Personal- och arbetsgivarutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och arbetsgivarutskottet"

Transkript

1 Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Ordförandes förslag Personal- och arbetsgivareutskottet föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen beslutar att arbetet med uppdraget att öka rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden fortsätter med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF), kronor under perioden med avslut senast Regionstyrelsen beslutar att erbjuda ca deltagare i projektet praktik inom s förvaltningar med förhoppning om att på sikt erbjuda ordinarie arbete. Sammanfattning s beslut i RF om Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program är utgångspunkten för arbetet med ett tillgängligt arbetsliv. Det handikappolitiska programmet omfattar alla personer med funktionsnedsättning. Den kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och av bestående eller övergående natur. ska vidta aktiva åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till avancemang, utveckling och lön som alla andra. I beslut Tillgängligt arbetsliv insatser 2010, daterad , dnr , omfattas personer av aktiva åtgärder som har svårare rörelsehinder eller synskada. Regionstyrelsen beslutade per den att tillställa medel till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från det som kommit fram i detta uppdrag, har två ansökningar skickats in till ESF. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen in i av Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (2) personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar, med målet att ge praktik och i förlängningen anställning inom för personer med psykisk funktionsnedsättning, har tilldelats medel av ESF och den andra, en kompetensutvecklingsinsats för bl a s HR-personal kring bemötande och likabehandling, är under omarbetning för vidare bedömning av ESF per den 31 augusti Tillsammans utgör de båda projekten en bred ansats för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Projektet godkändes av ESF och kräver medfinansiering. Kostnaden för projektledare ska finansieras inom ramen för befintliga driftsoch utvecklingsmedel. Juridisk bedömning Juridisk bedömning anses ej nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till s policyer och övergripande beslut Under framarbetandet av ärendet har de policyer och övergripande beslut som finns inom personalområdet, likabehandlingspolicyn och det handikappolitiska programmet beaktats. Samverkan med berörda fackliga organisationer Regional samverkan är planerad att äga rum och Hur uppföljning ska ske Uppföljning av ESF-projektet sker regelbundet var tredje månad till ESFrådet Sydsverige. Årlig redovisning sker i personal- och arbetsgivarutskottet. Katarina Erlingson Ordförande Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Personal- och arbetsgivarutskottet

3 Personalstrategiska avdelningen Enheten för verksamhets- och organisationsutveckling Christine Fernström Projektledare RAPPORT Datum Dnr (9) Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Följande är en sammanställning av uppdraget Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Regionstyrelsen beslutade den att tilldela kronor för år 2010 samt kronor för år 2011 till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Genom detta uppdrag tar ett tydligt arbetsgivarperspektiv vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ses som framtida medarbetare. Viktigt är att betona att projektet inte är ett välgörenhetsprojekt, utan att man verkligen ser individen som en resurs som kan tillföra värde och kunskap och inte som någon med en diagnos. Bakgrund Många personer med funktionsnedsättning som har begränsad arbetsförmåga står idag utanför arbetsmarknaden. Detta trots att de många gånger har både kompetens, arbetsförmåga och utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden har en bristande flexibilitet som idag gör det svårt för personer med partiell arbetsförmåga på grund av sjukdom, skiftande dagsform eller sjukdom som går i skov, att få ett arbete. Viljeinriktningen i Sverige och inom uttrycks i ett antal centrala policydokument FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

4 Datum Dnr (9) och på regional nivå, s Handikappolitiska program. Uppdraget är en konsekvens av dessa ställningstaganden. Syfte Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på hur kan erbjuda arbete för en grupp som har svårt att konkurrera i arbetslivet, nämligen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metod En projektledare samverkar internt sedan slutet av år 2010 juli år 2011 med s HR-avdelningar och andra berörda parter, externt med andra aktörer inom området, inventerar behov och möjligheter samt arbetar fram förslag till insatser. Målgrupper Två målgrupper har utkristalliserat sig under arbetets gång. Den ena målgruppen - den primära - personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden, utgör en grupp som i hög grad behöver samordnande insatser. Förutom detta är det ingen homogen grupp. Personerna skiljer sig åt bland annat när det gäller kompetens, utbildningsnivå, vilken typ av arbete de efterfrågar och vilket slags stöd de vill ha. HR-personal inom är en nyckelgrupp, som genom sin kompetens och sitt breda nätverk i organisationen är viktiga förändringsagenter, för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapen och kompetensen i frågor om personer med psykisk funktionsnedsättning, inte minst beträffande bemötande, värderingar, attityder och förhållningssätt. Där utgör HRpersonalen genom sin insikt om frågorna, en stark kraft med central påverkansfunktion. Andra aktörer Idag finns ett samhällsfokus på personer med olika former av funktionshinder, och många olika insatser genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Runt den enskilda individen finns ett antal olika aktörer, både myndigheter och ideella organisationer. har egna resurser för att arbeta med frågan men ser samtidigt stora fördelar med ökad samverkan med andra aktörer inom området, varför en av de viktiga uppgifterna med detta uppdrag är att bygga nätverk, utveckla metoder för attitydpåverkan och hitta samverkansformer med andra parter, t ex

5 Datum Dnr (9) Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, Furuboda och andra ideella organisationer. Insatser i uppdraget 1. Samverkan externt med arbetsförmedlingar, försäkringskassan, handikapporganisationer, kommuner m fl för att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom ramen för uppdraget har möten initierats med ett antal externa myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, men också olika andra ideella aktörer såsom Furuboda, Fontänhuset och HSO Skåne. Kontakt har tagits med Lunds Universitet, medicinska fakulteten, där ett forskningsprojekt pågår om arbete och psykisk sjukdom. Detta forskningsprojekt är finansierat av bland annat FINSAM i Malmö, som också har uttryckt intresse för att följa s vidare arbete med frågan. Främst är avsikten med dessa möten att informera om uppdraget och att identifiera personer på rätt nivå i de olika organisationerna samt diskutera hur den praktiska hanteringen kan gå till. Samtliga möten har varit positiva och samtliga personer har uttryckt intresse av att dels följa uppdraget men också att delta genom att bidra med att identifiera deltagare från ovan nämnda målgrupp. Vid dessa möten har parterna diskuterat olika samverkansmetoder, såväl på strategisk som på operativ nivå och identifierat praktiska frågeställningar för vidare samarbete. Genom dessa kontakter har identifierat en rad intressanta metoder, fått insyn i olika verksamheter och en förståelse för hur viktigt det är med samverkan för att uppnå de syften som beskrivs i uppdraget. 2. Samverkan internt med förvaltningar För att lyckas med att öka rekryteringen in i av personer med psykisk funktionsnedsättning är den egna HR-personalen av största vikt. Samtliga HR-avdelningar inom Regions Skånes förvaltningar har besökts av projektledaren och fått information om uppdraget. Dessa möten har bestått av olika konstellationer av personer. Ibland är hela HR-avdelningens personal närvarande, ibland deltar HR-chefen tillsammans med någon person från verksamheten med speciellt intresse av frågorna, någon gång deltar förvaltningschef och ibland hålls mötet av person utsedd av förvaltningens HR-chef.

6 Datum Dnr (9) Meningen med besöken är att väcka tankar, diskutera HR-personalens roll samt föreslå dem att agera dörröppnare gentemot verksamheterna. Diskussionerna kom att handla mycket om att försöka vända på kuttingen, dvs att se individen som en resurs med styrkor, preferenser och erfarenheter istället för en diagnos, ett problem som ska hjälpas. Att också försöka införa ett tankeskifte innebärande att istället för individen i fokus ha individens fokus! Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett ökat kompetens- och kunskapsbehov när det gäller målgruppen. Man pekar på förhållningssätt, på värderingar och attityder och hur bemötandet gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning kan ta sig olika uttryck. Det finns en vilja från HR-personalen att medverka till att inställningen till personer med psykisk funktionsnedsättning påverkas i positiv riktning. HR-personalen är genom sin centrala funktion, genom den kompetens de besitter och i kraft av sitt breda nätverk i organisationen, ledande i sammanhanget. 3. Omvärldsbevakning av goda exempel Trainee för personer med funktionsnedsättning Göteborgs stad driver sedan flera år ett projekt Trainee för personer med funktionsnedsättning vilket är ett uppdrag från Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen inom Göteborgs stad. Projektet genomförs av Studium, i samarbete med stadskansliets personalstrategiska enhet, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg, HSO och Arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är arbetssökande personer, anmälda på arbetsförmedlingen, med en dokumenterad funktionsnedsättning, som kan leda till arbetshinder. Deltagarna ska vara motiverade och stå nära arbetsmarknaden. Projektets syfte är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Syftet är också att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning till Göteborgs stads verksamheter för att därigenom bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Målet under 2010 var att erbjuda ca 20 utvalda personer relevant praktik inom Göteborgs stad eller i annan verksamhet. Praktiken ska i bästa fall leda till anställning. Resultatet är positivt. För är det viktigt att ta del av de erfarenheter som projektet har, dels för att projektets deltagare har vissa likheter med den grupp Region Skåne vill nå, dels för att syftet, liksom inom, är att öka rekryteringen av denna grupp i den egna organisationen.

7 Datum Dnr (9) GUSS gemensam utveckling i Sydöstra Skåne I projektet samverkar kommuner i sydöstra Skåne med primärvården, Division psykiatri vid lasarettet i Ystad och Carema närvård. Ursprunget till projektet är en tidigare samverkan inom Miltonprojektet SÖSK. Inriktningen på projektet är kompetensutveckling av baspersonal inom kommunerna och psykiatrin, och utveckling av samverkan mellan de huvudmän som berörs av satsningen. Syftet är att på lång sikt skapa goda förutsättningar för vård, omsorg och samverkan mellan huvudmän och med brukar- och anhörigorganisationerna. I detta ingår att bygga upp strukturer och rutiner för det gemensamma arbetet genom att skapa ett lokalt avtal/överenskommelser för samverkan och samarbete. Inom projektet vill man också verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden, och som ett av verktygen har man använt Supported Employment/IPA. Detta är en svensk version av verktyget Supported Employment/IPS, som har för avsikt att arbeta vidare med. Därför är det av största vikt att även i fortsättningen hålla kontakten med GUSS-projektet och utbyta erfarenheter kring metoderna. Avtal mellan Helsingborgs Lasarett och Arbetsförmedlingen Helsingborgs Lasarett har slutit ett avtal med Arbetsförmedlingen och kollektivanslutna fackliga organisationer vid lasarettet om riktlinjer för att stödja processerna kring praktikplatser vid Helsingborgs lasarett förmedlade av Arbetsförmedlingen. Personer med funktionshinder, nyanlända till Sverige och nysvenskar prioriteras vid urvalet av praktikanter. Praktikplatserna hanteras vid månatliga möten mellan lasarettet och Arbetsförmedlingen, och Arbetsförmedlingen lämnar i förväg förslag på kommande praktikplatser. Riktlinjerna i avtalet är ett gott exempel på samverkan mellan en sjukvårdsförvaltning och en annan myndighet. Erfarenheterna från detta projekt är viktiga att iaktta också i föreliggande uppdrag. Möjligheter inom befintliga strukturer Samtidigt som i föreliggande uppdrag ser på nya vägar att ge individer med psykisk funktionsnedsättning praktik och anställning, är det viktigt att inte förbise de möjligheter som finns i rådande strukturer. En sådan struktur är Lagen om offentlig upphandling, som visserligen stipulerar val av det mest ekonomiskt lönsamma anbudet, men där det också finns möjlighet att ställa speciella krav på den entreprenör som visar intresse för uppdraget, t ex att man också anställer medarbetare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett exempel är att vid upphandling av supporttjänster beakta även s likabehandlingspolicy och

8 Datum Dnr (9) handikapplan. Det är viktigt att, samtidigt som man arbetar för att stärka individens möjligheter, ser till hur dessa möjligheter kan stärkas ytterligare genom att se över de strukturer som nu styr verksamheten. 4. Inventering av lämpliga tjänster inom för personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Under mötena med olika HR-avdelningar har diskuterats vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR-personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet. Man är även överens om att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier. Det är dock viktigt att vara medveten om att målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning, precis som andra grupper av individer, inte är homogen och att individens ambition och förutsättningar måste tas i beaktande. 5. Utifrån inventering enligt punkt 4 arbetas ett förslag fram till handlingsprogram för avseende studiebesök, praktikplatser, mentorskap, anställning av personer med psykisk funktionsnedsättning med hjälp av ekonomiska stödåtgärder etc. Uppdraget dvs att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning - har resulterat i ett handlingsprogram som består av två ansökningshandlingar till Europeiska Socialfonden, med bärighet på varandra, omnämnda som tvillingprojektet. En av dessa ansökningar, Förståelse öppnar dörrar, omfattar kompetensutveckling för bl a Region Skånes HR-personal och är föremål för omarbetning och ny bedömning av ESF. Den andra av dessa ansökningar, Vägen in, handlar om det direkta arbetet med att placera personer in på s olika förvaltningar och har tilldelats kronor för start augusti Projekttiden för det tilldelade stödet löper t o m juni Det praktiska arbetet kommer att ske i samverkan med Furuboda, liksom med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detaljerna för ovan arbete kommer att tas fram under augusti I detta projekt är målsättningen att rekrytera in en person till varje förvaltning inom. Förhoppningsvis kan de större förvaltningarna ta emot fler än en person, ca 25 personer totalt. Under arbetet med uppdraget har en möjlig metod identifierats, Supported Employment/IPS (Individual placement and support), en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken är att hjälpa individen att skaffa sig ett arbete på öppna arbetsmarknaden och ge det stöd som krävs för att lyckas på

9 Datum Dnr (9) arbetsplatsen. I motsats till andra modeller av arbetslivsinriktad rehabilitering bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i förväg. I stället poängterar man vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i förvärvslivet. Individens fokus är det centrala i metoden. Den omfattande forskningen om Supported Employment/IPS visar att denna typ av arbetslivsinriktad rehabilitering leder till bättre resultat på arbetsområdet än andra jämförbara modeller. En pågående forskning inom Supported Employment /IPS finns för närvarande vid Lunds universitet och visar mycket lovande resultat. Inom denna forskning har en unik kompetens byggts upp. Vid sidan av de metoder som finns inom IPS har för avsikt att jobba med strukturerade studiebesök som en del i deltagarnas väg in i. Vidare ska mentorskap erbjudas varje person som rekryteras in och placeras på någon av s förvaltningar. En tanke som ännu inte har någon förankring men som borde kunna genomföras tämligen enkelt, är att varje person som anställs inom ramen för projektet får en mentor, gärna i chefsposition. Genom att man som chef tar på sig ett sådant uppdrag ger man också signaler ut i verksamheterna om hur viktig man tycker att frågan är. 6. Förslag arbetas fram för implementering av den kommande nationellt framtagna guiden för hur chefer kan hantera och stödja personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen Under arbetets gång med ovan uppdrag har identifierats en viktig resurs i handboken Så gör du som chef, utgiven av Hjärnkoll våren 2011, ett vardagsverktyg för chefer med personalansvar, som kan ge vägledning i mötet med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, och som kan implementeras i organisationen. Handboken kommer att vara ett verktyg i det nu sökta projektet Förståelse öppnar dörrar som är den andra ansökan i det så kallade tvillingprojektet. 7. Förslag arbetas fram om hur utbildningsinsatser ska genomföras av utbildade attitydambassadörer för medarbetare utifrån samtal och reflektion för att förändra attityder. Inom behöver det jobbas på olika sätt med att bearbeta värderingar, bemötande, och förhållningssätt, för att organisationen som arbetsgivare ska öppna upp för att se personer med psykisk funktionsnedsättning som en tillgång och en kompetensresurs. Tanken är därför att arbeta fram en kompetensutvecklingsmodell som fasas in i den egna verksamheten, moduler med olika innehåll som deltagarna

10 Datum Dnr (9) väljer själva, med verktyg för spridning av kunskap kring psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen för kompetensutvecklingen är i första hand s HRpersonal, som genom sin nyckelposition i organisationen är viktiga förändringsagenter. Tanken är också att sprida sättet att arbeta med moduler till andra externa aktörer. Detta kan ske genom och i olika grupperingar med interna såväl som externa aktörer. Målet är att hos som arbetsgivare höja kunskapen om personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom detta poängteras att detta är en viktig etisk fråga, som spelar en angelägen roll för Region Skånes varumärke och anseende som en god arbetsgivare. Slutsatser av besöken på de olika förvaltningarnas HR-avdelningar Genomgående i möten med de olika förvaltningarna framkommer att det finns ett behov av att öka kunskapen om psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Man är också väl medveten om att det finns mycket att bearbeta bland annat i form av attityder, förhållningssätt, värderingsfrågor etc. Återkommande fokus vid besöken har handlat om hur man ska kunna ta emot personer med psykisk funktionsnedsättning som dessutom kommer utifrån. Svårigheterna finns redan i att klara av den egna personalen med motsvarande problematik. En annan fråga som regelbundet kommit upp vid dessa möten med Region Skånes HR-personal är att man i tider av ekonomisk åtstramning upplever arbetssituationen som pressad, något som man anser kan försvåra öppenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Andra frågor som kommer upp i sammanhanget är vilken hjälp verksamheterna kan påräkna, och att det måste ställas medel/resurser till förfogande för att åstadkomma en förändring. Man menar också att det är viktigt att strukturera upp en stödfunktion, framför allt under ett uppbyggnadsskede, mot chefer och medarbetare och att det är önskvärt med ett centralt samordningsansvar i frågan. Ytterligare en aspekt som genomgående lyfts är att det är viktigt med samverkan med de fackliga organisationerna på alla nivåer i denna fråga. Vidare har diskussionen berört vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR- personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet, men också att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier.

11 Datum Dnr (9) Ekonomiska stödåtgärder När det gäller de ekonomiska stödåtgärder som kan komma ifråga, får en individuell diskussion föras med respektive myndighet om vilken ersättning som är aktuell utifrån varje individs förutsättningar och behov. Konstateras kan att systemet för ersättningar är invecklat, och att det finns olika finansieringsvägar. I samband med placering av personen måste de ekonomiska förutsättningarna därför vara utredda och klarlagda, både för individen och för arbetsplatsen. Avslutande kommentar Med utgångspunkt från lärdomarna i detta uppdrag har, som nämnts ovan, två ansökningar skickats in till Europeiska Socialfonden. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i Region Skåne som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar har tilldelats medel av ESF, och den andra är under omarbetning för vidare bedömning av ESF. Uppdraget har visat önskvärdheten i att fortsätter detta arbete, dels med attitydförändringar, dels med att konkret öppna dörren för personer med psykisk funktionsnedsättning. Frågan är en viktig del i s personalstrategiska arbete. Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Christine Fernström Projektledare

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet 1. Projektnamn Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad - Kompetensutveckling för ökad inkludering 2. Projektägare och samverkansparter Arbetsförmedlingen

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet 044-309 33 21 Lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-09 Dnr 1101776 1 (3) Riktlinjer gällande förmåner under specialistutbildning till anställda med medellång

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1202709 1 (6) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss. Genomförande

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-11-15. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 15 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning

Trainee för personer med funktionsnedsättning Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2012 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-29 Dnr 1301358 1 (6) Habiliterings-

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01) Landstingsstyrelsens förvaltning Forum för kunskap och gemensam utveckling 1 (6) Handläggare: Britt Arrelöv Landstingsstyrelsen Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 040-675 30 46 marie.harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201721 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Friskvård

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Datum Dnr Lägesrapport arbetsmarknadssatsningar. 1. Lägesrapporten läggs till handlingarna.

Datum Dnr Lägesrapport arbetsmarknadssatsningar. 1. Lägesrapporten läggs till handlingarna. Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-25 Dnr 1601577 1 (5) Personalnämnden Lägesrapport arbetsmarknadssatsningar Ordförandens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Personalnämnden Maria Lindborg Handläggare 0768-87 13 20 Maria.Lindborg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-27 Dnr 1500978 1 (7) Personalnämnden Snabbspåret - lägesrapport Ordförandens förslag 1. Lägesrapporten

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer