget. I yttrande daterat skriver Sweco följande: I detta planskede reserveras mark för Va-anläggningarna. Pumpstationens exakta placering avgörs vid en detaljprojektering. Vid det tillfället kontrolleras även faktorer som buller, lukt, översvämningsrisker och konflikter med andra ledningar. En pumpstation placeras heller inte medvetet trafikfarligt. Att flytta pumpstationen i enlighet med synpunkterna ca 100 m in på Pianovägen får troligen den konsekvensen att flera fastigheter inte kan anslutas med självfall utan får villapumpstationer inom fastigheten för att kunna nå självfallsledning mot P6. För att lösa avloppet med självfall om P6 flyttas och villapumpstationer inte installeras måste ändå en pumpstation anläggas på de ursprungliga platsen för P6. Uppfyllnad inom befintlig tomt beviljas genom marklov efter särskilt prövning av förutsättningarna för avrinning, markbeskaffenhet och stabilitet. Om uppdraget att upprätta en detaljplan getts före 1 juli 2009 är det Länsstyrelsen som upphäver strandskyddet eller lämnar dispens. Har uppdraget getts efter den nya strandskyddslagens ikraftträdande 1 juli 2009 är det istället kommunen som genom planbestämmelse i detaljplanen upphäver skyddet eller ger dispens. Länsstyrelsen upphäver således strandskyddet på Nötön. På grundkarta, daterad , som ligger till grund för utställningshandlingen, är de befintliga bryggorna redovisade och en fotodokumentation finns som ytterligare underlag. Dokumentationen visar att det finns en befintlig brygga på norra sidan av fastigheten Knyttkärr 1:22 som överensstämmer med läget i utställningshandlingen. Att redovisa fyra vattenområden för bryggor på en och samma fastighet är inte förenligt med strandskyddets syften. I planförslaget redovisas två områden med beteckningen, WB 1 g, som medger båtbrygga för gemensamt nyttjande i första hand för de nya fastigheterna på Nötön. Planförslaget medger 17 nya fastigheter som inte har möjlighet till egen brygga. Rätt till båtplats ges genom en lantmäteriförrättning. En brygga för ca 10 mindre båtar kan knappast jämföras med en småbåtshamn. De två gemensamma bryggorna placeras inom det angivna användningsområdet där det bedöms lämpligast. Avsikten är inte att bryggan ska uppta hela WB 1 - området. AnvändningsområdetWB 1 kan jämföras med område för bostadsändamål där byggnaden naturligtvis inte kan uppta hela tomten. Inom WB 1 och WB 3 får som redovisats i utställningshandlingen vassröjning ske. 11. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:14 Angående bryggområde vid fastigheten Knyttkärr 2:14.

17 ÅMÅLS KOMMUN 17(18) På plankartan finns inget bryggområde vid stranden för fastigheten Knyttkärr 2:14. För närvarande har vi en gjuten kaj/brygga som byggdes på 50-talet. Vi vill ha området inritat som brygga i plankartan och vi vill även att den kan ersättas med en annan konstruktion t.ex en flytbrygga om behovet av båtplats förändras. Planförslaget kompletteras med ett WB2-område. 12. Fastighetsägare, Knyttkärr 1:28 Med hänsyn till konflikt mellan hemfridzon och allemansrätt enligt samrådsredogörelse dat pkt 14, och 18 önskas förslag till mindre ändring av detaljplanens utförande innan antagning med avseende på angiven gemensamhetsbrygga och grillplats öster om arrendet Knyttkärr 1:19. För ökad tillgänglighet för allmänheten och minskad inskränkning av hemfridzon (-"vill ej vara närgången och kännas störande för de boende") önskas föreslagen allmän grillplats samt gemensam brygga förläggas ca 30-50m söderut från föreslaget läge. Där kan man med enkla medel skapa tillgänglighet genom ev. en försiktigt röjd och markerad stig via angivet naturområde, ge förutsättningar för en mycket fin och naturlig grill- /badplats med placering på udden enl bifogat fotografi. För anläggande av brygga och tillgänglighet till denna med avseende på fritt djup och väderskydd för båtar, är denna plats likvärdig med föreskriven placering i utställningshandlingen och bör inte utgöra hinder för mindre förändring. Bryggan bör med fördel inte ligga direkt på udden men väl i närhet/anslutning till denna. Placeringen sker enligt utställningshandlingen.

18 ÅMÅLS KOMMUN 18(18) 13. Kommuninnevånare Sjösättningsramp saknas i området NATUR Bjäkebol 1:14 (norr om 1:42). Flytta området för den gemensamma bryggan till viken vid Knyttkärr 2:27. Planförslaget avses inte revideras. 14. Fastighetsägare, Knyttkärr 2:33 Fastigheten saknar idag vatten och avlopp. Med den nyttjandegrad som gäller idag så vill inte ägaren bli tvångsansluten till framtida kommunal vatten och avlopp. Ägaren är även allmänt frågande till om redovisad va-lösning verkligen blir frostfri. Inom verksamhetsområdet har kommunen gjort bedömningen att samtliga fastigheter har behov av en kommunal va-anläggning. Om en fastighetsägare inte vill ansluta sig måste denne ansöka om det hos kommunens miljöenhet. Va-lösningar med grund förläggning av ledningarna är idag en väl utvecklad teknik och möter inga hinder vad gäller frysrisker. 15. Fastighetsägare, inkom , frågor Om man har sommarstuga innan Nötön, kommer vi då att kunna ansluta till en ev kommunal vattenledning? Och finns det någon beräkning på kostnad för detta. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för samtliga fastigheter. SAMMANFATTNING * Innan antagande sker revideras plankartan och planbestämmelser avseende höjdnivån på förbindelsevägen till möh i RH 00. * Geotekniska förutsättningar kompletteras. * Planbeskrivningen kompletteras under rubriken El. * Inför antagande kompletteras planbeskrivningen med text ang skolväg under rubriken, Gator och trafik. * Inför antagande revideras plankartan. Naturmarken kompletteras med gångstigar. Till planbestämmelsen NATUR görs tillägget anordningar får ej uppföras som avhåller allmänheten från att nå stranden. * Läge för pumpstation kompletteras. * Planförslaget kompletteras med ytterligare WB 2 -områden. FÖRSLAG TILL BESLUT Plan- infrastruktur och näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner utställningsutlåtandet dat , rev och att antagandehandlingen reviderats enligt utställningsutlåtandet samt överlämna handlingen till kommunfullmäktige för antagande. Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten Laila Nilsson, planingenjör

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM)

DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM) DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE UTSTÄLLNING Inledning Utlåtandet innehåller redovisning av inkomna synpunkter under utställningstiden samt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, 2012-04-27

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, 2012-04-27 1 Handläggare Laila Nilsson 0532-17065 laila.nilsson@amal.se Detaljplan för del av Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, 2012-04-27 HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer