Personal- och arbetsgivarutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och arbetsgivarutskottet"

Transkript

1 Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Ordförandes förslag Personal- och arbetsgivareutskottet föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen beslutar att arbetet med uppdraget att öka rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden fortsätter med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF), kronor under perioden med avslut senast Regionstyrelsen beslutar att erbjuda ca deltagare i projektet praktik inom s förvaltningar med förhoppning om att på sikt erbjuda ordinarie arbete. Sammanfattning s beslut i RF om Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program är utgångspunkten för arbetet med ett tillgängligt arbetsliv. Det handikappolitiska programmet omfattar alla personer med funktionsnedsättning. Den kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och av bestående eller övergående natur. ska vidta aktiva åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till avancemang, utveckling och lön som alla andra. I beslut Tillgängligt arbetsliv insatser 2010, daterad , dnr , omfattas personer av aktiva åtgärder som har svårare rörelsehinder eller synskada. Regionstyrelsen beslutade per den att tillställa medel till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från det som kommit fram i detta uppdrag, har två ansökningar skickats in till ESF. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen in i av Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (2) personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar, med målet att ge praktik och i förlängningen anställning inom för personer med psykisk funktionsnedsättning, har tilldelats medel av ESF och den andra, en kompetensutvecklingsinsats för bl a s HR-personal kring bemötande och likabehandling, är under omarbetning för vidare bedömning av ESF per den 31 augusti Tillsammans utgör de båda projekten en bred ansats för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Projektet godkändes av ESF och kräver medfinansiering. Kostnaden för projektledare ska finansieras inom ramen för befintliga driftsoch utvecklingsmedel. Juridisk bedömning Juridisk bedömning anses ej nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till s policyer och övergripande beslut Under framarbetandet av ärendet har de policyer och övergripande beslut som finns inom personalområdet, likabehandlingspolicyn och det handikappolitiska programmet beaktats. Samverkan med berörda fackliga organisationer Regional samverkan är planerad att äga rum och Hur uppföljning ska ske Uppföljning av ESF-projektet sker regelbundet var tredje månad till ESFrådet Sydsverige. Årlig redovisning sker i personal- och arbetsgivarutskottet. Katarina Erlingson Ordförande Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Personal- och arbetsgivarutskottet

3 Personalstrategiska avdelningen Enheten för verksamhets- och organisationsutveckling Christine Fernström Projektledare RAPPORT Datum Dnr (9) Ökad rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Följande är en sammanställning av uppdraget Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Regionstyrelsen beslutade den att tilldela kronor för år 2010 samt kronor för år 2011 till personalstrategiska avdelningen för uppdrag som syftar till att ge förslag på hur ska öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Genom detta uppdrag tar ett tydligt arbetsgivarperspektiv vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ses som framtida medarbetare. Viktigt är att betona att projektet inte är ett välgörenhetsprojekt, utan att man verkligen ser individen som en resurs som kan tillföra värde och kunskap och inte som någon med en diagnos. Bakgrund Många personer med funktionsnedsättning som har begränsad arbetsförmåga står idag utanför arbetsmarknaden. Detta trots att de många gånger har både kompetens, arbetsförmåga och utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden har en bristande flexibilitet som idag gör det svårt för personer med partiell arbetsförmåga på grund av sjukdom, skiftande dagsform eller sjukdom som går i skov, att få ett arbete. Viljeinriktningen i Sverige och inom uttrycks i ett antal centrala policydokument FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

4 Datum Dnr (9) och på regional nivå, s Handikappolitiska program. Uppdraget är en konsekvens av dessa ställningstaganden. Syfte Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag på hur kan erbjuda arbete för en grupp som har svårt att konkurrera i arbetslivet, nämligen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metod En projektledare samverkar internt sedan slutet av år 2010 juli år 2011 med s HR-avdelningar och andra berörda parter, externt med andra aktörer inom området, inventerar behov och möjligheter samt arbetar fram förslag till insatser. Målgrupper Två målgrupper har utkristalliserat sig under arbetets gång. Den ena målgruppen - den primära - personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden, utgör en grupp som i hög grad behöver samordnande insatser. Förutom detta är det ingen homogen grupp. Personerna skiljer sig åt bland annat när det gäller kompetens, utbildningsnivå, vilken typ av arbete de efterfrågar och vilket slags stöd de vill ha. HR-personal inom är en nyckelgrupp, som genom sin kompetens och sitt breda nätverk i organisationen är viktiga förändringsagenter, för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapen och kompetensen i frågor om personer med psykisk funktionsnedsättning, inte minst beträffande bemötande, värderingar, attityder och förhållningssätt. Där utgör HRpersonalen genom sin insikt om frågorna, en stark kraft med central påverkansfunktion. Andra aktörer Idag finns ett samhällsfokus på personer med olika former av funktionshinder, och många olika insatser genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Runt den enskilda individen finns ett antal olika aktörer, både myndigheter och ideella organisationer. har egna resurser för att arbeta med frågan men ser samtidigt stora fördelar med ökad samverkan med andra aktörer inom området, varför en av de viktiga uppgifterna med detta uppdrag är att bygga nätverk, utveckla metoder för attitydpåverkan och hitta samverkansformer med andra parter, t ex

5 Datum Dnr (9) Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, Furuboda och andra ideella organisationer. Insatser i uppdraget 1. Samverkan externt med arbetsförmedlingar, försäkringskassan, handikapporganisationer, kommuner m fl för att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom ramen för uppdraget har möten initierats med ett antal externa myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, men också olika andra ideella aktörer såsom Furuboda, Fontänhuset och HSO Skåne. Kontakt har tagits med Lunds Universitet, medicinska fakulteten, där ett forskningsprojekt pågår om arbete och psykisk sjukdom. Detta forskningsprojekt är finansierat av bland annat FINSAM i Malmö, som också har uttryckt intresse för att följa s vidare arbete med frågan. Främst är avsikten med dessa möten att informera om uppdraget och att identifiera personer på rätt nivå i de olika organisationerna samt diskutera hur den praktiska hanteringen kan gå till. Samtliga möten har varit positiva och samtliga personer har uttryckt intresse av att dels följa uppdraget men också att delta genom att bidra med att identifiera deltagare från ovan nämnda målgrupp. Vid dessa möten har parterna diskuterat olika samverkansmetoder, såväl på strategisk som på operativ nivå och identifierat praktiska frågeställningar för vidare samarbete. Genom dessa kontakter har identifierat en rad intressanta metoder, fått insyn i olika verksamheter och en förståelse för hur viktigt det är med samverkan för att uppnå de syften som beskrivs i uppdraget. 2. Samverkan internt med förvaltningar För att lyckas med att öka rekryteringen in i av personer med psykisk funktionsnedsättning är den egna HR-personalen av största vikt. Samtliga HR-avdelningar inom Regions Skånes förvaltningar har besökts av projektledaren och fått information om uppdraget. Dessa möten har bestått av olika konstellationer av personer. Ibland är hela HR-avdelningens personal närvarande, ibland deltar HR-chefen tillsammans med någon person från verksamheten med speciellt intresse av frågorna, någon gång deltar förvaltningschef och ibland hålls mötet av person utsedd av förvaltningens HR-chef.

6 Datum Dnr (9) Meningen med besöken är att väcka tankar, diskutera HR-personalens roll samt föreslå dem att agera dörröppnare gentemot verksamheterna. Diskussionerna kom att handla mycket om att försöka vända på kuttingen, dvs att se individen som en resurs med styrkor, preferenser och erfarenheter istället för en diagnos, ett problem som ska hjälpas. Att också försöka införa ett tankeskifte innebärande att istället för individen i fokus ha individens fokus! Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett ökat kompetens- och kunskapsbehov när det gäller målgruppen. Man pekar på förhållningssätt, på värderingar och attityder och hur bemötandet gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning kan ta sig olika uttryck. Det finns en vilja från HR-personalen att medverka till att inställningen till personer med psykisk funktionsnedsättning påverkas i positiv riktning. HR-personalen är genom sin centrala funktion, genom den kompetens de besitter och i kraft av sitt breda nätverk i organisationen, ledande i sammanhanget. 3. Omvärldsbevakning av goda exempel Trainee för personer med funktionsnedsättning Göteborgs stad driver sedan flera år ett projekt Trainee för personer med funktionsnedsättning vilket är ett uppdrag från Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen inom Göteborgs stad. Projektet genomförs av Studium, i samarbete med stadskansliets personalstrategiska enhet, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg, HSO och Arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är arbetssökande personer, anmälda på arbetsförmedlingen, med en dokumenterad funktionsnedsättning, som kan leda till arbetshinder. Deltagarna ska vara motiverade och stå nära arbetsmarknaden. Projektets syfte är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Syftet är också att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning till Göteborgs stads verksamheter för att därigenom bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Målet under 2010 var att erbjuda ca 20 utvalda personer relevant praktik inom Göteborgs stad eller i annan verksamhet. Praktiken ska i bästa fall leda till anställning. Resultatet är positivt. För är det viktigt att ta del av de erfarenheter som projektet har, dels för att projektets deltagare har vissa likheter med den grupp Region Skåne vill nå, dels för att syftet, liksom inom, är att öka rekryteringen av denna grupp i den egna organisationen.

7 Datum Dnr (9) GUSS gemensam utveckling i Sydöstra Skåne I projektet samverkar kommuner i sydöstra Skåne med primärvården, Division psykiatri vid lasarettet i Ystad och Carema närvård. Ursprunget till projektet är en tidigare samverkan inom Miltonprojektet SÖSK. Inriktningen på projektet är kompetensutveckling av baspersonal inom kommunerna och psykiatrin, och utveckling av samverkan mellan de huvudmän som berörs av satsningen. Syftet är att på lång sikt skapa goda förutsättningar för vård, omsorg och samverkan mellan huvudmän och med brukar- och anhörigorganisationerna. I detta ingår att bygga upp strukturer och rutiner för det gemensamma arbetet genom att skapa ett lokalt avtal/överenskommelser för samverkan och samarbete. Inom projektet vill man också verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden, och som ett av verktygen har man använt Supported Employment/IPA. Detta är en svensk version av verktyget Supported Employment/IPS, som har för avsikt att arbeta vidare med. Därför är det av största vikt att även i fortsättningen hålla kontakten med GUSS-projektet och utbyta erfarenheter kring metoderna. Avtal mellan Helsingborgs Lasarett och Arbetsförmedlingen Helsingborgs Lasarett har slutit ett avtal med Arbetsförmedlingen och kollektivanslutna fackliga organisationer vid lasarettet om riktlinjer för att stödja processerna kring praktikplatser vid Helsingborgs lasarett förmedlade av Arbetsförmedlingen. Personer med funktionshinder, nyanlända till Sverige och nysvenskar prioriteras vid urvalet av praktikanter. Praktikplatserna hanteras vid månatliga möten mellan lasarettet och Arbetsförmedlingen, och Arbetsförmedlingen lämnar i förväg förslag på kommande praktikplatser. Riktlinjerna i avtalet är ett gott exempel på samverkan mellan en sjukvårdsförvaltning och en annan myndighet. Erfarenheterna från detta projekt är viktiga att iaktta också i föreliggande uppdrag. Möjligheter inom befintliga strukturer Samtidigt som i föreliggande uppdrag ser på nya vägar att ge individer med psykisk funktionsnedsättning praktik och anställning, är det viktigt att inte förbise de möjligheter som finns i rådande strukturer. En sådan struktur är Lagen om offentlig upphandling, som visserligen stipulerar val av det mest ekonomiskt lönsamma anbudet, men där det också finns möjlighet att ställa speciella krav på den entreprenör som visar intresse för uppdraget, t ex att man också anställer medarbetare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett exempel är att vid upphandling av supporttjänster beakta även s likabehandlingspolicy och

8 Datum Dnr (9) handikapplan. Det är viktigt att, samtidigt som man arbetar för att stärka individens möjligheter, ser till hur dessa möjligheter kan stärkas ytterligare genom att se över de strukturer som nu styr verksamheten. 4. Inventering av lämpliga tjänster inom för personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Under mötena med olika HR-avdelningar har diskuterats vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR-personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet. Man är även överens om att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier. Det är dock viktigt att vara medveten om att målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning, precis som andra grupper av individer, inte är homogen och att individens ambition och förutsättningar måste tas i beaktande. 5. Utifrån inventering enligt punkt 4 arbetas ett förslag fram till handlingsprogram för avseende studiebesök, praktikplatser, mentorskap, anställning av personer med psykisk funktionsnedsättning med hjälp av ekonomiska stödåtgärder etc. Uppdraget dvs att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning - har resulterat i ett handlingsprogram som består av två ansökningshandlingar till Europeiska Socialfonden, med bärighet på varandra, omnämnda som tvillingprojektet. En av dessa ansökningar, Förståelse öppnar dörrar, omfattar kompetensutveckling för bl a Region Skånes HR-personal och är föremål för omarbetning och ny bedömning av ESF. Den andra av dessa ansökningar, Vägen in, handlar om det direkta arbetet med att placera personer in på s olika förvaltningar och har tilldelats kronor för start augusti Projekttiden för det tilldelade stödet löper t o m juni Det praktiska arbetet kommer att ske i samverkan med Furuboda, liksom med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detaljerna för ovan arbete kommer att tas fram under augusti I detta projekt är målsättningen att rekrytera in en person till varje förvaltning inom. Förhoppningsvis kan de större förvaltningarna ta emot fler än en person, ca 25 personer totalt. Under arbetet med uppdraget har en möjlig metod identifierats, Supported Employment/IPS (Individual placement and support), en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken är att hjälpa individen att skaffa sig ett arbete på öppna arbetsmarknaden och ge det stöd som krävs för att lyckas på

9 Datum Dnr (9) arbetsplatsen. I motsats till andra modeller av arbetslivsinriktad rehabilitering bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i förväg. I stället poängterar man vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i förvärvslivet. Individens fokus är det centrala i metoden. Den omfattande forskningen om Supported Employment/IPS visar att denna typ av arbetslivsinriktad rehabilitering leder till bättre resultat på arbetsområdet än andra jämförbara modeller. En pågående forskning inom Supported Employment /IPS finns för närvarande vid Lunds universitet och visar mycket lovande resultat. Inom denna forskning har en unik kompetens byggts upp. Vid sidan av de metoder som finns inom IPS har för avsikt att jobba med strukturerade studiebesök som en del i deltagarnas väg in i. Vidare ska mentorskap erbjudas varje person som rekryteras in och placeras på någon av s förvaltningar. En tanke som ännu inte har någon förankring men som borde kunna genomföras tämligen enkelt, är att varje person som anställs inom ramen för projektet får en mentor, gärna i chefsposition. Genom att man som chef tar på sig ett sådant uppdrag ger man också signaler ut i verksamheterna om hur viktig man tycker att frågan är. 6. Förslag arbetas fram för implementering av den kommande nationellt framtagna guiden för hur chefer kan hantera och stödja personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen Under arbetets gång med ovan uppdrag har identifierats en viktig resurs i handboken Så gör du som chef, utgiven av Hjärnkoll våren 2011, ett vardagsverktyg för chefer med personalansvar, som kan ge vägledning i mötet med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, och som kan implementeras i organisationen. Handboken kommer att vara ett verktyg i det nu sökta projektet Förståelse öppnar dörrar som är den andra ansökan i det så kallade tvillingprojektet. 7. Förslag arbetas fram om hur utbildningsinsatser ska genomföras av utbildade attitydambassadörer för medarbetare utifrån samtal och reflektion för att förändra attityder. Inom behöver det jobbas på olika sätt med att bearbeta värderingar, bemötande, och förhållningssätt, för att organisationen som arbetsgivare ska öppna upp för att se personer med psykisk funktionsnedsättning som en tillgång och en kompetensresurs. Tanken är därför att arbeta fram en kompetensutvecklingsmodell som fasas in i den egna verksamheten, moduler med olika innehåll som deltagarna

10 Datum Dnr (9) väljer själva, med verktyg för spridning av kunskap kring psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen för kompetensutvecklingen är i första hand s HRpersonal, som genom sin nyckelposition i organisationen är viktiga förändringsagenter. Tanken är också att sprida sättet att arbeta med moduler till andra externa aktörer. Detta kan ske genom och i olika grupperingar med interna såväl som externa aktörer. Målet är att hos som arbetsgivare höja kunskapen om personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom detta poängteras att detta är en viktig etisk fråga, som spelar en angelägen roll för Region Skånes varumärke och anseende som en god arbetsgivare. Slutsatser av besöken på de olika förvaltningarnas HR-avdelningar Genomgående i möten med de olika förvaltningarna framkommer att det finns ett behov av att öka kunskapen om psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Man är också väl medveten om att det finns mycket att bearbeta bland annat i form av attityder, förhållningssätt, värderingsfrågor etc. Återkommande fokus vid besöken har handlat om hur man ska kunna ta emot personer med psykisk funktionsnedsättning som dessutom kommer utifrån. Svårigheterna finns redan i att klara av den egna personalen med motsvarande problematik. En annan fråga som regelbundet kommit upp vid dessa möten med Region Skånes HR-personal är att man i tider av ekonomisk åtstramning upplever arbetssituationen som pressad, något som man anser kan försvåra öppenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Andra frågor som kommer upp i sammanhanget är vilken hjälp verksamheterna kan påräkna, och att det måste ställas medel/resurser till förfogande för att åstadkomma en förändring. Man menar också att det är viktigt att strukturera upp en stödfunktion, framför allt under ett uppbyggnadsskede, mot chefer och medarbetare och att det är önskvärt med ett centralt samordningsansvar i frågan. Ytterligare en aspekt som genomgående lyfts är att det är viktigt med samverkan med de fackliga organisationerna på alla nivåer i denna fråga. Vidare har diskussionen berört vilka arbeten som i första hand kan komma ifråga. HR- personalen är genomgående överens om att de jobb som åsyftas faller främst inom försörjningsområdet, men också att praktik/studiebesök kan initieras och erbjudas inom vården för att eventuellt locka till vidare studier.

11 Datum Dnr (9) Ekonomiska stödåtgärder När det gäller de ekonomiska stödåtgärder som kan komma ifråga, får en individuell diskussion föras med respektive myndighet om vilken ersättning som är aktuell utifrån varje individs förutsättningar och behov. Konstateras kan att systemet för ersättningar är invecklat, och att det finns olika finansieringsvägar. I samband med placering av personen måste de ekonomiska förutsättningarna därför vara utredda och klarlagda, både för individen och för arbetsplatsen. Avslutande kommentar Med utgångspunkt från lärdomarna i detta uppdrag har, som nämnts ovan, två ansökningar skickats in till Europeiska Socialfonden. Dessa ansökningar tillsammans utgör den handlingsplan som ska verka för att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning in i Region Skåne som står långt från arbetsmarknaden. En av dessa ansökningar har tilldelats medel av ESF, och den andra är under omarbetning för vidare bedömning av ESF. Uppdraget har visat önskvärdheten i att fortsätter detta arbete, dels med attitydförändringar, dels med att konkret öppna dörren för personer med psykisk funktionsnedsättning. Frågan är en viktig del i s personalstrategiska arbete. Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Christine Fernström Projektledare

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering Supported employment Ett annat sätt att tänka rehabilitering AF s koder 11 Hjärt-, kärl-, lungsjukdom 21 Barndomsdövhet 22 Hörselskada 31 Grav synskada 32 Synsvaghet 41 Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpm.

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Tio år med aktivitetsersättning

Tio år med aktivitetsersättning Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER ALLMÄNNA UPPGIFTER Projektets namn: Rapporten har skrivits av: Projektägare: Samverkansparter: Nätkraft Supported Employment Anna-Maria Lundström, Maria Fahlander, Sofia Unnermyr, Sarah Hellman, Anna Jakobsson

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer