Personal- och arbetsgivarutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och arbetsgivarutskottet"

Transkript

1 Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Ordförandes förslag Personal- och arbetsgivareutskottet föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen beslutar att arbetet med uppdraget att öka rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden fortsätter med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF), kronor under perioden med avslut senast Regionstyrelsen beslutar att erbjuda ca deltagare i projektet praktik inom s förvaltningar med förhoppning om att på sikt erbjuda ordinarie arbete. Sammanfattning s beslut i RF om Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program är utgångspunkten för arbetet med ett tillgängligt arbetsliv. Det handikappolitiska programmet omfattar alla personer med funktionsnedsättning. Den kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och av bestående eller övergående natur. ska vidta aktiva åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till avancemang, utveckling och lön som alla andra. I beslut Tillgängligt arbetsliv insatser 2010, daterad , dnr , omfattas personer av aktiva åtgärder som har svårare rörelsehinder eller synskada. Regionstyrelsen beslutade per den att tillställa medel till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från det som kommit fram i detta uppdrag, har två ansökningar skickats in till ESF. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen in i av Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (2) personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar, med målet att ge praktik och i förlängningen anställning inom för personer med psykisk funktionsnedsättning, har tilldelats medel av ESF och den andra, en kompetensutvecklingsinsats för bl a s HR-personal kring bemötande och likabehandling, är under omarbetning för vidare bedömning av ESF per den 31 augusti Tillsammans utgör de båda projekten en bred ansats för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Projektet godkändes av ESF och kräver medfinansiering. Kostnaden för projektledare ska finansieras inom ramen för befintliga driftsoch utvecklingsmedel. Juridisk bedömning Juridisk bedömning anses ej nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till s policyer och övergripande beslut Under framarbetandet av ärendet har de policyer och övergripande beslut som finns inom personalområdet, likabehandlingspolicyn och det handikappolitiska programmet beaktats. Samverkan med berörda fackliga organisationer Regional samverkan är planerad att äga rum och Hur uppföljning ska ske Uppföljning av ESF-projektet sker regelbundet var tredje månad till ESFrådet Sydsverige. Årlig redovisning sker i personal- och arbetsgivarutskottet. Katarina Erlingson Ordförande Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Personal- och arbetsgivarutskottet

3 Personalstrategiska avdelningen Enheten för verksamhets- och organisationsutveckling Christine Fernström Projektledare RAPPORT Datum Dnr (9) Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Följande är en sammanställning av uppdraget Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Regionstyrelsen beslutade den att tilldela kronor för år 2010 samt kronor för år 2011 till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Genom detta uppdrag tar ett tydligt arbetsgivarperspektiv vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ses som framtida medarbetare. Viktigt är att betona att projektet inte är ett välgörenhetsprojekt, utan att man verkligen ser individen som en resurs som kan tillföra värde och kunskap och inte som någon med en diagnos. Bakgrund Många personer med funktionsnedsättning som har begränsad arbetsförmåga står idag utanför arbetsmarknaden. Detta trots att de många gånger har både kompetens, arbetsförmåga och utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden har en bristande flexibilitet som idag gör det svårt för personer med partiell arbetsförmåga på grund av sjukdom, skiftande dagsform eller sjukdom som går i skov, att få ett arbete. Viljeinriktningen i Sverige och inom uttrycks i ett antal centrala policydokument FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

4 Datum Dnr (9) och på regional nivå, s Handikappolitiska program. Uppdraget är en konsekvens av dessa ställningstaganden. Syfte Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på hur kan erbjuda arbete för en grupp som har svårt att konkurrera i arbetslivet, nämligen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metod En projektledare samverkar internt sedan slutet av år 2010 juli år 2011 med s HR-avdelningar och andra berörda parter, externt med andra aktörer inom området, inventerar behov och möjligheter samt arbetar fram förslag till insatser. Målgrupper Två målgrupper har utkristalliserat sig under arbetets gång. Den ena målgruppen - den primära - personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden, utgör en grupp som i hög grad behöver samordnande insatser. Förutom detta är det ingen homogen grupp. Personerna skiljer sig åt bland annat när det gäller kompetens, utbildningsnivå, vilken typ av arbete de efterfrågar och vilket slags stöd de vill ha. HR-personal inom är en nyckelgrupp, som genom sin kompetens och sitt breda nätverk i organisationen är viktiga förändringsagenter, för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapen och kompetensen i frågor om personer med psykisk funktionsnedsättning, inte minst beträffande bemötande, värderingar, attityder och förhållningssätt. Där utgör HRpersonalen genom sin insikt om frågorna, en stark kraft med central påverkansfunktion. Andra aktörer Idag finns ett samhällsfokus på personer med olika former av funktionshinder, och många olika insatser genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Runt den enskilda individen finns ett antal olika aktörer, både myndigheter och ideella organisationer. har egna resurser för att arbeta med frågan men ser samtidigt stora fördelar med ökad samverkan med andra aktörer inom området, varför en av de viktiga uppgifterna med detta uppdrag är att bygga nätverk, utveckla metoder för attitydpåverkan och hitta samverkansformer med andra parter, t ex

5 Datum Dnr (9) Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, Furuboda och andra ideella organisationer. Insatser i uppdraget 1. Samverkan externt med arbetsförmedlingar, försäkringskassan, handikapporganisationer, kommuner m fl för att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom ramen för uppdraget har möten initierats med ett antal externa myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, men också olika andra ideella aktörer såsom Furuboda, Fontänhuset och HSO Skåne. Kontakt har tagits med Lunds Universitet, medicinska fakulteten, där ett forskningsprojekt pågår om arbete och psykisk sjukdom. Detta forskningsprojekt är finansierat av bland annat FINSAM i Malmö, som också har uttryckt intresse för att följa s vidare arbete med frågan. Främst är avsikten med dessa möten att informera om uppdraget och att identifiera personer på rätt nivå i de olika organisationerna samt diskutera hur den praktiska hanteringen kan gå till. Samtliga möten har varit positiva och samtliga personer har uttryckt intresse av att dels följa uppdraget men också att delta genom att bidra med att identifiera deltagare från ovan nämnda målgrupp. Vid dessa möten har parterna diskuterat olika samverkansmetoder, såväl på strategisk som på operativ nivå och identifierat praktiska frågeställningar för vidare samarbete. Genom dessa kontakter har identifierat en rad intressanta metoder, fått insyn i olika verksamheter och en förståelse för hur viktigt det är med samverkan för att uppnå de syften som beskrivs i uppdraget. 2. Samverkan internt med förvaltningar För att lyckas med att öka rekryteringen in i av personer med psykisk funktionsnedsättning är den egna HR-personalen av största vikt. Samtliga HR-avdelningar inom Regions Skånes förvaltningar har besökts av projektledaren och fått information om uppdraget. Dessa möten har bestått av olika konstellationer av personer. Ibland är hela HR-avdelningens personal närvarande, ibland deltar HR-chefen tillsammans med någon person från verksamheten med speciellt intresse av frågorna, någon gång deltar förvaltningschef och ibland hålls mötet av person utsedd av förvaltningens HR-chef.

6 Datum Dnr (9) Meningen med besöken är att väcka tankar, diskutera HR-personalens roll samt föreslå dem att agera dörröppnare gentemot verksamheterna. Diskussionerna kom att handla mycket om att försöka vända på kuttingen, dvs att se individen som en resurs med styrkor, preferenser och erfarenheter istället för en diagnos, ett problem som ska hjälpas. Att också försöka införa ett tankeskifte innebärande att istället för individen i fokus ha individens fokus! Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett ökat kompetens- och kunskapsbehov när det gäller målgruppen. Man pekar på förhållningssätt, på värderingar och attityder och hur bemötandet gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning kan ta sig olika uttryck. Det finns en vilja från HR-personalen att medverka till att inställningen till personer med psykisk funktionsnedsättning påverkas i positiv riktning. HR-personalen är genom sin centrala funktion, genom den kompetens de besitter och i kraft av sitt breda nätverk i organisationen, ledande i sammanhanget. 3. Omvärldsbevakning av goda exempel Trainee för personer med funktionsnedsättning Göteborgs stad driver sedan flera år ett projekt Trainee för personer med funktionsnedsättning vilket är ett uppdrag från Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen inom Göteborgs stad. Projektet genomförs av Studium, i samarbete med stadskansliets personalstrategiska enhet, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg, HSO och Arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är arbetssökande personer, anmälda på arbetsförmedlingen, med en dokumenterad funktionsnedsättning, som kan leda till arbetshinder. Deltagarna ska vara motiverade och stå nära arbetsmarknaden. Projektets syfte är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Syftet är också att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning till Göteborgs stads verksamheter för att därigenom bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Målet under 2010 var att erbjuda ca 20 utvalda personer relevant praktik inom Göteborgs stad eller i annan verksamhet. Praktiken ska i bästa fall leda till anställning. Resultatet är positivt. För är det viktigt att ta del av de erfarenheter som projektet har, dels för att projektets deltagare har vissa likheter med den grupp Region Skåne vill nå, dels för att syftet, liksom inom, är att öka rekryteringen av denna grupp i den egna organisationen.

7 Datum Dnr (9) GUSS gemensam utveckling i Sydöstra Skåne I projektet samverkar kommuner i sydöstra Skåne med primärvården, Division psykiatri vid lasarettet i Ystad och Carema närvård. Ursprunget till projektet är en tidigare samverkan inom Miltonprojektet SÖSK. Inriktningen på projektet är kompetensutveckling av baspersonal inom kommunerna och psykiatrin, och utveckling av samverkan mellan de huvudmän som berörs av satsningen. Syftet är att på lång sikt skapa goda förutsättningar för vård, omsorg och samverkan mellan huvudmän och med brukar- och anhörigorganisationerna. I detta ingår att bygga upp strukturer och rutiner för det gemensamma arbetet genom att skapa ett lokalt avtal/överenskommelser för samverkan och samarbete. Inom projektet vill man också verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden, och som ett av verktygen har man använt Supported Employment/IPA. Detta är en svensk version av verktyget Supported Employment/IPS, som har för avsikt att arbeta vidare med. Därför är det av största vikt att även i fortsättningen hålla kontakten med GUSS-projektet och utbyta erfarenheter kring metoderna. Avtal mellan Helsingborgs Lasarett och Arbetsförmedlingen Helsingborgs Lasarett har slutit ett avtal med Arbetsförmedlingen och kollektivanslutna fackliga organisationer vid lasarettet om riktlinjer för att stödja processerna kring praktikplatser vid Helsingborgs lasarett förmedlade av Arbetsförmedlingen. Personer med funktionshinder, nyanlända till Sverige och nysvenskar prioriteras vid urvalet av praktikanter. Praktikplatserna hanteras vid månatliga möten mellan lasarettet och Arbetsförmedlingen, och Arbetsförmedlingen lämnar i förväg förslag på kommande praktikplatser. Riktlinjerna i avtalet är ett gott exempel på samverkan mellan en sjukvårdsförvaltning och en annan myndighet. Erfarenheterna från detta projekt är viktiga att iaktta också i föreliggande uppdrag. Möjligheter inom befintliga strukturer Samtidigt som i föreliggande uppdrag ser på nya vägar att ge individer med psykisk funktionsnedsättning praktik och anställning, är det viktigt att inte förbise de möjligheter som finns i rådande strukturer. En sådan struktur är Lagen om offentlig upphandling, som visserligen stipulerar val av det mest ekonomiskt lönsamma anbudet, men där det också finns möjlighet att ställa speciella krav på den entreprenör som visar intresse för uppdraget, t ex att man också anställer medarbetare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett exempel är att vid upphandling av supporttjänster beakta även s likabehandlingspolicy och

8 Datum Dnr (9) handikapplan. Det är viktigt att, samtidigt som man arbetar för att stärka individens möjligheter, ser till hur dessa möjligheter kan stärkas ytterligare genom att se över de strukturer som nu styr verksamheten. 4. Inventering av lämpliga tjänster inom för personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Under mötena med olika HR-avdelningar har diskuterats vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR-personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet. Man är även överens om att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier. Det är dock viktigt att vara medveten om att målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning, precis som andra grupper av individer, inte är homogen och att individens ambition och förutsättningar måste tas i beaktande. 5. Utifrån inventering enligt punkt 4 arbetas ett förslag fram till handlingsprogram för avseende studiebesök, praktikplatser, mentorskap, anställning av personer med psykisk funktionsnedsättning med hjälp av ekonomiska stödåtgärder etc. Uppdraget dvs att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning - har resulterat i ett handlingsprogram som består av två ansökningshandlingar till Europeiska Socialfonden, med bärighet på varandra, omnämnda som tvillingprojektet. En av dessa ansökningar, Förståelse öppnar dörrar, omfattar kompetensutveckling för bl a Region Skånes HR-personal och är föremål för omarbetning och ny bedömning av ESF. Den andra av dessa ansökningar, Vägen in, handlar om det direkta arbetet med att placera personer in på s olika förvaltningar och har tilldelats kronor för start augusti Projekttiden för det tilldelade stödet löper t o m juni Det praktiska arbetet kommer att ske i samverkan med Furuboda, liksom med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detaljerna för ovan arbete kommer att tas fram under augusti I detta projekt är målsättningen att rekrytera in en person till varje förvaltning inom. Förhoppningsvis kan de större förvaltningarna ta emot fler än en person, ca 25 personer totalt. Under arbetet med uppdraget har en möjlig metod identifierats, Supported Employment/IPS (Individual placement and support), en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken är att hjälpa individen att skaffa sig ett arbete på öppna arbetsmarknaden och ge det stöd som krävs för att lyckas på

9 Datum Dnr (9) arbetsplatsen. I motsats till andra modeller av arbetslivsinriktad rehabilitering bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i förväg. I stället poängterar man vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i förvärvslivet. Individens fokus är det centrala i metoden. Den omfattande forskningen om Supported Employment/IPS visar att denna typ av arbetslivsinriktad rehabilitering leder till bättre resultat på arbetsområdet än andra jämförbara modeller. En pågående forskning inom Supported Employment /IPS finns för närvarande vid Lunds universitet och visar mycket lovande resultat. Inom denna forskning har en unik kompetens byggts upp. Vid sidan av de metoder som finns inom IPS har för avsikt att jobba med strukturerade studiebesök som en del i deltagarnas väg in i. Vidare ska mentorskap erbjudas varje person som rekryteras in och placeras på någon av s förvaltningar. En tanke som ännu inte har någon förankring men som borde kunna genomföras tämligen enkelt, är att varje person som anställs inom ramen för projektet får en mentor, gärna i chefsposition. Genom att man som chef tar på sig ett sådant uppdrag ger man också signaler ut i verksamheterna om hur viktig man tycker att frågan är. 6. Förslag arbetas fram för implementering av den kommande nationellt framtagna guiden för hur chefer kan hantera och stödja personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen Under arbetets gång med ovan uppdrag har identifierats en viktig resurs i handboken Så gör du som chef, utgiven av Hjärnkoll våren 2011, ett vardagsverktyg för chefer med personalansvar, som kan ge vägledning i mötet med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, och som kan implementeras i organisationen. Handboken kommer att vara ett verktyg i det nu sökta projektet Förståelse öppnar dörrar som är den andra ansökan i det så kallade tvillingprojektet. 7. Förslag arbetas fram om hur utbildningsinsatser ska genomföras av utbildade attitydambassadörer för medarbetare utifrån samtal och reflektion för att förändra attityder. Inom behöver det jobbas på olika sätt med att bearbeta värderingar, bemötande, och förhållningssätt, för att organisationen som arbetsgivare ska öppna upp för att se personer med psykisk funktionsnedsättning som en tillgång och en kompetensresurs. Tanken är därför att arbeta fram en kompetensutvecklingsmodell som fasas in i den egna verksamheten, moduler med olika innehåll som deltagarna

10 Datum Dnr (9) väljer själva, med verktyg för spridning av kunskap kring psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen för kompetensutvecklingen är i första hand s HRpersonal, som genom sin nyckelposition i organisationen är viktiga förändringsagenter. Tanken är också att sprida sättet att arbeta med moduler till andra externa aktörer. Detta kan ske genom och i olika grupperingar med interna såväl som externa aktörer. Målet är att hos som arbetsgivare höja kunskapen om personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom detta poängteras att detta är en viktig etisk fråga, som spelar en angelägen roll för Region Skånes varumärke och anseende som en god arbetsgivare. Slutsatser av besöken på de olika förvaltningarnas HR-avdelningar Genomgående i möten med de olika förvaltningarna framkommer att det finns ett behov av att öka kunskapen om psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Man är också väl medveten om att det finns mycket att bearbeta bland annat i form av attityder, förhållningssätt, värderingsfrågor etc. Återkommande fokus vid besöken har handlat om hur man ska kunna ta emot personer med psykisk funktionsnedsättning som dessutom kommer utifrån. Svårigheterna finns redan i att klara av den egna personalen med motsvarande problematik. En annan fråga som regelbundet kommit upp vid dessa möten med Region Skånes HR-personal är att man i tider av ekonomisk åtstramning upplever arbetssituationen som pressad, något som man anser kan försvåra öppenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Andra frågor som kommer upp i sammanhanget är vilken hjälp verksamheterna kan påräkna, och att det måste ställas medel/resurser till förfogande för att åstadkomma en förändring. Man menar också att det är viktigt att strukturera upp en stödfunktion, framför allt under ett uppbyggnadsskede, mot chefer och medarbetare och att det är önskvärt med ett centralt samordningsansvar i frågan. Ytterligare en aspekt som genomgående lyfts är att det är viktigt med samverkan med de fackliga organisationerna på alla nivåer i denna fråga. Vidare har diskussionen berört vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR- personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet, men också att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier.

11 Datum Dnr (9) Ekonomiska stödåtgärder När det gäller de ekonomiska stödåtgärder som kan komma ifråga, får en individuell diskussion föras med respektive myndighet om vilken ersättning som är aktuell utifrån varje individs förutsättningar och behov. Konstateras kan att systemet för ersättningar är invecklat, och att det finns olika finansieringsvägar. I samband med placering av personen måste de ekonomiska förutsättningarna därför vara utredda och klarlagda, både för individen och för arbetsplatsen. Avslutande kommentar Med utgångspunkt från lärdomarna i detta uppdrag har, som nämnts ovan, två ansökningar skickats in till Europeiska Socialfonden. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i Region Skåne som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar har tilldelats medel av ESF, och den andra är under omarbetning för vidare bedömning av ESF. Uppdraget har visat önskvärdheten i att fortsätter detta arbete, dels med attitydförändringar, dels med att konkret öppna dörren för personer med psykisk funktionsnedsättning. Frågan är en viktig del i s personalstrategiska arbete. Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Christine Fernström Projektledare

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 7 Rapportens innehåll 8 Europeiska socialfondens intentioner 9 Sammanfattning av utvärderingens

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer